;ı>
..
.
.........,
$
T.C. MEzİTLİ KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli EAitim MüdürlüAü
\.
Sayı! ıo965224/ıoO/6147188
08/12/2014
Konu: 2014/4. Dönem Üç Aylık
Yurtiçi Burs Ücretleri
................................................... MÜDÜRLÜKLERİNE
MEZİTLİ
ilgi
:11 Milli Egitim MüdürlUgünün 04/1 2/2014 tarihli ve 6061423 sayılı yazısı.
İl Milli Eğitim Müdilrlüğünün 2014/4. Dönem Üç Aylık Burs Ücretleri ile ilgili
yazısı ekte gönderilmiştir. İlgi yazı dogrultusunda işlem yapılınası ve burs ücretlerinin
geciktirilmeden ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet Y ALKIN Müdür a. Şube Müdilru EKLER: I-İlgi yazı (2 Sayfa) DAGITIM: i -Ortaö!ıretim Okul Müdürlillderine Güvenli Elektronik Imzalı
Aslı
ile Aynıdır.
~...J,2... J20.L~.
ME71TLI ILÇE MILLI EÖl'11M MüDÜRLü()ü
Yenı MalLO.M.K..Bu1van Mezitll Sanayii Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat 2 MEZITLİIMERSIN
Tclcfon:(324)3S85464 Fak.s:(Q324)3S91444 e-pıt'r.Iw:mezıtli33@)lleb.gov.tr web:http://mezitli.meh.gov.!f
i\~ı bilgi için irtibnı:0rta6Ar<ıtio Şubesi A ÇAPANDEMIR
~
.Fatma ŞAHIN
S.et
<: Bu evrak güveuli ei..:ktronik imza ile imzalanınıştır. httpJlevmksorgu.meb.gov.tr adresinden4626-c477~3667-9d4c-4813 kodu ile teyit edılebilir
T.C.
MERSİN VALİLİGl
h Milli Elitim Müdürlölü
Sayı:
04/1212014
68445147/100/6061423
KODU: 2014/4. Dönem Üç Aylık yurtiçi Burs Ücreti
.t .......................
KAYMAKAMLIGINA (hçe Milli Elitim Müdürlülü )
Bakanlığıınız
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğilniln
03/12/2014 tarihli
ve
71287530/841.02.0115985221 sayılı "ı014/4.Dönem Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücreti"
konulu yazılan ilişikte gönderilmiştir.
ılçe milli eğitim mUdUrlüklerinin
ödeme yapacak olan okul müdürlUklerine
rehberlikte bulunarak, öğrencilerin magdur olmaması ve yurtiçi burs ücretlerinin
geciktirilmeden 19/12/2014 tarihine kadar ödenmesi için gereken tedbirleri almaları
hususunda, gereğini rica ederim.
Hasan GÜL Vali a. İl Milli Elltim Müdürü EKI,ER:
1- yazı Sureti(1 Sayfa)
DAGITIM:
J3 hçe Kaymakamhgına
(İlçe Milli Eğitim MüdUrlügü)
Adres: Mersin ıı Milli Ellitim Müdurlügtı
Dumlupmıır Mııh.
GMK.
Bulvarı
33130 YenişehirlMERStN
bilgi için: Mebmet AKYOL
Telefon: 0(324) 32914 81-84 (124)
Faks: 0(324) 327351&-19
Aynntılı
Şube
Müdüril
Well: http://mi;fsin.olt!b.gov.tr
Bu evrak gavenlı elektronık imm ile imzalanmıştır. hup:/levraksorgıLmeb.gov tr adresmden3fed-6689-3b72-9dOf-6fb ı kodu ile teyit edılebilir
T.C. MİLLi EGİTİM BAKANllGI ürtaögretim Genel Müdürlüğü
Sayı
: 71287530/841.02.011598522 i
Konu: 2014/4 üncü Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücreti
03/12/2014
...... ...... ......... VALlUCİNE
(LL Milli Egitim Müdürlüııü)
ılgi; ılkögretim ve orta Ö~etim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
Iliniz merkez ve diger ilçelerdeki Genel MüdürlUğümü:7.e bağlı ortaöğretim
kurumlannda ögrenim gören burı;lu öğrencilerin 2014 yılı 4 üncü üç aylık yurt içi burs
ücretleri; Oi Ekim- 31 Aralık 2014 tarihleri dikkate alınarak, 1900 (burs göstergesi) rakamının
0,076998 olan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu 3 aylık olarak hesaplanmış ve bir
öğrenciye net 438,89 TL ödenmek üzere, 2014 yılı Merkezi Yönetiın Bütçesi kurumsal kodu
13.01.32.00, fonksiyonel kodu 09.2.1.00, finans kodu I, ekonomik kodu 05.4 olan
ortaögretim hizmetleri tertibinden (Ek-2)'deki cetvelde tarihi ve numarası yazılı ödenek
gönderme belgesi ile okuııann bağlı bulundukları saymanlık/mal müdürlüklerine
gönderilmi~tir.
Genel Müdürlüğümüze baglı okullardaki e-Burs modülünden sorumlu kişi;
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki e-Burs Modülünden burs işlemlerine girip, sırasıyla
"burslu ö~enciler" "ögrenci bilgileri" "yazdır" butonunu tıklatıp, "burslu ögrenci listesi",
"2014/4 üncü dönem ödenek da~tım cetvelinnin çıktısını Genel Müdürıüğümü:7.ün
http://ogm.meb.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayınlanan 2014/4 Uncü üç aylık
ödenek gönderme yazısı ile birlikte ödeme emri belgesine ekleyerek harcama birimine teslim
edecektir,
Okul müdürlülderi burslu ögrencilerin Ekim, Kasım ve Aralık 2014 aylarına ait
yurtiçi burs ücretlerinin ilgili saymanJıklardan alınmasını ve "2014/4 üncü Dönem Burslu
Ögrenci Listesi"nde isimleri bulunan ögrencilere ödenmesini sağlayacaklardır,
İl ve ilçe mil\i' eğitim müdürlükleri, ödeme yapacak okul müdürlüklerine rehberlikte
bulunarak. öğrencilerin magdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden
19/1212014 tarihine kadar ödenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır.
Geregini rica ederim.
Mustafa KIŞAN
Bakan a.
Daire Başkanı
DAÖITIM
B. PUinı
AIAtUI'I:. Sk;, 06648 Kızılay/ANKARA
lllekıronik Ai!: www.meb.gov.tr
.-posta: gbuyukku"ıl<[email protected],gov,tr
Aynnlıh bilgi için: Güller BÜYÜKKUZUKıRAN Şef
Tel: (O 312) 4131591
Faks: (O 312) 418 07 39
Bu C\lmk gOVerıli elektronik ımza ile imzalanmıştır. http://evmksorgu.meb,gov.tr adrcsınden9b08·afc3~3be9~804a-ee82 kodu lle teyıt edılebilir
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin