ÇED RAPORU
YAPI SANAYİ A.Ş.
II (A) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI
VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii,
20069893, 200709344 ve 200709316
Ruhsat Sicil Numaralı Kalker Sahaları
YERBİLİMLERİ VE ÇEVRE ETÜT
MÜH.MÜŞ.İNŞ.TURZ.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ
WWW.yercet.com
ŞUBAT- 2014
PROJE SAHİBİNİN ADI
TÜSAN YAPI SANAYİ A.Ş.
PALMİYE MAH. ADNAN MENDERES
BULVARI CANATAN APT. 24/2
MERSİN
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
NUMARALARI
PROJENİN ADI
PROJE BEDELİ
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
AÇIK ADRESİ:
(İLİ,İLÇESİ,BELDESİ, MEVKİİ)
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
KOORDİNATLARI, ZONE
(0.324) 329 40 11
(0.324) 329 40 15
II (A) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI
VE
KIRMA-ELEME TESİSİ
3.000.000 TL
ADANA İLİ, CEYHAN İLÇESİ,
GÜNDOĞAN KÖYÜ MEVKİİ,
20069893, 200709316, 200709344
RUHSAT SİCİL NUMARALI KALKER
SAHALARI
Tablo 1. Talep Edilen ÇED İzin Alanı Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON : 36
COĞRAFİK
KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
Sıra N.
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
ENLEM (Y)
BOYLAM (X)
Ç.1
738000.000
4089000.000
36.91537246
35.67131077
Ç.2
737750.000
4087800.000
36.90462986
35.66813057
Ç.3
737273.695
4087927.015
36.90589346
35.66282967
Ç.4
737490.122
4088166.033
36.90799132
35.66533137
Ç.5
736630.000
4088180.330
36.90833622
35.65569105
Ç.6
736630.000
4088448.555
36.91075149
35.65577483
Ç.7
736650.000
4088475.000
36.91098465
35.65600737
Ç.8
736522.831
4088475.143
36.91101781
35.65458137
Ç.9
736663.652
4089002.982
36.91573558
35.65632544
Ç.10
737000.000
4089000.000
36.91562428
35.66009645
Toplam Alan: 121.58 Hektar
PROJENİN ÇED
YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDAKİ YERİ
(SEKTÖRÜ, ALTSEKTÖRÜ)
EK– I
29- Madencilik projeleri;
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve
döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,
ç) Kırma-eleme-yıkama tesisleri 1. (a) ve 2. (a)
grup madenler 400 000 ton/yıl ve üzeri).
PTD/ÇED RAPORU/ NİHAİ
ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYAN KURULUŞUN /
ÇALIŞMA GURUBUNUN ADI
PTD/ÇED RAPORU/ NİHAİ
ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYAN KURULUŞUN /
ÇALIŞMA GURUBUNUN
ADRESİ, TELEFON VE FAKS
NUMARALARI
PTD/ÇED RAPORU/ NİHAİ
ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ
(GÜN, AY, YIL)
YERÇET
YER BİLİMLERİ VE ÇEVRE ETÜT
MÜH.MÜŞ.İNŞ.TURZ.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
CEMALPAŞA MAH. CEVAT YURDAKUL CAD.
NO: 25 SAADET APT. KAT:1 DAİRE: 2
SEYHAN/ADANA
0322. 459 75 20
Faks: 0322. 459 75 22
26/02/2014
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR DİZİNİ
ŞEKİLLER DİZİNİ
RESİMLER DİZİNİ
EKLER LİSTESİ
BÖLÜM 1:A) PROJENİN TANIMI VE AMACI
a) Tanımı
Sayfa No
I-III
IV-VI
VII
VIII
VIII
1
1
b) Ömrü
3
B) ÇIKARILACAK MALZEMENİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERALOJİK
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI
BÖLÜM 2:PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU:
Proje yer seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan
yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan
üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte
gösterimi)
BÖLÜM 3: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI:
3.1. Projenin zamanlama tablosu
3.2. Projenin fayda-maliyet analizi
3.3. Diğer hususlar
BÖLÜM 4: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJENİN ETKİ ALANININ
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (***)
4.1. Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı:
4.1.1. Meteorolojik ve İklimsel özellikler,
4.1.2. Jeolojik özellikler
a) Bölge Jeolojisi (İlgili kesitler ve haritalar)
b) Çalışma alanı ve jeolojisi (İlgili kesitler ve haritalar)
4.1.3. Hidrojeolojik özellikler (İlgili harita ve kesitleri )
a) Sahanın genel karakteri
b) Yer altı su seviyesi
c) Yer altı suyundan faydalanma durumu (Mevcut her türlü keson, derin
artezyen v.b. kuyu)
4.1.4. Hidrolojik özellikler (İlgili harita ve kesitleri)
a) Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre konumu
b) İçme, kullanma, sulama amaçlı kullanım durumları
4.1.5. Toprak Özellikleri
a) Toprak Yapısı ve arazi kullanım kabiliyeti sınıfı
b) Yamaç Stabilitesi
c) Sahanın Erozyon açısından durumu
d) Doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır v.b.
4.1.6. Tarım ve Hayvancılık
a) Tarımsal gelişim proje alanları
b) Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü
c) Ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları
d) Hayvancılık türleri, adetler ve beslenme alanları
4.1.7. Flora ve Fauna
a) Türler, endemik türler, yaban hayatı türleri ve biyotoplar, ulusal ve uluslar
arası mevzuatla koruma altına alınan türler
b) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama ortamları,
I
6
8
19
19
19
22
22
22
24
44
44
49
49
49
49
49
52
53
53
55
55
58
58
58
58
59
60
60
64
66
66
66
bunlar için belirlenen koruma kararları
c) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları
4.1.8. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat parkları, Sulak Alanlar, Tabiat
anıtları, Tabiat Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri,
Doğal Sit ve Anıtlar, Arkeolojik Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri,
Özel koruma alanları, Turizm Bölgeleri )
4.1.9. Orman Alanları
a) Ağaç türleri ve miktarları veya kapladığı alan büyüklükleri
b) Ormanın teknik özellikleri (Kapalılığı, cari arıtım, hektardaki servet)
c) Ocak yerinin işlendiği mescere haritası ve yorumu
d) Saha döküm tablosu
e) Sahanın yangın görüp görmediği
4.1.10. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan
Araziler (Askeri Yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla
tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “ Sınırlandırılmış
Alanlar” v.b.)
4.1.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları,
4.1.12. Diğer Özellikler
4.2. Sosyo –Ekonomik Çevrenin Özellikleri:
4.2.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca
sektörler)
4.2.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus)
4.2.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, kültür, hizmetleri)
4.2.4. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar )
4.2.5. Diğer Özellikleri
Bölüm 5: Projenin Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler:
(Bu bölümde projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri
önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler
ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.)
5.1.1. Üretim Sırasında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat
sırasında kullanılacak malzemeler, patlayıcı maddeler, hafriyat miktarı, nerelere
taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları,
5.1.2. Suyun temin edileceği kaynaklardan getirilecek su miktarları, içme ve
kullanma suyu ve diğer kullanım amaçlarına göre miktarları,
5.1.3. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergâhı, şekli,
güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı,
mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, yapılması düşünülen
tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.)
5.1.4. Proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, etkilenecek tabii bitki
türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı, orman yangınları ve alınacak
önlemler,
5.1.5. Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi, kullanım kabiliyeti,
5.1.6. Üretimde kullanılacak makinelerin, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri,
5.1.7. Üretim sırasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanım
durumları, taşınmaları ve depolanmaları,
5.1.8. Kullanılacak üretim yöntemleri, üretim miktarları ve imalat haritaları,
5.1.9. Depolama işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, miktar ve sevkiyatı,
5.1.10. İçme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrası oluşacak atık suların
miktarı ve bertarafı,
5.1.11. Üretim sırasında toz kaynakları ve çıkacak toz miktarı,
5.1.12. Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve
seviyelerin için hesaplamaların yapılması
II
66
81
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
90
92
94
94
94
95
95
96
98
98
98
99
100
109
109
110
129
5.1.13. Çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik
/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği,
5.1.14. Üretim sırasında oluşacak katı atıklar ve atık yağların miktarı ve bertarafı,
5.1.15. İnsan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli projeler,
5.1.16. Sağlık koruma bandı mesafesi
5.1.17. Proje alanında kültür ve tabiat varlıkları durumu,
5.1.18. Diğer projeler,
5.2. Projenin Sosyo- Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri:
Gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkânları, nüfus
hareketleri
Bölüm 6: İşletme Proje Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkilere Karşı
Alınacak Önlemler:
6.1. Reklamasyon çalışmaları
6.2. Arazi Islahı
6.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler,
Bölüm 7: Projenin Alternatifleri
(Bu bölümde teknoloji, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması
yapılacak ve tercih sıralaması belirlenecektir.)
Bölüm 8: İzleme Programı
8.1. Projenin inşaatı için önerilen izleme programı, projenin işletmesi ve işletme
sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı
8.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik
Belgesi alan kurum /kuruluşların yükümlülükleri ” başlığının 4. Maddesinde yer alan
hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program.
Bölüm 9: Halkın Katılımı
(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle
bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED
Raporuna yansıtılması.).
Bölüm 10: Sonuçlar:
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin
sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin
önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir
değerlendirme)
Notlar ve Kaynaklar:
Ekler:
(Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge
ve tekniklerden rapor metninde sunulamayanlar)
ÇED Raporunu Hazırlayanların Tanıtımı:
(Adı Soyadı, Mesleği, Özgeçmişi, Referansları, Rapordan Sorumlu Olduğunu
Belşrten İmzası ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri )
III
150
150
152
153
153
154
154
154
154
155
156
156
157
158
158
158
159
164
165
166
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1.
Tablo 2.
Tablo 3.
Tablo 4.
Tablo 5.
Tablo 6.
Tablo 7.
Tablo 8.
Tablo 9.
Tablo 10.
Tablo 11.
Tablo 12.
Tablo 13.
Tablo 14.
Tablo 15.
Tablo 16.
Tablo 17.
Tablo 18.
Tablo 19.
Tablo 20.
Tablo 21.
Tablo 22.
Tablo 23.
Tablo 24.
Tablo 25.
Tablo 26.
Tablo 27.
Tablo 28.
Tablo 29.
Tablo 30.
Tablo 31.
Tablo 32.
Tablo 33.
Tablo 34.
Tablo 35.
Tablo 36.
Tablo 37.
Tablo 38.
Tablo 39.
Tablo 40.
Tablo 41.
Tablo 42.
Tablo 43.
Tablo 44.
Tablo 45.
Tablo 46.
Rezerv Hesap Tablosu
Ocakta Üretim Planı
Kırma-Eleme Tesislerinde Üretim Planı
Yıllar itibarı ile Türkiye çimento tüketimine bağlı agrega tüketimi miktarları
Proje ile ilgili sahaların kapladığı alanlar
200709316 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı ve Koordinatları
20069893 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı ve Koordinatları
200709344 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı ve Koordinatları
20069893 Ruhsat Sicil Numaralı sahada ÇED İzni Alınmış Alan ve
Koordinatları
Talep Edilen ÇED İzin Alanı (Proje Alanı) Koordinatları
Ocak Alanı Koordinatları
Kırma-Eleme Tesisi Alanı (İki Adet Kırma Eleme Tesisinin Kurulacağı Alan)
ve Koordinatları
Pasa (By-Pass) ve Mıcır Stok alanı Koordinatları
Şantiye Alanı Koordinatları
Faaliyetle İlgili Zamanlama Tablosu
Tesiste Çalışması Planlanan Kişi Sayısı ve Görevleri
Personel ve İşçilik Giderleri
Yıllık İşletme Giderleri
Yıllık İşletme Karı
Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı
Basınç Değerleri-Aylık-Yıllık
Sıcaklık Değerleri-Aylık-Yılık
Yağış Dağılımı-Aylık-Yılık
Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri (mm)
Nem Değerleri-Aylık-Yıllık
Kar, Dolu, Sis Değerleri-Aylık-Yılık
Maksimum Kar Kalınlığı -Aylık-Yılık
Buharlaşma Değerleri-Aylık-Yılık
Ceyhan İlçesi Rüzgâr Hızları (1961-2012)
Ceyhan İlçesi Rüzgâr Esme Sayıları (1961-2012 )
Ceyhan İlçesi Rüzgâr Esme Sayıları (1961-2012 )
Ortalama Rüzgâr Hızları (1961-2012)
Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü
Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması
Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması
Ceyhan İstasyonunda Uzun Yıllar Fevk ( Olağanüstü Olay ) Hadiseleri
Faaliyet Alanı Çevresinde Bulunan Yer Altı Su Kuyularının Bilgileri
VII. Sınıf Arazilerin Alt Sınıfları
Ceyhan İlçesi Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü
Endüstriyel Bitkiler, Üretim ve Verimi, 2007
2007 Yılı Adana İli Meyve Ağaçları Sayısı ve Meyve Üretimi
Adana İli Sebze Ekim Alanı ve Üretim, 2008
. İlimizdeki Büyükbaş Hayvan Verileri 2008
İlimizdeki Küçükbaş Hayvan Verileri 2007
İlçeler 2008 Yılı Kümes Hayvanları Ve Yumurta Üretimi
Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı
Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
IV
Sayfa
No
4
5
5
8
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
19
19
20
21
22
22
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
36
41
41
42
42
43
51
57
60
61
62
63
64
64
64
71
TABLOLAR DİZİNİ
Sayfa
No
Tablo 47.
Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri, Korunma
Durulman ve Statüleri
72
Tablo 48.
Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Kuş Türleri,
Korunma Durumları ve Statüleri
Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Memeli
Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
Planlanan Proje İçin Düşünülen Saha ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması
Muhtemel Flora Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
Kırsal ve Kentsel Nüfus ve Nüfus Artış Hızı
Ceyhan İlçesi ve Cinsiyete Göre Nüfus (2011 ADNKS kayıtlarına göre)
Ceyhan İlçesi Altyapı Faaliyetleri
Adana İli Bildirimi Zorunlu Hastalık Vakaları,2008
İşletmede Planlanan Günlük Su Kullanımı İhtiyaç Listesi
İşletmede Kullanılacak Makineler ve Tesisat Parkı
(İki Adet) Kırma-Eleme Ünitesi Tesisat Parkı
Ocakta ve Kırma-Eleme Tesislerinde Üretim Planı
Tasarım bilgileri ve değerleri
Basamak Patlatması Tasarım Sonuçları
73
Tablo 49.
Tablo 50.
Tablo 51.
Tablo 52.
Tablo 53.
Tablo 54.
Tablo 55.
Tablo 56.
Tablo 57.
Tablo 58.
Tablo 59.
Tablo 60.
Tablo 61.
Tablo 62.
Tablo 63.
Tablo 64.
Tablo 65.
Tablo 66.
Tablo 67.
Tablo 68.
Tablo 69.
Tablo 70.
Tablo 71.
Tablo 72.
Tablo 73.
Tablo 74.
Tablo 75.
Tablo 76.
Tablo 77.
Tablo 78.
Tablo 79.
Tablo 80.
Tablo 81.
Tablo 82.
Tablo 83.
Tablo 84.
Tablo 85.
Tablo 86.
Tablo 87.
Tablo 88.
Basamak patlatması birim delik patlayıcı madde sarfiyatı
Patlatma Sayısı Bilgileri
Tesiste İhtiyaç Duyulan Patlatma Miktarları
Planlanan Proje İle İlgili Olarak Planlanan Patlatma Dizayn Parametreleri
SKHKKY (Tablo 2.1) Kütlesel Debiler
SKHKKY
( Ek-12-Tablo 12.6: )Toz Emisyonu Kütlesel Debi
Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
İşletmede Planlanan Üretim Miktarı (Ocak ve Kırma-Eleme Tesisleri)
İşletmede Oluşması Beklenen Toz Emisyon Değerleri Tablosu
SKHKKY (Tablo 2.1) Kütlesel Debiler
SKHKKY
( Ek-12-Tablo 12.6: )Toz Emisyonu Kütlesel Debi
Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Ocakta Üretim Planı
Kırma-Eleme Tesisinde Üretim Planı
İşletmede Oluşması Beklenen Toz Emisyon Değerleri Tablosu
2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli
Azaltım Tablosu
SKHKKY’ e Göre 2014 Yılı Sınır Değerleri
2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli
Azaltım Tablosu
SKHKKY’ e Göre 2014 Yılı Sınır Değerleri
Modelleme Sonucunda (Durum 1 İçin) Elde Edilen Değerlerin Sınır Değerler
ile Karşılaştırılması
Dizel Taşıt Araçlarından Kaynaklanan Emisyon Faktörleri(kg/ton)
Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri
200709316, 200709344 ve 20069893 Sicil Numaralı Sahalarda planlanan II
(A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi:
20069861 Sicil Numaralı Sahada planlanan II (A) Grubu Maden (Kalker)
Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi:
İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Ses Gücü Düzeylerinin
Oktav Bantlarına Dağılımı
İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Ses Basınç Düzeyleri
Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri
İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Düzeltilmiş Ses Düzeyleri
Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Net Ses Düzeyleri
V
76
77
91
91
92
94
96
98
99
101
102
104
105
105
105
106
111
111
111
115
116
113
117
118
121
122
123
125
126
126
126
129
129
130
130
130
132
133
135
136
Tablo 89.
Tablo 90.
Tablo 91.
Tablo 92.
Tablo 93.
Tablo 94.
Tablo 95.
Tablo 96.
Tablo 97.
Tablo 98.
Tablo 99.
Tablo 100.
Tablo 101.
Tablo 102.
Tablo 103.
Tablo 104.
Tablo 105.
Tablo 106.
Tablo 107.
Tablo 108.
Tablo 109.
TABLOLAR DİZİNİ
İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Lgündüz ve Lakşam
Değerleri
Yerleşim birimlerinde hissedilecek gürültü düzeyleri
Proje kapsamında yer alan Ocaklar ile Kırma Eleme Tesislerinin
faaliyetlerden kaynaklı gürültünün köylere kümülatif etkisi
II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı
İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatma Ses Gücü Düzeyinin
Oktav Bantlarına Dağılımı
İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Ses Basınç
Düzeyleri
Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri
İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Düzeltilmiş
Ses Düzeyleri
Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Net Ses
Düzeyleri
İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Lgündüz ve
Lakşam Değerleri
Yerleşim birimlerinde hissedilecek gürültü düzeyleri
Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri
Hesaplanan Değerlerin Sınır Değerlerle Karşılaştırılması
Hesaplanan Değerlerin Sınır Değerlerle Karşılaştırılması
Mesafeye Göre Titreşim Hızı Değerleri (W= 62.93 kg = 139 libre)
Bina temeli titreşim hızı (V0) ((V) ½-1/5’i Vo )değerlerine bağlı olarak
patlatma nedeniyle hasar görebilecek bina türleri
Patlatma yapılan kaya türü ve bina temeli altındaki kayaç türüne bağlı
olarak değişim gösteren K katsayısı asgari ve azami değerleri (Kyn.
Armac Printing Company)
Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle
Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Yapının Dışında Yaratacağı Zemin
Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri
Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı
Titreşimlerin Sınır Değerleri
Faaliyetle İlgili Önerilen İzleme Programı
VI
Sayfa No
138
138
139
139
139
139
140
140
141
142
142
142
143
143
144
147
146
147
148
148
157
Şekil 1.
Şekil 2.
Şekil 3.
Şekil 4.
Şekil 5.
Şekil 6.
Şekil 7.
Şekil 8.
Şekil 9.
Şekil 10.
Şekil 11.
Şekil 12.
Şekil 13.
Şekil 14.
Şekil 15.
Şekil 16.
Şekil 17.
Şekil 18.
Şekil 19.
Şekil 20.
Şekil 21.
Şekil 22.
Şekil 23.
Şekil 24.
Şekil 25.
Şekil 26.
Şekil 27.
Şekil 28.
Şekil 29.
Şekil 30.
Şekil 31.
Şekil 32.
Şekil 33.
Şekil 34.
Şekil 35.
Şekil 36.
Şekil 37.
Şekil 38.
Şekil 39.
Şekil 40.
Şekil 41.
Şekil 42.
Şekil 43.
Şekil 44.
Şekil 45.
Şekil 46.
ŞEKİLLER DİZİNİ
Rezerv tespiti için Talep Edilen ÇED alanı içinde alınan kesitler
Yer Bulduru Haritası
Faaliyet alanı uydu görüntüsü
Faaliyet Alanı ve Çevresi Uydu Görüntüsü
Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Üç Boyutlu arazi Modellemesi-1
Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Üç Boyutlu arazi Modellemesi-2
Arazi Varlığı Haritası
Saha sınır haritası
Şekil 9. Basınç Dağılım Grafiği-Aylık
Sıcaklık Dağılım Grafiği-Aylık-Yıllık
Yağış Dağılım Grafiği-Aylık
Ceyhan Meteoroloji İstasyonu Yağış Şiddet – Süre – Tekerrür Eğrileri
Nem Değerleri Grafiği-Aylık
Sayılı Günler (Kar Yağışlı, Kar Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı) GrafiğiAylık
Maksimum Kar Kalınlığı
Buharlaşma Değerleri Grafiği-Aylık
Hızlarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı
Esme Saylarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı
Mevsimlik Rüzgâr Esme Sayıları Diyagramları
Aylık Rüzgâr Esme Sayıları Diyagramları (ı)
Aylık Rüzgâr Esme Sayıları Diyagramları (ıı)
Aylık Rüzgâr Esme Sayıları Diyagramları (ııı)
Aylık Rüzgâr Esme Sayıları Diyagramları (IV)
Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Grafiği
Maksimum Rüzgâr Hızı Grafiği
Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Grafiği
Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması Grafiği
Proje alanının 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritasındaki yeri
Çalışma alanı ve yakın civarının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti
(Kozlu, 1987’den modife edilmiştir).
Proje alanı ve çevresi diri fay haritası (MTA)
Adana İli Deprem Haritası
Proje alanının Büyük Akarsu Havzaları Haritasında Gösterimi
Proje alanının çevresinde bulunan içme suyu barajları
Ceyhan Çevresi Hidroloji Haritası (DSİ)
Sulama alanlarını gösterir harita (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ağ Tabanlı
CBS Harita Uygulamasından yararlanılmıştır)
Arazi Varlığı Haritası
Davis’in Grid Kareleme Sistemi,
Türkiye’nin Fitocoğrafik Bölgeleri
Faaliyet alanı çevresi ve koruma alanları-1 (Kyn: T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Resmi web sitesi, www.cob.gov.tr),
Faaliyet alanı çevresi ve koruma alanları-1 (Kyn: T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Resmi web sitesi, www.cob.gov.tr),
Ocak İş Akım Şeması
Patlatma Tasarımında Kullanılan Simgeler
Patlatmada kullanılacak delik geometrisi
Kırma-Eleme Tesisi İş Akım Şeması
İşletme Aşaması Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği.
İşletme Aşaması Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği.
VII
Sayfa No
3
9
10
11
12
12
13
18
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
42
44
46
47
48
52
53
54
54
55
68
68
85
86
100
102
104
108
138
142
RESİMLER DİZİNİ
Sayfa
No
Resim 1.
Şirketin Yaptığı Çalışmalarından Genel Bir Görünüm
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4
Saha Ruhsatları
20069893 Ruhsat Sicil Numaralı Saha İçin Alınmış ÇED Gerekli Değildir Belgesi
Faaliyet Alanının 1/25000 Ölçekli Topografik Haritada Gösterimi
Onaylı 1/100000 Ölçekli İlgili Çevre Düzeni Planı Paftası, Lejantı ve İlgili Plan Hükmü,
Faaliyet Alanının 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Gösterimi
Faaliyet Alanının 1/25000 Ölçekli Jeoloji Haritası
Faaliyet Alanı ve Çevresinin Hidroloji Haritası
Nakliye Yolu Planı
Arazi Varlığı Haritası
Genel Vaziyet Planı
Tesis Yerleşim Planı ve Kırma-Eleme Tesisi Yerleşim planı
Fosseptik Planı
Hava Kalitesi Modelleme Raporu
Akustik Rapor
Faaliyet Alanından Görünümler
Meteorolojik Veriler
Acil Eylem Planı
İl Özel İdaresine Sunulan Taahhütname
Yer Altı Suyu Arama Belgesi
Projenin, Proje Alanı Çevresinde Bulunan Zeytin Ağaçlarının Gelişimi Üzerine Etkileri
Hakkında Üniversite Raporu
Üretim (Termin) Planı ve Kesitleri
Sahanın Son Durum Haritası
Rehabilitasyon (Çevre Uyum Planı) Haritası
1
EKLER
Ek-5
Ek-6
Ek-7
Ek-8
Ek-9
Ek-10
Ek-11
Ek-12
Ek-13
Ek-14
Ek-15
Ek-16
Ek-17
Ek-18
Ek-19
Ek-20
Ek-21
Ek-22
VIII
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bölüm 1: A Projenin Tanımı ve Amacı
a) Tanımı
Tüsan Yapı Sanayii A.Ş 1977 yılında mıcır, bitümlü sıcak karışım asfalt, alt ve üst
yapısı ile birlikte asfalt kaplama yol yapımı ve diğer alt ve üst yapı inşaat işleri ile iştigal
etmek üzere kurulmuştur. Genel Müdürlük merkez ofisi Mersin’de bulunmaktadır.
Tüsan Yapı San. A.Ş. çağdaş üretim anlayışına uygun olarak donatılmış, modern
üretim üniteleri ile mevcut tesislerinde üretimini sürdürmektedir. Tüsan Yapı Sanayii A.Ş
faaliyet alanına giren konularda teknolojik yeniliklerle donatılmış tesisleri, çalışanları ve
kaliteyi esas alan yönetim anlayışı ile sektörün en güçlü kuruluşlarından biridir. Üretmekte
olduğu malzemeler ulusal ve uluslararası standartlara uygundur. Bu uygunluk, TSE
belgesi ile belgelenmiştir. Tüsan Yapı San. A.Ş. faaliyet konuları ile ilgili olarak AR-GE
faaliyetlerine önem vermektedir. Bu çalışmalarını başarılı kılmak üzere teknolojik
gelişmelerle birlikte bilimsel destekli araştırmalar yapmak amacıyla Çukurova Üniversitesi
ve Adana Valiliği öncülüğünde kurulan Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.
(Çukurova Teknokent) oluşumunda kurucu ortak olarak yer almış ve çalışmalara destek
vermiştir.
Resim 1. Şirketin Yaptığı Çalışmalarından Genel Bir Görünüm
Tesislerimizde üretmekte olduğumuz malzemeler ulusal ve uluslar arası
standartlara uygundur. Bu uygunluk Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE belgesi ile
belgelenmiştir.
Teknik ve idari denetçilerinden oluşan, uzman heyet tarafından uluslar arası
standartlara uygun olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucu, Genel Müdürlük merkez
büromuz ve şantiyelerimiz, uluslar arası belgelendirme kuruluşu TUVCERT RWTUV
SYSTEMS GMBH firması tarafından DIN EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi ile belgelendirilmiştir.
1
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tesislerimizde halen devam etmekte olan üretimimizin kalite belgesindeki şartlara
olan uygunluğunun kontrolü aynı merkez tarafından yapılan periyodik denetimlerle
sürdürülmektedir. TÜSAN YAPI A.Ş. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yürütmekte olduğu
projelerle çalışan toplam kalite yönetimi prensiplere inanmış, koşulsuz müşteri
memnuniyeti hedef olarak kabul etmiş, meydana gelen problemleri kurulan kalite çember
takımlarının yaptığı toplantılarda uyguladığı beyin fırtınası tekniğine göre aldığı kararlar
çerçevesinde çözmeyi ana prensip edinmiş, karşılıklı sevgi ve saygı, birbirine değer verip
görüş ve önerilerini değerlendiren yönetim ve toplam 500’ü aşan teknik eleman, formen,
kalite personeli ve diğer çalışanlarıyla kalite meşalesini her zaman daha yükseğe
çıkarmayı birinci amaç ve ana hedef olarak belirlemiştir. Firmamızda üretimin her
aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliği ilke edinilmiştir
TÜSAN YAPI A.Ş. ; yurtiçi ve yurtdışı özel ve kamu sektöründe bugüne kadar
taahhüt etmiş olduğu her türlü alt ve üst yapı (Yol, köprü, kanalizasyon,sanat yapıları,içme
suyu,bina inşaatları ve çevre düzenleme vs.) işlerini, taahhütlerde belirlenen şartlara
uygun olarak başarı ile tamamlayarak, sözleşmelerinde belirtilen sürelerde teslim etmiştir.
Ayrıca sözleşme süreleri henüz sona ermemiş olan taahhüt konusu işlerimizdeki
çalışmalarımız da, sözleşme şartları çerçevesinde başarı ile devam etmektedir.
Tüsan Yapı San. A.Ş.’ nin uhdesinde bulunan birbirine mücavir üç sahada
(200709316, 200709344 ve 20069893 Ruhsat Sicil Numaralı Sahalar) Tüsan Yapı San.
A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve KırmaEleme Tesisi projesi için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanarak T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na başvurulmuştur. Halkın Katılımı Toplantısı, Özel Format Belirleme Toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Proje için verilen özel formata göre ÇED Raporu hazırlanmıştır.
ÇED Başvuru Dosyasında; üretim miktarı 4626720 ton/yıl, talep edilen ÇED alanı
156 hektar olarak verilmiştir. Ancak Şirketin üretim hedefleri ve sahada uygulanabilirlik
yeniden gözden geçirilerek ÇED Raporunda üretim miktarının 3456000 ton/yıl, talep
edilen ÇED alanının ise 121.58 hektar olması uygun bulunmuştur.
Bölgedeki sanayi yatırımlarının önümüzdeki yıllarda hız kazanacağı, bu nedenle
hammadde ihtiyacının artacağı öngörülerek; projenin kapasitesi 3456000 ton/yıl olarak
belirlenmiştir.
Bu sahalardan 20069893 nolu saha için 18.07.2008 Tarihli ve 344 Sayılı “II. Grup
Maden (Kalker Ocağı ve Konkasör Tesisi ” ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır (Bkz.
Ek-2). Söz konusu sahada çok az bir üretim yapılmıştır. Söz konusu Sahada gerekli
işletme izni alınmış olmasına rağmen düzenli ve sürekli bir üretim çalışması
başlatılmamıştır. Ruhsat Hukukunu devam ettirmeye yönelik, kısa dönemde küçük
miktarda üretim yapılmıştır. Faaliyet alanında genel itibari ile üretim yapılmamıştır,
topoğrafya bozulmamıştır.
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır
(Bkz. Ek-8). Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
2
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
b) Ömrü
Ocak Rezerv Durumu ve Proje Ömrü
Hacim hesabı Netcad programında kesit alma yöntemine göre tespit edilmiştir.
Şekil 1. Rezerv tespiti için Talep Edilen ÇED alanı içinde alınan kesitler
3
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 1. Rezerv Hesap Tablosu
[ Alan]
(m2)
[Alan]/2
(m2)
Ara mesafe
(m)
Hesaplanan
3
(m )
61399.00
30699.50
120.00
3683940.00
61399.00
254748.00
2-3
316147.00
158073.50
200.00
31614700.00
254748.00
281274.00
3-4
536022.00
268011.00
200.00
53602200.00
281274.00
197318.00
4-5
478592.00
239296.00
200.00
47859200.00
300978.00
150489.00
200.00
103660.00
51830.00
120.00
0-1
2
(m )
0.00
61399.00
1-2
197318.00
103660.00
5-Bitiş
103660.00
0.00
Toplam Kübaj (m³)=
30097800.00
6219600.00
173077440.00 m³
Şekil 1’ de verilen ocak alanında kesit alma yöntemi ile Tablo 1. de görüldüğü gibi,
ruhsat alanındaki toplam kübaj 173,077,440 m³ olarak hesaplanmıştır. Kalker yoğunluğu
yaklaşık olarak 2.61 ton/m3 tür;
173,077,440 m³ x 2.61 ton / m3 = 451,732,118 tondur. Netcad’ te yapılan rezerv
hesabı tamamen topoğrafik harita üzerinde alınan kesitler ile yapılan kübaj hesabı sonucu
bulunmuş olup, projenin ömrünü belirlerken, üretim planı da göz önünde
bulundurulmalıdır. Ek-20’ de yer alan üretim (termin) planı ve kesitleri hazırlanırken
yapılan hesaplamalara göre işletilebilir rezerv miktarı 222,824,714 tondur. Bu bölge için
düzeltme faktörleri aşağıdaki gibi alınmıştır.
Düzeltme Faktörü
Ocaktaki kullanılabilir
Jeolojik Faktör
: 0.9
: 0.9
: 0.95
Kyn. Maden İşletme Projesi
Projenin Ömrü =
222,824,714 x 0.9 x 0.9 x 0.95 (rezerv) ≅ 50 yıl
3,456,000 ton/yıl
06.11.2010 Tarihli ve 27751 Sayılı Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
42. Madde, 1. bendinde “Talep harcı ile müracaatta bulunulması halinde aynı kenarda en
az iki noktası ortak, aynı grup ve safhadaki ruhsatlar birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda
ortaya çıkan alan, Kanunda belirtilen alan sınırlamasını geçemez.” ve “2. bendinde
Ancak, aynı kişiye ait mücavir işletme ruhsat alanlarında görünür maden rezervinin bir
bütünlük teşkil etmesi halinde yeni bir işletme projesi verilerek birleştirme talebinde
bulunulabilir. Uygun bulunan taleplerde alan kısıtlaması aranmaz.” Hükümlerine uygun
olarak birbirine mücavir üç ruhsatın birleştirilmesi planlanmaktadır. İşletme izin
ruhsatlarında kalker sahaları için genelde yaklaşık 10 yıllık süreyle 10 hektara kadar izin
verilmektedir. İşletme izin alanında rezerv bittikçe yeni işletme izin alanları için izin
4
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
alınabilecektir. Proje konusu yatırımla ilgili olarak maden işletme izin ruhsatı süresi
bitiminde Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurularak süre uzatımı yaptırılacak ve
gerekli izinler alınacaktır. Ruhsatlı maden sahalarında rezerv olduğu müddetçe izinlerde
süre uzatımına gidilebilmektedir.
Ruhsat sahaları ile ilgili Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (Hazırlanan ÇED
Projesinde belirtilen kapasite ve diğer hususlara uygun olarak) revize işletme projesi
verilecektir.
Talep edilen ÇED alanı (proje alanı), ÇED nihai kararırından (olumlu) sonra altı (6)
derecelik dilim esasına göre koordinatlı olarak MİGEM’ e gönderilecektir.
Tüsan Yapı Sanayi A.Ş. Kalker ocağında iş programı olarak yılda 12 ay günde 24
saat üç vardiya çalışılması planlanmaktadır.
Üretim Planlaması
Proje Konusu kalker ocağında iş programı olarak yılda 12 ay günde 24 saat üç
vardiya çalışılması planlanmaktadır.
Tablo 2. Ocakta Üretim Planı
Yıllık Üretim :
Aylık Üretim :
Günlük Üretim:
Saatlik Üretim :
Vardiya Sayısı :
3
3456000 ton/yıl
288000 ton/ay
11520 ton/gün
480 ton/saat
1324137.9 m /yıl
3
110344.8 m /ay
3
4413.8 m /gün
3
183.9 m /saat
3
300 gün/yıl
25 gün/ay
24 saat/gün
Proje konusu maden ocağında 3456000 ton/yıl tüvenan kalker üretilmesi
planlanmaktadır. Kalker yoğunluğu 2.61 ton/m3 alınmıştır.
Kırma-Eleme Tesisi Kapasitesi
Faaliyet alanında iki adet kırma-eleme tesisi kurulması planlanmaktadır. Proje
konusu Kırma –Eleme Tesislerinde 300 gün 12 ay günde (8 x 3) saat, üç vardiya
çalışılması planlanmaktadır.
Tablo 3. Kırma-Eleme Tesislerinde Üretim Planı
Yıllık Üretim :
Aylık Üretim :
Günlük Üretim:
Saatlik Üretim :
Vardiya Sayısı :
3
3456000 ton/yıl
288000 ton/ay
11520 ton/gün
480 ton/saat
1324137.9 m /yıl
3
110344.8 m /ay
3
4413.8 m /gün
3
183.9 m /saat
3
300 gün/yıl
25 gün/ay
24 saat/gün
Her bir Kırma-Eleme Tesisinin kurulu kapasitesi 400 ton/saat olup, % 60 randıman
ile çalışacaktır. Kırma-Eleme Tesisinin fiili kapasitesi 240 ton/saat olacaktır.
Kırma-Eleme Tesislerinin fiili kapasitesi; 400 ton/saat x 0.60 x 24 saat/gün x 300
gün/yıl x 2 adet = 3456000 ton/yıl (1324137.9 m3/yıl ).
5
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ocakta 3456000 ton/yıl (1324137.9 m3/yıl ) malzeme üretilmesi ve kırma – eleme
tesislerinde boyutlandırılması planlanmaktadır.
Faaliyetin ilk aşamamalarında tek kırma-eleme tesisi kurulabilecek olup, ilerleyen
dönemlerde 2. Kırma-Eleme Tesisi kurulabilecektir. Kırma-Eleme Tesislerinin kurulu
kapasiteleri, çalışma randımanları, teknik özellikleri değişiklik gösterebilecektir. KırmaEleme Tesisleri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumun da ilgili kurumlar
bilgilendirilecektir. Projenin maksimum üretim kapasitesi (Ocağın ve Kırma-Eleme
Tesislerinin) 3456000 ton/yıl olacaktır.
B) Çıkarılacak Malzemenin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ve kullanım
amaçları
Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği
Proje Konusu Madenin Maden Kanunundaki Yeri
II. Grup madenler 10/6/2010 tarihinde kabul edilen 5995 nolu değişiklik Kanunu ile
aşağıdaki şekilde a ve b olarak gruplandırılmıştır. II. Grup Maden olarak anılan kalker
maden ilgili Kanun değişikliği ile II (a) grubu maden olarak belirlenmiştir;
MADDE 1 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (II) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (III) numaralı bendinin sonuna
“Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak
kaydıyla)” ibaresi eklenmiş; (IV) numaralı bendinin (b) alt bendine “taşkömürü,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kömüre bağlı metan gazı,” ibaresi eklenmiş, alt bendin
sonunda yer alan “Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum)” ibaresi çıkarılmış
ve alt bendin sonuna “Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak
kaydıyla)” ibaresi eklenmiş; fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“II. Grup madenler;
a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya
öğütülerek kullanılacak kayaçlar.
b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif
amaçla kullanılan doğal taşlar.”
Madencilik sektörü, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer ve
gerekse de ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde
önemli roller üstlenen ve ülkelerin kolayca vazgeçemediği bir sektördür.
Planlanan Proje İle;
- Ocakta tüvenan kalker üretilecektir,
- Tüvenan kalker Kırma-Eleme Tesisinde muhtelif ebatta boyutlandırılacaktır.
- Muhtelif ebatta kırmataş olarak, talep edildiği miktarda Karayolları, İl Özel İdareleri,
Belediyeler gibi kamu kurumlarına, ayrıca taahhüt konusu iş yapan gerçek ve tüzel
kişilere, hazır beton tesislerine verilecektir.
Ruhsat sahibi şirket proje konusu yatırım ile devlete toplam 2.324.791 TL/yıl katkı
sağlayacaktır. Ayrıca istihdam alanı oluşturarak bölge ekonomisine katkı da bulunacaktır.
6
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kimyasal bileşiminde en az % 90 CaCO3 (kalsiyum karbonat) içeren kayaçlara
kalker yada kireçtaşı adı verilmektedir. Ayrıca mineralojik bileşiminde en az % 90 kalsit
minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir. Kalker saf halde kalsit ve çok az
miktarda aragonit kristallerinden oluşur. Kalsit ve aragonit kalsiyum karbonatın iki ayrı
kristal şekli olup, teorik olarak % 56 CaO ve % 44 CO2 içerir. Ancak doğada hiçbir zaman
saf olarak bulunmaz. İkincil derecede değişik madde ve bileşiklerin içinde yeralması
nedeniyle orjinal halde sarı, kahverengi ve siyah renklerde de görülebilmektedir.
Kalkerin sertlik derecesi 3, özgül ağırlığı 2.5-2.7 gr/cm3 arasındadır.
Yeraltısularında travertenler şeklinde, deniz yada tatlı sularda ise kimyasal
organik veya mekanik çökelme sonucu kalker yatakları oluşur. Oluşum süreçlerinden de
anlaşılacağı üzere kalker üç ana grup altında toplanabilmektedir. Yaygın olarak oluşan
kireçtaşlarının çoğu organik, kırıntılı ve kimyasal materyaller içermektedir. Kalsit
(hegzagonal ve CaCO3) ve aragonit (ortorombik CaCO3) kristallerinin her ikisi de modern
kireçtaşı oluşumlarında yer alabilmektedir. Fakat Arogonit kristallerinin kalsit kristaline
daha kolay dönüşebilmesi nedeniyle eski kireçtaşı oluşumlarında aragonit kristali bulmak
çok güçtür.
Tüsan Yapı Sanayi A.Ş 1977 yılında mıcır, bütümlü sıcak karışım asfalt, alt ve üst
yapısı ile birlikte asfalt kaplama yol yapımı ve diğer alt ve üst yapı inşaat işleri ile iştigal
etmek üzere kurulmuştur. Genel Müdürlük merkez ofisi Mersin’de bulunmaktadır. Tüsan
Yapı San. A.Ş. belirtilen sektörlerde faaliyet göstermek için gerekli hammaddeyi kendi
ocaklarından ya da muvafakat aldığı ocaklardan temin etmektedir. Bu ocaklardan olan
20069893, 200609344, 200609316 Ruhsat Sicil Numaralı sahalarda hazine arazisi olup,
Tüsan Yapı San. A.Ş. uhdesindedir.
Kalkerin kullanıldığı alanlar:
- İnşaat ve Yapı: (yol yapımı, dolgu)
Mıcır, çakıl ve kum, inşaat sektöründe agrega olarak da adlandırılan belirli tane
sınıflarına ayrılmış, kırma ve doğal olmak üzere ikiye ayrılan, organik olmayan
malzemelerdir. Bu malzeme beton, hafif beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında,
inşaat sıvasında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde kum, çakıl, kırmataş rezervleri için kullanılabilecek geniş jeolojik
yapıların varlığından dolayı uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilecek rezervler mevcuttur.
Ülke genelinde oldukça bol ve geniş bir alanda sağlanabildiğinden rezerv konusunda bir
sıkıntı söz konusu değildir. Ancak, kullanım alanı nedeni ile birim maliyetlerinin düşük
tutulması gerekliliği faydalanabilir rezervi kısıtlamaktadır. Tüketim alanlarından uzakta
olan agrega için nakliye maliyetleri birim maliyetler içerisinde önemli yer tutmaktadır.
Tüketim alanlarına uzak olmalarının yanında, arazi kullanımındaki sınırlamalar, çevre
koruma sorunları mevcut rezervlerin kullanımını sınırlamaktadır. Kentleşmenin hızlandığı
günümüzde büyük şehirlerin yakın çevrelerinde üretim kısıtlamaları dolayısı ile zaman
zaman kum, çakıl ve mıcır arzında darboğazlar ortaya çıkmaktadır.
Agrega beton malzemesi dışında, dolgu ve ıslah malzemesi, yol inşaatlarında
asfalt ve temel malzemesi olarak önemli miktarlarda kullanılmaktadır. T.C.Karayolları,
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Belediye Asfalt Tesisleri gibi kamu kurumları yanında
özel sektöründe tükettiği agregaları dikkate aldığımızda karşımıza 30.000.000 ton
civarında bir tüketim miktarı ortaya çıkmaktadır. 1999 yılında beton ,dolgu ve asfalt
işlerinde kullanılan toplam agrega miktarı 180.000.000 ton olarak gerçekleşmiştir.
7
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kum, Çakıl ve Kırmataş, birim maliyetleri içerisinde nakliyenin büyüklüğünden
dolayı, uzak mesafelere nakledilmeleri ekonomik değildir. Bu nedenle dış ticareti söz
konusu değildir. Ekonomik olarak kullanılmaları tüketim bölgelerine kısa mesafelerden
temin edilmelerine bağlıdır. Ancak hammadde kaynağına sahip olmayan bazı ülkelere,
çeşitli devlet destekleri sağlanması ile ihracat olanağı gündeme gelebilir.
- Çimento
Tablo 4. Yıllar itibarı ile Türkiye çimento tüketimine bağlı agrega tüketimi miktarları
- Hazır Beton Yapımı
- Kireç Üretimi
- Metalürjü
- Tarım
- Baca Gazı Arıtımı
- Diğer Endüstriyel Kullanım Alanları: Cam sanayi, soda sanayi, şeker sanayi, kağıt
sanayi, lastik-plastik-kauçuk sanayi gibi sektörlerde de kullanılmaktadır.
Bölüm 2: Proje İçin Seçilen Yerin Konumu:
Proje yer seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan
yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan
üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte
gösterimi)
Proje konusu faaliyet, Adana ili, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii, O35-a2
paftasında yer alan 20069893, 200709316 ve 200709344 Sicil Numaralı II (A) Grubu
Maden (Kalker) sahasında gerçekleştirilecektir. Faaliyet alanının, D-400 Karayolu ile
Adana – Şanlıurfa yolunun kesişim noktasına olan mesafesi yaklaşık 25 km’ dir.
Faaliyet alanının 1000 m güney-güneydoğusunda Gündoğan Köyü, 2000 m
güneybatısında Vayvaylı Köyü, 3200 m kuzeydoğusunda Kızıldere Köyü, 4000 m
kuzeydoğusunda İsalı Köyü bulunmaktadır.
8
.
YAPI SAN. A.Ş
Şekil 2. Yer Bulduru Haritası (
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
)
9
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 3. Faaliyet alanı uydu görüntüsü
10
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 4. Faaliyet Alanı ve Çevresi Uydu Görüntüsü
11
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 5. Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Üç Boyutlu arazi Modellemesi-1
Şekil 6. Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Üç Boyutlu arazi Modellemesi-2
12
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır. Mersin – Adana Planlama Bölgesi
1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ek-4’ te verilmiştir. Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı
bulunmamaktadır.
Arazi Varlığı Haritası (Bkz. Ek-8 ve Şekil 7) incelendiğinde faaliyet alanının,
işlemeli tarıma uygun olmayan veya sınırlı olarak uygun olan araziler, orman rejimindeki
araziler olarak adlandırılan diğer arazi içinde kaldığı görülmektedir.
Şekil 7. Arazi Varlığı Haritası
Proje konusu faaliyet, Adana ili, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii, O35-a2
paftasında yer alan 20069893, 200709344, 200709316 Sicil Numaralı II (A) Grubu Maden
(Kalker) sahalarında gerçekleştirilecektir. Talep edilen ÇED İzin Alanı (proje alanı) 121.58
hektardır.
Faaliyet alanında şantiye, pasa (by-pass) ve mıcır stok alanı, ve kırma-eleme tesisi
alanı, ocak alanı olacaktır.
Faaliyet alanında talep edilen ÇED izin alanı içerisinde kalker ocağı faaliyeti ve
kırma-eleme tesisi faaliyeti yapılacaktır.
13
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Proje ile İlgili Sahaların Kapladığı Alanlar:
Tablo 5. Proje ile ilgili sahaların kapladığı alanlar
Proje ile İlgili Sahalar
200709316 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı
20069893 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı
200709344 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı
20069893 Ruhsat Sicil Numaralı
Sahada ÇED izni alınmış alan
Talep Edilen ÇED İzin Alanı (Proje
alanı )
Ocak Alanı
Kapladıkları Alanlar (hektar)
95,58 hektar
97.5 hektar
72.54 hektar
24.98 hektar
121.58 hektar
97.77
Kırma-Eleme Tesisi
Pasa (by-pass) ve Mıcır Stok Alanı
Şantiye Alanı
1.27 hektar
3 hektar
0.1 hektar
Tablo 6. 200709316 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı ve Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON :36
Sıra N.
SAĞA (Y)
1
735683.000
2
736000.000
3
737000.000
4
737000.000
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM (Y)
4088475.000
36.91122675
4089300.000
36.91857649
4089300.000
36.91832571
4088475.000
36.91089678
Toplam Alan: 95.58 Ha
BOYLAM (X)
35.64516361
35.64897549
35.66019034
35.65993217
Tablo 7. 20069893 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı ve Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON :36
Sıra N.
SAĞA (Y)
1
737000.000
2
737000.000
3
738000.000
4
737750.000
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM (Y)
4088000.000
36.90661951
4089000.000
36.91562428
4089000.000
36.91537246
4087800.000
36.90462986
Toplam Alan: 97.5 Ha
14
BOYLAM (X)
35.65978357
35.66009645
35.67131077
35.66813057
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 8. 200709344 Sicil Numaralı Ruhsat Alanı ve Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON :36
Sıra N.
SAĞA (Y)
1
735607.000
2
735500.000
3
736650.000
4
737000.000
5
737000.000
6
736769.000
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM (Y)
4087785.000
36.90503237
4088000.000
36.90699513
4088475.000
36.91098465
4088475.000
36.91089678
4088000.000
36.90661951
4087785.000
36.90474148
Toplam Alan: 72.54 Ha
BOYLAM (X)
35.64409677
35.64296381
35.65600737
35.65993217
35.65978357
35.65712616
Tablo 9. 20069893 Ruhsat Sicil Numaralı sahada ÇED İzni Alınmış Alan ve Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON :36
Sıra N.
SAĞA (Y)
E.Ç1
737695.000
E.Ç2
738000.000
E.Ç3
737857.000
E.Ç4
737441.000
E.Ç5
737554.000
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM (Y)
4089000.000
36.91544938
4089000.000
36.91537246
4088317.000
36.90925833
4088350.000
36.90966028
4088689.000
36.91268443
Toplam Alan: 24.98 Ha
BOYLAM (X)
35.66789041
35.67131077
35.66949264
35.66483821
35.66621165
Tablo 10. Talep Edilen ÇED İzin Alanı (Proje Alanı) Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON :36
Sıra N.
SAĞA (Y)
738000.000
Ç.1
737750.000
Ç.2
737273.695
Ç.3
737490.122
Ç.4
736630.000
Ç.5
736630.000
Ç.6
736650.000
Ç.7
736522.831
Ç.8
736663.652
Ç.9
737000.000
Ç.10
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM (Y)
BOYLAM (X)
4089000.000
4087800.000
4087927.015
4088166.033
4088180.330
4088448.555
4088475.000
4088475.143
4089002.982
4089000.000
36.91537246
36.90462986
36.90589346
36.90799132
36.90833622
36.91075149
36.91098465
36.91101781
36.91573558
36.91562428
35.67131077
35.66813057
35.66282967
35.66533137
35.65569105
35.65577483
35.65600737
35.65458137
35.65632544
35.66009645
Toplam Alan: 121.58 hektar
15
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Faaliyet alanında 97.77 hektarlık bir alanda ocak çalışması yapılması
planlanmaktadır. Kırma-Eleme Tesislerinin kurulacağı alan, pasa (by-pass) ve mıcır stok
alanı ve şantiye alanı da ocak çalışma alanı içerisine dahil edilmiştir. Faaliyet alanının
topoğrafyasının dik ve eğimli olması sebebiyle sahada güvenli bir şekilde çalışmanın da
gerekliliği ortaya çıktığından, bu alanlarda önce üretim çalışması yapılacaktır; böylece bu
alanlarda hem kalker malzemesi alınacaktır, hem de saha düzenlenmiş olacaktır.
Tablo 11. Ocak Alanı Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON : 36
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
Sıra N.
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
ENLEM
BOYLAM
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
O.7
O.8
O.9
737975.404
737808.891
736650.000
736650.000
736690.167
736650.000
736650.000
736678.980
736999.911
4088980.000
4088180.737
4088200.000
4088441.844
4088494.955
4088495.000
4088750.000
4088982.845
4088980.000
36.91519857
36.90804338
36.90850833
36.91068605
36.91115422
36.91116475
36.91346097
36.91555037
36.91544421
35.67102866
35.66891040
35.65592146
35.65599701
35.65646402
35.65601362
35.65609329
35.65649104
35.66008919
Toplam Alan: 97.77 hektar
Tablo 12. Kırma-Eleme Tesisi Alanı (İki Adet Kırma Eleme Tesisinin Kurulacağı Alan) ve Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON : 36
Sıra N.
SAĞA (Y)
KT1
KT2
KT3
KT4
737921.424
737888.816
737785.561
737865.331
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
4088720.898
4088564.377
4088571.991
4088725.368
ENLEM
36.91287899
BOYLAM
35.67034191
36.91147780
36.91157245
36.91293339
35.66992709
35.66877162
35.66971430
Toplam Alan: 1.27 Hektar
Tablo 13. Pasa (By-Pass) ve Mıcır Stok alanı Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON : 36
Sıra N.
SAĞA (Y)
SP1
SP2
SP3
SP4
737888.814
737811.618
737731.908
737809.033
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM
BOYLAM
4088564.370
4088193.825
4088199.755
4088570.253
36.91147780
36.90816057
36.90823406
36.91155086
35.66992707
35.66894509
35.66805315
35.66903428
Toplam Alan: 3 Hektar
16
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 14. Şantiye Alanı Koordinatları
UTM KOORDİNATLAR
DATUM : ED-50
PRJEKSİYON : 6 DERECE
DOM : 33
ZON : 36
Sıra N.
SAĞA (Y)
SANTİYE1
SANTİYE2
SANTİYE3
SANTİYE4
737931.920
737923.249
737902.249
737910.920
COĞRAFİK KOORDİNATLAR
DATUM : WGS-84
YUKARI (X)
ENLEM
BOYLAM
4088903.010
4088854.060
4088854.060
4088903.010
36.91451627
36.91407768
36.91408298
36.91452157
35.67051683
35.67040421
35.67016872
35.67028133
Toplam Alan: 0.1 Hektar
17
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 8. Saha sınır haritası
18
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Bölüm 3: Projenin Ekonomik ve Sosyal Boyutları:
3.1. Projenin Zamanlama Tablosu
Planlanan Proje ile ilgili ÇED kararının olumlu olarak sonuçlanmasını müteakip ilgili
diğer izinler alınacaktır. Öngörülen iş termin planını gösteren zamanlama tablosu Tablo
15. de verilmiştir.
Tablo 15. Faaliyetle İlgili Zamanlama Tablosu
Süreç
2015
2014
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
ÇED Süreci
İlgili Mevzuatlar Açısından Alınması
Gereken Diğer İzinler (GSM,
İşletme, v.s.)
Şantiye İçin Prefabrik Ünitelerin
Kurulması, Kırma-Eleme Ünitesinin
Kurulması
Ocakta üretime başlama
Kırma-Eleme Tesisinde üretime
başlama
3.2. Projenin fayda-maliyet analizi
Proje kapsamında planlanan II (A) Grubu Maden Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme
Tesisinde yılda 3456000 ton malzeme üretilecek olup yıllık işletme geliri ve gideri aşağıda
çıkarılmıştır.
Tablo 16. Tesiste Çalışması Planlanan Kişi Sayısı ve Görevleri
Tesiste Çalışanların Görevleri
Maden Mühendisi
Ocak Çavuşu
Delme Operatörü
Yükleme Operatörü
Şoför
Ateşçi
İşçi
Usta
Aşçı
Toplam
19
Sayısı
3
3
6
12
24
3
18
3
3
75
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Yıllık İşletme Giderleri
Tablo 17. Personel ve İşçilik Giderleri
Personel ve İşçilik
Giderleri
Maden Mühendisi
Ocak Çavuşu
Delme Operatörü
Yükleme Operatörü
Ateşçi
Aşçı
Usta
İşçi
Şoför
Çalışma Süreleri
(Ay)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Toplam
Ücret (TL)
Adet
2.500
1.000
1.000
1.000
1.200
1.000
1.200
1.000
1.000
3
3
6
12
3
3
3
18
24
Tutar (TL/YIL)
90.000
36.000
72.000
144.000
43.200
36.000
43.200
216.000
288.000
968.400
Toplam :968.400 TL bulunmuş
SGK işveren payı %24
: 232.416 TL
İşsizlik işveren %2
: 19.368 TL
Genel toplam
: 1.220.184 TL olarak alınmıştır.
Patlayıcı Madde Giderleri 3.470.040 TL öngörülmüştür.
Akaryakıt Giderleri
Akaryakıt giderleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
AG=LF * 0.06*HP*3.785*MF*ÇG*ÇS
AG: Akaryakıt gideri
LF: Yükleme faktörü
: 0.4
HP: Motor Gücü
: 3400 HP (tüm araçların toplam Motor Gücü)
MF:Mazot fiyatı
: 4.55 LT/ TL
ÇG :Çalışma günü
: 300
ÇS :Çalışma saati
: 24 saat /gün
AG: 0.4 x 0.06 x 1800 x 3.785 x 4.55 x 300 x 24
AG: 5.356.653,12 TL olarak bulunmuş ancak bu değer 6,000,000 TL olarak alınmıştır.
Yağ ve Filtre Giderleri
Toplam akaryakıt giderinin 1\10 alınmıştır. 600.000 TL
Elektrik Gideri
Toplam
:
1.200.000 TL/Yıl
Bakım Onarım Yedek Parça Gideri
Bu kalem için 400.000 TL harcama öngörülmüştür.
İşletme Malzemesi Giderleri
20
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
İşletmede kullanılan ve teknik ömrü 1 yılı geçmeyen kazma kürek s. Gibi malzeme gideri
için 20.000 TL öngörülmüştür.
İaşe Giderleri
1 personel için 12 TL/Gün iaşe masrafı üzerinden
75 işçi x 12 TL/Gün = 900 TL/Gün
900 TL/gün x 336 gün/yıl = 302.400 TL/yıl
Nakliye Giderleri
0.67 TL/Ton x 3456000 ton= 2.313.360 TL
Beklenmeyen İşletme Giderleri
Buraya kadar olan sabit yatırım giderlerinin % 10’ u alınmıştır.
1.522.098,4 ancak bu kalem 1.520.000 TL olarak alınmıştır.
Ruhsat Alımı (İşletme Ruhsatı, İşletme Ruhsatı)
Bu değer üç ruhsat sahası için 450.000 TL olarak alınmıştır.
Kamyon, İş makinesi vs alımı: 2.550.000 TL
Tablo 18. Yıllık İşletme Giderleri
GİDER CİNSİ
İşçilik ve Personel giderleri
Patlayıcı madde giderleri
Akaryakıt giderleri
Yağ ve filtre giderleri
Elektrik Giderleri
Bakım onarım ve yedek parça giderleri
İşletme malzemesi giderleri
İaşe giderleri
Nakliye giderleri
Beklenmeyen giderler
Ruhsat Alımı (İşletme Ruhsatı, İşletme Ruhsatı)
Kamyon, İş makinesi vs. alımı:
TOPLAM
TUTARI (TL)
1.220.184
3.470.040
6.000.000
600.000
1.200.000
400.000
20.000
302.400
2,313,360
1.520.000
450.000
2.550.000
20.045.984
İşletme Maliyeti: 20.045.984 TL/ 3456000 Ton = 5,8 TL/Ton Satış tutarı: İşletme maliyeti % 21 artırılarak hesaplanmıştır.
5,8 x % 21 ≅ 1,2
5,8 + 1.5 ≅ 7 TL
21
15.220.984 * % 10 =
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yıllık İşletme Gelirleri
7 TL x 3456000 Ton = 24.192.000,00 TL
Tablo 19. Yıllık İşletme Karı
CİNSİ
TUTARI (TL)
24.192.000
Yıllık proje gelirleri
Yıllık proje giderleri
Proje brüt karı
Devlet hakkı
Vergi ve Stopajlar
Kullanılabilir kar
20.045.984
4.146.016
1.243.804
829.203
2.073.009
Proje kapsamında 3.000.000 TL’lik yatırım maliyeti olup, projenin yıllık net karı
2.073.009 TL’dir. Bu sonuçlara göre;
3.000.000 TL / 2.073.009 TL ≅ 1.4 yıl sonra proje net kara geçecektir.
Tablo 20. Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı
Vergi Öncesi Kar
Vergiler
Devlet Hakkı
Kurumlar Vergisi
S.G.K. İşveren Payı
İşsizlik İşveren
Toplam
4.146.016
1.243.804
829.203
232.416
19.368
2.324.791
Buna göre ruhsat sahibi şirket anılan sahadan devlete toplam 2.324.791 TL/yıl
katkı sağlayacaktır.
Sahada planlanan kapasite için olabilecek yatırımlar ve işletme sermayesi
işletmeci tarafından karşılanacak durumdadır.
3.3. Diğer hususlar
Faaliyetle ilgili olarak belirtilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
Bölüm 4: Proje İçin Seçilen Yerin ve Projenin Etki Alanının Çevresel Özellikleri (***)
4.1. Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı:
Proje konusu faaliyet, Adana ili, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii, O35-a2
paftasında yer alan 20069893, 200709344, 200709316 Ruhsat Sicil Numaralı II (A) Grubu
Maden (Kalker) sahalarında gerçekleştirilecektir. Faaliyet alanının, D-400 Karayolu ile
Adana – Şanlıurfa yolunun kesişim noktasına olan mesafesi yaklaşık 25 km’ dir.
Faaliyet alanının 1000 m güney-güneydoğusunda Gündoğan Köyü, 2000 m
güneybatısında Vayvaylı Köyü, 3200 m kuzeydoğusunda Kızıldere Köyü, 4000 m
kuzeydoğusunda İsalı Köyü bulunmaktadır.
Proje alanı ve yakın çevresinde Ceyhan Nehri dışında göl, baraj, gölet, akarsu ve
diğer sulak alan bulunmamaktadır. Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800
22
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
m olup proje alanının batı istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış
gösteren kuru dereler ile 3300 m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır. Proje
alanında yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede bitecek olup proje alanına en
yakın yüzeysel su kaynağının faaliyet alanında yapılacak patlatmalardan etkilenmesi söz
konusu değildir. Faaliyet alanına uzak mesafelerde bulunan yüzeysel su kaynaklarına
herhangi bir atık-artık malzeme dökülmeyecek, dere yataklarının akışına müdahale
edilmeyecek, koruma mesafesi bırakılacaktır. Proje alanına düşen yüzeysel sular sahanın
topografik eğimi dolayısıyla faaliyet alanından uzaklaşarak drenajı sağlanmış olacaktır.
Proje alanında su kullanımı, sahada açılacak kuyudan karşılanacaktır. Sahada
kuyu açılması ile ilgili DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nden “A-18946 no.lu Yer altı Suyu Arama
Belgesi” alınmıştır (Bkz. Ek-18).
Proje alanının yaklaşık 550 m doğu-güneydoğu istikametinde 2 adet su kaynağı
bulunmaktadır. Proje alanında yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede bitecek olup
proje alanına en yakın su kaynağının faaliyet alanında yapılacak patlatmalardan
etkilenmesi söz konusu değildir. Su kaynakları ile ilgili olarak DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün vereceği görüşlere uygun
çalışılacak olup, belirleyecekleri koruma alanı mesafesine uyulacaktır.
Faaliyet alanının 300 m doğusunda, 600 m ve 580 m güneydoğusunda zeytinlik
bulunmaktadır. Zeytinlikler ile ilgili Çukurova Üniversitesi tarafından rapor hazırlanmıştır
(Bkz. Ek-19). Proje alanı çevresindeki zeytin ağaçları ile ilgili olarak, planlanan projenin;
bitkilerin vegetatif ve generatif gelişmesine zarar vermeyeceği söz konusu raporda
belirtilmektedir. İlgili Bakanlığa Kamu Yararı Kararı alınması için başvuru yapılacaktır.
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanı genel itibarı ile taşlıkkayalıktır. Faaliyet alanında ekili dikili tarım alanı, mera alanı bulunmamaktadır. Faaliyet
alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-8)
Faaliyet alanının 3250 m kuzeyinden Doğalgaz Boru Hattı geçmektedir. Faaliyet
alanının 350 m güney-güneybatısında 147.90 hektarlık orman alanı bulunmaktadır.
Faaliyet alanının 250 m doğusunda mera alanı bulunmaktadır (Bkz. Ek-4).
20069893, 200709316, 200709344 Ruhsat Sicil Numaralı Sahalar Devletin hüküm
ve tasarrufu altında olan alanlardan olup, Tüsan Yapı San. A.Ş. uhdesindedir. Talep
edilen ÇED izin alanı 121.58 hektardır. Ocakta ve Kırma-Eleme Tesislerinde planlanan
üretim miktarı 3456000 ton/yıl’ dır. Bölgedeki sanayi yatırımlarının önümüzdeki yıllarda hız
kazanacağı, bu nedenle hammadde ihtiyacının artacağı öngörülerek; projenin kapasitesi
3456000 ton/yıl olarak belirlenmiştir.
23
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
4.1.1. Meteorolojik ve İklimsel özellikler
a)Bölgenin Genel İklim Şartları
Akdeniz ikliminin karakteri yazlar sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı olmasıdır.
Adana ilinin kuzey kısımları yüksek dağlarla çevrilmiş olması dolayısıyla kuzey
rüzgarlarına karşı kapalı oluşu yaz aylarının çok sıcak geçmesine neden olmaktadır.
Yağışların yarısı kış aylarında diğer yarısı da ilkbahar ve sonbaharda görülmektedir. Yaz
sıcakları umumiyetle Mart ayında başlamakta Kasımda son bulmaktadır. Yükselti arttıkça
ve daha kuzeye gidildikçe iklim daha serin bir hal alır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk
ve yağışlıdır. Yağışlar kışın kar şeklinde, ilkbaharda yağmur şeklindedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çalıştırılan, saatlik ölçüm yapan ve proje
alanına en yakın meteoroloji istasyonu olan Ceyhan Meteoroloji İstasyonu’ndan temin
edilen 1961-2012 yılları arasında ölçülen değerlerden elde edilen meteorolojik verilerle
aşağıda yer alan tablo ve şekiller hazırlanmıştır.
b) Basınç
1961-2012 yılları arasını kapsayan kayıtlara göre, min. basınç 981.1 hPa,
maksimum basınç 1030,9 hPa, ortalama basınç yıllık değeri ise 1009.6 hPa’dır (Bkz.
Tablo 21.).
Tablo 21. Basınç Değerleri-Aylık-Yıllık
Parametre
Ortalama
Basınç
(hPa)
Maksimum
Basınç
(hPa)
Minimum
Basınç
(hPa)
Rasat AYLAR (1961-2012)
S.
Şubat Mart
(YIL) Ocak
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
Kasım Aralık
Yıllık
30
1015.1 1013.2 1011.4 1009.2 1007.8
1005.1
1002.2
1003.1
1007.0 1011.0 1014.0 1015.4 1009.6
30
1030.9 1029.6 1027.6 1021.6 1016.1
1013.5
1008.4
1008.1
1017.5 1022.2 1025.9 1028.1 1030.9
30
994.0
993.3
994.3
996.6
999.2
991.3
988.6
981.1
996.7
24
999.5
995.5
990.1
981.1
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
1040
1030
1020
1010
Ortalama Basınç (hPa)
1000
Maksimum Basınç (hPa)
990
Minimum Basınç (hPa)
980
970
960
O
ca
k
Şu
ba
t
M
ar
t
Ni
sa
M n
ay
Ha ıs
z
Te ira n
m
m
Ağ uz
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sı
m
Ar
al
ık
950
Şekil 9. Basınç Dağılım Grafiği-Aylık
c) Sıcaklık
1961-2012 yılları arasını kapsayan kayıtlara göre minimum sıcaklık -11.3 °C,
maksimum sıcaklık 44.0 °C, ortalama sıcaklık yıllık değeri 18.0°C’dir (Bkz. Tablo 22.).
Tablo 22. Sıcaklık Değerleri-Aylık-Yılık
Parametre
Ortalama
Sıcaklık
(°C)
Minimum
Sıcaklık
(°C)
Maksimum
Sıcaklık
(°C)
Rasat AYLAR (1961-2012)
S.
Şubat Mart
(YIL) Ocak
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
Kasım Aralık
Yıllık
47
8.0
9.2
12.3
16.5
20.7
24.8
27.6
27.7
24.9
20.4
14.0
9.5
18.0
48
-11.3
-7.2
-8.2
-1.5
3.2
9.4
14.0
14.0
7.7
1.5
-3.9
-6.2
-11.3
48
27.0
27.5
31.8
37.0
40.8
43.1
44.0
42.1
41.6
38.8
33.8
28.9
44.0
25
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
50
40
30
Ortalama Sıcaklık (°C)
20
Minimum Sıcaklık (°C)
10
Maksimum Sıcaklık (°C)
O
ca
k
Şu
ba
t
M
ar
t
Ni
sa
n
M
ay
Ha ıs
zi
Te ra n
m
m
Ağ uz
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sı
m
Ar
al
ık
0
-10
-20
Şekil 10. Sıcaklık Dağılım Grafiği-Aylık-Yıllık
ç) Yağış
1961-2012 yılları arasını kapsayan kayıtlara göre toplam yağış ortalaması yıllık
değeri 694.3 mm, maksimum yağış 151.4 mm’dir. (Bkz. Tablo 23)
Proje Kapsamında yapılaşma sürecinde işletme öncesi ve işletme aşamasında
yapılacak olan yer altı ve yerüstü tesisleri standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış
değerlerine uygun yapılacaktır.
Tablo 23. Yağış Dağılımı-Aylık-Yılık
Parametre
Toplam
Yağış
Ortalaması
(mm)
Maksimum
Yağış
(mm)
Rasat AYLAR
S.
(YIL) Ocak
Şubat
(1961-2012)
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
Kasım Aralık
Yıllık
48
99.4
92.4
78.5
71.6
51.1
26.5
6.8
6.1
17.6
47.0
78.2
119.1
694.3
48
99.8
72.0
62.1
99.7
87.2
66.4
29.2
44.6
50.5
62.1
103.3
151.4
151.4
26
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
160
140
120
100
Toplam Yağış Ortalaması
(mm)
80
Maksimum Yağış (mm)
60
40
20
0
O
ca
k
Şu
ba
t
M
ar
Ni t
sa
n
M
ay
Ha ıs
z
Te ira n
m
m
Ağ uz
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sı
m
Ar
al
ık
.
Şekil 11. Yağış Dağılım Grafiği-Aylık
27
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 24. Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri (mm)
28
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 12. Ceyhan Meteoroloji İstasyonu Yağış Şiddet – Süre – Tekerrür Eğrileri
29
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
d) Ortalama Nispi Nem
1961-2012 yılları arasını kapsayan kayıtlara göre ortalama nem yılık değeri %66.0,
minimum nem ise % 0’dır. (Bkz. Tablo 25)
Tablo 25. Nem Değerleri-Aylık-Yıllık
Parametre
Ortalama
Nem (%)
Minimum
Nem (%)
Rasat AYLAR
S.
Şubat
(YIL) Ocak
(1961-2012)
Nisan
Mayıs
47
67.8
66.6
Mart
67.3
68.2
65.9
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
64.0
66.6
67.7
63.6
Ekim
60.9
Kasım Aralık
63.7
69.8
66.0
47
1
2
1
1
1
0
1
2
2
2
1
1
0
80
70
60
50
Ortalama Nem (%)
40
Minimum Nem (%)
30
20
10
O
ca
k
Şu
ba
t
M
ar
t
Ni
sa
n
M
ay
Ha ıs
zir
Te a n
m
m
Ağ uz
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sı
m
Ar
al
ık
0
Şekil 13. Nem Değerleri Grafiği-Aylık
e) Sayılı Günler
Sayılı Günler (Kar, Dolu, Sis)
Sayılı Günler (Kar Yağışlı, Kar Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı)
1961-2012 yılları arasını kapsayan kayıtlara göre Kar, dolu ve sis ile ilgili değerler
Tablo 26’ da verilmiştir. Tablo 26’ ya göre; Kar Yağışlı Günler Sayısı yıllık 0.2, Kar Örtülü
Günler Sayısı yıllık 0, Sisli Günler Sayısı Ortalaması yıllık 17.2, Dolulu Günler Sayısı
Ortalaması yılık 2.0, Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması yıllık 20.6, Kırağılı Günler
Sayısı Ortalaması yıllık 16.2’dır.
30
Yıllık
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 26. Kar, Dolu, Sis Değerleri-Aylık-Yılık
Parametre
Kar Yağışlı
Günler
Sayısı
Kar Örtülü
Günler
Sayısı
Sisli
Günler
Sayısı
Ortalaması
Dolulu
Günler
Sayısı
Ortalaması
Toplam
Orajlı
Günler
Sayısı
Ortalaması
Kırağılı
Günler
Sayısı
Ortalaması
Rasat AYLAR
S.
Şubat
(YIL) Ocak
48
0.1
48
(1961-2012)
Mart
0.1
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
Kasım Aralık
0.0
Yıllık
0.2
0.0
0
48
17.2
1.4
1.6
2.9
2.7
2.5
1.1
0.6
0.7
0.4
0.6
1.0
1.7
48
0.1
0.2
0.5
0.4
0.4
0.1
46
0.9
1.3
2.3
3.0
3.4
1.7
48
5.9
3.7
1.2
0.0
0.0
7
0.6
0.6
0.0
0.1
0.1
0.1
2.0
1.5
2.6
1.5
1.2
20.6
0.8
4.6
16.2
0.0
Kar Yağışlı Günler Sayısı
6
Kar Örtülü Günler Sayısı
5
4
Sisli Günler Sayısı
Ortalaması
3
Dolulu Günler Sayısı
Ortalaması
2
Toplam Orajlı Günler Sayısı
Ortalaması
1
Kırağılı Günler Sayısı
Ortalaması
O
ca
k
Şu
ba
t
M
ar
Ni t
sa
M n
ay
Ha ıs
z
Te ira n
m
m
Ağ uz
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sı
m
Ar
al
ık
0
Şekil 14. Sayılı Günler (Kar Yağışlı, Kar Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı) Grafiği-Aylık
31
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
f) Maksimum Kar Kalınlığı
Tablo 27’ ye göre Maksimum Kar Kalınlığı yıllık 1 cm’dir.
Tablo 27. Maksimum Kar Kalınlığı -Aylık-Yılık
Parametre
Maksimum
Kar
Kalınlığı
(cm)
Rasat AYLAR
S.
Şubat
(YIL) Ocak
48
---
1
(1961-2012)
Mart
---
Nisan
Mayıs
---
---
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
---
---
---
---
Ekim
---
Kasım Aralık
---
---
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
1.2
1
0.8
Maksimum Kar Kalınlığı
(cm)
0.6
0.4
0.2
O
ca
k
Şu
ba
t
M
ar
Ni t
sa
n
M
ay
Ha ıs
zi
Te ra n
m
m
Ağ uz
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sı
m
Ar
al
ık
0
Şekil 15. Maksimum Kar Kalınlığı
g) Buharlaşma
Yazların ılık ve kurak geçmesi nedenleriyle, Adana İlinde bulunan deniz, akarsular
ve göller ile sulama kanallarından buharlaşmalar (Evaporation) meydana gelir. Ceyhan
Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre buharlaşma verileri bulunmamaktadır. Bu
nedenle Adana İstasyonuna ait buharlaşma verileri alınmıştır. Aylık ortalama açık yüzey
buharlaşması Tablo 28’ de verilmiştir. Tablo 28’ e göre Aylık Ortalama Açık Yüzey
Buharlaşması yıllık 1555.7 mm’ dir. Günlük Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması 42.9
mm’dir.
32
Yıllık
1
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 28. Buharlaşma Değerleri-Aylık-Yılık
AYLAR (1960-2012)
Parametre
Aylık
Ortalama
Açık Yüzey
Buharlaşması
(mm)
Günlük
Maksimum
Açık Yüzey
Buharlaşması
(mm)
Ocak
Şubat
47.5
50.2
8.7
9.2
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
84.0
116.4
166.7
212.5
238.5
225.1
178.9
121.8
67.6
46.6
1555.7
12.0
11.0
14.0
21.0
17.0
18.0
13.0
12.6
12.0
42.9
42.9
Aylık Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması (mm)
300
250
200
Aylık Ortalama Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
150
100
50
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
0
AYLAR (1960-2012)
Şekil 16. Buharlaşma Değerleri Grafiği-Aylık
33
Kasım Aralık
Yıllık
.
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
A
ğ) Rü
üzgar
gar
Rüzg
Tablo 29. Ceyhan
C
İlçesi Rüzgâr
R
Hızları (1961-2012)
AYLAR
R
N
N
NNE
NE
E
ENE
E
E
ESE
SE
SSE
S
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ocak
2.0
1.6
2.1
1.4
1.8
1.0
1.8
1.5
1.6
1.2
2.2
1.5
1.3
1.3
1.7
1.6
Şubat
2.0
1.8
2.0
1.5
1.9
1.2
1.8
1.5
1.9
1.7
1.8
0.8
1.5
1.4
1.5
1.7
Mart
1.9
1.5
1.5
1.4
1.7
1.2
1.8
1.5
2.0
2.0
2.6
1.2
1.5
1.1
1.5
1.5
Nisan
1.6
1.4
1.4
1.2
1.6
1.2
2.1
1.8
2.3
2.3
2.7
1.4
1.7
1.5
1.4
1.1
Mayıs
1.5
0.9
1.4
0.9
1.6
1.1
2.0
1.9
2.5
2.2
3.1
1.2
1.7
1.2
1.4
1.2
Hazira
an
1.5
0.8
1.6
1.0
1.5
1.2
2.1
2.1
2.4
2.5
3.1
1.5
1.5
1.3
1.3
1.0
Temm
muz
1.5
0.9
1.6
1.1
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.4
3.0
1.7
1.6
1.1
1.3
1.5
Ağusttos
1.3
0.8
1.5
1.0
1.5
1.8
1.8
2.3
2.3
2.3
3.0
0.8
1.7
1.1
1.5
1.1
Eylül
1.6
0.8
1.8
0.7
1.5
1.4
1.9
1.7
1.9
2.2
2.8
0.7
1.5
0.9
1.3
0.9
Ekim
1.8
1.2
1.3
0.8
1.3
1.1
1.6
1.2
1.8
1.5
1.7
0.7
1.2
1.2
1.3
1.0
Kasım
m
1.7
1.1
1.4
1.0
1.6
1.1
1.5
1.0
1.5
1.1
1.4
0.6
1.3
1.0
1.4
1.2
Aralık
1.8
1.2
1.9
1.5
1.4
1.1
1.3
1.2
1.4
1.1
1.3
0.6
1.2
1.0
1.4
1.4
Ortala
ama
1.7
1.2
1.6
1.1
1.6
1.3
1.8
1.7
2.0
1.9
2.4
1.1
1.5
1.2
1.4
1.3
Şekil 17. Hızlarına
H
Göre Yıllık
Y
Rüzgâr Diyagramı
D
34
.
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
A
Tablo 30. Ceyhan
C
İlçesi Rüzgâr
R
Esme Sayıları
S
(1961-2
2012 )
AYLA
AR
Ocak
k
Şuba
at
Martt
Nisan
n
Mayıs
s
Hazira
an
Temmuz
Ağusto
os
Eylül
Ekim
m
Kasım
m
Aralık
k
TOPLA
AM
N
NE
NN
NE
E
ENE
E
10146
027
10
2900
1
191
967
8531
072
10
2382
1
190
936
7314
91
79
1572
1
165
877
5142
23
82
1178
1
168
744
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
88
1091
266
1394
211
858
82
110
09
493
30
044
903
113
1722
356
2291
413
990
47
963
3
383
25
572
789
137
2599
579
4684
927
1794
115
1010
280
28
882
797
180
3080
685
6766
926
2288
197
105
58
313
22
265
539
4617
84
58
1392
1
144
864
251
4034
1105
7868
837
2473
150
747
7
330
22
222
450
3986
94
39
1345
1
109
713
129
4363
1213
9058
1251
2419
147
547
7
235
13
378
276
2775
82
18
1012
1
132
564
429
3889
1164
9830
1433
3702
465
703
3
162
10
053
419
2656
32
23
870
60
440
585
3583
1413
8100
1298
3474
95
567
7
187
12
223
248
4229
96
39
1172
93
644
362
3303
921
6198
1015
2504
61
784
4
183
13
372
363
5968
80
58
1444
3
309
883
288
2527
454
4639
513
1530
246
110
03
348
18
802
495
7723
72
77
1667
1
125
927
202
1444
315
2512
327
867
91
1019
366
24
408
702
9046
51
75
2568
2
263
656
126
1123
301
1602
206
605
97
839
9
322
29
985
932
72133
76
604
19502
1949
9215
2
2890
32758
8772
64942
9357
23504
1793
1044
49
3602
252
206
6913
Tablo 30
0’ a göre I. hakim rüzgar yönü N, II. hakim rü
üzgar yönü S, III. hakim
m rüzgar
yönü
ü SE’dir.
Şekil 18. Es
sme Saylarına Göre Yıllık Rüzzgâr Diyagram
mı
35
.
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
A
Tablo 31. Ceyhan
C
İlçesi Rüzgâr
R
Esme Sayıları (1961-20
012 ) Mevsimlik
AYLAR
A
İ
İlkbahar
Yaz
S
Sonbahar
Kış
N
NNE
N
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SS
SW
SW
W
WSW
W
WNW
W
NW
NNW
3
17073
2198
414
42
477
2485
568
9
9713
2369
19318
2690
6555
462
2
2815
92
23
7369
1
1786
9417
808
322
27
301
1717
1143
1
11835
3790
26988
3982
9595
707
7
1817
58
84
3654
9
943
0
17920
1748
428
83
527
2454
852
7
7274
1690
13349
185
55
4901
398
8
2906
89
97
5582
1
1560
28874
4
2850
785
50
644
2559
327
3
3936
923
5287
830
2453
226
6
2911
11
198
8601
2
2624
âr Esme Sayıla
arı Diyagramlarrı
Şekil 19. Mevsimlik Rüzgâ
36
.
YAPI SAN. A
A.Ş
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 20. Aylık Rüzgâr Esme
E
Sayıları Diyagramları
D
(ı))
37
.
YAPI SAN. A
A.Ş
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 21. Ay
ylık Rüzgâr Esme Sayıları Diy
yagramları (ıı)
38
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şek
kil 22. Aylık Rü
üzgâr Esme Sa
ayıları Diyagram
mları (ııı)
39
.
YAPI SAN. A.Ş
A
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 23. Aylık Rüzgâr
R
Esme Sayıları
S
Diyagra
amları (IV)
40
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 32. Ortalama Rüzgâr Hızları (1961-2012)
Rasat
S.
(YIL)
Ortalama Rüzgâr
Hızı (m_sec)
48
Ocak
1.5
Şubat
1.6
Mart
1.6
Nisan
Mayıs
1.6
1.8
Haziran
1.9
Temmuz
1.9
Ağustos
1.7
Eylül
1.5
Ekim
1.2
Kasım
Aralık
Yıllık
1.1
1.3
1.6
Ortalama Rüzgâr Hızı (m_sec)
1.6
1.4
1.2
1
Ortalama Rüzgâr Hızı
(m_sec)
0.8
0.6
0.4
0.2
yl
ül
E
ki
m
K
as
ım
A
ra
lı k
E
O
ca
k
Ş
ub
at
M
ar
t
N
is
an
M
ay
H ıs
az
ir
Te a n
m
m
A uz
ğu
st
os
0
Şekil 24. Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Grafiği
Tablo 33. Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü
Rasat
S.
(YIL)
Maksimum
Rüzgâr Hızı (
m_sec ) ve Yönü
48
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
18.4
WNW
24.4
N
21.0
SSW
22.9
S
18.1
S
17.2
N
16.8
NE
19.3
WNW
16.8
WNW
19.2
S
24.0 23.0 24.4
SSW ENE
N
30
25
20
Maksimum Rüzgâr Hızı (
m_sec ) ve Yönü
15
10
5
O
ca
k
Ş
ub
at
M
ar
t
N
is
an
M
ay
H ıs
az
ir
Te an
m
m
u
A
ğu z
st
os
E
yl
ül
E
ki
m
K
as
ım
A
ra
lık
0
Şekil 25.Maksimum Rüzgâr Hızı Grafiği
41
Aralık
Yıllık
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 34. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması
Fırtınalı Günler
Sayısı
Ortalaması
Rasat
S.
(YIL)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
48
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
-
0.0
-
0.0
0.1
0.0
0.4
Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması
0.12
0.1
0.08
Fırtınalı Günler Sayısı
Ortalaması
0.06
0.04
0.02
O
ca
k
Ş
ub
at
M
ar
t
N
is
an
M
ay
H ıs
az
ir
Te a n
m
m
A uz
ğu
st
os
E
yl
ül
E
ki
m
K
as
ım
A
ra
lık
0
Şekil 26. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Grafiği
Tablo 35. Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması
Kuvvetli Rüzgârlı
Günler Sayısı
Ortalaması
Rasat
S.
(YIL)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
48
1.0
0.8
1.1
1.1
1.2
1.7
1.6
0.6
0.6
0.4
0.3
0.4
10.8
Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması
1.8
1.6
1.4
1.2
1
Kuvvetli Rüzgârlı Günler
Sayıs ı Ortalaması
0.8
0.6
0.4
0.2
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
0
Şekil 27. Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması Grafiği
42
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
f) Fevk Rasatları
Tablo 36. Ceyhan İstasyonunda Uzun Yıllar Fevk ( Olağanüstü Olay ) Hadiseleri
TARİH
1999
2000
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
1999
2000
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
TARİH
İSTASYON
OLAY
ZARAR
19.02.1999
03.06.2000
16.12.2003
17.12.2003
21.11.2004
08.02.2005
31.03.2005
26.10.2006
27.12.2006
29.04.2007
18.05.2008
24.08.2008
22.11.2008
19.02.1999
03.06.2000
16.12.2003
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Fırtına
Fırtına
Yağış ve sel
Fırtına
Fırtına
Fırtına
Fırtına
Yağış ve sel
Fırtına
Yağış ve sel
Dolu
Fırtına
Yağış ve sel
Fırtına
Fırtına
Yağış ve sel
Fırtınadan dolayı zirai ürünler, çevre ve yerleşim yerleri zarar görmüş
Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş
Ekili alanlara ve şehir içerisinde bazı evlerin bodrum katlarına su basmış
Bazı ağaçları kırmış
Ağaçlar yerinden söküldü
Ağaçlarda dallar kırıldı
Ağaçlarda dallar kırıldı
Karayolu ulaşımı aksadı
Ağaçlar yerinden söküldü
Yerleşim yerleri zarar gördü
Sebze bahçeleri zarar gördü
Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü
İnsan - hayvan - ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü
Fırtınadan dolayı zirai ürünler, çevre ve yerleşim yerleri zarar görmüş
Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş
Ekili alanlara ve şehir içerisinde bazı evlerin bodrum katlarına su basmış
17.12.2003
21.11.2004
08.02.2005
31.03.2005
26.10.2006
27.12.2006
29.04.2007
18.05.2008
24.08.2008
22.11.2008
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Fırtına
Fırtına
Fırtına
Fırtına
Yağış ve sel
Fırtına
Yağış ve sel
Dolu
Fırtına
Yağış ve sel
Bazı ağaçları kırmış
Ağaçlar yerinden söküldü
Ağaçlarda dallar kırıldı
Ağaçlarda dallar kırıldı
Karayolu ulaşımı aksadı
Ağaçlar yerinden söküldü
Yerleşim yerleri zarar gördü
Sebze bahçeleri zarar gördü
Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü
İnsan - hayvan - ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü
43
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyet alanının 1000 m güney-güneydoğusunda Gündoğan Köyü, 2000 m
güneybatısında Vayvaylı Köyü, 3200 m kuzeydoğusunda Kızıldere Köyü, 4000 m
kuzeydoğusunda İsalı Köyü bulunmaktadır.
Ceyhan Meteoroloji İstasyonu 1960-2012 Bülteni Ek-15‘ te verilmiştir.
Uzun yılları temsil eden bir yıl belirlenerek, saatlik meteorolojik veriler kullanılarak
Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi yapılmış olup Ek-12‘ de yer almaktadır.
4.1.2. Jeolojik özellikler
a) Bölge Jeolojisi ( İlgili kesitler ve haritalar)
Aşağıdaki 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji haritasında (Şekil 28.) görüldüğü gibi
proje alanı Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu büyük Çukurova ovasının
ortasında; ovayı adeta ikiye bölen Nur Dağı’nın kuzey batı ucunda yer almaktadır.
Şekil 28 . Proje alanının 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritasındaki yeri
Çukurova, Toros dağlarının oluşumunu sağlayan Alp Orojenezi sonrasında
meydana gelen büyük Çukurova baseninin Eosen döneminden itibaren dolmaya başlayan
örtü kayaları ve alüvyon çökellerinin oluşturduğu büyük bir çökel havzasıdır. Nur dağları
bu büyük havzanın ortasında Misis-Andırın hattı olarak adlandırılan ikinci bir çökel havzası
44
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
niteliğindedir. Bu havzada önce Üst Eosen – Oligosen döneminde Bulgurkaya
Olistostromu (Tbul) adı verilen ve denizel bir matriks içinde dev olistolitler (Mesozoik
kireçyaşları ve ofiyolit blokları) barındıran kaotik bir istif depolanmaya başlamıştır. Daha
sonra sırasıyla: Alt Miyosen yaşlı türbiditik karakterli ve slamplı deforme olmuş kumtaşışeyl ardalanmasından oluşan Gebenköy Formasyonu (Tge), Alt-Orta Miyosen yaşlı ortakalın tabakalı kumtaşı ve şeyl ardalamalı Kızıldere Formasyonu (Tkı) ve yine aynı yaşta
aynı birimlerden oluşan türbiditik karakterli Karataş Formasyonu (Tka) izlenmektedir.
Bu formasyonlardan sonra havzanın genelinde yaygın olarak gözlenen Orta-Üst
Miyosen yaşlı Kuzgun Formasyonu (Tku), Üst Miyosen–Pliyosen yaşlı Handere
Formasyonu (Tha), havzanın doğu kısımlarında erapsiyon yaşı Üst Pliyosen olarak
belirlenmiş olan Delihalil bazalt volkanit ve tüfleri yüzeylemektedir.
Tüm bu formasyonların üzerinde Üst Pliyosen Kuvaterner dönemlerini temsil eden
Kaliçi oluşumları ve geniş bir alanı kapsayan taraça ve alüvyon birikintileri yer
almaktadır.
Faaliyet alanının 1/25000 Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-5’ de sunulmuştur.
45
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 29 - Çalışma alanı ve yakın civarının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti
(Kozlu, 1987’den modife edilmiştir).
46
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Deprem Durumu
Proje alanı güneydoğuda Karataş fayı ve Yumurtalık Fayı ile kuzeybatıda Misis fayı
arasında bulunmaktadır. Bu faylar doğrultu atımlı faylar olup Holosen’de yüzey faylanması
oluşturan faylar sınıfındadır.
Şekil 30 – Proje alanı ve çevresi diri fay haritası (MTA)
47
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem
Bölgeleri haritasının Adana İlini kapsayan bölümü aşağıdaki şekilde görülmektedir.
Şekilde de görüleceği üzere faaliyet alanı II. Derece deprem bölgesi içerisinde
kalmaktadır. Proje alanında yapılacak tüm yapılarda 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine mutlaka uyulmalıdır.
Şekil 31- Adana İli Deprem Haritası
48
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
b) Çalışma alanı ve jeolojisi ( İlgili kesitler ve haritalar)
Proje alanında 1/25000 ölçekli jeoloji haritasında da görüldüğü gibi Tma simgesiyle
belirtilen Alt Miyosen-Üst Lütesiyen yaşlı, çakıldan çok büyük olistolitlere kadar değişik
boyutta kireçtaşları, volkanik ve ofiyolit blokları içeren Andırın formasyonunun blok
şeklinde bulunan Mesozoyik yaşlı m simgesiyle belirtilen kireçtaşları hâkimdir.
Andırın Formasyonu; Çoğunlukla serpantinitlerden oluşmuş moloz akması
özelliğindeki formasyon içinde, çakıldan çok büyük olistolitlere kadar değişik boyutta
olasılı Paleozoyik yaşlı rekristalize kireçtaşı, Mesozoyik ve Eosen yaşlı kireçtaşları
volkanik ve ofiyolit blokları yer alır. Formasyonun, yakın çevreden, çeşitli sedimanter ve
ofiyolitik kayaların aşınarak dar ve uzun bir havzada hızlı depolanması ile oluştuğu
düşünülmektedir. Açısal uyumsuzlukla Dokuztekne formasyonu üzerine gelen bu birim
üstte ise Karataş formasyonu tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür. Birimin yaşı Üst
Lütesiyen-Alt Miyosen olarak verilmektedir.
Faaliyet alanında Mesozoyik yaşlı kireçtaşları dışında yine Andırın formasyonuna
ait Eosen yaşlı e simgesiyle belirtilen kireçtaşları ve Karataş formasyonuna ait Tmkk
simgesiyle belirtilen Konglomera üyesi bulunmaktadır.
4.1.3. Hidrojeolojik özellikler (İlgili harita ve kesitleri)
a) Sahanın genel karakteri
Proje alanında hâkim olan kireçtaşı blokları yaygın çatlak sistemlerine sahip
olduğundan geçirimli özellik taşır. İçinde bulunduğu ve çoğunlukla serpantinitlerden oluşan
Andırın Formasyonunun masif serpantinitli seviyeleri geçirimsiz özellikte olduğundan
kireçtaşlarına rezervuar kaya olma özelliği kazandırır. Proje alanında yer alan konglomera
üyesi de geçirimli özellik göstermektedir.
b) Yer altı su seviyesi
Faaliyet alanı çevresinde bulunan aşağıda debi, derinlik, statik seviye vs. bilgileri
verilen kuyulara göre faaliyet alanı çevresinde yer altı su seviyesi seviyesi 65 m den daha
aşağıda kotlardadır. Ocak alanında kazı taban kotu 285 m’ dir. Faaliyet alanında
yapılacak üretimden yer altı su seviyesinin etkilenmesi beklenmemektedir. Proje alanında
yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede biteceğinden faaliyet alanı çevresinde
bulunan kuyuların ve su kaynaklarının uzak mesafede olmasından dolayı yapılacak
faaliyetten etkilenmesi söz konusu değildir.
Proje kapsamında yapılacak işlem ocaktan kireçtaşı malzemenin üretilerek kurulması
planlanan kırma-eleme tesisinde boyutlandırılmasıdır. Ocaktan alınacak malzeme
kurulması planlanan kırma-eleme tesisinde boyutlandırılarak fiziksel bir değişim
gösterecektir. Tesiste yer altı suyunu kirletecek hiçbir faaliyet yapılmayacaktır.
49
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
c) Yer altı suyundan faydalanma durumu (Mevcut her türlü keson, derin, artezyen
vb. kuyu)
Proje alanının yaklaşık 550 m doğu-güneydoğu istikametinde 2 adet su kaynağı,
1130 m güneydoğusunda Adana Valiliği İl Özel İdaresi’ne ait kuyu, 1914 m
güneydoğusunda Hüseyin Cildan ve Ort. Ait kuyu, 1930 m güneydoğusunda Celal Cildan
ve Ortaklarına ait kuyu bulunmaktadır. Kuyuların bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Faaliyet alanına en yakın olarak saha incelemesinde gözlenen 550 m mesafede Karataş
formasyonu üzerinde olan 2 adet su kaynağı bulunmaktadır. Bu su kaynakları 175 m ve
185 kotunda olup kaliçilerden beslenen, sadece kış aylarında akış gösteren küçük debili
kaynaklardır. Kaliçilerden beslendiği için proje alanında gerçekleştirilmesi planlanan kalker
üretimi faaliyetinden etkilenmesi beklenmemektedir. Faaliyet alanı çevresinde bulunan ve
bilgileri Tablo 37’ de verilen kuyular alüvyon birimi üzerinde bulunmakta olup proje
alanında gerçekleştirilmesi planlanan kalker üretimi faaliyetinden etkilenmesi
beklenmemektedir. Proje alanında su kullanımı, sahada açılacak kuyudan karşılanacaktır.
Sahada kuyu açılması ile ilgili DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nden “A-18946 no.lu Yer altı Suyu
Arama Belgesi” alınmıştır (Bkz. Ek-18).
50
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 37. Faaliyet Alanı Çevresinde Bulunan Yer Altı Su Kuyularının Bilgileri
BELGE
NO
8445
7297
7358
KUYU
SAHİBİ
Adana
Valiliği
İl
Özel
İdaresi
Hüseyin
Cildan ve
Ort.
Celal
Cildan ve
Ort.
İLİ
İLÇESİ
KÖY
X
Y
DERİNLİK
(m)
STATİK
SEVİYE
DİNAMİK
SEVİYE
VERİM
(l/sn)
SUYUN
SINIFI
FAALİYET
ALANINA
MESAFESİ (m)
ADANA
CEYHAN
GÜNDOĞAN
738170
4086780
64
18
38
5
İÇİLİR
1130
ADANA
CEYHAN
GÜNDOĞAN
738478
4086060
84
6
25
10
T2A1
1914
ADANA
CEYHAN
GÜNDOĞAN
737973
4085908
84
6
25
10
T2A1
1930
51
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
4.1.4. Hidrolojik Özellikler (ilgili harita ve kesitleri)
Proje alanı 20-Ceyhan Havzası, 20-14 Ceyhan-Yumurtalık alt ovası içerisindedir
(Bkz. Şekil 32). Adana ili sınırları içerisinde bulunan en önemli akarsular Seyhan ve
Ceyhan nehirleridir. Bu iki nehir ve kolları; Toros Dağları’ndan getirdikleri sedimanlarla
Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Çukurova’nın oluşmasını sağlamışlardır.
Seyhan nehri İç Anadolu Bölgesinde Kayseri-Pınarbaşı’nın kuzeyinde Zamantı ırmağı
olarak doğar. Adana ili sınırları içerisine girdiğinde, kuzeydoğudan Sarız’dan doğarak
gelen Göksu çayı ile birleşerek Seyhan nehrini oluşturur. Seyhan nehrinin diğer önemli
kolları ise Ulukışla’dan doğan Çakıtçayı, Karaisalı’nın kuzeyinden doğarak gelen Körkün
çayı ve Eğlence çaylarıdır. Seyhan ve Çatalan Barajlarını oluşturan Seyhan nehri Adana
içerisinden geçerek ovaya girer. Adana-İçel sınırını oluşturduktan sonra Deli Burun’da
Akdeniz’e dökülür. Toplam uzunluğu 569 km’dir. Diğer bir önemli akarsu olan Ceyhan
nehri Kahramanmaraş-Elbistan’dan doğar. 509 km uzunluğunda olan nehir
Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde çeşitli çay ve derelerle birleşerek büyür. AdanaKahramanmaraş sınırında bulunan Aslantaş Barajından geçtikten sonra Osmaniye-Kadirli
civarında Sumbas ve Savrun çayları ile birleşir. Bir müddet Osmaniye-Adana sınırını
oluşturduktan sonra Adana ili sınırları içerisine girer. Ceyhan ilçesinden geçerek Misis’e
gelir ve oradan güneye dönerek Hurma Boğazı’ndan geçer ve Akdeniz’e dökülür. Faaliyet
alanı ve çevresinin hidroloji haritası Ek-6’ da sunulmuştur.
Faaliyet alanı oldukça dik, sarp kayalık özelliğinde jeomorfolojik yapıya sahip
olmasından dolayı taşkın riski bulunmamaktadır.
Şekil 32 – Proje alanının Büyük Akarsu Havzaları Haritasında Gösterimi
52
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
a) Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre konumu
Proje alanı ve yakın çevresinde Ceyhan Nehri dışında göl, baraj, gölet, akarsu ve
diğer sulak alan bulunmamaktadır. Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800
m olup proje alanının batı istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış
gösteren kuru dereler ile 3300 m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır. Proje
alanında yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede bitecek olup proje alanına en
yakın yüzeysel su kaynağının faaliyet alanında yapılacak patlatmalardan etkilenmesi söz
konusu değildir. Faaliyet alanına uzak mesafelerde bulunan yüzeysel su kaynaklarına
herhangi bir atık-artık malzeme dökülmeyecek, dere yataklarının akışına müdahale
edilmeyecek, koruma mesafesi bırakılacaktır. Proje alanına düşen yüzeysel sular sahanın
topografik eğimi dolayısıyla faaliyet alanından uzaklaşarak drenajı sağlanmış olacaktır.
b) İçme, kullanma, sulama amaçlı kullanım durumları
Faaliyet alanına en yakın 2800 m mesafede bulunan Ceyhan Nehri üzerinde hem
sulama hem de enerji amaçlı Aslantaş, Berke gibi çok büyük barajlar bulunmaktadır.
Ceyhan Nehri üzerinde kaynağından denize doğru sırasıyla Kandil, Sarıgüzel, Menzelet,
Kılavuzlu, Sır (Kahramanmaraş), Berke ve Aslantaş (Osmaniye) barajı ve hidroelektrik
santralleri yer almaktadır. Ceyhan Nehri üzerinde bulunan ve faaliyet alanına uzak
mesafelerde olan Aslantaş barajı içme suyu barajıdır (Bkz. Şekil 33). Ayrıca Ceyhan
Nehri tarım sulaması yönünden büyük bir kaynaktır.
Şekil 33 – Proje alanının çevresinde bulunan içme suyu barajları
53
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje alanı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/350.000 ölçekli Genel
Durum Planında (Bkz. Şekil-34 ve Ek-6) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ağ Tabanlı CBS
Harita Uygulamasında (Bkz. Şekil-35) Sulanamayan Araziler içerisinde kalmaktadır.
Şekil 34 - Ceyhan Çevresi Hidroloji Haritası (DSİ)
Şekil 35 – Sulama alanlarını gösterir harita (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ağ Tabanlı CBS Harita
Uygulamasından yararlanılmıştır)
54
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
4.1.5. Toprak Özellikleri
a) Toprak Yapısı ve arazi kullanım kabiliyeti sınıfı
Toprak gruplarıyla ilgili bilgilerin hazırlanmasında referans olarak Mülga Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM)’nün 1/100.000 ölçekli
Adana İli arazi varlığı haritasından faydalanılmıştır. KHGM’ne ait toprak sınıflamaları olan
büyük toprak grupları, arazi kullanım kabiliyet sınıfı ve arazi kullanımı sınıflandırmaları
yapılmıştır ve aşağıda alt başlıklar halinde sunulmaktadır.
Proje alanı T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Adana İli için
hazırladığı Arazi Varlığı haritasında E 29 / F / VII se, lejantlıdır. Projeye ait Arazi Varlığı
Haritası Şekil 36. ve EK-8’de verilmiştir.
Şekil 36. incelendiğinde faaliyet alanının, işlemeli tarıma uygun olmayan veya
sınırlı olarak uygun olan araziler, orman rejimindeki araziler olarak adlandırılan diğer arazi
içinde kaldığı görülmektedir.
Toprak grubu; Büyük Toprak grubu: Kırmızı, Kahverengi Akdeniz Toprağı,
Şimdiki arazi kullanma şekli Fundalık,
Arazi kullanma kabiliyeti sınıfı VII, alt sınıfı se dir.
Şekil 36. Arazi Varlığı Haritası
55
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Büyük Toprak Grubu
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları:
Bu topraklar grubunu Kırmızı Akdenizlerle birlikte incelemek gerekir. Toprakta
kurak- sıcak yaz döneminde etkisiyle yerinde demir (3) oksit birikimi ve bundan ileri gelen
kırmızı renk tipidir. Kireç yıkanımı da oluşumda önemlidir. Toprağın Kırmızı Akdenizlerle
olan farklılıkları belirtilirse oluşumu açıklanmış olur.
Kırmızı Kahverenkli Akdenizler, Kırmızı Akdenizlere göre daha alçak şekillerde,
daha düz eğimlerde ve daha nemli koşullarda oluşmuştur. Bunun sonucu üst toprak daha
koyu ve kahverengiye kaçan renktedir. Organik madde daha yüksek, toprak gövdesi daha
derindir. A1, B’ den kolayca ayırt edilebilir.
Hue 5YR’ dir. Bunda organik madde ve nemlilik etkindir. Kırmızı Akdenizlerde renk
2.5 YR daha kırmızıdır. Bazen 5YR’ ye kaçar.
Kırmızı Kahverengi Akdenizler kristal kalker çakıllı ve kalker çimentolu
konglomeralar üzerinde; öbürleriyse kristal kalker üzerinde oluşmuştur. Toprak gövdesiyle
Konglomera arasında kalınca bir geçiş katı yahut da yumaşak kireç katı vardır. Kırmızı
Akdenizde solum doğrudan kaya üzerinde oturur.
Kırmızı Kahverengi Akdeniz tipik Kırmızı Akdenizlerden, renk ve organik madde
kapsamlarıyla, öbür topraklara Kırmızı, Çayır Kırmızı Kahverengi ve bazen kireçsiz
kahverengi ormanlara geçiş özellikleri gösteren bir grup olarak ele alınabilir.
Toprağın organik madde kapsamı ortadır. Derinlikle düzenli şekilde azalır. pH 7,3
– 7.6 arasındadır. Su ve besin tutma sığası ortadır bazla doyma yüksektir. Değişken
katyonlar içerisinde CA+Mg baskındır.
Bu toprakların en geniş yayılımı gösterdikleri alan Adana şehrinin çevresidir.
Doğuda Adana – Ceyhan Yolu ile Adana – Kozan Yolu arasında arazilerde Kırmızı
Akdeniz Toprakları ile birlikte bulunur. Ana maddeleri konglomera veya marno kalkerdir.
Batıdaki yayılım alanı da Adana - Karaisalı yolunun başlangıcı ile yolun güneyindedir.
Adana İlinde bu topraklar 68868 hektarı I. sınıf, 10273 hektarı II. sınıf, 3991 hektarı
III. sınıf, 6367 hektarı IV. sınıf, 206 hektarı V. sınıf, 19241 hektarı VI. sınıf, 19912 hektarı
VII. Sınıftır.
Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıfı
VII. Sınıf Arazi Özellikleri
Bu sınıfa giren topraklar; çok dik eğim, erozyon, toprak sığlığı, taşlılık, yaşlık,
tuzluluk veya sodiklik gibi, kültür bitkilerinin yetiştirilmesini engelleyen çok şiddetli
sınırlandırmalara sahiptir. Fiziksel özellikleri tohumlama ve kireçleme yapmak; kontur
karıkları, drenaj hendekleri, saptırma yapıları ve su dağıtıcıları tesis etmek gibi iyileştirme,
koruma ve kontrol uygulamalarına elverişli olmadığından, çayır ve mera ıslahı için
kullanılma olanakları da oldukça sınırlıdır. Bazı yerlerde toprak muhafaza önlemleri almak
veya ot tohumu aşılaması yapıldığı, hatta istisnai bazı hallerde kültür bitkileri bile
yetiştirildiği olursa da bu gibi durumlar VII. Sınıf araziler için genel bir özellik sayılamaz.
56
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
VII. sınıf araziler 879.449 hektarla il yüz ölçümünün % 50.9 ‘unu kaplamaktadır. %
0.09’unu Aluviyal, % 1.9’ unu Hidromorfik Aluviyal, % 0.06’ sını Sahil Bataklıkları, %0.08’
ini Koluviyal, % 48.3’ünü Kahverengi Orman, % 39.9’unu Kireçsiz Kahverengi Orman,
%4.9 Kırmızı Akdeniz, % 2.2’sini Kalkersiz Kahverengi, %0.09’ unu Rendzina, % 0.03
Bazaltik Topraklar oluşturmaktadır.
Bu sınıf toprakların % 2’si düz, düze yakın, % 0.5’i hafif, %0.5’i orta, %97.0’ı dik
veya daha fazla eğimlidir. % 2’si derin, % 0.2’si orta derin, % 13’ü sığ, % 84.6’sı çok
sığdır.
Tablo 38. VII. Sınıf Arazilerin Alt Sınıfları
Alt sınıf
Alan
Yüzde
VII e
1.712 ha
% 19
VII es
720.858 ha
% 82.2
VII se
139.483 ha
% 15.8
VII ws
17.396 ha
% 1.9
İl genelinde bu sınıf arazilerin 41.968 hektarında kuru, 1352 hektarında sulu tarım
yapılmakta, 2787 hektarında bağ, 300 hektarında zeytin, 28 hektarında kuru bahçe,
70.464 hektarı çayır-mera, 809.417 hektarı orman- funda örtüsü, 3773 hektarı yerleşim
alanı halindedir.
Arazilerin Tarımsal Potansiyellerine Göre Sınıflandırılması
Toprak topoğrafya özellikleri ile birlikte iklim şartları mevcut sulama durumu ve
arazinin kullanılma şekli de dikkate alınarak yapılan bu sınıflandırmaya göre araziler,
tarımsal potansiyelleri itibariyle 4 grupta toplanmıştır.
1- Birinci derecede önemli tarım arazileri(mutlak tarım arazileri)
2- İkinci derecede önemli tarım arazileri (Ülke ekonomisinde önemli yeri olan tahıl ve
bazı endüstri bitkileri yetiştirilen ve yetiştirilmesine uygun araziler)
3- Üçüncü derecede önemli tarım arazileri ( Tesisi edilmiş bağ- bahçe ve özel ürün
arazileri)
4- Diğer araziler (İşlemeli tarıma uygun olmayan veya sınırlı olarak uygun olan
arazilerle orman rejimindeki araziler)
Faaliyet alanı ve çevresinde arazi tarımsal potansiyeli açısından önemli sayılan
alanlar içerisinde yer almamakta olup faaliyet alanı diğer araziler grubunda yer almaktadır.
Bu grupta ilk üç grubun dışında kalan arazilerle orman rejimindeki bütün araziler bu grupta
yer alır. Bu arazilerin toplam 1.219.047 hektarlık bir oranla il yüzölçümünün % 70.8’ini
teşkil etmektedir.
57
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
b) Yamaç Stabilitesi
Faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği şeklinde çalışılacaktır. ÇED izni talep
edilen alanlarda yamaç eğimleri ortalama % 30’ dur. Çalışmalar basamaklar oluşturularak
yapılacaktır. Faaliyet esnasında yamaç stabilitesi sağlanmış olacaktır.
c) Sahanın Erozyon açısından durumu
Toprakların erozyon açısından sınıflandırılmasında KHGM tarafından hazırlanan
sınıflandırma kullanılmıştır. Buna göre erozyon dört derecede sınıflandırılmaktadır:
• 1. Derece: Hiç veya az erozyon
• 2. Derece: Orta erozyon
• 3. Derece: Şiddetli erozyon
• 4. Derece: Çok şiddetli erozyon
Arazi varlığı haritasında faaliyet alanının erozyon derecesi yazmamaktadır.
Çalışmalar devam ederken bir taraftan da ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Erozyon
önlenmiş olacaktır.
d) Doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır v.b.
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık kayalıktır. Faaliyet alanı içerisinde mera alanı bulunmamaktadır.
4.1.6. Tarım ve Hayvancılık
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibarı ile
taşlık- kayalıktır. Faaliyet alanında ekili dikili tarım alanı, mera alanı bulunmamaktadır.
Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-8).
Faaliyetle ilgili Adana Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşünde;
“Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 05.09.2013 tarihinde mahallinde yapılan incelemede
hazine adına kayıtlı ÇED İzni talep edilen toplam 156 ha’lık ocak sahasının 3 km
çevresinde zeytin sahalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun ve
03 Nisan 2012 tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zeytinciliğin ıslahı
Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
kapsamında ilgili işletmenin ilgili Yönetmeliğin 2. Maddesine göre Çevresel Etki
Değerlendirme Raporunun uygun olması, bitkilerin vegatif ve generatif gelişmesine zarar
vermeyeceği Bakanlık Araştırma Enstitüleri veya Üniversiteler tarafından belirlenmesi ve
ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Belgesi alınması (madencilik faaliyetleri) gerekmektedir.”
İfadesi bulunmaktadır.
Faaliyet alanının 300 m doğusunda, 600 m ve 580 m güneydoğusunda zeytinlik
bulunmaktadır. Zeytinlikler ile ilgili Çukurova Üniversitesi tarafından rapor hazırlanmıştır
(Bkz. Ek-19). Proje alanı çevresindeki zeytin ağaçları ile ilgili olarak, planlanan projenin;
bitkilerin vegetatif ve generatif gelişmesine zarar vermeyeceği söz konusu raporda
belirtilmektedir. İlgili Bakanlığa Kamu Yararı Kararı alınması için başvuru yapılacaktır.
58
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyetle ilgili olarak 07.01.2014 Tarih ve 28875 Sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine uyulacaktır.
Hayvancılık tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de ekonomik, sosyal ve
beslenme açılarından önem taşıyan vazgeçilmez bir sektördür. Hayvancılık sektörü,
Türkiye’de ulusal beslenme ve kalkınma sorunlarının çözümüne ek olarak, dış satımın
arttırılması, sanayiye hammadde sağlaması, bölgeler ve sektörler arası dengeli
kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, sanayi ve
hizmet sektörlerinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve kalkınma finansmanının öz
kaynaklara dayandırılması bakımından önemli potansiyele sahiptir. Hayvancılığı ulus
ekonomisindeki yeri; gıda kaynağı, ilaç, tekstil ve diğer endüstriler için hammadde, spor ve
binek hayvanı, döviz, ısı ve yakıt enerjisi olarak kullanılıyor olması gibi birçok konuyu
kapsamaktadır. Adana’da hayvancılık (Büyükbaş, Küçükbaş, Tavukçuluk ve Arıcılık)
alanında plana dayalı hedefler belirlenirken tespit edilen ilkelerin sektörler bazında
birbirleriyle uyum içerisinde olmasına özen gösterilmiştir. Dağlık alanlarda özellikle
küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Son yıllarda hayvancılılığa olan ilgi
artmıştır. Ayrıca büyükbaş et ve süt tesislerinin yapımı talepleri artış göstermiştir.
a) Tarımsal gelişim proje alanları
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibarı ile
taşlık- kayalıktır. Faaliyet alanında ekili dikili tarım alanı, mera alanı bulunmamaktadır.
Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-8).
Faaliyetle ilgili Adana Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşünde;
“Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 05.09.2013 tarihinde mahallinde yapılan incelemede
hazine adına kayıtlı ÇED İzni talep edilen toplam 156 ha’lık ocak sahasının 3 km
çevresinde zeytin sahalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun ve
03 Nisan 2012 tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zeytinciliğin ıslahı
Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
kapsamında ilgili işletmenin ilgili Yönetmeliğin 2. Maddesine göre Çevresel Etki
Değerlendirme Raporunun uygun olması, bitkilerin vegatif ve generatif gelişmesine zarar
vermeyeceği Bakanlık Araştırma Enstitüleri veya Üniversiteler tarafından belirlenmesi ve
ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Belgesi alınması (madencilik faaliyetleri) gerekmektedir.”
İfadesi bulunmaktadır.
Faaliyet alanının 300 m doğusunda, 600 m ve 580 m güneydoğusunda zeytinlik
bulunmaktadır. Zeytinlikler ile ilgili Çukurova Üniversitesi tarafından rapor hazırlanmıştır
(Bkz. Ek-19). Proje alanı çevresindeki zeytin ağaçları ile ilgili olarak, planlanan projenin;
bitkilerin vegetatif ve generatif gelişmesine zarar vermeyeceği söz konusu raporda
belirtilmektedir. İlgili Bakanlığa Kamu Yararı Kararı alınması için başvuru yapılacaktır.
Faaliyetle ilgili olarak 07.01.2014 Tarih ve 28875 Sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanında tarımsal gelişim proje alanı bulunmamaktadır.
59
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
b) Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü
Tablo 39. Ceyhan İlçesi Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü
1.117.000 Dekar Tarıma Elverişli Arazi
275.289 Dekar Kıraç Kültür Arazi
656.272 Dekar Sulu Tarım Arazisi
185.439 Dekar Kuyu Suyu İle Sulanan Tarım Arazisi
5.283 Dekar Bağ, Bahçe, Sebze dikili alan
37.363 Dekar Mera alanı
Adana ilinin 352.112 hektarlık kısmında sulu tarım yapılmakta olup, bunun %
85.9’u düz, düze yakın eğimli ve derin topraklardır. % 8.9’unda yaşlık, % 16.9’unda
çoraklık sorunu vardır. Sulu tarım uygulanan arazilerin % 96.3’ü 1., 1., lll. ve 1V. sınıf
arazilerdir. Kuru şartlarda bağ tarımı yapılan alanlar 6345 hektar olup % 3.4’ü düz, düze
yakın eğimlidir. % 75.8’i sığ ve çok sığ toprak derinliğine sahiptir. Düz derin arazilerin 388
hektarında çoraklık problemi mevcuttur. %54.2’sinde şiddetli, % 16.2 çok şiddetli erozyon
hâkimdir.
c) Ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları
Faaliyet alanında özel platasyon alanları bulunmamaktadır.
Adana İlinde özel ürün olarak 300 hektarda zeytin, 112 hektarda muz, 114
hektarda turunçgil yetiştirilmektedir. 307 hektarı düz, düze yakın eğimli ve derindir. %
34.0’ı sığdır, % 45.8’inde orta erozyon hüküm sürmektedir. Çayırların kapladığı alan çok
az ve genellikle düz, düze yakın derin ve bozuk drenajlıdır. İl genellikle 54 hektarlık bir
yüzeyi kaplamaktadır. Meraların kapladığı alan 89.293 hektar olup bunun % 78.1’i VII.
sınıf , % 8.9’u VI. sınıf arazilerdir. Geriye kalanın az bir bölümü II., III. ve IV. sınıf
arazilerdir. % 81.5’i çok sığ, % 55.3’ü dik, çok dik sarp eğimlidir.
60
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 40. Endüstriyel Bitkiler, Üretim ve Verimi, 2007
61
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 41. 2007 Yılı Adana İli Meyve Ağaçları Sayısı ve Meyve Üretimi
62
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 42. Adana İli Sebze Ekim Alanı ve Üretim, 2008
63
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
d. Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları
Tablo 43. İlimizdeki Büyükbaş Hayvan Verileri 2008
Tablo 44. İlimizdeki Küçükbaş Hayvan Verileri 2007
Tablo 45. İlçeler 2008 Yılı Kümes Hayvanları Ve Yumurta Üretimi
64
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bölgemizde özellikle 1970 li yıllardan sonra bölgeye ithal olarak getirtilen SiyahAlaca kültür ırkı sığırların yöredeki Güney Kırmızısı olan yerli ırklarla geriye melezleme
yapılarak bölgemizdeki melez sığır sayısı % 70’lere çıkmıştır. Buda göstermektedir ki
Çukurova bölgesinde sığır populasyonu yerli ırklardan almış oldukları bölgeye adaptasyon
özelliği ile ve kültür ırklarında aldığı yüksek verim özelliğinin birleşimi sonucu bölgemizde
süt verimi yüksek kombine verimli (et+süt) bir melez ırk ortaya çıkmıştır. Besi
işletmelerinin kapasitesi genelde 5 – 50 adet arasında, süt işletmelerinin kapasitesi ise
genelde 5 – 6 adettir. İlimizde canlı hayvan ihracatı yapılmamaktadır. Besi hayvanları
genelde büyük firmalar tarafından (Saray Halı, Koç-Ata vb.) toplanarak İl dışına
gönderilmektedir. Sütler ise bazı yerel süt işletmeleri tarafından toplanmakta ve
bünyelerinde bulunan mandıralarda işlenerek bölgemizde satılmaktadır. Sütlerin büyük bir
çoğunluğu ise sokak sütü şeklinde gayri sıhhi bir şekilde İlimizde pazarlanmaktadır.
Çiftliklerde oluşan katı ve sıvı atıklar çiftliklerde biriktirilerek gübre olarak tarlalara veya
sebze meyve üreticilerine pazarlanmaktadır. Mezbaha ve kesimhanelerde oluşan sıvı
atıklar arıtmaya verilmekte, katı atıklar ise Belediyeler tarafından toplanmaktadır.
Adana’ da ki küçükbaş hayvan varlığına göre verim oldukça düşüktür. Bunun için
daha yüksek verimli hayvanların yetiştirilmesi ve kalitenin arttırılması ekonomik açıdan
önem arz etmektedir. İlimizden canlı küçükbaş hayvan ihracatı yapılmamaktadır.
İşletmelerin kapasiteleri damızlık işletmelerinde 50 – 300, besi işletmelerinde ise 20 ile
100 adet civarındadır. Bahsedilen yukarı ilçelerimizdeki koyun ve keçi üretimi tamamen
meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla katı ve sıvı atıklar merada kalmaktadır.
Ovada yapılan küçükbaş besisinde oluşan atılar toplanarak, sebze ve meyve bahçelerinde
gübre olarak kullanılmaktadır. İlimizdeki Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt peynir
olarak değerlendirilmekte ve pazarlanmaktadır. Elde edilen etler ise genelde İlimizde
tüketilmektedir.
Hayvancılık faaliyetleri içerisinde en hızlı gelişmeyi kümes hayvanları kaydetmiştir.
Özellikle tavukçuluktaki gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem mesafeler
almıştır. Bunun sebebi yapılan ıslah çalışmalarından kısa sürede sonuçların alınması ve
teknolojik gelişmelerden azami şekilde faydalanabilme imkânı olmuştur. Kanatlı işletmesi
sayısı 94 adettir. Kanatlı işletmeleri İlimizde büyük çoğunlukta Yüreğir, Seyhan ve
Karaisalı İlçelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Az sayıda ise Kozan, İmamoğlu, Aladağ ve
Ceyhan İlçelerinde bulunmaktadır. Broiler tavuk işletmelerinin kapasitesi yaklaşık olarak 2
Milyon 246 bin adettir. Yumurtacı kanatlı işletmelerinin kapasitesi ise 170 bin adettir.
Damızlık kanatlı üretimi yoktur. Broiler kanatlı üretiminden elde edilen tavuk etleri İlimizde
ve çevre İllerde tüketilmektedir. Yumurta ise genelde İlimizde pazarlanmaktadır. İlimizde
etlik piliç üretiminin büyük bir kısmı entegre tesislerden karşılanmaktadır. Bu tesislerin
aylık civciv girişleri yaklaşık 2.200.000 adet yıllık piliç üretimleri ise yaklaşık 27.115.000
adet piliçtir. Ülke geneli incelendiğinde ilimizde yumurta ve tavuk eti tüketimi ülke
ortalamasının çok gerisinde olduğu görülmektedir. İlimizde tavuk eti ve yumurta
tüketiminin en önemli nedenlerinden biriside halkın beslenme alışkanlıklarından dolayı
kırmızı ete olan talep fazlalığıdır. Ancak son yıllarda tavuk etinin insan sağlığı açısından
önem kazanması ve bununla beraber beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile tavuk eti
tüketiminde artışlar görülmektedir. Adana ili kümes hayvancılığı konusunda ülke genelinde
olduğu gibi dışarıya bağımlıdır. Hangi genotipin bölge koşullarına daha uygun olduğu
henüz bilimsel olarak saptanmış değildir. Yetiştiriciler genelde deneme yanılma yöntemi
ve firmaların önerileri doğrultusunda yetiştiricilik yapmaktadırlar.
65
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
4.1.7. Flora ve Fauna
a) Türler, endemik türler, yaban hayatı türleri ve biyotoplar, ulusal ve uluslar arası
mevzuatla koruma altına alınan türler
Proje Alanı ve Etki Alanı Flora-Faunası başlığı altında incelenmiştir.
b) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama ortamları, bunlar için
belirlenen koruma kararları
Proje Alanı ve Etki Alanı Flora-Faunası başlığı altında incelenmiştir.
c) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları
Proje Alanı ve Etki Alanı Flora-Faunası başlığı altında incelenmiştir.
Proje Alanı ve Etki Alanı Flora-Faunası
Mevcut durumda faaliyet alanında herhangi bir ekili, dikili alan, orman alanı, v.s.
bulunmamaktadır. Proje alanında ve çevresinde olabilecek muhtemel flora bilgileri bölüm
devamında sunulmuştur.
Proje sahasının bulunduğu alan, Grid Kareleme Sistemine göre C5 karesinde yer
almaktadır (Bkz. Şekil 37.).
Vejetasyon :
Herhangi bir coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde, yaşama koşulları birbirine
benzeyen bitkilerin ( özellikle odunlu bitkilerin ) bir arada toplanma şeklidir. Vejetasyon ;
ağaç, çalı, yosun, mantar ve likenlerden oluşan orman örtüsüyle bir orman olabildiği gibi,
bataklıklarda büyüyen saz, kamış ve benzeri bitki gruplarından veya sudaki alglerden ya
da çöllerde olduğu gibi seyrek dağılmış kaktüslerden ibaret olabilir. Dolayısıyla bir bölgede
bitkiler için yaşam koşulları ne kadar çok ise vejetasyon tipleri de o kadar değişik olur,
Tabiatıyla, flora bilinmeden vejetasyon çalışması yapılmaz.
Akdeniz bölgesinde vejetasyon, deniz seviyesinden itibaren dağların yüksek
kısımlarına doğru farklı vejetasyon katlarından meydana gelir. Az yağışlı yarı – kurak bir
Akdeniz ikliminde son gelişim devresi olan kara çam veya tüylü meşe ormanlarının
büyümesine uygundur. Burada toprak çok az zenginleşmiştir, su durumu ve nem
değişmez. Böylece vejetasyon iklimle denge haline gelmiştir, yani stabil olmuştur.
Proje sahasının bulunduğu alan, 0 ile 500 metreler arasında etkisini gösteren
Sıcak Akdeniz Vejetasyon Katı içerisinde yer almaktadır. Bu bölge Ceratonia siliqua ( keçi
boynuzu ), Olea europae ( zeytin ), Quercus coccifera ( kermes meşesi ), Pinus brutia (
kızıl çam ), Pinus pinea ( fıstık çamı ) gibi hakim türlerle temsil edilir.
Sahada arazi inceleme çalışmalarının yapıldığı tarih 23.05.2012, sahanın
bulunduğu fitocoğrafik bölge (Akdeniz) ve fitocoğrafik bölgenin alt bölgesine (Toroslar)
uygun olarak kurakçıl karakterdeki bitkilerin doğal gelişmesi için gerekli olan sıcaklık, ısı
gibi etkilerin uygun olarak sağlanabileceği bir dönemdir. Adana ilinde iklim özellikleri
nedeniyle, özellikle ovalık alanlar ve kıyı alanlarda yılın her günü yeşil bitkiler mevcuttur.
66
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Fitocoğrafik Bölge :
Türkiye biyocoğrafik olarak Holarktik aleme girer. Bu alem içerisinde Türkiye de üç
farklı fitocoğrafik bölge ayırt edilir. Bunlar:
1) Avrupa – Sibirya Bölgesi
(Euro – Siberian )Bu bölge yaprak döken ve yüksek iğne yapraklı ormanlardan meydana
gelir.
2) İran – Turan Bölgesi (İrano _ Turanien )
İç Anadolu platosunun hemen tamamını kaplayan bu bölge kuzeyde Avrupa – Sibirya, batı
ve güneyde ise Akdeniz flora bölgesi ile çevrilidir.
3)Akdeniz Bölgesi (Mediterranean )
Bu bölge 3 kısımda incelenir.
a) Batı Anadolu ve Doğu Ege Adaları
b) Toroslar
c) Amanos Dağları
Akdeniz bölgesinde; yazın görülen kuraklık ve yağışların soğuk mevsimde olması
ve bu mevsiminde nispeten ılık geçmesi kendine özgü bir vejetasyonun oluşmasına sebep
olmuştur.
Proje alanı, flora bölgeleri dikkate alındığında Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesinin
Toros Bölümü’ne girmektedir (Bkz. Şekil 38.). Bölgedeki vejetasyon, yaz döneminin sıcak
ve kurak geçmesinden dolayı çoğunlukla kurakçıl karakterdedir.
Bölgenin floristik listeleri alanda daha önceden yapılmış çalışmalarla ilgili literatür
bilgilerine dayanılarak hazırlanmış ve alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Alanda
bulunan bitki taksonları, yurdumuzda dar ve sınırlı yayılış gösteren ya da baskı altında
olan türler olmayıp, aksine geniş dağılımlar arz etmektedir. Dolayısıyla, bu projenin hayata
geçirilmesiyle, kendini tekrar eden habitat özelliği gösteren alanda bulunan geniş
populasyonlu ve bol bulunuşlu türlerin nesillerinin ortadan kalkması gibi bir tehdit unsuru
söz konusu olmayacaktır.
Proje alanı, Davis’in Grid Sistemi (Flora of Turkey and the East Aegen Islands)
açısından bakıldığı zaman C-5 karesinde kalmaktadır.
67
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 37. Davis’in Grid Kareleme Sistemi,
Şekil 38. Türkiye’nin Fitocoğrafik Bölgeleri
68
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Lejant:
EUR.-SIB (EUX) : Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi)
Col: Öksin Alt Bölgesinin Kolşik Sektörü
MED. : Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz Alt Bölgesi)
W.A. : Batı Anadolu Bölgesi;
T. : Toros Bölgesi;
A. : Amanus Bölgesi
IR.-TUR. : İran-Turanien Bölgesi
C.A. : İç Anadolu
E.A. : Doğu Anadolu (Mes: Mezopotamya)
X. : Muhtemelen Avrupa-Sibirya bölgesinin Orta Avrupa/Balkan Alt Bölgesi
- - - -> Avrupa-Sibirya penetrasyonları. --- -- --> Akdeniz penetrasyonları
Endemizm
Türkiye, kıtalar arası geçiş bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle endemik
bitkiler bakımından zengindir.
Faaliyet alanı ve çevresinde endemik bitki türüne rastlanılmamıştır. Endemik flora
türlerinin belirlenmesi için http://turkherb.ibu.tr adresinde bulunan ve güncel olan Taxa in
grids kısmından C5 gridi seçilmiş ve bu karede bulunan 633 endemik takson içerisinde
proje alanı flora türlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca arazi ve literatür çalışmalarına
dayanılarak yazılan flora türleri arasında; nesli tehlikede veya Bern Sözleşmesi Ek-1’e
göre koruma altına alınması gereken bir bitki türü bulunmamaktadır.
FAUNA
Faaliyet alanı ve yakın çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel fauna
türlerinden; Tablo 46’ da amfibi türleri, Tablo 47’ de sürüngen türleri, Tablo 48’ de kuş
türleri ve Tablo 49’ da memeli türleri verilmiştir. Bu tablolarda, her türün familyası, Türkçe
adı, habitatı, IUCN(ERL) kategorisi, Red Data Book kategorisi ve Bern Sözleşmesi Ek-2
“Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri” ve Ek-3 “Korunan fauna türleri” listelerinin
hangisinde yer aldığı belirtilmiştir. Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer almayan
türler için (-) işareti konulmuştur. Ayrıca, kuş ve memeli türler için T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi
Başkanlığı’nın “2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı” Ek-1 “Koruma altına
alınan yaban hayvanları”, Ek-2 “Koruma altına alınan av hayvanları”, Ek-3 “Belli edilen
sürelerde avlanmasına izin verilen av hayvanları “ listeleri ilgili tablolara işlenmiştir.
İkiyaşamlılar
Amfibi türleri hayat döngülerini tamamlayabilmek için bir tanesi su olmak üzere en
azından iki farklı habitata gereksinim duyan organizmalardır. Bölgede 5 tane amfibi
türünün bulunabileceği belirlenmiş olup, bu türlerden 3 tanesi Bern Ek-2 ve 2 tanesi de
Bern Ek-3 listesinde bulunmaktadır. Ayrıca saptanan amfibi türleri arasında 1 tür; Hyla
arborea (ağaç kurbağası) IUCN (ERL) listesinde bulunmasına rağmen, Türkiye’de oldukça
bol ve yaygın olup, herhangi bir tehdit altında değildir.
Sürüngenler
Bölgede 9 tane sürüngen türünün bulunabileceği belirlenmiş olup, bu türlerden 5
tanesi Bern Ek-2, 2 tanesi de Bern Ek-3 listesinde bulunmaktadır.
Saptanan sürüngen türleri arasında 1 tür; Testudo graeca (tosbağa) IUCN (ERL)
listesinde bulunmasına rağmen, yine Türkiye’de oldukça bol olup, herhangi bir tehdit
69
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
altında değildir. 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları’nın yansıtıldığı en
son listelere göre; 9 sürüngen türü de EK-1 “Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma
Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde yer almaktadır.
Kuşlar
Bölgede 23 tane kuş türünün bulunabileceği belirlenmiş olup, bunlardan 10 tanesi
Bern EK-2, 4 tanesi de Bern Ek-3 listesinde bulunmaktadır. 2013-2014 Av Dönemi Merkez
Av Komisyonu Kararları’nın yansıtıldığı en son listelere göre; 13 kuş türü EK-1 “Orman ve
Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde; 3 tanesi EK-2
“Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları” listesinde ve 7 kuş türü
de EK-3 ‘’ MAK’ ca Avına Belli Edilen Sürelerde Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları’’
listesinde bulunmaktadır. Kuş türleri arasında IUCN (ERL) listesinde bulunan tür yoktur.
Memeliler
Bölgede 9 tane memeli türünün bulunabileceği belirlenmiş olup, bu türlerden 2
tanesi Bern Ek-3 listesinde bulunmaktadır. 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu
Kararları’nın yansıtıldığı en son listelere göre; 1 tane memeli türü Ek-1 “Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde bulunmaktadır.
1 tane memeli türü Ek-2 “Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av
Hayvanları” listesinde bulunmaktadır.
* 2013-2014 Merkez Av Komisyonu Kararlarına ve çıkarılacak Merkez Av Komisyonu
Kararlarına uyulacaktır.
*Gerek işletme ve gerekse inşaat aşamasında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2873 sayılı Milli
Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmeliklerine, Bern Sözleşmesi
hükümlerine, taraf olduğumuz CITES sözleşmesi kararlarına uyulacaktır.
70
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 46. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
Tür No
Familya ve Tür Adı
Türkçe Adı
Bern
Red Data
IUCN
Habitat
Yaprak kurbağası
II
LR-nt
nt
Ağaçlar, çalılar ve otlar üzerinde
Toprak kurbağası
II
-
nt
Taş altları ve toprak içinde
HYLIDAE
1
Hyla arborea
PELOBATİDAE
2
Pelobates syriacus
BUFONİDAE
3
Bufo bufo bufo
Kara Kurbağası
III
-
nt
Taş altları ve toprak içinde
4
Bufo viridis
Gece Kurbağası
II
-
nt
Taş altları ve toprak içinde
5
Rana ridibunda ridibunda
Yeşil Kurbağa
III
-
nt
Durgun ve sığ sular
RANİDAE
Kaynak: Demirsoy, A., Türkiye Omurgalıları “Amfibiler”, Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K1000-90. Ankara
1994 IUCN Risk Sınıfları EW: Vahşi hayvan nesli tükenmiş, CR: Ciddi Tehlike Altında, EN: Tehlike Altında, VU : Hassas, LR: Düşük Risk,
1.(cd): Korumaya bağımlı, 2.(nt): Yakın tehdit altında, 3.(Ic): En az endişe verici
71
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 47. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri, Korunma Durulman ve Statüleri
Tür No
1
Familya ve Tür Adı
TESTUDİNİDAE
Testudo graeca
Türkçe Adı
Bern
Red Data
IUCN
AVL (*)
Habitat
Tosbağa
II
-
VUA lcd
Ek-1
Kumlu-çakıllı kuru araziler
Çorbalık Kaplumbağa
II
-
V
Ek-1
Deniz Ortamı
Geniş Parmaklı Keler
III
-
nt
Ek-1
Kara yarıkları, taş altları
ince Kertenkele
II
-
nt
Ek-1
Ağaçlar ve taşlar altında
Tarla Kertenkelesi
II
-
nt
Ek-1
Güneşlik açık arazi
Kör Kertenkele
-
-
nt
Ek-1
Toprak içi ve taş altları
Kör Yılan
-
-
nt
Ek-1
Nemli toprak içi ve taş altları
Çayırlık ve orman kenarlarındaki taşlık
alan
Taşlı alanlar
CHELONİİDAE
2
Chelonia mydas
GEKKONİDAE
3
Hemidactyylus turcicus
4
Ablepharus kitaibelli
5
Ophisops elegans basoglui
SCINCIDAE
LACERTİADE
APHİSBAENİDAE
6
Blanus strauchi aporus
TYPHLOPİDAE
7
Typhlops vermicılaris
COLUBRIDAE
8
Coronella austríaca
Güney Yılanı
II
-
Nt
Ek-1
9
Eirenis modestus
Uysal Yılanı
III
-
nt
Ek-1
(*)=T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın “2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Karan”
Kaynak: Demirsoy, A., 1996, Türkiye Omurgalıları “Sürüngenler”, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No:90-K-1000-90.
Ankara
72
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 48. Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Kuş Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
Tür No
Familya ve Tür Adı
Türkç
Habitat
e Adı
Red Data
Bern
Statü
AVL (*)
IUCN
-
III
Y
Ek-2
-
COLUMBIDAE
1
Streptopelia decaoto
2
Athena noctua
Kumru
Steplerde
Kukumav
Seyrek ağaçlı tarlalar, kayalık
yerler
A.3
II
Y
Ek-1
-
Arıkuşu
Seyrek ağaçlı yerler ve açık
araziler
A.4
II
G
Ek-1
-
Kır Kırlangıcı
Ev Kırlangıcı
Ev, şehir ve köy yakınlarında
Ev, şehir ve köy yakınları ile
kayalıklarda
-
II
II
G
G
Ek-1
Ek-1
-
-
II
Y
Ek-1
-
-
II
G
Ek-1
-
-
II
Y
Ek-1
-
STRIGIDAE
MEROPIDAE
3
Merops apiaster
4
5
Hirundo rustica
Delichon urbica
HİRUNDİNİDAE
-
TURDIDAE
6
Phoenicurus phoenicurus
Kızılkuyruk
7
Oenanthe oenanthe
Kuyrukkakan
8
Erithacus rubecula
Kızılgerdan
Bahçe, park ve ışıklı
ormanlarda
Açık ve kurak yerlerde, tarla ve
bahçelerde
Orman, park ve bahçelerde
9
Turdus merula
Karatavuk
Orman, fundalık ve bahçelerde
-
III
Y,G
Ek-3
-
10
Parus major
Büyük
Baştankara
Orman, ağaçlık, park ve
bahçelerde
-
III
Y
Ek-1
-
Ormanlar, ağaçlıklar ve
kayalıklar
Seyrek ağaçlı yerler, park ve
çayırlar
Her çeşit açık arazi ve ekin
tarlalarında
Açık araziler, tarla ve parklar
-
-
Y,G
Ek-3
-
-
-
Y
Ek-3
-
-
-
Y,G
Ek-3
-
-
-
Y
Ek-3
-
PARIDAE
CORVIDAE
11
Corvus monedula
Küçük Karga
12
Corvus fnıgilegus
Ekin Kargası
13
Carvus corone
Leş Kargası
14
Pica pica
Saksağan
73
.
YAPI SAN. A.Ş
Tür No
Familya ve Tür Adı
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Türkçe Adı
Habitat
Red Data
Bern
Statü
AVL (*)
IUCN
STURNNIDAE
15
Sturmis vulgaris
Sığırcık
Ormanlık ve ağaçlık olan her
yerde
-
-
Y
Ek-2
-
Şehir Serçesi
Köy ve şehirlerde, tarlalarda
-
-
Y
Ek-3
-
ispinoz
Park, bahçe ve ormanlarda
-
II
Y,G
Ek-2
-
Kaya Kirazkuşu
Fundalıklar, güneşli kayalar ve
bağlarda
-
II
Y,G
Ek-1
-
Sumru
Denizlerin çakıllı kıyılarında
-
III
G
Ek-1
-
Nehir, göl ve deniz kenarlarında
Ek-1
-
PASSERIDAE
16
passer domesticus
17
Fringilla coelebs
FRINGLLIDAE
ENBERIZIDAE
18
Emberiza cia
STERNİDAE
19
Sterna hirundo
20
Sterna nilotica
Gülen Samru
21
Sterna caspia
Hazar sumrusu
A.2
-
G
-
G-
Ek-1
-
-Y
Ek-3
-
II
Y,G
Ek-1
-
COLUMBİDE
22
Columba livia
Kayagüvercini
Sahillerde
Yalıçapkını
Nehir ve Göl Kıyılarında
ALCENİDAE
23
Alcedo atthis
-
(*)=T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın
“2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı”
Kaynak: Demirsoy, A., 1998, Omurgalılar “Sürüngeler,
Kuşlar ve Memeliler” Ankara.
Tablodaki kuş türlerinin korunma durumu ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan sembollerin
açıklaması şu şekildedir.
Al : Nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi altında olan
türler
Al. 1 : Nesli tükenmiş olan türler
Al.2 : Tüm Türkiye’deki birey sayısı 1-25 çift arasında olan
türler
74
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
A2 : Birey sayısı 26-50 çift altında kalan ve yayılış
gösterdikleri bölgelerde risk altında olan türler
A3 : Birey sayısı 51-200 (500) çift arasında kalan ancak
bazı bölgelerde oldukça azalmış türler
A4 : Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde
azalmış olan türler
B : Geçici olarak Türkiye’ye gelen ve biyotopların yok
edilmesi ile risk alına girecek olan türler
Bl : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da
üremeyen
B2-B3 : Anadolu’dan transit olarak geçen veya Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ve risk
derecesi daha düşük olan türler
Y : Düzenli olarak yurdumuzda kuluçkaya yatan yerli kuş
türleri
G : Yurdumuzda kuluçkaya yattıktan
sonra göç eden türler
T : Yurdumuzda kuluçkaya yatmayan, yurdumuzu transit
göç esnasında kullanan türlerdir
KZ : Kış mevsimini yurdumuzda
geçiren, kış ziyaretçisi türlerdir.
75
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 49. Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Memeli Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
Tür No
Familya ve Tür Adı
Türkçe Adı
Bern
Red Data
AVL (*)
IUCN
Habitat
Kirpi
-
-
Ek-1
nt
Evler, tarlalar, yerleşim yerleri yakınları
Sivriburunlu Tarla Faresi
III
-
-
nt
Açık araziler ve çalılıklar
Körköstebek
-
-
-
nt
Kumlu gevşek ve nemli topraklar
-
-
-
nt
Her türlü ortam
ERINACEIDAE
1
Erinaceus concolor
SORICIDAE
2
Crocidura leucodon
TALPIDAE
3
Talpa levantis
MURİDAE
4
Rattus norvegicus
Göçmen Fare
5
Rattus rattus
Siyah Sıçan
-
-
-
nt
Her türlü ortam
6
Mus Musculus
Doğu Faresi
-
-
-
nt
Her türlü ortam
7
Mus domesticus
Ev Faresi
-
-
-
nt
Her türlü ortam
8
Apodemus mystacinus
Kayalık Faresi
-
-
-
nt
Taşlık ve kayalık yerler
Gelincik
III
-
Ek-2
nt
Çeşitli ortamlar
MUSTELIDAE
9
Mustelan navilis
(*)= T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın “2013-2014 Av Dönemi Merkez Av
Komisyonu Ks
Kaynak: Demirsoy, A., Türkiye Omurgalıları “Memeliler”, Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K-1000-90. Ankara
76
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 50. Planlanan Proje İçin Düşünülen Saha ve Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Flora Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri
Tür No
1
Familya ve Tür Adı
5
Sarı Sevgi Çiçeği
Pinus brutia
Kızılçam
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
-
Nt
Ic
Otsu ve çalılıklarda
Maki bitkisidir.
Otsu ve çalılıklarda
Kurak, kayalık, kireçli ve fakir topraklar
Kayalık, kireçli ve kumsallarda
FABACEAE
Keçi Boynuzu
Kurak bölgelerde ( Maki bitkisidir.)
OLEACEAE
Zeytin
Tahrip görmüş alan ve çalılıklarda yetişir.
APOCYNACEAE
Zakkum
Kumul ve tuzcul topraklarda yetişir.
FAGACEAE
Quercus infectoria
9
Mersin Yemişi, murt
Karaçam
Nerium oleander
8
Develi
Pinus nigra
Olea europaea
7
-
Habitat
PINACEAE
Ceratonia siliqua
6
IUCN
RESEDACEAE
Reseda lutea
4
Red Data
MYRTACEAE
Myrtus communis
3
Bern
THYMELAEACEAE
Daphane sericea
2
Türkçe Adı
Mazı Meşesi
CRUCİFERAE
77
Humusça fakir, kumlu balçık,taşlık alanları sever..
.
YAPI SAN. A.Ş
10
11
Nt
Ic
Seyrek ormanlar, çalılıkar, taşlı tepe etekleri,kıyılar
Kekik/Karabaş
-
Nt
Ic
Kumlu, kireçli yamaçlarda
Pamukçuk/Karahan
-
Nt
Ic
Kıraç ve kullanışsız topraklarda
Kırmızı yapraklı kızılcık
-
Nt
Ic
Kalkerli toprak ve yarı gölge
Katran ardıcı
-
Nt
Ic
Orman tahrip yerlerinde
Saparna/Sırnaşık
Kuş konmaz
-
Nt
Nt
Ic
Ic
maki, çalılık, koyaklar, yamaçlar, plaj yanları
stepler, kalkerli uçurumlar,kalkerli topraklar, kumlu kıyılar
Adi sumak
-
Nt
Ic
Çalılıklar, kıyılar, ormanlar
Ic
Kayalık yamaç, çağıllık, temizlenmiş orman, yolkenarı,
tarla
CORNACEAE
CUPRESSACEAE
LİLİACEAE
ANACARDİACEAE
Rhus coriaria
17
-
CİSTACEAE
Smilax aspera
Asparagus officinalis
16
Böğürtlen
Hafif iyi drenaj edilmiş,güneşli ortamlarda bulunur.
LAMİACEAE
Juniperus oxycedrus
15
Ic
ROSACEAE
Rubus canescens
Cornus sanquinea
14
Nt
Kuduz Otu
Cistus creticus
13
-
Alyssum montanum
Thymus capitatus
12
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
ASTERACEAE
Onopordum acanthium
Deve dikeni
-
Nt
Tablodaki flora türlerinin korunma durumu ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan sembollerin açıklanması şu şekildedir:
LR:Düşük risk (yukarıda belirtilen risk sınıflarına girmeyen ve henüz bir riskle karşı karşıya olmayan türler)
Ic:En az endişe verici ve korumaya bağımlı olmayan ya da yakın gelecekte risk altında olmayan türler.
Nt:Henüz takson tehlike altında değil.
Kaynak:Prof Dr Yıldırım AKMAN(Genel Botanik),Prof Dr Cengiz DARICI (Bitki Ekolojisi)
78
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyetle ilgili olarak kuru ve sulu derelere edilmeyecektir, 17.05.2005 Tarihli ve
25818 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ve 26.08.2010 Tarih ve 27684 Tarihli Resmi
Gazete’ de değişiklikleri yayınlanan “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ” hükümlerine
uyulacaktır, Sulak alanlar kapsamına giren her türlü çalışmada Ek-II Formunun
doldurularak Valiliğe başvuru yapılacak ve Bakanlıktan gerekli Sulak Alan İzni alınacaktır.
Gerek işletme ve gerekse inşaat aşamasında 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu,
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmeliklerine, taraf olduğumuz BERN ve CITES
sözleşmesi hükümlerine uyulacaktır.
Planlanan proje ile ilgili olarak flora-fauna tesis alanı kadar bir alanda
kaybolacaktır. Tesis alanı sınırlı bir alan olacağından flora-fauna üzerinde kalıcı etki ve
hasarlar yaşanmayacaktır. Tesis alanı çevresinde mevcut flora ve faunaya zarar
vermemek için gerekli önlemeler alınacaktır.
Gürültü proje alanı ve proje etki alanındaki mevcut faunayı geçici süreli olarak
olumsuz yönde etkileyecektir.
Faaliyetten kaynaklanacak toz emisyonları olacaktır. Oluşacak toz emisyonları
“SKHKKY verilen sınır değerin üzerinde olacağından toz modelleme yapılmıştır (Ek-12).
Proje kapsamında oluşacak toz emisyonları ile ilgili olarak alınacak önlemler;
İşletmede oluşacak emisyonların Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’ nde (SKHKKY) verilen sınır değerlerin üstüne çıkmaması için gerek üretim,
gerekse sevkıyat sırasında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Kırma-Eleme Tesisinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga T.C.Çevre ve
Orman Bakanlığı)’ nın 08.07.2009 Tarih ve B18OÇED00202238-02-04 Sayılı yazısı
gereğince;
Kırma -Eleme Tesisinde toz indirgeme sistemi kurulacaktır. Toz indirgeme sistemi
torbalı filtre veya basınçlı pulverize su sistemi şeklinde olacaktır.
Çalışan personelin toz maskesi ve uygun iş kıyafeti giymeleri sağlanacak. İşletme
aşamasında faaliyet alanı ve yollar periyodik olarak arazözle sulanacaktır.
* Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacaktır,
* Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecektir.
* Kamyonların üzeri branda ile örtülerek azami tedbirler alınacaktır.
*Patlatma yapmadan önce basamak aynaları sulanarak tozumanın azaltılması
sağlanacaktır. Patlatmalar ay içerisinde zamana yayılarak, oluşacak toz emisyonunun
anlık etkisi azaltılmış olacaktır. Faaliyet alanında üretim aşamasında patlatma yapılmadan
önce patlatma yapılacak alan sulanacaktır.
* Stok alanlarında sulama sistemi kurulacaktır.
* Tesis içi yollar yönetmeliğe uygun olarak beton veya asfaltta kaplanacaktır.
İşletmede 03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010
Tarih ve 27537 Sayılı ve 14.04.2010 Tarih ve 27552 Sayılı ve 13.04.2012 Tarih ve 28263
ve 16.06.2012 Tarih ve 28325 Sayılı Resmi Gazetelerde Yayımlanmış aynı yönetmeliğin
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
79
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
* Tesis alanında ilgili mevzuatlara uygun, sızdırmasız, geçici tehlikeli atık depolama
alanı yapılacak. Geçici olarak muhafaza edilecek atıklar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı
bertaraf/geri dönüşüm firmalarına gönderilecek.
Yukarda belirtilen önlemler ve dosya bütününde belirtilen diğer bütün önlemeler
alınarak faaliyetin flora-fauna üzerine etkileri minimuma indirilecektir.
Uyulması Gereken Sözleşme ve Duyarlı Yörelerle İlgili Mevzuatlar Açısından ilgili
hükümler, Ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler uyarınca korunması
gerekli alanlarla ilgili işletmenin taahhütleri.
- Mart 1973 tarihinde imzalanan “Nesli Tehlikede Olan Yabani Havan ve Bitki Türlerinin
Uluslar Arası Ticaretine İlişkin Sözleşme” hükümlerine işletme sahibi uymayı taahhüt eder.
-20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Avrupa’nın Yaban Hayatı
ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” hükümlerine işletme sahibi uymayı taahhüt
eder.
-Bern Sözleşmesine göre fauna türleri iki bölüm altında koruma altına alınmışlardır.
Bern sözleşmesine göre II. Listede yer alan türler Kesin olarak koruma altına alınan
fauna türleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a-Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri,
b-Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek,
c-Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme,
geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
d-Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak,
e-Fauna türlerinin Canlı veya Cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
Bern sözleşmesinin III. Listesinde yer alan türler Korunan Fauna Türlerini içerir. Buna göre
alınacak önlemler şunlardır.
a-Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,
b-Yabani faunayı yeterli popülâsyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda,
işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,
c-Yabani hayvanların Canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde
düzenlenmesi hususlarını kapsamalıdır. İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı
Faaliyet alanında, ‘’Bern Sözleşmesi” hükümlerine işletme sahibi uymayı taahhüt eder.
Faaliyet alanı içindeki çalışmalarda çalışma alanı sınırları dışına çıkılmayacaktır ve
4195 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine aykırı hareket edilmeyecektir.
Faaliyet alanı içerisinde mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri korunması
gereken alan, hassas alanlar, su kaynakları, orman alanları bulunmamaktadır. Faaliyet
alanı taşlık kayalık arazidir. Şekil 39. ve 40’ da görüleceği gibi faaliyet alanı içerisinde
herhangi bir koruma alanı bulunmamaktadır.
Faaliyet alanında, faaliyet tamamlandıktan sonra ilgili mevzuatlara uygun olarak
doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılacaktır.
Ocak alanında madencilik faaliyeti açık ocak işletmeciliği şeklinde basamaklar
oluşturularak yapılacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde oluşacak pasa (by-pass) malzeme ocak
80
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
basamaklarına geri serilecek ve ağaçlandırma yapılacaktır. Ağaçlandırmada kızılçam
ağaçları tercih edilecektir. Rehabilitasyon (çevre uyum) planı haritası Ek-22’ de
sunulmuştur.
Planlanan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile ilgili olarak ilgili İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.
Planlanan proje kapsamında uzun yıllar çalışılması planlanmaktadır. Faaliyet sona
erdiğinde tesisleri makina-ekipmanlar sökülerek sahadan taşınacak, sahada herhangi bir
atık ve artık bırakılmayacaktır.
4.1.8. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat parkları, Sulak Alanlar, Tabiat anıtları,
Tabiat Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit
ve Anıtlar, Arkeolojik Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel
koruma alanları, Turizm Bölgeleri )
Faaliyet alanı içerisinde mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri korunması
gereken alan, hassas alanlar, ekili, dikili tarım alanı su kaynakları, orman alanları, mera
alanı bulunmamaktadır. Faaliyet alanı genel itibari ile taşlık kayalık arazidir.
03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ÇED Yönetmeliği”
Ek-5’ de verilen Duyarlı Yöreler Açısından Faaliyet alanının incelenmesi:
Faaliyet alanının; 03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ÇED
Yönetmeliği” Ek-5’ de verilen Duyarlı Yöreler açısından incelenmesi Bölüm 4.1.8’ de
yapılmıştır.
1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve
bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat
Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”, proje sahasında bulunmamaktadır,
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman
Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme
Alanları”, proje sahasında bulunmamaktadır,
c) 21/7/1983 Tarihli ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan
ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı
Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan
alanlar, proje sahasında bulunmamaktadır,
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri
İstihsal ve Üreme Sahaları, proje sahasında bulunmamaktadır,
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, proje sahasında
bulunmamaktadır,
81
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”,
proje sahasında bulunmamaktadır,
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar
Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar, proje
sahasında bulunmamaktadır,
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar,
proje sahasında bulunmamaktadır,
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,
proje sahasında bulunmamaktadır,
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar,
proje sahasında bulunmamaktadır,
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanunda belirtilen alanlar,
Faaliyetle ilgili Adana Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşünde;
“Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 05.09.2013 tarihinde mahallinde yapılan
incelemede hazine adına kayıtlı ÇED İzni talep edilen toplam 156 ha’lık ocak sahasının 3
km çevresinde zeytin sahalarının bulunduğu tespit edilmiştir. 3573 sayılı Zeytinciliğin
Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun ve 03 Nisan 2012 tarih ve 28253
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zeytinciliğin ıslahı Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ilgili işletmenin ilgili
Yönetmeliğin 2. Maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun uygun olması,
bitkilerin vegatif ve generatif gelişmesine zarar vermeyeceği Bakanlık Araştırma Enstitüleri
veya Üniversiteler tarafından belirlenmesi ve ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Belgesi
alınması (madencilik faaliyetleri) gerekmektedir.” İfadesi bulunmaktadır.
Faaliyet alanının 300 m doğusunda, 600 m ve 580 m güneydoğusunda zeytinlik
bulunmaktadır. Zeytinlikler ile ilgili Çukurova Üniversitesi tarafından rapor hazırlanmıştır
(Bkz. Ek-19). Proje alanı çevresindeki zeytin ağaçları ile ilgili olarak, planlanan projenin;
bitkilerin vegetatif ve generatif gelişmesine zarar vermeyeceği söz konusu raporda
belirtilmektedir. İlgili Bakanlığa Kamu Yararı Kararı alınması için başvuru yapılacaktır.
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar, proje sahasında
bulunmamaktadır,
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar,
Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800 m olup proje alanının batı
istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış gösteren kuru dereler ile 3300
m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır.
82
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli
alanlar
a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası
Üreme Alanları”nda belirtilen I. Ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme
Alanları”, proje sahasında bulunmamaktadır,
b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar, proje sahasında bulunmamaktadır,
ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı”
olarak belirlenmiş alanlar, proje sahasında bulunmamaktadır,
ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı
tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit”
listesinde yer alan alanlar, proje sahasında bulunmamaktadır,
ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede
Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, proje sahasında
bulunmamaktadır,
c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dünya
Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür
Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen
kültürel, tarihi ve doğal alanlar, proje sahasında bulunmamaktadır,
ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar,
Proje alanı ve yakın çevresinde Ceyhan Nehri dışında göl, baraj, gölet, akarsu ve
diğer sulak alan bulunmamaktadır. Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800
m olup proje alanının batı istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış
gösteren kuru dereler ile 3300 m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa
Peyzaj Sözleşmesi, proje sahasında bulunmamaktadır.
3. Korunması gereken alanlar
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen
ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv
alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), proje sahasında bulunmamaktadır,
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi
kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. Ve
II. Sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,
83
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanı genel itibari ile taşlıkkayalıktır. Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-8)
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem
taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler,
Proje alanı ve yakın çevresinde Ceyhan Nehri dışında göl, baraj, gölet, akarsu ve
diğer sulak alan bulunmamaktadır. Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800
m olup proje alanının batı istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış
gösteren kuru dereler ile 3300 m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır.
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları,
Proje alanı ve yakın çevresinde Ceyhan Nehri dışında göl, baraj, gölet, akarsu ve
diğer sulak alan bulunmamaktadır. Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800
m olup proje alanının batı istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış
gösteren kuru dereler ile 3300 m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir
türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi,
biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik
oluşumların bulunduğu alanlar, proje sahasında bulunmamaktadır,
Faaliyet alanı içindeki çalışmalarda çalışma alanı sınırları dışına çıkılmayacaktır ve
4195 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine aykırı hareket edilmeyecektir.
03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ÇED Yönetmeliği”
nin Ek-5’ inde verilen Duyarlı Yöreler Açısından ÇED izin alanı incelenmiş ve gerekli
açıklamalar yapılmıştır.. ÇED izin alanının diğer alanlarla da bir ilişiğinin olduğu tespit
edildiği durumda gerekli önlem ve izinler alınacak ve ilgili kurumlar bilgilendirilecektir.
84
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil. 39 Faaliyet alanı çevresi ve koruma alanları-1 (Kyn: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Resmi web sitesi, www.cob.gov.tr),
85
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil. 40 Faaliyet alanı çevresi ve koruma alanları-1 (Kyn: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Resmi web sitesi, www.cob.gov.tr),
86
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
4.1.9. Orman Alanları
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık kayalıktık. Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır. Faaliyet
alanının kuş uçumu 350 m güney-güney batısında 147.90 hektarlık orman alanı
bulunmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyetten kaynaklanacak çevresel etkiler ve alınacak
önlemler bölüm 5’ te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Proje sahası ormanlık alan içinde kalmamaktadır. 26.07.2002 gün ve 24827 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında 2002/4390 Karar
Sayılı Yönetmeliğin esaslarına göre hazırlanan Yangın Önleme ve Söndürme Talimatları
hazırlanacak ve işçiler bu konuda eğitilecektir. Faaliyet alanı çevresindeki orman
alanlarında oluşabilecek orman yangınları esnasında yetkililerin talebi halinde dozer,
loder, treyler ve arazöz gibi araçların yangın yerlerine sevk edilebilecektir. İşletme
civarında yangın görüldüğü anda imkânlarla müdahale edilerek, yangın ihbar hattına bilgi
verilerek yetkililer uyarılacaktır.
a) Ağaç türleri ve miktarları veya kapladığı alan büyüklükleri
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır
(Bkz. Ek-8). Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır.
b) Ormanın teknik özellikleri (Kapalılığı, cari arıtım, hektardaki servet)
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır
(Bkz. Ek-8). Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır.
c) Ocak yerinin işlendiği mescere haritası ve yorumu
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır
(Bkz. Ek-8). Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır.
d) Saha döküm tablosu
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır
(Bkz. Ek-8). Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır.
87
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
e) Sahanın yangın görüp görmediği
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır
(Bkz. Ek-8). Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı bulunmamaktadır.
Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır.
4.1.10. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler
(Askeri Yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş
alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “ Sınırlandırılmış Alanlar” v.b.)
20069893, 200709316, 200709344 Ruhsat Sicil Numaralı Sahalar Devletin hüküm
ve tasarrufu altında olan alanlardan olup, Tüsan Yapı San. A.Ş. uhdesindedir.
Faaliyet alanı genel itibari ile taşlık kayalık olup, faaliyet alanı içerisinde herhangi
ekili dikili bir alan bulunmamaktadır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler
içerisinde kalmaktadır. Planlanan faaliyet alanında herhangi bir askeri yasak bölge, kamu
kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar v.b. ne rastlanmamıştır.
Faaliyet alanında bu tür alanlarla karşılaşılması durumunda ilgili kurumlardan gerekli
izinler alınacaktır. Onaylı Çevre Düzeni Planı Ek-4‘ te verilmiştir.
Proje sahasının yer aldığı ruhsat sahaları (20069893, 200709344, 200709316)
3213 Sayılı Maden Kanunun 7. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 119. Maddesi
gereği muhtemel kısıtlanacak alanlar içerisinde bulunmamaktadır.
4.1.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları
Faaliyet alanı içerisinde mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri korunması
gereken alan, hassas alanlar, su kaynakları, orman alanları bulunmamaktadır. Faaliyet
alanı taşlık kayalık arazidir. Şekil 39. ve 40’ da görüleceği gibi faaliyet alanı içerisinde
herhangi bir koruma alanı bulunmamaktadır.
4.1.12. Diğer Özellikler
Proje ile ilgili olarak dile getirilecek başka bir özellik bulunmamaktadır.
4.2. Sosyo –Ekonomik Çevrenin Özellikleri:
4.2.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler )
Faaliyet Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü mevkiinde 20069893,
200709344, 200709316 Ruhsat Sicil Numaralı sahalarda planlanmaktadır.
Ceyhan’da pamuk, mısır, soya fasulyesi, susam gibi çeşitli sanayi bitkilerinin
yetiştirilmesi yatırıma dayalı sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır. Özellikle tekstil
dalında önemli adımlar atılmıştır. Ceytaş Tekstil A.Ş., Özmaya Sanayi A.Ş., Garipoğlu
Evren Tekstil, İlbeyli Kollektif Şirketi, Aydız Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.,
Uralberk Kollektif Şirketi., Akdeniz Unculuk, Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşletmesi, Toprak
Mahsulleri Ofisi gibi önemli kuruluşlar tarıma dayalı olarak faaliyetlerine devam
88
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
etmektedir. İlçede tarım dışı endüstri kuruluşları da bulunmaktadır. Bunlar Toros Gübre ve
Kimya End. A.Ş., Botaş Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Cestaş San.Tic.A.Ş., Nurdağ Kireç İşl.,
Bolhocalıoğlu Tuğla Karo ve Kiremit fabrikası, ŞA-RA (Temel Cıvata) fabrikasıdır.
Şehir merkezinde dağınık halde bulunan sanayi esnafının bir sitede toplanması
amacıyla 1965 yılında kurulan kooperatif eliyle çalışmalar başlamış, 1971 yılında küçük
sanayi sitesi toplam 344.000m2 lik alan üzerinde 450 işyeri yapılmak suretiyle hizmete
açılmıştır. Halen 498 esnaf ve sanatkar bu sitede hizmet vermektedir. Önemli bir alt yapı
sorun olmayan sanayi sitesinde 1 Sağlık Ocağı, 1 PTT Şubesi, ve Camisi bulunmaktadır.
Sanayi sitesi içinde bulunması gereken çıraklık eğitim merkezi halen endüstri Meslek
Lisesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu nedenle sanayi esnafına yeterli destek ve yardım
sağlanamamaktadır. Ayrıca D-400 karayoluna uzak olarak yapılan sanayi sitesi gelişimini
sürdürememiş ileriye yönelik projeler üretilemediğinden dolayı hedeflenen noktaya
gelinememiştir. Ancak sanayi sitesinde bulunan eksoz sanayi Türkiye ihtiyacının önemli
bir bölümünü karşılamakta, iki firma ise Suriye ve Suudi Arabistan’a biçerdöver yedek
parçası ihraç etmektedir.
İmalat sanayisinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 37 ‘dir. Banka şube
sayısı 10‘dur.
Toros Adana Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi
Ceyhan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölgede kurulacak fabrika ve diğer
ülkelerden gelecek sanayi ürünleri sadece bu bölgeye değil Güney Doğu Anadolu
Bölgesine hizmet verecek konum ve yapıda olacaktır. Yani GAP’ın bir parçası olacaktır.
Botaş-Ceyhan Bölge Müdürlüğü halen Irak petrollerini ve Güney Doğu petrollerini
pompalamakta, iç ve dış pazarlara sunmaktadır.
Bakü-Ceyhan
Petrol Boru hattı projesi ile Azerbaycan ve Kazakistan petrolleri Akdeniz’e
Ceyhan’dan ulaşmış dünya pazarlarına 13.07.2006 tarihinden buyana petrol sevkıyatı
yapılmaktadır.
Ceyhan İlçesi ve Köylerinde ekonomide tarım önemli bir yer tutmaktadır. Pamuk,
mısır, soya fasulyesi, susam, buğday, sebzecilik, narenciye, v.s. yetiştirilen tarım ürünleri
arasındadır.
Gündoğan Köyünün eski adı Hurşidiye’ dir. Köyün nüfusu 240’ dır. Köyün
ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. (www.yerelnet.org.tr).
Köyün kurucuları Karaman'dan (Karamanoğulları) Selanik Yenişehir (Larissa)'e
oradan da Adana'ya göç etmiştir. 1897 yılında Veyis Ağa oğlu Ahmet Ağanın çocukları
Hasan,
Mustafa
ve
İbrahim
Ağalar
tarafından
kurulmuştur.
Köyde,
3
sınıflık ilköğretim okulu vardır.
Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Gündoğan tipik bir Selanik
muhaciri köyüdür. Her evde birer muhacir fırını (iglo şeklinde) bulunur. Mısır unundan
yaptıkları kaçamak, et suyundan yaptıkları papara, sütlü tarhana çorbası ve kırma muhacir
pidesi köylüye has yemeklerdir.
89
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Adana iline 60 km, Ceyhan ilçesine 40 km uzaklıktadır. Köy Cebeli-nur dağı
eteğinde kurulmuştur. Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir..
Köyün içme suyu şebekesi vardır, elektrik ve telefon şebekesi vardır. PTT şubesi
yoktur, PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur.
4.2.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus)
Nüfus
Proje konusu faaliyet, Adana ili, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii, O35-a2
paftasında yer alan 200709316, 20069893 ve 200709344 Sicil Numaralı II (A) Grubu
Maden (Kalker) sahalarında gerçekleştirilecektir.
2013 yılı TÜİK Verilerine göre; Adana’ nın nüfusu 2,149,260’ dir. Erkek nüfus
1,074,778 olup, Kadın nüfus ise 1,074,482 dir. Adana ili Türkiye sıralamasında Nüfus
büyüklüğü açısından 5. sırada olup Akdeniz Bölgesi sıralamasında 1. sıradadır.
Ceyhan ilçesinin 2013 yılı nüfusu ise 159.243’ dür. (www.tuik.gov.tr). 2013 yılı için
www.tuik.gov.tr adresinde İl/İlçe ve belde/köy nüfusu bilgilerine ulaşılamamıştır.
Etkilenebilir Nüfus
Gündoğan Köyü: Köyün eski adı Hurşidiye’ dir. Köyün nüfusu 240’ dir. Köyün ekonomisi
tarım ve hayvancılığa dayalıdır. (www.yerelnet.org.tr).
Vayvaylı Köyü: Köyün nüfusu 267’ tür (www.yerelnet.org.tr). Köyün ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalıdır.
Kızıldere Köyü: Köyün nüfusu 740’ dir (www.yerelnet.org.tr). Köyün ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalıdır.
İsalı Köyü: Köyün nüfusu 372’ dir (www.yerelnet.org.tr). Köyün ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalıdır.
Nüfus Değişim Oranı
1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270, Adana İlinin 227,735 olarak tespit
edilmiş ve Adana İli nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 22. sırada yer almıştır.
Adana ili Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. İlin yüz ölçümü 13.915 km2 ile
Türkiye’nin % 1.8’ni oluşturmaktadır. Adana da km2 ‘ye düşen kişi sayısı 1927 yılında
yaklaşık 14 kişi iken 2000 yılında 133 kişiye yükselmiştir. Adana İlinin ortalama hane halkı
büyüklüğü yavaş bir şekilde azalmaktadır. 1955 yılında bu İlin ortalama hane halkı
büyüklüğü 5.7 iken, 2000 yılında 4.7 olmuştur. Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 5
kat artış göstermiştir. Aynı dönemde, Adana’nın nüfusu yaklaşık 8 kat artış göstermiş ve
2000 yılında 1.849.478’ e yükselmiştir. İlde en düşük yıllık artış hızı %8.8 ile 1935-1940
döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı % 42.4 ile 1950-1955 yılları arasında
görülmüştür.1990-2000 döneminde Adana İlinin yıllık nüfus artış hızı % 17.7 dir
90
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 51. Kırsal ve Kentsel Nüfus ve Nüfus Artış Hızı
Yıllar
Nüfus
Şehir oranı
Köy oranı
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
227,735
383,645
375,777
418,740
508,518
628,505
760,803
902,712
1,035,377
1,240,475
1,485,743
1,725,940
1,934,907
1,849,478
2,006,650
36.02
28.63
31.54
33.31
32.78
37.92
43.91
46.78
50.77
56,93
56.73
66.18
69.79
75.58
80,29
63.98
71.37
68.46
66.69
67.22
62.08
56.09
53.22
49.23
43.07
43.27
33.82
30.21
24.42
19.79
Nüfus artış hızı
(Binde)
65.19
-4.14
21.65
38.85
42.37
38.21
34.21
27.42
36.15
36.08
29.97
22.86
17.71
15.49
Tablo 52. Ceyhan İlçesi ve Cinsiyete Göre Nüfus (2011 ADNKS kayıtlarına göre)
Yaş grubu
'0-4'
'5-9'
'10-14'
'15-19'
'20-24'
'25-29'
'30-34'
'35-39'
'40-44'
'45-49'
'50-54'
'55-59'
'60-64'
'65-69'
'70-74'
'75-79'
'80-84'
'85-89'
'90+'
Toplam
Erkek
Kadın
13.701
13.795
14.961
14.706
11.928
12.186
12.125
10.481
9.703
10.246
9.222
8.079
5.761
3.961
3.074
2.335
1.644
663
196
6.994
7.056
7.611
7.685
5.87
6.253
6.26
5.224
4.847
5.245
4.65
4.169
2.741
1.842
1.312
923
576
198
46
6.707
6.739
7.35
7.021
6.058
5.933
5.865
5.257
4.856
5.001
4.572
3.91
3.02
2.119
1.762
1.412
1.068
465
150
91
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
4.2.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, kültür, hizmetleri)
Tablo 53. Ceyhan İlçesi Altyapı Faaliyetleri
Asfaltlı Köy Yolu
60 Köy 20 Bağlı 361 Km.
Stabilize Köy Yolu
21 Köy 14 Bağlı 158 Km.
Asfalt Köy İçi Yolları
66 Köy
Stabilize Köy İçi yolları
32 Köy
TC Karayolunundan yararlanılanan yol
Toplam15 Ünite
7 Köy
2 Mahalle
6 Belde
İçme Suyu
Susuz Ünite 0 Köy
Sulu Ünite 70 Köy
Suyu Yeterli Ünite 30 Köy
Suyu Yetersiz Ünite 0 Köy
Kanalizasyon
9 Köy Başören, Dağıstan, Çokçapınar, Tatarlı, Yeşildam
Kızıldere, B.Mangıt, Hamdilli, Üçdutyeşilova
Yerüstü Kaynak
Yok
Küçük Sulama
1 Köy (Ağaçpınar Ky. Bah.Sul)
Göletten Sulama
1 Köy (İmran Ky. Bah. Sulama)
Hayvan İçme Suyu
Yok
Telefon
Tüm Köylerde Telefon 28 Santralden Sağlanıyor.
Köy Yollarının Durumu
Yolu Asfalt 60 Köy
Yolu Asfalt 20 Bağlı Mahalle
Yolu Stabilize 21 Köy
Yolu Stabilize 14 Bağlı Mahalle
Köy Yolundan Yararlanılan
Toplam 111 Ünite
70 Köy
30 Mahalle
Eğitimle İlgili Sosyal Altyapı Hizmetleri
İlçe Merkezinde;
4 Bağımsız Anokulu
28 İlköğretim Okulu (1 Özel)
15 Ortaöğretim Okulu (1 Fen Lisesi 1 An.Öğrt.Lis. 3.And..Lis.,2 Genel Lises, 2 EML, 2
TML,1 KML,1 SML,1 İHL)
bulunmaktadır.
Belde ve Köylerde;
1 Bağımsız Anaokulu
23 ikinci kademesi olan İlköğretim Okulu 2. Kademe
5 Ortaöğretim Kurumu (1 ÇPL, 4 Genel Lise)
15 ikinci kademesi olmayan okul
Taşımalı Eğitimden Dolayı Kapalı 12 Okul
Taşımalı 67 Okul
Merkeze Taşınan 18 Okul
bulunmaktadır.
92
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Sağlıkla İlgili Sosyal Altyapı Hizmetleri
Ceyhan İlçe Merkez ve Köylerinde 14 Adet Aile Sağlığı Merkezi bu Aile Sağlığı
Merkezlerine bağlı 23 Adet Sağlık Evi, Verem Savaş Dispanseri ve Ana Çocuk Sağlığı ve
Aile Planlaması Merkezi bulunmaktadır. Bu sağlık kuruluşlarında 48 doktor, 89 ebe, 24
hemşire, 14 sağlık memuru ve 62 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Aile
sağlığı merkezlerinde poliklinik, tahlil, aşı, enjeksiyon, aile planlaması, gebe takipleri,
mahallelerde halkla birebir yapılan bilgilendirme görüşmeleri gibi sağlık hizmetleri
sunulmaktadır.
Ceyhan Devlet Hastanesi Merkez Bina ve Çocuk Hastanesinden oluşmaktadır. 1
hastane müdürü, 2 müdür yardımcısı, 37 uzman doktor, 10 pratisyen hekim, 5 diş hekimi,
4 diş teknisyeni, 70 hemşire, 24 ebe, 4 sağlık memuru ve 68 yardımcı sağlık personeli ile
hizmet vermektedir. Merkez bina 110 yataklı olup, bir ameliyathane ve 5 salon bulunmakta
olup, aynı anda 5 ameliyat birden yapılabilmektedir. 5 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 15
yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. 7 yataklı diyaliz ünitesi, fizik tedavi
ünitesi, görüntüleme merkezinde MR, BT, EEG, Memografi, USG, kemiktansimetri gibi
hizmetler sunulmaktadır. Çocuk Hastanesi 80 yataklı olup Diş polikliniği ile beraber hizmet
vermektedir.
Çare hastanesi 8 uzman doktor, 3 pratisyen hekim, 1 diyetisyen, 8 acil tıp
teknisyeni, 1 ebe, 5 hemşire, 12 yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir. Hastane 10
yataklı olup, 1 ameliyathanesi ve 2 salonu bulunmaktadır ve bu salonlarda aynı anda 2
ameliyat birden yapılabilmektedir. Röntgen, ultrason, laboratuar hizmetleri gibi çok çeşitli
sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Acil servisi 24 saat açık olup, 2 ambulansla hizmet
vermektedir.
Diyaliz merkezinde 1 uzman doktor, 1 pratisyen hekim, 4 hemşire, 1 tekniker ve 2
adet hasta nakil aracı bulunmaktadır. Merkez 16 yataklı olup, 16 adet diyaliz makinesi ile
diyaliz hastalarına sağlık hizmeti vermektedir.
İlçede faaliyetini sürdüren 112 acil servisinde 2 doktor, 5 paramedik, 15 acil tıp
teknisyeni, 4 şoför ve 2 adet ambulans ile hizmet vermektedir.
İlçede 46 eczane hizmet vermektedir.
Kültür
12. yy. dan kalma bir kale olan Dumlu, Ceyhan Nehri’nın 17 km. kuzeybatısındaki
Dumlu Köyü civarında, 70 m. yüksekliğindeki bir tepe üzerinde kurulmuştur.
Dağ kaleleri zincirinin ikinci halkasıdır; Adana-Kozan kervan yolunu ve birçok
kaleyi gözetlemeye elverişli bir konumdadır.
Yılan Kale, bugünkü Adana-Ceyhan E-5 Karayolu üzerinde, Misis ile Ceyhan
arasında birdenbire yükselen, ovaya hakim bir tepe üzerinde, karayolundan 3 km içeride
yer alır İç Anadolu'dan gelip Gülek Boğazı yoluyla Adana, Misis, Payas ve Antakya'dan
geçen tarihi ordu ve kervan yolunun üzerinde bulunan Yılan Kale, dağ kaleleri zincirinin ilk
halkasıdır.
93
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
1868 tarihinde Koban muhacirlerinden Nogaylardan Abdülkadir Ağa tarafından
yaptırılan camii Ceyhan ilçe merkezinde bulunmaktadır. Ceyhan ilçe merkezinde geniş bir
meydan ortasında bulunan Ulu Cami, aynı zamanda Abdülkadir Ağa Camii ismiyle de
tanınmaktadır.
4.2.4. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar )
Bölgede mevcut bir endemik hastalık bilgisine ulaşılmamıştır.
Tablo 54. Adana İli Bildirimi Zorunlu Hastalık Vakaları,2008
Kyn: Adana İl Çevre Durum Raporu,2009
Ceyhan İlçesi 21.05.2008 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına pilot olarak
geçmiş olup, geçiş dönemi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan uygulamaya
başlanmıştır.
4.2.5. Diğer Özellikleri
Proje ile ilgili olarak dile getirilecek başka bir özellik bulunmamaktadır.
Bölüm 5: Projenin Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler:
(Bu bölümde projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu
etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik
önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.)
Faaliyetle ilgili herhangi bir inşaat aşaması olmayacaktır. Faaliyet alanında montaj
işlemleri üretimle eş zamanlı olarak devam edecektir. Çalışacak personelin konut ve diğer
teknik sosyal altyapı ihtiyaçları için prefabrik yapılardan yararlanılacaktır. Bu nedenle
faaliyetin çevresel etkilerini irdelerken inşaat aşaması ve işletme aşaması olarak ayrı ayrı
yapılmamıştır.
94
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
5.1.1. Üretim Sırasında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat
sırasında kullanılacak malzemeler, patlayıcı maddeler, hafriyat miktarı, nerelere
taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları
Projenin tüm aşamalarında yol, kurudere, tarım alanı, v.s. yapılara katı veya sıvı
atık atılmayacak, pasa malzeme doldurulmayacaktır. Projenin tüm aşamalarında
18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Planlanan faaliyet kapsamında maden (kalker) ocağı çalışması yapılacaktır.
Ocakta yıllık 3456000 ton/yıl üretim yapılması planlanmaktadır. Ocak çalışma alanı 97.77
hektar olacaktır. Ocakta üretilecek malzeme tüvenan kalker olacağından herhangi bir
hafriyat atığı oluşmayacaktır. Ocakta gecikmeli patlatma yapılacak olup, malzeme
ekskavatörle alınacaktır. Planlanan proje ile ilgili pasa (by-pass) ve mıcır stok alanı
belirlenmiş olup (Bkz. Tablo 13, Ek-9), Kırma-Eleme Tesisinde üretim esnasında oluşacak
pasa (bypass) malzeme bu alanda depolanacaktır.
5.1.2. Suyun temin edileceği kaynaklardan getirilecek su miktarları, içme ve
kullanma suyu ve diğer kullanım amaçlarına göre miktarları,
Planlanan proje ile ilgili olarak işletme aşaması sulama ve çalışanlar için gerekli
kullanma suyu proje alanında açılması planlanan kuyudan sağlanacaktır. Planlanan
tesiste sanayi amaçlı su ihtiyacı 20069893 numaralı saha içinde açılması planlanan
kuyudan sağlanacaktır. DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden Yer Altı Suyu Arama Belgesi
alınmıştır (Bkz. Ek-18). Yer Altı Suyu Arama Belgesinde talep edilen su miktarı 79200 ton/
yıl’ dır. Yer altı suyu Yer altı suyundan faydalanma durumu (Mevcut her türlü keson, derin,
artezyen vb. kuyu) durumu Bölüm 4.1.3’ te verilmiştir.
Proje alanında hâkim olan kireçtaşı blokları yaygın çatlak sistemlerine sahip
olduğundan geçirimli özellik taşır. İçinde bulunduğu ve çoğunlukla serpantinitlerden oluşan
Andırın Formasyonunun masif serpantinitli seviyeleri geçirimsiz özellikte olduğundan
kireçtaşlarına rezervuar kaya olma özelliği kazandırır. Bu nedenle sulama ve kullanım
amaçlı kullanılmak üzere açılacak kuyuda yer altı suyuna rastlanılması düşünülmektedir.
Bu nedenle su temini ile ilgili başka bir alternatif belirlenmemiştir. Yer altı suyuna
rastlanamaması durumunda ilgili kurumlar bilgilendirilecek, su temini ile ilgili mevzuatlara
uygun şekilde başka çözüm yolları aranacaktır. Çalışanların içme suyunun belgeli su
firmalarından damacanalarla alınması planlanmaktadır.
Tablo 55. İşletmede Planlanan Günlük Su Kullanımı İhtiyaç Listesi
Su Kullanım Yerleri
Kırma-Eleme Tesisi
Arazöz
Fıskıyeler
Çalışanların İçme ve
Kullanma Suyu
Toplam
Günlük Su Kullanımı
70 ton/gün
60 ton/gün
78.75 ton/gün
11.25 ton/gün
220 ton/gün
95
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Fıskıyelerle Sulama: 78.75 ton/gün, 28350 ton/yıl
Arazözle Sulama: 60 ton/gün, 21600 ton/yıl
Kırma-Eleme Tesisinde Pülverize Su Sistemi: 70 ton/gün, 25200 ton/yıl
Çalışanların Kullanma Suyu: 11.25 ton/gün, 4050 ton/yıl
Çalışanların içme ve kullanma suyu:
Çalışanların içme ve kullanma suyu atıksu olarak geri dönecek olup tesis alanında
yapılacak sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir.
İşletme aşamasında 75 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Bir kişinin günlük su
kullanımı Resmi Gazete 22 Nisan 1985 tarih ve 18733 sayılı nüshasında yayımlanan İller
Bankası” İçme suyu projelerine dair şehir ve kasabaların içme suyu projelerin
hazırlanmasına ait yönetmelik hükümlerince 150 lt olarak alınmıştır.
Çalışacak kişi sayısı (Toplam)
: 75
Kişi başına düşen günlük kullanım : 150 lt/gün
Toplam Su Kullanımı
: 75 x 150 lt/gün/1000 m3/lt = 11.25 m3 /gün
5.1.3. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergâhı, şekli,
güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı,
mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, yapılması düşünülen
tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.)
Proje konusu faaliyet, Adana ili, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii, O35-a2
paftasında yer alan 20069893, 200709316 ve 200709344 Sicil Numaralı II (A) Grubu
Maden (Kalker) sahasında gerçekleştirilecektir. Faaliyet alanının, D-400 Karayolu ile
Adana – Şanlıurfa yolunun kesişim noktasına olan mesafesi yaklaşık 25 km’ dir.
Nakliye yolu planı haritası Ek-7‘ de verilmiştir. Tüsan Yapı San. A.Ş. olarak yol
kullanımı ile ilgili 24.10.2013 Tarihli taahhütname Adana İl Özel İdaresine sunulmuştur
(Ek-17).
- İl Özel İdaresi yol ağında bulunan 84-2 K.K.N., 82-2 K.K.N., 80-2 K.K.N., 83 K.K.N., 86
K.K.N., 89 K.K.N., (Kontrol Kesim Numaralı) Ceyhan İlçesi sınırları içerisindeki ve 52
K.K.N., 4 K.K.N., 17 K.K.N., 12 K.K.N. 11-2 K.K.N. (Kontrol Kesim Numaralı) Yüreğir İlçesi
sınırları içerisindeki grup köy yollarının Tüsan Yapı San. Tic. A.Ş.’ nin çalışmalarından
veya iş makinelerinden zarar görmesi halinde Tüsan Yapı San. A.Ş. kullandıkları yolları
eski durumuna getirecek, zararı karşılayacak veya yolun standardının yükseltilmesi için
idarenin belirleyeceği miktarda katkıda bulunacaktır.
- Köy yolunda meydana gelebilecek bozulmalar onarılacak, bozulmalar onarılana kadar
can ve mal güvenliği ve sürücülerin uyarılması için düşey işaretlemeler yapılacak, bu sure
içerisinde meydana gelebilecek zararlardan doğabilecek maddi ve manevi tazminatlar
karşılanacaktır.
- Köy yolu sınır çizgisinden itibaren en az 50 m’ lik mesafe içinde köy yolu kaplama
cinsine uygun olarak kaplanacaktır.
96
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
- Ayrıca; İdarece yolların standardı dikkate alınarak belirlenmiş veya belirlenecek ağırlık,
boyut ve diğer sınırlamalara uyulacaktır.
- Gerekirse virajlarda kilit parke taşı ile güçlendirme yapılacaktır.
Faaliyet alanında üretilen malzeme piyasa talebine göre, faaliyet alanından Adana
yönünde ve Ceyhan yönünde yapılabilecektir.
Adana yönünde yapılacak sevkıyatta; Gündoğan Köyünün doğusundan, Çelemli
Köyünün kuzeybatısındaki yoldan, Güveloğlu Köyü güzergahı takip edilerek, ilerleyen
yolda Vali Köprüsünden geçilecek, takip edilen güzergahta Karataş Yoluna (D815)
çıkabilecek veya Adana-Osmaniye Yoluna (Ceyhan Yolu- D400) çıkabilinecektir. İfade
edilen yol güzergâhında kullanılacak yolun %’ de 90’ ı asfalt olacaktır. Kalan kısımda İl
Özel İdaresinin uygun gördüğü şekilde iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet alanından Ceyhan-Yumurtalık güzergâhına yapılacak sevkıyatta Kızıldere
Köyünün batısından geçilecek, Çokçapınar Köyü güzergâhı izlenerek Ceyhan çevre
yoluna ve Ceyhan- Yumurtalık çevre yoluna ulaşılabilecektir. Ceyhan Çevre yolu için
Sirkeli, Toktamış güzergâhı takip edilecektir. Kızıldere Köyü civarında yol yapımının İl
Özel İdare tarafından ihaleye açılarak yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet alanından Ceyhan-Yumurtalık güzergâhına yapılacak sevkıyatta başka bir
alternatif yol olarak Gündoğan Köyünün doğusundan, Yeniköynazımbey güzergahı
izlenerek Ceyhan çevre yoluna ve Ceyhan- Yumurtalık çevre yoluna ulaşılabilecektir.
Ceyhan Çevre yolu için Sirkeli, Toktamış güzergâhı takip edilecektir.
Uluslararası nitelikteki E-5 ve E-24 Devlet Karayollarının Adana ilinden geçişiyle
yörenin adeta bir kavşak haline gelmesi, bu yolların üzerlerinde ağır trafik yükünün
oluşmasına neden olmaktadır. Projeden kaynaklanacak trafik yükü mevcut trafik yükü
düşünüldüğü zaman ihmal edilecek kadar az olacaktır.
Mevcut durumda Gündoğan civarındaki yolları kullanan madencilik faaliyetleri
bulunmakta ve proje aşamasında olanlar bulunmaktadır.
Nakliye yollarında faaliyetten dolayı herhangi bir tahrip söz konusu olması
durumunda şirket imkanları ile gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
Tesis içi yollarda, tozumayı önlemek için, 5-32 mm. ebadında kırmataş agregası ile
veya betonla kaplama yapılacaktır.
Nakliyeden kaynaklanacak tozuma ile ilgili olarak 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine ve İlgili yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
hükümlerine uyulacaktır.
Yolların kullanımıyla ilgili olarak 2918 sayılı Trafik Kanunun ilgili maddeleri ile
karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.
97
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
5.1.4. Proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, etkilenecek tabii bitki türleri
ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı, orman yangınları ve alınacak önlemler
Planlanan proje alanı tarım arazisi içerinde kalmaktadır. Faaliyet alanı genel itibari
ile taşlık kayalıktık. Proje alanında herhangi bir orman örtüsü bulunmamaktadır.
Proje sahası ormanlık alan içinde kalmamaktadır. 26.07.2002 gün ve 24827 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında 2002/4390 Karar
Sayılı Yönetmeliğin esaslarına göre hazırlanan Yangın Önleme ve Söndürme Talimatları
hazırlanacak ve işçiler bu konuda eğitilecektir. Faaliyet alanı çevresindeki orman
alanlarında oluşabilecek orman yangınları esnasında yetkililerin talebi halinde dozer,
loder, treyler ve arazöz gibi araçların yangın yerlerine sevk edilebilecektir. İşletme
civarında yangın görüldüğü anda imkânlarla müdahale edilerek, yangın ihbar hattına bilgi
verilerek yetkililer uyarılacaktır.
5.1.5. Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi, kullanım kabiliyeti
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4). Faaliyet alanı genel itibari ile
taşlık-kayalıktır. Faaliyet alanı içerisinde herhangi bir ekili, dikili tarım alanı
bulunmamaktadır. Talep edilen ÇED alanı (proje alanı) 121.58 hektardır.
Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek8).
Arazi kullanım kabiliyeti Bölüm 4.1.5’ te ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Proje alanında Adana İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün açık ve
kapalı sistem sulama, arazi ıslahı, drenaj ve toplulaştırma projeleri bulunmamaktadır.
5.1.6. Üretimde kullanılacak makinelerin, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri
Faaliyet alanında kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi faaliyeti yapılacaktır.
Tablo 56. İşletmede Kullanılacak Makineler ve Tesisat Parkı
Makinenin Cinsi ve Teknik Özellikleri
Adet
Özellikler
Rock-drill (delici)
1
89 mm Tij Caplı, Paletli
Ekskavatör
2
Yükleyici
2
Kamyon
8
223.85
m/
saat
yükleme kapasiteli
3
223.85
m/
saat
yükleme kapasiteli
27 ton taşıma kapasiteli
Nakliye Kamyonu
54
27 ton taşıma kapasiteli
Kompresör
1
3
Arazöz
1
10 ton’ luk
Kırma-Eleme Tesisi
2
(Her bir Kırma-eleme
tesisinde 2 kırıcı vardır)
98
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 57. (İki Adet) Kırma-Eleme Ünitesi Tesisat Parkı
Makinenin Cinsi
Besleme Bunkeri
By-pass Titrreşimli Elek
Primer Darbeli Kırıcı
Primer sekonder tersiyer kırıcı
Titreşimli elek
Stok Bunkeri
Konveyör bant
Adet
2
2
2
2
8
8
14
5.1.7. Üretim sırasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanım
durumları, taşınmaları ve depolanmaları
Planlanan projede açık ocak işletmeciliği yapılacak olup üretimde patlatma
yapılacaktır. Proje ile ilgili olarak ocakta yapılacak patlatma detayları, kullanılacak
patlayıcı maddeler Bölüm 5.1.8’ de verilmiştir. Patlatma esnasında fırlayan taş
parçacıklarının kontrolü için gecikmeli kapsül kullanılması, az patlayıcı madde kullanılması
v.b. önlemler alınacaktır. Patlayıcı maddelerin teslim alınması, taşınması, depolanması,
dağıtılması, geri alınması vb. işler bu amaçla eğitilmiş ve teknik nezaretçi (ilgili maden
mühendisi) tarafından görevlendirilmiş kimseler tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapılacaktır. Patlayıcı maddeleri bu amaçla eğitilmiş, teknik nezaretçi tarafından
görevlendirilmiş, yeterlilik belgesine sahip ateşleyicilerden başkası almayacak ve
kullanmayacaktır. Ateşleyici, ateşleme tellerini manyetoya bağlamadan, fitil kullanılmasına
izin verilen ocaklarda bunları ateşlemeden önce, lağım atılacak yere gelip bütün yol
ağızlarına nöbetçi konulup konulmadığını, işçilerin geçişlerine kapatılıp kapatılmadığını
denetleyecektir. Bu işte görevlendirilecek yeterli sayıda işçi bulunmazsa, yol ağızları
uygun bir şekilde kapatılacaktır. Ruhsat alanında patlayıcı madde depolaması yapılması
planlanmamaktadır.
24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” ve “Kazı ve Patlatma Sırasında Maden ve Taş
Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Önlemlerine İlişkin Tüzük”te belirtilen hususlara kesinlikle uyulacaktır ve belirtilen tüm
tedbirler alınacaktır. Patlayıcı maddenin kullanılması ve taşınması sırasında 2002 Tarih ve
24827 Sayılı “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” 8. kısım “Tehlikeli Maddelerin
Depolanması ve Kullanılması” genel hükümlerine riayet edilecektir. Patlayıcı madenin
kullanılması, korunması, taşınması konuları, "Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av
malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı,
kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esasları"na ilişkin 29 Eylül 1987 tarih ve
19589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 87/12028 karar sayılı tüzüğe uygun olarak
yapılacaktır. Patlayıcı maddeler Makine Kimya Enstitüsünün ilgili birimlerinden patlayıcı
madde satış izni olan depolardan temin edilecek ve proje sahasına özel bir araçla
getirilecek, kapsüller ayrı araçlarda nakledilecektir.
İşletmede araç ve iş makinelerinde motorin kullanılacaktır. İş makineleri ve
araçlara yakıt ikmali şantiye alanında yapılacaktır. Yakıt tankı sızdırmasız olacak
çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır.
İlgili kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.
99
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
5.1.8. Kullanılacak üretim yöntemleri, üretim miktarları ve imalat haritaları
Faaliyet alanında sıyrılabilecek bir üst toprak örtüsü bulunmamaktadır. Kalker
mostraları arasında toprak vardır ama bu toprağın düzenli bir şekilde sahadan alınması
uygulanabilir değildir. Kalker sert bir kayaç olduğundan dolayı üretimde patlatma
yapılacaktır. Rock drill ile delik delinerek patlatma yapılacaktır. Patlatılan malzeme
ekskavatörle alınacak ve kamyonlara yüklenerek faaliyet alanında kurulması planlanan
Kırma-Eleme Tesislerine taşınacaktır. Ocakta açık ocak işletmeciliği yöntemi ile üretim
yapılacaktır.
Deliklerin açılması ve patlayıcı maddelerin
yerleştirilmesi ve kademeli patlatma
yapılması
Patlatılan malzemenin ekskavatörle
alınarak kamyonlara yüklenmesi ve kırma
eleme tesisine taşınması
Tozuma, Gürültü,
Vibrasyon ve Titreşim
Tozuma, Gürültü
Şekil 41. Ocak İş Akım Şeması
Ocakta Üretim Teknolojisi
Kalker malzemesinin alınması için açık işletme yöntemi ile üretim yapılacak olup,
düzenli basamaklar oluşturulacaktır. Basamaklardan alınan malzemeler ocak sahasında
kurulması planlanan kırma-eleme tesisine kamyonlarla nakledilecektir. Açık işletme
yönteminde basamaklar oluşturularak ilerleme sağlanır. Basamak genişliği kullanılacak
olan iş makinelerinin manevra kabiliyetlerine göre projelendirilir. Kalker ocağı açık
işletmelerinde kullanılacak olan kamyonların geri ve ileri manevra yapabileceği ve
dönüşlerde rahat ve emniyetli bir şekilde hareket edebileceği bir basamak genişliği yeterli
olmaktadır.
100
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Üretim Planlaması
Proje konusu ocakta ve Kırma-Eleme Tesisinde yılda 300 gün, günde 24 (8 x 3)
saat, üç vardiya çalışılması planlanmaktadır.
Tablo 58. Ocakta ve Kırma-Eleme Tesislerinde Üretim Planı
Yıllık Üretim :
Aylık Üretim :
Günlük Üretim:
Saatlik Üretim :
Vardiya Sayısı :
3
3456000 ton/yıl
288000 ton/ay
11520 ton/gün
480 ton/saat
1324137.9 m /yıl
3
110344.8 m /ay
3
4413.8 m /gün
3
183.9 m /saat
3
300 gün/yıl
25 gün/ay
24 saat/gün
Üretim (Termin) Planı ve Kesitleri Ek-20’ de sunulmuştur.
Basamak Planlaması
Açık işletme yönteminde basamaklar oluşturularak ilerleme sağlanır. Basamak
genişliği kullanılacak olan iş makinelerinin manevra kabiliyetlerine göre projelendirilir.
Kalker ocağı açık işletmelerinde kullanılacak olan kamyonların geri ve ileri manevra
yapabileceği ve dönüşlerde rahat ve emniyetli bir şekilde hareket edebileceği bir basamak
genişliği yeterli olmaktadır.
Açık işletmelerde yaşanan en büyük problemlerden biri şev duraylılığının
sağlanmasıdır. Bu bakımdan basamak şev açıları ve ocak genel şev açısının çok iyi
planlanması gerekmektedir. Ocakta işletme aşamasında basamak yüksekliği 15 m.,
basamak genişliği 10-20 m arasında olacaktır, basamak şev açısı ise 75 º - 85º arasında
olacaktır.
İşletme aşamasında üretim planında, basamak planlamasında, patlatma
paterninde değişiklik olması durumunda ilgili kurumlar bilgilendirilerek gerekli izinler
alınacaktır.
Delme-Patlatma Tasarımı
Kayaçların parçalaması için delik delme, patlatma, kazı-yükleme ve taşıma gibi
faaliyetlerin beraber göz önüne alınması gerekir. Patlatma işlemi bu faaliyetlerden
bağımsız düşünülemez. Optimum bir patlatma için diğer etkenlerde göz önüne alınmalıdır.
Patlatmanın başarısı uygun patlayıcı madde, uygun çap, uygun delik boyu ve ateşleme
yöntemiyle sağlanır.
101
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 42. Patlatma Tasarımında Kullanılan Simgeler
Bu simgelerin açıklamaları ise şöyledir;
H
: Basamak yüksekliği,
d
: Delik çapı,
B
: Dilim kalınlığı,
S
: Delikler arası mesafe,
LV
: Patlatma alanı boyu,
T
: Sıkılama Boyu,
J
: Dip delgi boyu,
l
: Şarj boyu,
Tablo 59. Tasarım bilgileri ve değerleri
Parametre
Formasyon cinsi
Yükleyici kepçe hacmi
Delik düzeni
Patlatma sonrası istenen maks. parça boyutu
Yarım kırılma açısı
Kolon sarj
Dip sarj
Kayanın ortalama özgül ağırlığı
Bilgi veya Değer
Orta sert kalker
3
2.7 m
Şeşbeş
90 cm
o
73 (orta sert formasyon)
ANFO
ANFO
2.61
Basamak Yüksekliği;
Patlatma dizaynını kontrol eden ana faktörlerden birisi basamak yüksekliğidir.
Basamak yüksekliği, yükleme makinesinin çalışma karakteristiklerine uygun olarak
saptanır. İşletmede basamak yüksekliği 15 m. olarak belirlenmiştir.
102
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Delik Çapı;
Patlatılacak kaya yapılarının içerisine patlayıcı madde yerleştirmenin en verimli
yolu, kaya yapılarına delik delmektir.
Delik çapının belirlenmesiyle ilgili olarak değişik yaklaşımlar mevcuttur. Bu
yaklaşımlarda basamak yüksekliği baz alınmaktadır. Pratikte kullanışlı olan yaklaşım delik
çapının basamak yüksekliğinin yaklaşık olarak %0.5 ile %1’i arasında alınmasıdır.
D(mm) = (5–10) * K(m)
D(mm) = 6 *15 m = 90 mm
(1)
Bu yaklaşımlara göre işletmede basamak boyu 15 m. olduğuna göre açılacak
deliklerin çapı (1) nolu formül yardımıyla 90 mm olarak bulunmuştur.
Delik Boyu ve Delik Taban Payı;
Eğer delikler tam basamak yüksekliğinde delinirse, kırılmanın tam 90 derece
olmaması nedeni ile tabanda “tırnak” denilen sert bir kısım kalacaktır. Bu ise yükleyici ve
kazıcı makineler için istenmeyen bir olaydır. Bu nedenle delikler, aynayı tam tabandan
kesecek gibi biraz derin delinir. İşletmede delik taban payının 1 metre delik boyunun ise
toplam 16 m. Olmalı planlanmaktadır.
Dilim Kalınlığı ve Delikler Arası Mesafe;
Dilim kalınlığı, delik merkezinden aynaya (serbest yüzey) olan en kısa mesafedir.
Delikler arası mesafe ise aynaya paralel bir hat üzerindeki iki delik arası uzaklıktır. Dilim
kalınlığı, delik çapı ve deliğe şarj edilen patlayıcı miktarı arttıkça büyüyecektir. Pratikte
dilim kalınlığının belirlenmesinde yaygın olarak aşağıdaki bağıntı kullanılır.
V=(25–40)*D
(2)
D: Delik Çapı
V: Dilim Kalınlığı
V = 27.8 * 90 mm = 2.5 m.
(2) no’lu formüle göre işletmede yapılacak olan patlatmanın dilim kalınlığı 2.5 m. olarak
bulunmuştur.
Delikler arası mesafe dilim kalınlığına bağlı olarak (2) no’lu formül yardımıyla
hesaplanabilir.
E= (0.8–1.5)* V
(3)
E: delikler arası mesafe
V: Dilim kalınlığı
E = 1 * 2 m = 2 m.
(3) no’lu formüle göre işletmede yapılacak olan patlatmanın delikler arası mesafesi
2 m. olarak bulunmuştur.
Sıkılama Boyu;
Optimum sıkılama boyu, kayanın özelliklerine bağlıdır ve dilim kalınlığının 0.6–2
katı arasında değişebilir.
İşletmede yapılacak bir patlatmada sıkılama boyu 4 m. olarak belirlenmiştir.
103
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Delik Düzeni ;
Uygulamada delikler genellikle sıralı ve şeş-beş düzeninde delinmektedir (Bkz.
Şekil 43). Sıralı deliklerin yerlerinin belirlenmesi ve delinmesi daha kolay olmasına
karşılık, şeş-beş düzeninde patlayıcı madde enerjisi, kayaç kütlesi üzerinde optimum bir
yanal yayılım gösterir ve parçalanmanın eşit boyutta olmasını sağlar. Ayrıca, şeş-beş delik
düzeninde patlatma enerjisinden etkilenmeyen alan minimumdur. Bu bilgiler ışığında
işletmede deliklerin şeş-beş düzende delinip patlatılması daha uygun görülmüştür, bu
sayede patlatmadan sonra yüklemeyi kolaylaştıran bir yığılma sağlanabilmekte ve
parçalanma düzgün elde edilebilmektedir.
7
1
9
8
2
3
10
4
11
5
6
Şekil 43. Patlatmada kullanılacak delik geometrisi
Patlatma İşlemi ve Elde Edilen Gevşemiş Malzeme Miktarı
Tablo 60. Basamak Patlatması Tasarım Sonuçları
Tasarım Parametresi
Değeri
Delik çapı
Basamak yüksekliği
90 mm (89 mm tij çapı)
15 m
Dilim kalınlığı
Delikler arası mesafe (m)
2.5 m
2m
Dip delgi boyu (m)
1m
Delik boyu (m)
Sıkılama boyu (m)
16 m
4m
Şarj kolonu boyu (m)
Dip şarj
12 m
ANFO
Kolon şarj
Yemleme
Ateşleyici
ANFO yoğunluğu
ANFO
Emilsiyon Dinamit
Nonel + Gecikmeli Elektrikli Kapsül
0.8 t/m3
Üretim yapılacak basamak yüksekliği 15 m dir. Üretilecek kalkerin sertliği,
tabakaların yapısı ve kullanılacak patlayıcı maddenin (ANFO) cinsine göre delikler arası
mesafe 2 metre, dilim kalınlığı ise 2.5 metre olması ve deliklerin şeşbeş düzende
planlanması verimli bir patlatma yapılmasına imkan sağlayacaktır. Bu şekilde yapılan
patlatmada bir delikten elde edilecek gevşemiş kalker miktarı:
Bir Delikten Gevşetilecek Kalker Miktarı = 2 x 15 x 2.5 = 75 m3/delik
1 delikten ortalama 75 m3 gevşemiş kalker elde edilebilecek olduğundan üretim
miktarına göre ayda ortalama 110344.8 m3 (288000 ton/ay / 2.61 ton/m3) kalker
104
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
üretileceğinden aylık yaklaşık 110344.8 m3 / 75 m3 ≅ 1472 adet delik delinmesi ve
patlatılması gerekir.
Tablo 61. Basamak patlatması birim delik patlayıcı madde sarfiyatı
Sarfiyat
İşlem
Kolon Şarjı (ANFO)
Yemleme (ANFO’ nun %3 )
Sonuç
π ⋅ (0.09m ) ⋅ 12 m ⋅ 800 kg/m 3
4
61.1 kg/delik
61 kg/delik x 0.03
1.83 kg/delik
2
Kapsül
2 kapsül/delik*
* Delik boyu > 10 m olduğu için bir delik için 2 adet kapsül düşünülmüştür.
Elde edilen basamak ve delik parametreleri göz önüne alındığında;
Patlatma sırasında kullanılacak patlayıcı maddeler ANFO, jelatinit, gecikmeli
elektrikli kapsüller ve ateşleme kablosudur. Bir delikte 62.93 (61.1 + 1.83) kg patlayıcı
kullanılacaktır. Patlatmada gecikmeli kapsül kullanılacağından oluşacak vibrasyon ve
titreşim etkisi bir deliğe yerleştirilecek (62.93 kg/delik) patlayıcı madde miktarından
kaynaklanacaktır.
Tablo 62. Patlatma Sayısı Bilgileri
Her bir patlatmada açılacak delik sayısı
Her delik başına elde edilecek malzeme miktarı
Her patlatma başına elde edilecek malzeme miktarı
Yapılacak patlatma aralığı (kaç günde bir)
Bir ayda yapılacak patlatma sayısı
Bir yılda yapılacak patlatma sayısı
123 adet/patlatma
75 m3/delik (195.75 ton)
9225 m3/delik (24077.3 ton)
Yaklaşık 3 günde bir (ayda 12 kez)
12 patlatma/ ay
144 patlatma/yıl
Tablo 63. Tesiste İhtiyaç Duyulan Patlatma Miktarları
Delik başına
Patlatma başına
Bir ayda
Bir yılda
Anfo
61.1 kg/delik
7515.3 kg/patlatma
90183.6 kg/ay
1082203.2 kg/yıl
Dinamit
1.83 kg/delik
225.09 kg/patlatma
2701.08 kg/ay
32412.96 kg/yıl
Kapsül
2 kapsül/delik
246 kapsül/patlatma
2952 kapsül/ay
35424 kapsül/yıl
Kullanılacak patlayıcı malzemeler bölgedeki yeraltı sularını besleyen dere ve
kaynak sularını olumsuz etkileyecek nitelikte olmayıp 29 Eylül 1987 ve 19589 sayılı tüzük
esaslarına uygun olarak taşınacak ve kullanılacaktır. Patlatma esnasında tozumayı
önlemek için aynalar ıslatılacaktır. Patlatma sırasında olası tehlikelere karşı ocak içi ve
dışı güvenlik önlemleri alınarak dışarıdan insan veya hayvanların girmesi engellenecek,
ikaz lambaları asılacak ve patlatma öncesinde siren sesleri ile sesli uyarı yapılacaktır.
Delme ve patlatma sonucu elde edilen kalker ocak içi yükleme ve ocak içi taşıma ile
kırma-eleme tesisine götürülecektir.
105
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 64. Planlanan Proje İle İlgili Olarak Planlanan Patlatma Dizayn Parametreleri
Birim
PARAMETRELER
Formasyon
Orta sert kalker
Kayaç yoğunluğu
Yıllık Çalışma Süreleri
2.61 (ton/m3)
yılda 300 gün, günde 24
(8 x 3) saat, üç vardiya
çalışılması
planlanmaktadır.
Kg/m3
gün/yıl
Yıllık Üretim Miktarı
Aylık Üretim Miktarı
Aylık Üretim Miktarı
Günlük Üretim Miktarı
Günlük Üretim Miktarı
Kaç günde bir patlatma
yapacağı
Aylık Patlatma Sayısı
3456000 ton/yıl
288000 ton/ay
110344.8 m3/ay
11520 ton/gün
4413.8 m3/gün
3
ton/yıl
ton/ay
m3/ay
ton/gün
m3/gün
gün
12
adet
Yıllık Patlatma Sayısı
144
adet
90 (89 mm tij çapı)
80
15
1
16
4
3
2.5
25
mm
derece
m
m
m
m
m
m
ms
25
ms
75
m3
195.75
ton
Delik Paterni
Delik Çapı
Delik Eğimi
Basamak Boyu
Dip Delgi
Delik Boyu
Sıkılma Boyu
Yük mesafesi
Delikler Arası Mesafe
Bir Delikteki yüzey/ delik
içi gecikme süreleri
Sıralar Arası gecikme
Süresi
Bir Delikten Elde Edilen
Teorik Hacim
Bir Delikten Elde Edilen
Teorik Hacim
Bir Deliğe Doldurulan Patlayıcı Madde Miktarları
Ana şarj (ANFO)miktarı
61.1
Yemleyici (Dinamit)
1.83
Miktarı
Elektriksiz Kapsül Miktarı
2
Bir delikteki toplam
62,93
patlayıcı madde miktarı
Birim Tüketimler
Miktar
ANFO
0.81
Yemleyici (Dinamit)
0.0244
Elektriksiz Kapsül
0.0267
Elektrikli Kapsül
0.0005
Sıralar Arası Gecikme
0
Kapsülü
Fitil (sadece Ön kesme
0
uygulamaları için)
Delgi
Bir Atımdaki Tüketimler
Bir atımdaki üretim
9225
ANFO
7515.3
Dinamit
225.09
Elektriksiz Kapsül
246
kg
kg
adet
kg
kg/m3
kg/m3
ad/m3
ad/m3
ad/m3
m/m3
m/m3
m3/atım
kg/atım
kg/atım
adet/atım
106
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Elektrikli Kapsül
5
Sıralar Arası Gecikme
0
Kapsülü
Fitil (sadece Ön kesme
0
uygulamaları için)
Bir Atımdaki Delinmesi Gereken Delik Sayısı
Delik Sayısı
123
Projenin Toplam Patlayıcı Madde Miktarları
ANFO
1082203.2
Dinamit
32412.96
Elektriksiz Kapsül
35424
Elektrikli Kapsül
720
Sıralar Arası Gecikme
0
Kapsülü
Fitil (sadece Ön kesme
0
uygulamaları için)
adet/atım
adet/atım
m/atım
adet/atım
kg/yıl
kg/yıl
adet/yıl
adet/yıl
adet/yıl
m/yıl
Kırma-Eleme Tesisi
Ocakta patlatma yöntemiyle üretilecek olan tüvenan kalker kamyonlara yüklenerek
ruhsat alanı içinde kurulması planlanan kırma-eleme tesislerine taşınacaktır. Kırma-Eleme
tesisinde öncelikle kalker kamyonla kırma-eleme tesisi besleme bunkerine dökülecektir.
Bunkerden kırıcılara, kırcıdan eleklere taşınacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde malzemenin
iletimi konveyör bantlarla (taşıyıcı bant) yapılacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde çeşitli
boyutlarda malzeme üretilmesi öngörülmektedir. Malzeme boyutları piyasa talebine göre
değişkenlik gösterebilir. Elek aralıkları üretilmek istenen malzeme boyutuna göre
ayarlanabilmektedir.
107
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tüvenan Kalkerin Kamyonlarla
Besleme Bunkerine Boşaltılması
Primer Kırıcı
Sekonder Kırıcı
Elekler
Sınıflandırma
Kırma-Eleme Önünde Kepçe ile
Yükleme
Mıcır ve Pasa (By-Pass) Stok
Alanına Damperli Kamyon ile
Taşıma
Depolama
Tesis Dışına Nakliye
Şekil 44. Kırma-Eleme Tesisi İş Akım Şeması
108
Tozuma, Gürültü
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
İş Akım Şeması Açıklaması:
Ocakta patlatma yöntemiyle üretilecek olan tüvenan kalker kamyonlara yüklenerek
ruhsat alanı içinde kurulması planlanan kırma-eleme tesisine taşınacaktır. Kırma-Eleme
tesisinde öncelikle kalker kamyonla kırma-eleme tesisi besleme bunkerine dökülecektir.
Bunkerden kırıcılara, kırcıdan eleklere taşınacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde malzemenin
iletimi konveyör bantlarla (taşıyıcı bant) yapılacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde çeşitli
boyutlarda malzeme üretilmesi öngörülmektedir. Malzeme boyutları piyasa talebine göre
değişkenlik gösterebilir. Elek aralıkları üretilmek istenen malzeme boyutuna göre
ayarlanabilmektedir. Kırma-eleme tesisinde 0-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm ve
60-120 mm boyutlarında malzeme üretilmesi planlanmaktadır. Kırma-Eleme tesisinde taş
toprak karışımı bir malzeme olan pasa (by-pass) malzemesinin boyutu 0-20 mm olacaktır.
Yağmur, rüzgar gibi dış etkenler sonucu kalkerli yapılar yer yer deformasyona
uğrayarak, kayaç mukavemetini yitirip cevher niteliğini kaybedebilmektedir. Bu
malzemeler ufalanarak üst toprağa karışabilmekte, bazen de bu malzemelere üretim
aşamasında karstik boşluklar içerisinde rastlanılabilmektedir. Üretim aşamasında pasa
olarak nitelendirilen bu malzemeyle karşılaşılması durumunda;
işletme alanında
muhafaza edilecek, talep olması halinde özel ve kamu kuruluşlarına dolgu malzemesi
olarak satılacaktır. Pasa (by-pass) ve mıcır depo alanı ve koordinatları tablo 13’ te
verilmiştir.
5.1.9. Depolama işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, miktar ve sevkiyatı
Faaliyet alanında pasa (by-pass) malzeme ve mıcır stoku yapılacaktır. Pasa (bypass) ve mıcır stok alanı koordinatları bölüm 2’ de verilmiştir.
Yılda 3456000 ton malzeme üretilmesi planlanmaktadır. Üretilen malzeme piyasa
talebine göre satışa sunulacaktır.
Yağmur, rüzgar gibi dış etkenler sonucu kalkerli yapılar yer yer deformasyona
uğrayarak, kayaç mukavemetini yitirip cevher niteliğini kaybedebilmektedir. Bu
malzemeler ufalanarak üst toprağa karışabilmekte, bazen de bu malzemelere üretim
aşamasında karstik boşluklar içerisinde rastlanılabilmektedir. Üretim aşamasında pasa
olarak nitelendirilen bu malzemeyle karşılaşılması durumunda;
işletme alanında
muhafaza edilecek, talep olması halinde özel ve kamu kuruluşlarına dolgu malzemesi
olarak satılacaktır.
5.1.10. İçme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrası oluşacak atık suların
miktarı ve bertarafı
Evsel Nitelikli Atıksular:
İşletmede 75 kişi çalışacaktır. Kişi başı günlük su tüketimi 150 lt ve tüm atık suyun
%100 geri döndüğü tahmini ve kabulü ile oluşacak atık suyun özellikleri aşağıdaki gibidir.
(Bir kişinin günlük su kullanımı Resmi Gazete 22 Nisan 1985 tarih ve 18733 sayılı
nüshasında yayımlanan İller Bankası” İçme suyu projelerine dair şehir ve kasabaların
içme suyu projelerin hazırlanmasına ait yönetmelik hükümlerince 150 lt olarak alınmıştır.)
Çalışacak kişi sayısı (Toplam)
: 75
109
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kişi başına düşen günlük kullanım : 150 lt/gün
Oluşan atık su
: 11.25 m3 /gün
BOI
: 200 mg/lt
BOI olarak kirlilik yükü
: 2.25 kg/gün
KOI
: 300 mg/l
KOI olarak kirlilik yükü
: 3.38 kg/gün
AKM
: 200 mg/l
AKM olarak kirlilik yükü
: 2.25 kg/gün
(Kaynak: USLU ,O. “Kullanılmış Suların Arıtılması”, 1992 İzmir )
Personelin kullanımından kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular tesis alanında
kanalizasyon ağı bulunmadığından burada oluşan evsel nitelikli atıksuyu bertaraf etmek
amacıyla (lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak) sızdırmasız bir fosseptik çukur inşa
edilecektir. Sızdırması fosseptik ücret mukabilinde vidanjör ile çektirilerek arıtma tesisi ile
sonlanan bir noktaya deşarj edilerek bertaraf edilecektir.
31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Su Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği’’ ve 13.02.2008 Tarih ve 26786 Sayılı ve 30.03.2010 Tarih ve 27537
Sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde 32. d Bendi:
“Nüfusu 84 kişinin altında olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlık siteler ve
sanayi tesislerinin evsel atık suları 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait
Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplanır ve
vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine verilir.
Evsel atık sularını sızdırmasız nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile
atıksu alt yapı tesislerine veren atıksu kaynakları , Atıksu Altyapı Yönetimleri ile yaptıkları
protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle
saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek zorundadır. “ hükümlerine
uyulacaktır.
5.1.11. Üretim sırasında toz kaynakları ve çıkacak toz miktarı
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü mevkiinde bulunan 20069816,
200709344 ve 200709316 Sicil Numaralı Sahalarda II (A) Grubu Maden Kalker Ocağı ve
Kırma-Eleme Tesisi faaliyeti yapılması planlanmaktadır.
Faaliyetle ilgili olarak hava kalitesi modellemesi yapılmış ve faaliyet alanındaki
etkileri incelenmiştir (Bkz. Ek-12). Hava kalitesi modellemesinde rapor konusu proje ve
Tüsan Yapı San. A.Ş.’ nin Gündoğan mevkiinde proje alanına 650 m doğusunda bulunan
20069861 Sicil Numaralı Sahada gerçekleştirmeyi planladığı II-A Grubu Maden (Kalker)
Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesinin kümülatif etkileri irdelenmiştir.
110
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje Konusu 200709316, 200709344 ve 20069893 Sicil Numaralı Sahalarda
planlanan II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kütlesel Debi
Hesaplamaları
Tablo 65. SKHKKY (Tablo 2.1) Kütlesel Debiler
Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme
saatleri için kütlesel debiler (kg/saat)
Bacadan
Baca Dışındaki Yerlerden
10
1
Emisyonlar
Toz
Tablo 66. SKHKKY ( Ek-12-Tablo 12.6: )Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında
Kullanılacak Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
Emisyon Faktörleri kg/ton
Kontrolsüz
Kontrollü
0,080
-
Sökme
0,025
0,0125
Yükleme
0,010
0,005
0,7
0,35
Boşaltma
0,010
0,005
Depolama
5,8
2,9
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
Patlatma
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
Tablo 67. İşletmede Planlanan Üretim Miktarı (Ocak ve Kırma-Eleme Tesisleri)
Yıllık Üretim :
Aylık Üretim :
Günlük Üretim:
Saatlik Üretim :
Vardiya Sayısı :
3
3456000 ton/yıl
288000 ton/ay
11520 ton/gün
480 ton/saat
1324137.9 m /yıl
3
110344.8 m /ay
3
4413.8 m /gün
3
183.9 m /saat
3
300 gün/yıl
25 gün/ay
24 saat/gün
1- Ocakta Malzemenin Üretilmesi ve Kırma-eleme Tesisinde Boyutlandırılması
Esnasında Oluşabilecek Toz Emisyonu
- Ekskavatör ile Malzemenin Üretimi Aşamasında Oluşabilecek Toz Emisyonu
İşletmede 11520 ton/gün / 24 saat/gün = 480 ton/saat malzeme üretilecektir.
Patlatma işleminin ardından 480 ton/saat üretim gerçekleştirilecek fakat patlatma sonucu
büyük parçaların %10’ u kırıcı ile kırılarak sökülecektir. 480 x 0.10 = 48 ton/saat.
Kontrolsüz Toz emisyonu : 0.025 kg/ton x 48 ton/saat = 1.2 kg/saat.
Kontrollü Toz emisyonu : 0.0125 kg/ton x 48 ton/saat = 0.6 kg/saat.
Malzemenin Kamyonlara Yüklenmesi Sırasında Meydana Gelebilecek Toz Miktarı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 480 ton/saat = 4.8 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 480 ton/saat = 2.4 kg/saat
Malzemenin Ocak İçinde Taşınması Sırasında Oluşabilecek Toz Emisyonu
111
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ocak içi taşıma sırasında ortalama 1000 metre yol kat edilecektir. 27 ton taşıma
kapasiteli kamyonlarla günde toplamda 427 sefer yapacaktır. Taşımadan oluşacak toz
emisyon faktörü 0.7 kg/km-seferdir.
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 427 sefer x 2 km(gidiş-dönüş) / 24 saat =
24.9 kg/saat.
Kontrollü Toz emisyonu : 0.35 kg/km.-sefer x 427 sefer x 2 km(gidiş-dönüş) / 24 saat
= 12.45 kg/saat.
Malzemenin boşaltılması sırasında oluşacak toz emisyonu
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 480 ton/saat = 4.8 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 480 ton/saat = 2.4 kg/saat
- 2 Adet Kırma-eleme Tesisinden Kaynaklanan Toz Emisyonunun Hesaplanması
İkişer Kırıcılı İki Adet Kırma-Eleme Tesisi kurulması planlanmakta olup Saatlik
Üretim Miktarı iki Kırma-Eleme Tesisinde toplam 480 ton/yıl olacaktır.
Saatlik Üretim: 480 ton/saat
Birincil Kırıcı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 480 ton/saat x 0.243 kg/ton = 116.64 kg/saat
Kontrollü Toz Emisyonu
: 480 ton/saat x 0.0243 kg/ton = 11.66 kg/saat
İkincil Kırıcı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 480 ton/saat x 0.585 kg/ton = 280.8 kg/saat
Kontrollü Toz Emisyonu
: 480 ton/saat x 0.0585 kg/ton = 28.08 kg/saat
Konveyör bant sistemiyle malzemenin eleklere boşaltılmasında oluşacak toz
emisyonu:
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 480 ton/saat = 4.8 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 480 ton/saat = 2.4 kg/saat
Kırma-eleme Tesisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga T.C.Çevre ve
Orman Bakanlığı) 08.07.2009 Tarih ve B18OÇED00202238-02-04 Sayılı yazısı gereğince
tesis işletmeye alınmadan önce;
Kırma-eleme Tesisinde toz indirgeme sistemi kurulacaktır. Toz indirgeme sistemi
torbalı filtre veya basınçlı pulverize su sistemi şeklinde olacaktır.
Kırma-eleme tesisinde toz kaynakları kapalı ortama alınacağından, filtre sistemi
veya basınçlı pulvarize su sistemi kurulacağından kırma-eleme tesisinde üretim kontrollü
yapılacaktır.
Tesisteki toz kaynağı olan her bir ünite (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar) kapalı
ortam içerisine alınacak ve kapalı ortam içerisine alınan ünitelere toz indirgeme sistemini
kurulacaktır.
112
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
-Kırma-eleme Tesisinden Çıkan Malzemenin Depo Alanına Taşınması, Depolanması,
Depo Alanından Yüklenmesi ve Ocak Dışına Nakliyesi Esnasında Oluşacak Toz
Emisyonu
Kırma-eleme Tesisinde boyutlandırılan malzeme kamyonlara yüklenerek pasa stok
ve mıcır stok sahası olarak adlandırılan sahaya taşınacaktır.
Yükleme
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 480 ton/saat = 4.8 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 480 ton/saat = 2.4 kg/saat
Taşıma
Stok alanlarına taşıma mesafesi yaklaşık 150 m’ dir. Taşımadan oluşacak toz
emisyon faktörü 0.7 kg/km-seferdir.
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 427 sefer x 0.3 km(gidiş-dönüş) / 24 saat
= 3.74 kg/saat.
Kontrollü Toz Emisyonu
saat = 1.87 kg/saat.
: 0.35 kg/km.-sefer x 427 sefer x 0.3 km(gidiş-dönüş) / 24
Boşaltma
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 480 ton/saat = 4.8 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 480 ton/saat = 2.4 kg/saat
Depolama
Stoklama yaklaşık 3 hektarlık bir alanda yapılacaktır. Depolama emisyon faktörü,
5.8 kg toz/ha gün ‘dür. (Depolama 24 saat gerçekleşmektedir.)
Kontrolsüz Toz Emisyonu : (5.8 kg toz/ha gün x 3 ha)/24 saat = 0.73 kg/saat
depolamadan tozuma olacaktır.
Kontrollü Toz Emisyonu : (2.9 kg toz/ha gün x 3 ha)/24 saat = 0.37 kg/saat
Depo Alanından Yükleme
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 480 ton/saat = 4.8 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 480 ton/saat = 2.4 kg/saat
Nakliye
Faaliyet alanından yola kadar yaklaşık 600 m nakliye yolu kullanılacaktır. 27 ton
taşıma kapasiteli kamyonlarla günde yaklaşık 427 sefer yapılacaktır. Taşımadan oluşan
toz emisyon faktörü 0.7 kg/km-seferdir.
113
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 427 sefer x 1.2 km (gidiş-dönüş) / 24
saat = 14.95 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.35 kg/km.-sefer x 427 sefer x 1.2 km (gidiş-dönüş) / 24
saat = 7.47 kg/saat
Eş zamanlı gerçekleştirilecek bütün faaliyetler sonucu oluşacak kontrolsüz
durumdaki toplam toz emisyonu:
1.2 kg/saat + 4.8 kg/saat + 24.9 kg/saat + 4.8 kg/saat + 116.64 kg/saat + 280.8
kg/saat + 4.8 kg/saat + 4.8 kg/saat + 3.74 kg/saat + 4.8 kg/saat + 0.73 kg/saat + 4.8
kg/saat + 14.95 kg/saat = 471.76 kg/saat kontrolsüz toz emisyonu oluşacaktır.
Eş zamanlı gerçekleştirilecek bütün
durumdaki toplam toz emisyonu:
faaliyetler
sonucu
oluşacak
kontrollü
0.6 kg/saat + 2.4 kg/saat + 12.45 kg/saat + 2.4 kg/saat + 11.66 kg/saat + 28.08
kg/saat + 2.4 kg/saat + 2.4 kg/saat + 1.87 kg/saat + 2.4 kg/saat + 0.37 kg/saat + 2.4
kg/saat + 7.47 kg/saat = 76.9 kg/saat kontrollü toz emisyonu oluşacaktır.
Kırma-eleme tesisi kapalı alan içerisinde olacağından, toz indirgeme sistemi
kurulacağından hesaplanan değer kadar bir toz emisyonu oluşması beklenmemektedir.
Ocak içi yollar ve nakliye yolları periyodik aralıklarla sulanacaktır. Açık alanlarda en etkili
en etkili tozuma önleme yöntemi sulamadır. Etkin sulama ile ocak içi taşıma ve nakliyeden
kaynaklanacak tozuma minimuma indirgenecektir.
2- Patlatmadan Dolayı Oluşacak Toz Emisyonu
1 delikten ortalama 75 m3 gevşemiş kalker elde edilebilecek olduğundan yıllık
üretim miktarına göre ayda ortalama 110344.8 m3 (288000 ton/ay / 2.61 ton/m3) kalker
üretileceğinden aylık yaklaşık 110344.8 m3 / 75 m3 ≅ 1472 adet delik delinmesi ve
patlatılması gerekir. Patlatmalardan kaynaklanacak toz, gürültü ve vibrasyon etkilerini
azaltmak için patlatmalar kademeli olarak yapılacaktır. Bir ayda 12 kere patlatma
yapılması planlanmaktadır. Bir patlatma gününde yaklaşık 123 adet delik açılması
planlanmaktadır. Böylece patlatmalardan kaynaklanacak gürültü, toz ve vibrasyon büyük
ölçüde azaltılmış olacaktır. Patlatmalarda gecikmeli kapsül kullanılacağından dolayı taş
sıçraması gibi tehlikeli durumlar önlenmiş ve vibrasyon etkisi azaltılmış olacaktır.
Planlanan patlatma için bir atımda yaklaşık 123 adet delik delineceğinden, patlatma
yapılacak alan önceden sulanarak tozlanmadan kaynaklanan emisyonun % 40 azalması
düşünülmektedir. 1 delikten ortalama 75 m3 malzeme gevşetilecektir. 75 m3 x 2.61 ton/m3
= 195.75 ton. Bir atımda 123 delik açılacağından 123 x 195.75 ton = 24077.3 ton
malzeme üretilecektir.
Oluşacak toz emisyonu;
24077.3 ton /patlatma x 0.08 kg/ton = 1926.2 kg/an toz emisyonu oluşacağı
öngörülmektedir. Bu miktarı % 40 oranında azaltmak için patlatma öncesinde ocak
aynasının üstü ve önü sulanacaktır. Sulama ile yapılan toz yönetiminden sonra; anlık
tozuma değerinin = 1926.2 kg/an x 0.60 = 1155.72 kg/an olması beklenmektedir. Patlatma
ile oluşan tozuma anlık bir etkidir.
114
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 68. İşletmede Oluşması Beklenen Toz Emisyon Değerleri Tablosu
YAPILACAK İŞLEMLER
Patlatma
Ocak Çalışması
Patlatma, diğer
faaliyetlerden
bağımsızdır.
Kontrolsüz
Kontrollü
1926.2 kg/an
1155.72 kg/an
Sökme
1.2 kg/saat
Yükleme
Kırma-Eleme
Ünitesine Nakliye
Boşaltma
4.8 kg/saat
Kırma
Kırma-Eleme
Ünitesi Faaliyetleri Bantlardan Boşalma
Eş Zamanlı Kabul Edilen Faaliyetler
OLUŞACAK TOZ
EMİSYONLARI
24.9 kg/saat
4.8 kg/saat
397.44 kg/saat
Sınır Değerlerin
üzerindedir.
2.4 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
12.45 kg/saat
2.4 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
39.74 kg/saat
2.4 kg/saat
Yükleme
4.8 kg/saat
2.4 kg/saat
Taşıma
3.74 kg/saat
1.87 kg/saat
4.8 kg/saat
2.4 kg/saat
Depolama
Faaliyetleri
Depolama
Nakliye
Yükleme
Taşıma
Eş Zamanlı Gerçekleştirilecek Faaliyetlerden
Kaynaklanacak Emisyon Miktarı Toplamı
0.73 kg/saat
Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
Sınır Değerlerin
0.37 kg/saat Altındadır
4.8 kg/saat
2.4 kg/saat
14.95 kg/saat
7.47 kg/saat
471.76 kg/saat
Karşılaştırılacak Bir Sınır
Değer bulunmamaktadır.
0.6 kg/saat
4.8 kg/saat
Boşaltma
“SKHKKY “ Tablo
2.1. e göre SINIR
DEĞERLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir.
76.9 kg/saat Toz Modelleme
Yapılmıştır.
20069861 Ruhsat Sicil Numaralı Saha Kütlesel Debi Hesabı:
Faaliyet alanında yer yer az miktarda bitkisel toprak alanı bulunmakta olup,
sıyrılacak üst toprak faaliyet alanında belirlenen üst toprak depolama alanı içerisinde
depolanacaktır.
Faaliyet alanında herhangi bir inşaat aşaması olmayacaktır. Kırma-eleme
ünitesinin ve montajı üretim faaliyeti ile eş zamanlı yapılacaktır. Şantiye alanı (İdari ve
sosyal binalar) prefabrik olacaktır. Şantiye alanının kurulması da faaliyet ile eş zamanlı
olacaktır. Faaliyet alanında kırma-eleme tesisi kurulacak kısımda önce kalker üretimi
gerçekleştirilecektir. Topoğrafya hazırlandıktan sonra kırma-eleme tesisi kurulacaktır.
Topoğrafya düzleme işi basamak düzlüğü oluşturularak yapılacaktır.
115
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Faaliyet alanında patlatma, sökme, yükleme, boşaltma, bitkisel toprak sıyırma,
kırma-eleme işlemlerinden kaynaklı toz emisyonu oluşacaktır.
Tablo 69. SKHKKY (Tablo 2.1) Kütlesel Debiler
Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme
saatleri için kütlesel debiler (kg/saat)
Bacadan
Baca Dışındaki Yerlerden
10
1
Emisyonlar
Toz
Tablo 70. SKHKKY
Emisyon Faktörleri
( Ek-12-Tablo 12.6: )Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak
Kaynaklar
Emisyon Faktörleri kg/ton
Kontrolsüz
Kontrollü
0,080
-
Sökme
0,025
0,0125
Yükleme
0,010
0,005
0,7
0,35
Boşaltma
0,010
0,005
Depolama
5,8
2,9
Birincil Kırıcı
0,243
0,0243
İkincil Kırıcı
0,585
0,0585
Patlatma
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
1- Bitkisel (Üst) Toprak Sıyırma işlemi uygulanacak alan ve oluşacak toz emisyonu :
Sıyrılacak toprak hacmi :
560200 m2 x 1.3 ton/m3 x 0.10 m. = 72826 ton nebati toprak kaldırılacaktır. Talep edilen
ÇED alanı, üzerinde 68 yıl çalışılması planlanan bir alandır. Dolayısıyla üretimde alanın
üzeri tamamen sıyrılmayacak kademeler oluşturuldukça sıyrılacaktır. Sıyırma işlemi yıllara
bölünecektir. 72826 ton / 68 yıl = 1071 ton/yıl üst toprağın 10 günde kaldırılması
planlanmaktadır. 1071 ton / 10 gün =107.1 ton/gün. Ocak günde 8 saat çalışılacağından
107.1 ton/gün / 8 saat/gün = 13.4 ton / saat üst toprak sıyrılacaktır.
Kontrolsüz Toz emisyonu : 0.025 kg/ton x 13.4 ton/saat = 0.34 kg/saat.
Kontrollü Toz emisyonu : 0.0125 kg/ton x 13.4 ton/saat = 0.17 kg/saat.
Yüklenmesi Sırasında Meydana Gelebilecek Toz Miktarı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 13.4 ton/saat = 0.13 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 13.4 ton/saat = 0.07 kg/saat
Taşınması Sırasında Oluşabilecek Toz Miktarı
Ortalama 600 m mesafe yol kat edilecektir. 27 ton taşıma kapasiteli kamyonlarla günde
toplamda 4 sefer yapılacaktır.
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 4 sefer x 1.2 km(gidiş-dönüş) / 8 saat =
0.42 kg/saat.
Kontrollü Toz emisyonu : 0.35 kg/km.-sefer x 4 sefer x 1.2 km(gidiş-dönüş) / 8 saat =
0.21 kg/saat.
116
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Boşaltılması sırasında oluşacak toz emisyonu
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 13.4 ton/saat = 0.13 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 13.4 ton/saat = 0.07 kg/saat
Depolama
Bitkisel (Üst) toprak depolama alanı 0.1 hektardır. Depolama emisyon faktörü, 5.8
kg toz/ha gün ‘dür. (Depolama 24 saat gerçekleşmektedir.)
Kontrolsüz Toz Emisyonu : (5.8 kg toz/ha gün x 0.1 ha)/24 saat = 0.02 kg/saat
depolamadan tozuma olacaktır.
Kontrollü Toz Emisyonu : (2.9 kg toz/ha gün x 0.1 ha)/24 saat = 0.01 kg/saat
2 - Ocakta Malzemenin Üretilmesi ve Kırma-eleme Tesisinde Boyutlandırılması
Esnasında Oluşabilecek Toz Emisyonu
Tablo 71. Ocakta Üretim Planı
Yıllık Üretim :
Aylık Üretim :
Günlük Üretim:
Saatlik Üretim :
Vardiya Sayısı :
3
1536000 ton/yıl
128000 ton/ay
5120 ton/gün
640 ton/saat
588505,74 m /yıl
3
49042,14 m /ay
3
1961,68 m /gün
3
245,21 m /saat
1
300 gün/yıl
25 gün/ay
8 saat/gün
- Ekskavatör ile Malzemenin Üretimi Aşamasında Oluşabilecek Toz Emisyonu
İşletmede 5120 ton/gün / 8 saat/gün = 640 ton/saat malzeme üretilecektir.
Gevşetme işleminin ardından 640 ton/saat üretim gerçekleştirilecek fakat gevşetme
sonucu büyük parçaların %10’ u kırıcı ile kırılarak sökülecektir. 640 x 0.10 = 64 ton/saat.
Kontrolsüz Toz emisyonu : 0.025 kg/ton x 64 ton/saat = 1.6 kg/saat.
Kontrollü Toz emisyonu : 0.0125 kg/ton x 64 ton/saat = 0.8 kg/saat.
Malzemenin Kamyonlara Yüklenmesi Sırasında Meydana Gelebilecek Toz Miktarı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 640 ton/saat = 6.4 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 640 ton/saat = 3.2 kg/saat
Malzemenin Ocak İçinde Taşınması Sırasında Oluşabilecek Toz Emisyonu
Ocak içi taşıma sırasında ortalama 600 metre yol kat edilecektir. 27 ton taşıma
kapasiteli kamyonlarla günde toplamda 190 sefer yapacaktır. Taşımadan oluşacak toz
emisyon faktörü 0.7 kg/km-seferdir.
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 190 sefer x 1.2 km(gidiş-dönüş) / 24 saat
= 6.65 kg/saat.
Kontrollü Toz emisyonu : 0.35 kg/km.-sefer x 190 sefer x 1.2 km(gidiş-dönüş) / 24
saat = 3.33 kg/saat.
117
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Malzemenin boşaltılması sırasında oluşacak toz emisyonu
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 640 ton/saat = 6.4 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 640 ton/saat = 3.2 kg/saat
- Kırma-eleme Tesisinden Kaynaklanan Toz Emisyonunun Hesaplanması
Tablo 72. Kırma-Eleme Tesisinde Üretim Planı
Yıllık Üretim :
Aylık Üretim :
Günlük Üretim:
Saatlik Üretim :
Vardiya Sayısı :
3
1536000 ton/yıl
128000 ton/ay
5120 ton/gün
320 ton/saat
588505,74 m /yıl
3
49042,14 m /ay
3
1961,68 m /gün
3
122.6 m /saat
2
300 gün/yıl
25 gün/ay
16 saat/gün
Birincil Kırıcı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 320 ton/saat x 0.243 kg/ton = 77.76 kg/saat
Kontrollü Toz Emisyonu
: 320 ton/saat x 0.0243 kg/ton = 7.78 kg/saat
İkincil Kırıcı
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 320 ton/saat x 0.585 kg/ton = 187.2 kg/saat
Kontrollü Toz Emisyonu
: 320 ton/saat x 0.0585 kg/ton = 18.72 kg/saat
Konveyör bant sistemiyle malzemenin eleklere boşaltılmasında oluşacak toz
emisyonu:
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 320 ton/saat = 3.2 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 320 ton/saat = 1.6 kg/saat
Kırma-eleme Tesisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga T.C.Çevre ve
Orman Bakanlığı) 08.07.2009 Tarih ve B18OÇED00202238-02-04 Sayılı yazısı gereğince
tesis işletmeye alınmadan önce;
Kırma-eleme Tesisinde toz indirgeme sistemi kurulacaktır. Toz indirgeme sistemi
torbalı filtre veya basınçlı pulverize su sistemi şeklinde olacaktır.
Kırma-eleme tesisinde toz kaynakları kapalı ortama alınacağından, filtre sistemi
veya basınçlı pulvarize su sistemi kurulacağından kırma-eleme tesisinde üretim kontrollü
yapılacaktır.
Tesisteki toz kaynağı olan her bir ünite (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar) kapalı
ortam içerisine alınacak ve kapalı ortam içerisine alınan ünitelere toz indirgeme sistemini
kurulacaktır.
-Kırma-eleme Tesisinden Çıkan Malzemenin Depo Alanına Taşınması, Depolanması,
Depo Alanından Yüklenmesi ve Ocak Dışına Nakliyesi Esnasında Oluşacak Toz
Emisyonu
Kırma-eleme Tesisinde boyutlandırılan malzeme kamyonlara yüklenerek pasa stok
ve mıcır stok sahası olarak adlandırılan sahaya taşınacaktır.
118
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yükleme
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 320 ton/saat = 3.2 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 320 ton/saat = 1.6 kg/saat
Taşıma
Stok alanlarına taşıma mesafesi yaklaşık 100 m’ dir. Taşımadan oluşacak toz
emisyon faktörü 0.7 kg/km-seferdir.
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 190 sefer x 0.2 km(gidiş-dönüş) / 16 saat
= 1.66 kg/saat.
Kontrollü Toz Emisyonu
saat = 0.83 kg/saat.
: 0.35 kg/km.-sefer x 190 sefer x 0.2 km(gidiş-dönüş) / 16
Boşaltma
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 320 ton/saat = 3.2 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 320 ton/saat = 1.6 kg/saat
Depolama
Stoklama yaklaşık 1.04 hektarlık bir alanda yapılacaktır. Depolama emisyon
faktörü, 5.8 kg toz/ha gün ‘dür. (Depolama 24 saat gerçekleşmektedir.)
Kontrolsüz Toz Emisyonu : (5.8 kg toz/ha gün x 1.04 ha)/24 saat = 0.25 kg/saat
depolamadan tozuma olacaktır.
Kontrollü Toz Emisyonu : (2.9 kg toz/ha gün x 1.04 ha)/24 saat = 0.13 kg/saat
Depo Alanından Yükleme
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.01 kg/ton x 320 ton/saat = 3.2 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.005 kg/ton x 320 ton/saat = 1.6 kg/saat
Nakliye
Faaliyet alanından asfalt yola kadar yaklaşık 500 m nakliye yolu kullanılacaktır. 27
ton taşıma kapasiteli kamyonlarla günde yaklaşık 510 sefer yapılacaktır. Taşımadan
oluşan toz emisyon faktörü 0.7 kg/km-seferdir. Nakliye 24 saat yapılabilecektir.
Kontrolsüz Toz Emisyonu : 0.7 kg/km.-sefer x 190 sefer x 1 km (gidiş-dönüş) / 24 saat
= 5.54 kg/saat
Kontrollü Toz emisyonu : 0.35 kg/km.-sefer x 190 sefer x 1 km (gidiş-dönüş) / 24 saat
= 2.77 kg/saat
Eş zamanlı gerçekleştirilecek bütün faaliyetler sonucu oluşacak kontrolsüz
durumdaki toplam toz emisyonu:
0.34 kg/saat + 0.13 kg/saat + 0.42 kg/saat + 0.13 kg/saat + 0.02 kg/saat + 1.6
kg/saat + 6.4 kg/saat + 6.65 kg/saat + 6.4 kg/saat + 77.76 kg/saat + 187.2 kg/saat + 3.2
kg/saat + 3.2 kg/saat + 1.66 kg/saat + 3.2 kg/saat + 0.25 kg/saat + 3.2 kg/saat + 5.54 =
307.3 kg/saat kontrolsüz toz emisyonu oluşacaktır.
119
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Eş zamanlı gerçekleştirilecek bütün
durumdaki toplam toz emisyonu:
faaliyetler
sonucu
oluşacak
kontrollü
0.17 kg/saat + 0.07 kg/saat + 0.21 kg/saat + 0.07 kg/saat + 0.01 kg/saat + 0.8
kg/saat + 3.2 kg/saat + 3.33 kg/saat + 3.2 kg/saat + 7.78 kg/saat + 18.72 kg/saat + 1.6
kg/saat + 1.6 kg/saat + 0.83 kg/saat + 1.6 kg/saat + 0.13 kg/saat + 1.6 kg/saat + 2.77 =
47.69 kg/saat kontrolsüz toz emisyonu oluşacaktır.
Kırma-eleme tesisi kapalı alan içerisinde olacağından, toz indirgeme sistemi
kurulacağından hesaplanan değer kadar bir toz emisyonu oluşması beklenmemektedir.
Ocak içi yollar ve nakliye yolları periyodik aralıklarla sulanacaktır. Açık alanlarda en etkili
en etkili tozuma önleme yöntemi sulamadır. Etkin sulama ile ocak içi taşıma ve nakliyeden
kaynaklanacak tozuma minimuma indirgenecektir.
2- Patlatmadan Dolayı Oluşacak Toz Emisyonu
1 delikten ortalama 75 m3 gevşemiş kalker elde edilebilecek olduğundan yıllık
üretim miktarına göre ayda ortalama 49042.14 m3 (128000 ton/ay / 2.61 ton/m3) kalker
üretileceğinden aylık yaklaşık 49042.14 m3 / 75 m3 ≅ 654 adet delik delinmesi ve
patlatılması gerekir. Patlatmalardan kaynaklanacak toz, gürültü ve vibrasyon etkilerini
azaltmak için patlatmalar kademeli olarak yapılacaktır. Bir ayda 10 kere patlatma
yapılması planlanmaktadır. Bir patlatma gününde yaklaşık 66 adet delik açılması
planlanmaktadır. Böylece patlatmalardan kaynaklanacak gürültü, toz ve vibrasyon büyük
ölçüde azaltılmış olacaktır. Patlatmalarda gecikmeli kapsül kullanılacağından dolayı taş
sıçraması gibi tehlikeli durumlar önlenmiş ve vibrasyon etkisi azaltılmış olacaktır.
Planlanan patlatma için bir atımda yaklaşık 66 adet delik delineceğinden, patlatma
yapılacak alan önceden sulanarak tozlanmadan kaynaklanan emisyonun % 40 azalması
düşünülmektedir. 1 delikten ortalama 75 m3 malzeme gevşetilecektir. 75 m3 x 2.61 ton/m3
= 195.75 ton. Bir atımda 66 delik açılacağından 66 x 195.75 ton = 12919.5 ton malzeme
gevşetilecektir.
Oluşacak toz emisyonu;
12919.5 ton /patlatma x 0.08 kg/ton = 1033.56 kg/an toz emisyonu oluşacağı
öngörülmektedir. Bu miktarı % 40 oranında azaltmak için patlatma öncesinde ocak
aynasının üstü ve önü su ile spreylenecektir. Su spreyleme ile yapılan toz yönetiminden
sonra; anlık tozuma değerinin = 1033.56 kg/an x 0.60 = 620.14 kg/an olması
beklenmektedir. Patlatma ile oluşan tozuma anlık bir etkidir.
120
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 73. İşletmede Oluşması Beklenen Toz Emisyon Değerleri Tablosu
YAPILACAK İŞLEMLER
Patlatma
Bitkisel Toprağın
Sıyrılması,
Depolanması
Ocak Çalışması
Kontrolsüz
Kontrollü
1033.56 kg/an
620.14 kg/an
Sökme
0.34 kg/saat
0.17 kg/saat
Yükleme
0.13 kg/saat
0.07 kg/saat
Taşıma
0.42 kg/saat
0.21 kg/saat
Boşaltma
0.13 kg/saat
0.07 kg/saat
Depolama
0.02 kg/saat
0.01 kg/saat
Sökme
1.6 kg/saat
0.8 kg/saat
Yükleme
Kırma-Eleme
Ünitesine Nakliye
Boşaltma
6.4 kg/saat
3.2 kg/saat
Patlatma, diğer
faaliyetlerden
bağımsızdır.
6.65 kg/saat
3.33 kg/saat
“SKHKKY “ Tablo
2.1. e göre SINIR
DEĞERLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Karşılaştırılacak Bir Sınır
Değer bulunmamaktadır.
Sınır Değerlerin
altındadır.
Sınır Değerlerin
altındadır.
Sınır Değerlerin
altındadır.
Sınır Değerlerin
altındadır.
Sınır Değerlerin
altındadır.
Sınır Değerlerin
üzerindedir.
Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
264.96 kg/saat
3.2 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Sınır değerin üzerindedir
26.5 kg/saat
3.2 kg/saat
1.6 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Yükleme
3.2 kg/saat
1.6 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Taşıma
1.66 kg/saat
0.83 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Kırma
Kırma-Eleme
Ünitesi Faaliyetleri Bantlardan Boşalma
Eş Zamanlı Kabul Edilen Faaliyetler
OLUŞACAK TOZ
EMİSYONLARI
6.4 kg/saat
Depolama
Faaliyetleri
Boşaltma
Depolama
Nakliye
3.2 kg/saat
0.25 kg/saat
1.6 kg/saat
Sınır değerin üzerindedir
0.13 kg/saat
Sınır Değerlerin
Altındadır
Yükleme
3.2 kg/saat
1.6 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Taşıma
5.54 kg/saat
2.77 kg/saat Sınır değerin üzerindedir
Eş Zamanlı Gerçekleştirilecek Faaliyetlerden
Kaynaklanacak Emisyon Miktarı Toplamı
307.3 kg/saat
47.69 kg/saat
Sınır değerin üzerindedir.
Toz Modelleme
Yapılmıştır.
Proje alanında yapılan faaliyetlerden kaynaklanan toz kütlesel debisi hesaplanmış
olup, tüm değerler 1 kg/saat sınır değerinin üzerindedir. Kontrollü toz kütlesel debisi için
havada asılı toz ve çöken toz olarak modelleme çalışması yapılmıştır.
121
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Modelleme çalışmasında meteorolojik veriler, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından çalıştırılan, saatlik ölçüm yapan ve proje alanına en yakın meteoroloji istasyonu
olan Ceyhan Meteoroloji İstasyonu’ndan temin edilmiştir.
Son 13 yılda kaydedilen esme sayıları ile 51 yıllık kayıtlara göre toplam esme
sayıları karşılaştırıldığında uzun yıllar verilerini temsil eden en yakın yıl 2012 yılı olarak
görülmektedir. Model girdisi olarak Adana ili Ceyhan Meteoroloji İstasyonuna ait 2012 yılı
saatlik rüzgar hız ve yönleri, saatlik sıcaklık verileri kullanılmıştır. Karışım yüksekliği
verileri için ise 2012 yılı Adana Meteoroloji İstasyonuna ait veriler kullanılmıştır.
Modelleme çalışmasında meteorolojik girdi olarak ölçümler sonucu elde edilen
veriler alınarak AERMET programı ile meteolojik veri girdi dosyası hazırlanmıştır.
Modelleme çalışması AERMOD programı ile gerçekleştirilmiştir. Havada asılı toz
parametresi model sonuçları birimi µg/m3’ tür. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde havada asılı toz için verilen sınır değer birimleri de µg/m3 olup sonuçlar
üzerinde herhangi bir ek hesaplama yapılmamıştır.
Çöken toz parametresi model sonuçları birimi g/m2’ dir. Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde çöken toz için verilen sınır değer birimleri de mg/m2gün’ dür. Bu nedenle çöken toz modelleme sonuçlarında birim çevirme işlemi yapılmıştır.
Durum 1 (Üretim Kümülatif) : "200709316, 200709344 Ve 20069893 Sicil
Numaralı Sahalar II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi" İşletme
Faaliyetleri (76.9 kg/saat), "20069861 Sicil Numaralı Saha II (A) Grubu Maden (Kalker)
Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi"işletme Faaliyetleri (47.69 kg/saat), kaynaklı oluşacak
havada asılı toz ve çöken tozun eş zamanlı olarak modellenmesi,
Durum 2 (Patlatma Kümülatif): "200709316, 200709344 Ve 20069893 Sicil
Numaralı Sahalar II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi" İşletme
Faaliyetleri (1155.72 kg/an), "20069861 Sicil Numaralı Saha II (A) Grubu Maden (Kalker)
Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi" işletme Faaliyetleri (620.14 kg/an), kaynaklı oluşacak
havada asılı toz ve çöken tozun eş zamanlı olarak modellenmesi,
Tablo 74. Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu
Süre
Havada
Partikül
(PM 10)
Çöken toz
Asılı
Madde
3
YIL
Sınır değer [µg/m ]
[Çöken
toz
2
mg/m gün]
2008
2009
2010
2011
2012
2013
300*
300
260
220
180
140
100
150*
150
132
114
96
78
60
KVS
650*
650
598
546
494
442
390
UVS
350*
350
322
294
266
238
210
Parametre
KVS
UVS
Bu değerler 01.01.2014 tarihine kadar geçerlidir.01.01.2014 tarihinden sonra ilgili
mevzuata göre tekrar düzenlenecektir.
*Sınır değer 2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır.
122
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
SKHKKY Ek-2 Tablo 2-2’ de sınır değerler 2013 yılına kadar verilmiştir. "Sınır değer
2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır." İfadesi gereğince
SKHKKY Ek-2 Tablo 2-2’ deki 2013 sınır değerleri kademeli azaltım yapılarak 2014 sınır
değeri hesaplanmıştır. Buna göre 2014 sınır değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur.
Tablo 75: SKHKKY’ e Göre 2014 Yılı Sınır Değerleri
Parametre
Süre
Sınır değer
3
[µg/m ]
[Çöken toz
mg/m2gün]
Havada Asılı
Partikül Madde
(PM 10)
KVS
YIL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
300*
300
260
220
180
140
100
60
UVS
150*
150
132
114
96
78
60
42
KVS
650*
650
598
546
494
442
390
338
UVS
350*
350
322
294
266
238
210
182
Çöken toz
Durum 1 ‘nda havada asılı toz için hesaplanan UVD değeri 1.587758374 µg/m3,
çöken toz için hesaplanan UVD değeri 1.978326333 mg/m2 –gün’ dür. Hesaplanan 2014
yılı sınır değerlerinde havada asılı toz için verilen UVS değeri 42 µg/m3 çöken toz için
verilen UVS değeri 182 mg/m2 –gün’ dür. Bu değerlerin %60’ ı 25.2 µg/m3 ve 109.2 mg/m2
–gün’dür.
Havada asılı tozda 2014 yılı için hesaplanan KVS değeri 60 µg/m3, çöken tozda
2014 yılı için verilen KVS değeri ise 338 mg/m2 –gün’dür. Bu değerler model sonuçlarının
%95’ inde aşılmamalıdır. Durum 1’ nda havada asılı toz için hesaplanan KVD değeri
25.91609 µg/m3, çöken toz için hesaplanan KVD değeri 11.12176118 mg/m2 –gün’ dür.
Durum 2 patlatma faaliyetlerinden kaynaklı konsantrasyonların modellenmesi olduğu
için UVD ve KVD değerleri ile kıyaslanmamıştır.
″a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin (HKKD) hesaplanmasında göz
önünde bulundurulan hususlar:
Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri, aşağıdaki faktörler ele alınarak; gazlar, havada
asılı partikül maddeler ve çöken tozlar için hesaplanır.
1) Tesis etki alanındaki topoğrafik yapının etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca
yükseklikleri göz önüne alınır.
2) Tesis etki alanındaki binaların etkisi göz önüne alınır. Eğer bacalar, bina veya
kulelere bina veya kule yüksekliklerinin 4 katından daha az uzaklıklarda ise: baca
yüksekliği binadan 1.7 kat, soğutma kulesinden 1.5 kat fazla olduğu takdirde, binaların
etkisi ihmal edilir.″
Faaliyet için yapılan modellemede topoğrafik yapı, tesis yüksekliği vb. özellikler
hesaba katılmıştır.
″3) Çok zayıf rüzgarların hüküm sürdüğü şartların sık ortaya çıktığı durumlar göz
önüne alınır. Bu husus, tesisin bulunduğu yerde, 1 (bir) yıl boyunca % 30’unu geçen
123
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
saatlerde,10 dakikalık ortalama değerler halinde verilen ortalama rüzgar hızı 1.0 m/s den
küçükse, geçerlidir.″
Ceyhan ilçesi rüzgar hızlarında 1 m/s’ den düşük rüzgarların oranı %49.7 olup %30’
un üzerindedir. Bu verilerden anlaşılmaktadır ki Ceyhan ilçesi çok zayıf rüzgarların sıklıkla
hüküm sürdüğü bir bölgedir. Modelleme çalışmasında rüzgar hızı verileri ana girdidir.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kaydedilen tüm veriler model girdisi olarak
kullanılmış ve modelde dikkate alınmıştır.
Modelleme için kullanılan AERMOD programında "Kontrol Menüsü"nde "Dağılım
Seçenekleri" sekmesinde emisyonların kimyasal ya da fiziksel değişime uğramadığı ve
yayılma şartlarının sabit olduğu seçenekleri tıklanarak modelleme yapılmıştır.
Tesis yüksekliği 30 m’ nin altında olup yüzey alanı 0.04 km2’ nin üzerindedir. Proje
alanında yapılan çalışmalar sırasında oluşan toz kütlesel debisi için yapılan modelleme
çalışmasında 11 km x 11 km’lik bir alan içerisinde, 500 m aralıklarda grid sistem
oluşturularak alan tanımlaması yapılmış ve inceleme alanı sayısallaştırılarak model girdisi
oluşturulmuştur.
Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri:
Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD), tesis etki alanı içinde her bir inceleme
alanındaki tüm tepe noktalarında ve bütün yayılma durumları için hesaplanan değerin
aritmetik ortalamasıdır. Bu değer, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden saatlik meteorolojik
verilerin alınabilmesi halinde saatlik, yoksa günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. ″
Durum 1 için havada asılı toz için hesaplanan HKKD değeri 73.57220557 µg/m3 ve
çöken toz için HKKD değeri 309.1311655 mg/m2 –gün’ dür. Model çalışması saatlik
meteorolojik veriler kullanılarak yapılmıştır.
Hava Kalitesi Değerleri:
Kısa Vadeli Değer (KVD): Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak
bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm
sonuçlarının % 95’ine tekabül eden değeri, çöken tozlar için farklı olarak aşılmaması
gereken maksimum aylık ortalama değerlerdir.″
Durum 1 için havada asılı toz için hesaplanan KVD değeri 25.91609 µg/m3, çöken
toz için hesaplanan KVD değeri 11.12176118 mg/m2 –gün’ dür.
″Uzun Vadeli Değer (UVD): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması
olan değeri,″
Durum 1 için havada asılı toz için hesaplanan UVD değeri 1.587758374 µg/m3,
çöken toz için hesaplanan UVD değeri 1.978326333 mg/m2 –gün’ dür.
124
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Toplam Kirlenme Değeri:
Toplam Kirlenme Değeri (TKD); tesis etki alanı içinde hesaplanmış Hava
Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD) ile Ölçüm veya hesapla bulunan Uzun Vadeli Değerin
(UVD) toplamından, yeni kurulacak tesisler için teşkil edilir.″
TKD= HKKD+UVD
Durum 1 İçin Havada Asılı Toz;
TKD= 73.57220557+ 1.587758374= 75.15996395 µg/m3
Durum 1 İçin Çöken Toz;
TKD= 309.1311655+ 1.978326333= 311.1094919 mg/m2 –gün
″f) Emisyon Kaynakları ve Kütlesel Debi:
1) Modelde yer alacak Emisyon Kaynakları: Emisyon kaynakları, hava kirleticilerinin
tesisten atmosfere yayıldığı yerlerdir. Emisyonlarını bir baca üzerinden atmosfere veren
tesislerin bacaları nokta kaynak, baca dışından veya çok sayıda birbirine yakın küçük
bacaların bulunduğu alanlardan atmosfere verilen kirletici kaynaklar alan kaynak, hareketli
kirletici kaynaklar çizgi kaynak olarak nitelendirilir. ″
Modellemede kaynak olarak kullanılan söz konusu tesis alan kaynak olarak
tanımlanmıştır.
Sınır Değerler İle Karşılaştırma
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2, Tablo-2.2’ de verilen
sınır değerler aşağıda sunulmuştur.
Tablo. 76 Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım
Tablosu
Parametre
Süre
Sınır değer
[µg/m3]
[Çöken toz
mg/m2gün]
Havada Asılı
Partikül Madde
(PM 10)
KVS
Çöken toz
YIL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
300*
300
260
220
180
140
100
UVS
150*
150
132
114
96
78
60
KVS
650*
650
598
546
494
442
390
UVS
350*
350
322
294
266
238
210
Bu değerler 01.01.2014 tarihine kadar geçerlidir.01.01.2014 tarihinden sonra ilgili mevzuata göre tekrar
düzenlenecektir.
*Sınır değer 2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır.
** Hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için
SKHKKY Ek-2 Tablo 2-2’ de sınır değerler 2013 yılına kadar verilmiştir. "Sınır
değer 2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır." İfadesi
125
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
gereğince SKHKKY Ek-2 Tablo 2-2’ deki 2013 sınır değerleri kademeli azaltım yapılarak
2014 sınır değeri hesaplanmıştır. Buna göre 2014 sınır değerleri aşağıdaki gibi
bulunmuştur.
Tablo 77: SKHKKY’ e Göre 2014 Yılı Sınır Değerleri
Parametre
Süre
Sınır değer
[µg/m3]
[Çöken toz
mg/m2gün]
Havada Asılı
Partikül Madde
(PM 10)
KVS
Çöken toz
YIL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
300*
300
260
220
180
140
100
60
UVS
150*
150
132
114
96
78
60
42
KVS
650*
650
598
546
494
442
390
338
UVS
350*
350
322
294
266
238
210
182
Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi faaliyet kapsamında hassas hayvanları,
bitkileri ve nesneleri etkileyecek emisyon tipi söz konusu değildir.
Yapılan kontrollü modelleme sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği sınır değerler ile karşılaştırılması aşağıda sunulmuştur.
Tablo 78: Modelleme Sonucunda (Durum 1 İçin) Elde Edilen Değerlerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması
Paramet
re
Süre
Sınır değer
[µg/m3]
[Çöken toz
mg/m2gün]
2014
Gündoğan
Köyü
Vayvaylı
Köyü
Kızıldere
Köyü
Kılıçkaya
Köyü
İsalı Köyü
Havada
Asılı
Partikül
Madde
KVS
300
60
56.349
20.791
35.371
19.575
8.955
UVS
150
42
4.176
0.636
2.581
1.126
0.193
KVS
650
338
50.104
8.534
24.801
12.944
0.558
UVS
350
182
8.827
1.032
12.094
2.209
0.108
Çöken
toz
Parametre
Havada Asılı
Partikül
Madde
Çöken toz
Süre
Sınır değer
3
[µg/m ]
[Çöken toz
2
mg/m gün]
2014
Zeytinlik-1
Zeytinlik-2
Zeytinlik-3
KVS
300
60
37.697
23.126
36.295
UVS
150
42
1.713
2.583
2.843
KVS
650
338
1.158
8.412
9.550
UVS
350
182
0.506
2.020
2.188
“200709316, 200709344 ve 20069893 Sicil Numaralı Sahalar II (A) Grubu Maden
(Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi İşletme Faaliyetleri” ve “20069861 Sicil Numaralı
Saha II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi işletme Faaliyetleri” nin
etkisini içeren kümülatif etki hesaplandığında havada asılı toz ve çöken toz değerlerinin
2014 yılı sınır değerlerini sağladığı görülmektedir.
126
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Durum 2 patlatma faaliyetlerinden kaynaklı konsantrasyonların modellenmesi olduğu
için UVD ve KVD değerleri ile kıyaslanmamıştır.
Proje konusu faaliyet hayata geçtiğinde kontrol tedbirlerinin tam uygulanmasına
özen gösterilecektir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 08.07.2009 tarihinde
yayınlanan genelge gereği proje kapsamında tesiste toz kaynağı olan her bir ünite
(bunker, kırıcılar, elekler, konveyör bantlar) kapalı ortam içerisine alınacaktır. Kapalı ortam
içerisine alınan ünitelere toz indirgeme sistemi (torbalı filtre) kurulacaktır. Üretim
çalışmaları esnasında oluşacak tozların engellenmesi amacıyla faaliyet alanında
buharlaşma durumuna göre; zeminin yeteri derecede gün boyu nemli kalmasını
sağlayacak oranda sulama yapılacaktır. Kamyonların üstü branda ile örtülecek, tozumaya
neden olan alanlar nemlendirilecektir. Bu nedenle en yakın yerleşimlerde ve çevredeki
arazilerin planlanan faaliyet kaynaklı tozumadan olumsuz yönde etkilenmeyeceği
düşünülmektedir.
İşletmede oluşacak emisyonların Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’ nde (SKHKKY) verilen sınır değerlerin üstüne çıkmaması için gerek üretim,
gerekse sevkıyat sırasında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Kırma-Eleme Tesisinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga T.C.Çevre ve
Orman Bakanlığı)’ nın 08.07.2009 Tarih ve B18OÇED00202238-02-04 Sayılı yazısı
gereğince;
Kırma -Eleme Tesisinde toz indirgeme sistemi kurulacaktır. Toz indirgeme sistemi
torbalı filtre veya basınçlı pulverize su sistemi şeklinde olacaktır.
Çalışan personelin toz maskesi ve uygun iş kıyafeti giymeleri sağlanacak. İşletme
aşamasında faaliyet alanı ve yollar periyodik olarak arazözle sulanacaktır.
* Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacaktır,
* Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecektir.
* Kamyonların üzeri branda ile örtülerek azami tedbirler alınacaktır.
*Patlatma yapmadan önce basamak aynaları sulanarak tozumanın azaltılması
sağlanacaktır. Patlatmalar ay içerisinde zamana yayılarak, oluşacak toz emisyonunun
anlık etkisi azaltılmış olacaktır. Faaliyet alanında üretim aşamasında patlatma yapılmadan
önce patlatma yapılacak alan sulanacaktır.
* Stok alanlarında sulama sistemi kurulacaktır. Stok alanlarında kurulacak sulama sistemi
fıskiyelerle sulama şeklinde olacaktır (Bkz. Ek-10). Fıskiyeler 360 derece döner başlıklı
tercih edilecektir. Stok alanlarında sulamada kullanılacak fıskiyelerin sayısı, konumu,
yüksekliği, sulayabildiği yarıçap, saatlik su tüketimi tozumayı önleyecek şekilde dizayn
edilecektir. Faaliyet alanı eğimli bir arazi olduğundan pasa (by-pass) ve mıcır stok alanı
olarak belirlenen 3 hektarlık alan faaliyet başlar başlamaz oluşturulamayacaktır. Belirlenen
alanda ocak çalışması yapılacak olup, belirlenen stok alanı düzlüğü zaman içerisinde
oluşabilecektir. Faaliyet alanında ilk aşamalarda stok için yeteri kadar bir alanda ocak
çalışması yapılacaktır.
* Tesis içi yollar yönetmeliğe uygun olarak beton veya asfaltta kaplanacaktır.
* Faaliyet alanında aşırı tozlanmaya sebep olabilecek içinde ince malzeme içeren
ürünlerin depolanması gerektiği durumlarda (kapalı hol içine alma gibi) ek tedbirler
alınacaktır.
İşletmede ilgili mevzuatlar ve uygulamalar çerçevesinde tozuma ile ilgili etkin önlemler
alınacaktır.
127
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
İşletmede 03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010
Tarih ve 27537 Sayılı ve 14.04.2010 Tarih ve 27552 Sayılı ve 13.04.2012 Tarih ve 28263
ve 16.06.2012 Tarih ve 28325 Sayılı Resmi Gazetelerde Yayımlanmış aynı yönetmeliğin
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Araçlardan Kaynaklacak Emisyon Miktarları:
Proje kapsamında iş makinelerinin kullanılmasından dolayı az bir miktarda
emisyon oluşacak olup, bunlardan başlıcaları CO, NOx, SOx’dir. Faaliyet esnasında
kullanılacak olan yakıt sadece araçların çalışması için gerekli olan motorindir. Araçların
bakımları, yağ değişimleri, yakıt ikmalleri, lastik değişimleri şantiye alanında ve ilgili servis
istasyonlarında gerçekleştirilecektir.
Tablo 79. Dizel Taşıt Araçlarından Kaynaklanan Emisyon Faktörleri(kg/ton)
KİRLETİCİ
DİESEL
Karbonmonoksitler
9.7
Hidrokarbonlar
29
Azotoksitler
36
kükürtoksitler
6.5
Kyn: Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, 1991
Faaliyetle ilgili olarak 68 adet iş makinesi, araç ve makine-ekipmanın aynı anda
çalışacağı kabulüyle, bir aracın harcayacağı maksimum yakıt miktarı yaklaşık 20 lt/saataraç öngörülmektedir; buna göre kütlesel debi hesaplamaları aşağıda verilmiştir. Sahada
yakıt tankı bulundurulacaktır. Yakıt tankı etrafında gerekli güvenlik çemberi
oluşturulacaktır.
Mazotun yoğunluğu = 0.8654 kg/lt,
20 lt/saat-araç x 0.8654 kg/lt x 68 araç = 1176.9 kg/saat = 1.18 ton/saat
Karbonmonoksitler: 9.7 kg/ton x 1.18 ton/saat = 11.45 kg/saat
Azot Oksitler: 36 kg/ton x 1.18 ton/saat = 42.48 kg/saat
Hidrokarbonlar: 29 kg/ton x 1.18 ton/saat = 34.22 kg/saat
Kükürt Oksitler: 6.5 kg/ton x 1.18 ton/saat = 7.67 kg/saat
Araçlar faaliyet alanında aralıklı olarak çalışacaklardır. Kullanılacak makinelerin
gerek sayıları, gerekse çalışma süreleri göz önüne alındığında, bu emisyonlardan
doğacak kirliliğin hava kalitesine katkısının ihmal edilebilecek düzeyde olduğu
görülmüştür.
Faaliyetin Çevre İzin Kapsamında Değerlendirilmesi;
Faaliyet “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” Ek-2, 2.17, 2.18 2.19 ve 9.11 maddeleri kapsamında olup Çevre İzin
Kapsamı Emisyon ve Gürültü’dür. Faaliyetle ilgili olarak 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı yönetmeliğin “Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uyulacak ve gerekli izinler alınacaktır.
128
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
5.1.12. Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve
seviyelerin için hesaplamaların yapılması
Rapor konusu proje ve Proje alanın yaklaşık 650 m doğusunda bulunan Tüsan Yapı
San. A.Ş:’ ye ait 20069861 Ruhsat sicil Numaralı Kalker Sahasında planlanan Kalker
Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesinin işletme aşaması gürültü hesaplamaları yapılmış
ve iki proje için kümülatif değerlendirme yapılmıştır (Bkz. 13).
Yönetmelik Ek-VII Tablo-4 aşağıda sunulmuştur.
Tablo 80. Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri
Alanlar
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile
yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar
Endüstriyel alanlar
Lgündüz
(dBA)
Lakşam
(dBA)
Lgece
(dBA)
60
55
50
65
60
55
68
63
58
70
65
60
Tesis kurulacağı alan “Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanları kapsamında
değerlendirilmiştir.
Tesis yerini gösterir topoğrafik harita rapor ekinde sunulmuştur (Bkz. Ek-3). Söz
konusu proje kapsamında yer alan iki ayrı ÇED alanında yer alan tesisler için
hesaplamalar ayrı ayrı yapılmış, değerlendirmeler kümülatif yapılmıştır. Ocak alanlarında
gerçekleştirilecek patlatmalardan kaynaklanan gürültü ise ayrıca hesaplanmıştır.
20069861 Sicil Numaralı Sahada planlanan II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve
Kırma-Eleme Tesisi gürültü hesaplamaları Ek-13’ te verilen Akustik raporda ayrıntılı olarak
yapılmıştır.
Tablo 81. 200709316, 200709344 ve 20069893 Sicil Numaralı Sahalarda planlanan II (A) Grubu Maden
(Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi:
Makine-Ekipman
Adet
Ekskavatör
Yükleyici
Wagon Drill
Kamyon
Kompresör
Arazöz
KET(2 Kırıcılı)
2
2
1
72*
1
1
2
Kaynağın ses gücü
düzeyi,
Lw, dB
103
103
105
103
100
103
115
Referans Kaynak
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
* ÇED Başvuru Dosyasında belirlenen kapasiteye göre Proje Konusu Faaliyet alanında toplam 72 adet (nakliye ve ocak içi
yükleme) kamyonu kullanılacağı beyan edilmişti. ÇED Raporunda belirlenen üretim miktarına göre 62 adet (nakliye ve ocak
içi yükleme) kamyon yeterli olacaktır. Ancak gürültü hesaplamasında ÇED Başvuru Dosyasında belirlenen kamyon
sayısının, yapılan hesaplama sonucunda sınır değerleri sağlaması nedeniyle değiştirilmesine gerek duyulmamıştır.
129
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 82. 20069861 Sicil Numaralı Sahada planlanan II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi:
Makine-Ekipman
Adet
Ekskavatör
Yükleyici
Wagon Drill
Kamyon
Kompresör
Arazöz
KET(2 Kırıcılı)
2
1
1
27
1
1
1
Kaynağın ses gücü
düzeyi,
Lw, dB
103
103
105
103
100
103
115
Referans Kaynak
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
Soundplan Kitaplığı
20069893, 200709344, 200709316 Sicil Numaralı Sahadalarda planlanan II (A)
Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi:
Proje konusu Ocakta ve Kırma-Eleme Tesisinde yılda 300 gün, günde 24 (8 x 3)
saat, üç vardiya çalışılması planlanmaktadır.
Tablo 83. İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Ses Gücü Düzeylerinin Oktav
Bantlarına Dağılımı
Gürültü Kaynakları
Ekskavatör
Yükleyici
Wagon Drill
Kamyon
Kompresör
Arazöz
KET(2 Kırıcılı)
Toplam
103
103
105
103
100
103
115
Ses Gücü Düzeyleri (dB)
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
99,0
99,0
99,0
97,0
97,0
97,0
94,0
94,0
94,0
97,0
97,0
97,0
109,0
109,0
109,0
4000 Hz
97,0
97,0
99,0
97,0
94,0
97,0
109,0
* Toplam ses gücü düzeylerinin 4 oktav band da eşit olarak dağıldığı varsayılmaktadır.
⎛ Q ⎞
L p = Lw + 10 x log x ⎜
2 ⎟
⎝ 4πr ⎠
Tablo 84. İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Ses Basınç Düzeyleri
Gürültü
Kaynakları
Ekskavatör
Yükleyici
Mesafe
(m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
500 Hz
69,00
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
69,00
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
69,00
69,00
62,98
62,98
59,46
59,46
55,02
55,02
49,00
49,00
41,04
41,04
35,02
35,02
29,00
29,00
25,48
25,48
24,39
24,39
22,98
22,98
21,04
21,04
19,46
19,46
18,89
18,89
18,12
18,12
16,96
16,96
69,00
69,00
130
4000 Hz
69,00
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
69,00
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Gürültü
Kaynakları
Wagon Drill
Kamyon
Kompresör
Mesafe
(m)
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
500 Hz
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
71,00
64,98
61,46
57,02
51,00
43,04
37,02
31,00
27,48
26,39
24,98
23,04
21,46
20,89
20,12
18,96
69,00
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
66,00
59,98
56,46
52,02
46,00
38,04
32,02
26,00
22,48
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
62,98
62,98
59,46
59,46
55,02
55,02
49,00
49,00
41,04
41,04
35,02
35,02
29,00
29,00
25,48
25,48
24,39
24,39
22,98
22,98
21,04
21,04
19,46
19,46
18,89
18,89
18,12
18,12
16,96
16,96
71,00
71,00
64,98
64,98
61,46
61,46
57,02
57,02
51,00
51,00
43,04
43,04
37,02
37,02
31,00
31,00
27,48
27,48
26,39
26,39
24,98
24,98
23,04
23,04
21,46
21,46
20,89
20,89
20,12
20,12
18,96
18,96
69,00
69,00
62,98
62,98
59,46
59,46
55,02
55,02
49,00
49,00
41,04
41,04
35,02
35,02
29,00
29,00
25,48
25,48
24,39
24,39
22,98
22,98
21,04
21,04
19,46
19,46
18,89
18,89
18,12
18,12
16,96
16,96
66,00
66,00
59,98
59,98
56,46
56,46
52,02
52,02
46,00
46,00
38,04
38,04
32,02
32,02
26,00
26,00
22,48
22,48
131
4000 Hz
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
71,00
64,98
61,46
57,02
51,00
43,04
37,02
31,00
27,48
26,39
24,98
23,04
21,46
20,89
20,12
18,96
69,00
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
66,00
59,98
56,46
52,02
46,00
38,04
32,02
26,00
22,48
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Gürültü
Kaynakları
Arazöz
KET(2 Kırıcılı)
Mesafe
(m)
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
21,39
21,39
19,98
19,98
18,04
18,04
16,46
16,46
15,89
15,89
15,12
15,12
13,96
13,96
69,00
69,00
62,98
62,98
59,46
59,46
55,02
55,02
49,00
49,00
41,04
41,04
35,02
35,02
29,00
29,00
25,48
25,48
24,39
24,39
22,98
22,98
21,04
21,04
19,46
19,46
18,89
18,89
18,12
18,12
16,96
16,96
81,00
81,00
74,98
74,98
71,46
71,46
67,02
67,02
61,00
61,00
53,04
53,04
47,02
47,02
41,00
41,00
37,48
37,48
36,39
36,39
34,98
34,98
33,04
33,04
31,46
31,46
30,89
30,89
30,12
30,12
28,96
28,96
500 Hz
21,39
19,98
18,04
16,46
15,89
15,12
13,96
69,00
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
81,00
74,98
71,46
67,02
61,00
53,04
47,02
41,00
37,48
36,39
34,98
33,04
31,46
30,89
30,12
28,96
4000 Hz
21,39
19,98
18,04
16,46
15,89
15,12
13,96
69,00
62,98
59,46
55,02
49,00
41,04
35,02
29,00
25,48
24,39
22,98
21,04
19,46
18,89
18,12
16,96
81,00
74,98
71,46
67,02
61,00
53,04
47,02
41,00
37,48
36,39
34,98
33,04
31,46
30,89
30,12
28,96
Çalışacak olan iş makinelerinin ses düzeyleri için aşağıda verilen düzeltme
faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama
sonucunda her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandında ki ses düzeyleri aşağıda
verilmiştir.
Tablo 85. Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri
Merkez Frekansı (Hz)
Düzeltme Faktörü
500
1000
2000
4000
-3,2
0
1,2
1
132
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 86. İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Düzeltilmiş Ses Düzeyleri
Gürültü
Kaynakları
Ekskavatör
Yükleyici
Wagon Drill
Kamyon
Mesafe
(m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
500 Hz
65,80
59,78
56,26
51,82
45,80
37,84
31,82
25,80
22,28
21,19
19,78
17,84
16,26
15,69
14,92
13,76
65,80
59,78
56,26
51,82
45,80
37,84
31,82
25,80
22,28
21,19
19,78
17,84
16,26
15,69
14,92
13,76
67,80
61,78
58,26
53,82
47,80
39,84
33,82
27,80
24,28
23,19
21,78
19,84
18,26
17,69
16,92
15,76
65,80
59,78
56,26
51,82
45,80
37,84
31,82
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
69,00
70,20
62,98
64,18
59,46
60,66
55,02
56,22
49,00
50,20
41,04
42,24
35,02
36,22
29,00
30,20
25,48
26,68
24,39
25,59
22,98
24,18
21,04
22,24
19,46
20,66
18,89
20,09
18,12
19,32
16,96
18,16
69,00
70,20
62,98
64,18
59,46
60,66
55,02
56,22
49,00
50,20
41,04
42,24
35,02
36,22
29,00
30,20
25,48
26,68
24,39
25,59
22,98
24,18
21,04
22,24
19,46
20,66
18,89
20,09
18,12
19,32
16,96
18,16
71,00
72,20
64,98
66,18
61,46
62,66
57,02
58,22
51,00
52,20
43,04
44,24
37,02
38,22
31,00
32,20
27,48
28,68
26,39
27,59
24,98
26,18
23,04
24,24
21,46
22,66
20,89
22,09
20,12
21,32
18,96
20,16
69,00
70,20
62,98
64,18
59,46
60,66
55,02
56,22
49,00
50,20
41,04
42,24
35,02
36,22
133
4000 Hz
70,00
63,98
60,46
56,02
50,00
42,04
36,02
30,00
26,48
25,39
23,98
22,04
20,46
19,89
19,12
17,96
70,00
63,98
60,46
56,02
50,00
42,04
36,02
30,00
26,48
25,39
23,98
22,04
20,46
19,89
19,12
17,96
72,00
65,98
62,46
58,02
52,00
44,04
38,02
32,00
28,48
27,39
25,98
24,04
22,46
21,89
21,12
19,96
70,00
63,98
60,46
56,02
50,00
42,04
36,02
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Gürültü
Kaynakları
Kompresör
Arazöz
KET(2 Kırıcılı)
Mesafe
(m)
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
500 Hz
25,80
22,28
21,19
19,78
17,84
16,26
15,69
14,92
13,76
62,80
56,78
53,26
48,82
42,80
34,84
28,82
22,80
19,28
18,19
16,78
14,84
13,26
12,69
11,92
10,76
65,80
59,78
56,26
51,82
45,80
37,84
31,82
25,80
22,28
21,19
19,78
17,84
16,26
15,69
14,92
13,76
77,80
71,78
68,26
63,82
57,80
49,84
43,82
37,80
34,28
33,19
31,78
29,84
28,26
27,69
26,92
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
29,00
30,20
25,48
26,68
24,39
25,59
22,98
24,18
21,04
22,24
19,46
20,66
18,89
20,09
18,12
19,32
16,96
18,16
66,00
67,20
59,98
61,18
56,46
57,66
52,02
53,22
46,00
47,20
38,04
39,24
32,02
33,22
26,00
27,20
22,48
23,68
21,39
22,59
19,98
21,18
18,04
19,24
16,46
17,66
15,89
17,09
15,12
16,32
13,96
15,16
69,00
70,20
62,98
64,18
59,46
60,66
55,02
56,22
49,00
50,20
41,04
42,24
35,02
36,22
29,00
30,20
25,48
26,68
24,39
25,59
22,98
24,18
21,04
22,24
19,46
20,66
18,89
20,09
18,12
19,32
16,96
18,16
81,00
82,20
74,98
76,18
71,46
72,66
67,02
68,22
61,00
62,20
53,04
54,24
47,02
48,22
41,00
42,20
37,48
38,68
36,39
37,59
34,98
36,18
33,04
34,24
31,46
32,66
30,89
32,09
30,12
31,32
134
4000 Hz
30,00
26,48
25,39
23,98
22,04
20,46
19,89
19,12
17,96
67,00
60,98
57,46
53,02
47,00
39,04
33,02
27,00
23,48
22,39
20,98
19,04
17,46
16,89
16,12
14,96
70,00
63,98
60,46
56,02
50,00
42,04
36,02
30,00
26,48
25,39
23,98
22,04
20,46
19,89
19,12
17,96
82,00
75,98
72,46
68,02
62,00
54,04
48,02
42,00
38,48
37,39
35,98
34,04
32,46
31,89
31,12
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Gürültü
Kaynakları
Mesafe
(m)
4000
500 Hz
25,76
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
28,96
30,16
4000 Hz
29,96
Mesafeye bağlı olarak her frekanstaki atmosferik yutuş değerleri aşağıda verilen
formüle göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. En yakın meteoroloji istasyonu olan Ceyhan
Meteoroloji İstasyonunda en yüksek nem görülen ay olan aralık ayına ait bağıl nem değeri
% 69,8 alınmıştır. Hesaplamalarda nem değeri Q= % 69,8 alınmıştır.
⎛ f 2x r ⎞
⎟⎟
Aatm = 7,4 x 10 -8 x ⎜⎜
⎝ Q ⎠
L = L p − Latm
Lw ( i )
⎛ n
⎜
Leq = 10 x log ∑10 10
⎜ i =1
⎝
⎞
⎟
⎟
⎠
Tablo 87. Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
Frekans
500
1000
Mesafe (m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
Atmosferik
0,003
0,005
0,008
0,013
0,027
0,066
0,133
0,265
0,398
0,451
0,530
0,663
0,795
0,848
0,928
1,060
0,011
0,021
0,032
0,053
0,106
0,265
0,530
1,060
1,590
1,802
2,120
2,650
3,181
3,393
3,711
4,241
Frekans (Hz)
2000
4000
Mesafe (m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
Atmosferik
0,042
0,085
0,127
0,212
0,424
1,060
2,120
4,241
6,361
7,209
8,481
10,602
12,722
13,570
14,842
16,963
0,170
0,339
0,509
0,848
1,696
4,241
8,481
16,963
25,444
28,837
33,926
42,407
50,888
54,281
59,370
67,851
Atmosferik yutum değeri çıkartılarak yukarıdaki formüle göre hesaplanan net ses
düzeyleri aşağıda verilmiştir.
135
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 88. İşletme Aşamasında Çalışacak İş Makinelerinin Net Ses Düzeyleri
Gürültü
Kaynakları
Ekskavatör
Yükleyici
Wagon Drill
Kamyon
Mesafe
(m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500 Hz
65,79
59,77
56,25
51,80
45,77
37,77
31,69
25,53
21,88
20,74
19,25
17,18
15,46
14,85
13,99
12,70
65,79
59,77
56,25
51,80
45,77
37,77
31,69
25,53
21,88
20,74
19,25
17,18
15,46
14,85
13,99
12,70
67,79
61,77
58,25
53,80
47,77
39,77
33,69
27,53
23,88
22,74
21,25
19,18
17,46
16,85
15,99
14,70
65,79
59,77
56,25
51,80
45,77
37,77
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000
2000
4000 Hz
68,99
70,16
69,83
62,96
64,09
63,64
59,42
60,53
59,95
54,97
56,01
55,17
48,89
49,77
48,30
40,77
41,18
37,80
34,49
34,10
27,54
27,94
25,96
13,03
23,89
20,31
1,03
22,59
18,38
20,86
15,70
18,39
11,64
16,27
7,93
15,50
6,52
14,41
4,47
12,72
1,19
68,99
70,16
69,83
62,96
64,09
63,64
59,42
60,53
59,95
54,97
56,01
55,17
48,89
49,77
48,30
40,77
41,18
37,80
34,49
34,10
27,54
27,94
25,96
13,03
23,89
20,31
1,03
22,59
18,38
20,86
15,70
18,39
11,64
16,27
7,93
15,50
6,52
14,41
4,47
12,72
1,19
70,99
72,16
71,83
64,96
66,09
65,64
61,42
62,53
61,95
56,97
58,01
57,17
50,89
51,77
50,30
42,77
43,18
39,80
36,49
36,10
29,54
29,94
27,96
15,03
25,89
22,31
3,03
24,59
20,38
22,86
17,70
20,39
13,64
18,27
9,93
17,50
8,52
16,41
6,47
14,72
3,19
68,99
70,16
69,83
62,96
64,09
63,64
59,42
60,53
59,95
54,97
56,01
55,17
48,89
49,77
48,30
40,77
41,18
37,80
136
Toplam Ses
Düzeyi
75,01
68,92
65,33
60,77
54,44
45,69
38,70
31,44
27,05
25,67
23,86
21,33
19,23
18,48
17,44
15,87
75,01
68,92
65,33
60,77
54,44
45,69
38,70
31,44
27,05
25,67
23,86
21,33
19,23
18,48
17,44
15,87
77,01
70,92
67,33
62,77
56,44
47,69
40,70
33,44
29,05
27,67
25,86
23,33
21,23
20,48
19,44
17,87
75,01
68,92
65,33
60,77
54,44
45,69
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Gürültü
Kaynakları
Kompresör
Arazöz
KET(2 Kırıcılı)
Mesafe
(m)
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
500 Hz
31,69
25,53
21,88
20,74
19,25
17,18
15,46
14,85
13,99
12,70
62,79
56,77
53,25
48,80
42,77
34,77
28,69
22,53
18,88
17,74
16,25
14,18
12,46
11,85
10,99
9,70
65,79
59,77
56,25
51,80
45,77
37,77
31,69
25,53
21,88
20,74
19,25
17,18
15,46
14,85
13,99
12,70
77,79
71,77
68,25
63,80
57,77
49,77
43,69
37,53
33,88
32,74
31,25
29,18
27,46
26,85
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000
2000
4000 Hz
34,49
34,10
27,54
27,94
25,96
13,03
23,89
20,31
1,03
22,59
18,38
20,86
15,70
18,39
11,64
16,27
7,93
15,50
6,52
14,41
4,47
12,72
1,19
65,99
67,16
66,83
59,96
61,09
60,64
56,42
57,53
56,95
51,97
53,01
52,17
45,89
46,77
45,30
37,77
38,18
34,80
31,49
31,10
24,54
24,94
22,96
10,03
20,89
17,31
19,59
15,38
17,86
12,70
15,39
8,64
13,27
4,93
12,50
3,52
11,41
1,47
9,72
68,99
70,16
69,83
62,96
64,09
63,64
59,42
60,53
59,95
54,97
56,01
55,17
48,89
49,77
48,30
40,77
41,18
37,80
34,49
34,10
27,54
27,94
25,96
13,03
23,89
20,31
1,03
22,59
18,38
20,86
15,70
18,39
11,64
16,27
7,93
15,50
6,52
14,41
4,47
12,72
1,19
80,99
82,16
81,83
74,96
76,09
75,64
71,42
72,53
71,95
66,97
68,01
67,17
60,89
61,77
60,30
52,77
53,18
49,80
46,49
46,10
39,54
39,94
37,96
25,03
35,89
32,31
13,03
34,59
30,38
8,55
32,86
27,70
2,05
30,39
23,64
28,27
19,93
27,50
18,52
-
137
Toplam Ses
Düzeyi
38,70
31,44
27,05
25,67
23,86
21,33
19,23
18,48
17,44
15,87
72,01
65,92
62,33
57,77
51,44
42,69
35,70
28,44
24,05
22,67
20,86
18,33
16,23
15,48
14,44
12,72
75,01
68,92
65,33
60,77
54,44
45,69
38,70
31,44
27,05
25,67
23,86
21,33
19,23
18,48
17,44
15,87
87,01
80,92
77,33
72,77
66,44
57,69
50,70
43,44
39,05
37,67
35,86
33,33
31,23
30,48
.
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER
R OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
A
Gürültü
Kaynakları
K
Mesafe
(m)
3500
4000
500 Hz
25,99
24,70
Ses
s Basınç Düze
eyi (dB)
1000
2000
4000 Hz
H
2
26,41
16,,47
2
24,72
13,,19
-
Toplam
m Ses
Düze
eyi
29,4
44
27,8
87
Tablo 89. İş
şletme Aşamasında Çalışa
acak İş Makin
nelerinin Lgü
ündüz ve Lak
kşam Değerle
eri
Mesafe ( m )
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
L gündüz ( dBA
A)
95,45
89,37
85,78
81,21
74,82
66,14
59,15
51,89
47,50
46,12
44,30
41,77
39,68
38,93
37,88
36,31
Şekil 45. İşletme Aşam
ması Gürültün
nün Mesafeye
e Göre Dağılım
m Grafiği.
İşletme aşamasınd
da 200709
9316, 200709344 ve
e 2006989
93 Sicil Numaralı
N
Saha
alarda planlanan II (A
A) Grubu Maden
M
(Kalk
ker) Ocağı ve Kırma
a-Eleme Te
esisi için
günd
düz ve akşa
am zaman diliminde yerleşim
y
birimlerinde hissedilece
ek gürültü düzeyleri
d
aşağ
ğıda sunulm
muştur.
Tablo 90. Yerrleşim birimlerrinde hissedilec
cek gürültü dü
üzeyleri
Yerleşim
m Alanı
Gündoğan
n Köyü
Vayvaylı Köyü
Kızıldere
e Köyü
İsalı Kö
öyü
Mesafe(m
m)
1000
2000
3200
4000
138
Ses
s Düzeyi (dB
BA)
51,89
44.30
38,93
36,31
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Proje kapsamında yer alan Ocaklar ile Kırma Eleme Tesislerinin faaliyetlerden
kaynaklı gürültünün köylere kümülatif etkisi aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo 91. Proje kapsamında yer alan Ocaklar ile Kırma Eleme Tesislerinin faaliyetlerden kaynaklı
gürültünün köylere kümülatif etkisi
Yerleşim Alanı
Gündoğan Köyü
Vayvaylı Köyü
Kızıldere Köyü
İsalı Köyü
Kılıçkaya Köyü
200709316, 200709344 ve
20069893 No’lu Sahalar
51,89
46,12
38,93
36,31
-
20069861 No’lu
Saha
44,71
33,37
35,38
36,13
34,67
Kümülatif(dBA)
52,91
46,34
40,76
38,58
34,67
Ocak Alanlarında Üretim sırasında yapılacak olan patlatmalardan kaynaklı
gürültünün yayılımı:
20069861 Ruhsat Sicil Numaralı sahada planlanan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme
Tesisi Projesinin patlatmadan kaynaklı gürültü yayılımı Ek-13’ te verilen Akustik Raporda
ayrıntılı olarak verilmiştir.
200709316, 200709344 ve 20069893 Sicil Numaralı Sahalar II (A) Grubu Maden
(Kalker) Ocağı
Tablo 92. II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı
Üretim Yöntemi
Adet
Patlatma
1
Kaynağın ses gücü
düzeyi,
Lw, dB
140
Referans Kaynak
Soundplan Kitaplığı
Tablo 93. İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatma Ses Gücü Düzeyinin Oktav Bantlarına Dağılımı
Gürültü Kaynakları
Patlatma
Toplam
140
Ses Gücü Düzeyleri (dB)
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
134,0
134,0
134,0
4000 Hz
134,0
* Toplam ses gücü düzeylerinin 4 oktav band da eşit olarak dağıldığı varsayılmaktadır.
⎛ Q ⎞
L p = Lw + 10 x log x ⎜
2 ⎟
⎝ 4πr ⎠
Tablo 94. İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Ses Basınç Düzeyleri
Gürültü
Kaynakları
Patlatma
Mesafe
(m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
500 Hz
106,00
99,98
96,46
92,02
86,00
78,04
72,02
66,00
62,48
61,39
59,98
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
106,00
106,00
99,98
99,98
96,46
96,46
92,02
92,02
86,00
86,00
78,04
78,04
72,02
72,02
66,00
66,00
62,48
62,48
61,39
61,39
59,98
59,98
139
4000 Hz
106,00
99,98
96,46
92,02
86,00
78,04
72,02
66,00
62,48
61,39
59,98
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Gürültü
Kaynakları
Mesafe
(m)
2500
3000
3200
3500
4000
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
58,04
58,04
56,46
56,46
55,89
55,89
55,12
55,12
53,96
53,96
500 Hz
58,04
56,46
55,89
55,12
53,96
4000 Hz
58,04
56,46
55,89
55,12
53,96
Çalışacak olan iş makinelerinin ses düzeyleri için aşağıda verilen düzeltme
faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama
sonucunda her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandında ki ses düzeyleri aşağıda
verilmiştir.
Tablo 95. Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri
Merkez Frekansı (Hz)
Düzeltme Faktörü
500
1000
2000
4000
-3,2
0
1,2
1
Tablo 96. İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Düzeltilmiş Ses Düzeyleri
Gürültü
Kaynakları
Patlatma
Mesafe
(m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
500 Hz
102,80
96,78
93,26
88,82
82,80
74,84
68,82
62,80
59,28
58,19
56,78
54,84
53,26
52,69
51,92
50,76
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
106,00
107,20
99,98
101,18
96,46
97,66
92,02
93,22
86,00
87,20
78,04
79,24
72,02
73,22
66,00
67,20
62,48
63,68
61,39
62,59
59,98
61,18
58,04
59,24
56,46
57,66
55,89
57,09
55,12
56,32
53,96
55,16
4000 Hz
107,00
100,98
97,46
93,02
87,00
79,04
73,02
67,00
63,48
62,39
60,98
59,04
57,46
56,89
56,12
54,96
Mesafeye bağlı olarak her frekanstaki atmosferik yutuş değerleri aşağıda verilen
formüle göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. En yakın meteoroloji istasyonu olan Ceyhan
Meteoroloji İstasyonunda en yüksek nem görülen ay olan Aralık ayına ait bağıl nem değeri
% 69,8 alınmıştır. Hesaplamalarda nem değeri Q= % 69,8 alınmıştır.
⎛ f 2x r ⎞
⎟⎟
Aatm = 7,4 x 10 -8 x ⎜⎜
⎝ Q ⎠
L = L p − Latm
140
Lw ( i )
⎛ n
⎜
Leq = 10 x log ∑10 10
⎜ i =1
⎝
⎞
⎟
⎟
⎠
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 97. Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
Frekans
500
1000
Mesafe (m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
Atmosferik
0,003
0,005
0,008
0,013
0,027
0,066
0,133
0,265
0,398
0,451
0,530
0,663
0,795
0,848
0,928
1,060
0,011
0,021
0,032
0,053
0,106
0,265
0,530
1,060
1,590
1,802
2,120
2,650
3,181
3,393
3,711
4,241
Frekans (Hz)
2000
4000
Mesafe (m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
Atmosferik
0,042
0,085
0,127
0,212
0,424
1,060
2,120
4,241
6,361
7,209
8,481
10,602
12,722
13,570
14,842
16,963
0,170
0,339
0,509
0,848
1,696
4,241
8,481
16,963
25,444
28,837
33,926
42,407
50,888
54,281
59,370
67,851
Atmosferik yutum değeri çıkartılarak yukarıdaki formüle göre hesaplanan net ses
düzeyleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 98. İşletme Aşamasında Gerçekleştirilecek Patlatmaya Ait Net Ses Düzeyleri
Gürültü
Kaynakları
Patlatma
Mesafe
(m)
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
500 Hz
102,79
96,77
93,25
88,80
82,77
74,77
68,69
62,53
58,88
57,74
56,25
54,18
52,46
51,85
50,99
49,70
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000
2000
4000 Hz
105,99
107,16
106,83
99,96
101,09
100,64
96,42
97,53
96,95
91,97
93,01
92,17
85,89
86,77
85,30
77,77
78,18
74,80
71,49
71,10
64,54
64,94
62,96
50,03
60,89
57,31
38,03
59,59
55,38
33,55
57,86
52,70
27,05
55,39
48,64
16,63
53,27
44,93
6,57
52,50
43,52
2,61
51,41
41,47
49,72
38,19
-
141
Toplam Ses
Düzeyi
112,01
105,92
102,33
97,77
91,44
82,69
75,70
68,44
64,05
62,67
60,86
58,33
56,23
55,48
54,44
52,87
.
YAPI SAN. A.Ş
A
II (A
A) GRUBU MA
ADEN KALKER
R OCAĞI VE KIRMA-ELEM
ME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 99. İş
şletme Aşamas
sında Gerçekle
eştirilecek Patla
atmaya Ait Lgü
ündüz ve Lakş
şam Değerleri
Mesafe ( m )
10
20
30
50
100
250
500
1000
1500
1700
2000
2500
3000
3200
3500
4000
L gündüz ( dBA
A)
112,01
105,92
102,33
97,77
91,44
82,69
75,70
68,44
64,05
62,67
60,86
58,33
56,23
55,48
54,44
52,87
Şekil 46.İş
şletme Aşama
ası Gürültünü
ün Mesafeye Göre Dağılım
m Grafiği.
İşletme aşamasınd
da 200709
9316, 200709344 ve
e 2006989
93 Sicil Numaralı
N
Saha
alarda planllanan II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağında
a gerçekleşştirilen patla
atma için
günd
düz zaman diliminde yerleşim birimlerinde
b
hissedilecek gürültü düzeyleri aşağıda
sunu
ulmuştur.
Tablo 100. Ye
erleşim birimle
erinde hissedile
ecek gürültü düzeyleri
Yerleşim
m Alanı
Gündoğan
n Köyü
Vayvaylı Köyü
Kızıldere
e Köyü
İsalı Kö
öyü
Mesafe(m
m)
1000
2000
3200
4000
Ses
s Düzeyi (dB
BA)
68,44
60.86
55,48
52,87
Hesa
aplama son
nucu elde edilen
e
değe
erlerin ÇGD
DY Yönetm
meliği Madde 22 çerçe
evesinde
değe
erlendirilmessi,
142
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Hesaplanan değerler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
Yönetmeliği’ nin 22. Maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.
ve
Yönetimi
İşletme, tesis ve işyerleri için çevresel gürültü kriterleri
MADDE 22 – (1) İşletme, tesis, atölye, imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan
gürültü seviyesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:
a) Her bir işletme ve tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan
Tablo-4’te verilen sınır değerleri aşamaz.
Tablo 101. Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri
Alanlar
Lgündüz
(dBA)
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları
ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu
alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu
alanlar
Endüstriyel alanlar
Lakşam
(dBA)
Lgece
(dBA)
60
55
50
65
60
55
68
63
58
70
65
60
Yukarıdaki tablo incelendiğinde proje alanını ‘Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar’
tanımlaması temsil etmektedir. İş makinelerinden kaynaklı hesaplanan kümülatif gürültü
değerleri ile sınır değerlerin karşılaştırılması aşağıda sunulmuştur. Tablodan da görüldüğü
gibi sınır değerler sağlanmaktadır.
Tablo 102. Hesaplanan Değerlerin Sınır Değerlerle Karşılaştırılması
Yerleşim Alanı
Gündoğan Köyü
Vayvaylı Köyü
Kızıldere Köyü
İsalı Köyü
Kılıçkaya Köyü
Yerleşim Alanı
Gündoğan Köyü
Vayvaylı Köyü
Kızıldere Köyü
İsalı Köyü
Kılıçkaya Köyü
Yerleşim Alanı
Gündoğan Köyü
Vayvaylı Köyü
Kızıldere Köyü
İsalı Köyü
Kılıçkaya Köyü
Lgündüz (dBA)
52,91
46,34
40,76
38,58
34,67
Lakşam (dBA)
52,91
46,34
40,76
38,58
34,67
LGece (dBA)
52,91
46,34
40,76
38,58
34,67
Sınır Değer (dBA)
65
65
65
65
65
Sınır Değer (dBA)
60
60
60
60
60
Sınır Değer (dBA)
55
55
55
55
55
143
Değerlendirme
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Değerlendirme
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Değerlendirme
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ocak Alanlarında gerçekleştirilecek patlatmadan kaynaklı gürültünün sınır değerler
ile karşılaştırılması aşağıda sunulmuştur. Proje kapsamında yer alan iki ocakta
gerçekleştirilecek patlatmalar farklı zamanlarda gerçekleştirileceği için kümülatif
hesaplama yapılmamıştır.
Tablo 103. Hesaplanan Değerlerin Sınır Değerlerle Karşılaştırılması
200709316, 200709344 ve 20069893 No’lu Sahalar
Yerleşim Alanı
Lgündüz (dBA)
Sınır Değer (dBA)
Değerlendirme
Gündoğan Köyü
68,44
65
Uygun Değil
Vayvaylı Köyü
62,67
65
Uygun
Kızıldere Köyü
55,48
65
Uygun
İsalı Köyü
52,87
65
Uygun
20069861 No’lu Saha
Yerleşim Alanı
Lgündüz (dBA)
Sınır Değer (dBA)
Değerlendirme
Gündoğan Köyü
64,81
65
Uygun
Vayvaylı Köyü
53,47
65
Uygun
Kızıldere Köyü
55,48
65
Uygun
İsalı Köyü
56,23
65
Uygun
Kılıçkaya Köyü
54,78
65
Uygun
Patlatma gürültüsü anlık bir gürültü olup ÇGDY Yönetmeliğinde verilen sınır değerler
sürekli hissedilecek gürültü düzeyleri için geçerlidir. Anlık bir gürültünün sürekli
hissedilecek gürültü seviyesi için konulan sınır değer ile karşılaştırılması yanlıştır. Ancak,
ÇGDY Yönetmeliğinde patlatma gürültüsü gibi anlık gürültüler için sınır değer
bulunmamaktadır. ÇGDY Yönetmeliği sürekli maruz kalınan gürültü seviyesi için
sınırlamalar getirmiştir.
Patlatma gürültüsü anlık bir gürültü olup ÇGDY Yönetmeliğinde verilen sınır değerler
sürekli hissedilecek gürültü düzeyleri için geçerlidir. ÇGDY Yönetmeliğinde patlatma
gürültüsü gibi anlık gürültüler için sınır değer bulunmamakta olup anlık bir gürültünün
sürekli hissedilecek gürültü seviyesi için konulan sınır değer ile karşılaştırılması yanlıştır.
Bu raporda Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kapsam ve Özel Format
Belirleme Toplantıları 16.07.2013 Tarihli ve 06.08.2013 Tarihli Komisyon Üyesi
Görüşlerinde “Patlatmalarla ilgili Akustik Rapor Hazırlanması” talebi üzerine patlatma
gürültüsü hesaplanmıştır. ÇGDY Yönetmeliğinde patlatma gürültüsü gibi anlık gürültüler
için sınır değer bulunmamaktadır. ÇGDY Yönetmeliği sürekli maruz kalınan gürültü
seviyesi için sınırlamalar getirmiştir.
KONTROL TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ
1. İnşaat aşaması için hesaplanan çevresel gürültü düzeyinin ÇGDY Yönetmeliğinde
verilen sınır değerleri aşması durumunda alınacak kontrol tedbirleri hakkında bilgi.
İnşaat aşamasında arazi düzenlemesi ve benzeri işlemler yapılacak olup kapsamlı
bir inşaat faaliyeti olmayacaktır.
144
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
2. İzne tabi bir tesisin işletmeye geçtikten sonra yapılacak çevresel gürültü ve titreşim
ölçümleri dikkate alınarak, sınır değerlerin sağlanmaması halinde alınması
gereken kontrol tedbirlerinin uygulamaya konulmasının işletmeci tarafından
taahhüt edilmesi.
Proje alanına 500 metreden yakın alıcı yer almadığı için gürültü ölçümü
yapılmasına gerek görülmemiştir.
Burada uygulanacak gürültü önlemleri faaliyet alanında en kötü ihtimal olan iş
makinelerinin hepsinin aynı anda çalıştığı varsayımıyla hesaplamalar yapılmıştır.
Proje alanını ÇGDY Yönetmeliği Ek-VII Tablo-4’ te verilen ‘Ticari yapılar ile
gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak
bulunduğu alanlar’ tanımlaması temsil etmektedir. Hesaplanan gürültü değerleri Lgündüz,
Lakşam ve Lgece sınır değerlerinin altındadır.
Patlatma gürültüsü anlık bir gürültü olup ÇGDY Yönetmeliğinde verilen sınır
değerler sürekli hissedilecek gürültü düzeyleri için geçerlidir. Anlık bir gürültünün sürekli
hissedilecek gürültü seviyesi için konulan sınır değer ile karşılaştırılması yanlıştır. Ancak,
ÇGDY Yönetmeliğinde patlatma gürültüsü gibi anlık gürültüler için sınır değer
bulunmamaktadır. ÇGDY Yönetmeliği sürekli maruz kalınan gürültü seviyesi için
sınırlamalar getirmiştir.
Patlatmalardan Kaynaklanacak Vibrasyon
Patlatma sonucu oluşan şok dalgaları havada ve ateşlenen kaya birimi içinde belirli
bir hız, frekans ve genlikte yayılmaktadır. Bu yayılım atım yerinden uzaklaştıkça sönme
eğilimi göstermektedir. Şok dalgalarının çevrede bulunan hassas noktalara (bina, köprü,
tarihi binalar, mağara vb.) hasar verebileceği mesafe aşağıda açıklanan bağıntılar
yardımıyla hesaplanabilmektedir. Bağıntılarda değişken olarak anlık şarj (bir gecikme
süresinde ateşlenen patlayıcı miktarı) atım yeri ile çevre birimleri arasındaki mesafe ve
kayaç türlerine ait katsayılar bulunmaktadır. Patlatmayla oluşturulan titreşim çevre
yapılara etkisi Devine Bağıntısı ile tespit edilmektedir.
Hava Şoku
Hava şoku: Patlatma sonucu oluşan hava şoku aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır.
Şiddetli etki zonu: D < 5√W
Orta şiddette etki zonu: 5√W < D < 10√W
Hafif şiddette etki zonu: 10√W < D < 15√W
≈ = Etki zon aralığı (m)
W = Bir gecikme aralığında atılan patlayıcı madde miktarı = Anlık şarj (kg)
Hava şoku hesaplamaları ruhsat alanlarında yapılacak maksimum anlık şarj
dikkate alınarak yapılmıştır.
Patlatmalarda kullanılacak maksimum anlık şarj = 62.9 kg
Şiddetli etki zonu: 0 – 39.66 m
Orta şiddette etki zonu: 39.66 – 79.33 m
Hafif şiddette etki zonu: 79.33 – 118.99 m
145
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Patlatmayla oluşturulan titreşimin çevre yapılarına etkisi Devine bağıntısı ile
bulunur.
v = k (D/√W) -1,6
Devine bağıntısı;
v = Kayaç içinde yayılan titreşim hızı (inch/sn)
k = kayaç türüne bağlı katsayı (26-260)
D = patlatma noktası ile çevre yerleşim birimleri arasındaki etkili mesafe (feet)
W = Bir gecikme aralığındaki patlayıcı miktarı (libre)
1 feet = 0.3048 m
1 libre = 0.4536 kg
1 inç = 25.4 mm
Tablo 104. Mesafeye Göre Titreşim Hızı Değerleri (W= 62.93 kg = 139 libre)
Vo (mm/sn)
k (sabit)
D (metre)
D (feet)
V(inch/sn)
Vo(mm/sn)
(1/5)*V(mm/sn)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
75
100
125
150
180
200
300
400
550
1000
164.0
246.1
328.1
410.1
492.1
590.6
656.2
984.3
1312.3
1804.5
3280.8
2.96
1.55
0.98
0.68
0.51
0.38
0.32
0.17
0.11
0.06
0.02
75.11
39.26
24.78
17.34
12.95
9.67
8.17
4.27
2.70
1.62
0.62
15.02
7.85
4.96
3.47
2.59
1.93
1.63
0.85
0.54
0.32
0.12
(½)*V (mm/sn)
37.55
19.63
12.39
8.67
6.48
4.84
4.09
2.14
1.35
0.81
0.31
Tablo 104’ te
V= mm/sn mesafeye göre değişen titreşim hızı
Vo= Bina temelindeki titreşim hızı
Kayaç içi titreşim hızının (V) ½-1/5’i Vo değeri olarak kabul edilmektedir.(Forssbland,
1981)
Tablo 105. Bina temeli titreşim hızı (V0) ((V) ½-1/5’i Vo )değerlerine bağlı olarak patlatma nedeniyle hasar
görebilecek bina türleri
Bina Türü
a. Yıkılmaya yüz tutmuş çok eski tarihi binalar
b. Sıvalı biriket, kerpiç, yığma tuğla evler
c. Betonarme binalar
d. Fabrika gibi çok sağlam yapıda endüstriyel binalar
(Kyn: Forssbland,1981)
V0 (mm/sn)
2
5
10
10-40
Yöre köylerdeki en hassas yapının Tablo 105’ e göre b tipi binalar olduğu kabul
edilirse V0 hızının 5 mm/sn’nin üzerine çıkmaması gerekmektedir.
146
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi 1000 metre mesafedeki köy evleri
olacaktır. Sağlık koruma bandı ile bu mesafe artacaktır. Patlatmayla oluşan titreşim hızı
1000 m mesafede 0.31 mm/sn olarak hesaplanmıştır.
Patlatmayla oluşan titreşim hızı 180 m mesafede 5 mm/sn’nin altına düşmüştür.
Patlatmayla oluşan titreşimin faaliyet yeri çevresindeki yerleşim yerlerine olumsuz bir
etkisi olmaması için gerekli önlemler alınacaktır. İşletmede söz konusu faaliyete ilişkin 10
Ağustos 2005 Tarihli ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve 03.07.2011 Tarihinde yürürlüğe giren
2011/1900 Karar Sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurulca tespit edilecek sağlık koruma
bandı mesafesine uyulacaktır.
Proje alanının yaklaşık 550 m doğu-güneydoğu istikametinde 2 adet su kaynağı
bulunmaktadır (Bkz. Ek-3). Proje alanında yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede
bitecek olup proje alanına en yakın su kaynağının faaliyet alanında yapılacak
patlatmalardan etkilenmesi söz konusu değildir. Su kaynakları ile ilgili olarak DSİ 6. Bölge
Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün vereceği görüşlere
uygun çalışılacak olup, belirleyecekleri koruma alanı mesafesine uyulacaktır.
Patlatmayla oluşacak titreşimin faaliyet yeri çevresindeki yerleşim yerleri, su
kaynağı gibi yapılara olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
Binalardaki Hasarların Titreşim genliği Yönünden İncelenmesi;
Patlatma sonucu oluşan titreşimlerin genliği aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır.
A=
K W
D
A : Patlatma sonucu oluşan titreşimlerin azami genliği (mm)
W : Bir gecikme aralığında ateşlenen patlayıcı miktarı (kg)
D : Patlatma kaynağı ile çevre yerleşim birimleri arasındaki etkili mesafe (m)
K : Kayaç türüne bağlı katsayı
Tablo 106. Patlatma yapılan kaya türü ve bina temeli altındaki kayaç türüne bağlı olarak değişim gösteren K
katsayısı asgari ve azami değerleri (Kyn. Armac Printing Company)
K katsayısı
Patlatma yapılan birim
Temel altı kayaç türü
Minimum
0,57
Maksimum
1,15
Kaya
Kaya
Kaya
Kil (Toprak)
1,15
2,30
Kil (Toprak)
Kaya
1,15
2,30
Kil (Toprak)
Kil (Toprak)
2,30
3,40
Genlik değerinin 0,05 mm’nin altında olması durumunda binalarda hasar olmadığı
bilindiğinden maksimum patlayıcı miktarı (62.93 kg) ile yapılan atımlarda etki mesafesi;
Patlatma yapılan temel birim kaya olduğu için ve temel altı kayaç türü kaya+toprak olduğu
için K katsayısı Tablo 106’ den 1.15 alınmıştır. Patlatma yapılırken gecikmeli kapsül
kullanılacaktır. Bundan dolayı maksimum patlayıcı miktarı olarak bir delikte kullanılması
planlanan 37,5 kg alınmıştır
D = (K *√W) / A = (1,15 *√62.93) / 0,05 ≅ 183 m
147
.
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
YAPI SAN. A.Ş
Tablo 107. Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En
Yakın Yapının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri
Titreşim Frekansı (Hz)
İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı
(Tepe Değeri-mm/s)
1
5
4-10
19
30-100
50
Tablo 108. Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri
Titreşim Frekansı (Hz)
Konutlarda
Ofislerde
İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı
(rms değer-mm/s)
1.5
0.3
3.5
0.6
1*
8-100
1**
8-100
Patlatma kaynağı ile çevre yerleşim birimleri arasındaki etki mesafesi yaklaşık 180
m. olarak hesaplanmıştır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi 1000 metre
mesafededir. Ocak çalışma alanına su kaynaklarının mesafesi ise 550 m’ dir. Dolayısıyla
patlatmayla oluşan titreşimin faaliyet yeri çevresindeki yerleşim yerleri, su kaynağı gibi
yapılara olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
Proje kapsamındaki tüm patlatmalar proje alanı çevresindeki su kaynakları,
yerleşim yerlerine zarar vermeden yapılacaktır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Genel
Müdürlüğünün belirleyeceği koruma alanı mesafesine ve diğer taahhütlerine uyulacaktır.
Patlatma Sırasında Taş Fırlama (Savrulma) Hesabı
Taş fırlaması (savrulması): Patlatma işlemi sırasında patlayıcı madde kaya kütlesi
içinde yeterince hapsedilemezse reaksiyon sonucu oluşan yüksek basınçlı gazların erken
atmosfere deşarj olması sırasında bazı kayaların kütleden ayrılarak uzağa savrulmasıdır.
Bir patlatma sırasında ortaya çıkabilecek olan maksimum taş savrulması;
Lm=260 x d2/3 eşitliği ile hesaplanır.
Burada;
d=Patlatma deliği çapı
Lm=Maksimum taş savrulma mesafesi (m) buna göre,
Lm = 260 x 0.09(2/3) = 52.2 m
Ayrıca Savrulan taş parçasının boyutu da;
ϕ=0.1 x d2/3 eşitliği ile hesaplanır.
Burada;
ϕ=Savrulan taş parçalarının boyutudur.
Kaynak: SVEDEFO (İsveç Detonik Araştırma Kurumu)
Buna göre;
ϕ=0.1 x 0.092/3 = 0.02 m
148
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
5.1.13. Çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik
/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği
Planlanan proje ile ilgili olarak çalışanların yeme, içme, yıkanma, sohbet etme,
televizyon v.s. ihtiyaçlarının giderileceği sosyal yapılar kurulacaktır. Ayrıca istihdam edilen
personel yöre halkından tercih edileceği için çoğu çalışan mesai sonunda servisle evlerine
bırakılacaktır. Şantiye alanında çalışanların her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği gerekli
donanım kurulacaktır. Çalışacak personelin konut ve diğer teknik sosyal altyapı ihtiyaçları
için prefabrik yapılardan yararlanılacaktır.
5.1.14. Üretim sırasında oluşacak katı atıklar ve atık yağların miktarı ve bertarafı
Evsel Nitelikli Katı Atıklar:
İşletmede 30 kişi çalışacaktır. Bir kişinin oluşturacağı evsel nitelikli katı atık miktarı
1.34 kg/kişi-gün olarak alınmıştır.
Çalışan sayısı
:
Birim katı atık miktarı :
Katı atık miktarı
:
75 kişi
1.34 kg/kişi/gün
75 x 1.34 = 100.5 kg/gün
Evsel nitelikli katı atıklar çevre sağlığını bozmayacak, koku ve kötü bir görüntü
yaratmayacak şekilde kapalı konteynırlarda muhafaza edilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar
Ceyhan Belediyesi çöp toplama alanına götürülerek bertaraf edilecektir.
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” ve aynı yönetmeliğin değişiklik yönetmelikleri hükümlerine
uyulacaktır.
Tıbbi Atıklar
İşletme gerçekleşmesi muhtemel kaza anında ve acil durumlarda ilk müdahalenin
yapılabileceği bir revir yaptırılması durumunda, revirde oluşacak tıbbi atıklar 22.07.2005
Tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede ve 05.11.2013 Tarih ve 28812
Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik
yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak toplanacak, muhafaza edilecek ve
Ceyhan Belediyesi Tıbbi Atık Toplama Birimine verilecektir.
Ambalaj Atıkları :
Tesiste oluşacak ambalaj atıkları 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun
olarak toparlanarak lisanlı firmalara verilerek bertaraf edilecektir.
(1) Günlük kişi başı katı atık miktarının 1.34 kg/gün olarak alınması, (Madencilik faaliyetleri İçin Hazırlanması gereken
Rapor Formatı)
149
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ömrünü Tamamlamış Lastikler:
Yıl içerisinde araçların lastikleri yaklaşık 1 kez değiştirilecektir. Lastiklerin
değiştirilmesi kullanım ömürleri, kat ettikleri yol mesafesine göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Oluşan atık lastiklerin lisanslı firmalar tarafından toplanması
sağlanacaktır. 25.11.2006 Tarih ve 26357 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan “Ömrünü
Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
hükümlerine uyulacaktır. Herhangi bir nedenden dolayı bu tür atıkların sahada
biriktirilmesi gerektiği zaman uygun olarak toparlanacak ve en kısa zamanda lisanslı
firmalar tarafından alınması sağlanacaktır. Tesis alanında lastiklerin düzenli bir şekilde
geçici olarak biriktirilebilecekleri bir alan oluşturulacaktır.
Atık Akü ve Piller:
Atık akü ve piller tesis alanında oluşturulacak Tehlikeli Atık Geçici Depolama
alanında uygun kaplarda biriktirilerek lisanslı firmalar tarafından toplanmaları
sağlanacaktır. 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’
de ve 05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış aynı yönetmeliğin
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Atık Yağlar:
Tesiste kullanılan iş makineleri, araç ve ekipman bakımları esnasında atık yağlar
oluşacaktır. Tesiste oluşan atık yağlar sızdırmasız ve kapalı kaplarda toplanacak ve
lisanslı firmalar tarafından toplanması sağlanacaktır. 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” , 21.07.2009 Tarih ve
27305 Sayılı, 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı ve 05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı
Resmi Gazetelerde yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
hükümlerine uyulacaktır.
30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği” , 21.07.2009 Tarih ve 27305 Sayılı ve 30.03.2010 Tarih ve 27537
Sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Oluşması muhtemel atık yağın en az bir aylık
miktarının depolanacağı geçici atık yağ deposu geçici atık depolama alanı içerisinde
oluşturulacaktır.
30.07.2008 tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliğinin Geçici Depolama başlıklı 18. maddesine uyulacaktır:
Atık yağlar geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler içinde
toplanacaktır.
Farklı kategorideki atık yağlar için farklı tank/konteyner kullanılacaktır.
Atık yağ geçici depolama tankları/konteynerleri göstergeli, aşırı dolmayı önleyici
tertibata sahip olacaktır.
150
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tanklar/konteynerler işaretli yere kadar doldurulur ve hiçbir zaman tam dolu
bırakılmayacaktır.
Tanklar/konteynerler kolayca doldurulabilir ve boşaltılabilir olacaktır.
Tankların/konteynerlerin ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı, diplerinde toplanmış katı
veya çamurumsu çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneğe sahip olacak ve yağmur
suyundan korunacaktır.
Atık yağlar, kırmızı renkli
tank/konteynerlerde depolanacaktır.
ve
üzerinde
"Atık
Yağ"
ibaresi
yer
alan
Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbirleriyle karıştırılmayacaktır. Bu tankların içine
su, benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir
madde karıştırılmayacaktır.
Bitkisel Atık Yağlar
19.04.2005 Tarihli ve 25791 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve
30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede ve ve 05.11.2013 Tarih ve 28812
Sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Patlayıcı Madde Ambalajları:
Patlayıcı madde ambalajları, patlayıcı madde alınan firmalara verilecek olup
sahada biriktirilmeyecektir. Herhangi bir nedenden dolayı bu tür atıkların sahada
biriktirilmesi gerektiği zaman uygun olarak toparlanacak ve en kısa zamanda firmaları
tarafından alınması sağlanacaktır. 14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı
Resmi Gazetede ve 05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış
aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Tehlikeli Atıklar
İşletme aşamasında oluşabilecek, atık yağ filtresi, atık yağ, kontamine atık, üstübü,
ömrünü tamamlamış lastik, atık akü v.s. atıklar sızdırmasız kaplar içinde biriktirilecektir.
Bu tür atıklar araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının sahada yapılması
durumunda oluşacaktır. Bu tür atıkların geçici olarak muhafaza edilmeleri için Geçici
Depolama Alanı yapılacaktır. Geçici depolama alanının zemini sızdırmasız olarak inşa
edilecektir. Geçici Atık Depolama Alanı Atık türlerine göre bölmelere ayrılacaktır. Her
bölmeye atık adı ve kodu kırmızı üzerine beyaz yazı ile yazılacaktır. Geçici atık alanının
zemini sızdırmasız olacak, üç tarafı çevrili kapalı olacaktır. Bu tür atıklarla ilgili olarak
gerekli bildirimlerde bulunulacak ve gerekli izinler alınacaktır. Atıkların ilgili bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş lisanslı taşıyıcılar tarafından taşınması ve lisanslı bertaraf/geri
kazanım tesislerine verilmesi sağlanacaktır.
14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Tehlikeli Atıkların
kontrolü yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış
aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
151
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tehlikeli Atıkların kontrolü yönetmeliği ” Atık Üreticisinin Yükümlülükleri:
Madde 9
m bendi “Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha
üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş
standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların
üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama
tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları,
aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı
kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici
depolamakla yükümlüdür.”
n bendi “Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin
kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz
seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem
alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe
bildirmekle yükümlüdür.” hükümlerine uyulacaktır.
18.01.2013 Tarih ve 28532 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Atıkların
Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ’ e uyulacaktır.
05.07.2008 Tarih ve 26927 Tarihli Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
5.1.15. İnsan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli projeler
Planlanan proje ile ilgili olarak patlatma, sökme, yükleme, taşıma, boşaltma, kırma,
eleme, depolama faaliyetleri yapılacaktır. Bu faaliyetler insan sağlığını hastalık olarak
değil de iş kazası (düşme, yaralanma, yuvarlanma, v.s. gibi) şeklinde etkileme olasılığı
vardır. İşletmede iş güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınacaktır.
Projede belirtilen faaliyetlerin kontrollü bir şekilde tekniğine ve projesine uygun
olarak gerçekleştirilmesi durumunda çevresel açıdan tehlike ve risk minimum düzeye
indirilecektir.
İşletmede prefabrik yapılar ve konteynırlardan yararlanılacaktır. Çalışanların yeme,
barınma, temizlik vb. ihtiyaçları için yapılacak prefabrike binalar teknik ve hijyenik olarak
uygun olacaktır.
Proje sahasında çalışacak personelin içme ve kullanma suyunun 17.02.2005 Tarih
ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlülüğe
giren İnsani Tüketim Amaçlı sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olacaktır. Proje alanı
çevresinde bulunan içme ve kullanım amaçlı köy sularının kalitesinin değişmemesi için
gerekli her türlü önlem alınacaktır.
Patlatma sırasında oluşacak taş savrulmasının kişilerin ölümüne ciddi şekilde
yaralanmasına, ekipmanlara, binalara ve kamuya zarar vermemesi için gerekli önlemler
alınacaktır.
152
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
İşletme aşamasında oluşacak tozlanmanın çevre ve insan sağlığına zarar
vermemesi için ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.
Çalışacak makine ve ekipmanlardan dolayı ayrıca sökülmeyen kayaçların patlatma
ile gevşetilmesi sırasında oluşacak gürültüden çalışanların ve çevredeki insanların
etkilenmemesi için alınan önlemlere riayet edilecektir.
Proje alanı ve çevresinin güvenliliğin sağlanması amacıyla etrafının çit ile
çevrilerek giriş çıkış emniyeti sağlanacak, erozyon sırasında sel veya taşkın olduğunda
yerleşim yerlerindeki insanlara zarar vermesi önlenecektir.
Patlatma sırasında oluşan hava şokundan sıva çatlaklarının oluşmaması, pencere
ve camlara zarar vermemesi ve insanlar üzerinde psikolojik etkisinin olmaması için gerekli
önlemler alınacaktır.
5.1.16. Sağlık koruma bandı mesafesi
Sağlık koruma bandı mesafesi 20 m olarak belirlenmiştir.
Sağlık koruma bandı mesafesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelikte belirtilen kurulca faaliyetin zararlı ve tehlikeli etkileri dikkate alınarak
belirlenir. Sağlık Koruma Bandı içerisine mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşma
yapılmayacaktır. Planlanan faaliyetle ilgili olarak sağlık koruma bandı mesafesi 20 m.
olarak ve proje alanı sınırı içinde belirlenmiştir. Sağlık koruma bandı Ek-9’ da sunulan
Genel Vaziyet Planına işlenmiştir. Proje konusu faaliyet alanında sağlık koruma bandı
mesafesi ile ilgili olarak 10 Ağustos 2005 Tarihli ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve 03.07.2011
Tarihinde yürürlüğe giren 2011/1900 Karar Sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurulca tespit
edilecek sağlık koruma bandı mesafesine uyulacaktır.
Planlanan proje ile gerçekleşecek kapasite artışı sonunda 1. sınıf Gayri Sıhhi
Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı alınacaktır. Proje ile ilgili olarak, Adana İl
Özel İdaresinden gerekli yol geçiş izinleri alınacak, arazi içinde ve civarında bulunan yol,
içme suyu, kanalizasyon, sanat yapıları v.b. zarar verilmeyecek, zarar oluşması
durumunda Tüsan Yapı San. A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
5955/3213 Sayılı Maden Kanunun 7. Maddesi kapsamında imarsız alanlarda
yürütülen faaliyetler için gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı için yapı
kullanma izin belgesi şart olmayıp, ancak fen-sağlık kurallarına uyulması gerektiğinden
sahada yapılacak tesislerle ilgili Adana İl Özel İdaresine bilgi verilecektir.
ÇED olumlu kararının alınması durumunda saha poligon taşları belirlenecek ve
tesis etrafı tel çitle çevrilecektir.
5.1.17. Proje alanında kültür ve tabiat varlıkları durumu
Proje alanında, projeden etkilenecek kültür ve tabiat varlıkları bulunmamaktadır.
153
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
5.1.18. Diğer projeler
Faaliyet ile ilgili başka belirtilecek bir husus bulunmamaktadır.
5.2. Projenin Sosyo- Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri:
Gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkânları, nüfus
hareketleri
Planlanan proje ile ilgili olarak 75 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.
Böylece istihdam açısından yöreye olumlu bir katkı yapılmış olacaktır. Faaliyetle ilgili
olarak bazı teknik elemanlar dışında yöre dışından herhangi bir nüfus hareketi
olmayacaktır. Çalışanlar mesai saatleri dışında ya işletme de konaklayacaklar ya da
servisle evlerine gideceklerdir.
Ayrıca faaliyetin yörede yaratacağı yiyecek, içecek, motorin, bireysel ihtiyaçlar,
araç gereç v.s. ile ilgili alışveriş artışı piyasanın hareketlenmesini sağlayacaktır.
Ruhsat sahibi şirket proje konusu yatırım ile devlete toplam 2.324.791 TL/yıl katkı
sağlayacaktır.
Bölüm 6: İşletme Proje Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkilere Karşı
Alınacak Önlemler
6.1. Reklamasyon çalışmaları
Ocak alanında madencilik faaliyeti açık ocak işletmeciliği şeklinde basamaklar
oluşturularak yapılacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde oluşacak pasa (by-pass) malzeme ocak
basamaklarına geri serilecek ve ağaçlandırma yapılacaktır. Ağaçlandırmada kızılçam
ağaçları tercih edilecektir.
İşletme aşaması tamamlandığında basamak şev açıları 55°, basamak genişlikleri
10 m olacak şekilde saha terk edilecektir. Rehabilitasyon (çevre uyum) planı haritası Ek22’ de sunulmuştur.
23.01.2010 Tarih ve 27471 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Madencilik
Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” “MADDE
2 – (1) Bu Yönetmelik, orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tarihli
ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamı dışında olan madencilik faaliyetleri, su kaynaklarının korunması ile ilgili mevzuata
uyulması şartı ile baraj ve gölet projelerinde rezervuar altında kalacak alanlar dışındaki
madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve
doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar. “ Hükmü gereğince Doğaya Yeniden Kazandırma Planı yapılmamıştır.
Aynı Yönetmeliğin 9. Madde 4. bendinde “Doğaya yeniden kazandırma çalışması
yapılacak alanın; Tarım veya mera alanı olması halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değişmiştir)” söz konusu sahaların izleme ve
denetiminden sorumludur.” İbaresi bulunmaktadır.
Planlanan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile ilgili olarak ilgili İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.
154
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Planlanan proje kapsamında uzun yıllar çalışılması planlanmaktadır. Faaliyet sona
erdiğinde tesisleri makina-ekipmanlar sökülerek sahadan taşınacak, sahada herhangi bir
atık ve artık bırakılmayacaktır.
Rehabilitasyon (çevre uyum) planı kesitleri Ek-22’ de sunulmuştur.
6.2. Arazi Islahı
Ocak alanında madencilik faaliyeti açık ocak işletmeciliği şeklinde basamaklar
oluşturularak yapılacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde oluşacak pasa (by-pass) malzeme ocak
basamaklarına geri serilecek ve ağaçlandırma yapılacaktır. Ağaçlandırmada kızılçam
ağaçları tercih edilecektir.
Açık işletmelerde yaşanan en büyük problemlerden biri şev duraylılığının
sağlanmasıdır. Bu bakımdan basamak şev açıları ve ocak genel şev açısının çok iyi
planlanması gerekmektedir. Ocakta işletme aşamasında basamak yüksekliği 15 m.,
basamak genişliği 10-20 m arasında olacaktır, basamak şev açısı ise 75 º - 85º arasında
olacaktır. İşletme aşaması tamamlandığında basamak şev açıları 55°, basamak
genişlikleri 10 m olacak şekilde saha terk edilecektir. Rehabilitasyon (çevre uyum) planı
haritası Ek-22’ de sunulmuştur.
23.01.2010 Tarih ve 27471 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Madencilik
Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” “MADDE
2 – (1) Bu Yönetmelik, orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tarihli
ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamı dışında olan madencilik faaliyetleri, su kaynaklarının korunması ile ilgili mevzuata
uyulması şartı ile baraj ve gölet projelerinde rezervuar altında kalacak alanlar dışındaki
madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve
doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar. “ Hükmü gereğince Doğaya Yeniden Kazandırma Planı yapılmamıştır.
Aynı Yönetmeliğin 9. Madde 4. bendinde “Doğaya yeniden kazandırma çalışması
yapılacak alanın; Tarım veya mera alanı olması halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değişmiştir)” söz konusu sahaların izleme ve
denetiminden sorumludur.” İbaresi bulunmaktadır.
Planlanan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile ilgili olarak ilgili İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.
Planlanan proje kapsamında uzun yıllar çalışılması planlanmaktadır. Faaliyet sona
erdiğinde tesisleri makina-ekipmanlar sökülerek sahadan taşınacak, sahada herhangi bir
atık ve artık bırakılmayacaktır.
155
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
6.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler
Proje alanı ve yakın çevresinde Ceyhan Nehri dışında göl, baraj, gölet, akarsu ve
diğer sulak alan bulunmamaktadır. Ceyhan Nehrinin proje alanına en yakın mesafesi 2800
m olup proje alanının batı istikametindedir. Faaliyet alanı çevresinde mevsimsel akış
gösteren kuru dereler ile 3300 m güneydoğusunda Azganlı deresi bulunmaktadır. Proje
alanında yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede bitecek olup proje alanına en
yakın yüzeysel su kaynağının faaliyet alanında yapılacak patlatmalardan etkilenmesi söz
konusu değildir. Faaliyet alanına uzak mesafelerde bulunan yüzeysel su kaynaklarına
herhangi bir atık-artık malzeme dökülmeyecek, dere yataklarının akışına müdahale
edilmeyecek, koruma mesafesi bırakılacaktır. Proje alanına düşen yüzeysel sular sahanın
topografik eğimi dolayısıyla faaliyet alanından uzaklaşarak drenajı sağlanmış olacaktır.
İl Özel İdaresi tasarrufunda bulunan Köy İçme suyu şebekelerinden su
kullanılmayacak olup, çalışmalar esnasında mevcut içme suyu tesislerine zarar
verilmeyecektir. Zarar oluşması durumunda zararlar faaliyet sahibi tarafından
karşılanacaktır
Bölüm 7: Projenin Alternatifleri
( Bu bölümde teknoloji, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması
yapılacak ve tercih sıralaması belirlenecektir.)
Madenler birer doğal kaynak olup bulundukları yerden çıkarılmaları gerekmektedir.
Madencilik faaliyetlerinde doğadan çıkartılan madenin hizmet vereceği alana uygun
kalitede olması, işletilmesinin ve nakliyesinin ekonomik olması aranan kriterler
arasındadır.
Proje konusu sahadaki tespit edilen rezervler üretim kalitesine uygundur.
Madencilik faaliyeti sonunda rezervi bitmiş alanlarda ilgili İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak Doğaya Yeniden Kazandırma faaliyetleri
yapılacaktır.
Proje konusu sahada üretilecek taş ürünlerinin blok taş dolgu, beton santralleri, yol
yapımı işlerinde kullanılmak üzere satışa sunulacaktır. Faaliyetin gerçekleştirilmesi
sonunda bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır.
Madenler doğal kaynaklar olduğundan değişik vasıftaki alanlar içinde varlıklarına
rastlanabilmektedir. Proje konusu ruhsat alanı içinde su kaynaklarının, ekili-dikili tarım
alanlarının, orman alanlarının, mera alanının olmayışı avantaj oluşturmaktadır.
Faaliyet alanı çevresinde yerleşim yerleri bulunmaktadır. Üretim teknolojisi ve
alınan önlemler sayesinde çevredeki yerleşim yerlerinde faaliyetten kaynaklanabilecek
zararlar önlenecektir.
Üretim teknolojisi ve alınan önlemler sayesinde çevredeki yerleşim yerlerinde
faaliyetten kaynaklanabilecek zararlar önlenecektir.
Tüm bu nedenler göz önüne alındığında projenin proje alanında uygulanmasının
uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
156
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bölüm 8: İzleme Programı
8.1. Projenin inşaatı için önerilen izleme programı, projenin işletmesi ve işletme
sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı
Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Faaliyeti yapılacak faaliyet alanında inşaat
çalışması yapılmayacaktır.
Tablo 109. Faaliyetle İlgili Önerilen İzleme Programı
Aşama
İşletme/İşletme
Sonrası
İşletme/İşletme
Sonrası
İşletme/İşletme
Sonrası
İzlenecek
Parametre
Tarihi, Kültürel
ve Arkeolojik
Miras
İşletme Sahası
Katı Atık
İşletme Sahası
Toz Emisyonu
İşletme/İşletme
İşletme
Sonrası
Gürültü,
Vibrasyon
İşletme/İşletme
Sonrası
İşletme/İşletme
Sonrası
İşletme/İşletme
Sonrası
İşletme Sahası
Atıksu
İşletme/İşletme
Sonrası
İşletme/İşletme
Sonrası
Parametrenin
İzleneceği Yer
Yüzey Suları
Şevler ve
duraylılıkları
İşletme Sahası
İşletme Sahası
Proje
Güzergahındaki
Su Yüzeyleri
Ocak
basamakları,
depolama
sahaları
İş Güvenliği
İşletme Sahası
Özel Atık ve
Tehlikeli Atıklar
İşletme Sahası
157
Parametreler
Nasıl
İzlenecek/İzleme
Ekipmanları
Gözlemsel
Gözlemsel
(atık suyun
fosseptik çukuruna
verilerek bertaraf
edilip/edilmediği)
Gözlemsel
Gözlemsel ve
Akredite Olmuş
Firmalara
Ölçümler
Yaptırılarak
Gözlemsel ve
Akredite Olmuş
Firmalara
Ölçümler
Yaptırılarak
Gözlemsel
(herhangi bir
atığın yüzey
sularına
atılmaması
sağlanacak)
Harita Teknikeri
veya Harita
Mühendisi,
Elektronik Teodolit
Parametreler
Ne Zaman
İzlenecek
Tarihi,Kültürel ve
Arkeolojik varlığa
rastlandığında
Sorumlu
Kurum/
Kuruluş
İşletme
Sahibi
Faaliyet Süresi
ve Faaliyet
Bittikten Sonra
İşletme
Sahibi
Günlük
İşletme
Sahibi
2 yılda bir
İşletme
Sahibi
Şikayet Olduğu
Takdirde
İşletme
Sahibi
Günlük
İşletme
Sahibi
Yıllık imalat
haritaları
çalışmaları
esnasında ve
Arazi terk
işlemlerinde
İşletme
Sahibi
İş güveli
sorumlusu, yazılı
ve sözlü eğitim
dökümanları, acil
eylem planı
Haftalık, aylık,
yıllık
İşletme
Sahibi
Tehlikeli Atık
Geçici Depolama
Alanı, Gözlemsel
Sürekli
İşletme
Sahibi
.
YAPI SAN. A.Ş
İşletme/İşletme
sonrası
Ağaçlandırma
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ömrünü
tamamlamış
ocak alanları ve
basamakları
Gözlemsel
Ocak
basamaklarında
üretim
tamamlandıkça
İşletme
Sahibi
Acil eylem planı Ek-16’ da verilmiştir.
8.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik
Belgesi alan kurum /kuruluşların yükümlülükleri ” başlığının 4. Maddesinde yer alan
hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program.
“Yeterlik Belgesi Tebliği” 9. Madde 4. bentde “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerle
ilgili proje sahibi, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan herhangi
birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilip
getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına giderek, yerinde izleme
kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür. İlgili ÇED Daire Başkanlıkları, proje sahibi tarafından
yetkilendirilmiş kurum/kuruluşu bu Tebliğin Ek-4 formuyla Daire Başkanlığına bildirir. Proje
sahibi tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluş, bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan ÇED
Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formunu
doldurarak Nihai ÇED Raporunda belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi
iş gününde Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Kurum/kuruluşun yeterlik belgesinin iptal
edilmesi veya kuruluşun kapanması halinde, bu durumun proje sahibine bildirilmesinden
itibaren bir ay içerisinde, proje sahibi yeterlik belgesi almış diğer kurum/kuruluşlardan
herhangi biriyle sözleşme yaparak Bakanlığa bildirmekle, ilgili kurum/kuruluş bu Tebliğin
Ek-4 ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol
Formunu doldurarak Nihai ÇED Raporunda belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan
itibaren yirmi iş gününde Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.”
İşletme alanında inşaat aşaması olmayacaktır.
Bölüm 9: Halkın Katılımı
(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle
bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED
Raporuna yansıtılması.).
Faaliyetin gerçekleştirileceği yer, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü
mevkiinde bulunan, 20069893, 200709316, 200709344 Ruhsat Sicil Numaralı sahalardır.
Gündoğan Köyü’ nün nüfusu 240 kişidir.
Halkın ÇED sürecine katılımı sağlamak amacı ile Halkın Katılım toplantısı
yapılmıştır. ÇED sürecinde Halk katılım toplantı duyurusu yerel ve ulusal gazetelerde ilan
edilmiştir. Toplantı Gündoğan Köyündeki Çok Amaçlı Köy Konağında ( Köy Kahvehanesi)
gerçekleştirilmiştir. Toplantı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sayfasında da ilan
edilmiştir. Halkın katılımı toplantısı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından
yönetilmiştir. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,
değişik kurum ve kuruluş temsilcileri, basın-yayın kuruluşları, çevre köy sakinleri
katılmıştır. Toplantıda proje hakkında bilgi verilmiş, sorular cevaplandırılmış ve
katılımcıların görüşleri alınmıştır. Yöre sakinleri projenin çevresel etkilerini sorgulamıştır,
158
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
yapılacak faaliyetin su kaynaklarına, kullandıkları yollara zarar vermeyecek şekilde
planlanması talep edilmiştir.
Proje ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan inceleme ve
Değerlendirme Komisyonu üyeleri, düzenlenen Bilgilendirme Kapsam ve Format Belirleme
Toplantısı’nda görüşlerini yazılı ve sözlü belirtmişler ve bu görüşler tutanak altına
alınmıştır. Komisyon üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri ÇED Raporu’nun ilgili
bölümlerinde değerlendirilmiştir.
Bölüm 10: Sonuçlar:
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve
projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde
başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme)
Tüsan Yapı San. A.Ş.’ nin uhdesinde bulunan 20069893, 200709316, 200709344
Ruhsat Sicil Numaralı Sahalarda Tüsan Yapı San. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi
planlanan II (A) Grubu Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesi için ÇED
Başvuru Dosyası hazırlanarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulmuştur.
Halkın Katılımı Toplantısı, Özel Format Belirleme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje için
verilen özel formata göre ÇED Raporu hazırlanmıştır.
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır.
Proje Konusu kalker ocağında ve kırma-eleme tesislerinde iş programı olarak yılda
12 ay günde 24 saat üç vardiya çalışılması planlanmaktadır.
Proje konusu faaliyet, Adana ili, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Köyü Mevkii, O35-a2
paftasında yer alan 20069893, 200709316 ve 200709344 Sicil Numaralı II (A) Grubu
Maden (Kalker) sahasında gerçekleştirilecektir. Faaliyet alanının, D-400 Karayolu ile
Adana – Şanlıurfa yolunun kesişim noktasına olan mesafesi yaklaşık 25 km’ dir.
Faaliyet alanının 1000 m güney-güneydoğusunda Gündoğan Köyü, 2000 m
güneybatısında Vayvaylı Köyü, 3200 m kuzeydoğusunda Kızıldere Köyü, 4000 m
kuzeydoğusunda İsalı Köyü bulunmaktadır.
ÇED Başvuru Dosyasında; üretim miktarı 4626720 ton/yıl, talep edilen ÇED alanı
156 hektar olarak verilmiştir. Ancak Şirketin üretim hedefleri ve sahada uygulanabilirlik
yeniden gözden geçirilerek ÇED Raporunda üretim miktarının 3456000 ton/yıl, talep
edilen ÇED alanının ise 121.58 hektar olması uygun bulunmuştur.
Bölgedeki sanayi yatırımlarının önümüzdeki yıllarda hız kazanacağı, bu nedenle
hammadde ihtiyacının artacağı öngörülerek; projenin kapasitesi 3456000 ton/yıl olarak
belirlenmiştir.
Faaliyet alanında şantiye, pasa (by-pass) ve mıcır stok alanı, ocak alanı ve kırmaeleme tesisi alanı (iki adet kırma-eleme tesisinin kurulacağı alan) olacaktır.
159
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyet alanında talep edilen ÇED izin alanı içerisinde kalker ocağı faaliyeti ve
kırma-eleme tesisi faaliyeti yapılacaktır.
Nakliye yolu planı Ek-7‘ de verilmiştir. Tüsan Yapı San. A.Ş. olarak yol kullanımı ile
ilgili 24.10.2013 Tarihli taahhütname Adana İl Özel İdaresine sunulmuştur (Ek-17).
Faaliyet alanında 20 m sağlık koruma bandı oluşturulacaktır.
Proje alanının yaklaşık 550 m doğu-güneydoğu istikametinde 2 adet su kaynağı
bulunmaktadır. Proje alanında yapılacak patlatmaların etkisi 180 m mesafede bitecek olup
proje alanına en yakın su kaynağının faaliyet alanında yapılacak patlatmalardan
etkilenmesi söz konusu değildir. Su kaynakları ile ilgili olarak DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün vereceği görüşlere uygun
çalışılacak olup, belirleyecekleri koruma alanı mesafesine uyulacaktır.
Faaliyet alanı Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planına göre tarım arazisi içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanı genel itibarı ile taşlıkkayalıktır. Faaliyet alanında ekili dikili tarım alanı, mera alanı, orman alanı
bulunmamaktadır. Faaliyet alanı arazi varlığı haritasında diğer araziler içerisinde
kalmaktadır (Bkz. Ek-8)
Faaliyet alanında Rock drill ile delinerek patlatma yapılacaktır. Daha sonra
malzeme ekskavatörle alınacak ve kamyonlara yüklenerek ruhsat sahası içinde kurulacak
olan Kırma-Eleme Tesislerine taşınacaktır.
Ocakta patlatma yöntemiyle üretilecek olan tüvenan kalker kamyonlara yüklenerek
ruhsat alanı içinde kurulması planlanan kırma-eleme tesisine taşınacaktır. Kırma-Eleme
tesisinde öncelikle kalker kamyonla kırma-eleme tesisi besleme bunkerine dökülecektir.
Bunkerden kırıcılara, kırcıdan eleklere taşınacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde malzemenin
iletimi konveyör bantlarla (taşıyıcı bant) yapılacaktır. Kırma-Eleme Tesisinde çeşitli
boyutlarda malzeme üretilmesi öngörülmektedir. Malzeme boyutları piyasa talebine göre
değişkenlik gösterebilir. Elek aralıkları üretilmek istenen malzeme boyutuna göre
ayarlanabilmektedir. Kırma-eleme tesisinde 0-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm ve
60-120 mm boyutlarında malzeme üretilmesi planlanmaktadır. Kırma-Eleme tesisinde taş
toprak karışımı bir malzeme olan pasa (by-pass) malzemesinin boyutu 0-20 mm olacaktır.
Faaliyetle ilgili Adana Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşünde;
“Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 05.09.2013 tarihinde mahallinde yapılan incelemede
hazine adına kayıtlı ÇED İzni talep edilen toplam 156 ha’lık ocak sahasının 3 km
çevresinde zeytin sahalarının bulunduğu tespit edilmiştir.
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun ve
03 Nisan 2012 tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zeytinciliğin ıslahı
Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
kapsamında ilgili işletmenin ilgili Yönetmeliğin 2. Maddesine göre Çevresel Etki
Değerlendirme Raporunun uygun olması, bitkilerin vegatif ve generatif gelişmesine zarar
vermeyeceği Bakanlık Araştırma Enstitüleri veya Üniversiteler tarafından belirlenmesi ve
ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Belgesi alınması (madencilik faaliyetleri) gerekmektedir.”
İfadesi bulunmaktadır.
Faaliyet alanının 300 m doğusunda, 600 m ve 580 m güneydoğusunda zeytinlik
bulunmaktadır. Zeytinlikler ile ilgili Çukurova Üniversitesi tarafından rapor hazırlanmıştır
160
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
(Bkz. Ek-19). Proje alanı çevresindeki zeytin ağaçları ile ilgili olarak, planlanan projenin;
bitkilerin vegetatif ve generatif gelişmesine zarar vermeyeceği söz konusu raporda
belirtilmektedir. İlgili Bakanlığa Kamu Yararı Kararı alınması için başvuru yapılacaktır.
Faaliyetle ilgili olarak 07.01.2014 Tarih ve 28875 Sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine uyulacaktır.
Ocak sahasına ulaşım yolu mevcuttur. Ulaşım yolu ile ilgili iyileştirmeler
yapılacaktır. Faaliyet alanında montaj işlemleri üretimle eş zamanlı olarak devam
edecektir. Faaliyetle ilgili herhangi bir inşaat aşaması olmayacaktır.
Faaliyet “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” Ek-2, 2.17, 2.18 2.19 kapsamında olup Çevre İzin Kapsamı Emisyon ve
Gürültü’dür. Faaliyetle ilgili olarak 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik” ve aynı yönetmeliğin “Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
hükümlerine uyulacak ve gerekli izinler alınacaktır.
Evsel nitelikli katı atıklar çevre sağlığını bozmayacak, koku ve kötü bir görüntü
yaratmayacak şekilde kapalı konteynırlarda muhafaza edilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar
Ceyhan Belediyesi çöp toplama alanına götürülerek bertaraf edilecektir.
İşletme aşamasında oluşabilecek, atık yağ filtresi, atık yağ, kontamine atık, üstübü,
ömrünü tamamlamış lastik, atık akü v.s. atıklar sızdırmasız kaplar içinde biriktirilecektir.
Bu tür atıklar araç ve iş makinalarının bakım ve onarımlarının sahada yapılması
durumunda oluşacaktır. Bu tür atıkların geçici olarak muhafaza edilmeleri için Geçici
Depolama Alanı yapılacaktır. Geçici depolama alanının zemini sızdırmasız olarak inşa
edilecektir. Geçici Atık Depolama Alanı Atık türlerine göre bölmelere ayrılacaktır. Her
bölmeye atık adı ve kodu kırmızı üzerine beyaz yazı ile yazılacaktır. Geçici atık alanının
zemini sızdırmasız olacak, üç tarafı çevrili kapalı olacaktır. Bu tür atıklarla ilgili olarak
gerekli bildirimlerde bulunulacak ve gerekli izinler alınacaktır. Atıkların ilgili bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş lisanslı taşıyıcılar tarafından taşınması ve lisanslı bertaraf/geri
kazanım tesislerine verilmesi sağlanacaktır.
14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Tehlikeli Atıkların
kontrolü yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış
aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Personelin kullanımından kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular tesis alanında
kanalizasyon ağı bulunmadığından burada oluşan evsel nitelikli atıksuyu bertaraf etmek
amacıyla (lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak) sızdırmasız bir fosseptik çukur inşa
edilecektir. Sızdırması fosseptik ücret mukabilinde vidanjör ile çektirilerek arıtma tesisi ile
sonlanan bir noktaya deşarj edilerek bertaraf edilecektir.
Faaliyetle ilgili olarak
•
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”
•
31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede
161
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine
uyulacaktır.
•
29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve
aynı yönetmeliğin “Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
hükümlerine
uyulacaktır.
•
04.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Değişiklikleri;
03.04.1991 Tarih ve 20834 Sayılı Resmi Gazete
22.02.1992 Tarih ve 21150 Sayılı Resmi Gazete
02.11.1994 Tarih ve 22099 Sayılı Resmi Gazete
15.09.1998 Tarih ve 23464 Sayılı Resmi Gazete
18.08.1999 Tarih ve 23790 Sayılı Resmi Gazete
29.04.2000 Tarih ve 24034 Sayılı Resmi Gazete
25.04.2002 Tarih ve 24736 Sayılı Resmi Gazete
05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayılı Resmi Gazete
•
03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve
27537 Sayılı, 14.04.2010 Tarih ve 27552 Sayılı, 13.04.2012 Tarih ve 28263 Sayılı
16.06.2012 Tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazetelerde Yayımlanmış aynı
yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
•
14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Tehlikeli Atıkların
kontrolü yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede
05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’ Yayımlanmış aynı yönetmeliğin
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
•
05.01.2001 Tarih ve 24631 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Çevre Denetimi
yönetmeliği”
•
03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
•
22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede
05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanmış aynı yönetmeliğin
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
•
24.08. 2011 Tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
•
30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği”, 21.07.2009 Tarih ve 27305 Sayılı ve 30.03.2010 Tarih ve
27537 Sayılı Resmi Gazetelerde 05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’
yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine
uyulacaktır.
162
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
•
31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi
Gazetede, 05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’ Yayımlanmış aynı
yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
•
04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan ‘‘Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’’
•
25.01.2006 Tarih ve 26357 Sayılı Resmi gazetede yayımlanmış “Ömrünü
Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış aynı yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Hükümlerinin ilgili maddelerine uyulacaktır. Söz konusu işletmede 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve 5491 sayılı “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
ilgili Yönetmelikleri” hükümlerine ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan hükümlerine
uyulacaktır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde faaliyete ilişkin olarak önerilen kontrol
yönetmelikleri titiz ve eksiksiz biçimde uygulanması kaydıyla kalıcı çevresel etkileri ve
zararları beklenmemektedir.
163
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
KAYNAKLAR
1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga
T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı)
2. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı (Mülga T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı)
3. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (Mülga T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı)
4. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga
T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı)
5. Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga
T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı)
6. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga
T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı)
7. Adana Çevre Durum Raporu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü (Mülga İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü)
8. Deprem Araştırma Dairesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga T.C. Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı)
9. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Saha Jeolojisi
Ders Notları “Ceyhan-Misis-Yumurtalık Jeolojisi”
10. http://www.mta.gov.tr/v2.0/bolgeler/adana/bolgesel-jeoloji/jeoloji-adana.pdf
11. Ruhsat Sahalarının İşletme Projeleri
12. www.adana.gov.tr, www.ceyhan.gov.tr, www.yerelnet.gov.tr, www.ormansu.gov.tr,
www.mta.gov.tr
13. Red Data Book, Demirsoy, A., (1996 )
14. Mülga Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) Arazi
Varlığı Raporu
15. http://geodata.ormansu.gov.tr/
16. http://turkherb.ibu.tr
164
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
TÜSAN YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI
VE
KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
EKLER
EKLER
Saha Ruhsatları
20069893 Ruhsat Sicil Numaralı Saha İçin Alınmış ÇED Gerekli Değildir Belgesi
Faaliyet Alanının 1/25000 Ölçekli Topografik Haritada Gösterimi
Onaylı 1/100000 Ölçekli İlgili Çevre Düzeni Planı Paftası, Lejantı ve İlgili Plan
Hükmü, Faaliyet Alanının 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Gösterimi
Faaliyet Alanının 1/25000 Ölçekli Jeoloji Haritası
Faaliyet Alanı ve Çevresinin Hidroloji Haritası
Nakliye Yolu Planı
Arazi Varlığı Haritası
Genel Vaziyet Planı
Tesis Yerleşim Planı ve Kırma-Eleme Tesisi Yerleşim planı
Fosseptik Planı
Hava Kalitesi Modelleme Raporu
Akustik Rapor
Faaliyet Alanından Görünümler
Meteorolojik Veriler
Acil Eylem Planı
İl Özel İdaresine Sunulan Taahhütname
Yer Altı Suyu Arama Belgesi
Projenin, Proje Alanı Çevresinde Bulunan Zeytin Ağaçlarının Gelişimi Üzerine
Etkileri Hakkında Üniversite Raporu
Üretim (Termin) Planı ve Kesitleri
Sahanın Son Durum Haritası
Rehabilitasyon (Çevre Uyum Planı) Haritası
165
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4
Ek-5
Ek-6
Ek-7
Ek-8
Ek-9
Ek-10
Ek-11
Ek-12
Ek-13
Ek-14
Ek-15
Ek-16
Ek-17
Ek-18
Ek-19
Ek-20
Ek-21
Ek-22
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
TÜSAN YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI
VE
KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
DOSYAYI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU
166
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
167
.
YAPI SAN. A.Ş
II (A) GRUBU MADEN KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
ÇED RAPORU
168
Download

ÇED RAPORU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı