Y*YüTA
TüY*TA TURKıYğ PAzl&Rt&Mğ Vş sAşş e"ş.
Currıhurıyei Matıallesi E-5 Yan Yşf
No.1'l Yakacık 34876 Karial
istanoulTÜRKlYE
YARİşMA şARTNAME§i
ğ§lı TüY*TA
t{*ya
l i
md e ki Ara
ba Resirn Ya ı,ışı-ıı*t
§Pİ*. U§tJ; Hayaiimdekı Ara ba ft es ım Ya
rı
ı
şnna*ı
rÜnÜ: Resim Yarışn"ıası
ZAMAiii: 1§ Kasım 2014 8aşlangıç l
x*Tllınl
ı
ı
}
a
a
a
a
a
*
ı
!$*Ç ği.,i"f ill
13 Şubat 2015 Bıtiş
ı
Kalıl;nılçiriş i"ı*reti yçktıır" ?4*rha*şi bir **tın alıı:* işl*mig*r*kr**ı,ııei,ütedir,
Katılım{ar aşağıdxiti şğrllğfö *yç*ıılutt g*str,rırıeli ve çoeuk kalıltrn*+ya aif {bı,ında* *oıııra Aday
diye anılacaktır} ori.linal resim çaiışması ile yaptfnnaitdır: {a} Adayınyaş katıiım formunda
bçlirtilen ieai*ç*ri içeıieinde yer alıı,:alı{ır yğ ib} &day, Türkiye Currıhuriyeti sınırları içerisinde
yasal olaı,ak ıkarnet ediyor olma!ıdır.
&üaıllar, dah* ğıı** ıl*y,*n:ianraıç, başka yarışrıı*i*ıa göndeıilmiş. çğ üçürıcü şahı*iarın
haklarını iiıtgt *de* *g*rleri* yşrışrnğyğ kaiıla*ıaz,. üu nitşlikteki ve yarışmanın ieı,neşına
uygun olm ayan eserler değerlendi rmeye alı nmaz
**z:**anAdxyın ve a$ayııt v*ii, vşgi {*beveynler} v*ya y*saitgmsiicisinin bı.ı eşerle *aha öüçe
*aşka y*rı.şrıağwa katılmadığını ve eç*ıin |içün*ü şahı*|aıın i:şktşrırıı ihlai etmediğını
d*ğ*:lam a xı g*r*knı*ki*dir.
Bir aday yarJşr,naya ıstediğı kaöar eserle katılım gösterebilir; ancak her bir başvuru Toyota
?üıılciye Pazarlam* ve §atış A,Ş ye {bund*n §§ürğ i*y*ta Türkiye' olarak anılacaktıri ayrı
birıaı:fia gıindrritnn*}i veya doğrudan Toyct* ?lazalar'* t**iinı şdilı,nşiidir. Ödl:l{er her bir Aday
için birer taneyte şınıriıdıı".
Yarışrrtaya katıtşcşk **eügr bir kenşrı 27ü - 3üü rıırtı" üiğer *ı*nşrı 43ü * 4§ü mıı arasındaki
ebatfara sahip kağıtlara yapıimaiıdır.
A4, A§ çibi kağıt **yallarına çıeiierı ç*lışrnalaı değertendirmaye t*bi tuiuim*ılaı.
Eserlerin el çizımi. renklive bır arka plana sahip olrnası esastır. Eserler dçital olarak yaratılmış
olmamalıdır.
rŞ;;;j, dekı:pe vayü üytrr*şişi*ribirieştimelyapıştırnıa çatışnıatarı oimamalıdır,
|1*r lürlü kağıt cinsirıg m***ad* *d$lrnekişdir ve isterıiie* reşim maizemesi (sı.ı|u boya, renkli
kalerııişr, pa*t*lboya, vs, de dahii olmak üe*r* bütüıı boy*iar} kulianılabiiir"
Arka piana sahip olmayarı ve karakalem eserler değeıılendirmeye tabıtutulmazlar.
Başvur* tgritıindp l§ yaşından şıin atmış,aüaylar:d*ğ*riendirnıeye tabitutulmazlar.
Her başvı.ıru için katılıı,ıı '{çrrııa elügikçiz dolduruiffığlı vs eşerl* biriikte teşlinn şdilm*iidir.
Katılını iarrnu yğrıçmanın resmı web sitesinden {http:liwww"tty*ia.com.tıi indirilebiiir veya
Toyota Plaza|ar'dan temin ediiehilir. Katıiım formu ile bjrlikte tesiim edilmesi gereken anket
formu da bu adreslerden temin ediiebi|ir,
Katılım formunda dotdurulrnası gereken bilgiler aşağıda belırtilmiştir. Anlaşmanın 11. Maddesi
Aday ile birtikte edayın ebeveynierı ya da yasaitemsiicısınin imzalarını gerektirmektedir.
,*fu.
ü#
İöYüT4
wffiwffi ffi
TüYüTA TıİğKİYH pğ;AaL"&hJİA Vş şArİş A.ş"
üumhuİşel Matı*lİ**i §-s Yan Y*|
Ng.1 1 Yakacık 3487§ Kartal
ıştşnbııı Tünklvğ
i.
2
3
4.
5
§.
I
&-
?^
]?
t,
İ
Yaş icai*gori*i,
Eserin başiığı,
Adayın çizdiği''HayalimdekiAı"aba" Fikri.
Adayın adı,
Adayın yaşı ve doğurn tarihı,
Adayın cinsiyeti,
Adayın ebeveyn(ierın)in veya yasaitemsileisinin adı,
Fçştş adr*gi,
Telefon numaıasi (cep velveya sabit).
Ç-q*sta Bdrşş| i*ğ*r v*ı**},
Ad*Yın ve ebev*Y*{lerin}in veya yas*iteınşilcişir*iıı *nayını gosteren
im;aiarı.
Ş
|1*r iki *hev**Ynin
fe efğverniik
haklarına ğğhıp *lnıast durumunda hşr iiçişinin de lıı,ıxgsı
hş *akka oahip** tJıc ş*şv;v;İirı,ığŞ ylŞ,ıİoİr.'şjffi;;ff,;
im:alaYarııadığı duıurnlarda iEasat t*rnşiitiıin ııçrrşlşnı*gı gnrehrn*kt,kİl"
AdğY v* *b*veYrığİ*r}İn"vaY* yasal temsılcisinin (a) JapÜya'ya
çıriış yapmas;nda yasal bir
engeİin ŞİmgrnaŞı gerekrn*kt*dir ve
{b} Toyota Mot*r'c*rpçı,auİn',*"&o*** şçııra ?h&ç
alarak anılacaktır} betirieyeceği tarjhleide
**vrnİi *İ**y; kr;;';;;yr;;;*r;;;
burta ek aiarak{ciTsrtü'nin vizğ kşnu§un*a üıo,ı-r",y?
ğerŞi{fidir^ §ğ*r **de** birı
'
*
.
'
tıiğnıriajırı*rtt"
nJıffi;;ğ;l,*
*oru.*ııuluk kabui
etmediğini biliyor olması gerekmektedir
r{;lıı1*. Yar*Şrrı*sı'rıda lıer alin, gürrxış ıı* bronr iİrı
Öıgl ödüi kazananİar, birebev* ynl*rİ veya
Y*a*l t*rrı*iiŞil*rinir* d* eşiik e*lceP.İ .13n9lva seyahati x"rİİİrilıİrj,l'*ş*ı. Japanya,ya
gidiŞ,dönüŞ ekonami sınıfı uçak ğletlerln;'r* jrpo*yu;cİrnıÖ-'t*İrınarn
beiirlenecek
Y*rİerdekİ lı*nakİan'ıa bed*ll**ni iç*rrn*kte*ir. *1*nüı"çik*i*rind*ki-ıu*ur*ı*o,** gidiş
ve
gelıŞlerin harcamaiarı,, diğer
v*r11' *.errnrİ gıj-İÜr, ;;t;;;";ygjanrn,ıecek vergiıer
kaaananİarıŞ *arısrnlıslıığ***ad*, Uç*it'biietl*İ*ın tarınınc*- c*grş,ır{ıİÇpııaı"ııau,
seyah*t
tarihİ
'&ğııstas 2ü15 olarak betirienmiştir^ Kazananiar üaiıa ş*ı,riki nir tirıııts kesin seyahat
iarihi konusunda bilgilendtrilecekle"rdir. nuyurusu vrp,İu,",-İ.i1i;-*rÖİ**u,
bır duruma
geİn'ı*sİ hatind* Tü,{ü ay*ı değ*rd* başk* nlİ ***l*rİ.**
}ışkkını saıtıİtıİtaİ.
Finalistierin ödülleri ise keııdiierine gönderilecektir.
İ*ŞYY't YarYı Ad*Y v* &üxyın
ebev*yn{{*r}i v*ya yax*{ t*rrıri!çi*i, bu
şğriışrğ v* kaşull*ra
b*ğiı kaiacaklarıaı v* T*y*ta Türitiy* vşTmü"tarşiınçian ayşrıaıımış
bıuo İıı**ı, ı-*Şiiğ;ü;
*trneyeceklerirı* ya sş buıta harş_ı her
bir y*sjİ,
hşku i *ÜŞ
Ş";J;;;
.hangi
buiunmayacaklarınıkabutvetaahhbtederler,'
JMC, ToYota TÜrkiYe ve TcYota Piaza çaiışanlarının çocukları da yarışmaya
' katılabilnıe
hakk**ş **i.tiptir.
§ohl KAT|LıM T.{Ri.İJİi
'
ılı1
Çff
Kgtılrnıİar aşağıüakİ b*lİıtİİşn yöntexf*rd*n bİriyle 13
Şubat 2ül§ tarihine kadar
gerçekleştirilme!idir
ffi
"rüvğ|t*
wffiw
wffir
?*YüTA TÜr§tYşşüAü"LeMA Vğ sATİş A,ş.
Cun,ıhunyet Mahalleşi E-5 Yşn Yçl
1 Y*kaşı * 34f;7§ Krrlrl
l,{*;,,t
lşİarıbuİ
TURKiYE
i4AğANAN LAR|tl AÇ|KLAHilıiASl
ı
'
'
"*
:
üürıy* Yarışma§ı'ntn kağğnşnlaıı &ğusi** 2*1§ t*ril"ıiııde açıkianaçşktır,
Y*rıŞrna §ğüuç|ğrı yarışfnsnın r*.srniw*b şiteşind* {http:l*nıivw.t*y*ia.c*m.lğ
YaY;nİana**ktır, Türkiye '{ğüşürrüüı vü üthııya Y*rışmas* kaaşnşı"ı{arı Toyota Türkiye
tarafından ayrı ğyı:ı biidiri|g**lçtjr.
TM* her kazana{ııflıı& kaıananın ebeveyn{leı,inin)inın v*ya y* aütemşilçisinin
i,lyütjl!İuidsrİşİİ*biİirİik yğ t*riıtı,n için lrazanantn yiikü*ı|ülüldtantiım hakiarından
VazgeÇme beYanı İmzaİamaşını şart koşmaktadır. Eğer beyarı irnzatanmamışsa odülden
feragat edinılmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektır
ÖŞllliln Şştıihi, *b*veyn{l*r}iv*ya yx*ai terısiiti*ideğil kaeananın işşndişi çlma*ığ§ğştır_
Kazarışnın e*au*ynğlerın?n}inün vşya y*sal t*rıı*il*i*i*in trğrışrft*yü d*hil eimaş ı üu{umu,
heıhanğlbir *ınırl*rııa çirüak*ııın, ödüi kazanraa aşa,rıes! d; drİiiıirnaiç üzrıüe, hıı kişllere
T*y*t* iür*<ıy* yş üa Tiiü'derı hortıangi bir şeki|de ialnp hakkı *azİndı,rnaz,
bilgİlendirmesi veya odülün kendisjnin İazan-ana ulaşmİması veye ladesi durumunda,
ödülderı feragat edinilm iş ke bul edılerek ikinciye deviedilecektir.
ToYota Türkiye veya TMC tarafından onaylanmadığı sürece ödül|er üçüncü
şahıslaı.a
transfer eöjlemez ya da satılanıaz.
N\azütıan|şr, lı*ıhangi hir sebeple- tnyote Türkiy* v* Ti\dö iarafından verilen seyahat
ÖdüJürıü ŞerçekJeşiiremeyecekleri durçrrciard a, .bu üdülçn nakri, d.*ngin|t*l*p etr**
hakkına sahip değiilerdir.
KŞİılırn*ı, herhangi bir katılım koşulı-ınıı ihiaiştm*şidurumundş di kalifiyo *dilir vş
kazandığı ridii|den f*ıagat *trrıiç kabul edilir.
Türttiy* Yar*şması veya Düııya Yarışması sonuçlarına itişltin yapıi*g*k**rgaiama
&;l
ı
r
ı
.
ta|*pieri*i T*ycta
rü*iyş ç* TM*
kabuietmezlİr.
I
önüıı-şn:
,
n
"
Tüıkİy* Yarışm**ı ş*nu*undş heı katcç*ride iilt 3 dtr**ey* çiren adaylara verileçek
ödüller aşağ ıdaki gibidir.
ğ yşş *ltı: i'in*iy* l,,i}nt*ndş WiL2'n*,iye PSP (Ptay§tation ElOyun Konsolu),
3'ün*üy* {at*ğıaf n,ıakirı*çi v* r*şirn şçti
*-11 y*ş ar*oı; i'in*iye,&ppie iFşd Air, ?'n*iye iP*d Tçuçh, 3'üncüye f*l*ğrai rnakineşi v*
r*sim seti
1İ-lö YeŞ ğra§ı; 'f 'irt*iye &pçjı* iPhafte 6, 2'nciye Samsung §§, 3 uncüy* fotoğraf rnakineşi ıı*
resim seti
§ürıY* Y*ıışması'rıda lı*r ailın, §ü,?ıüş ç* brşrış il* *zş|öğüikaeananlar, bir ehaveynieri
veYa yasal temsilcilerinin de eşlfk eüeceği Japonya seyahati kazanacaklardır. odül,
JŞPünyğ-ya şi*iş-döııüş *k*n*rni rınıfı uç*it bitştİ*riniv* Japenya,da TMç tarafından
**iir{*n***k y*ritrd*ki konakianış vğ yşrnğ içıne {iiz*l ııarçanıalar harıçi bedpilerinf
iqern,ıekjedir Türkiye içerisindekı havaalanına gidiş, geliş ve dığer yereİseyahat
giderİeıİİriebİİlğ CIln*ak iie*ra} Toyoia Tiirkiye işrştındşn laçııanİcakiır. -Uçak
biletlerinın tarihinde değişikıik yapıiamaa. §eyahat tarihi Ağustçs 2013 olarak
belirl*nmiştir Razananlar Canİ sonraki bir tarihte ı<esln şÖİlıat tİ*r,İı<onusunca
bilgilendirileceklerdir Duyurusu yapılan ödülün erış*emez t; İÜ;; Ü;;
ıİJıına"
TMC aynı değerde başka bir ödül sunma hakkını jaklı tutar,
Fınaiıstlerin odülleri ise kendilerine gönderilecekir
n;qy§&
"İğvöx&
wffiwffiwe
TöYüTğ TÜRKIYğ pezeğLğMA 1l§ §ğTİş Aş.
§ir.:]i:::lİ*i::::::{(,.".:::::;ii!r!.iııtl:i:;:_a+/]]:.ls*:.:::;;:iiis1?|is
Cı,ımhuıiyet Mahalieşi E.5 Yan Yol
No,11 Yakacık 34S76
IstanbulTüR$YE
Xa,t.l"
'"
ŞARTLAR:
"
'
ı
t
*
ı
Yasaİar tarafından ei!:]İ-.-T:diğı s.ürece Toyata Türkiye, Til/lü
ve ış ortakları ticari veya
tica* cİı*aYaıı amaçlar doğrultusuıtü* &üşyırİkimiiğiıı* İçıııamİ
veyl n*rı-,aİgı nı,
Ş*ltilde t*amİrtŞt öd*rc* x*runluüuğu. çimağan Ş*şÜrul*rı iıeı{rangi bir uıİe veya yeııı
şlar,ı*üpva }ıerhanşi biı- rrıedy* lçİrl*lnCa,ü-;;;;, İrliuo**, ;f_-rl;;;,;üzenlşmş
ve
revize eime hakkına sahip olacaklardır
XPtıİıırı hŞkİ*rı feŞİıŞd{pm*x ş*itilde Aday ve ebeveyn{l*çiveya yasa{temsiicişind*n
?oY*ia TürklF* Y? da TM*'ya devrediim§ sayılır, ıçaİılımıi bı:tuı hşk{ant
ile bağlantı, sınırıarna olmakgızın içerdiği bütÜn
çıkarlar, p#;ı,. tr-rr*'ıİJ,ır, ve teiif
'""'
hakİan ToYota Türkiye ve TMü'ye ait olİcaktır ,İ iİo* ;d,ı,r;y;*H-'İ"ıİİ'nr'tİrrİ
'rİ;;';;ı**t,ı*
tüııı
hakİar
yaıtşrna
Th{ü
v*
T*yota Türkiye'y* aiair.
f*Yr*dj|Pm*z,
başvurtıları k*tıiım*ıya
iade editmez.
Postalama sırasında aİuŞabıiecek kaybolmalardan, zarariardan veya gecikrneierden
dolayı ne Toyota Türkiye ne de TMÇ şorumlu tutuiamaz.
Lüİf*rı ı*nutmayınız ki Dünya,Yarışıııaşılııda yerışmayx hak kazanşnlar
ve *bİv*yn{kr}i
y**rİ te şı şileilerİ aş*ğ ıda ki ktşı*|İa n taiıuı ğtr,ın*şi*;r.
iı*y,g
!a) ü*nYa YarıŞması'yla ilgilı olarak ortaya çıkabiiecek bütün anlaşmaziıklar ve
fŞrkİ*iık}Şr Japonyx'daki T*ky* ıı,ışhkemçuİnin rnünhau,, yrrj, y;İkd;;Ü;nJ**ir"
{b} Lİ*rh*ng} bir enlaşrnşziık veyx farkldık durı.ırnıında n, *ÜŞııİİu
vrrgl'y;tç*ın*
uyıırrı çĞsierrn*ii"
{c} üünY* YarıŞıtı*sı ite ilgİli *üı.ışa**k, anl*şmaeiıkiarı
çüaı*mierı.ı*k adıng iıiçbiı diğer
Yas* il* ÇakıŞrııak*ıaın Jap*ny* yasaiarı tar*fından mutşışkatş ;l*şt-run*İ;j,r"
AdŞYın.ve *bev*Yrıİ{er}İn v*ya ya*altemş.iicisinın biigileri ThiC veya Toyota
Türkiy*
taraftndan alınarak yalnızca iki yarışma için idari amJçlı ıtulianıiaçaLıır-'nu lıİgiİer
ilüı
YarıŞmaYl* öa iİÇiİİ Çlars,k ııeri işiernn vç idşri iş{ernl*r İçiı,ı Toyata bayııerine, foyot*
r.i,ııkil*Y* v* Tiliü'ye, TMÇ reklam a.laııniannİ, Ea*ışıaanıarb, tanılİrn r* p*rCİır*u
ajanslaıtna sunulabiiir.
KatılırnÇinin Ve eneveYn(leriin veya yasal temsiicişınin yarışrnalara katılımiarı
ve
YarıŞmaİarİa İİİŞkili eiki*ljkl*r *üreşine* çekilen reşırnienn ,İ ,ı*en g*İı:,*t*Ü.İ*ı*
\aYaıaTürkİY* veYa TMC tarafından ış*b çit*ı*ri, Şrçşuİ*r şb" ııı*çr*}şrdş itıil*n*imagını
kabu[ederler.
YARı§MA, TAKVİA1İ:
Son başvuru tarıhi: 13 Şubat 2015
Yarışrna sonııçiarının açıklanması : Ağustos 201§
LE§ı
*t§,ft
Yaıışnıada der**ey* giıon *daylaçrn v* adayın bir eh*veynilya*ai İeıtıiiİr;§iırn
konatrtlşınş- vb" giderleri Toyota Pazarlama ve Sahş A.Ş tarafından
karşılanacakiır
ulaşırı,ı,
ffi
?§Y{}Ytrı
ffiffi
@'ffi'1i@.[email protected],!rffi".ffi,9.
"@.
"@
+#!.ffi4.ffi
TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA \lE sATış A.ş,
tğıffi
.üü[email protected]
E€, Y,aır Y*i,
No;l,i Yaiagk 34$ffi Ksıtai
TüR
«Yt
iırrlslu siıçi§ni;
ffi
rinlzdeki Toyota Plazalaç
www"loyota.,corn tr
rows.T{ııl*lv*.fşryıi*rx*,u*
ış
Gumhuriyet Mah. E-5 Yan yelfılo:.!1
Yşk**ık ,4S7ğ Kgrişl * lgşnhşi
.Ş."
e-mail: ftavçliı"[email protected]öta,§rıT].tr
?eşo**
$ıe.tış*m
§İş*şaİ: 0 2İ23§4
Yar*şırta r*şıııİ qışb,,şlteol:
CI
354
h_Şe:{4mmr,,toıtçJru*şm,§fİı*rş
-jffirb.
\ğğ
ğğ,]ğffi
Download

Y*YüTA - İncesu