ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miln Eg■ imMidirligi
ACELE VE GUNLUDUR
08/10/2014
Sayl :97167970/135.04/4405637
Konu:Yetipti■ 11lc Kurslan.
MUDURLUGUNE
1lgi:MEB ёrgiiln ve Yaygin Ettitimi Dcstekleme vcYetistirme Kurslan Yё nergcsi.
Orgiiln ve Yaygin ELitimi Destekleme vc Yet“ time Kurslarl
Yё ncrgeshm H.maddcsi gcrtthcC kurslarda gOrcv almakお tcycn 6こ rctmcdc五 n
mck dilck9cyc gё rc)Mid缶 liζmiiz kanallyla
dilek9clcrinin (CktC gё ndcrilcn ё
MidiitritttimiiZe gё nderilmesini ve Yetiptirlnc Kurslan ile ilgili vclilere gcrekli duyu― un
Bakanllこ lmlZ
ё
ttrCncinin
yctiptirlnc kursuna katllmak istcdiこ inin(割 nlf Ve dcrs
scviycsi belirtilcrck)10/10/2014 taHhi mcsai bitilninc katar Miidiilrliitturntizc bildirilmcsini
yapllarak okulunuzda ka9
nca cderlm.
Girbiiz BIDIK
Miidiir a.
$ube Miidiirii
EKLER:
1‐
Dilck9c OmeLi(l Sayfal
DAGITIヽ4:
―Merkcz vc Merkezc B罐 1l Tiim oiaokul ve Lisc Midiirl倣 L五
―Halk Eこ idm MCrkczi vc ASO MidiilrliittinC
nc/ぶ
眩当
A,onkarahis釘 1l M‖ IE言 i」 m Midiirlt誠
AyHntlll bilgi19in:UM.TORIIN― sef
Elekけ onik A言 :attOn.meb gov.tr
Tcl:(0272) 2137603107
E―
postai [email protected] tr
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://ewaksorgu.meb.gov,tr adresinden
Faks:(0272)2137605
6b88-c3a8-3a31-9038-dcl6
kodu ile teyit edilebilir.
尊
割難彎要
mniize bildireceklerdir。
gelcn listelerle ayrl ayrl olacak,ckildc lVIiidiirlil邑 通
uUoUnrUGCINs
肥胤ぶ瑞it翼 遮11鵬 概棚
織
.¨
0こ rctmcnin Adl Soyadl
ToC.Kimlik No
Okulu
Bran,1
Cep Telefonu
/10/2014
1mza
Download

ilgili yazı için tıklayınız