KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI REVİZE ÇED RAPORU
KONYA İLİ, SELÇUKLU İLÇESİ, KARAÖMERLER
MAHALLESİ 20055352/82460/52264/64022 RUHSATLI
SAHALAR
REVİZE ÇED RAPORU
NİHAİ ÇED RAPORU
AK-KO MEDİKAL MÜHENDİSLİK VE PATENT DAN.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sahibiata Mah., Alaaddin Bulv., Saray İşhanı No:3/407 Meram/KONYA
(0 332) 352 92 89 /(0 332) 352 32 89
[email protected]
KONYA-2014
PROJE SAHİBİNİN ADI
Konya Çimento Sanayi A.Ş.
ADRESİ
Ankara yolu üzeri No: 355 Selçuklu / KONYA
TELEFON/GSM/FAX
0332 345 03 74 / 0332 345 03 15
e-posta
[email protected]
PROJENİN ADI
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE
ARTIŞI
PROJE BEDELİ
3.000.000 TL
PROJE İÇİN SEÇİLEN
YERİN AÇIK ADRESİ
(İL, İLÇESİ, MEVKİİ)
Karaömerler Mahallesi, 20055352/82460/52264/64022 Ruhsat
Numaralı Sahalar
Selçuklu / KONYA
Ek-1 Listesi Madde 29-Madencilik Projeleri
a) Bendi; 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve
PROJENİN ÇED
döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler kapsamında yer
YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDAKİ YERİ alacaktır.
(SEKTÖR, ALT SEKTÖR
ç) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (1a ve 2a grup
madenler 400.000 ton/yıl ve üzeri) kapsamında yer alacaktır.
PROJENİN NACE KODU
20 30 01
RAPORU HAZIRLAYAN
ÇALIŞMA GRUBUNUN/
KURULUŞUN ADI
AK-KO MEDİKAL MÜHENDİSLİK VE PATENT DAN.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ
Sahibiata Mah., Alaaddin Bulv., Saray İşhanı No:3/407
Meram/KONYA
TELEFON VE FAX
NUMARALARI
(0 332) 352 92 89 /(0 332) 352 32 89
BAŞVURU DOSYASININ
SUNUM TARİHİ
01.09.2014
i
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………...….i
TABLOLAR DİZİNİ……………………………………………………………………...…..vi
ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………………...………...….x
KISALTMALAR………………………………………………………………………...…..xiv
BÖLÜM 1. PROJENİN TANIMI VE AMACI…………………………………...…………...1
a)
Tanımı…………………………………………………………………………..1
b)
Ömrü…………………………………………………………………………..10
B) ÇIKARILACAK MALZEMENİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERALOJİK
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI……………………………………………11
BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU ……………………………….......14
BÖLÜM 3: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI ……………………….33
3.1. Projenin Zamanlama Tablosu……………………………………………………………34
3.2. Projenin Fayda-Maliyet Analizi………………………………………………………….34
BÖLÜM 4: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJENİN ETKİ ALANININ ÇEVRESEL
ÖZELLİKLERİ………………………………………………………………………….……37
4.1. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı …………..37
4.1.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler……………………………………………..37
4.1.2. Jeolojik Özellikler ………………………………………………………………55
a) Bölge Jeolojisi (İlgili Kesitler ve Haritalar)…………………………………….55
b) Çalışma Alanı ve Jeolojisi (İlgili Kesitler ve Haritalar)………………………...57
4.1.3. Hidrojeolojik Özellikler (İlgili Harita ve Kesitleri)……………………………...67
i
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
a) Sahanın Genel Karakteri………………………………………………………..67
b) Yeraltı Su Seviyesi……………………………………………………………69
c) Yeraltı Suyundan Faydalanma Durumu (Mevcut her türlü keson, derin, artezyen
vb. kuyu)……………………………………………………………………………………...69
4.1.4. Hidrolojik Özellikler (İlgili Harita ve Kesitleri)……………………………………….70
a) Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu…...71
b) İçme, Kullanma, Sulama Amaçlı Kullanım Durumları………………………...71
4.1.5. Toprak Özellikleri……………………………………………………………………...72
a) Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı……………………………..72
b)Yamaç Stabilitesi………………………………………………………………..76
c)Sahanın Erozyon Açısından Durumu……………………………………………77
d) Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır vb…………………………81
4.1.6. Tarım ve Hayvancılık…………………………………………………………………..81
a) Tarımsal Gelişim Proje Alanları………………………………………………...81
b)Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü……………………………………82
c) Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları………………………...85
4.1.7. Flora ve Fauna………………………………………………………………………….89
a) Türler, endemik türler, yaban hayatı türleri ve biyotoplar, ulusal ve uluslararası
mevzuatla koruma altına alınan türler………………………………………………………...89
b) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama ortamları, bunlar için
belirlenen koruma kararları…………………………………………………………………...98
c)Av
hayvanları
ve
bunların
popülasyonu
ile
yaşama
ortamları……………………………........................................................................................98
4.1.8. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar,
ii
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Arkeolojik Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları,
Turizm Bölgeleri)……………………………………………………………………………..98
4.1.9. Orman Alanları……………………………………………………………………….103
a) Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri……………..103
b) Ormanın Teknik Özellikleri (Kapalılığı, Cari Artım, Hektardaki Servet)…..103
c) Ocak Yerinin İşlendiği Mescere Haritası ve Yorumu……………………….103
d) Saha Döküm Tablosu………………………………………………………..103
e) Sahanın Yangın Görüp Görmediği…………………………………………….104
4.1.10. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri
Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar,
7/16349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sınırlandırılmış Alanlar” vb)…………………104
4.1.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları……………………………...104
4.1.12. Diğer Özellikler……………………………………………………………………...104
4.2. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri ………………………………………………...105
4.2.1.
Ekonomik
Özellikler
(Yörenin
ekonomik
yapısını
oluşturan
başlıca
sektörler)………………………………………………………..…………………………...105
4.2.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfusun yaş sınırlarına göre dağılımı,
hane halkı yapısı)……………………………………………………………………………105
4.2.3. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar)………………………………….106
4.2.4.
Yöredeki
Sosyal
Altyapı
Hizmetleri
(Eğitim,
sağlık,
kültür
hizmetleri)…………………………………………………………………………………...107
4.2.5. Diğer Özellikler……………………………………………………………………….107
BÖLÜM
5:
PROJENİN
ÇEVRE
ÜZERİNE
ETKİLERİ
VE
ALINACAK
ÖNLEMLER………………………………………………………………………………..108
5.1.1. Üretim sırasında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat sırasında
kullanılacak malzemeler, patlayıcı maddeler, hafriyat miktarı, nerelere taşınacakları veya
hangi amaçlar için kullanılacakları………………………………………………………….108
iii
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.2. Suyun temin edileceği kaynaklardan getirilecek su miktarları, içme ve kullanma suyu
ve diğer kullanım amaçlarına göre miktarları……………………………………………….110
5.1.3. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli, güzergah
yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik
yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme
çalışmaları vb)……………………………………………………………………………….113
5.1.4. Proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, etkilenecek tabii bitki türleri ve ne
kadar alanda bu işlerin yapılacağı, orman yangınları ve alınacak önlemler………………...117
5.1.5. Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi kullanım kabiliyeti……………117
5.1.6. Üretimde kullanılacak makinelerin, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri……...118
5.1.7. Üretim sırasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanım durumları,
taşınmaları ve depolanmaları………………………………………………………………..118
5.1.8. Kullanılacak üretim yöntemleri, üretim miktarları ve imalat haritaları………………120
5.1.9. Depolama işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, miktar ve sevkiyatı……………..124
5.1.10. İçme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrası oluşacak atıksuların miktarı ve
bertarafı……………………………………………………………………………………...125
5.1.11. Üretim sırasında toz kaynakları ve çıkacak toz miktarı……………………………..127
5.1.12. Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyelerin için
hesaplamaların yapılması……………………………………………………………………166
5.1.13. Çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal
altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği…………………………………….186
5.1.14. Üretim sırasında oluşacak katı atıklar ve atık yağların miktarı ve bertarafı………...186
5.1.15. İnsan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli projeler…………………………191
5.1.16. Sağlık koruma bandı mesafesi………………………………………………………196
5.1.17. Proje alanında kültür ve tabiat varlıkları durumu…………………………………...197
5.1.18. Diğer projeler………………………………………………………………………..197
iv
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.2. Projenin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri………………..................................197
BÖLÜM 6: İŞLETME PROJE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN
ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER……………………….198
6.1. Reklamasyon çalışmaları……………………………………………………………….198
6.2. Arazi Islahı……………………………………………………………………………...198
6.3. Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler………………………………………………………..198
BÖLÜM 7. PROJENİN ALTERNATİFLERİ………………………………………………199
BÖLÜM 8: İZLEME PROGRAMI ………………………………………………………...201
8.1. Projenin inşaatı için önerilen izleme programı, projenin işletmesi ve işletme sonrası için
önerilen izleme programı ve acil müdahale planı…………………………………………...201
8.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi
alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının 4.maddesinde yer alan hususların
gerçekleştirilmesi ile ilgili program…………………………………………………………205
BÖLÜM 9: HALKIN KATILIMI …………………………………………………………..206
BÖLÜM 10: SONUÇLAR…………………………………………………………………..207
NOTLAR VE KAYNAKLAR………………………………………………………………215
EKLER………………………………………………………………………………………217
v
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1: Mevcut Durumdaki Sahalar için Alınan ÇED Gerekli Değildir Belgeleri…………..2
Tablo 2: Mevcut Durum Kapasite Artışı ve Kapasite Artışı Sonrası Üretim Miktarları ……..3
Tablo 3:Mevcut Durum-Kapasite Artışı ve Kapasite Artışı Sonrası Alanları………………...3
Tablo 4: Mevcut Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Kapasite Artışı Sonrası Durumu….4
Tablo 5: Kalkerin Fiziksel Özellikleri ……………………………………………………….12
Tablo 6: Agreganın Özellikleri ……………………………………………………………...13
Tablo 7: 20055352 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları…………….…24
Tablo 8: 20055352 Nolu Saha İle İlgili Olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alana
Ait Koordinatlar………………………………………………………………………………24
Tablo 9: 52264 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları…………………...25
Tablo 10: 52264 Nolu Saha İle İlgili Olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alana Ait
Koordinatlar…………………………………………………………………………………..25
Tablo 11: 64022 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları………………….26
Tablo 12: 64022 Nolu Saha İle İlgili Olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alana Ait
Koordinatlar…………………………………………………………………………………..26
Tablo 13: 82460 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları………………….27
Tablo 14: ÇED Koordinatları ………………………………………………………………..28
Tablo 15: Sosyal Tesis Alan Koordinatları ………………………………………………….28
Tablo 16: Stok Koordinatları …………………………………………….………………….29
Tablo 17: Kırma-Eleme Tesisi Koordinatları ………………………….................................29
Tablo 18: Tesis Bağlantı Yolu Koordinatları ……………………………………..................30
Tablo 19: Bitkisel Toprak Alanı Koordinatları………………………………………………31
Tablo 20: Pasa Alanı Koordinatları…………………………………………………….…….31
Tablo 21: Tehlikeli Atık Alanı Koordinatları………………………………………………..31
Tablo 22: Ağaçlandırma Alanı Koordinatları……………………………………………..…32
Tablo 23: Kantar Alanı Koordinatları………………………………………………………..32
Tablo 24: Zamanlama Tablosu …………………………………………………………........34
Tablo 25: Çalışacak Personel Sayısı Ve Görev Dağılımı …………………………………...35
Tablo 26: Yıllık İşletme Giderleri …………………………………………………………...35
Tablo 27: Yıllık İşletme Gelirleri ………………...……………….........................................36
Tablo 28: Yıllık İşletme Karı ………………………………………………………………..36
vi
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 29: Ortalama, Minimum, Maximum Basınç Değerleri(hPa)………………………….38
Tablo 30: Ortalama, Minimum, Maksimum Sıcaklık Değerleri(°C)………………...………39
Tablo 31: Toplam, Maksimum Yağış Değerleri(mm)……………………………………….39
Tablo 32: Ortalama, Minimum Bağıl Nem Değerleri (%)……………...……………………40
Tablo 33: Buharlaşma Değerleri (mm)………………………………………………………41
Tablo 34: Konya Meteoroloji İstasyonuna Kar Yağışı Verileri……………………………...42
Tablo 35:Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günlerin
Verileri………………………………………………………………………………………..43
Tablo 36: Rüzgâr Esme Sayıları Toplamı………………………………………………..….44
Tablo 37: Kış Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları……………………………………….48
Tablo 38: İlkbahar Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları……………………………….…49
Tablo 39: Yaz Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları………………………………………50
Tablo 40: Sonbahar Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları………………………………...51
Tablo 41: Yönlere Göre Rüzgârın Ortalama Hızı(m/s)……………………………………..52
Tablo 42: Ortalama Rüzgâr Hızı……………………………………………………………..53
Tablo 43: Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü……………………………………………..….53
Tablo 44: Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı
Ortalaması…………………………………………………………………………………….54
Tablo 45: Doksanlı Yıllarda Açılan Kuyuların Durumu…………………………………….67
Tablo
46:
Çevredeki
Sulama
Kooperatiflerine
Ait
Kuyuların
Ruhsat
Alanına
Uzaklıkları…………………………………………………………………………………….68
Tablo 47: Doksanlı Yıllarda Açılan Kuyuların Durumu……………………………………..68
Tablo 48: Konya İli Arazi Varlığı…………………………………………………..………..74
Tablo 49: Konya İli Sulama Alanı Bilgileri……………………………………………...…..74
Tablo 50: Konya İli Tarım Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıfları ve Dağılımı (Ha)…………75
Tablo 51: İlçeye Göre Toplam Arazi Kullanım Durumu…………………………………….82
Tablo 52: Toplam Arazi Kullanım Durumu………………………………………………….83
Tablo 53: İşlenen Arazinin Kullanım Durumu………………………………………………83
Tablo 54: Konya İli Arazi Kullanım Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Dağılımı (Konya İli
Arazi Varlığı Envanteri)………………………………………………………………………84
Tablo 55: Selçuklu İlçesi Baklagil Ekiliş ve Üretimleri……………………………………..85
Tablo 56: Selçuklu İlçesi Endüstriyel Bitkiler Ekiliş ve Üretimleri ………….……………..85
Tablo 57: Selçuklu İlçesi Tahıl Ekiliş ve Üretimleri ………………………………………...85
vii
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 58: Selçuklu İlçesi Yağlı Tohumlular Ekiliş ve Üretimleri …...……………………...86
Tablo 59: Selçuklu İlçesi Yem Bitkileri Tohumlular Ekiliş ve Üretimleri.………………….86
Tablo 60: Selçuklu İlçesi Yumru Bitkiler Ekiliş ve Üretimleri ………..……………………86
Tablo 61: Selçuklu İlçesi Baklagil Sebzeler Ekiliş ve Üretimleri …………………...………86
Tablo 62: Selçuklu İlçesi meyvesi Yenen Sebzelerin Üretimleri …………………………...86
Tablo 63: Selçuklu İlçesi Soğansı-Yumru-Kök Sebzeler Üretimleri ………………………..87
Tablo 64: Selçuklu İlçesi Yaprağı Yenen Sebze Üretimleri …………..…………………….87
Tablo 65: Selçuklu İlçesi Sert Kabuklular Ekiliş ve Üretimleri …………………………….87
Tablo 66: Selçuklu İlçesi Taş Çekirdekliler Ekiliş ve Üretimleri …………………………...87
Tablo 67: Selçuklu İlçesi Üzüm ve Üzümsüler Ekiliş ve Üretimleri ………………………..87
Tablo 68: Selçuklu İlçesi Yumuşak Çekirdekliler Ekiliş ve Üretimleri ……………………..88
Tablo 69: Hayvancılık Verileri ……………...……………………………………………….88
Tablo 70: Proje Alanı ve Etki Alanında Saptanan Flora Türleri ve Korunma Durumları …..95
Tablo 71: Proje Alanı ve Etki Alanında Saptanan İkiyaşamlı Türleri, Korunma Durumları ve
Statüler ………………………………………………………………………………….……97
Tablo 72: Konya İli ve Karaömerler Köyüne Ait Nüfus……………………………………105
Tablo 73: Konya İli Yaş Gruplarına Göre Nüfus…………………………………………...106
Tablo 74: Konya İli Öğretim Kurumları……………………………………………………107
Tablo 75: Ocaktan Meydana Gelebilecek Atıksu Miktarı………………………………….111
Tablo 76: Mevcut Durum Kapasite Artışı ve Sonrası Makine-Ekipman Durumu………….118
Tablo 77: Her Bir Ocaktaki Basamak Dizaynı……………………………………………..123
Tablo 78: Üretim Miktarları………………………………………………………………...123
Tablo 79: Mevcut Durum - Kapasite Artışı - Kapasite Artışı Sonrası Personel Sayısı…….124
Tablo 80: Ocaktan Meydana Gelebilecek Atıksu Miktarı………………………………….125
Tablo 81: Toz Emisyonu Kütlesel Debileri………………………………………………...163
Tablo 82: Toplam Toz Emisyonu Kütlesel Debileri………………………………………..165
Tablo 83: Patlatma Deliği Şarj Yoğunluğu (kg/m)………………………………………...167
Tablo 84: Yıllık Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi…………………….……………169
Tablo 85: Aylık Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi…………………………………..170
Tablo 86: Haftalık Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi………………………………..170
Tablo 87: Günlük Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi………………………………...170
Tablo 88: Mesafeye Göre Sarsıntı Hızı …………………….………………………………172
viii
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 89: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak
Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının
Dışında Yaratacağı Zemin
Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri …………………….……………………173
Tablo 90: Mevcut Durum ve Kapasite Artışı Sonrası Patlayıcı Miktarları…………………175
Tablo 91: Patlatma Dizaynı…………………………………………………………………176
Tablo 92: Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ……………………..180
Tablo 93: Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Ortalama Ses Gücü
Düzeyi……………………………………………………………………………………….183
Tablo 94: Tesiste Oluşan ve Kapasite Artışı Sonrası Oluşacak Olan Katı Atık Miktarları...186
Tablo 95: Tesiste Oluşan Atık Yağ Kodları, Atık Yağ Miktarları ve Atık İşleme
Yöntemi...................................................................................................................................189
Tablo 96: Motorinin Özellikleri…………………………………………………………….190
Tablo 97: Kullanılacak Makineler Ve Özellikleri………………………………………….190
Tablo 98: Diesel Araç Kirlenme Faktörleri……………………………………………..….191
Tablo 99: İş Makinelerinden Kaynaklanacak Kirletici Değerleri…………………………..191
ix
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1: Genel İş Akım Şeması……………………………………………………………...…7
Şekil 2: Kırma-Eleme Tesisi İş Akım Şeması………………………………………………....8
Şekil 3. Örnek Kırma-Eleme Tesisi…………………………………………………………....9
Şekil 4: İnce Ve İri Agrega Tane Boyutları ……………………………………………….…12
Şekil 5: Yer Bulduru Haritası ……………………………………………………………..…17
Şekil 6: Tesise Ait Fotoğraflar ………………………...…………………………………..…23
Şekil 7: Proje Alanını Ve Civarında Yer Alan Madencilik Faaliyetlerini Gösteren Uydu
Fotoğrafı…………………………………………………..……...…………………………...23
Şekil 8: İklim Haritası………………………………………………………………………...37
Şekil 9: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Basınç Değerlerinin Grafiksel Gösterimi…….38
Şekil 10: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Sıcaklık Değerlerinin Grafiksel Gösterimi…..39
Şekil 11: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Yağış Değerlerinin Grafiksel Gösterimi……..40
Şekil 12: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Nem Değerlerinin Grafiksel Gösterimi……...41
Şekil 13: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Buharlaşma Değerlerinin Grafiksel
Gösterimi……………………………………………………………………………………...41
Şekil 14: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Kar Yağış Değerlerinin Grafiksel
Gösterimi……………………………………………………………………………………...42
Sekil 15: Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Sayısı
Ortalaması Grafiksel Gösterimi………………………………………………………………44
Şekil 16: Aylara Göre Esme Sayıları Toplamı……………………………………………….46
Şekil 17: Yıllık Esme Sayıları Toplam……………………………………………………….47
Sekil 18: Konya Meteoroloji İstasyonu Kış Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel
Gösterimi……………………………………………………………………………………..48
Sekil 19: Konya Meteoroloji İstasyonu İlkbahar Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel
Gösterimi……………………………………………………………………………………..49
Sekil 20: Konya Meteoroloji İstasyonu Yaz Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel
Gösterimi……………………………………………………………………………………...50
Sekil 21: Konya Meteoroloji İstasyonu Sonbahar Mevsimi Esme Sayıları Toplamının
Grafiksel Gösterimi…………………………………………………………………………...51
Şekil 22: Yönlere Göre Rüzgar Hızı Diyagramı..……………………………………….......52
Şekil 23: Konya Meteoroloji İstasyonu Ortalama Rüzgâr Hızının Grafiksel Gösterimi……..53
x
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Sekil 24: Konya Meteoroloji İstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı
Ortalaması Grafiksel Gösterimi………………………………………………………………54
Sekil 25: Konya Ovası ve Çevresinin Jeoloji Haritası……………………………………….56
Şekil 26: İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası………………………………………………57
Şekil 27: İnceleme Alanının Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti……………………………...59
Şekil 28: Konya İli Deprem Haritası…………………………………………………………66
Sekil 29: Arazi Varlığı Haritası………………………………………………………………73
Şekil 30: Düzlemsel Kayma Şev Dizayn Grafiği…………………………………………….80
Şekil 31: Taksonların Karelere Dağılımı……………………………………………………..89
Şekil 32:Türkiye’nin Fitocoğrafya Bölgeleri (Atalay 1994’den)…………………………….95
Şekil 33: Karayolu Trafik Hacmi (Çalışma sahası)…………………………………………114
Şekil 34: Patlatma Prosesi aşamaları………………………………………………………..119
Şekil 35: Açık Ocak İşletmeciliği Şematik Gösterimi...........................................................121
Şekil 36: Ocak Sahası Mevcut Durum Basamak Gösterimi………………………………..122
Şekil 37: Ocak Sahası Kapasite Artışı Sonrası Basamak Gösterimi………………………..122
Şekil 38: Patlatma Dizaynı…………………………………………...……………………..168
Şekil 39: Delik Dizaynı……………………………………………………………………..171
Şekil 40: Sarsıntı Grafiği……………………………………………………………………172
Şekil 41: Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Ortalama Ses Gücü
Düzeyi……………………………………………………………………………………….184
Şekil 42: Geçici Atık Depolama Alanı……………………………………………………...189
xi
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
EKLER:
EK 1 - ÇED KOORDİNATLARI
EK 2 - İŞLETME RUHSATLARI VE ÇED BELGELERİ
EK 3 - 82460 NOLU SAHA MİGEM BİRLEŞTİRME YAZISI
EK 4 – MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜLKİYET DURUM HARİTASI
EK 5 - ONAYLI 1/100.000 ÖLÇEKLİ KONYA-KARAMAN ÇEVRE DÜZENİ PLANI
HARİTASI
EK 6 - 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA, YER BULDURU HARİTASI VE
VAZİYET PLANI
EK 7 - KONYA METEOROLOJİK VE FEVK VERİLERİ
EK 8 - 1/25000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI VE KESİTİ VE DEPREM HARİTASI
EK 9 - VİDANJÖR YAZISI ve DEŞARJ İZİN MUAFİYET YAZISI
EK 10 - İMALAT VE ÇEVRE UYUM HARİTASI
EK 11 - ÜRETİM TERMİN PLANI HARİTASI
EK 12 – HAVA KALİTESİ MODELLEMESİ
EK 13 - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PATLATMA GÖRÜŞ YAZISI
EK 14 - AKUSTİK RAPOR
EK 15 – SAĞLIK KORUMA BANDI MESAFESİ HARİTASI
xii
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
EK 16 -
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI, ARAZİ VARLIKLARINI
GÖSTERİR HARİTA, FAALİYET SONRASI SENARYOLARI GÖSTERİR HARİTA
EK 17 - ACİL DURUM PLANI
EK 18 - İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ MERA KANUNLARI
UYGULAMALARI GÖRÜŞ YAZISI
EK 19 - ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLARIN DİPLOMALARI, İMZA SİRKÜLERİ
VE ÖZGEÇMİŞLERİ
xiii
KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
KISALTMALAR
CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme (“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora”)
ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi
ÇGDYY Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
dB Desibel
dBA A-Ağırlıklı desibel
DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
ha hektar
IUCN Uluslararası Doğa Koruma Birliği (“International Union for Conservation of Nature”)
kg kilogram
km kilometre
L Litre
m metre
m2 metre kare
m3 metre küp
ÖBA Önemli Bitki Alanı
ÖKA Önemli Kuş Alanı
s Saniye
SKHKKY Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TÜBİVES Türkiye Bitkileri Veri Servisi
TUİK Türkiye İstatistik Kurumu
xiv
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 1: A) PROJENİN TANIMI VE AMACI
Bu rapor, Konya Çimento Sanayi A.Ş. tarafından Konya İli, Selçuklu İlçesi,
Karaömerler Mahallesi, 20055352, 82460, 52264 ve 64022 ruhsat nolu kalker sahalarında
üretim miktarının artırılmasını, alan genişletilmesine gidilmesini ve 82460 ruhsat numaralı
sahası içinde yer alan kırma-eleme tesisinin kapasitesinin artırılmasını amaçlamakta olup,
proje için çevreye olabilecek etkilerine karşı önlemler ve önerileri içermektedir.
a)
Tanımı
Konya Çimento Sanayi A.Ş. tarafından Konya İli, Selçuklu İlçesi, Karaömerler
Mahallesi, 20055352, 82460, 52264 ve 64022 ruhsat nolu kalker sahalarında üretim miktarı,
alanın genişlemesi ve kırma-eleme tesisinin kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Ocak
alanlarına ait ÇED koordinatlar verilmiştir. (Bkz. Ek-1) Tüm ruhsatların kapladığı alan için
toplam 215,39 ha’lık alanda ÇED çalışması yapılacaktır. Tüm sahalarda yapılacak kapasite
artışı ile yıllık 4 milyon ton kalker üretimi hedeflenmektedir. Bu üretim firmanın çimento
fabrikasında hammadde ihtiyacının karşılanması için yapılacaktır.
Bu bağlamda tesis, kapasite artışı sonrası 03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği
Ek-1 Listesi Madde 29-Madencilik Projeleri
a) Bendi; 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık
işletmeler kapsamında yer alacaktır.
ç) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (1a ve 2a grup madenler 400.000 ton/yıl ve üzeri)
kapsamında yer alacaktır.
ÇED Başvuru Dosyası, 24.05.2013 tarihinde verilen ÇED Raporu Özel Formatına göre
hazırlanmıştır.
Proje kapsamında yer alan;
20055352 nolu 100 hektarlık kalker sahasının 24,90 hektarlık kısmı için 190.000 ton/yıl
kapasiteli “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” ile ilgili olarak (Mülga) İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü’nden 23.02.2006 tarih ve 176-817 sayı ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmış
ve daha sonra kapasite artışına gidilerek 24,98 hektarlık kısım için 16.10.2009 tarih ve
1540/7243 sayı ile tekrar ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır (Bkz. Ek-2).
1
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
52264 nolu 99,45 hektarlık kalker sahasının 24,88 hektarlık kısmı için 134.600 ton/yıl
kapasiteli “Kalker Ocağı” ile ilgili olarak (Mülga) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden
09.03.2006 tarih ve 219/972 sayı ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır (Bkz. Ek-2).
64022 nolu 99,97 hektarlık kalker sahasının 24,80 hektarlık kısmı için 150.000 ton/yıl
kapasiteli “Kalker Ocağı” ile ilgili olarak (Mülga) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden
06.09.2009 tarih ve 632/2778 sayı ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır (Bkz. Ek-2).
82460 (20055353 ve 20072884) nolu 80,88 hektarlık kalker sahasının 20055353 nolu
saha için 24,31 hektarlık kısmı için 237.500 ton/yıl kapasiteli “Kalker Ocağı” ile ilgili olarak
(Mülga) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden 24.02.2006 tarih ve 181/853 sayı ile ÇED
Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır (Bkz. Ek-2).
Kapasite artışı yapılması planlanan 82460 ruhsat numaralı saha 20055353 ve
200702884 ruhsat numaralı sahanın birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu sebeple bu saha içinde
yer alan 200702884 ruhsat nolu sahanın ÇED Belgesi mevcut değildir. Bu raporda saha içinde
ÇED Yönetmeliğine istinaden değerlendirme yapılacaktır. Maden Kanunu kapsamında
20055353 ve 200702884 ruhsat numaralı sahalar 82460 ruhsat numaralı saha altında
birleştirilmiştir. Bu konuda Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan Maden Teknik Heyet
Raporu ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-3)
Ocak sahalarının ÇED Yönetmeliği hükümleri uyarınca alınmış belge tarih ve no’ları
aşağıda Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo 1. Mevcut Durumdaki Sahalar için Alınan ÇED Gerekli Değildir Belgeleri
Ruhsat Numaraları
Belge Tarihleri
Karar Numaraları
20055352
23.02.2006
176-817
16.10.2009(Kapasite Artışı)
1540-7243(Kapasite Artışı)
52264 (ÖNİR:9676)
09.03.2006
219/972
64022
06.05.2009
632/2778
24.02.2006 (20055353)
181-853 (20055353)
20055353 ve 200702884 ruhsat
nolu sahalar 82460 nolu saha olarak
birleştirilmiştir.
Kapasite artışı yapılması planlanan bu sahalardaki mevcut üretim miktarı, kapasite artışı
ve kapasite artışı sonrası üretim miktarlarına ait bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
2
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 2. Mevcut Durum Kapasite Artışı ve Kapasite Artışı Sonrası Üretim Miktarları
Mevcut Durum Üretim
Kapasite Artışı Üretim
Kapasite Artışı Sonrası
Miktarı (ton/yıl)
Miktarı (ton/yıl)
Üretim Miktarı (ton/yıl)
20055352
361.250
818.750
1.180.000
52264 (ÖNİR:9676)
134.600
460.000
660.000
64022
150.000
340.000
490.000
82460
(20055353+200702884)
237.500 + 0 = 237.500
1.432.250
1.670.000
Toplam
985.000
3.015.000
4.000.000
Ruhsatlar
Kapasite artırımı kapsamında;
20055352 nolu saha ile ilgili olarak daha önce alınmış olan ÇED Gerekli Değildir
Belgesine esas 24,98 hektarlık ÇED alanına ek 33,63 hektar alan eklenerek, proje alanının
58,61 hektara genişletilmesine, 361.250 ton/yıl olan üretim miktarının 1.180.000 ton/yıla
çıkartılması,
52264 nolu saha ile ilgili olarak daha önce alınmış olan ÇED Gerekli Değildir
Belgesine esas 24,88 hektarlık ÇED alanına ek 15,08 hektar alan eklenerek proje alanının
39,96 hektara genişletilmesine, 134.600 ton/yıl olan üretim miktarının 660.000 ton/yıla
çıkartılması,
64022 nolu saha ile ilgili olarak daha önce alınmış olan ÇED Gerekli Değildir
Belgesine esas 24,80 hektarlık ÇED alanına ek 43,00 hektar alan eklenerek proje alanının 67,8
hektara genişletilmesine, 150.000 ton/yıl olan üretim miktarının 490.000 ton/yıla çıkartılması,
20055353 ve 200702884 nolu sahalar ile ilgili olarak da 53,69 ha alanda 237.500
ton/yıl olan üretim miktarının 1.670.000 ton/yıla çıkartılması planlanmaktadır.
Tablo 3. Mevcut Durum-Kapasite Artışı ve Kapasite Artışı Sonrası Alanları
Saha No
Mevcut Durum (ha)
Kapasite Artışı (ha)
Kapasite Artışı Sonrası
(ha)
20055352
24,98
33,63
58,61
52264
24,88
15,08
39,96
64022
24,80
43,00
67,8
82460
-
53,69
53,69
3
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tesislerde mevcut durumda toplamda 985.000 ton/yıl kalker alınmakta olup, kapasite
artışı sonrası 4.000.000 ton kalkerin çıkartılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan kapasite
artışı sonucunda alınacak olan 4.000.000 ton’luk kalker 215,39 ha’lık kısmında çalışma
yapılarak alınacaktır. Çıkarılan bu kalker 82460 ruhsat numaralı sahada bulunan ve kapasite
artışı sonrası 1000 ton/h kapasiteli olacak kırma-eleme tesisinde işlem gördükten sonra Konya
Çimento fabrikasına hammadde ve beton santrallerinde agrega sağlamak amacıyla
kullanılacaktır. 82460 ruhsat numaralı sahada bulunan 400 ton/h kapasiteli kırma-eleme tesisi
kapasite artışı sonrasında 1.000 ton/h’a yükseltilmesi planlanmaktadır.
Tablo 4. Mevcut Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Kapasite Artışı Sonrası Durumu
Bulunduğu Yer
Mevcut Durum (ton/h)
Kapasite Artışı (ton/h)
Kapasite Artışı Sonrası
(ton/h)
82460 Ruhsatlı Saha
400
600
1.000
Proje kapsamında yer alan kalker ocaklarında ve kırma-eleme tesisi işletmesinde yılda
11 ay, 330 gün, ayda 30 gün, 3 vardiya toplamda 24 saat üzerinden çalışma yapılacaktır.
Proje alanına en yakın yerleşim yeri; tesisin 2,4 km kuzeybatısında bulunan
Karaömerler Mahallesi ve 4 km kuzeydoğu istikametindeki Çandır Mahallesidir. Tesis sahası
Konya-Ankara Karayoluna 3 km uzaklıktadır.
Proje kapsamında dört adet kalker ocağı işletmesi yer almaktadır. Ocaklarda açık
işletme yöntemi ile üretim yapılacaktır. Proje kapsamında yer alan ocak sahalarında günde 3
vardiya, ayda 30 gün ve yılda 11 ay (330 gün) çalışma yapılması planlanmaktadır. Kalker
üretimi patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kalker sahalarındaki patlatma
işlemleri 8:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Buna göre;
20055352 nolu sahanın 100 hektar alanının, 63,65 hektarlık bölümünde üretim işlemleri
gerçekleştirilecek olup, yılda 1.180.000 ton kalker üretimi yapılacaktır.
Yıllık Üretim Miktarı: 1.180.000 ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı: 107272,72 ton/ay
Günlük Üretim Miktarı: 3575,75 ton/gün
Saatlik Üretim Miktarı: 148,98 ton/saat
Çalışma Süreleri: 11 ay/yıl, 330 gün/yıl, 30 gün/ay, (3x8 saat)/gün
4
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
52264 nolu sahanın 99,45 hektar alanının, 39,96 hektarlık bölümünde üretim işlemleri
gerçekleştirilecek olup, yılda 660.000 ton kalker üretimi yapılacaktır.
Yıllık Üretim Miktarı: 660.000 ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı: 60.000 ton/ay
Günlük Üretim Miktarı: 2.000 ton/gün
Saatlik Üretim Miktarı: 83,33 ton/saat
Çalışma Süreleri: 11 ay/yıl, 330 gün/yıl, 30 gün/ay, (3x8 saat)/gün
64022 nolu sahanın 99,97 hektar alanının, 67,8 hektarlık bölümünde üretim işlemleri
gerçekleştirilecek olup, yılda 490.000 ton kalker üretimi yapılacaktır.
Yıllık Üretim Miktarı: 490.000 ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı: 44545,45 ton/ay
Günlük Üretim Miktarı: 1484,84 ton/gün
Saatlik Üretim Miktarı: 61,86 ton/saat
Çalışma Süreleri: 11 ay/yıl, 330 gün/yıl, 30 gün/ay, (3x8 saat)/gün
82460 nolu sahanın 80,88 hektar alanının, 53,69 hektarlık bölümünde üretim işlemleri
gerçekleştirilecek olup, yılda 1.670.000 ton kalker üretimi yapılacaktır.
Yıllık Üretim Miktarı: 1.670.000 ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı: 151818,18 ton/ay
Günlük Üretim Miktarı: 5060,60 ton/gün
Saatlik Üretim Miktarı: 210,85 ton/saat
Çalışma Süreleri: 11 ay/yıl, 330 gün/yıl, 30 gün/ay, (3x8 saat)/gün
Kırma-Eleme Tesisi:
Proje kapsamında yer alan kırma-eleme tesisinde günde 3 vardiya (3x8=24 saat), ayda
30 gün ve yılda 11 ay (330 gün) çalışma yapılması planlanmaktadır. Dört adet kalker sahasında
üretilen yıllık toplam 4.000.000 ton kalker madeni 82460 nolu kalker sahası içinde kurulu olan
kırma-eleme tesisinde kırılarak sınıflandırılacaktır. Yıllık 4.000.000 ton olan kırma-eleme
tesisinde üretilen çeşitli boyutlardaki mıcır firmanın çimento fabrikasında kullanılmak üzere
sevki yapılacaktır. Tesisteki toz kaynağı olan her bir ünite (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar)
5
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
kapalı ortam içerisine alınacaktır. Kapalı ortam içerisine alınan ünitelere toz indirgeme sistemi
(sulu sistem veya pulvarize sistem) kurularak ortaya çıkacak tozlar yerinde bastırılarak çevreye
yayılması engellenecektir. Mevcutta çalışan tesis kapalı ortam içindedir.
Yıllık Üretim Miktarı: 4.000.000 ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı: 363636,36 ton/ay
Günlük Üretim Miktarı: 12121,21 ton/gün
Saatlik Üretim Miktarı: 505,05 ton/saat
Tesis Saatlik Kapasitesi: 1000 ton/saat
Çalışma Süreleri: 11 ay/yıl, 330 gün/yıl, 30 gün/ay, 24 saat (3x8 saat)/gün
Ocak sahasında yapılacak üretim aşamalarına ait iş akım şeması Şekil-1’de verilmiştir.
6
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
ÖRTÜ TABAKASININ SIYRILMASI
Gürültü
Toz Oluşumu
DELME
Toz Oluşumu
Gürültü
PATLATMA
Toz Oluşumu
Gürültü
EKSKAVATÖR İLE KALKERİN
SÖKÜLMESİ
Toz Oluşumu
Gürültü
KEPÇE İLE KAMYONLARA
YÜKLENMESİ
Toz Oluşumu
Gürültü
KAMYONLAR İLE STOK ALANINA
GÖTÜRÜLMESİ
Toz Oluşumu
Gürültü
KAMYONLAR İLE KIRMA ELEME
TESİSİNE NAKLEDİLMESİ
Toz Oluşumu
Gürültü
NAKLİYE KAMYONLARI İLE ÇİMENTO
FABRİKASINA NAKLEDİLMESİ
Şekil 1. Genel İş Akım Şeması
7
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
KALKERİN KIRMA-ELEME TESİSİNE GELİŞİ
Kırma esnasında
oluşacak
tozuma/gürültü
BİRİNCİL KIRICI
Eleme esnasında
oluşacak
tozuma/gürültü
ELEK
Kırma
esnasında
oluşacak
tozuma/gürültü
SEKONDER KIRICI
ELEK
Eleme esnasında
oluşacak
tozuma/gürültü
SEVKİYAT
Şekil 2. Kırma-Eleme Tesisi İş Akım Şeması
Kırma Eleme Tesisi Üretim Faaliyetleri
Ocak alanından üretimi gerçekleştirilen kalker cevherinin tamamı kırma-eleme
tesisinde boyutlandırılmaktadır. Kapasite artışı ile birlikte ocaktan alınacak kalkerin tamamı
kırma-eleme tesisinde işlemden geçirilecektir.
Kırma – eleme tesisinin genel anlatımı aşağıda açıklanmıştır.
Patlatma sonucu ana kayadan ayrılan kalker madeni kamyonlara yüklenerek konkasör
tesisine getirilir. Burada kırıcılardan geçirilen kalkerin tane boyutları küçültülmüş olur. Çapları
küçültülen kalker eleklere getirilerek elenir ve depolanmak üzere depo sahasına getirilir. Daha
sonra ihtiyaç durumuna göre kamyonlarla sevk edilerek sahadan çıkarılır.
Ocaktan ve alınan bitkisel toprak + hafriyat atığı ile kırıcıdan çıkan kalkerin
stoklanması esnasında da tozuma oluşacaktır. Bu tozumayla da ilgili olarak;
03.07.2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerinde geçen;
Ek-1’nde yer alan;
b) maddesi 2.2.Tane boyutu 1 mm ≤ çap ≤ 5 mm maddelerin doldurma, ayırma,
eleme, taşıma, kırma, öğütme gibi işlemlerin yapıldığı baca dışındaki yerlerden toz emisyonun
kaynaklandığı tesisler için emisyon faktörü kullanılarak kütlesel debi hesaplanır.
8
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Üretim süresince alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Toz emisyonu su
kullanılarak önlenecekse toz kaynağı olan ünitenin faaliyete geçmesi ile birlikte su püskürtme
sistemi eş zamanlı olarak devreye girmeli ve üretim süresince çalışmalıdır.
c) maddesi
açıkta depolana yığma malzemeler
 Araziye rüzgar kesici levhalar yerleştirilir, duvar örtülür veya rüzgar kesici ağaçlar
dikilir.
 Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı
bağlantı kısımlarının üstleri kapatılır.
 Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılmaktadır.
 Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan malzeme ile
kapatılmaktadır.
 Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecektir. Bu durumu sağlamak için gerekli
donanım kurulur.
e) maddesi
Tesis içi yolların durumu: Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyorsa
yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemeler ile kaplanması, düzenli
olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir.
Maddelerinde geçen hükümlere uyulacağını taahhüt ederiz.
Şekil 3. Örnek Kırma-Eleme Tesisi
9
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
b)
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Ömrü
Ocak ve kırma-eleme tesisinde mevcut durumda toplamda 985.000 ton/yıl kalker
üretimi yapılmakta olup, kapasite artışı sonrası 4.000.000 ton kalkerin çıkartılması
planlanmaktadır. Projenin faydalı ömrü tespit edilen görünür rezerv ve yıllık üretim miktarı
göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Buna göre;
İşletme Alanı Rezervi:
Planlanan kapasite artışıyla toplam 215,39 hektar alanın tamamında kalker
işletmeciliği yapılacaktır.
İşletmenin rezervi;
Kalker Ocağı Alanı: 2.153.900 m2
Ortalama Kalınlık: 120 metre
Yoğunluk: 2,5 g/cm³
Görünür Rezerv Miktarı: 2.153.900 m2 x 120 m x 2,5 ton/m3 = 646.170.000 ton’dur.
Yıllık Üretim Miktarı: 4.000.000 ton/yıl
Proje Ömrü: 646.170.000 / 4.000.000 ton/yıl = 161 yıl
Yılda ortalama 4.000.000 ton kalkerin ocak sahasından alınarak kırma-eleme tesisinde
işleme tabi tutulması planlanmaktadır. Projenin ömrü sahanın rezerv miktarı ile
orantılandırılarak yaklaşık 161 yıl olarak öngörülmektedir.
Ocakların işletme ruhsat süreleri 10 yıl olduğundan; günün ekonomik koşulları ve
rezerv durumu göz önünde bulundurularak ruhsat süresi sonunda temdit (süre uzatımı)
taleplerinde bulunulacaktır.
10
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
B) ÇIKARILACAK MALZEMENİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERALOJİK
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI
Kimyasal bileşiminde asgari %90 kalsiyum karbonat (CaCO3) bulunan tortul kayaçlara
kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir. Ayrıca mineralojik bileşiminde asgari %90 kalsit
minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir. Dünyada kalker ürünleri kadar çok
çeşitli kullanım amacı olan bir başka ürün mevcut değildir. Bugün dünyada tüketilen kalker
miktarının yaklaşık olarak yıllık 4,5 milyar ton mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir.
Bölge kireçtaşları yoğunluklu olarak inşaat ve yol yapımında kullanıldığından öncelikle
TS 706 EN 12620+A1 (2009) Beton Agregaları ile TS EN 13043 (2004) Yollar, Havaalanları
ve Trafiğe Açık Diğer Alanlardaki Bitümlü Karışımlar ve Yüzey Uygulamalarında Kullanılan
Agregalar, standartlarına göre kullanılacak agregalar incelenerek uygunluğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda agrega tane sınıflarının geometrik özellikler; agrega tane sınıfları, tane
büyüklüğü dağılımları, çok ince malzeme muhtevası, çok ince malzemelerin kalitesi-metilen
mavisi, iri agregaların tane şekli-yassılık indeksi; fiziksel özellikler; tane yoğunluğu ve su
emme oranları, yığın yoğunlukları, iri agregaların kırılmaya karşı direnci; Kimyasal özellikler;
klorürler, iri agregaların donma-çözülmeye karşı direnci, asitte çözülebilen sülfat, toplam
kükürt, ısıl şoka karşı direnç incelenmektedir.
Çimento üretiminde kullanılan ana hammaddeler jeolojide sedimanter kayaçlar olarak
bilinen kireçtaşı, kil ve marndır. Klinker üretiminin ana komponentleri olan CaO için kalker
(kireçtaşı); SiO2, Al2O3, ve Fe2O3 için de kil mineralleri temel kaynaklardır. Çimento
üretiminde kullanılacak hammaddelerin uygunluk dereceleri onların kimyasal bileşimleri ile
orantılıdır. Kireçtaşı bileşeni için kireç standardı bir kriter olarak kullanılmaktadır. Bölge
kireçtaşlarının, çimento hammaddesi olarak kullanılabilirliği araştırılarak uygun olup olmadığı
belirlenmiştir.
Mendirek-liman yapımlarında, dere ıslahlarında kullanılan çeşitli ebat ve ağırlıklardaki
blok taş ile inşaat sektöründe kullanılan (istinat duvarı vb.) yapı taşları için kaya yoğunluğu, su
emme, don kaybı, donma çözünme kaybı, metilen mavisi, basma dayanımı, nokta yükleme
indeksi, ıslak dinamik ezilme değeri, blok bütünlüğü deneyleri yapılarak kireçtaşlarının dolgu
bloğu olarak ve yapı taşı olarak kullanılabilirliği incelenmiştir.
Örnekler üzerinde MTA tarafından Rigaku DMAX III C XRD cihazı ile yapılan faz
(mineralojik) analiz sonucunda kireçtaşı örneklerinin kalsitten oluştuğu ve bünyelerinde de az
miktarda kuvars bulunduğu belirlenmiştir.
11
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 5. Kalkerin Fiziksel Özellikleri
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3)
Su Emme Oranı (Ağırlıkça) (%)
Porozite (%)
0,19±0,09
0,50±0,16
2,62±0,12
Şekil 4. İnce ve İri Agrega Tane Boyutları
Birçok ülkede kalkerin ana kullanım sahası %40-70 oranıyla inşaat ve yapı sektörüdür.
Kalker bu sektörde beton harcında agrega (mıcır) olarak ve yol yapımında agrega/dolgu
malzemesi olarak kullanılır.
Agrega, kentleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamaya
çalışan ve son yıllarda ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelen, inşaat sektörünün
temel yapı elemanlarındandır. Yol, altyapı malzemesi, bina inşaatları, köprü inşaatı vb.
alanlarda çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Agrega doğal, yapay veya her ikisinden yoğun mineral malzemenin genellikle 100
mm'ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış ve/veya kırılmış tanelerinin bir yığınıdır.
Teraslardan, nehirlerden, denizlerden, göllerden ve tas ocaklarından elde edilen kırılmış
veya kırılmamış agregalara doğal agrega (doğal malzeme), yüksek fırın cüruf taşı, izabe cürufu
veya yüksek fırın cüruf kumu gibi sanayi ürünü olan kırılmış veya kırılmamış yoğun yapılışlı
agregalar ise, yapay agrega olarak adlandırılmaktadır.
Tür, boyut ve kullanımlarına göre ise şu şekilde sınıflandırılabilirler; iri agrega (çakıl,
kırmataş, yapay taş), ince agrega (kum, kırma kum, yapay kum) ve taş unu (dolgu).
Ocaklardan elde edilen, iri boyut nedeniyle kum veya çakıl olarak kullanılamayan malzemeler,
kırma ve eleme işlemlerinden geçirilerek istenen boyutta malzeme haline getirilir. Kırmaeleme tesisleri bu açıdan son derece önemlidir. Son ürünün istenilen nitelikte olması kırmaeleme tesislerinin verimliliği ile doğrudan ilişkilidir.
12
KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
Tablo 6. Agreganın Özellikleri
Agrega Tipi
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Birim Hacim Kütlesi (kg/m3)
Normal Agrega
2000-3000
Hafif Agrega
≤ 2000
Ağır Agrega
≥ 3000
İnşaat ve yapı endüstrisinde kullanılan yıllık agrega miktarı dünyada yaklaşık 1,5 milyar
ton/yıl; Türkiye’de ise yaklaşık 180 milyon ton/yıl civarındadır. Bu değer Türkiye’deki toplam
kireçtaşı üretiminin %74’üne karşılık gelmektedir. Kalkerin diğer kullanım alanları ise;
çimento ve kireç üretimi, metalürji, tarım, baca gazı arıtımı ve cam, soda, şeker, kağıt, lastikplastik, kauçuk sanayilerinde, boya üretimi gibi çeşitli endüstriyel alanlarıdır.
13
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
Proje yer seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan yerin,
Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan üzerinde, değil ise
mevcut arazi kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte gösterimi)
Konya Çimento Sanayi A.Ş. tarafından Konya İli, Selçuklu İlçesi, Karaömerler
Mahallesi mevkiinde yer alan, IR:20055352, S:82460, S:52264 ve S:64022 nolu kalker
sahalarında üretim miktarının artırılması, işletme alanlarının genişletilmesi ve 82460 nolu
kalker sahası içinde yer alan kırma-eleme tesisinin 400 ton/h olan kapasitesinin 1000 ton/h’a
çıkarılması planlanmaktadır. Ocak alanları Konya ili kuzeyinde yer alan Fakra dağı üzerinde
ve Konya il merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunmaktadır. Projenin seçilen yerde
kapasite artışı yapmasına;
-
Mevcut çalışan ocak alanlarının bu bölgede bulunması,
-
Sahadaki kalker kalitesinin hammadde olarak çimento fabrikasında kullanımına
uygun olması,
-
Söz konusu alanın nakliye imkanlarının uygun olması
gibi nedenler etkili olmuştur.
Tesislerde mevcut durumda toplamda 985.000 ton/yıl kalker alınmakta olup, kapasite
artışı sonrası 4.000.000 ton kalkerin çıkartılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan
kapasite artışı sonucunda alınacak olan 4.000.000 ton’luk kalker 215,39 ha’lık kısmında
çalışma yapılarak alınacaktır. Çıkarılan bu kalker 82460 ruhsat numaralı bulunan kırma-eleme
tesisinde işlem gördükten sonra Ruhsat sahibine ait Çimento fabrikasına hammadde ve hazır
beton santrallerinde agrega sağlamak amacıyla kullanılacaktır. 82460 ruhsat numaralı saha da
bulunan 400 ton/h kapasiteli kırma-eleme tesisi kapasite artışı sonrasında 1.000 ton/h’a
yükseltilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu faaliyete en yakın yerleşim yeri tesisin kuzeybatısında 2,4 km uzaklıkta
bulunan Karaömerler Mahallesi ve 4 km uzaklıkta Çandır Mahallesidir.
Faaliyet alanına D715 Konya-Ankara yolu üzerinden ulaşılmakta olup, Konya-Ankara
Karayoluna 3 km uzaklıktadır.
Proje alanı L29-D3 paftasında yer almaktadır.
ÇED alanına ait Konya Milli Emlak Müdürlüğünden alınan 1/5000’lik parselasyon
haritası üzerinde mülkiyet durumunu gösteren harita ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-4) Buna göre
sahanın 1576958,500 m2’lik kısmı mera ve 575300,000 m2’lik kısmı ise tescil dışı hazine
arazisi statüsündedir.
14
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Proje alanları; Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planında; “Mera Alanı” kapsamında yer almaktadır. Söz konusu faaliyet Konya-Karaman
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan notlarında; 8.17 Maden İşletme
Tesisleri, Geçici Tesisler, Maden Sahaları ve Ocaklar kapsamında yer almaktadır. Onaylı
Çevre Düzeni Planı ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-5) Ocak alanlarının gösterildiği 1/25000 ölçekli
topoğrafik harita ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-6)
Çevre Düzeni Planın plan notlarında aşağıda verilen;
“8.17.1. Madencilik Faaliyetlerinde, “Maden Kanunu” ve İlgili Yönetmelik hükümlerine
uyulacaktır.
8.17.2. Maden Ruhsat Sahasında ihtiyaç duyulan geçici tesisler, ilgili kurum ve kuruluşlardan
izin ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden geçici tesis olduğuna dair belge alınmak kaydı
ile yapılabilir.
8.17.3. Geçici tesislerin kullanımı maden ruhsatının veya maden rezervinin işletme süresi ile
sınırlıdır. Bu tesisler, kullanım süresinin bitmesi durumunda kaldırılır.
8.17.4. Maden İşletme Ruhsatı alınan alanlar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, bu çevre
düzeni planının veri tabanına işlenmek üzere 1/25.000 ölçekli koordinatlı haritalara
işlenerek, sayısal olarak Bakanlığa gönderilir.
8.17.5. Madencilik faaliyet alanlarında “ÇED Yönetmeliği” ve diğer mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.17.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.17.7. Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve bu
faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin etrafında, sağlık koruma bandı bırakılması
zorunludur. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde
yapılaşmaya izin verilmez. ÇED Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde, ÇED Raporunda
belirlenen mesafeler esas alınır.
8.17.8. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma
kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmez.
8.17.9. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında, koruma
alanının yatay olarak ilk 3km. genişliğindeki kısmında galeri yöntemi patlamalar, kimyasal ve
metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik
olarak belirlenen, ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını havza
15
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına, sağlık
açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması,
faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet
sahiplerince bakanlığa noter tasdikli yazılı taahütte bulunulması şartları ile izin verilebilir.
8.17.10. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak
madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirletilmemesi sağlanacaktır.
8.17.11. Maden ruhsat süresinin veya maden rezervinin bitmesi halinde işletme sahasının
çevre ile uyumlu hale getirilmesini içeren projenin ilgili idareye sunulması ve bu projenin
gerçekleştirileceğine dair yazılı taahhütte bulunulması zorunludur.
8.17.12. Bu planın onayından önce, tesis kullanıcılarına ulaşılamayan ve faaliyeti sona ermiş
veya terk edilmiş kum, çakıl ya da taş maden ocakları iyileştirme projesi ve uygulaması,
valilik denetiminde ilgili idareye yaptırılır ve sonuçlandırılır.” hükümlerine uyulacaktır.
Söz konusu faaliyet ile ilgili olarak “8.17. Maden İşletme Tesisleri, Geçici Tesisler,
Maden Sahaları ve Ocaklar” hükümlerine göre gerekli izinler alınacaktır.
Mevcut tesiste açık ocak işletmeciliği yapılmakta olup faaliyet iki aşamada
gerçekleştirilmektir. Öncelikle ocakta hammadde temini amacıyla kalker ocağı işletmeciliği
yapılmakta, ardından da ocaktan elde edilen kalker kırma-eleme tesisinde işlenerek, bir kısmı
ruhsat sahibine ait çimento fabrikasında hammadde olarak kullanılmak üzere çimento
fabrikasına gönderilmekte, bir kısmı da agrega üretimi neticesinde ruhsat sahibine ait beton
santrallerinde kullanılacaktır.
Madencilik projeleri doğal kaynaklar olup, bulunduğu yerde işletilmesi gerekmektedir.
Kırma-eleme tesisinin kalker ocağı sahasında açılması, ocaktan gelecek kalkerin nakliye
maliyetini azaltacak ve nakliyeden oluşacak çevresel etkenlerin meydana gelmesini
engellemiş olacaktır. Ayrıca faaliyet mevcut kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinin
kapasitesinin artırılması işi olması nedeniyle bu proje için başka bir alternatif yer
düşünülmemiştir.
Tesis yerine ait yer bulduru haritası Şekil-5’de verilmiştir. Ocak sahası ve çevresini
gösterir fotoğraflar Şekil-6’da ve Proje Alanını ve Civarında Yer Alan Madencilik
Faaliyetlerini Gösteren Uydu Fotoğrafı Şekil-7’de verilmiştir.
16
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 5. Yer Bulduru Haritası
17
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şantiye Binası yanında Konya Çimento
Tarafından Ağaçlandırılmış Alan
18
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kırma-Eleme Tesisi
19
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şantiye Binası
20
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tehlikeli Atık Alanı
21
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
22
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 6. Tesise Ait Fotoğraflar
Şekil 7. Proje Alanını ve Civarında Yer Alan Madencilik Faaliyetlerini Gösteren Uydu Fotoğrafı
23
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
1-20055352 Nolu Kalker Sahası:
20055352 nolu kalker sahası 100 hektardan meydana gelmektedir. İşletme ruhsatına
ait koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. 20055352 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece, kesir
Boylam (X)
38.11890381
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
489000
4219250
1
Enlem (Y)
32.64601950
2
471500
4219250
2
32.67453963
38.11898629
3
471500
4218500
3
32.67456963
38.11222690
4
470000
4219000
4
32.65743807
38.11668451
5
469000
4219000
5
32.64603038
38.11665069
20055352 nolu saha ile ilgili olarak 16.10.2009 tarihinde ‘’ÇED Gerekli Değildir
Kararı’’ verilen 24,98 hektarlık alana ait koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 8. 20055352 Nolu Saha İle İlgili Olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alana Ait Koordinatlar
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11896228
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470750
4219250
1
Enlem (Y)
32.66598358
2
471182
4219250
2
32.67091186
38.11897619
3
470997
4218668
3
32.66882506
38.11372497
4
470500
4218834
4
32.66314879
38.11520493
2- 52264 Nolu Kalker Sahası:
52264 nolu kalker sahası 99,45 hektardan meydana gelmektedir. İşletme ruhsatına ait
koordinatlar aşağıda verilmiştir.
24
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 9. 52264 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11448003
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
471500
4218750
1
Enlem (Y)
32.67455963
2
473000
4218750
2
32.69167071
38.11452619
3
473000
4218000
3
32.69169913
38.10776678
4
473240
4218000
4
32.69443666
38.10777394
5
473240
4217507
5
32.69445517
38.10333075
6
472550
4217967
6
32.68656755
38.10745579
7
472550
4218000
7
32.68656628
38.10775320
8
472465
4218035
8
32.68559539
38.10806605
9
472000
4218225
9
32.68028395
38.10976412
10
472000
4218500
10
32.68027315
38.11224256
11
471500
4218500
11
32.67456963
38.11222690
52264 nolu saha ile ilgili olarak 09.03.2006 tarihinde ‘’ÇED Gerekli Değildir Kararı’’
verilen 24,88 hektarlık alana ait koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 10. 52264 Nolu Saha İle İlgili Olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alana Ait Koordinatlar
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11448003
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
471500
418750
1
Enlem (Y)
32.67455963
2
472208
418750
2
32.68263606
38.11450213
3
472227
418131
3
32.68287693
38.10892396
4
472000
418225
4
32.68028395
38.10976412
5
472000
418500
5
32.68027315
38.11224256
6
471500
418500
6
32.67456963
38.11222690
25
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
3- 64022 Nolu Kalker Sahası:
64022 nolu kalker sahası 99,97 hektardan meydana gelmektedir. İşletme ruhsatına ait
koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 11. 64022 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11179961
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
471383
4218453
1
Enlem (Y)
32.67323690
2
471450
4218450
2
32.67400128
38.11177469
3
472550
4216000
3
32.68656628
38.10775320
4
472434
4217214
4
32.68527354
38.10066580
5
470779
4218211
5
32.66635702
38.10959921
64022 nolu saha ile ilgili olarak 06.05.2009 tarihinde ‘’ÇED Gerekli Değildir Kararı’’
verilen 24,80 hektarlık alana ait koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 12. 64022 Nolu Saha İle İlgili Olarak ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alana Ait Koordinatlar
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11179961
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
471383
4218453
1
Enlem (Y)
32.67323690
2
471450
4218450
2
32.67400128
38.11177469
3
471770
4218319
3
32.67765670
38.11060412
4
471224
4217943
4
32.67144379
38.10719816
5
470779
4218211
5
32.66635702
38.10959921
26
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
4- 82460 Nolu Kalker Sahası:
82460 nolu kalker sahası 80,88 hektardan meydana gelmektedir. İşletme ruhsatına ait
koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 13. 82460 Nolu Kalker Sahasına Ait İşletme Ruhsatı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.09955965
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
471927
4217093
1
Enlem (Y)
32.67949585
2
472000
4217024
2
32.68033113
38.09894005
3
472000
4217000
3
32.68033207
38.09872375
4
471000
4217500
4
32.66890681
38.10319843
5
471220
4217500
5
32.67141605
38.10320548
6
471500
4217400
6
32.67461362
38.10231311
7
470000
4219000
7
32.65743807
38.11668451
8
471500
4218500
8
32.67456963
38.11222690
9
472000
4218500
9
32.68027315
38.11224256
10
472000
4218225
10
32.68028395
38.10976412
11
471450
4218450
11
32.67400128
38.11177469
12
471383
4218453
12
32.67323690
38.11179961
13
470778
4218211
13
32.66634562
38.10959918
14
470300
4218500
14
32.66088122
38.11218818
15
470000
4218000
15
32.65748017
38.10767199
82460 (20055353 ve 20072884) nolu saha ile ilgili olarak 24.02.2006 tarihinde ‘’ÇED
Gerekli Değildir Kararı’’ verilen alana ait koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Proje kapsamında yer alan 20055352, 82460, 52264 ve 64022 nolu sahaları kapsayan
toplam ÇED alanı koordinatları aşağıda verilmiştir.
27
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 14. ÇED Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11877591
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470015
4219232
1
Enlem (Y)
32.65759942
2
471474
4219228
2
32.67424390
38.11878720
3
471112
4218962
3
32.67012498
38.11637834
4
471439
4218582
4
32.67387052
38.11296400
5
472508
4218021
5
32.67607793
38.11423188
6
472398
4218732
6
32.68480416
38.11434574
7
471148
4218023
7
32.68608640
38.10794118
8
470307
4218527
8
32.68083180
38.10444814
9
470016
4219006
9
32.67057367
38.10791673
10
471633
4218722
10
32.66095994
38.11243175
11
472046
4217635
11
32.65762034
38.11673912
Toplam
215,39 ha
Toplam
215,39 ha
Proje kapsamında yer alan her dört sahada çalışacak olan personelin sosyal altyapı
ihtiyaçları saha içinde kurulu olan şantiye binasından karşılanacaktır. Şantiye alanına ait
koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 15. Sosyal Tesis Alanı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
1
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
470209,531
4218562,129
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
1
Enlem (Y)
32.65984663
38.11267138
38.11257027
2
470221,916
4218553,903
2
32.65998831
3
470214,019
4218542,708
3
32.65989866
4
32.65976120
4
Toplam
470202,003
4218551,016
2
200 m
Toplam
Boylam (X)
38.11274515
38.11264477
2
200 m
28
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kırma-eleme tesisinde üretilen çeşitli boyutlardaki ürünler (mıcır) kalker sahası içinde
yer alan stok alanında geçici olarak depolanacaktır. Depolanan ürünler ise ihtiyaca göre inşaat
ve altyapı sektöründe kullanılmak üzere sahadan satışı yapılacaktır. Stok alanına ait
koordinatlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 16. Stok Koordinatları
Coğrafik Koordinatlar
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470308,595
4218492,231
1
32.66097964
38.11211844
2
470358,595
4218492,231
2
32.66154999
38.11212008
3
470358,595
4218452,231
3
32.66155165
38.11175958
4
470308,595
4218452,231
4
32.66098131
2
Toplam
2000 m
Enlem (Y)
Boylam (X)
38.11175794
2
Toplam
2000 m
Proje kapsamında yıllık 4.000.000 ton kapasiteli kırma-eleme tesisi yer almaktadır.
Kırma-eleme tesisi 82460 nolu saha içerisinde kurulacaktır. Dört adet kalker sahasından
üretilen kalker madeni proje kapsamında yer alan kırma-eleme tesisinde kırma ve eleme
işlemine tabi tutularak çeşitli çaplarda boyutlandırılacaktır. Kırma-eleme tesisinin kurulu
bulunduğu alana ait koordinatlar aşağıda verilmiştir. Kapasite artışı ile kırma-eleme tesisi
koordinatlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Tablo 17. Kırma-Eleme Tesisi Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470386,775
4218608,855
1
32.66186648
38.11317205
2
470466,225
4218607,770
2
32.66277294
38.11316492
3
470462,744
4218482,351
3
32.66273832
38.11203446
4
470382,588
4218483,776
4
32.66182400
Toplam
2
10.000 m
Enlem (Y)
Toplam
Boylam (X)
38.11204471
2
10.000 m
29
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi işletmesinde üretilen ürünlerin nakliyesi için
mevcutta yer alan yol kullanılacaktır. Proje alanı ile karayoluna bağlantıyı sağlayan nakliye
yolu tozumayı engelleyici malzeme ve/veya malzemeler ile kaplanacak ve nakliye yolu
çevresinde yeşil kuşak çalışması yapılacaktır. Nakliye güzergahı olarak kullanılacak olan
yoldaki tozlanmayı en aza indirgemek amacıyla düzenli olarak sulanacak ve temizlenecektir.
Nakliye sırasında araçların üstü kapatılarak tozun çevreye yayılımı engellenecektir. Ocak
içindeki yollardan kaynaklı tozlanmanın en aza indirgenmesi amacıyla, ocak içi yollar
tozumayı engelleyici malzeme ve/veya malzemeler ile kaplanacaktır.
Tablo 18. Tesis Bağlantı Yolu Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Boylam (X)
38.11114728
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470162,003
4218385,014
1
Enlem (Y)
32.65931187
2
470169,169
4218378,039
2
32.65939394
38.11108470
3
470089,003
4218310,014
3
32.65848231
38.11046892
4
470098,235
4218305,162
4
32.65858780
38.11042552
5
470040,003
4218063,014
5
32.65793377
38.10824120
6
4700049,935
4218061,689
6
32.65804709
38.10822964
7
470032,003
4217948,014
7
32.65784735
38.10720450
8
470042,236
4217951,020
8
32.65796403
38.10723197
9
470123,003
4217826,014
9
32.65889043
38.10610799
10
470138,317
4217822,208
10
32.65906533
38.10607425
Proje kapsamında yer alan kalker sahalarında işletmeye geçilmeden önce yer yer
kalınlığı 0-10 cm olan bitkisel toprak kepçe ve/veya ekskavatör ile yüzeyden sıyrılarak
alınacaktır. Alınan bitkisel toprak, kalker sahalarında daha sonra yapılacak olan rehabilitasyon
işlemlerinde kullanılmak üzere geçici olarak ruhsat alanlarında yer alan pasa ve bitkisel
toprak depolama alanlarında geçici olarak depolanacaktır. Sahalardaki doğaya yeniden
kazandırma işlemlerinde kullanılacak olan ve geçici olarak depolanan bitkisel toprak ruhsat
alanlarının dışına kesinlikle nakledilmeyecek ve satılmayacaktır.
30
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 19. Bitkisel Toprak Alanı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470322,635
4218810,412
1
32.66112654
38.11498650
2
470364,724
4218783,456
2
32.66160769
38.11474500
3
470337,768
4218741,368
3
32.66130201
38.11436478
4
470295,680
4218768,324
4
32.66082075
2
Toplam
2.500 m
Enlem (Y)
Boylam (X)
38.11460628
2
Toplam
2.500 m
Tablo 20. Pasa Alanı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470301,423
4218608,858
1
32.66089288
38.11316933
2
470351,423
4218608,858
2
32.66146324
38.11317098
3
470351,423
4218568,858
3
32.66146490
38.11281048
4
470301,423
4218568,858
4
32.66089455
2
Toplam
2.000 m
Enlem (Y)
Boylam (X)
38.11280883
2
Toplam
2.000 m
Tablo 21. Tehlikeli Atık Alanı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470202,769
4218500,968
1
32.65977207
38.11219372
2
470206,303
4218497,434
2
32.65981249
38.11216193
3
470202,769
4218493,900
3
32.65977237
38.11213000
4
470199,235
4218497,434
4
32.65973196
Toplam
2
25 m
Enlem (Y)
Toplam
Boylam (X)
38.11216170
2
25 m
31
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 22. Ağaçlandırma Alanı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470237,583
4218773,692
1
32.66015776
38.11465276
2
470335,381
4218708,492
2
32.66127612
38.11406837
3
470267,216
4218611,672
3
32.66050264
38.11319353
4
470237,704
4218630,180
4
32.66016512
38.11335938
5
470141,805
4218498,561
5
32.65907669
38.11216998
6
470141,805
4218498,561
6
32.65968296
38.11178086
7
470194,794
4218455,190
7
32.65924229
38.11139051
8
470156,003
4218412,016
8
32.65806648
38.11216912
9
470053,239
4218498,792
9
32.66016512
2
Toplam
33.973 m
Enlem (Y)
Boylam (X)
38.11216998
2
Toplam
33.973 m
Tablo 23. Kantar Alanı Koordinatları
UTM Koordinatları
ED-50
DATUM
Nokta
Coğrafik Koordinatlar
Nokta
DATUM
WGS-84
Türü
derece,kesir
Projeksiyon
6 derece
D.O.M.
33
ZON
36
Y
X
1
470203,470
4218347,339
1
32.65978648
38.11080915
2
470207,740
4218343,106
2
32.65983537
38.11077117
3
470195,964
4218331,330
3
32.65970149
38.11066461
4
470191,724
4218355,571
4
32.65965295
Toplam
2
100 m
Enlem (Y)
Toplam
Boylam (X)
38.11070268
2
100 m
32
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 3: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI
Proje konusu kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi kapasite artışı işletmeciliğidir. Üretim
faaliyetleri sırasında, ocakta ve kırma-eleme tesisinde toplam 50 kişilik personel 3 vardiya
üzerinden çalışacaktır. Faaliyet sahibinin kapasitesini arttırmasıyla beraber Kalker Ocağı ve
Kırma-Eleme Tesislerinde yöre halkına iş imkanı doğabilecektir.
Kalkerin ana kullanım sahası büyük oranda inşaat ve yapı sektörüdür. Beton harcında
mıcır olarak ve yol yapımında dolgu maddesi olarak kullanılır. Yol inşaatlarında asfalt ve
temel malzemesi olarak kullanılan kalker, yapı sektöründe önemli ve vazgeçilmez temel
hammaddedir. Kalker üretimi ile bölge bazında yapı sektörü hammadde ihtiyacı
karşılanacaktır.
Kalker üretimiyle; inşaat sektörleri birçok alanda kullanılabilecek hammadde
üretilerek; ülke ve bölge ekonomisine sağlanan katkı da artırılmış olacaktır.
Konya 4.081.353 hektar yüzölçümü ile Türkiye'nin en geniş alanına sahiptir.
2.247.857 hektar tarım arazisine sahip olan Konya nüfusunun %25'i kırsal kesimde
yaşamaktadır. Hububat ağırlıklı tarım yapılan ilimiz Türkiye hububat üretiminin %10’unu
teşkil etmektedir. 551.743 hektar alanda sulama yapılmakta buda toplam tarım arazisinin %
25'sini oluşturmaktadır.
Söz konusu proje Konya Çimento San. A.Ş. tarafından; Konya İli, Selçuklu İlçesi,
Karaömerler Mahallesi Mevkii adresinde olup, proje sahasına en yakın, nüfus yoğunluklu
yerleşim birimi; Karaömerler Mahallesidir.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Karaömerler Mahallesinde buğday, arpa, ayçiçeği, şekerpancarı ve yonca yetiştirilmesi
yapılmaktadır. Faaliyet yerine yakın çevredeki yerleşim yerlerinde büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık yapılmakta olup, ağırlıklı olarak bu hayvanlardan süt ve et ürünleri
sağlanmaktadır. Büyükbaş hayvancılık genelde ahırlarda besicilik olarak yapılmaktadır.
Küçükbaş hayvancılık ise kış ayların dışındaki aylarda yakın çevredeki mera alanlarında
otlatılarak, kış aylarında ise evlerdeki ağıllarda beslenerek yapılmaktadır.
33
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
3.1. Projenin Zamanlama Tablosu
ÇED süreci zamanlama tablosu aşağıda verilmiştir. Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme
Tesisi kapasite artışı işletmesi ile ilgili olarak 2013 yılı ayında ÇED süreci başlatılmıştır.
“ÇED Olumlu Belgesi” alınması durumunda ÇED mevzuatına göre gerekli izinler alındıktan
sonra inşaat çalışmalarına başlanacaktır.
Tablo 24. Zamanlama Tablosu
YILLAR/AYLAR
Yapılacak İşler
Belirlenen Format
Doğrultusunda
ÇED Raporunun
Hazırlanması ve
Bakanlığa
Sunulması
2.IDK Toplantısı
ÇED Süreci Sonu
(Öngörülen)
Meri Mevzuat
Kapsamında
İzinlerin Alınması
Üretime Devam
Edilmesi
3
4
5
6
7
2014
8 9
10
11
12
1
2
3
4
5
2015
6 7
8
9
10
11
3.2. Projenin Fayda-Maliyet Analizi
Proje kapsamında yer alan kalker ocağı ile ilgili olarak yatırımlar önceki yıllarda
tamamlanmış olup, yapılan yatırımdaki makine ve ekipman kapasite artışı sonrası ortaya
çıkacak olan iş yükünü kaldırabilecek kapasitede olduğundan yeni bir yatırıma gidilmesi
planlanmamaktadır.
İşletme Giderleri
Kalker ocağında; yılda 11 ay 330 gün, ayda 30 gün, 3 vardiya toplamda 24 saat
üzerinden çalışma yapılacaktır.
34
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Personel Giderleri:
Yıl içinde 11 ay boyunca 50 kişilik istihdam sağlanacak olup söz konusu personelin
görev dağılımı ve ücretleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşletmede çalışacak olan
personelin giderleri yıllık 1.130.880 TL olacaktır. Proje kapsamında kullanılacak iki tür enerji
kaynağından biri elektrik, diğeri motorindir. Elektrik enerjisi, şantiye binasında; motorin,
ekskavatörler, kamyonlar, yükleyici vb. iş makinelerinde kullanılacaktır. Elektrik enerjisi
enerji nakil hattından karşılanmaktadır.
Tablo 25. Çalışacak personel sayısı ve görev dağılımı
Personel görev yeri
Teknik nezaretçi
Operatör
Kamyon şoförü
İşçi
Toplam
Sayısı
1
21
22
6
50
Aylık ücret (TL)
2.750
43.050
38.060
10.380
94.240
Yıllık ücret (TL)
33.000
516.600
456.720
124.560
1.130.880
Patlayıcı Madde Giderleri:
Üretim işlemleri sırasında patlayıcı madde kullanımı söz konusu olmaktadır. Bunun
için yıllık yaklaşık olarak 2.435.664 TL gider olacaktır.
Yıllık işletme giderleri:
Tablo 26. Yıllık İşletme Giderleri
Harcama Kalemleri
İşçilik ve Personel Giderleri
Elektrik Giderleri
Yakıt Giderleri
Patlayıcı Madde Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
İdari vb. Giderler
İş Sağlığı - Güvenliği Giderleri
Beklenmeyen Giderler
Toplam İşletme Giderleri
Tutarı (TL)
1.130.880
720.000
8.467.200
2.435.664
150.000
50.000
12.000
100.000
13.065.744
35
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İşletme Gelirleri
Maden sahasından yılda 4.000.000 ton kalker madeni üretimi gerçekleştirilecek ve
alınacak kalker kırma ve eleme işlemine tabi tutulmak üzere sahadan satışı yapılacaktır. Bu
kapsamda öngörülen satış hâsılatı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 27. Yıllık İşletme Gelirleri
Kalkerin Birim Fiyatı
(TL/ton)
5,5
Yıllık Üretim Miktarı
(ton)
4.000.000
Toplam Hâsılat
(ton)
22.000.000
Yıllık işletme karı
Kalkerin Birim Fiyatı Yıllık Üretim Miktarı Toplam Hâsılat
5.5 TL/ton (Tüvenan Satış) dan yıllık 4.000.000 ton ve toplamda 22.000.000 TL dir.
Tablo 28. Yıllık İşletme Karı
Toplam İşletme Gelirleri
Toplam İşletme Giderleri
Brüt Karı
Devlet Hakkı (%4)
Ek Devlet Hakkı (%30)
Toplam Devlet Hakkı
Gayrisafi Kar
Kurumlar Vergisi (%30)
Kullanılabilir Kar
22.000.000 TL
13.065.744 TL
10.934.256 TL
960.000 TL
288.000 TL
1.248.000 TL
9.686.256 TL
3.280.277 TL
6.405.979 TL
Bu kapsamda; piyasa araştırması sonucunda yapılan hesaplamalarda işletmenin
giderleri yaklaşık olarak 13.065.744 TL, işletme gelirleri ise yaklaşık olarak 22.000.000 TL
olarak belirlenmiştir. İşletmedeki kullanılabilir kar 6.405.979 TL olacaktır. Proje konusu saha
için, yıllık 960.000 TL Devlet Hakkı ve 3.280.277 TL Kurumlar Vergisi ödenecek olup devlet
ekonomisine katkıda bulunulacaktır.
36
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 4: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJENİN ETKİ ALANININ
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ
4.1. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı
Konya Çimento Sanayi A.Ş. tarafından Konya İli, Selçuklu İlçesi, Karaömerler
Mahallesi, 20055352, 82460, 52264 ve 64022 ruhsat nolu sahalarda toplamda 215,39 Ha’lık
alanda “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı” faaliyeti gerçekleştirilecektir.
4.1.1.Meteorolojik ve İklimsel Özellikler
Türkiye İklim haritası görünümü aşağıda Şekil 8’de verilmiştir. Konya Meteoroloji
İstasyonu ait 1970–2012 yılına ait (aylar bazında) verileri içeren rasat süresi 42 yıl olan
meteorolojik veriler sunulmuştur.(Bkz Ek-7) T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji
Genel Müdürlüğü Konya Meteoroloji İstasyonundan alınan veriler temin edilmiştir.
Şekil 8. İklim Haritası
Konya ili, yarı kurak, hafif denizel iklim özellikleri gösteren bir ildir Bölge genelinde
yarı kurak olmakla birlikte, hafif Akdeniz iklimi etkisinde kalmaktadır. Yağışın az olmasına
rağmen mevsimlere göre homojen dağılım gösterdiği için yaz aylarında şiddetli su fazlalığı
37
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
görülmemektedir. Bölgenin güneyinde her ne kadar Torosların uzandığı dağlık alan doğal
sınırı oluştursa da Akdeniz iklimi hafif de olsa bölgede etkisini göstermektedir.
Projenin bulunduğu Konya-Selçuklu bölgesi karasal iklim kuşağındadır. Yazlar sıcak ve
kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 11,5ºC’dir. Rastlanan en yüksek
sıcaklık 40°C, en düşük ise -28,2°C’dir. Yılın ortalama 10 gününde sıcaklık -10°C’ den
düşüktür. Don olayı görülen gün sayısı 100’dür. Don 14 Eylül ile 15 Mayıs arasında
görülebilir. Ortalama nisbî nem 60’tır. Konya’da yaklaşık 23 gün sisli geçer ve Türkiye’de bu
konuda başta gelir. Bunda şehrin bir çanak içinde kurulmuş olmasının da büyük rolü vardır.
Proje alanına Konya Meteoroloji İstasyonu 1970-2012 bülteni verileri kullanılmıştır.
Basınç
Konya ili meteorolojik verilerine bakıldığında (1970–2012) yıllık basınç ortalaması
898,02 hPa, maksimum basınç ortalaması 915,2 hPa, minimum basınç ortalaması 877,96 hPa
olarak bulunmuştur.
Tablo 29. Ortalama, Minimum, Maximum Basınç Değerleri(hPa)
Basınç
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ort.
899,4
897,7
896,8
895,9
897,1
896,7
895,5
896,3
898,8
900,8
901
900,3
898,02
Max.
917,4
913,8
913,3
907,7
905,6
905,7
902,9
902,4
907,2
910,1
911,8
915
915,2
Min.
873,8
877,2
876,7
883
886,3
887,4
887,4
889,3
888,6
889,7
884,3
881,5
877,96
(hPa)
930
920
Basınç (hPa)
910
900
890
(hPa)
880
Ort.
870
Max.
Min.
860
850
Aylar
Şekil 9. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Basınç Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
38
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Sıcaklık
Konya ili meteorolojik verilerine bakıldığında (1970–2012) yıllık sıcaklık ortalaması
11,44°C, maksimum sıcaklıkların ortalaması 17,87°C, minimum sıcaklıkların ortalaması
5,36°C olarak bulunmuştur.
Tablo 30. Ortalama, Minimum, Maksimum Sıcaklık Değerleri(°C)
Sıcaklık(°C)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ortalama
-0,4
1,1
5,6
11
15,7
20,1
23,5
22,9
18,6
12,4
5,7
1,1
11,44
Maximum
4,4
6,8
12
17,6
22,2
26,7
30,1
29,9
26,2
20,1
12,5
6
17,87
Minimum
-4,4
-3,5
-0,1
4,6
8,6
12,8
16,1
15,5
11,2
6
0,4
-2,8
5,36
35
30
25
Sıcaklık (0C)
20
15
Ortalama
10
Maximum
Minimum
5
0
I
-5
II
III
IV
V
VI
-10
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Aylar
Şekil 10. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Sıcaklık Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Yağış
Konya ili meteorolojik verilerine göre (1970–2012) yıllık toplam yağış ortalaması
26,68 mm, maksimum yağış ortalaması 38,23 mm olarak bulunmuştur.
Tablo 31. Toplam, Maksimum Yağış Değerleri(mm)
Yağış
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Toplam
33,3
25,2
25,8
38,1
41,1
23,9
7,8
5,8
10,4
33,6
33,8
41,4
26,68
Maximum
34,6
28,2
30,9
29,9
40,9
34,6
25,6
20,8
32,4
64,5
56,1
60,3
38,23
Ort. (mm)
39
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
70
Yağış Miktarı (mm)
60
50
40
Ort. (mm)
30
Toplam
20
Maximum
10
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Aylar
Şekil 11. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Yağış Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Nem
Konya ili meteorolojik verilerine göre (1970–2012) yıllık bağıl nem ortalaması 59.52,
minimum nem ortalaması 8,83 mm olarak bulunmuştur.
Tablo 32. Ortalama, Minimum Bağıl Nem Değerleri (%)
Bağıl nem(%)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ortalama
76,6
71
63,1
58,3
55,8
48,1
42,6
43,6
47,5
60,1
70,5
77,1
59,52
Minimum
11
16
8
9
8
8
3
8
5
9
7
14
8,83
40
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
90
80
70
%Nem
60
50
40
Ortalama
30
Minimum
20
10
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Aylar
Şekil 12. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Nem Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Buharlaşma
Konya ili meteorolojik verilerine göre (1970–2012) yıllık buharlaşma ortalaması
106,55 mm, maksimum buharlaşma 9,74 mm olarak bulunmuştur.
Tablo 33. Buharlaşma Değerleri (mm)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
Ortalama
-
-
-
93,6
160,1
213,3
268,9
248,7
175,8
101,3
16,4
0,5
106,55
Maksimum
-
-
-
14
14,6
18,2
20
16,2
14,2
10
7,5
2,2
9,74
Yüzey Buharlaşma
(mm)
300
Yüzey Buharlaşma (mm)
250
200
150
Ortalama - - Maksimum - - -
100
50
0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Aylar
Şekil 13. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Buharlaşma Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
41
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Sayılı günler
Kar Yağışlı ve Karla Örtülü Günler: Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
yıllık ortalama kar yağışlı gün sayısı 23,6 gündür. Kar yağışlı gün sayısı 24 gündür.
Maksimum kar kalınlığı ise 40 cm ile Ocak ayından gerçekleşmiştir.
Tablo 34. Konya Meteoroloji İstasyonuna Kar Yağışı Verileri
Aylar
Kar Yağışlı
Günler Sayısı
Kar Örtülü
Günler Sayısı
Max. Kar Kalınlığı
(cm)
I
6.4
9.1
35
II
5.9
6.1
33
III
4.2
2.4
19
IV
0.8
0.1
10
V
0.1
0
5
VI
VII
VIII
IX
X
0.1
XI
1.5
1
40
XII
4.6
5.3
32
Yıllık
23.6
24
40
Şekil 14. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Kar Yağış Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
42
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Sisli, Dolulu, Kırağılı ve Orajlı Günler Sayısı:
Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama sisli günler sayısı
28,8 gündür. Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama dolulu
günler sayısı 1,3 gündür. En yüksek ortalama dolulu gün sayısı 0,6 ile Mayıs ayında
gerçekleşmiştir. Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama kırağılı
günler sayısı toplamı 47,4 dür. En yüksek ortalama kırağılı gün sayısı 10,2 ile Aralık ayında
gerçekleşmiştir. Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama orajlı
günler sayısı 17,1 gündür. En yüksek ortalama orajlı gün sayısı 4,8 ile Mayıs ayında
gerçekleşmiştir.
Tablo 35. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günlerin Verileri
Aylar
Sisli Günler Sayısı
Ort.
I
8.4
II
4.4
III
Kırağılı Günler
Sayısı Ort.
Toplam Orajlı
Günler Sayısı Ort.
9.9
0.1
0
8.6
0.2
1.6
0.1
6.1
0.4
IV
0.3
0.3
0.9
1.8
V
0.2
0.6
4.8
VI
0.1
0.3
3.7
0
1.7
0
1.3
VII
VIII
0
IX
Dolulu Günler Sayısı
Ort.
0
0
1.4
2.1
1.1
X
0.6
0
0
XI
4.9
XII
8.6
Yıllık
28.8
1.3
9.6
0.4
10.2
0.2
47.4
17.1
43
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 15. Konya Meteoroloji İstasyonuna Ait Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Sayısı Ortalaması Grafiksel
Gösterimi
Rüzgâr
Tablo 36. Rüzgâr Esme Sayıları Toplamı
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
N
2549
2096
2149
1766
2196
2822
3471
3119
2689
2607
2186
2405
2504
NNE
2788
2385
2753
2158
2923
3430
4766
4513
3508
3488
3340
3136
3266
NE
1092
1101
1085
1108
1501
1902
2402
2684
2134
1739
1428
1336
1633
ENE
1043
986
1327
1395
1491
1507
1791
2149
2169
1920
1599
1212
1549
E
772
616
901
1001
946
821
771
1001
1112
1183
1134
857
926
ESE
1237
1099
1252
1225
1192
721
686
825
1077
1433
1586
1426
1146
SE
1335
983
1199
1158
1098
622
598
666
859
1302
1348
1290
1038
SSE
2713
2453
2117
1916
1679
973
817
915
1196
1704
2072
2575
1761
S
1921
1522
1699
1419
895
595
435
494
654
1015
1344
1959
1163
SSW
2247
2114
2102
2044
1454
1013
583
631
742
1176
1587
2352
1504
SW
962
964
1107
1306
1091
779
417
302
605
827
898
975
853
WSW
807
1053
1156
1436
1491
1217
789
666
948
1052
787
938
1028
W
559
788
994
1278
1434
1242
982
939
1016
1036
762
701
977
WNW
999
1252
1881
2250
2488
2639
2506
2327
2344
1631
1050
957
1860
NW
1084
1165
1839
1833
2195
2558
2491
2152
2201
1765
1522
1095
1825
NNW
2127
2127
2548
2207
2570
3221
3519
3386
2557
2263
2081
2081
2557
44
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şubat Ayı Esme Sayıları Toplamı
Ocak Ayı Esme Sayıları Toplamı
3000
NNW
NW 2000
WNW 1000
W
0
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
SW
SSW
Ocak
SE
E
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
SSE
Mart
2500
NNW
NW 2000
1500
WNW 1000
500
W
0
NNE
NE
ENE
E
WSW
SW
SSW
ESE
SE
SSE
WSW
SW
SSW
ESE
SSE
SE
Haziran Ayı Esme Sayıları Toplamı
NNE
NE
ENE
E
S
Nisan
S
Mayıs Ayı Esme Sayıları Toplamı
N
SE
N
S
3000
NNW
NW2000
WNW 1000
W
0
Şubat
Nisan Ayı Esme Sayıları Toplamı
Mart Ayı Esme Sayıları Toplamı
SW
SSW
NNE
NE
ENE
S
S
3000
NNW
NW 2000
WNW 1000
W
0
N
WSW
SW
SSW
ESE
SSE
2500
NNW
NW 2000
1500
WNW 1000
500
W
0
ESE
SE
SSE
Mayıs
4000
NNW
NW3000
WNW 2000
1000
W
0
WSW
SW
SSW
N
NNE
NE
ENE
E
S
Haziran
ESE
SE
SSE
45
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Temmuz Ayı Esme Sayıları Toplamı
6000
NNW
NW4000
WNW 2000
W
0
WSW
SW
SSW
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
Temmuz
Ağustos Ayı Esme Sayıları Toplamı
6000
NNW
NW4000
WNW 2000
W
0
WSW
SW
SSW
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
SW
SSW
Eylül
ESE
SSE
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
Ağustos
Ekim Ayı Esme Sayıları Toplamı
Eylül Ayı Esme Sayıları Toplamı
4000
NNW
NW 3000
WNW 2000
1000
W
0
N
4000
NNW
NW 3000
WNW 2000
1000
W
0
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
SE
ESE
SW
SSW
S
Ekim
SE
SSE
S
Aralık Ayı Esme Sayıları Toplamı
N
Kasım Ayı Esme Sayıları Toplamı
NNW
3500
NNE
3000
NW
NE
2500
2000
4000
NNW
NW3000
WNW 2000
1000
W
0
WSW
SW
SSW
N
S
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
1500
WNW
ENE
1000
500
W
E
0
Aralık
Kasım
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 16. Aylara Göre Esme Sayıları Toplamı
46
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Yıllık Esme Sayıları Toplamı
NNW4000
3000
NW
N
NNE
NE
2000
WNW
ENE
1000
W
E
0
WSW
Yıllık
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 17. Yıllık Esme Sayıları Toplam
Konya ili meteorolojik verilerine (1970-2012) bakıldığında en hızlı esen ortalama
rüzgâr hızı 1,72 m/s ve kuzey-kuzeydoğu yönündedir. Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem
kayıtlarına göre birinci derecede hâkim rüzgâr yönü NNE (kuzey kuzeydoğu)’dir. İkinci
derecede hakim rüzgar yönü ise NNW (kuzeykuzeybatı)’dır. Üçüncü derecede hâkim rüzgâr
yönü ise N (kuzey)’dir.
47
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 37. Kış Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları
Aralık
Ocak
Şubat
Mevsimlik
N
2405
2549
2096
7050
NNE
3136
2788
2385
8309
NE
1336
1092
1101
3529
ENE
1212
1043
986
3241
E
857
772
616
2245
ESE
1426
1237
1099
3762
SE
1290
1335
983
3608
SSE
2575
2713
2453
7741
S
1959
1921
1522
5402
SSW
2352
2247
2114
6713
SW
975
962
964
2901
WSW
938
807
1053
2798
W
701
559
788
2048
WNW
957
999
1252
3208
NW
1095
1084
1165
3344
NNW
2081
2127
2127
6335
Şekil 18. Konya Meteoroloji İstasyonu Kış Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel Gösterimi
48
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 38. İlkbahar Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları
III
IV
V
Mevsimlik
N
2149
1766
2196
6111
NNE
2753
2158
2923
7834
NE
1085
1108
1501
3694
ENE
1327
1395
1491
4213
E
901
1001
946
2848
ESE
1252
1225
1192
3669
SE
1199
1158
1098
3455
SSE
2117
1916
1679
5712
S
1699
1419
895
4013
SSW
2102
2044
1454
5600
SW
1107
1306
1091
3504
WSW
1156
1436
1491
4083
W
994
1278
1434
3706
WNW
1881
2250
2488
6619
NW
1839
1833
2195
5867
NNW
2548
2207
2570
7325
Şekil 19. Konya Meteoroloji İstasyonu İlkbahar Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel Gösterimi
49
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 39. Yaz Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları
VI
VII
VIII
Mevsimlik
N
2822
3471
3119
9412
NNE
3430
4766
4513
12709
NE
1902
2402
2684
6988
ENE
1507
1791
2149
5447
E
821
771
1001
2593
ESE
721
686
825
2232
SE
622
598
666
1886
SSE
973
817
915
2705
S
595
435
494
1524
SSW
1013
583
631
2227
SW
779
417
302
1498
WSW
1217
789
666
2672
W
1242
982
939
3163
WNW
2639
2506
2327
7472
NW
2558
2491
2152
7201
NNW
3221
3519
3386
10126
Şekil 20. Konya Meteoroloji İstasyonu Yaz Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel Gösterimi
50
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 40. Sonbahar Mevsimindeki Rüzgârın Esme Sayıları
IX
X
XI
Mevsimlik
N
2689
2607
2186
7482
NNE
3508
3488
3340
10336
NE
2134
1739
1428
5301
ENE
2169
1920
1599
5688
E
1112
1183
1134
3429
ESE
1077
1433
1586
4096
SE
859
1302
1348
3509
SSE
1196
1704
2072
4972
S
654
1015
1344
3013
SSW
742
1176
1587
3505
SW
605
827
898
2330
WSW
948
1052
787
2787
W
1016
1036
762
2814
WNW
2344
1631
1050
5025
NW
2201
1765
1522
5488
NNW
2557
2263
2081
6901
Şekil 21. Konya Meteoroloji İstasyonu Sonbahar Mevsimi Esme Sayıları Toplamının Grafiksel Gösterimi
51
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 41. Yönlere Göre Rüzgârın Ortalama Hızı(m/s)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
N
1,5
1,6
1,7
1,6
1,7
1,9
2,1
1,9
1,5
1,3
1,2
1,4
1,61
NNE
1,4
1,5
1,7
1,6
1,9
2,1
2,4
2,2
1,8
1,5
1,3
1,2
1,72
NE
1,2
1,5
1,7
1,7
1,8
2,1
2,4
2,3
1,8
1,4
1,1
1,1
1,67
ENE
1,1
1,2
1,4
1,6
1,6
1,8
2
1,9
1,6
1,2
1
1
1,45
E
1,2
1,2
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,5
1,1
1
1,1
1,38
ESE
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,3
1,5
1,5
1,3
1
0,9
1
1,25
SE
1,4
1,3
1,5
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,1
1
1
1,35
SSE
1,4
1,6
1,6
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,40
S
1,4
1,6
1,7
1,8
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1
1,3
1,2
1,36
SSW
1,4
1,7
1,8
1,9
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,49
SW
1,2
1,6
1,7
1,9
1,6
1,5
1,5
1,2
1,3
1,2
1,1
1,1
1,40
WSW
1
1,3
1,5
1,7
1,5
1,3
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1
1,29
W
1,1
1,2
1,5
1,7
1,5
1,5
1,5
1,3
1,2
0,9
0,9
1
1,27
WNW
1,2
1,4
1,6
1,7
1,6
1,7
1,8
1,7
1,4
1,1
0,9
1
1,42
NW
1,4
1,4
1,7
1,6
1,6
1,8
1,9
1,6
1,5
1,2
1,2
1,3
1,51
NNW
1,5
1,6
1,6
1,4
1,4
1,8
1,9
1,7
1,3
1,2
1,2
1,3
1,48
Şekil 22.Yönlere Göre Rüzgar Hızı Diyagramı
52
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Ortalama Rüzgâr Hızı: Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama
rüzgâr hızı 2,058 m/sn olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 42. Ortalama Rüzgâr Hızı
Ort.
Rüzgar
Hızı
(m/s)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
1,7
2,2
2,4
2,2
2
2,3
2,6
2,4
1,9
1,6
1,6
1,8
2,058
Şekil 23. Konya Meteoroloji İstasyonu Ortalama Rüzgâr Hızının Grafiksel Gösterimi
Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü: Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
maksimum rüzgârın yönü SSE (güneygüneydoğu) olup, maksimum rüzgârın hızı ise 34 m/sn
ile Şubat ayında görülmüştür.
Tablo 43. Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü
Max.
Hızı
(m/s)
Max.
Rüzgar
Yönü
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
23,1
34
25,7
22,2
22,2
20,6
21,9
19
21
23.2
25.2
29
34
SSE
S
S
SSE
SE
N
SSW
NW
SW
SW
SE
S
S
53
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması:
Konya Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı günler sayısı
4,6’dir. Fırtınalı gün sayısının en fazla olduğu ay 1 ile Şubat ayıdır. Yıllık ortalama kuvvetli
rüzgârlı günler sayısı 40,3’dir. Kuvvetli rüzgârlı günler sayısının en fazla olduğu ay 5,5 ile
Nisan ayıdır.
Tablo 44. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yıllık
0,5
1
0,7
0,6
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
0
0,2
0,5
4,6
3
4
5,2
5,5
4,1
3,9
3,1
2
2
1,9
2,7
2,9
40,3
Fırtınalı Günler Sayısı
Ort.
Kuvvetli
Rüzgârlı
Günler
Sayısı Ort.
6
5
4
Fırtınalı Günler Sayısı Ort.
Kuvvetli
3
Rüzgârlı
Günler
2
Sayısı Ort.
1
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Şekil 24. Konya Meteoroloji İstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması Grafiksel
Gösterimi
Konya ili için FEVK bilgileri ve meteorolojik bülten rapor ekinde verilmiştir.
(Bkz.Ek-7)
Rapor kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı’ndan
temin edilen Konya Meteoroloji İstasyonu saatlik meteorolojik veriler doğrultusunda uzun
yıllar ortalamalarını en iyi temsil eden 2004 yılı modellemede kullanılmıştır. Modelleme
çalışmaları
için
istasyonlarından
gerekli
olan
sağlanmaktadır.
meteorolojik
Modelleme
veriler,
yöredeki
çalışmalarında,
mevcut
meteoroloji
Konya
Meteoroloji
54
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İstasyonu’nda 1970-2012 yılları arasında elde edilen verileri içeren uzun yıllar meteoroloji
bülteninden yararlanılarak bölgenin rüzgâr profili çıkarılmıştır. Son 10 yıla ait yıllık rüzgâr
profilleri incelenmiş ve uzun yıllara eşleşen yıl, 2004 yılı olarak belirlenmiştir.
4.1.2. Jeolojik Özellikler
a) Bölge Jeolojisi (İlgili Kesitler ve Haritalar)
Proje sahası Konya ili, Selçuklu ilçesi sınırları dahilinde bulunmaktadır.
Konya İlinin Genel Jeolojisi:
Konya ovası, uzun ekseni kuzey-güney gidişli ve yaklaşık elips geometrili bir ovadır.
Ovanın kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu ortalama 70 km, doğu-batı yönündeki
genişliği ise 40 km civarındadır. Ortalama 1000 m kotuna sahip ovanın batı kesiminde
yüksekliği 2050 m’ye varan Bozdağlar, kuzeyinde ovayı Sarayönü ovası ve Cihanbeyli
yaylasından ayıran 1500 m kotuna varabilen yükseltiler, doğusunda 1500 m kotuna varan
Hodulbaba dağı yükseltisi, güneyinde ise Ereğli ovası yer almaktadır. Ovanın batı kesiminde
Paleozoyik-Mesozoyik yaslı metamorfitler, Mesozoyik yaslı okyanusal kayaçlar ve MiyoPliyosen yaslı kayaçlar yüzeylerken, kuzey ve doğusunda egemen olarak Mesozoyik yaslı
metakarbonatlar yüzeylemektedir. Ova içinde ise, Mesozoyik yaslı temel kayaçları üzerinde
kalınlığı 500 m’yi geçen, altta Miyo-Pliyosen yaslı karasal-gölsel, üstte ise Kuvaterner yaslı
karasal çökeller bulunmaktadır. Konya ovasının bu geometrisini bölgenin Neo-tektonik
dönemi içinde oluşmuş blok faylanmalar şekillendirmiştir. Bu faylardan Konya fay zonu ve
Abazdağı fayı ovanın batı, Karaömerlerler Fayı kuzey, Divanlar ve Göçü Fayı ise doğu
kenarını sınırlamaktadır. Konya’nın yakın batısından geçen kuzey-güney gidişli Konya fay
zonu (KOFZ), inceleme alanında toplam olarak 50 km uzunluğundadır ve kademeli şekilde
sıralanmış faylardan oluşmuştur. Zonun genişliği 4 km’ye kadar varabilmektedir. KOFZ
egemen olarak doğuya eğimli normal bir fay olup, az da olsa sağ yönlü yanal atıma sahiptir.
Fay zonuyla ovanın batı kenarı merdiven basamakları seklinde aşağı doğru çökmüştür. KOFZ
batısında bulunan doğu-batı doğrultulu ve içinde Miyo-Pliyosen yaslı karasal kayaçlar ile
mutlak yası 11-3 m. arasında değişen volkanik kayaçların bulunduğu Kızılören grabenini
kesintiye uğratmaktadır. Miyo-Pliyosen yaslı kayaçların oluşturduğu teraslar, yörede 1050-
55
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
1100 m’ye varan düşey yükselme/alçalmaların olduğunu göstermektedir. (Kaynak: Yaşar EREN,
S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü-KONYA)
Şekil 25. Konya Ovası ve Çevresinin Jeoloji Haritası
56
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
b) Çalışma Alanı ve Jeolojisi (İlgili Kesitler ve Haritalar)
Kütahya-Bolkardağ kuşağı kayaçları çalışma alanının bir kısmını kapsar. Bölgenin
çoğunluğunu gölsel Neojen çökelleri oluşturur. (Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri
Dairesi Türkiye Jeoloji Haritaları Ilgın-L29 paftası)
Şekil 26. İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası
57
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
STRATİGRAFİ
Çalışma alanı, Kütahya-Bolkardağ kuşağı kayaçları ile Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı
genç örtü birimlerini kapsar.
Çalışma alanında görünen en yaşlı birim Karbonifer yaşlı Halıcı formasyonudur.
Permiyen yaşlı Eldeş formasyonu, Halıcı formasyonu üzerinde diskordan olarak yer alır.
Erken Triyas yaşlı Katarası formasyonu Paleozoyik yaşlı birmleri birimleri uyumsuz olarak
örter. Üzerine gelen Loras formasyonu, Midos formasyonu ile geçişlidir. Midos formasyonu
üzerine yer yer geçişli, yer yer de tektonik olarak gelen Geç Kreatese yaşlı Hatip ofiyolitli
karışığı ve Koçyaka metamorfik ofiyolitli karmaşığını Tersiyer çökelleri uyumsuz olarak
örter. Koçyaka metamorfik ofiyolitli karmaşığı, Çayırbağı ofiyoliti tarafından üzerlenmiştir.
Çalışma alanında Tersiyer çökelleri Çayraz, Dilekçi ve İnsuyu formasyonlarıyla temsil
edilir. kuvaterner çökelleri ise tüm birimleri uyumsuzlukla örter ve çok geniş alanlar kapsar.
58
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 27. İnceleme Alanının Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti
KARBONİFER
Çalışma alanında Karbonifer, Halıcı formasyonu ile temsil edilmiştir.
59
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Halıcı Formasyonu (Ch)
Düşük derecede metamorfizma geçirmiş grovak, silttaşı, şeyl, çakıltaşı, çört ve
kireçtaşı ardalanması şeklinde bir matriks ile bunların içerisinde yer alan kireçtaşı blokları ile
bazı volkanik kayalardan oluşan birim Özcan ve diğerleri (1990) tarafından Halıcı
formasyonu olarak ayırtlanmıştır.
Grimsi, yeşil renkli ince-orta katmanlı, karbonat çimentolu ve sıkı tutturulmuş, az
yuvarlak grovaklar birimin en yaygın türüdür. Yer yer volkanik ara katkılar hakimdir ve
birimi oluşturan diğer kaya türleri ile ardalanmalıdır. Mikroskop incelemelerinde değişik
aşamalarda şisti doku görülür. Ana bileşeni az yuvarlaklaşmış köşeli dalgalı sönmeli kuvars
ve kısmen serizitleşmiş, ikizlenmeli feldspat (albit) oluşturur. Kloritleşmiş biyotit, alkali
feldspat, muskovit, turmalin, kalsit, zirkon, rutil, titanit ve opaklar diğer mineral kastlarıdır.
Kayaç kırıntısı olarakta çört, radyolarit, volkanik cam, kuvars-muskovit şist, mermer ve
volkanitler izlenir. Kaya, genelde tane desteklidir. Grovaklarda, türbiditik bölümler dışında
boylanma ve derecelenme görülmez. Gri, açık gri, yeşil renkli sleytler, mika pulludur ve kil
oranının arttığı yerlerde metakiltaşı olarak gözlenir. Çakıltaşları, formasyonun dikey
gelişiminde farklı özellikler gösterir. Alt kısımlarda yeşil gri renkli, kalın katmanlı veya
katmanlanma göstermeyen çakıltaşları türbiditik özellikler gösterir. Üst kısımlarda ise orta
ince katmanlı bir görünüm sunarlar. Üst kısımlarda kumtaşları ile ardalanma gösterirler.
Çörtler, gri renkli ve ince katmanlıdır. Kireçtaşları, siyah renkli, ince-orta katmanlıdır.
Matriksi oluşturan kaya türleriyle ardalanmalı olan kireçtaşları, alt bölümlerde türbiditik olup
kayaçlar, beyaz, krem renkli; felsik piroklastik kayalar ise koyu gri, yeşil renkli, ince-orta
taneli olanlar olmak üzere iki farklı görünüm sunar.
Halıcı formasyonu, inceleme alanı dışında Bozdağ kireçtaşları üzerinde açılı
uyumsuzlukla yer alır.
PERMİYEN
İnceleme alanında permiyen, Eldeş formasyonu ile temsil edilir.
Eldeş Formasyonu (Pe)
Kireçtaşı-kuvarsit-şeyl ardalanmasından oluşan birim Özcan ve diğerleri (1990)
tarafından Eldeş formasyonu olarak adlandırılmıştır.
60
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Formasyon, Bolkardağlarında yüzeyleyen Öşin formasyonu, İhsaniye metamorfik
karmaşığı ve Afyon metamorfitleri’nin üst kesimlerinde yer alan kristalize kireçtaşları ile
deneştirilebilir.
Formasyon tip yerinde kireçtaşı-kuvarsit-şeyl ardalanımı görülen birimde, kireçtaşları
ince-orta katmanlı, siyah, sarı, kırmızı, mor yeşilimsi yani alacalı renklidir. Kuvarsitler, inceorta katmanlı, alacalı renkli, laminalı ve çapraz katmanlıdır. Şeyller kırmızı renklidir. Birimin
kalınlığı, kıvrımlı olması nedeniyle ölçülememiş olmakla birlikte, görünür kalınlığı 250 m
civarındadır.
Eldeş formasyonundaki kireçtaşı düzeyleri bol foraminifer ve makrofosil içermektedir.
Eldeş formasyonu tümüyle platdorm çökelidir.
MESOZOYİK
Erken Triyas yaşlı Katarası formasyonu, Triyas-Jura yaşlı Loras formasyonu, Midos
formasyonu, Hatip ofiyolitli karışığı bu başlıkta incelenmiştir.
Katarası Formasyonu (TRk)
Kaba taneli, kırmızımsı mor renkli kumtaşı ya da çakıltaşı ile başlayan ve kalın,
kırıntılı, kireçtaşı ardalanmalı bölüm ile devam eden, dolomitik kireçtaşı düzeyleri ya da
mercekleri ile sona eren birim, Özcan ve diğerleri (1990) tarafından Ardıçlı formasyonu
olarak ayırtlanmıştır.
Katarası formasyonu, paleozoyik yaşlı birimler üzerine post tektonik olarak çökelen,
Erken Triyas (Skitiyen) yaşlı, kırmızı renkli kırıntılılar ile çoğun oolitik, yer yer de dolomitik
kireçtaşından oluşur.
Karbonifer ve permiyen yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelir, üstünde yer
alan Loras formasyonu ile tedrici geçişlidir.
Morbel Üyesi (TRkm)
Katarası formasyonunun alt üyesidir. Kırmızımsı mor, kırmızımsı kahve renkli
kumtaşı, çakıl taşı ardalanmasından oluşur. Kireçtaşı ve çamurtaşının ara katmanlı olduğu
kesimler vardır.
Morbel üyesi başlıca kırmızımsı mor renkli kaba kumtaşı, çoğun kırmızımsı kahve
renkli çakıltaşı ile sarımsı kahve, pembemsi gri renkli kireçtaşı ve kırmızımsı renkli çamurtaşı
ara katmanlarını kapsar. Kumtaşları kırmızısımsı mor renkli, ince-orta katmanlı, bol volkanik
elemanlı (çoğunlukla asitik volkanitlerden türeme), çoğun kaba tanelidir. Yoğun kuvars taneli
61
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
olduğunda kuvarsit görünülüdür. Birimin tabanındaki kırmızı renk ayırtman özelliğidir.
Kireçtaşı ara katmanlı bölümlerde kumtaşında taneler incelmekte ve renk değişmektedir. Altta
kaba taneli olan kumtaşları, üste doğru ince-orta taneli olmakta ve rengi de yeşilimsi gri
görünümü kazanmaktadır.
Seyrantepe Üyesi (TRks)
Birim kalkşist, şeyl ve kumtaşı ara katmanlı dolomitik kireçtaşlarından oluşur.
Dolomitik kireçtaşlarının aşınma yüzeyi kahvemsi sarı renkli, taze kırık yüzeyi gri, pembemsi
gri renkli, orta-kalın, katmanlı, rekristalize ve yer yer oolitiktir. Kalkşist; kahvemsi sarı renkli,
ince katmanlı, mika pullu ve kolay ayrışmalıdır.
Seyrantepe üyesi, Katarası formasyonunun Morbel üyesi ile yanal ve düşey geçişlidir.
Loras Formasyonu (TRJL)
Bölgenin batı kesiminde yüzeyleşen birim geniş bir yayılıma sahiptir. İstif egemen
olarak açık gri, bej, beyazımsı renk tonlarında izlenmektedir. Yer litik ve alg fosili, orta kalın
tabaklanmaya sahip kristalize kireçtaşı ile kalkerik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Yer yer
koyu gri-siyah renkli kalkerik seviyelerini de içermektedir.
Loras formasyonu altta bulunan Katarası (Ardıçlı) formasyonu ile geçişlidir. Ancak
Çavuşcu Gölü civarında Loras formasyonu, Katarası formasyonu üzerine breşik dolomitlerle
gelmektedir. Loras formasyonu 700 m kalınlık sunar.
Midos Formasyonu (Km)
Gri, kırmızı pelajik kireçtaşı, çamurtaşı, radyolaryalı çört ara bantlı karbonatlardan
oluşan birim, Göğer ve Kıral (1973) tarafından Midos Tepe formasyonu olarak
tanımlanmıştır.
Midos formasyonu Loras formasyonu ile geçişlidir.
Midos formasyonunun bütün olarak, kıta yokuşu ve basen fasiyes kuşağındaki
çökelme ortamları ile temsil edildiği belirlenmiştir.
Hatip Ofiyolitli Karışığı (Kh)
Altta kırmızı çamurtaşı, pelajik kireçtaşı ve radyolaryalı kayalarla başlayan birim, üste
doğru olistostromal özellik kazanmaktadır.
62
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İnceleme alanında taban ilişkisi gözlenmeyen Hatip ofiyolitli karışığı, çalışma alanı
dışında Midos formasyonu üzerinde yer yer geçişli, yer yer de tektonik dokanakla yer alır.
Üzerine İnsuyu formasyonu uyumsuzlukla gelir.
Koçyaka Metamorfik Ofiyolitli Karmaşığı (Kk)
Hatip ofiyolitli karışığının alt seviyelerindeki bloklu kesim ve şistlerden oluşan
bölümü Karaböğürtlen formasyonuna karşılık gelir.
TERSİYER
Tersiyer Eosen yaşlı Çayraz formasyonu, Orta-Geç Miyosen yaşlı Dilekçi formasyonu
ile Üst Miyose-Pliyosen yaşlı İnsuyu formasyonu ile temsil edilmiştir.
Çayraz Formasyonu (Teç)
Tipik sarımsı rengi ve bol Nummulites spp. İçeriği ile kolayca ayırt edilebilen
formasyon, kireçtaşı ve marn ardalanmasından oluşur.
Çayraz formasyonu, fosil içeriği ve kayatürü özellikleri ile sığ denizel, şelf kenarı
ortamında çökelmiştir.
Dilekçi Formasyonu (Td):
Marn-çakıltaşı-kumtaşı-miltaşı-kireçtaşı ve volkanitlerden oluşur. Formasyondan
ayrılabilenler üye olarak tanımlanmış ve hastalanmıştır. Kırıntılı kısımlar gevsek
tutturulmuştur. Tabanı eski birimlerle diskordandır. Üzerini alüvyon ve yamaç molozları
uyumsuz olarak örter. Derlenen fosillerle Üst Miyosen-Pliyosen yası verilmiştir. Kalınlık, 350
m. civarındadır. Nehir-göl, kısmen acı su ve alüvyon yelpazesi ile temsil edilir. Göl
alanlarında kömür oluşumları vardır. Volkanik olarak lav ve tüf yaygıları ihtiva eder.
Alüvyon (Qa):
Akarsu, göl, alüvyon yelpazesi ve etek döküntülerinden oluşmuştur. Kil boyundan,
çakıl ve blok boyuna kadar gereç içerir ve yörede geniş alanlar kaplar.
Yamaç Molozu:
Gri renkli, sarımsı, dolotaşı ve karbonat gereçlerinden oluşur. Tane boyları blok
boyutuna kadar ulaşır. Köseli olanlar, yer-yer sıkı karbonat çimentoludur. Düzlüklere doğru,
yani tepelerden uzaklaştıkça tane boyları ufalır.
63
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Yapısal Jeolojisi
Orta Anadolu’nun en genç yapılarından alan kuzey-güney gidişli Konya havzası,
batıda Konya fay Zonu, kuzeyde Karaömerler fayı ve doğuda Divanlar ve Göçü fayı ile
sınırlanmış bir çöküntü havzasıdır. Konya çöküntüsünü (grabenini) sınırlayan söz konusu
faylar egemen alarak eğim atımlı normal fay karakteri sunmaktadır. Ancak az da olsa doğrultu
atım bileşenine de sahiptirler. Kuvaterner yaşlı kayaçları kesen bu faylar büyük bir olasılıkla
aktif veya potansiyel açıdan aktif faylardır. Bölgede bulunan Akşehir Fayı, Tuz gölü fayı ve
Ecemiş fayı Konya ili merkezi için potansiyel tehdit oluşturabileceği gibi, Konya havzasının
batı kenarını sınırlayan Konya fay zonu’da Konya ovası içinde yer alan yerleşim birimleri
için deprem açısından risk oluşturmaktadır. Neo-tektonik konum açısından, Konya’nın da
içinde yer aldığı kesim “Orta Anadolu Ovalar Bölgesi” olarak tanımlanır (Şengör ve Yılmaz,
1981). Bölgenin ana morfolojisini yükseltiler ile ovaları sınırlayan değişik gidişli, egemen
alarak yanal atım da sunan normal faylar şekillendirmiştir. Bu blok faylanmalar sonucu
yükselen kesimler dağlık, çöken kesimler ise ovaları oluşturmuştur. Yükseltilerde yaşları
Paleozoyik-Eosen (570-22,5 milyon yıl) arasında değişen ve Paleo (eski)-tektonik rejime
bağlı olarak deforme olmuş, kırklanmış temel kayaçları yüzeylerken, yükseltiler arasındaki
çöküntü havzalarında egemen olarak Miyosen-Güncel (22,5-0 milyon yıl) yaşlı gölsel, karasal
ve volkanik kayaçlar yüzeylemektedir. Bölgede yükseltileri sınırlayan en önemli faylar
Akşehir fayı, Tuz gölü fayı, Beyşehir fayı ve Emirdağ fayıdır (Koçyiğit 1984, Görür ve diğ.,
1984). Bunların yanı sıra İnsuyu fayı, Ilgın fayı, Eldeş fayı, Güvenç fayı, Altınekin fayı
ve Konya ovasını sınırlayan Konya fay zonu, Abazdağı fayı, Karaömerler fayı, Divanlar fayı
ve Göçü fayı yörenin diğer önemli neo-tektonik unsurlarını oluşturur (Özcan ve diğ., 1990;
Ulu ve diğ., 1994; Eren, 1993, 1996 ve 2000). Söz konusu kenar faylarının dışında gerek
yükseltiler, gerekse ovalar içinde farklı uzunluk ve gidişlerde çak sayıda fay bulunmaktadır.
Bu fayların büyük bir bölümü yaklaşık 15 milyon yıldan itibaren neo-tektonik rejime bağlı
olarak oluşmuş ve büyük bir çoğunluğu günümüze kadar aktifliğini korumuş veya potansiyel
olarak aktif olabilecek faylardır. Bölgenin en önemli fayı alan KB-GD gidişli Akşehir fayının
bulunduğu kesim “Argıthanı sismik boşluğu” olarak tanımlanmış ve bu fayın gelecekte
önemli depremler oluşturabileceği varsayılmıştır (Demirtaş ve Yılmaz, 1996). Konya İli
merkezinin de içinde yer aldığı Konya ovası ortalama 1000 m kotuna sahip, batıda Konya fay
zonu (Konya fayı, Özcan ve diğ., 1990), kuzeyde Karaömerler fayı (Eren, 1996), ve doğuda
Divanlar fayı (Özcan ve diğ., 1990) ile Göçü fayı ile sınırlı bir çöküntü havzasıdır.
Konya’ya en yakın olan fay Konya Fay Zonudur. Konya Fay Zonu (KOFZ), Konya’nın
hemen batısında 500 evler ile Dikmeli arasından geçmekte ve ova içinde yaklaşık 50 km’ lik
64
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
bir uzunlukta izlenmektedir. Fay zonu, Konya kuzeyinde Elmaağaç Tepe ile Yazır Mahallesi
arasında en az 5 km’ lik bir genişliğe sahiptir. KOFZ’nun hareketlerine bağlı olarak Konya ili
merkezinin de bulunduğu kesim merdiven basamakları şeklinde aşağıya doğru çökmüş, batı
kesimi ise yükselmiştir. Yapılan jeolojik gözlem ve analizler (Sondaj verileri, Kılavuz
düzeylerin yüzeyleme rakımları vb.) Konya fay zonunun hareketlerine bağlı olarak Yazır ve
Elmaağaç arasında en az 850 metre düşey atımın varlığı belirlenmiştir. Konya fay zonuna
ilişkin değişik boyutlardaki bu faylar yöredeki Kuvaterner yaşlı alüvyonu kesmektedir. Bu da
Konya fay zonunun çok genç bir fay olduğunu ve jeolojik olarak çok yakın sayılacak geçmiş
dönemlerde hareket ettiğini gösterir. Konya fay zonuna ait bu faylardan Yazır fayı, havzanın
Kuvaterner
dönemi
içindeki
gelişimine
ışık
tutacak
niteliktedir.
Yazır
fayı
(YAF),Konya havzasını batıdan sınırlamış Konya fay zonunun doğusunda yer alan ve toplam
uzunluğu 10 km ye varabilen kademeli olarak sıralanmış ve farklı uzunluklardaki
bölümlerden oluşmuş bir faydır (Eren, 2001, 2003a ve 2003b). KKD-GGB gidişli Yazır fayı
(YAF), yörede yüzeyleyen Miyosen-Pliyosen yaşlı gölsel kireçtaşları ile Kuvaterner yaşlı
karasal kırıntılılardan yapılı ova çökellerini kesmektedir. Konya merkeze bağlı Parsana ve
Yazır mahalleleri arasındaki taş ocağı yarmalarında, YAF gölsel kireçtaşları ile karasal havza
çökellerini yan yana getirmiş ve bu faylanma ile gölsel kireçtaşları göreli olarak yükselirken,
Kuvaterner yaşlı havzaya ait en genç karasal çökeller çökmüştür. Konya ovasını kuzeyden
sınırlayan Karaömerler fayı ise yaklaşık doğu-batı gidişli ve kuzeye doğru eğimlidir.
Karaömerler çevresinde belirgin bir morfoloji oluşturmakta ve kuzey-güney gidişli transfer
veya doğrultu atımlı faylarla sık sık kesilmektedir. Fay boyunca Karaömerler batısında, askıda
kalmış alüviyal yelpaze çökelleri gözlenir. Ovayı doğudan sınırlayan Divanlar fayı ise kuzey
güney gidişli ve batıya doğru eğimli olup, KOFZ ile beraber bir graben yapısı oluşturur .
Divanlar fayı boyunca alüviyal yelpaze çökellerinin askıda izlendiği basamaklı bir yapı
belirgin bir şekilde gözlenir. Divanlar fayı kuzeyde Aksaray yolu güneyinde doğu kuzeydoğubatı güneybatı gidişli, güneyde ise kuzeybatı-güneydoğu gidişli Göçü fayı ile kesilmiştir. Ova
içindeki sismik etkinlik söz konusu fay sistemlerinin aktif olduğunu göstermektedir. Doğu
kuzeydoğu-Batı güneybatı gidişli, güneyde ise kuzeybatı-güneydoğu gidişli Göçü fayı ile
kesilmiştir. Ova içindeki sismik etkinlik söz konusu fay sistemlerinin aktif olduğunu
göstermektedir. Konya bölgesinde aktif veya potansiyel alarak aktif, önemli uzunluklarda
faylar bulunmaktadır. Bu faylar çevre il ve ilçeler için potansiyel açıdan tehdit oluşturur.
Ancak bilinen tarihsel dönem içinde (son 500 yıl) bu faylara bağlı olarak gelişmiş yıkıcı
depremler oldukça nadirdir. Bu durum ana olarak, söz konusu fayların oluşturduğu
depremlerin tekrarlanma aralıklarının oldukça uzun (yüz yıllar veya bin yıllar) olmasından
65
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
kaynaklanmaktadır. Bu özelliği ile Konya bölgesi deprem riski açısından Türkiye’nin en az
risk taşıyan bölgelerinden biri olduğu (deprem tekrarlanma aralığının çok geniş olması ile)
açıktır. Ancak bu Konya’da hiçbir zaman yıkıcı deprem olmaz anlamına gelmemektedir.
Konya
grabenini
yörenin, Konya fay
çevreleyen
zonunun
fayların
yukarıda
oluşturabileceği
6-6.5
değinilen
tektonik
büyüklüğünde
bir
özellikleri
depremden
etkilenebileceğini göstermektedir. Ayrıca Konya Fay zonu hareket etmezse bile bölgede
önemli uzunluklara varan Akşehir fayı, Tuz gölü fayı ve Ecemiş fayı gibi faylar
bulunmaktadır. Bu fayların hareketlerinin de Konya ovasını etkileyebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Özellikle bu faylardan Akşehir fayına paralel faylar, Konya batısına kadar
uzanmaktadır. Akşehir fayı ortalama olarak 25 yılda bir defa büyüklüğü 6′ya
varan depremler oluşturur (Eren, 2000). Bu fayın Konya’ya yaklaşık 100 km uzaklıktaki
kesimlerinin kırılmasının oluşturduğu depremler Konya il merkezini az da olsa etkilemiştir.
Bu fayın Konya’ya daha yakın kesimlerinin önümüzdeki yıllarda kırılmasına bağlı olarak
oluşacak depremlerin ova içindeki özellikle çok katlı yapılarda (malzeme büyütmesi ve
rezonans nedeniyle) ciddi hasarlar oluşturabileceği düşünülmelidir. Dünyada oluşan
depremlerden çıkarılan sonuçlar, deprem odağından yüzlerce kilometre uzaklıkta olsalar bile,
alüviyal zemin üzerinde yapılan çok katlı binaların depremlerden zarar gördüklerini ve
yıkıldıklarını göstermiştir. Tesis alanı ve çevresini gösterir 1/25000 ölçekli Jeolojik Harita ve
kesitleri ekte verilmiştir. (Bkz Ek-8)
Proje alanı 18 Nisan 1996 tarihli Bayındırlık ve İskân Bakanlığı “Türkiye Deprem
Haritası” verilerine göre 4. Derece deprem alanı içerisinde yer almaktadır. Proje alanı da
gösteren Konya İli Depremsellik Haritası Şekil 28’de verilmiştir.
Tesis Yeri
Şekil 28. Konya İli Deprem Haritası
66
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
4.1.3. Hidrojeolojik Özellikler (İlgili Harita ve Kesitleri)
a) Sahanın Genel Karakteri
Tesis yeri ve yakın çevresinde sürekli akış gösteren dere bulunmamaktadır.
Bölgedeki yeraltı suyu, Mesozoyik yaşlı birimler içerisindeki kireçtaşları içerisinde
depolanmıştır. DSİ tarafından ve özel teşebbüsler sonucu açılan su kuyularının ortalama
derinliği 100-200 metre aralığındadır. Bu kuyularda yüzeyde ortalama 1 metre nebati toprak
geçildikten sonra genel olarak 25-70 metre kadar Topraklı formasyonuna ait killi zona, daha
sonra marn bantlı kireçtaşı ve en altta Nuras formasyonuna ait kireçtaşlarına kadar
ilerlenmiştir. Bu kuyulardaki statik seviye değerleri 40-70 m arasında değişmektedir. Bu
kuyulardaki dinamik seviyeler ise 50-80 metre aralığındadır. 1990 yılından bu yana açılmış
olan sondaj kuyularındaki statik seviye, dinamik seviye ve debi değerlerine bakıldığında;
inceleme alanı ve çevresindeki yeraltı suyu potansiyelinde önemli bir azalma gözlenmiştir.
Bölgede doksanlı yıllarda DSİ tarafından açılan sondaj kuyularına ait bilgiler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 45. Doksanlı yıllarda açılan kuyuların durumu
Kuyu Adı
Derinlik (m)
Statik Seviye (m)
Seviye düsümü
(m)
Özgül Debi
(lt/sn/m)
134-Karaömerler
388
12,50
19,60
5,10
208-Karaömerler
149
15
7,26
16
Sarıcalar
(muhtarlık)
-
-
-
15
Kuyulardan elde edilen bilgilere göre bölgede yer alan kuyulardaki suyun debi
değerleri 4-16 lt/sn aralığındadır. Yine doksanlı yıllardaki debi oranları ile son yıllardaki
oranlar karşılaştırıldığında yeraltı suyunun debi değerlerinde önemli bir değişim söz
konusudur.
Doksanlı yıllar ve öncesinde DSİ tarafından açılan kuyuların debilerine bakıldığında
bu değerler 5 ile 30 lt/sn aralığındadır. Yukarıdaki bilgiler ışığında bir değerlendirme
yapıldığında bölgedeki yeraltı suyu seviyesi ve rezervinin her on yılda bir ciddi oranlarda
azaldığı gözlenmektedir.
67
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Faaliyet alanı çevresindeki özel teşebbüslere ait kuyuların topografik kotları ve kuyu
koordinatları GPS ile yeraltı su seviyesi (statik seviye) ise elektrikli seviye ölçü aleti ile
ölçülmüştür. Bu verilere göre aşağıdaki tablolar hazırlanmıştır.
Tablo 46. Çevredeki Sulama Kooperatiflerine Ait Kuyuların Ruhsat Alanına Uzaklıkları
Kuyu No
Zemin Kotu (m)
Mesafe (m)
11277
1010
5420
57547
1030
5069
57546
1010
4845
13489
1010
4360
24906
1010
4135
13488
1010
3750
24907
1010
3375
13487
1010
3080
24908
1010
2620
11274-B
1010
2210
11274-C
1010
2215
24909
1020
2000
1. SARICALAR
1010
2595
2. SARICALAR
1010
2215
3. SARICALAR
1010
2050
4. SARICALAR
1010
5750
(Kaynak: DSİ 4. Bölge Müdürlügü Verileri)
Tablo 47. Doksanlı yıllarda açılan kuyuların durumu
Kuyu No
Statik Seviye (m)
Zemin Kotu (m)
Su Tablası Kotu (m)
1
48
1011
963
2
48
1010
962
3
48
1009
961
4
40
1004
964
5
41
1009
968
6
41
1003
962
7
39,5
1003
963,5
Yüzeysel su kaynaklarının hidrojeolojik özellikleri
Konya ilindeki yüzeysel su kaynakları yağmur suları ile beslenim göstermektedir.
Proje alanı ve yakın çevresinde yüzeysel su kaynakları bulunmamaktadır.
68
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
b)Yeraltı Suyu Seviyesi
Faaliyet alanında yeraltı suyu bulunmaktadır. Yeraltı suyu seviyesinin en düşük
olduğu aylar Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. Bu aylarda yağışların artması ve buharlaşmanın
asgariye inmesi sebebiyle yeraltı suyu seviyesinde yavaş yavaş bir yükselme görülür. Yeraltı
suyu seviyesinin en yüksek olduğu aylar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Bu aylardan
sonra buharlaşmanın artması ve yağışın azalması sebebiyle yeraltı suyu seviyesinde azalma
olmaktadır.
c)Yeraltı Suyundan Faydalanma Durumu (Mevcut her türlü keson, derin, artezyen vb.
kuyu)
Akifer niteliği taşıyan çökeller; Konya Ovası'nın kuzeyinde, Yukarıpınarbaşı ve
çimento fabrikası çevresinde hemen yüzeyden baslar. Ovaların güneyine doğru AlakovaAlibeyhüyüğü çevrelerinde de durum aynıdır. Ancak bu kesimlerden doğu ve kuzeydoğuya
doğru derine inerler. Konya kuzeyinde Tömek ve Eğribayat Köyü çevresinde 100 m.
derinlikte olmalarına rağmen, Tömek'ten doğuya doğru Divanlar Köyü çevresinde 300 m.
derinliktedirler. Altınekin Ovası'nda da yüzeyden başlarlar ve yeraltı suyu bakımından çok
verimlidirler.
Ovalardaki diğer tüm birimleri örten ve ovaların hemen hemen tüm yüzeyini kaplayan
Pliyokuvaterner yaslı genç çökellerin kalınlıkları ve litolojik özellikleri, ovanın her tarafında
aynı değildir. Çökeller Konya Ovası'nın batısında Hatip ve Alakova çevresinde kum ve
çakıllardan ibarettir. Doğuya doğru gidildikçe killi seviyeler hakim olmaya başlar. Yarma
Kasabası çevresinde 250 m. kalınlığa erisen çökeller, kuzeydoğuya doğru Divanlar Kasabası
çevresinde 300 m.'yi bulur.
MTA'nın hazırlamış olduğu ( Konya İli Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları 1998.)
raporda; Eğribayat Köyü civarındaki sondaj kuyularının zemin kotu 1005 metre, statik
seviyesi 24,50 metre ve su tablası kotu ise 980,50 metre civarında olduğu belirtilmiştir.
İşletme yapılan sahanın en düşük kotu yaklaşık 1010 metredir. İşletme alanındaki kireçtaşı
üretimi önceki yıllarda 1010 metre kotundan başlamış olup üst kotlara doğru üretim isleri
yapılmaktadır.
Yeraltı suyunun olduğu alüvyonların kotu ise 1010 metreden başlayıp, alt kotlara
doğru devam etmektedir. Üretim işlemlerinde 1010 kotundan daha alt kotlara inilmeyecektir.
69
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
1010 kotu alt taban kotu olacak olup, 1010 kotundan 1070 kotuna doğru üretim işlemlerine
devam edilecektir. Bu nedenle yakın çevredeki yeraltı sularının faaliyetten büyük ölçüde
etkilenmesi beklenmemektedir." denilmektedir.
4.1.4. Hidrolojik Özellikler (İlgili Harita ve Kesitleri)
Konya Kapalı Havzası (Orta Anadolu Havzası), Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde
yer almakta olup, ülke toplam alanının yaklaşık %7'sini karşılayan 53.850 km2 'lik bir kesimi
kaplamaktadır. İç Anadolu Platosu'nun ana bölümünü oluşturan Havza'nın rakımı 900–1.050
m arasında olup, çoğunlukla ovalık morfoloji hâkimdir. Bu alanda Samsam, Kozanlı, Kulu,
Beyşehir, Suğla, Bolluk, Tersakan ve Tuz Gölü ile Ereğli, Esmekaya ve Hotamış Sazlığı gibi
çok sayıda göl, sazlık ve diğer sulak alanlar bulunmaktadır. (Kaynak: M. Tahir Nalbantçılar,
Fetullah Arık, Aytekin Diken, Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Konya Kapalı
Havzasının Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri)
Proje alanı ve çevresinde akısı olan herhangi bir akarsu yoktur. Ancak yağışlara bağlı
olarak geçici akışlar gösteren yarı kuru dereler bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının
yakınında DSİ Kurutma kanalı vardır. Proje alanı ve yakın çevresinde göl, gölet, baraj
bulunmamaktadır.
Faaliyet alanı ve çevresindeki mevsimsel akış gösteren kuru dere yataklarına paşanın
ve hafriyat atığı atılmayacağını ve yatakların değiştirilmeyeceğini, oluşacak çevresel kirliliğin
engelleneceğini proje sahibi firma tarafından taahhüt edilmektedir.
Proje alanı içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su havzasında
kalmadığı için yağmur suyu dışında saha içerisinde yüzey suyu olmayacaktır. Ayrıca proje
sahası topografik olarak eğimli bir yapıya sahip olduğundan yağmurla oluşacak yüzeysel sular
doğal cazibe ile aşağı kotlara doğru akacaktır.
Proje alanı yakınında herhangi bir akarsu, dere, göl, barak gibi bir su kaynağı
bulunmamaktadır. Proje alanı ve çevresinde akışı olan herhangi bir akarsu yoktur. Faaliyet
alanının topografik yapısı itibarı ile taşkın riski bulunmamaktadır.
70
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
a)Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu
Akarsular: Etüt alanı ve çevresinde akısı olan herhangi bir akarsu yoktur. Ancak inceleme
alanında DSİ Kurutma kanalı mevcuttur.
Kaynaklar: Etüt alanında ve çevresinde herhangi bir kaynak bulunmamaktadır.
Göller ve Bataklıklar: Etüt alanında ve çevresinde herhangi bir göl veya bataklık alanı
bulunmamaktadır.
Sığ Kuyular ve Sondaj Kuyuları: İnceleme alanın çevresinde DSİ ve özel şahıslar
tarafından açılan sondaj kuyuları ile halk tarafından kullanım amaçlı açılan keson kuyular
bulunmaktadır. Kuyular işletme amaçlı açılmış olup derinlikleri de 100-200 metre arasında
değişmektedir. Kuyularda 1 metre nebati toprak kesildikten sonra genelde 24-70 metre kadar
killi zon geçildikten sonra, marn bantlı kireçtaşı ve kireçtaşı ya da killi kireçtaşı geçilmiştir.
Faaliyet alanı Konya Kapalı Havzası 15/2-b havzasında yer almaktadır.
Faaliyetler sırasında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
ve 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Faaliyetler sırasında; 04.04.2014 tarih
ve 28962 sayılı “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
b)İçme, Kullanma, Sulama Amaçlı Kullanım Durumları
Proje alanı ve çevresinde akışı olan herhangi bir akarsu yoktur. Ancak yağışlara bağlı
olarak geçici akışlar gösteren yarı kuru dereler bulunmaktadır. Ayrıca proje alanında DSİ su
toplama kanalı vardır. Proje alanı ve yakın çevresinde göl, gölet, baraj bulunmamaktadır.
Proje kapsamında çalışacak personelin kullanma suyu damacanalarla satın alınacaktır.
Faaliyetin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak çalışacak personel için kullanma suyu
tankerlerle proje sahasına taşınacaktır.
71
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
4.1.5. Toprak Özellikleri
a) Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı
Arazi varlığı haritası incelendiğinde faaliyet alanı ( F29-M-VII Se) VII. sınıf mera
alanı olarak
gözükmektedir. Toprak
yapısı
kırmızımsı
kahverengi
toprak olarak
gözükmektedir. Bu toprakların bulundukları yerlerde yıllık ortalama yağış 350-600 mm.,
yıllık ortalama sıcaklık 11.5-12.0oC’dir. Isının nispeten fazla olması bu toprakların kahverengi
toprakların kahverengi topraklardan daha kırmızı renkte olmasını sağlamaktadır. Doğal bitki
örtüsü kestane rengi topraklara nazaran daha çok gelişmiş funda ve araçlarla biraz daha fazla
yağışı seven ot ve çayırlardır. Ana madde çakıllı eski depozitler kireçtaşı, bazik-volkanik
kayalar, şist ve mermer gibi çeşitli orjinli kütlelerin ayrışma ürünleridir. Bu topraklar
çoğunlukla tepelik, dağlık ve dalgalı topografya ile %6-20 meyillerde görülürler. Halen, başta
mera olmak üzere orman ve kuru tarımda kullanılmaktadır. (Kaynak: Konya İli Arazi Varlığı
Haritası, T.C. Tarım ve Köy İsleri Bakanlığı Yayınları 1992)
Arazi Varlığı
Arazi kullanma kalite sınıflaması arazilerin kültür bitkilerini yetiştirme meracılık,
orman ve ev hayvancılığına uygunluk dereceleri göz önünde tutularak yapılan sınıflamadır.
Bu sınıflamada toprakların ihtiyaçları, sınırlayıcı faktörler (Toprak, Topoğrafya, drenaj
yetersizliği vs.) işleme özellikleri bakımından ilin toprakları oldukça farklılık gösterirler.
72
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 29. Arazi Varlığı Haritası
73
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 48. Konya İli Arazi Varlığı
Arazi Cinsi
Alan (ha)
Tarım Arazileri
2.247.857
Çayır-Mera
761.461
Orman-Funda
540.189
Tarım dışı araziler (Yerleşim, sanayi, askeri alan vs.)
180.962
Diğer Araziler (Sazlık, bataklık, kumul vs.)
102.729
Sulanan ve Sulanabilir Arazi Varlığı: Sulanabilir Arazi
1.652.762
Varlığı
Tablo 49. Konya İli Sulama Alanı Bilgileri
Sulama Bölgesi
Alan (ha)
Köy Hizmetlerince Sulanan Arazi: Yer üstü + Gölet Sulaması
17.259
Yer altı Sulaması
54.464
Toprak-Su Koop.
23.527
D.S.İ. Sulanan Arazi
144.379
Halk Sulaması
233.047
TOPLAM
472.676
Sazlık ve Bataklık Araziler:
Tarım arazileri içerisinde gösterilmeyen diğer araziler içerisinde adı geçen sazlık ve
bataklık arazilerin zirai potansiyeli yoktur, bataklık bitkileri, saz ve kamış yetişir. Konya
Merkez, Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ilgın, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir ve Yunak
ilçelerinde görülür. İl içerisindeki toplam yüzölçümleri toplam 7.358 hektardır.
Sahil Kumulları:
Göllerin sahillerinden esas rüzgar olmak üzere kısmen de dalga hareketleriyle
taşınarak belirli alanlarda depo edilmiş kumullardır. Topoğrafyaları ondüleli veya tepeliktir.
Belirgin bir örtüleri yoktur. Tarımsal açıdan verimsiz ve değersiz olmaları yanı sıra bazı
mikro iklim alanlarında bulunanlar tarıma elverişli olabilmektedir. İl içerisindeki toplam
alanları 182 hektardır. Beyşehir ilçesinde görülür.
74
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kara Kumulları:
Konya ilinde arid iklimlerde görülen kara kumullarına Konya Merkez ve Karapınar'da
rastlanır. Profile sahip olmayan gevşek kumlardan ibarettirler. Rüzgarlarla taşınıp
yığılmışlardır. Genellikle üzerlerinde bitki örtüsü yoktur. Seyrek ot, ağaçcık ve çalılar
görülebilir, otlatma hariç çok seyrek olarak kullanılırlar. Konya ilinde toplam alanları 827
hektardır.
Irmak Taşkın Yatakları:
Irmakların taşkın yataklarındaki kumlu, çakıllı ve molozlu alanlardır. Bunlar
yağışların az olduğu yaz aylarında görülür. Yağışlı devrelerde akışlı ırmak yatağı
olduklarından ve buradan akan su ince toprak materyalini devamlı yıkadığından toprak
bulunmaz. Bitki örtüsü bulunmayan bu yerlere ırmak yıkantısı da denilebilir. 8. sınıf arazi
olarak gösterilmişledir. İl içerisindeki toplam alanları 88 hektardır. Çıplak Kaya ve Molozlar:
Üzerinde toprak örtüsü bulunmayan parçalanmış veya kısmen parçalanmış sert kaya veya
taşlarla kaplı sahalardır. Genellikle bitki örtüsünden yoksundurlar. Bazen arasında toprak
bulunan kaya çatlaklarından veya topraklı küçük ceplerde yetişen çok seyrek orman ağaçları,
çalı, otlar bulunabilirse de kültür bitkileri tarımında kullanılmaya uygun değildirler. İldeki bu
tip araziler toplam 226.858 hektar olup genelde bütün ilçelerde görülür. Su Yüzeyleri: İl
içerisinde 193.600 hektarlık alanı kaplarlar. Yoğun Yerleşim Alanları: İl içerisinde 30.691
hektarlık bir alanı kaplarlar.
Tablo 50. Konya İli Tarım Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıfları ve Dağılımı (Ha)
Arazi Kabiliyet Sınıfı
Birinci sınıf
İkinci sınıf
Üçüncü sınıf
Dördüncü sınıf
Beşinci sınıf
Altıncı sınıf
Sekizinci sınıf
Alanı (Ha)
662.985
476.799
610.308
498.298
15.300
518.664
-
Oranı (%)
13.89
10
12
10.4
0.3
10.8
5.2
75
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Toprak Yapısı
Faaliyet alanı Konya İli Arazi Varlığı haritasına göre VII. Sınıf arazi vasfında, Çevre
Düzeni planına göre ise mera alanında yer almaktadır. Bu sınıfa giren topraklar eğimli,
erozyona uğramış, toprak sığlığı, taşlılık, yaşlılık, tuzluluk veya sodiklik gibi kültür
bitkilerinin yetiştirilmesini engelleyen çok şiddetli sınırlandırmalara sahiptir. Sahada kırmızı
kahverengi toprak bulunmaktadır. Bu topraklar yıllık ortalama yağışın 300-400 mm olduğu
yerlerde görülen bu topraklarda yağışın azlığı alt kısımlarda kireç ve jips birikmesine yol açar.
Oluştuğu yerlerde yıllık ortalama ısı 12,5°C olup, kahverengi toprakların oluştuğu ısıdan daha
yüksektir. Bu fazla ısı demirin oksidasyonunu artırarak toprağın daha kırmızı renk almasına
yol açar. Doğal bitki örtüsü kahverengi topraklarda görülen yıllık Bozkır bitkileri ve
dikenlerdir. Ana madde olarak genellikle sığ topraklarda sert kalker, derin topraklarda ise
çakıllı eski depozitler bulunur. Bu toprakların derinliğini kısıtlayan en önemli faktör erozyon
olup bu ana maddenin sertliği izler. Bozkır, Hadim ve Karapınar ilçeleri hariç bütün ilçelerde
yaygındır. Konya ilindeki toplam alanları 802.421 hektardır.
b)Yamaç Stabilitesi
Üretim alanlarında heyelan, kaya düşmesi gibi risk gözlenmemiştir. Üretim faaliyetleri
esnasında arazinin yapısı ve çıkarılacak kalkerin özelliğine göre şev açısı verilerek duraylılık
sağlanacaktır.
Üretim faaliyetlerinde patlatma işleminden kaynaklı kaya fırlamalarını ve yerleşim
birimlerine kaya düşmesini önlemek için aşağıdaki önlemler uygulanacaktır;

Askıda kalacak kaya kütleleri üzerinde patlatma işlemi yapılmayacaktır.

Doğal topoğrafya üzerinde bütün olmayan kaya parçaları üzerinde patlatma
işlemi yapılmayacaktır.
Serbest kaya parçaları patlatma işleminden önce iş makinesi yardımı ile kaldırılacaktır.

Patlatma deliklerinde gecikmeli kapsül kullanılarak ve sıralı patlatma yapılarak
kontrollü patlatma yapılması sağlanacaktır.

Yerleşim birimi en yakın 2,4 km bulunan Karaömerler Mahallesidir. Bu mesafe
patlatma etkisinin dışında kalmaktadır. Kaya düşmesi ve kaya fırlamasına maruz
kalmayacaktır. Ancak herhangi bir tehlike oluşmasını engellemek için her türlü tedbir ve
önlem alınacaktır.
76
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
c)Sahanın Erozyon Açısından Durumu
İşletme alanı kalkerden meydana geldiğinden herhangi bir erozyon oluşumu
bulunmamaktadır. Ancak işletme sırasında alanda patlayıcı madde ile üretim işlemleri
gerçekleştirileceğinden, patlatma sonrası ocak alanındaki kalkerde gevşeme olacaktır.
Gevşeyen kalkerin ve basamaklarda askıda kalan kalkerin tehlike arz etmemesi ve alanına
erozyona uğramaması için, askıda kalan malzemeler kepçe ile yerinden sökülerek basamak
tabanlarına indirilecektir. Basamakların şev açıları erozyona ve toprak kaymasına maruz
kalmayacak şekilde duraylılıkları sağlanacaktır.
Proje alanı içerisinde akışı olan herhangi bir dere bulunmamaktadır. Ancak çevresinde
yağışlara bağlı olarak geçici akış gösteren kuru dere yatakları bulunmaktadır. Faaliyet
alanının yağış olduğu zamanlarda yüzeysel su erozyonuna maruz kalabileceği düşüncesi ile
aşağıda su erozyonu tanımlanmış ve alınacak önlemler açıklanmıştır.
Su Erozyonu
Su erozyonu diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve etkilisidir. Eğimli
arazilerde vejetasyon zayıflığı veya vejetasyonun tamamı yok olduğu zaman yere düşen
yağmur damlaları darbe etkisi ile toprak parçalarını yerinden koparır, parçalar ve yüzeysel
akışa geçen yağmur suları bu toprak parçalarını sürükleyerek aşağılara taşırlar. Su erozyonunu
meydana getiren ana faktörler, hareket halinde bulunan suyun hidrolik, mekanik ve çözücü
(eritici) etkileridir. Su erozyonuna etki eden faktörler ise iklim, topografya, vejetasyon, toprak
ve insandır.
Yüzey Erozyonu
Yüzey erozyonu, eğimli bir arazi üzerinde toprak parçacıklarının yağmur sularının
etkisi ile yerlerinden oynatılıp, eğim yönünde aşağıya doğru taşınması olayıdır. Arazi
eğiminin muntazam ve yüzeyin düz olduğu yerlerde, yüzeysel akışın çizgi halinde veya
derecikler şeklindeki belli kanallarda yoğunlaşmadığı durumlarda, yağmur damlacıklarının
etkisi ile yerinden kopan toprak parçacıklarının, yüzeysel akışa geçen suların taşınması ile
meydana gelen erozyondur.
Değişik kullanımlar altındaki yamaç arazilerde, erozyon olayının durdurulmasında
genellikle iki ilkeden hareket edilmektedir:
77
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Yağmur damlasının toprak yüzeyi üzerindeki tahripkar etkisini ortadan
kaldırmak,

Yüzeysel akışın tehlikesiz bir şekilde akmasını ve toprak içine infiltrasyonunu
sağlamak.
Bu ilkelerden yola çıkarak faaliyet sahasında üretim aşamasında erozyonla mücadele
ile ilgili gerekli önlemler alınacaktır. Ocak alanında açık işletme yöntemi ile basamaklar
oluşturularak üretim yapılmaktadır. Basamakların şev açıları kaymaya mahal vermeyecek
şekilde ayarlanacaktır.
Yağış sularının üretim alanına gelmesini engellemek amacıyla en üst kotlarda yaklaşık
%0,5–1,0 eğimli, çevirici-akıtıcı kanal yapılacaktır. Bu sayede çevirici kanaldan akacak olan
yağış sularının topraktaki infiltrasyon süresi uzatılacağı gibi üretim nedeniyle açılan alandan
malzemenin yağış etkisiyle sürüklenmesi önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca çevirici kanala
girmesi engellenemeyen ve üretim alanına düşen yağış sularının erozyon etkisini azaltmak
amacıyla basamaklar şevlere doğru %0,5-1,0 eğimli olarak yapılacaktır. Böylece üst kotlardan
alt kotlara doğru akışa geçecek olan yağış suları her basamaktaki içe doğru %0,5-1,0’lik
eğimin etkisiyle kendisine topografyaya paralel bir akış kanalı oluşturacaktır. Böylece faaliyet
alanında oluşabilecek suyun yüzey erozyonu etkisi en aza indirilmeye çalışılacaktır.
Ocakta açılacak şevlerde kalkerin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak,
heyelan meydana gelip gelmeyeceğini tespit amacıyla 600 eğime sahip olacak şevler için
güvenlik kat sayısı hem düzlemsel kayma hem de dairesel kayma için ayrı ayrı
hesaplanmıştır.
Düzlemsel kayma
Bu tür kaymalar tabakalanma düzlemlerinde veya masif kayaçlarda meydana gelmiş
büyük ve devamlı çatlakların var olmasıyla ortaya çıkarlar. Şev stabilite analizinde Janbu
tarafından geliştirilmiş bir yöntem olan, şev geometrisi kesitleri ve grafikleri kullanılmıştır.
(Bkz.Şekil-29).
Kesitler, şevin kuru, gerilim çatlağı içeren ve içermeyen, iki tipte yeraltı suyu akışına
sahip ve şev tepesindeki gerilme çatlaklarının su ile dolu olup olmamasına göre
sınıflandırılmışlardır.
Ayrıca her hal için;
X = Şev açısı fonksiyonu,
Y = Şev yüksekliği fonksiyonu diye adlandırılan bağıntılar verilmiştir.
78
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Hesaplamalarda aşağıdaki bilgiler kullanılmıştır.
Şev açısı (İ) = 70o
Kırılma düzlemi Açısı (Β) = 35o
Birim hacim ağırlığı (γ) = 2.500 kg/m3
Şev yüksekliği (H) = 10 m.
Kohezyon yer altı = 10.000 kg/m2
İçsel sürtünme açısı (Ø) = 30o
Gerilme çatlağının derinliği (zo) = 0
Şevlerin kuru olduğu varsayılarak, X fonksiyonunun belirlenmesinde 1 kesiti, Y
fonksiyonunu belirlenmesinde 1 kesiti ve bunlara ilişkin bağıntılar kullanılmıştır.
X = 2 √ (i – β )( β - Ɵ)
Y= γ H / c
X = 2√ (70 – 35)(35 – 30)
Y=(2.500 x 10) / 10.000
X = 2√35 x 5
Y=25.000 / 10.000
X = 2√175 = 2 x 13,22
Y=2,5
X = 26,44 ~ 26,4
Hesaplanan X ve Y fonksiyon değerleri aşağıdaki düzlemsel kayma şev dizayn
grafiğinde işaretlenerek birbirlerini kestikleri noktadaki güvenlik katsayısı (F) okunur.
Güvenlik sayısı (F) < 1,0 ise = Güvenilmez,
Güvenlik sayısı (F) 1,0 – 1,2 ise = Kuşkulu (kısa süreli şevler),
Güvenlik sayısı (F) 1,3 – 1,4 ise = Yarma ve dolmalar için güvenilir. (uzun süreli
şevler),
Güvenlik sayısı (F) 1,5’dan fazla ise = Barajlar için de emniyetlidir.
X = 26,4 ve Y = 2,5 değerlerinin birbirini kestiği noktadaki güvenlik katsayısı (F): 2
den büyük bir değerdir. Bu durumda şev dengeli olacaktır. Planlanan işletme yöntemine bağlı
olarak açılacak şevlerde kalkerin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak, kayma
meydana gelip gelmeyeceğini tespit amacıyla şevler için güvenlik katsayısı düzlemsel kayma
için şev güvenlik katsayısı (F) > 2 den büyük bulunmuştur. Sahada üretimin tamamlanmasını
79
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
takiben yapılacak olan dolgu çalışmaları ile mevcut şev eğimleri daha da azalacak ve
duraysızlık sorunu ortaya çıkmayacaktır.
Şekil 30. Düzlemsel kayma şev dizayn grafiği
80
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
d)Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır vb.
Konya ili merkezde çayır ve meraların toplamı 131.529 hektardır. Merkez ve tüm
ilçelere dahil, çayır ve meraların toplamı ise 761.461 hektardır. Meraların büyük bir bölümü
köylülerin ortak kullanma alanlarıdır. Büyük bölümü bilinçsiz ve yanlış otlatma sebebiyle
otlak özelliğini kaybetmiştir. Sürüme elverişli olmayan arızalı araziler üzerindeki orman ve
çalı gibi doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi bu alanların erozyon tehlikesi ile karşı karşıya
bırakmıştır.
Faaliyet alanının tamamı mera vasıflı arazi olduğu için faaliyetin cinsine ve çeşidine
göre ilgili Müdürlük tarafından (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) kurumumuza müracaat
edilerek 4342 Sayılı Mera Kanununun 14.Maddesinin a.bendi kapsamında tahsis amacı
değişikliğinin yapılması için, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gerekli
izinler alınacaktır.
4.1.6. Tarım ve Hayvancılık
a)Tarımsal Gelişim Proje Alanları
İlimiz 4.081.353 hektar yüzölçümü ile Türkiye’nin en geniş alanına sahiptir. 2.247.857
hektar tarım arazisine sahip olan ilimiz İl nüfusunun %25’i kırsal kesimde yaşamaktadır.
Hububat ağırlıklı tarım yapılan ilimiz Türkiye hububat üretiminin %10’unu teşkil etmektedir.
551.743 hektar alanda sulama yapılmakta buda toplam tarım arazisinin %25’sini
oluşturmaktadır.
Proje alanı olan arazi mera arazisidir.
Proje alanı ve çevresinde tarım gelişim proje alanları bulunmamaktadır.
Proje kapsamında oluşacak tozumanın çevredeki tarım alanlarına etkilerini minimum
düzeyde tutabilmek için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması sağlanacaktır. Alınabilecek
önlemler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir;

İşletmede çalışan araçların ocak sahası içerisinde hareketi (kamyon ve
yükleyicinin manevraları vb.) sırasında çıkacak tozlanmanın engellenebilmesi amacıyla
mevsime ve buharlaşma hızına bağlı olarak alanda su ile spreyleme yapılacaktır.

Faaliyet alanı içerisindeki yollar tozlanmayı engelleyecek şekilde çakıl ile
kaplanacaktır.
81
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Rüzgar kesici toprak yığınları ve rüzgar koruyucular yapılacak ve bitkiler
dikilecektir.

Yükleme ve boşaltma yapılırken savurma yapılmadan ve yavaş bir şekilde
yükleme ve boşaltma yapılması sağlanacaktır.

Kamyonlar aşırı yüklenmeyecek, üzeri branda ile örtülecek ve hız sınırı
getirilecektir.

Faaliyet alanı içerisindeki yollar belli periyotlarla sulanacaktır.
b)Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü
Konya İl 4.081.353 hektar yüzölçümü ile Türkiye’nin en geniş alanına sahiptir. İlde, İl
nüfusunun %45’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Hububat ağırlıklı tarım yapılan ilde Türkiye
hububat üretiminin %10’unu teşkil etmektedir.
Tablo 51. İlçeye Göre Toplam Arazi Kullanım Durumu
İlçe Adı
Toplam
Ekilen tarla
Alan(dekar)
alanı(dekar)
Selçuklu
874.058
405.142
Nadas
alanı(dekar)
Sebze bahçeleri
alanı(dekar)
Meyve
alanı(dekar)
462.907
4.199
1.810
Proje alanı ve yakın çevresinde herhangi bir tarım alanı ve tarımsal faaliyet
yapılmamaktadır.
82
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 52. Toplam Arazi Kullanım Durumu
Kullanım Şekli
1-Tarım Arazisi
-Hububat
-Baklagil
-Yem Bitkileri
-Endüstri Bitkileri
-Yumrulu Bitkiler
-Yaglık Bitkiler
Toplam
2- Bag-Bahçe
-Sebze
-Meyve
-Bag
Toplam
3-Nadas
Genel Toplam
Alan(Dekar)
%
%
10.423.862
429.738
415.979
867.915
100.816
384.917
12.623.227
82,6
3,4
6,9
3,3
0,8
3
100
46,4
1,9
3,9
1,9
0,4
1,7
56,2
173.431
213.646
99.061
486.138
9.369.201
22.478.566
35,7
43,9
20,4
100
100
0,8
1
0,4
2,2
41,7
100
Tablo 53. İşlenen Arazinin Kullanım Durumu
Kullanım Şekli
Alan(Dekar)
%
%
1-İşlenen Arazi
-Tarla Arazisi(Ekilen
Alan)
-Nadas
-Sebze
-Meyve
-Bag
Toplam
2- Çayır Mera
12.623.227
9.369.201
173.431
213.646
99.061
22.478.566
7.614.607
56,2
41,7
0,8
1
0,4
100
100
30,9
23
0,4
0,5
0,2
55,1
18,7
3- Orman
173.431
100
13,2
4- Ürün Getirmeyen Alan
486.138
100
13
Genel Toplam
40.813.520
100
Kaynak: Konya İl Çevre Durum Raporu
83
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 54. Konya İli Arazi Kullanım Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Dağılımı (Konya İli Arazi Varlığı
Envanteri)
Kullanım Sekli
Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları (Hektar)
TOPLAM
I
II
III
IV
TOPLAM
V
VI
VII
TOPLAM
VIII
Tarım
Arazileri
494.017
384.132
439.779
291.568
1.609.496
-
154.973
78.272
233.245
1.842.741
Kuru
Tarım(Nadaslı)
367.249
310.025
372.948
276.276
1.326.498
126.698
56.358
183.056
1.509.554
106.865
60.155
53.061
9.960
230.041
17.920
120
18.040
248.081
7.931
5.941
9.512
1.971
25.355
84
84
25.439
Bag (Kuru)
374
663
1.549
2.655
5.241
9.919
31.455
36.696
Bag (Sulu)
77
Bahçe(Kuru)
400
783
928
367
2.478
232
206
438
2.916
Bahçe (Sulu)
11.121
6.565
1.566
339
19.591
120
52
172
19.763
Çayır-Mera
39.165
38.252
103.419
131.641
312.477
17.041
214.170
516.660
747.871
1.060.348
1.994
6.248
7.146
15.388
16.635
5.269
56.668
78.572
93.960
406
208.901
459.992
669.299
966.388
Kuru Tarım
(Nadassız)
Sulu Tarım
Yetersiz Sulu
Tarım
Çayır Arazisi
215
21.536
292
292
Mera Arazisi
39.165
36.258
97.171
124.495
297.089
Orman-Funda
176
727
3.784
11.740
16.427
42.867
453.813
496.680
513.107
405
1.857
8.152
10.414
25.880
344.610
370.490
380.904
132.203
Orman Arasizi
Fundalık Arazi
176
322
1.927
3.588
6.013
16.987
109.203
126.190
Tarım Dısı
Arazi
13.119
3.040
2.774
1.317
20.250
2.471
1.715
4.186
35.410
59.846
Yerlesim
(Yogun)
202
93
218
218
35.410
35.923
Yerlesim (Az
Yogun)
12.353
2.391
1.446
1.067
17.257
484
815
1.299
18.556
564
93
271
235
1.163
774
198
972
2.135
463
1.057
1.520
1.213
463
1.676
3.196
21
21
36
Sanayi Alanı
Askeri Alan
295
15
Milli Park
15
Diger Araziler
Su Yüzeyi
77
Toplam
546.477
215
426.151
549.756
292
436.266
1.958.650
17.041
414.481
1.050.46
1.481.982
160.037
160.037
189.621
189.621
385.068
3.825.700
0
Kaynak: Konya İl Çevre Durum Raporu
84
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
c)Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları
Konya İline ait tarımsal ürünler ve bunların yıllık üretim miktarları aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Tablo 55. Selçuklu İlçesi Baklagil Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Baklagiller
Ürün Adı
Üretim (ton)
Verim (kg)’da
5.500
440
80
500
500
150
300
Mercimek (yeşil)
250
250
20
80
Mercimek
150
150
12
80
20
20
2
100
Üretim (ton)
Verim (kg)’da
Ekilen
Hasat Edilen
Alan(dekar)
Alan(dekar)
Nohut
5.500
Fasulye (kuru)
(kırmızı)
Buy (çemen otu)
Tablo 56. Selçuklu İlçesi Endüstriyel Bitkiler Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Endüstriyel
Ürün Adı
Ekilen
Hasat Edilen
alan(dekar)
alan(dekar)
Şekerpancarı
18.782
18.782
98.950
5.268
Kimyon
180
180
7
39
Bitkiler
Tablo 57. Selçuklu İlçesi Tahıl Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Ekilen
alan(dekar)
Hasat Edilen
alan(dekar)
Üretim (ton)
Verim (kg)’da
Tahıllar
Çavdar
1.000
1.000
100
100
Yulaf (dane)
3.600
3.600
288
80
Mısır (dane)
25
25
15
600
Tritikale (dane)
20
20
8
400
Buğday (durum)
14.365
14.365
2.559
178
Buğday (diğer)
183.771
183.771
24.840
135
85
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 58. Selçuklu İlçesi Yağlı Tohumlular Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Yağlı
Tohumlar
Aspir
Kolza (kanola)
Ayçiçeği (yağlık)
Ayçiçeği
(çerezlik)
Ekilen
alan(dekar)
190
Hasat Edilen
alan(dekar)
190
Üretim (ton)
Verim (kg)’da
19
100
109
282
41
109
282
41
24
42
4
220
149
98
Üretim (ton)
Verim (kg)’da
14.000
70
150
1.750
3.500
Tablo 59. Selçuklu İlçesi Yem Bitkileri Tohumlular Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Yem Bitkileri
Yonca (yeşil ot)
Korunga (yeşil ot)
Fiğ (yeşil ot) (2)
Mısır (sirajlık)
Ekilen
alan(dekar)
7000
100
800
500
Hasat Edilen
alan(dekar)
7000
100
800
500
Tablo 60. Selçuklu İlçesi Yumru Bitkiler Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Ekilen
alan(dekar)
Hasat Edilen
alan(dekar)
Üretim (ton)
Verim (kg)’da
Yumru Bitkiler
Patates (diğer)
100
100
200
2000
Tablo 61. Selçuklu İlçesi Baklagil Sebzeler Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Üretim (ton)
Baklagil Sebzeler
Fasulye (taze)
525
Tablo 62. Selçuklu İlçesi meyvesi Yenen Sebzelerin Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Üretim (ton)
Meyvesi Yenen Sebzeler
Balkabağı
50
Kavun
750
Karpuz
170
Kabak (sakız)
45
Patlıcan
43
Biber (dolmalık)
50
Biber (sivri)
50
Kabak (çerezlik)
35
Hıyar (sofralık)
88
Domates (sofralık)
3.614
86
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 63. Selçuklu İlçesi Soğansı-Yumru-Kök Sebzeler Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Üretim (ton)
Soğansı-Yumru-Kök Sebzeler
Soğan (taze)
3
Tablo 64. Selçuklu İlçesi Yaprağı Yenen Sebze Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Üretim (ton)
Yaprağı Yenen Sebzeler
Marul (göbekli)
8
Ispanak
75
Tablo 65. Selçuklu İlçesi Sert Kabuklular Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Üretim
(ton)
Antep Fıstığı
Toplu
Meyveliklerin
Alanı (dekar)
0
Sert Kabuklular
1
Ağaç Başına
Ortalama
Verim(Kg)
2
Mey. Veren
Yaşta Ağaç
Sayısı
500
Toplam
Ağaç
Sayısı
500
Ceviz
0
105
30
3.500
3.500
Badem
100
23
5
4.500
4.500
Tablo 66. Selçuklu İlçesi Taş Çekirdekliler Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Toplu
Meyveliklerin
Alanı (dekar)
Üretim
(ton)
Ağaç
Başına
Ortalama
Verim(Kg)
Taş Çekirdek
Erik
0
60
İğde
0
Kayısı
Mey.
Vermeyen
Yaşta
Ağaç
Sayısı
0
Toplam
Ağaç
Sayısı
20
Mey.
Veren
Yaşta
Ağaç
Sayısı
3.000
17
15
1.100
0
1.100
200
476
35
13.600
2.250
13.600
Zerdali
0
125
25
5.000
0
5.000
Kiraz
100
245
35
7.000
0
7.000
Vişne
60
186
30
6.200
0
6.200
Şeftali
(diğer)
0
50
25
2.000
0
2.000
Toplam
Ağaç
Sayısı
500
3.000
Tablo 67. Selçuklu İlçesi Üzüm ve Üzümsüler Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Toplu
Meyveliklerin
Alanı (dekar)
Üretim
(ton)
Ağaç
Başına
Ortalama
Verim(Kg)
Mey. Veren
Yaşta Ağaç
Sayısı
Üzüm ve
Üzümsüler
Çilek (2)
20
16
800
20
Mey.
Vermeyen
Yaşta
Ağaç
Sayısı
0
Üzüm
(sofralıkçekirdekli)
500
200
400
500
0
20
87
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 68. Selçuklu İlçesi Yumuşak Çekirdekliler Ekiliş ve Üretimleri
Grup Adı
Ürün Adı
Toplu
Meyveliklerin
Alanı (dekar)
Üretim (ton)
Ağaç Başına
Ortalama
Verim(Kg)
Mey. Veren
Yaşta
Ağaç Sayısı
Toplam
Ağaç
Sayısı
Yumuşak
Çekirdekliler
Armut
0
250
25
10.000
10.000
Ayva
0
16
25
650
650
Elma (golden)
300
285
30
9.500
9.500
Elma (starkıng)
300
300
30
10.000
10.000
Elma (amasya)
100
56
20
2.800
2.800
Elma (grannysmıth)
30
27
30
900
900
Elma (diğer)
100
114
30
3.800
3.800
Konya ilindeki hayvancılık verileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 69. Hayvancılık Verileri
Hayvan Adı
Yetişkin
Genç-Yavru
Toplam
82.950
Sağılan
Hayvan Sayısı
(baş)
44.500
Koyun (yerli)
60.700
22.250
Keçi (kıl)
385
Sığır (yerli)
Süt (ton)
3.515,500
215
600
210
20,580
660
130
790
196
258,848
Sığır (kültür)
2.000
500
2.500
534
2.132,262
Sığır (melez)
4.360
800
5.160
1.068
2.964,768
Yakın çevredeki yerleşim yerlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmakta
olup, ağırlıklı olarak bu hayvanlardan süt ve et ürünleri sağlanmaktadır.
Büyükbaş hayvancılık genelde ahırlarda besicilik olarak yapılmaktadır.
Küçükbaş hayvancılık ise kış ayların dışındaki aylarda yakın çevredeki mera
alanlarında otlatılarak, kış aylarında ise evlerdeki ağıllarda beslenerek yapılmaktadır.
88
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
4.1.7. Flora ve Fauna
a)Türler, endemik türler, yaban hayatı türleri ve biyotoplar, ulusal ve uluslararası
mevzuatla koruma altına alınan türler
FLORA
Faaliyet alanı; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Karaömerler Mahallesi sınırları içerisinde
yer almaktadır. İnceleme alanı TÜBİVES Grid Kareleme sistemine göre B4 karesinde yer
almaktadır. Alanda yapılan arazi gözlemleri ve literatüre göre çalışma alanı İç Anadolu İranTuran fitocoğrafik bölgesi içinde yer almaktadır. Bu bölge karakteristik kurakçıl bitki
türlerinin hakim olduğu step formasyonundan oluşur. Anadolu’da en yaygın vejetasyon tipi
bitkilerinden olan step bitkileri genelde yağış oranının az olduğu ağaçsız topraklarda bir ya da
birkaç yıl ömürlü olarak yetişir ve step örtüsünü oluştururlar. Raporun flora kısmı
oluşturulurken bitki türlerinin tespitinde, Tübitak Türkiye Bitkileri Veri Servisinden
(TUBİVES) ve ek olarak H. Kutluk ve Burhan Aytuğ’a ait “Grid by Grid, Plants of Turkey”
çalışmasından, Davis’in “Flora of Turkey and East Aegean Islands”adlı eserinden ve Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan yararlanılmıştır.
Proje
Alanı
Şekil 31. Taksonların Karelere Dağılımı
89
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Vejetasyon
Türkiye tamamıyla Holoarktik aleme girmekte ve bu alemin 3 bitkisel (floristik)
bölgesi yurdumuzda birleşmektedir. Bunlar Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan floristik
bölgeleridir. Bu bölgelerin hepsinin kendisine has iklimsel özellikleri vardır. Konya, bu
bölgelerden İran-Turan fitocoğrafik bölgesine dahildir. Bu fitocoğrafik bölge, genellikle
kurakçıl bitki türlerinin meydana getirdiği bozkırları oluşturmaktadır. Anadolu’daki en yaygın
vejetasyon tipidir. Genellikle ağaçsız topraklarda yetişen bozkır bitkileri çeşitlilik bakımından
olağanüstü zenginliğe sahiptir. Ancak proje alanı, etki alanı ve yakın yerleşimlerdeki araziler,
insan faaliyetleri sebebiyle doğal niteliklerini büyük oranda yitirmiştir. İran –Turan
Fitocoğrafik Bölgesi’nde kalan İç Anadolu, karasal bir iklime sahiptir. Ekolojik ortam
şartlarına göre bölgenin orta bölümünde 1200 m’ye kadar çıkan sahalarda step topluluklarını,
daha yüksekte ise yarı kurak–yarı nemli koşulların bulunduğu orman örtüsü bulunmaktadır.
Bölgesel olarak çeşitli durumlarda değişmekle birlikte, step sonrası üst sınırlarda meşe ve
karaçam toplulukları ve orman alanları görülmektedir. Konya ili bitki örtüsü, iklim
koşullarına göre değişim göstermektedir. Geniş düzlükler bozkırlarla kaplıdır. Düzlüklerinde
bahar yağmurları ile birlikte otsu bitkiler yeşerir fakat yağışlar kısa sürer ve de yaz sıcaklıkları
başlayınca otlar hemen kurur. Geniş düzlükler step halini alır. İlin dağlık bölgelerinde çalılık
ve orman görülür. İldeki ormanlık alan 559.759 hektardır. İldeki orman yüzdesi %14,6’dır.
Her ne kadar doğal stepin hakim olduğu bölgeyse de, başta aşırı otlatma ve tarım olmak üzere,
birçok andropojenik etkiye maruz kalan step alanları, gittikçe daralmış, yerleşim yerlerinden
uzağa çekilmiştir. Flora Türlerinin Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı Proje alanı ve etki
alanı içerisinde tespit edilen türlerin fitocoğrafik bölgeleri tabloda belirtilmiştir. Fitocoğrafik
bölgesi tam olarak bilinmeyen veya geniş yayılışlı türler için (-) işareti kullanılmıştır.
BERN SÖZLEŞMESİ
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yasama Ortamlarının Korunması (BERN) Sözleşmesi ilk
defa 1979 yılında Bern’de kabul edilmiştir. Türkiye ise bu sözleşmeyi 1984 yılında
imzalayarak taraf olmuştur. Sözleşmenin amacı; Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek
türlerin özellikle göçmen olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların
yaşam ortamlarının korunmasını sağlamak ve bu konuda birden fazla devletin işbirliğini
geliştirmektir.
90
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
EK-I Kesin Koruma Altına Alınan Flora Türleri
Ek-II Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
Ek-III Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
Yabani bitki ve hayvan türlerinin yasama ortamlarının, özellikle 1 ve 2 No’lu Ek
listelerde belirtilenlerinin ve yok olma tehlikesi altında bulunan yasama ortamlarının
muhafazasını güvence altına almak üzere, uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.
Planlama ve kalkınma politikalarını saptarken, önceki paragraf uyarınca sahaların
muhafaza gereksinimlerine, bu gibi yerlerin her türlü tahribattan uzak veya tahribatın
mümkün olan en alt düzeyde tutulmasına özen göstereceklerdir.
2 ve 3 No’lu Ek Listelerde belirtilen göçmen türler için önem taşıyan ve kıslama,
toplanma, beslenme, üreme veya tür değiştirme yönünden göç yollarına uygun ilişkin
konumunda bulunan sahaların korunmasına özel dikkat göstermeyi kabul ederler. Doğal
yaşama ortamlarının korunması için bunların sınır bölgelerinde bulunması halinde, çabaları
uyumlu kılmak yönünden eşgüdüm sağlamayı taahhüt ederler.
Her taraf Ülke, türlerin korunması ile ilgili olarakta; 1 No’lu Ek Listede doğal bitki
türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari
önlemleri alacaktır. Bu bitkilerin kasıtlı olarak koparılması, toplanması, kesilmesi veya
köklenmesi yasaklanacaktır. Her taraf ülke uygun hallerde, bu türlerin elde bulundurulmasını
veya alım-satımını yasaklayacaktır.
CITES Sözleşmesi
CITES Sözleşmesi, genel olarak uluslararası ticaretin doğal hayvanların ve bitkilerin
yaşamlarının tehdit etmesini önlemeyi amaçlamaktadır. CITES Sözleşmesi 1973 yılında
imzalanmış, Türkiye 1996 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. CITES’de yer alan türler
gerekli olan koruma derecelerine göre üç farklı ek altında verilmektedir. EK-1 nesli
tükenmekle tehdit altında olan türleri kapsamaktadır. Bu türlerin numunelerinin ticaretine
olağanüstü durumlar haricinde izin verilmemektedir. EK-2 listesi, nesilleri tükenmekle tehdit
altında olmayan ancak ticaretlerinin yaşamları ile bağdaşmayan kullanımlarını önlemek amacı
ile kontrol altında tutulması gereken türleri kapsamaktadır. EK-3 Listesi, ticari kontrolünde
yardım için diğer CITES taraflarına başvurulduğu, en az bir ülkede korunan türleri
kapsamaktadır.
91
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Red Data Book Kategorileri (1996)
E= Tehlikede (endangered): İlgili taksonun (tür ya da alttür) soyu tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya; soyun tükenmesine neden olan etkenler sürmektedir.
Ex= Soyu tükenmiş (extinct): Takson doğada yok olmuştur veya yinelenebilecek sayının
altına düşmüştür. Ancak koruma altında soyunu devam ettirmektedir.
I= Bilinmiyor (in determinate): Taksonun durumu bilinmiyor.
K= Yetersiz bilinenler (insufficient): Bilgi yetersizliğinden ötürü taksonun durumu belirsiz
Nt= Henüz takson tehlike altında değil.
O= Takson tehlike dışı (out of danger): Daha önce tehlike altında iken, alınan koruma
önlemleri ile kurtarılmış.
R= Nadir (Rare): Küçük populasyonlar haline bulunan, şu anda tehlikede olmayan, ancak
gerekli koruma önlemleri alınmazsa “V” kategorisine girmeye aday taksonlar.
V= Zarar görebilir (vulnerable): Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok
olma riski yüksek taksonlar.
2006 IUCN Risk Sınıfları
IUCN tarafından en son yayınlanan “Red List” kategorileridir. Avrupa ülkelerinde IUCN risk
sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin sınıflandırılması 1970’li yıllardan itibaren
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de de gerçekleştirilmiş çalışmalar mevcuttur.
EX: (extinct): Şüpheye yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu ispatlanan türler.
EW: (extinct in wild): Vahşi yasamda soyu tükenmiş, fakat diğer alanlarda (yetiştirme veya
sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler.
CR: (critically endangered): Vahşi yasamda soyu tükenme tehlikesi ''had safhada (extreme)''
olan türler.
EN: (endangered): Vahşi yasamda soyu tükenme tehlikesi ''çok büyük'' olan türler.
VU: (vulnerable): Vahşi yasamda soyu tükenme tehlikesi ''büyük'' olan türler.
NT: (near threatened): Su anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR
kategorisine girmeye aday olan türler.
LC: (least concern): Yaygın bulunan türler.
DD: (data deficient): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.
NE: (not evaluated): Simdiye kadar yukardaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş
türler. IUCN Kırmızı Liste tartışılırken, "threatened" (tehlike altında olan) resmi terimi üç
kategoriyi içine alır.
92
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Critically Endangered: Vahşi yasamda soyu tükenme tehlikesi ''had safhada (extreme)'' olan
türler,
Endangered: Vahşi yasamda soyu tükenme tehlikesi ''çok büyük'' olan türler
Vulnerable: Vahşi yasamda soyu tükenme tehlikesi ''büyük'' olan türler.
Populasyon Yoğunluğu;
0 Yok
1 Nadir
2 Bol
3 Çok Bol
Nispi Bolluk Sınıfları
1 Nadir
2 Seyrek
3 Nispeten Bol
4 Bol
5 Saf Popülâsyon Oluşturmakta
Habitat Sınıfları
1 Orman ve orman açıklıkları
2 Maki
3 Frigana (Çoğu dikenli, alçak boylu ve yumak yastık oluşturan bitkiler)
4 Kültür Alanları (Bağ, Bahçe vb.)
5 Kuru Çayır ve Açık alanlar
6 Nemli Çayır, Bataklık ve Sulak alan
7 Yol Kenarı
8 Kayalık ve Taşlık Alanlar
Tehlike Sınıfları
Ex: Tükenmiş-Extinct Endemik Türler (Exinct)
Ew: Doğada Yok Olmuş Endemik Türler
CR: Kritik Olarak Tehlikede Olan Endemik Türler
VU: Zarar Görebilir Türler (Vulnareble)
EN: Tehlike Altında Endemik Olmayan Türler
93
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
LR: Düşük Riskli Türler
nt: Tehdit Altına Girebilir
DD: Bitkinin tehdit altında olmasından çok bitki hakkında daha fazla bilgi toplanması gerekli
bitkiler
lc: En az endişe verici(Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olmayan)
NE: Değerlendirilmeyen
Bitki Tespitinin Nasıl Yapıldığı
G: Gözlem L: Literatür A: Anket
Fiticoğrafik Bölge
AV-SİB. : Avrupa-Sibirya Fitocografik Bölgesi
AKD. : Akdeniz (Mediterranean) Fitocografik Bölgesi
İR-TUR.: İran- Turan Fitocografik Bölgesi
Alanın Florası
Anadolu fitocoğrafya bölgeleri itibari ile Avrupa-Sibirya (Karadeniz), İran-Turan (İç.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri) ve Akdeniz (Ege Akdeniz bölgeleri) fitocoğrafya
bölgeleri olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Ege Bölgesi bitki coğrafyası bakımından Akdeniz
bitki coğrafyası sınırları içerisinde yer alır. Şekil 32’de Türkiye’nin fitocoğrafya bölgeleri
verilmiştir.
94
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Açıklamalar: 1- Akdeniz, 2- Avrupa-Sibirya 2a. Öksin, 2b. Kolsik, 3 İran-Turan; 3a. İç Anadolu 3b. Doğu
Anadolu, Önemli relik topluluklar, 5 Endemiklerin yaygın olduğu sahalar, 6 Mezopotamya alt bölgesi.
Şekil 32.Türkiye’nin Fitocoğrafya Bölgeleri (Atalay 1994’den)
Tablo 70. Proje Alanı ve Etki Alanında Saptanan Flora Türleri ve Korunma Durumları
Familya ve Tür
Adı
Cupressaceae
Aceraceae
Boraginaceae
Anchusa azurea
Echium
Plantagineum
Caprifoliaceae
Sambucus
ebulus
Compositae
Achillea
Willhelmsii
Anthemis
Tinctoria
Bellis Perennis
Calendula
Arvensis
Centaurea
lycaonica
Brassicaceae
Capsella bursapastoris
Erophila verna
Chenopodiaeae
Convolvulaceae
Türkçe Adı
Fitocoğrafik
Bölge
End.
5,7
7,8
Kaynak
(*)
G,L,A
G,L,A
L
L
L
AvrupaSibirya
2,8
G,L
L
İran-Turan
2,4,5,8
G,L
L
2,4,8
G,L
1
G,L
3,4,5,6
G,L
2,5,7
L
7
L
L
Servigiller
Akçaağaçgiller
Hodangiller
Sığır dili
Akdeniz
Hanımeligiller
Cüce mürver
Papatyagiller
Civanperçemi
Sarı papatya
Koyun Gözü
AvrupaSibirya
Nergis
Peygamber çiçeği
Hardalgiller
Kuşku otu
Çırçır otu
Kazayağıgiller
Sarmaşıkgiller
İran - Turan
End.
Habitat
1
Bern
IUCN
(ERL)
G,L
L
G,L
95
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lathyrus
aphaca
Lotus aegaeus
Medicago
rigidua
Trifolium
arvense
Vicia cricca
Sütleğengiller
Baklagiller
Mürdümük
Fagaceae
Kayıngiller
Quercus
pubescens
Graminae
Tüylü meşe
Cynodon
dactylon
Hordeum
bulbosum
Labiatea
2,5
G,L,A
G,L
L
2,5
5
L
G,L,A
Üçgül
1,4,8
G,L
Efelek otu
1,2,4
L
İran - Turan
Sepik
Yonca
L
1,4,7
Buğdaygiller
G,L,A
G,L,A
Köpek dişi
2,6,8
L
Arpa
1
G,L,A
Ballıbabagiller
L
Kuşkonmaz
Asparagus
acutifolius
Malvaceae
Akdeniz
Ebegümecigiller
L,A
Papaveraceae
Gelincikgiller
G,L,A
Acantholimon
halophilum
Pollygonum
cognatum
Rumex
acetosella
Primulaceae
Çoban yastığı
İran - Turan
4,5
End.
L,A
2,8
L,A
Madımak
7
L
Kuzu kulağı
2,3
G,L,A
Çuhaçiçeğigiller
L
Kan damlası
Adonis
flammea
Ranunculaceae
2,4,8
Düğünçüçeğigiller
L
Resedaceae
Muhabbetçiçeğigiller
L
Rosaceae
Gülgiller
G,L,A
Crataegus
monogyna
Rubus sanctus
Alıç
1,2,7
G,L,A
Böğürtlen
6,8
G,L,A
6,7
L,A
6,7
G,L,A
Populus
tremula
Salix alba
Titrek kavak
Tliaceae
Ihlamurgiller
G,L,A
urticaceae
Isırgangiller
G,L,A
(*) G :Gözlem
Söğüt
L: Literatür
AvrupaSibirya
AvrupaSibirya
L
A: Anket
96
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
FAUNA
Yapılan arazi ve literatür çalışmaları neticesinde proje alanı ve etki alanında bulunan
ve bulunması muhtemel fauna türleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. İlgili tablolarda her
türün familyası, Türkçe adı, populasyon yoğunluğu, IUCN (ERL) kategorisi, Red Data Book
kategorisi ve Bern sözleşmesi Ek-II (kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri) ve Ek-III
(korunana fauna türleri) listelerinin hangisinde yer aldığı belirtilmiştir. Bern sözleşmesi Ek-II
ve Ek-III listesinde yer almayan türler için (-) işareti konulmuştur. Ayrıca fauna çalışmaları
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın
2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı ek listelerine göre değerlendirilmiştir.
Sözleşmelere uyulacağını taahhüt ederiz.
Tablo 71. Proje Alanı ve Etki Alanında Saptanan İkiyaşamlı Türleri, Korunma Durumları ve Statüler
Familya ve Tür Adı
Türkçe Adı
Testudinidae
Tosbağagiller
Testuda graeca
Adı tosbağa
Agamidae
Kaya kelerleri
Laudakia stellio
Habitat
Bern
IUCN
(ERL)
MP (*)
Kaynak
(**)
Kumlu, çakıllı ve kuru araziler
Ek-II
VU Aled
Ek-I
G,L,A
Dikenli keler
Kayalıklar, taş duvarlar, ağaç
kovukları
Ek-II
Ek-I
L,A
Tarapelus
ruderatus
Bozkır keleleri
Az bitkili stepler, taşlı topraklı
alanlar
Ek-III
Lacertidae
Kertenkeleler
Ophisops elegans
Tarla kertenkelesi
Scincidae
Parlak kertenkeleler
Colubridae
Yılanlar
Coliper caspius
L
G,L
Az bitkili açık alanlar, taşlı
topraklı zeminler
Ek-II
Ek-I
G,L,A
Hazer yılanı
Taşlık dere kenarı, tarla,
bataklık
Ek-III
Ek-I
L,A
Coronella austriaca
Avusturya yılanı
Çayır, orman kenarı, kumluk,
çalılık
Ek-II
Ek-I
L
Elaphe hohenackeri
Kafkas yılanı
Açık arazi, ormanlık kısımlar,
tarla ve bahçe araları
Ek-III
Ek-I
L
Elaphe
guatorlineata
Sarı yılan
Ormanlık, çalılık ve taşlık
alanlar, tarla, bahçe
Ek-II
Ek-I
L,A
Natrix tesellata
Su yılanı
Su içi ve kenarları
Ek-II
Ek-I
G,L,A
Kaynak: Demirsoy, A. 1996, Sürüngenler. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No:90-K1000-90.Ankara
(*)=2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
(**)= Kaynak; G:Gözlem L:Literatür A:Anket
97
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
b)Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama ortamları, bunlar için
belirlenen koruma kararları
Faaliyet alanında bulunan bitki türleri arasında nadir ve nesli tehlikeye düşmüş tür
bulunmamaktadır. Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan hayvan türleri arasında bulunan
sürüngenler, memeliler, iki yaşamlılar ve kuş türlerinden, nadir ve nesli tehlikede olan tür
bulunmamaktadır.
c)Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları
Tesis alanında yapılan arazi çalışmaları ve literatür araştırmaları sonucunda tespit
edilen Av Hayvanları ve Bunların Popülasyonu ile Yaşama Ortamları hakkında bilgiler fauna
kısmında tablolar halinde verilmiştir. Projeye konu tesisin faaliyeti süresince Merkez Av
Komisyonu Kararlarına titizlikle uyulacaktır.
4.1.8. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları,
Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve
Anıtlar, Arkeolojik Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma
Alanları, Turizm Bölgeleri)
Tesis sahası içinde ve yakın çevresinde herhangi bir Koruma Alanları (Milli Parklar,
Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiat Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Arkeolojik Tarihi, Kültürel Sitler, Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma alanları, Turizm Bölgeleri bulunmamaktadır.
Milli Parklar
Konya ili sınırları dahilinde milli park olarak sadece Beyşehir Gölü Milli Parkı
bulunmaktadır. Beyşehir Milli Parkı, Beyşehir ilçesinde, 1993 yılında, 88.750 ha alana
kurulmuştur. Proje sahasının bulunduğu Selçuklu ilçesinde veya sahanın yakın çevresinde
faaliyetten dolayı olumsuz etkilenebilecek milli park bulunmamaktadır.
98
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tabiat Parkları
Konya ili sınırları içerisinde Kocakoru Ormanı tabiat Parkı dışında tabiat parkı
bulunmamaktadır. Kocakoru Orman Tabiat Parkı, Seydişehir ilçesi sınırları içerisinde, 1998
yılında, 329,5 hektar alana kurulmuştur. Proje sahasının bulunduğu Selçuklu ilçesinde ve
sahanın yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenebilecek tabiat parkı
bulunmamaktadır.
Tabiatı Koruma Alanları
Konya ili sınırları içerisinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı dışında tabiatı koruma alanı
bulunmamaktadır. Akgöl Tabiatı Koruma Alanı, Ereğli ilçesi sınırları içerisinde, 1995 yılında,
6.787 hektar alana kurulmuştur. Proje sahasının bulunduğu Selçuklu ilçesinde ve sahanın
yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenebilecek tabiatı koruma alanı
bulunmamaktadır.
Tabiat Anıtları
Fosil Ardıç Tabiat Anıtı: Çumra ilçesi, Dinek Köyünde, 500 m2 alan üzerinde
bulunmaktadır. Bu ardıç ağacı 500 yaşında ve 4 m çevre genişliğindedir. Titrek Kavak Tabiat
Anıtı: Beyşehir İlçesi, Bademli köyünde, 2500 m2 alan üzerinde bulunmaktadır. Kavak ağacı
100 yaşında, 20 m boyunda ve 8 m çevre genişliğindedir.
Meke Gölü Tabiat Anıtı: Karapınar ilçesinde, 260 m2 alan üzerinde bulunmaktadır.
Meke gölü maar adı verilen volkanik patlamalar sonucu oluşmuş olup, jeomorfolojik açıdan
öneme sahiptir.
Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı: Taşkent ilçesi, Balcılar köyünde, 1000 m2 alan üzerinde
bulunmaktadır. Ardıç ağacı 1000 yaşında, 12 m boyunda ve 12 m çevre genişliğindedir. Proje
sahasının bulunduğu Selçuklu ilçesinde ve sahanın yakın çevresinde faaliyetten dolayı
olumsuz etkilenilebilecek tabiat anıtları bulunmamaktadır.
Sulak Alanlar
Proje sahasının bulunduğu Selçuklu ilçesinde ve sahanın yakın çevresinde faaliyetten
dolayı olumsuz etkilenilebilecek sulak alanlar bulunmamaktadır.
99
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Arkeolojik, Tarihi, Kültürel Ve Doğal Sit Alanları
Proje sahasının yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenilebilecek
arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal sit alanları bulunmamaktadır.
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri
Proje sahasının yakın çevresinde faaliyetten dolayı olumsuz etkilenilebilecek Özel
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri bulunmamaktadır.
1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar

9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde
tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”,
“Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”, içerisinde yer almamaktadır.

1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı
Yerleştirme Alanları” içerisinde yer almamaktadır.

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun 2. maddesinin “a - Tanımlar” bendinin 1.,2.,3. ve 5. alt bentlerinde “Kültür
Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı kanun ile
3386 sayılı kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun)
ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su
Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları içerisinde yer almamaktadır.

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"
hükümlerine, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dair Yönetmeliğinde tanımlanan alanlar,
içerisinde yer almamaktadır.

05.05.2009 Tarih 27219 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
"Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"’nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas
Kirlenme Bölgeleri”, 2872 sayılı (Değişik 26/04/2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun) çevre
100
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
kanununun 9. maddesi uyarınca bakanlar kurulu tarafından özel çevre koruma bölgeleri olarak
tespit ve ilan edilen alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

29.04.2009 Tarih ve 27294 Çevre Kanunu’nu uyarınca Bakanlar Kurulu
tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar, içerisinde yer
almamaktadır.

18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına
alınan alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan
yerler içerisinde yer almamaktadır.

4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen
alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin
Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar, içerisinde
yer almamaktadır.

30.01.2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği ve 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair
Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar, içerisinde yer almamaktadır.
2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli
alanlar

20/2/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi)
uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanlarında
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları”, içerisinde
yer almamaktadır.

12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar, içerisinde yer almamaktadır.
101
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz’de
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı”
olarak belirlenmiş alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi
Sit” listesinde yer alan alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, içerisinde
yer almamaktadır.

14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin 1. ve 2. maddeleri gereğince
Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü
verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, içerisinde yer almamaktadır.

17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar
içerisinde yer almamaktadır.

27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi içerisinde yer almamaktadır.
3. Korunması gereken alanlar

Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak
tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biyogenetik
rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.), içerisinde yer almamaktadır.

Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve
arazi kullanma kabiliyet sınıfları II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve
II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı, içerisinde yer almamaktadır.

Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak
önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
102
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, içerisinde yer
almamaktadır.

Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, içerisinde yer almaktadır.

Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, içerisinde kalmamaktadır.
4.1.9. Orman Alanları
Projeye konu alanının 1576958,500 m2’lik kısmı mera ve 575300,000 m2’lik kısmı ise
tescil dışı hazine arazisi statüsündedir. Proje alanı içinde orman alanı bulunmamaktadır.
a)Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri
Projeye konu alan yukarıda belirtildiği üzere ormanlık bölge kapsamında değildir.
b)Ormanın Teknik Özellikleri (Kapalılığı, Cari Artım, Hektardaki Servet)
Faaliyet alanı ormanlık alanlar kapsamında bulunmamaktadır.
c)Ocak Yerinin İşlendiği Mescere Haritası ve Yorumu
Proje alanı ormanlık bölge kapsamına girmemektedir. Bu sebeple bölgeye ait mescere
haritası bulunmamaktadır.
d)Saha Döküm Tablosu
Kalker ocağı işletmeciliği yapılacak olan arazi mera arazisidir. Çalışma sahası içinde
orman sayılan alan içinde yer almamaktadır. Sahaya ait saha döküm tablosu verilememiştir.
103
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
e)Sahanın Yangın Görüp Görmediği
Proje alanı ormanlık bölge kapsamına girmemektedir. Bu sebeple proje alanının
yangın görüp görmediği hususunda bilgi bulunmamaktadır.
4.1.10. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler
(Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis
Edilmiş Alanlar, 7/16349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Sınırlandırılmış Alanlar”
vb)
Proje sahası Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’nda da
gösterildiği üzere “Mera Alanı” olarak ayrılan alanda kalmaktadır. ÇED süreci
tamamlandıktan sonra gerekli izinler alınacaktır. Bunun dışında proje alanı Askeri Yasak
Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar,
25.09.1978 Tarih ve 16415 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan, 7/16349 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile “Sınırlandırılmış Alanlar” vb. kapsamında değildir.
4.1.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları
Proje alanı ve yakın civarının Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-V
Duyarlı Yöreler Listesi aşağıdaki kaynakların incelenmesi sonucu hazırlanmıştır.
Kaynakların incelenmesi sonucu yapılan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.
Proje alanı sulama projeleri içerisinde değildir. Proje alanı ve yakın civarında; nüfusça
yoğun alanlar, kültürel, arkeolojik, vb. önemi olan alanlar bulunmamaktadır. Proje alanı
içerisinde erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, ağaçlandırma alanları ile
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler yoktur.
Sahanın bulunduğu alan ve yakın çevresinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanı
yoktur.
4.1.12. Diğer Özellikler
Projenin bu bölümünde belirtilecek başka özellik bulunmamaktadır.
104
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
4.2. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri
4.2.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler)
Konya 4.081.353 hektar yüzölçümü ile Türkiye'nin en geniş alanına sahiptir.
2.247.857 hektar tarım arazisine sahip olan Konya nüfusunun %25'i kırsal kesimde
yasamaktadır. Hububat ağırlıklı tarım yapılan ilimiz Türkiye hububat üretiminin %10’unu
teşkil etmektedir. 551.743 hektar alanda sulama yapılmakta buda toplam tarım arazisinin %
25'sini oluşturmaktadır.
Söz konusu proje Konya Çimento San. A.Ş. tarafından; Konya İli, Selçuklu İlçesi,
Karaömerler Mahallesi Mevkii adresinde olup, proje sahasına en yakın, nüfus yoğunluklu
yerleşim birimi; Karaömerler Mahallesidir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Karaömerler Mahallesinde buğday, arpa, ayçiçeği, şekerpancarı ve yonca yetiştirilmesi
yapılmaktadır. Faaliyet yerine yakın çevredeki yerleşim yerlerinde büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık yapılmakta olup, ağırlıklı olarak bu hayvanlardan süt ve et ürünleri
sağlanmaktadır. Büyükbaş hayvancılık genelde ahırlarda besicilik olarak yapılmaktadır.
Küçükbaş hayvancılık ise kış ayların dışındaki aylarda yakın çevredeki mera alanlarında
otlatılarak, kış aylarında ise evlerdeki ağıllarda beslenerek yapılmaktadır.
4.2.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfusun yaş sınırlarına göre dağılımı,
hane halkı yapısı)
Konya İli ve Karaömerler Mahallesine ait nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 72. Konya İli ve Karaömerler Mahallesine Ait Nüfus
İl/ilçe merkezleri (Şehir)
1.563.863
Konya
Karaömerler
(Kaynak: TUIK 2012)
Belde/köyler
488.418
190
Toplam
2.052.281
190
Konya ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2007 yılı 1.959.082 kişi,
2010 yılı 2.013.845 kişi ve 2012 yılı 2.052.281 kişidir. Proje sahasına yakın konumda olan
Karaömerler Mahallesi’nin nüfusu 2012 yılı nüfus sayımlarına göre 190 kişidir. 2012 yılı
nüfus sayımına göre nüfusun %76’lık kesimi kentlerde, %24’lük kesimi ise köylerde
105
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
yasamaktadır. Konya ili Türkiye toplam nüfusunun %2.71’lik bir bölümünü oluşturmaktadır.
Nüfusun yaş sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 73. Konya İli Yaş Gruplarına Göre Nüfus
Yaş Grubu
0-14
Toplam
18.857.179
15-64
51.088.202
65+
5.682.003
Toplam
75.627.384
Konut ve Konut sorunu 1960 ve 1970’li yıllar arasında ülkenin hızlı bir şekilde
sanayileşme yolunda ilerlemesiyle ön plana çıkmıştır. Tarımdaki makineleşme kırsal iş
olanaklarının azalması yatırımların ülke çapında dengesiz dağılımı kentlere göç olayını
hızlandırmıştır. Konya genelinde ülke geneline paralel olarak kırsal kesimden özellikle
istihdam verebilen ilçe merkezlerine nüfus akısı meydana gelmektedir. Konya İli göç
almaktadır.
Konya il genelinde Kentsel Nüfus, Toplam Nüfusun %65,5’ini oluşturmaktadır. Bu
oran Konuya ili ekonomisinin genelde tarıma bağlı olduğunun en önemli göstergesidir.
Yakın çevredeki yerleşim yerlerinin geçim kaynakları tarım hayvancılık ve şehir
merkezindeki çeşitli işlerdir.
Kapasite artışı projesinin hayata geçmesi ile birlikte yakın çevredeki yerleşim
yerlerine doğrudan veya dolaylı yönden ek mali kaynak sağlanacaktır.
Yakın çevredeki yerleşim yerlerinin geçim kaynakları tarım hayvancılık ve şehir
merkezindeki çeşitli işlerdir.
Kapasite artışı projesinin hayata geçmesi ile birlikte yakın çevredeki yerleşim
yerlerine doğrudan veya dolaylı yönden ek mali kaynak sağlanacaktır.
4.2.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, kültür hizmetleri)
Konya İlinde toplam 2308 adet okul bulunmaktadır. Faaliyet alanına yakın olan
yerleşim yerlerinde de 2 adet Okul bulunmaktadır.
106
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 74. Konya İli Öğretim Kurumları
OKUL TÜRÜ
OKUL SAYISI
DERSLİK
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
Ana Sınıfı
İlköğretim
801
955
1372
10543
1078
14651
24062
306757
Ortaöğretim
Genel
276
119
3115
1703
5741
2827
110768
55472
Mesleki ve Teknik
157
1412
2914
55296
4.2.4. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar)
Bölgede mevcut endemik hastalık bulunmamaktadır.
Konya Çimento San. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan Kalker Ocağı ve KırmaEleme Tesisi projesi kapsamında yapılacak olan faaliyetler esnasında;
 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan
tüzük ve yönetmeliklere
 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe”
 24.12.1973 tarihli ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Parlayıcı, Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak
Tedbirler hakkında tüzüğe” uyulacaktır.
Ayrıca tesisle ilgili kurumlardan gerekli izinler alınacak ve inceleme Kurulu tarafından
belirlenecek Sağlık Koruma Bandı mesafelerine uyulacaktır.
4.2.5. Diğer Özellikler
Projenin bu bölümünde belirtilecek başka özellik bulunmamaktadır.
107
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 5: PROJENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
(Bu bölümde projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri
önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı
ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.)
5.1.1. Üretim sırasında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat
sırasında kullanılacak malzemeler, patlayıcı maddeler, hafriyat miktarı, nerelere
taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları
Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesinde hafriyat, Kalker
Ocağı sahasında üretime başlamadan önce sahada bulunan bitkisel toprağın kepçe ve
ekskavatör ile sıyrılmasından meydana gelecektir. Hafriyatın yapılacağı alan 2.153.900 m2’lik
Kalker Ocağı sahasıdır. 2.153.900 m2’lik alan üzerinde 161 yıl boyunca işletme yapılacaktır.
Üretim esnasında 2.153.900 m2 x 0,1 m = 215.390 m3 (215.390 m3 x 1,5 ton/m3 =
323.085 ton) bir bitkisel toprağın açığa çıkması beklenmektedir. Bu toprak kalker tabakası
içerisinde ve rüzgar erozyonu sonucu yamaçlarda biriken toprak tabakasıdır.
Bitkisel Toprağın Yerinden Sökülmesi:
Söz konusu proje alanı 2.153.900 m2 olup sıyrılacak bitkisel toprak kalınlığı 10 cm
olacaktır. Bu durumda çalışma yapılacak alanın tamamında bitkisel örtü tabakasının olduğu
kabulü ile; 2.153.900 m2 x 0,1 m = 215.390 m3 = 323.085 ton olacaktır. (Toprak Hacim
Ağırlığı ise 1,5 ton/m3 olarak alınmıştır.) Projede yılda 11 ay 24 saat çalışılmaktadır.
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,75 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,018 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,75 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 0,009 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Yüklenmesi
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,75 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,0075 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,75 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,00375 kg/saat
108
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
• Bitkisel Toprağın Taşınması
Bitkisel toprağın taşınması esnasında 1 adet kamyon kullanılacak olup bir günde
gerçekleştirilecek 1 sefer ile bitkisel toprak, yaklaşık 500 m mesafedeki stok sahasına
taşınacaktır.
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 1 sefer/gün x 0,7 kg/km x 0,5 km/sefer x 1/8 sefer
=0,04375kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 1 sefer/gün x 0,35 kg/km x 0,5 km/sefer x 1/8 sefer =0,021875
kg/saat
• Bitkisel Toprağın Boşaltılması:
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,75 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,0075 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,75 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,00375 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Depolanması
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 5,8 kg/ha/gün x 0,25 ha/(24 sa/gün) = 0,060 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 2,9 kg/ha/gün x 0,25 ha/(24 sa/gün) = 0,030 kg/saat
Bitkisel toprak sıyırma işlemleri iş makineleri ve insan gücüyle yapılacak olup;
patlayıcı madde kullanılmayacaktır.
Faaliyetin ömrünü tamamlamasını müteakip, reklamasyon ve arazi ıslahı çalışmaları
ile doğal yaşamı tehlikeye atmayacak ve görüntü kirliğine neden olmayacak şekilde alan
rehabilite edilecektir. Tesis alanında gerçekleştirilecek rehabilitasyon çalışmalarında bitkisel
toprak serilecektir.
Ayrıca proje kapsamında toz ve gaz emisyonları, katı, sıvı atıklar, atık yağlar vb.
etkiler olacaktır. Söz konusu atıklardan kaynaklanacak etkilere karşı alınacak önlemler
konusunda mer’i mevzuat hükümlerinin gerekleri yerine getirilecek olup, söz konusu etkiler
ve bu etkilere karşı alınacak önlemler ilerleyen bölümlerde verilmiştir.
109
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.2. Suyun temin edileceği kaynaklardan getirilecek su miktarları, içme ve kullanma
suyu ve diğer kullanım amaçlarına göre miktarları
İşletme sırasında; çalışacak işçi ve personelin içme-kullanma suyu ihtiyaçları, ocak içi
ve bağlantı yollarının tozumasının engellenmesi, patlatma öncesi ve sonrası aynanın
sulanması amaçlarıyla su kullanılacaktır.
İşçi ve personel ihtiyaçları için gerekli olabilecek içme amaçlı kullanılacak su
piyasadan temin edilecek olup, damacanalarla şantiye alanına getirilecektir.
Çalışanların içme ve kullanma suyu miktarı;
Kapasite artışı sonrasında çalışması planlanan personel sayısı = 50 kişi
Kişi başı su kullanım miktarı = 150 lt/kişi.gün (USLU, O. Prof. Dr., DEÜ. Müh. Fak.,
Çevre Mühendisliği Böl., Kullanılmış Atık suların arıtımı ders notları, 2004)
50 x 0,15 m3/gün = 7,5 m3/gün olacaktır.
Kalkerin ocaktan konkasöre taşınması sırasında kullanılacak su miktarı;
Taşıma sırasında kullanılacak yol = 4 m genişlik × 300 m uzunluk = 1200 m2
Yapılacak olan sulama sayısı = 3 sefer/gün
Metrekare başına 1,5 litre su (MUSLU,Y., ‘Kullanılmış Suların Arıtılması’,
İSTANBUL).
1200 m2 x 3 sefer/gün x 1,5 lt/m2 = 5400 lt/gün = 5,4 m3/gün olacaktır.
Kırma-Eleme Tesisinde Uygulanacak Olan Pulvarize Sistem İçin Gerekli Su
Miktarı;
Kırma-eleme tesisinde ortalama 2 litre/ton su kullanılacaktır. Tesisin günlük toplam
kapasitesi 12.121,12 ton olduğuna göre;
2 litre/ton x 12.121,12 ton/gün=24.242,24 litre/gün (24,24 m3/gün) su kullanılacaktır.
Tesiste kullanılacak olan suyu atığı olamayacaktır. Kullanılan su mıcır üzerine
yapışacağından zamanla buharlaşarak yok olacaktır.
110
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 75. Ocaktan meydana gelebilecek atıksu miktarı
Tesiste Oluşan Atıksu
Çeşitleri
Oluşan Atıksu Miktarları
Kapasite Artışı Sonrası Oluşacak
Atıksu Miktarları
Personel Kaynaklı
0,9 m3/gün
7,5 m3/gün
Sulamadan Kaynaklı
5,4 m3/gün
5,4 m3/gün
Kırma-Eleme Tesisinin
Pulvarize Sistem Su Miktarı
6,5 m3/gün
24,24 m3/gün
Oluşacak atıksuların bertarafında 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde Yapılacak
çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerince belirlenmiş sızdırmasız fosseptik çukurunda
depolanacak ve periyodik olarak faaliyet sahibine ait vidanjör yardımı ile bertaraf edilecektir.
Vidanjörle çekilen atıksular altyapı sistemine boşaltılacaktır.
Tozlanmayı Önlemek İçin Su Kullanımı ve Bertarafı:
Ocak
içi
yolların
sulanması
için
arazözle
günlük
olarak
sulama
işlemi
gerçekleştirilecektir.
İnşaat alanında araçların hareketinden dolayı meydana gelecek olan tozu bastırmak
için ihtiyaç duyulacak olan su tanker ile Karaömerler Mahallesinden sağlanacaktır.
Tozlanmayı engellemek için kullanılacak su buharlaşacağından dolayı atıksu
oluşturmamaktadır. Bertarafı söz konusu değildir.
İşletme Aşaması:
İşletme aşamasında toz oluşumunu engellemek için ocak içi yollarda, kırma-eleme
tesisinde, patlatmadan önce ocak aynasında sulama amaçlı ve personelin içme-kullanma
ihtiyacını karşılamak için su kullanımı olacaktır.
Patlatma Alanının Spreylenmesinde Kullanılacak Su Miktarı:
Üretim amacıyla patlatma yapılacak alan, patlatma yapılmadan önce spreylenecektir.
Patlatma başına günlük 5,0 m3 su kullanılacaktır.
İşletme ve inşaat aşamasında oluşması beklenen atıksular tamamen evsel nitelikte
olacaktır. İşletmede tozumanın indirgenmesi için ocak içi yollarda, kırma-eleme tesisinde,
patlatmadan önce ocak aynasında su kullanımı olacaktır. Ancak kullanılan bu suyun atıksu
olarak geri dönüşümü söz konusu değildir. Çalışan personel günlük ihtiyaçlarını faaliyet
111
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
alanına kurulacak olan sosyal tesislerde giderebilecektir. Oluşacak atıksular belirli periyotlarla
vidanjörle çektirilerek bertaraf edilecektir. (Bkz. Ek-9)
Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının potansiyelinin korunması ve en iyi
biçimde korunmasının sağlanması için;

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"
hükümlerine, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dair Yönetmelik’’

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’

21.02.2004 Tarih ve 25380 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yeraltı ve
Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği

Faaliyet kapsamında 23.12.1960 tarih ve 10688 sayılı Resmi Gazete’de
‘Yeraltı Suları Hakkında Kanun’una, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanun’una,
07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı ‘Yeraltı Sularının Kirlenmeye Karşı ve Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkındaki Yönetmeliği

Faaliyet kapsamında 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de
‘Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği

Havzalarının
Faaliyet kapsamında 17.10.2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazete’de ‘Su
Korunması
Ve
Yönetim
Planlarının
Hazırlanması
Hakkında
Yönetmeliklerin ilgili tüm hükümlerine ve uyulacaktır.

08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”

4950 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile değişik 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulacaktır.

1593 sayılı UHK ve bu kanuna dayalı çıkarılan Yönetmeliklere uyulacaktır.
Tesiste içme, kullanma ve proses suyu temininde 31.05.2006 tarih ve 2006/1 karar sayılı İl
Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı hükümlerine uyulacaktır.
112
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.3. Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli,
güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı,
mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, yapılması düşünülen tamir,
bakım ve iyileştirme çalışmaları vb)
Faaliyet yeri Karaömerler Mahallesi sınırları içerisindedir. Faaliyet alanı Karaömerler
Mahallesine yaklaşık 2,4 km mesafede yer almaktadır.
Tesiste kullanılan nakliye güzergahı 1/25.000’lik topografik haritada gösterilmiştir.
Faaliyet alanına D715 Konya-Ankara yolu üzerinden ulaşılmaktadır. Faaliyet yeri
Konya-Ankara Yolu ile Karaömerler Mahallesi yolu arasındadır. Projeden kaynaklı oluşacak
trafik yüküne karşı, nakliye aşamasında kullanılacak yolların yoğun olmadığı dönemlerde
trafiğe çıkılacak ve trafiğe çıkan her tür araca hız, yük sınırlaması getirilecektir. Çalışmalar
sırasında servis yollarında meydana gelebilecek her türlü bozulma, faaliyet sahibi firma
tarafından onarılacaktır. Gerek kalker nakli gerekse kalkerin ocaktan alınıp yüklenmesi
sırasında belirtilen köy yollarının üzerine herhangi bir kalkerin dökülmemesi için her türlü
tedbir alınarak, köy yollarına herhangi bir kalker konulmayacak ve atılmayacaktır. İşletme
aşamasında yol trafiği aksatılmayacak ve trafik güvenliği tedbirlerini sağlamak üzere, lüzumlu
işaret, levha ve personel bulundurulacaktır. Kalkerin yüklenmesi, nakli ve bunun gibi
çalışmalar esnasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde toz duman vb. maddeler
yola bırakılmayacaktır. Nakliye yoluna zarar verilmeyecektir. Nakliye Yoluna herhangi bir
zarar verilmesi durumunda tüm zararlar Konya Çimento San. A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Tesiste kalkerin sevkiyatında meskun mahalden ve yakın çevresinden ulaşım
sağlanmayacaktır.
Kalker
sevkiyatı
yapılırken
yerleşim
yerleri
kullanılmayacaktır.
Oluşabilecek herhangi bir kazaya karşın faaliyet alanında bir araba bulundurulacak, kazaya
uğramış personel hızlı bir şekilde Konya Devlet Hastanesine ulaştırılacaktır. Tesis içerisinde
insan ve hayvanların sağlığını tehlikeye düşürecek büyüklükte çukurluklar oluşturulmayacak,
işletme esnasında her türlü çevre emniyeti alınacak ve tüm saha çevresine gerekli ikaz
levhaları asılarak yöre halkı devamlı uyarılacaktır.
Nakliye esnasında trafik yasası ile belirlenmiş tonaj ve hız sınırlamalarına uyulacaktır.
113
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 33. Karayolu Trafik Hacmi (Çalışma sahası)
Proje konusu kalker ocağı üretim faaliyetleri sonucunda kullanılacak olan karayolunda,
Araç sürücüleri yolları kullanırken;

Trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan
görevlilerin uyarı ve işaretlerine,

Işıklı ve sesli trafik işaretlerine,

Trafik işaret levhaları, tertipleri ve yer işaretlemelerine,

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanununda ve
Karayolları
Trafik
Yönetmeliğinde
gösterilen
diğer
kural,
yasak,
zorunluluk
ve
yükümlülüklere,

Hız kurallarına

Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara
114
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Teknik arıza, kayma, yolda ani olarak meydana gelen bir bozukluk veya
heyelan, yükün kayması ve düşmesi ve benzeri gibi mecburi hallerin yerleşim birimleri
dışındaki karayolunda taşıt yolu üzerinde meydana geldiği takdirde, araç sürücüleri, bütün
imkânları elverdiği ölçüde kullanarak hareket ettirme, itme ve benzeri sekil ve surette,
araçlarını karayolu dışına, bu mümkün olmaz ise, bankette, bu da mümkün değilse taşıt
yolunun en sağına almak ve her durumda yol, hava ve trafik şartları ile gece ve gündüz
olmasına göre, gerekli güvenlik ve uyarı tedbirlerini derhal alıp uygulamakla yükümlüdürler.
Taşıma ve yükleme faaliyetleri sırasında Karayolu Trafik Kanunu’nun aşağıda verilen
maddelerine titizlikle uyulacaktır;
Madde 34: Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde
yaptırılması zorunludur.
Madde 36: Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında
sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Madde 49: Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma
sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır.
Madde 65: Araçların yüklenmesinde yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak
(Değişik: 18.11.1986-3321/1 md.);

Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya taşıma sınırı asılsın veya asılmasın
dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklenmesi,

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli
olabilecek tarzda yükleme yapılması,

Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve tedbirler alınmadan taşınması,
Gabari dışı yük yüklenmesi,

Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak,
kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi,

Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir
şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi,
115
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Sürücünün görüsüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil
plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi
yasaktır.
Madde 73: Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar
verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi, seyir
halinde sürücülerin, cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanması
yasaktır.
Proje yeri ile ilgili olarak “Karayolu Kamulaştırma Sınırı Çekim Paylarına ve Karayolu
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine
uyulacaktır.
Taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 sayılı Taşıma Kanunu,
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu
Taşıma Yönetmeliği, hükümlerine uyulacaktır.
Taşımada, Trafik yasası ile belirlenmiş tonaj sınırlarına uyulacaktır. 18.10.1983 tarih ve
18195 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’ na dayalı olarak hazırlanıp 25.06.1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliği (Değişiklik: 18.05.2007-26526) hükümlerine uyulacaktır.
2918 sayılı Trafik Kanunun 65/b-c-g ve 65/5 maddelerine göre yükleme yapılacaktır.
Söz konusu faaliyet ile ilgili olarak 03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
116
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.4.Proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, etkilenecek tabii bitki türleri ve
ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı, orman yangınları ve alınacak önlemler
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği proje alanı mera vasıflı arazi niteliğindedir.
Proje alanı ormanlık bölge kapsamına girmemektedir. Sahada faaliyetler kapsamında
kesilmesi gereken ağaç bulunmamaktadır.
Proje alanında ağaç bulunmadığı için kesim işlemi yapılmayacaktır.
Sahadaki faaliyetlerden dolayı herhangi bir yangının çıkması beklenmemektedir.
Ortaya çıkabilecek olan yangına karşı prefabrike şantiye binası bünyesinde, yangına karşı ilk
müdahale ekipmanları ve yangın söndürücüler hazır ve kullanılabilir durumda bekletilecektir.
Çalışma sahasında çıkabilecek olası bir yangına karşı yeterli sayıda yangın söndürme
ekipmanı (kazma, kürek, balta, su kovası vs.) bulundurulacak, şantiye hiçbir zaman boş
bırakılmayacak, bunun için şantiyede sürekli bir bekçi görev alacaktır. Faaliyet sahasında bir
telsiz telefon bulundurulacaktır. Yangın konusunda hassas davranılacak olup; sahada ateş
yakılmayacak, çalışan işçiler sürekli kontrol edilecek ve uyarılacaktır.
Tesiste meydana gelmesi muhtemel bir yangın için ise aşağıdaki tedbir ve önlemler
alınacaktır.
1-Tesis ve şantiye çevresinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmayacaktır.
2- Personele yangın eğitimi verilecektir.
3- Yangın ile ilgili uyarı ikaz ve levhaları konulacaktır. (Ateşle Yaklaşma, Sigara İçilmez vb.)
4- Tesis çevresinde, şantiye binasında ve çevresinde, araç içinde ve park çevresinde yeterli
sayıda yangın tüpleri bulundurulacaktır.
5.1.5.Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi kullanım kabiliyeti
215,39 hektarlık ÇED talep edilen alan Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda da gösterildiği üzere mera alanı olarak ayrılan alanda
kalmaktadır. Dolayısı ile faaliyet amacı ile elden çıkarılacak tarım alanı bulunmamaktadır.
117
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.6.Üretimde kullanılacak makinelerin, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri
Tablo 76. Mevcut Durum Kapasite Artışı ve Sonrası Makine-Ekipman Durumu
Mevcut Durum
(Adet)
1
Kapasite Artışı
(Adet)
3
Kapasite Artış
Sonrası (Adet)
4
Lastik Tekerlekli
Loder
Kamyon
1
2
3
5
10
15
Delme Makinesi
1
2
3
Toplam
8
17
25
Makine Ekipman
Ekskavatör
Özellikleri
25 ton Taşıma
Kapasiteli
Çalışma Ağırlığı
2,5 m3
Çalışma Ağırlığı 2
m3
89 mm Tij Çaplı,
Paletli
Kapasite Artışı Sonrası Konkasör Tesisinin Özellikleri:
Kapasitesi
:1.000 ton/saat
Besleme Boyutu
: 0-80 mm
Apron Genişliği
: 1830 mm
Apron uzunluğu
: 8000 mm
Güç
: 55 Kw
(Apron)
İstifleyici (Stacker)
: 1.000 t/h
Kazıyıcı (Reclaimer)
: 1.000 ton/h
5.1.7.Üretim sırasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanım
durumları, taşınmaları ve depolanmaları
İşletme aşamasında tehlikeli, toksik madde kullanımı olmayacaktır. Faaliyetler
sırasında araçların yakıtları için motorin kullanılacaktır. İş makinelerinin ihtiyacı olunan
akaryakıt, işletme alanına getirilecek olan akaryakıt kamyonundan sağlanacaktır. İş
makinelerinin akaryakıt ikmalleri zemini beton üzerinde yapılacaktır. Yakıt ikmali sırasında
yakıtın çevreye sıçramasını engellemek amacıyla gerekli tedbirler alınarak dikkatli bir şekilde
yakıt ikmali gerçekleştirilecektir. Kalker madeninin üretimi sırasında madenin yerinden
sökülmesi amacıyla ANFO kullanılacaktır.
118
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Patlatma esnasında fırlayan tas parçacıklarının kontrolü için gecikmeli kapsül
kullanılması, az patlayıcı madde kullanılması vb. önlemler alınacaktır. Patlayıcı maddelerin
teslim alınması, taşınması, depolanması, dağıtılması, geri alınması vb. isler bu amaçla
eğitilmiş ve teknik nezaretçi (ilgili maden mühendisi) tarafından görevlendirilmiş kimseler
tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. Patlayıcı maddeleri bu amaçla
eğitilmiş,
fenni
nezaretçi
tarafından
görevlendirilmiş,
yeterlilik
belgesine
sahip
ateşleyicilerden başkası almayacak ve kullanmayacaktır. Ateşleyici, ateşleme tellerini
manyetoya bağlamadan, fitil kullanılmasına izin verilen ocaklarda bunları ateşlemeden önce,
lağım atılacak yere gelip bütün yol ağızlarına nöbetçi konulup konulmadığını, isçilerin
geçişlerine kapatılıp kapatılmadığını denetleyecektir. Bu iste görevlendirilecek yeterli sayıda
isçi bulunmazsa, yol ağızları uygun bir şekilde kapatılacaktır. Ruhsat alanında patlayıcı
madde depolaması yapılması planlanmamaktadır.
Şekil 34. Patlatma Prosesi aşamaları
 Şarj Prosesi
Patlatma işleminde kullanılan patlayıcılara şarj adı verilmektedir.
 Sıkılama Prosesi
Delme artıklarından (pasasından) oluşan sıkılama işlemi, patlayıcının enerjisini kayaya
yönlendirmek için uygulanan bir işlemdir. İşletme basamaklarında açılan patlatma deliklerine
patlayıcı maddeleri tekniğine uygun olarak yerleştirilir. Sıkılama işlemi, kolon şarjı üzerine,
patlatma delikleri içerisine delme artıklarının elle doldurulması ve sıkıştırılması esasına
dayanmaktadır.
 Ateşleme Prosesi
Patlatma prosesinde ateşleme elemanları olarak gecikmeli kapsül, manyeto ve
ateşleme telleri kullanılarak patlatma yapılır. Gecikmeli kapsüller, deliklerin aynı anda
ateşlendiğinde, aynı zamanda patlamamasını sağlayan kapsüllerdir. Bu kapsüller sayesinde
119
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
patlatılan bir delik, yanındaki deliklerin verimli bir şekilde patlamasını sağlayan yeni yüzeyler
meydana getirdiğinden, patlayıcı madde sarfiyatını da azaltmaktadır. Sıkılama işleminin
tamamlanmasından sonra manyetonun bağlı olduğu iletken ateşleme telleri gidiş ve dönüş
ayrı olacak şekilde bağlanır. Manyeto dinamo yardımı ile akım oluşturan bir ateşleme
elemanıdır. Ateşleme prosesinde pil ve aküler ile normal elektrik şebekesi de
kullanılabilmektedir. Manyeto vasıtası ile de ateşleme yapılarak proses tamamlanmış olur.
24 Aralık 1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” ve “Kazı ve Patlatma Sırasında Maden ve Tas Ocakları
İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak Işçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin
Tüzük”te belirtilen hususlara kesinlikle uyulacaktır ve belirtilen tüm tedbirler alınacaktır.
Patlayıcı maddenin kullanılması ve taşınması sırasında 2002 Tarih ve 24827 Sayılı “Yangın
Önleme ve Söndürme Yönergesi” 8.kısım “Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve
Kullanılması” genel hükümlerine riayet edilecektir. Patlayıcı madenin kullanılması,
korunması, taşınması konuları, "Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve
benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satısı, kullanılması, yok
edilmesi, denetlenmesi usul ve esasları"na ilişkin 29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 87/12028 karar sayılı tüzüğe uygun olarak yapılacaktır. Patlayıcı
maddeler Makine Kimya Enstitüsünün ilgili birimlerinden patlayıcı madde satış izni olan
depolardan temin edilecek ve proje sahasına özel bir araçla getirilecek, kapsüller ayrı
araçlarda nakledilecektir. Yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. İlgili kanun ve
yönetmeliklere uyulacaktır.
5.1.8.Kullanılacak üretim yöntemleri, üretim miktarları ve imalat haritaları
Mevcut tesiste açık ocak işletmeciliği ve kırma-eleme tesisi işletmeciliği yapılmakta
olup faaliyet iki aşamada gerçekleştirilmektir. Öncelikle ocakta hammadde temini amacıyla
kalker ocağı işletmeciliği yapılmakta, ardından da ocaktan elde edilen kalker kırma-eleme
tesisinde işlenerek, bir kısmı ruhsat sahibine ait çimento fabrikasında hammadde olarak
kullanılmak üzere çimento fabrikasına gönderilmekte, bir kısmı da agrega üretimi neticesinde
piyasaya satılmaktadır.
Kapasite artışı sonrası Açık ocak işletmeciliği delme-patlatma yöntemi ile kalker
sökümü yapılacaktır. Kalkerin sökümü Delme-Patlatma yöntemi ile yapılacaktır. Kullanılacak
120
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
olan patlayıcı madde Ocak Maden Mühendisi tarafından yerinde tespit edilerek, Patlayıcı
tedarikçi firmaya bildirilir. İlgili Firma tarafından Emniyet Müdürülüğü’den izin alınarak
patlayıcı tesise getirilir ve burada Ehliyetli Ateşçi tarafından deliklere şarj edilir. Delik Şarj
işlemlerinde Ateşçi ile birlikte Yardımcı eleman (kürekçi) çalışacaktı. Patlatma için İlgili
Kolluk kuvvetlerine Saha emniyet için müracaat edilir ve onların emniyetinde patlatma işlemi
gerçekleştirilir.
Şekil 35. Açık Ocak İşletmeciliği Şematik Gösterimi ( Kaynak: http://madenturk.com)
Patlatılan alandaki gevşemiş kalker Ekskavatör ve/veya Kepçe yardımı ile kamyonlara
yüklenerek saha içerisinde bulunan kırma-eleme tesisinde işlem gördükten sonra kamyonlar
ile ruhsat sahibine ait fabrika sahasına sevk edilecektir.
Patlatma esnasında açılacak deliklerin yerleri, çapları ve derinlikleri, tabaka, fay, kırık
ve fisürlere, taşın cinsine yatay ve düşey değişimine bağlıdır. Benzer özellikteki ocaklar da
dikkate alınarak söz konusu kalker ocağı için delme-patlatma dizaynı aşağıdaki şekilde
yapılmıştır. Maden ocak sınırları içerisindeki delme, patlatma, yükleme ve nakliye ile ilgili
raporda sunulan projelerin hazırlanması, takibi, sevk ve idaresi Maden Mühendisi veya
Teknik Nezaretçinin kontrolünde yapılacaktır.
121
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tesiste açık ocak işletmeciliği yapılacağından bahsedilmiş olup, mevcut durumda 2
basamak çalışma yapılmaktayken kapasite artışı sonrasında 10 basamak çalışma yapılması
planlanmaktadır. Tesiste mevcutta bulunan basamakların basamak yüksekliği 10 m, basamak
genişliği 18 m’dir ve ayrıca basamak eğimleri 70ᵒ, basamak şev açısı ise 45ᵒ olup, bu
değerlerde bir değişiklik yapılmadan sadece basamak sayısı arttırımına gidilecektir.
2 basamak
700
10 m
450
18 m
Şekil 36. Ocak Sahası Mevcut Durum Basamak Gösterimi
10 Basamak
10 m
70ᵒ
……..
45ᵒ
18 m
Şekil 37. Ocak Sahası Kapasite Artışı Sonrası Basamak Gösterimi
122
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uyulacağını
taahhüt ederiz.
Tablo 77. Her Bir Ocaktaki Basamak Dizaynı
Ruhsat Numaraları
Mevcut Durum
Kapasite Artışı
Sonrası Durum
Basamak
Yüksekliği
Basamak
Genişliği
20055352
2 basamak
20 basamak
10 m
18 m
82460
-
30 basamak
10 m
18 m
52264
-
24 basamak
10 m
18 m
64022
-
16 basamak
10 m
18 m
Tablo 78. Üretim Miktarları
Üretim Miktarları
Yıllık Üretim
Aylık Üretim
Günlük Üretim
Saatlik Üretim
4.000.000 ton/yıl
363636,36 ton/ay
12121,21 ton/gün
505,050 ton/sa
Çalışma Süreleri
Yılda Çalışacak Ay Sayısı
Ayda Çalışacak Gün Sayısı
Yılda Çalışacak Gün Sayısı
Vardiya Sayısı
11 ay
30 gün
330 gün
24 saat / 3 vardiya
Ocak İşletmeciliği – Kalker Üretim Faaliyetleri
Kalker madeni işletmeciliğinin basit açık işletme yöntemlerinden bir farkı yoktur.
Proje alanında alınan izinler doğrultusunda üretim çalışmaları devam etmektedir. ÇED
Olumlu Belgesinin alınması ile birlikte sahada kapasite artışı gerçekleştirilerek üretim
çalışmalarına devam edilecektir.
Kalker üretimi gerçekleştirilecek alanlarda cevher yüzeyde gözlenmektedir. Proje
kapsamında; açık ocak işletmeciliği şeklinde, basamaklar halinde ve patlayıcı madde
kullanılarak üretim yapılacaktır. Delme patlatma yöntemi; kalkeri ana kayadan ayırmak,
başka deyişle kalkerin serbest kalması amacı ile uygulanacaktır.
Üretim teknolojisi bu tür madenler için sık olarak kullanılan açık işletme yöntemi
olup, topografik yapıya uygun olarak basamaklarda delme patlatma yapılarak kalker üretimi
gerçekleştirilmektedir. Kalker üretimi iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak
yapılmaktadır. Ocak alanında patlayıcı madde kullanılarak yerinden sökülen cevher, iş
123
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
makineleri ile kamyonlara yüklenerek, kırma eleme tesisine nakledilmektedir. Kapasite artışı
ile birlikte ocak üretim yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Kalker kırma eleme tesisinde boyut küçültme işlemine tabi tutulacak olup, kırma
eleme tesisinden çıkacak nihai ürün boyutunun 0-4 mm, 4-12 mm, 12-22 mm ebatlarında
olması planlanmaktadır.
Üretim çalışmaları esnasında şev açısı, basamak yüksekliği ve basamak genişliği gibi
parametreler alanın topoğrafik yapısı ve üretime bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.
Tablo 79. Mevcut Durum - Kapasite Artışı - Kapasite Artışı Sonrası Personel Sayısı
Personel
Mevcut Durum
(Adet)
Kapasite Artışı (Adet)
Kapasite Artışı Sonrası
(Adet)
Mühendis
1
-
1
Formen
-
1
1
Delici Operatörü
-
3
3
Kırıcı Operatörü
-
4
4
Kırıcı Saha İşçisi
3
1
4
Ateşçi
-
1
1
Operatör
1
13
14
Şoför
1
21
22
Toplam
6
44
50
Mevcut durumu gösterir İmalat Haritası ve ÇED için başvurulan alana ait “İmalat ve
Çevre Uyum Haritası” ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-10)
5.1.9. Depolama işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, miktar ve sevkiyatı
Kapasite artışı yapılması planlanan projede ruhsat sahibine ait Çimento fabrikasında
hammadde ve yine ruhsat sahibine ait hazır beton tesislerinde ise beton agregası olarak
kullanmaktır. Sahadan alınacak olan kalker yine saha içerisinde bulunan kırma-eleme
tesisinde işlem gördükten sonra kamyonlar ile ruhsat sahibine ait fabrika sahasına sevk
edilecektir.
124
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.10. İçme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrası oluşacak atıksuların miktarı
ve bertarafı
Tesiste su kullanımı; çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacından, kalkerin
ocaktan konkasöre taşınması sırasında, meydana gelecektir.
Çalışanların içme ve kullanma suyu miktarı;
Kapasite artışı sonrasında çalışması planlanan personel sayısı = 50 kişi
Kişi başı su kullanım miktarı = 150 lt/kişi.gün (USLU, O. Prof. Dr., DEÜ. Müh. Fak.,
Çevre Mühendisliği Böl., Kullanılmış Atık suların arıtımı ders notları, 2004)
50 x 0,15 m3/gün = 7,5 m3/gün olacaktır.
Kalkerin ocaktan konkasöre taşınması sırasında kullanılacak su miktarı;
Taşıma sırasında kullanılacak yol = 4 m genişlik × 300 m uzunluk = 1200 m2
Yapılacak olan sulama sayısı = 3 sefer/gün
Metrekare başına 1,5 litre su (MUSLU,Y., ‘Kullanılmış Suların Arıtılması’,
İSTANBUL).
1200 m2 x 3 sefer/gün x 1,5 lt/m2 = 5400 lt/gün = 5,4 m3/gün olacaktır.
Kırma-Eleme Tesisinde Uygulanacak Olan Pulvarize Sistem İçin Gerekli Su
Miktarı;
Kırma-eleme tesisinde ortalama 2 litre/ton su kullanılacaktır. Tesisin günlük toplam
kapasitesi 12.121,12 ton olduğuna göre;
2 litre/ton x 12.121,12 ton/gün=24.242,24 litre/gün (24,24 m3/gün) su kullanılacaktır.
Tesiste kullanılacak olan suyu atığı olamayacaktır. Kullanılan su mıcır üzerine
yapışacağından zamanla buharlaşarak yok olacaktır.
Tablo 80. Ocaktan meydana gelebilecek atıksu miktarı
Tesiste Oluşan Atıksu
Çeşitleri
Oluşan Atıksu Miktarları
Kapasite Artışı Sonrası Oluşacak
Atıksu Miktarları
Personel Kaynaklı
0,9 m3/gün
7,5 m3/gün
Sulamadan Kaynaklı
5,4 m3/gün
5,4 m3/gün
Kırma-Eleme Tesisinin
Pulvarize Sistem Su Miktarı
6,5 m3/gün
24,24 m3/gün
125
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Oluşacak atıksuların bertarafında 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde Yapılacak
çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerince belirlenmiş sızdırmasız fosseptik çukurunda
depolanacak ve periyodik olarak faaliyet sahibine ait vidanjör yardımı ile bertaraf edilecektir.
Vidanjörle çekilen atıksular altyapı sistemine boşaltılacaktır.
Tozlanmayı Önlemek İçin Su Kullanımı ve Bertarafı:
Ocak
içi
yolların
sulanması
için
arazözle
günlük
olarak
sulama
işlemi
gerçekleştirilecektir.
İnşaat alanında araçların hareketinden dolayı meydana gelecek olan tozu bastırmak
için ihtiyaç duyulacak olan su tanker ile Karaömerler Mahallesiden sağlanacaktır.
Tozlanmayı engellemek için kullanılacak su buharlaşacağından dolayı atık
oluşturmamaktadır. Bertarafı söz konusu değildir.
İşletme Aşaması:
İşletme aşamasında toz oluşumunu engellemek için ocak içi yollarda, kırma-eleme
tesisinde, patlatmadan önce ocak aynasında sulama amaçlı ve personelin içme-kullanma
ihtiyacını karşılamak için su kullanımı olacaktır.
Patlatma Alanının Spreylenmesinde Kullanılacak Su Miktarı:
Üretim amacıyla patlatma yapılacak alan, patlatma yapılmadan önce spreylenecektir.
Patlatma başına günlük 5,0 m3 su kullanılacaktır.
İşletme ve inşaat aşamasında oluşması beklenen atıksular tamamen evsel nitelikte
olacaktır. İşletmede tozumanın indirgenmesi için ocak içi yollarda, kırma-eleme tesisinde,
patlatmadan önce ocak aynasında su kullanımı olacaktır. Ancak kullanılan bu suyun atık su
olarak geri dönüşümü söz konusu değildir. Çalışan personel günlük ihtiyaçlarını faaliyet
alanına kurulacak olan sosyal tesislerde giderebilecektir. Oluşacak atık sular belirli
periyotlarla vidanjörle çektirilerek an yakın atıksu arıtma tesisine deşarj edilecektir.
Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının potansiyelinin korunması ve en iyi
biçimde korunmasının sağlanması için;

08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete‟de
126
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
yayımlanarak
yürürlüğe giren
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Su
Kirliliği
Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğe, 30.03.2010 tarih 27537 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak
yürürlüğe giren
Su
Kirliliği
Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğine ve 24.04.2011 tarih 27914 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak
yürürlüğe giren
Su
Kirliliği
Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne

4950 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile değişik 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulacaktır.

1593 sayılı UHK ve bu kanuna dayalı çıkarılan Yönetmeliklere uyulacaktır.
Tesiste içme, kullanma ve proses suyu temininde 31.05.2006 tarih ve 2006/1 karar sayılı İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı hükümlerine uyulacaktır.

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

21.02.2004 Tarih ve 25380 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yer altı ve
Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği hükümlerine
uyulacaktır.
5.1.11.Üretim sırasında toz kaynakları ve çıkacak toz miktarı
Proje kapsamında, kalkerin üretilmesi sırasında toz oluşturacak işlemler aşağıda
belirtilmiştir.
Kalkerin;
 Delme-patlatma ile serbest hale gelmesi,
 Yerinden sökülmesi,
 Yüklenmesi,
 Taşınması,
 Boşaltılması,
 Kırma-Eleme Tesisinde işlenmesi,
 Stoklanması
127
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İşletme aşamasında söz konusu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinden
kaynaklanacak emisyonlar bu çalışma kapsamında değerlendirilmiş ve hava kalitesi dağılım
modellemesi aracılığı hesaplanmıştır.
Konya Çimento San. A.Ş’ye Ait Kalker Ocağı Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım
Hesapları
Bitkisel Toprağın Yerinden Sökülmesi:
Söz konusu proje alanı 2.153.900 m2 olup sıyrılacak bitkisel toprak kalınlığı 10 cm
olacaktır. Bu durumda çalışma yapılacak alanın tamamında bitkisel örtü tabakasının olduğu
kabulü ile; 2.153.900 m2 x 0,1m = 215.390 m3 = 323.085 ton olacaktır. (Toprak Hacim
Ağırlığı ise 1,5 ton/m3 olarak alınmıştır.) Projede yılda 11 ay 24 saat çalışılmaktadır.
Aylık Hafriyat Miktarı = 182.43 ton/ay
Günlük Hafriyat Miktarı = 18,13 ton/gün
Saatlik Hafriyat Miktarı = 0,75 ton/saat
Bu kapsamda bitkisel toprağın yerinden sökülmesi esnasında oluşacak toz emisyonu
kütlesel debisi aşağıda hesap edilmiştir.
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,75 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,018 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,75 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 0,009 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Yüklenmesi
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,75 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,0075 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,75 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,00375 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Taşınması
Bitkisel toprağın taşınması esnasında 1 adet kamyon kullanılacak olup bir günde
gerçekleştirilecek 1 sefer ile bitkisel toprak, yaklaşık 500 m mesafedeki stok sahasına
taşınacaktır.
128
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 1 sefer/gün x 0,7 kg/km x 0,5 km/sefer x 1/8 sefer
=0,04375kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 1 sefer/gün x 0,35 kg/km x 0,5 km/sefer x 1/8 sefer =0,021875
kg/saat
• Bitkisel Toprağın Boşaltılması:
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,75 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,0075 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,75 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,00375 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Depolanması
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 5,8 kg/ha/gün x 0,25 ha/(24 sa/gün) = 0,060 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 2,9 kg/ha/gün x 0,25 ha/(24 sa/gün) = 0,030 kg/saat
 Patlatma
Patlatma sonucu oluşan toz emisyonlarının % 80’ inin 10 μ’ dan büyük partiküllerden
meydana geldiği ve patlatmadan sonra hemen çökeleceği, geriye kalan % 20’ sinin ise 10 μ’
dan küçük partiküllerden meydana geldiği ve havada asılı kalarak atmosferde yayıldığı kabul
edilmiştir.
Kalker miktarı = 23.437,5 ton (bir patlatmada alınacak kalker miktarı)
Patlatma emisyon faktörü = 0.08 kg/ton
Patlatmadaki toplam emisyon = 23.437,5 x 0.08 = 1875 kg/patlatma
Bir patlatmada koparılacak kalker miktarı yaklaşık 234.375 tondur. Patlatma haftada 5
kez, yılda 220 kez ve 100 delik delinerek yapılacaktır ve çıkan kütlesel debi süreklilik arz
etmemektedir. Ancak patlatma anında oluşacak toz emisyonunun yayılım modellemesi
yapılarak patlatma anında oluşacak tozumadan etkilenecek alanın tespiti saptanmak
istenmiştir.
129
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi için;
Yıllık üretim miktarı : 4.000.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 363.636,36 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 12.121,21 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 505,05 ton/saat
Çalışma süresi : 11ay/yıl, 330gün/yıl, 30 gün/ay, 24 saat/gün
 Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.025 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,025 kg/ton = 12,62 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.0125
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 6,31 kg/saat
 Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,01 kg/ton = 5,05 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,005 kg/ton = 2,52 kg/saat
130
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
505,05 ton/saat / 20 ton-sefer = 26 sefer/saat
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra kırma eleme tesisine taşınacaktır.
Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7 kg/km. araç alınarak ve ocakla kırmaeleme tesisi arası gidiş dönüş yaklaşık 600 m olduğuna göre;
0,7 kg/km. araç x 0,6 km x 2sefer/saat x 15 araç = 12,6 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,6 km x 2 sefer/saat x 15 araç = 6,3 kg/saat
 Kalkerin Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0.01 kg/ton = 5,05 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0.005 kg/ton = 2,52 kg/saat
131
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
Yıllık Üretim : 4.000.000 Ton
Aylık üretim miktarı : 363.636,36 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 12.121,21 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 505,05 ton/saat
Çalışma süresi : 11ay/yıl, 330gün/yıl, 30 gün/ay, 24 saat/gün
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
Kırma-Eleme Tesisi 2 adet kırıcı sisteminden oluşmaktadır.
a) Birincil (PDK) Çeneli Kırıcıda Oluşacak Toz Miktarı;
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Birincil(PDK) Çeneli Kırıcı için verilen Emisyon
Faktörü 0,243 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 505,05 ton / saat x 0.243 kg/ton
Toz miktarı = 122,72 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 505,05 ton/saat x 0.0243 kg/ton
Toz miktarı = 12,27 kg/saat
Toz miktarı = 29,54 kg/saat
b) İkincil Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde İkincil (Darbeli) Kıncı için verilen Emisyon
Faktörü 0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 505,05ton/saat x 0.585 kg/ton
Toz miktarı = 295,45 kg/saat
132
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 505,05 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 29,54 kg/saat
 Kırılan Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında
oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,01 kg/ton = 5,05 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,005 kg/ton = 2,52 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer Kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
505,05 ton/saat / 20 ton-sefer = 26 sefer/saattir. 15 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 15
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra çalışma sahasına yaklaşık 100 m
mesafedeki stok sahasına taşınacaktır. Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7
kg/km. araç alınarak;
0,7 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 15 araç = 2,1 kg/saat
133
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 15 araç = 1,05 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0.01 kg/ton = 5,05 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0.005 kg/ton = 2,52 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasında Depolanması
Boyutlandırılmış Kalker Malzemesi sahada yaklaşık 2000 m2 lik bir alanda
depolanacaktır. Kalkerin stok sahasına depolanması sırasındaki emisyon faktörü 5,8
kg.toz/ha.gün olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 5,8 kg.toz/ha.gün = 1,16 kg / gün * 1gün /24 sa = 0.048 kg/s
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin depolanması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 2,9 toz/ha.gün
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 2,9 kg.toz/ha.gün = 0,483 kg / gün * 1gün / 24 sa = 0,020 kg/sa
134
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Stok Sahasında ki Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,01 kg/ton = 5,05 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
505,05 ton/saat x 0,005 kg/ton = 2,52 kg/saat
 Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
505,05 ton/saat / 20 ton-sefer = 26 sefer/saattir. 15 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 1
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
Tesiste depolanan boyutlandırılmış kalker araçlara yüklendikten sonra taşınacağı
yolun yaklaşık 3000 m. lik kısmı stabilize yoldan taşınacaktır. Kalkerin taşınması sırasındaki
emisyon faktörü 0.7 kg/km. araç alınarak;
0,7 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x15 araç = 126 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 15 araç = 63 kg/saat
135
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Bezirci İnşaata Ait Kalker Ocağı Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
 Patlatma
Patlatma sonucu oluşan toz emisyonlarının % 80’ inin 10 μ’ dan büyük partiküllerden
meydana geldiği ve patlatmadan sonra hemen çökeleceği, geriye kalan % 20’ sinin ise 10 μ’
dan küçük partiküllerden meydana geldiği ve havada asılı kalarak atmosferde yayıldığı kabul
edilmiştir.
Kalker miktarı = 23.437,5 ton (bir patlatmada alınacak Kalker miktarı)
Patlatma emisyon faktörü = 0.08 kg/ton
Patlatmadaki toplam emisyon = 23.437,5 x 0.08 = 1875 kg/patlatma
Bir patlatmada koparılacak Kalker miktarı yaklaşık 23.437,5 tondur.
Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi için;
Yıllık üretim miktarı : 1.400.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 127272,72 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 4242,42 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 176,76 ton/saat
 Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.025 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,025 kg/ton = 4,41 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.0125
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 2,20 kg/saat
136
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,01 kg/ton = 1,76 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,88 kg/saat
 Kalkerin Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
176,76 ton/saat / 20 ton-sefer = 9 sefer/saat
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra kırma eleme tesisine taşınacaktır.
Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7 kg/km. araç alınarak ve ocakla kırmaeleme tesisi arası gidiş dönüş yaklaşık 600 m olduğuna göre;
0,7 kg/km. araç x 0,6 km x 2sefer/saat x 5 araç = 4,2 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,6 km x 2 sefer/saat x 5 araç = 2,1 kg/saat
137
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0.01 kg/ton = 1,76 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0.005 kg/ton = 0,88 kg/saat
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
Yıllık üretim miktarı : 1.400.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 127272,72 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 4242,42 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 176,76 ton/saat
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
c) Birincil(PDK) Çeneli Kırıcıda Oluşacak Toz Miktarı;
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Birincil(PDK) Çeneli Kırıcı için verilen
Emisyon Faktörü 0,243 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 176,76 ton / saat x 0.243 kg/ton
Toz miktarı = 42,95 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 176,76 ton/saat x 0.0243 kg/ton
Toz miktarı = 4,29 kg/saat
138
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
d) İkincil Kırıcıda Darbeli Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde İkincil Kıncı Darbeli Kırıcıda için verilen
Emisyon Faktörü 0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 176,76 ton/saat x 0.585 kg/ton
Toz miktarı = 103,40 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 176,76 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 10,34 kg/saat
 Kırılan Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında
oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,01 kg/ton = 1,76 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,88 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
176,76 ton/saat / 20 ton-sefer = 9 sefer/saattir. 5 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 5 kamyon
saatte 2 sefer yapacaktır.
139
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra çalışma sahasına yaklaşık 100 m
mesafedeki stok sahasına taşınacaktır. Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7
kg/km. araç alınarak;
0,7 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 5 araç = 0,7 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 5 araç = 0,35 kg/saat
Kalkerin Stok Sahasına Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0.01 kg/ton = 1,76 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0.005 kg/ton = 0,88 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasında Depolanması
Boyutlandırılmış Kalker Malzemesi sahada yaklaşık 2000 m2 lik bir alanda
depolanacaktır. Kalkerin stok sahasına depolanması sırasındaki emisyon faktörü 5,8
kg.toz/ha.gün olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 5,8 kg.toz/ha.gün = 1,16 kg / gün * 1gün /24 sa = 0.048 kg/sa
140
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin depolanması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 2,9 toz/ha.gün
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 2,9 kg.toz/ha.gün = 0,483 kg / gün * 1gün / 24 sa = 0,020 kg/sa
 Stok Sahasında ki Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,01 kg/ton = 1,76 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
176,76 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,88 kg/saat
 Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
176,76 ton/saat / 20 ton-sefer = 9 sefer/saattir. 15 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 1
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
0,7 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 5 araç = 42 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 5 araç = 21 kg/saat
141
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Biberci İnşaata Ait Kalker Ocağı Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
 Patlatma
Patlatma sonucu oluşan toz emisyonlarının % 80’ inin 10 μ’ dan büyük partiküllerden
meydana geldiği ve patlatmadan sonra hemen çökeleceği, geriye kalan % 20’ sinin ise 10 μ’
dan küçük partiküllerden meydana geldiği ve havada asılı kalarak atmosferde yayıldığı kabul
edilmiştir.
Kalker miktarı = 18.532,5 ton (bir patlatmada alınacak kalker miktarı)
Patlatma emisyon faktörü = 0.08 kg/ton
Patlatmadaki toplam emisyon = 18.532,5 x 0.08 = 1.482,6 kg/patlatma
Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi için;
Yıllık üretim miktarı : 1.843.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 167545,45 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 5584,84 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 234,70 ton/saat
 Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.025 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,025 kg/ton = 5,86 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.0125
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 2,93 kg/saat
142
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,01 kg/ton = 2,34 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,17 kg/saat
 Kalkerin Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
234,70 ton/saat / 20 ton-sefer = 12 sefer/saat
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra kırma eleme tesisine taşınacaktır.
Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7 kg/km. araç alınarak ve ocakla kırmaeleme tesisi arası gidiş dönüş yaklaşık 600 m olduğuna göre;
0,7 kg/km. araç x 0,6 km x 2sefer/saat x 6 araç = 5,04 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,6 km x 2 sefer/saat x 6 araç = 2,52 kg/saat
143
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0.01 kg/ton = 2,34 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0.005 kg/ton = 1,17 kg/saat
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
Yıllık üretim miktarı : 1.843.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 167545,45 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 5584,84 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 234,70 ton/saat
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
a) Birincil(PDK) Çeneli Kırıcıda Oluşacak Toz Miktarı;
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Birincil(PDK) Çeneli Kırıcı için verilen
Emisyon Faktörü 0,243 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 234,70 ton / saat x 0.243 kg/ton
Toz miktarı = 57,03 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 234,70 ton/saat x 0.0243 kg/ton
Toz miktarı = 5,70 kg/saat
144
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
b) İkincil Kırıcıda Darbeli Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde İkincil Kıncı Darbeli Kırıcıda için verilen
Emisyon Faktörü 0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 234,70 ton/saat x 0.585 kg/ton
Toz miktarı = 137,29 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 234,70 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 13,72 kg/saat
 Kırılan Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında
oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,01 kg/ton = 2,34 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,17 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
234,70 ton/saat / 20 ton-sefer = 12 sefer/saattir. 6 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 6
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
145
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra çalışma sahasına yaklaşık 100 m
mesafedeki stok sahasına taşınacaktır. Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7
kg/km. araç alınarak;
0,7 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 6 araç = 0,84 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 6 araç = 0,42 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0.01 kg/ton = 2,34 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0.005 kg/ton = 1,17 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasında Depolanması
Boyutlandırılmış Kalker Malzemesi sahada yaklaşık 2000 m2 lik bir alanda
depolanacaktır. Kalkerin stok sahasına depolanması sırasındaki emisyon faktörü 5,8
kg.toz/ha.gün olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 5,8 kg.toz/ha.gün = 1,16 kg / gün * 1gün /24 sa = 0.048 kg/sa
146
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin depolanması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 2,9 toz/ha.gün
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 2,9 kg.toz/ha.gün = 0,483 kg / gün * 1gün / 24 sa = 0,020 kg/sa
 Stok Sahasındaki Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,01 kg/ton = 2,34 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
234,70 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,17 kg/saat
 Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
234,70 ton/saat / 20 ton-sefer = 12 sefer/saattir. 6 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 1
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
0,7 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 6 araç = 50,4 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 6 araç = 25,2 kg/saat
147
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İbrahim Şene Ait Kalker Ocağı Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
 Patlatma
Patlatma sonucu oluşan toz emisyonlarının % 80’ inin 10 μ’ dan büyük partiküllerden
meydana geldiği ve patlatmadan sonra hemen çökeleceği, geriye kalan % 20’ sinin ise 10 μ’
dan küçük partiküllerden meydana geldiği ve havada asılı kalarak atmosferde yayıldığı kabul
edilmiştir.
Kalker miktarı = 23.437,5 ton (bir patlatmada alınacak kalker miktarı)
Patlatma emisyon faktörü = 0.08 kg/ton
Patlatmadaki toplam emisyon = 23.437,5 x 0.08 = 1875 kg/patlatma
Bir patlatmada koparılacak kalker miktarı yaklaşık 23.437,5 tondur.
Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi için;
Yıllık üretim miktarı : 2.160.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 196363,63ton/ay
Günlük üretim miktarı : 6545,45 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 272,72 ton/saat
 Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.025 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,025 kg/ton = 6,81 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.0125
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 3,40 kg/saat
148
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,01 kg/ton = 2,72 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,36 kg/saat
 Kalkerin Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
272,72 ton/saat / 20 ton-sefer = 14 sefer/saat
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra kırma eleme tesisine taşınacaktır.
Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7 kg/km. araç alınarak ve ocakla kırmaeleme tesisi arası gidiş dönüş yaklaşık 600 m olduğuna göre;
0,7 kg/km. araç x 0,6 km x 2sefer/saat x 7 araç = 5,88 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,6 km x 2 sefer/saat x 7 araç = 2,94 kg/saat
149
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 Kalkerin Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0.01 kg/ton = 2,72 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0.005 kg/ton = 1,36 kg/saat
Kırma-Eleme Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
Yıllık üretim miktarı : 2.160.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 196363,63ton/ay
Günlük üretim miktarı : 6545,45 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 272,72 ton/saat
a) Birincil(PDK) Çeneli Kırıcıda Oluşacak Toz Miktarı;
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Birincil(PDK) Çeneli Kırıcı için verilen
Emisyon Faktörü 0,243 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 272,72 ton / saat x 0.243 kg/ton
Toz miktarı = 66,27 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 272,72 ton/saat x 0.0243 kg/ton
Toz miktarı = 6,62 kg/saat
150
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
b)
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İkincil Kırıcıda Darbeli Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde İkincil Kıncı Darbeli Kırıcıda için verilen
Emisyon Faktörü 0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 272,72 ton/saat x 0.585 kg/ton
Toz miktarı = 159,54 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 272,72 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 15,95 kg/saat
 Kırılan Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında
oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,01 kg/ton = 2,72 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,36 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
272,72 ton/saat / 20 ton-sefer = 14 sefer/saattir. 7 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 7
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
151
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Çıkarılan kalker araçlara yüklendikten sonra çalışma sahasına yaklaşık 100 m
mesafedeki stok sahasına taşınacaktır. Kalkerin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7
kg/km. araç alınarak;
0,7 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 7 araç = 0,98 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,1 km x 2 sefer/saat x 7 araç = 0,49 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasına Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0.01 kg/ton = 2,72 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0.005 kg/ton = 1,36 kg/saat
 Kalkerin Stok Sahasında Depolanması
Boyutlandırılmış Kalker Malzemesi sahada yaklaşık 2000 m2 lik bir alanda
depolanacaktır. Kalkerin stok sahasına depolanması sırasındaki emisyon faktörü 5,8
kg.toz/ha.gün olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 5,8 kg.toz/ha.gün = 1,16 kg / gün * 1gün /24 sa = 0.048 kg/sa
152
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin depolanması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 2,9 toz/ha.gün
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,2 ha * 2,9 kg.toz/ha.gün = 0,483 kg / gün * 1gün / 24 sa = 0,020 kg/sa
 Stok Sahasında ki Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,01 kg/ton = 2,72 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
272,72 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,36 kg/saat
 Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer kalker taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
272,72 ton/saat / 20 ton-sefer = 14 sefer/saattir. 7 adet kamyonla taşıma yapılacaktır. 1
kamyon saatte 2 sefer yapacaktır.
0,7 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 7 araç = 58,8 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 6 km x 2 sefer/saat x 7 araç = 29,4 kg/saat
153
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Korkmaz İnşaata Ait Kalker Ocağı Tesislerinde Oluşacak Tozun Yayılım Hesapları
Bitkisel Toprağın Yerinden Sökülmesi
Söz konusu proje alanı 226.900 m2 olup sıyrılacak bitkisel toprak kalınlığı 10 cm
olacaktır. Bu durumda çalışma yapılacak alanın tamamında bitkisel örtü tabakasının olduğu
kabulü ile;
226.900 m2x 0,1m = 22.690 m3 = 36.304 ton olacaktır. (Toprak Hacim Ağırlığı ise 1,6 ton/m3
olarak alınmıştır.) Projede yılda 12 ay 8 saat çalışılmaktadır.
Toplam Hafriyat Miktarı = 36.304 ton
Proje Ömrü = 24,35 yıl
Yıllık Ortalama Hafriyat Miktarı = 36.304 ton/24,35 yıl= 1.490,924 ton/yıl
Aylık Hafriyat Miktarı = 124,243 ton/ay
Günlük Hafriyat Miktarı = 4,96 ton/gün
Saatlik Hafriyat Miktarı = 0,621 ton/saat
Bu kapsamda bitkisel toprağın yerinden sökülmesi esnasında oluşacak toz emisyonu
kütlesel debisi aşağıda hesap edilmiştir.
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,621 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,015525 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,621 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 0,0077625 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Yüklenmesi
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,621 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,00621 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,621 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,003105 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Taşınması
Bitkisel toprağın taşınması esnasında 1 adet kamyon kullanılacak olup bir günde
gerçekleştirilecek 1 sefer ile bitkisel toprak, yaklaşık 500 m mesafedeki stok sahasına
taşınacaktır.
154
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 1 sefer/gün x 0,7 kg/km x 0,5 km/sefer x 1/8 sefer
=0,04375kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 1 sefer/gün x 0,35 kg/km x 0,5 km/sefer x 1/8 sefer =0,021875
kg/saat
• Bitkisel Toprağın Boşaltılması:
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,621 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,00621 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,621 ton/saat x 0,005 kg/ton = 0,0031 kg/saat
• Bitkisel Toprağın Depolanması
Bitkisel toprak, günlük olarak yaklaşık 0,25 hektarlık bir alanda depolanacaktır.
Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 5,8 kg/ha/gün x 0,25 ha/(24 sa/gün) = 0,060 kg/saat
Toz Emisyonu (Kontrollü) = 2,9 kg/ha/gün x 0,25 ha/(24 sa/gün) = 0,030 kg/saat
• Patlatma
Patlatma sonucu oluşan toz emisyonlarının % 80’ inin 10 μ’ dan büyük partiküllerden
meydana geldiği ve patlatmadan sonra hemen çökeleceği, geriye kalan % 20’ sinin ise 10 μ’
dan küçük partiküllerden meydana geldiği ve havada asılı kalarak atmosferde yayıldığı kabul
edilmiştir.
Kalker miktarı = 12.698,089 ton (bir atımda koparılması planlanan kalker miktarı)
Patlatma emisyon faktörü = 0.08 kg/ton
Patlatmadaki toplam emisyon = 12.698,089 x 0.08 = 1.015,847 kg/patlatma
Bir patlatmada koparılacak kalker miktarı yaklaşık 12.698,089 tondur. Patlatma 9 ay 5
defa, 3 ay 6 defa, yılda 63 kez yapılacaktır ve çıkan kütlesel debi süreklilik arz etmemektedir.
Ancak patlatma anında oluşacak toz emisyonunun yayılım modellemesi yapılarak patlatma
anında oluşacak tozumadan etkilenecek alanın tespiti saptanmak istenmiştir.
155
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kalker Ocağı için;
Yıllık üretim miktarı : 800.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 66.666 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 2.666,66 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 333,333 ton/saat
Çalışma süresi : 12 ay/yıl, 300 gün/yıl, 25 gün/ay, 8 saat/gün
• Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.025 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0,025 kg/ton = 8,33 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan sökülmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.0125
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 4,167 kg/saat
• Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0,01 kg/ton = 3,33 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,33 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,66 kg/saat
156
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kalkerin Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer malzeme taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
333,333 ton/saat / 20 ton-sefer = 16 sefer/saattir. 4 adet kamyonla tasıma yapılacaktır. 1
kamyon saatte 4 sefer yapacaktır.
Çıkarılan Kalker araçlara yüklendikten sonra çalışma sahasına yaklaşık 200 m
mesafedeki yoldan taşınacaktır. Malzemenin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7
kg/km. araç alınarak 0,7 kg/km. araç x 0,4 km x 16 sefer/saat x 4 araç = 17,92 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,4 km x 16 sefer/saat x 4 araç = 8,96 kg/saat
• Kalkerin Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0.01 kg/ton = 3,33 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333ton/saat x 0.005 kg/ton = 1,666 kg/saat
157
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kırma-Eleme tesisi için;
Kırma-Eleme Tesisi kapasitesi 333,333 ton/saat olacaktır ve 1 adet Birincil(PDK)
Kırıcı ve 3 adet Tersiyer Kırıcı olacaktır.
Yıllık üretim miktarı : 800.000 ton/yıl
Aylık üretim miktarı : 66.666 ton/ay
Günlük üretim miktarı : 2.666,66 ton/gün
Saatlik üretim miktarı : 333,333 ton/saat
Çalışma süresi : 12 ay/yıl, 300 gün/yıl, 25 gün/ay, 8 saat/gün
• Kalkerin Birincil (Çeneli ) Kırıcıda Kırılması
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Birincil(PDK) Kırıcı için verilen Emisyon
Faktörü 0,243 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 333,333 ton/saat x 0.243 kg/ton
Toz miktarı = 80,99 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı =333,333 ton/saat x 0.0243 kg/ton
Toz miktarı = 8,09 kg/saat
• İkincil Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde ikincil (Darbeli) Kıncı için verilen Emisyon
Faktörü 0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 333,333ton/saat x 0.585 kg/ton
Toz miktarı = 194,9 kg/saat
158
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 333,333 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 19,49 kg/saat
• Üçüncül (Tersiyer) Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Üçüncül Kırıcı için verilen Emisyon Faktörü
0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı =333,333 ton/saat x 0.585 kg/ton
Toz miktarı = 194,9 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 595 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 19,49 kg/saat
Dördüncül (Tersiyer) Kırıcıda Kontrolsüz Halde Oluşacak Toz Miktarı
Tabloda verilen Emisyon Faktörlerinde Dördüncül (tersiyer) Kırıcı için verilen
Emisyon Faktörü 0,585 kg/ton'dur. Buna göre;
Toz Miktarı = 333,33 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 194,9 kg/saat
Bu miktar sistemin kontrollü hale getirilmesi durumunda;
Toz Miktarı = 595 ton/saat x 0.0585 kg/ton
Toz miktarı = 19,49 kg/saat
159
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
• Kırılan Kalkerin Yüklemesi
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak alındığında
oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0,01 kg/ton = 3,33 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,666 kg/saat
• Stok Sahasına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer malzeme taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
333,333 ton/saat / 20 ton-sefer. 16 sefer/saattir. 4 adet kamyonla tasıma yapılacaktır. 1
kamyon saatte 4 sefer yapacaktır.
Çıkarılan malzeme araçlara yüklendikten sonra çalışma sahasına yaklaşık 100 m
mesafedeki stok sahasına taşınacaktır. Malzemenin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0.7
kg/km. araç alınarak,
0,7 kg/km. araç x 0,2 km x 4 sefer/saat x 4 araç = 2,24 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,2 km x 4 sefer/saat x 4 araç = 1,12 kg/saat
160
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
• Kalkerin Stok Sahasına Boşaltılması
Kalkerin stok sahasına boşaltılması sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0.01 kg/ton = 3,33 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin boşaltılması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005 kg/ton
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0.005 kg/ton = 1,66kg/saat
• Kalkerin Stok Sahasında Depolanması
Boyutlandırılmış
malzeme
sahada
yaklaşık
0,82335
hektarlık
bir
alanda
depolanacaktır. Malzemenin stok sahasına depolanması sırasındaki emisyon faktörü 5,8
kg.toz/ha.gün olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,82335 ha * 5,8 kg.toz/ha.gün = 4,77 kg / gün * 1gün /8 sa = 0.5969 kg/sa
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin depolanması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 2,9 toz/ha.gün
olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,82335 ha * 2,9 kg.toz/ha.gün = 2,385 kg / gün * 1gün / 8 sa = 0,2981 kg/sa
• Stok Sahasında ki Dolomitin Yüklemesi
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki emisyon faktörü 0.01 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0,01 kg/ton = 3,33 kg/saat
161
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin ocaktan yüklenmesi sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.005
kg/ton olarak alındığında oluşacak emisyon debisi;
333,333 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,666 kg/saat
• Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Bir kamyonun 20 ton-sefer malzeme taşıması durumunda saatlik sefer sayısı;
333,333 ton/saat/20 ton-sefer=16 sefer/saattir. 4 adet kamyonla tasıma yapılacaktır. 1 kamyon
saatte 4 sefer yapacaktır.
Tesiste depolanan boyutlandırılmış kalker araçlara yüklendikten sonra taşınacağı
yolun yaklaşık 80 m. lik kısmı stabilize yoldan taşınacaktır. Malzemenin taşınması sırasındaki
emisyon faktörü 0.7 kg/km. araç alınarak;
0,7 kg/km. araç x 0,16 km x 4 sefer/saat x 4 araç = 0,448 kg/saat
Kontrollü Olması Durumunda
Kalkerin taşınması sırasındaki kontrollü durumda emisyon faktörü 0.35 kg/ton olarak
alındığında oluşacak emisyon debisi;
0,35 kg/km. araç x 0,16 km x sefer/saat x 4 araç = 0,224 kg/saat
162
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 81. Toz Emisyonu Kütlesel Debileri
Aşama
KONYA
ÇİMENTO
KALKER
OCAĞI
Kırmaeleme
BIBERCİ
KALKER
OCAĞI
(Komşu
Firma)
Kırmaeleme
İBRAHİM
ŞEN
KALKER
OCAĞI
(Komşu
Firma)
Kırmaeleme
Faaliyet
Bitkisel Toprağın Yerinden Sökülmesi
Bitkisel Toprağın Yüklenmesi
Bitkisel Toprağın Taşınması
Bitkisel Toprağın Boşaltılması
Bitkisel Toprağın Depolanması
Patlatma
Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin Ocaktan Yüklenmesi
Kalkerin Bunkere Taşınması
Kalkerin Bunkere Boşaltılması
Kalkerin Primer Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Sekonder Kırıcıda
Kırılması
Kırılmış Kalkerin Yüklenmesi
Kırılmış Kalkerin Stok Sahasına
Taşınması
Kırılmış Kalkerin Boşaltılması
Kırılmış Kalkerin Depolanması
Kırılmış Kalkerin Kamyonlara
Yüklenmesi
Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Patlatma
Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin Ocaktan Yüklenmesi
Kalkerin Bunkere Taşınması
Kalkerin Bunkere Boşaltılması
Kalkerin Primer Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Sekonder Kırıcıda Kırılması
Kırılmış Kalkerin Yüklenmesi
Kırılmış Kalkerin Stok Sahasına
Taşınması
Kırılmış Kalkerin Boşaltılması
Kırılmış Kalkerin Depolanması
Kırılmış Kalkerin Kamyonlara
Yüklenmesi
Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Patlatma
Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin Ocaktan Yüklenmesi
Kalkerin Bunkere Taşınması
Kalkerin Bunkere Boşaltılması
Kalkerin Primer Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Sekonder Kırıcıda Kırılması
Kırılmış Kalkerin Yüklenmesi
Kırılmış Kalkerin Stok Sahasına
Taşınması
Kırılmış Kalkerin Boşaltılması
Kontrolsüz
0,018
0,0075
0,04375
0,0075
0,060
1875
12,62 kg/saat
5,05
12,6
5,05
122,72
295,45
Kontrollü
0,009
0.00375
0,021875
0,00375
0,030
6,31
2,52
6,3
2,52
12,27
29,545
5,05
2,1
2,52
1,05
5,05
0,048
5,05
2,52
0,020
2,52
126
1482,6
5,86 kg/saat
2,34
5,04
2,34
57,03
137,29
2,34
0,84
63
2,93
1,17
2,52
1,17
5,70
13,72
1,17
0,42
2,34
0,048
2,34
1,17
0,020
1,17
50,4
1875
6,81 kg/saat
2,72
5,88
2,72
66,27
159,54
2,72
0,98
25,2
3,40
1,36
2,94
1,36
6,62
15,95
1,36
0,49
2,72
1,36
163
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KORKMAZ
KALKER
OCAĞI
(Komşu
Firma)
Kırmaeleme
BEZİRCİ
KALKER
OCAĞI
(Komşu
Firma)
Kırmaeleme
Kırılmış Kalkerin Depolanması
Kırılmış Kalkerin Kamyonlara
Yüklenmesi
Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Bitkisel Toprağın Yerinden Sökülmesi
Bitkisel Toprağın Yüklenmesi
Bitkisel Toprağın Taşınması
Bitkisel Toprağın Boşaltılması
Bitkisel Toprağın Depolanması
Patlatma
Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin Ocaktan Yüklenmesi
Kalkerin Bunkere Taşınması
Kalkerin Bunkere Boşaltılması
Kalkerin Primer Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Sekonder Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Üçüncül Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Dördüncül Kırıcıda Kırılması
Kırılmış Kalkerin Yüklenmesi
Kırılmış Kalkerin Stok Sahasına
Taşınması
Kırılmış Kalkerin Boşaltılması
Kırılmış Kalkerin Depolanması
Kırılmış Kalkerin Kamyonlara
Yüklenmesi
Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
Patlatma
Kalkerin Sökülmesi
Kalkerin Ocaktan Yüklenmesi
Kalkerin Bunkere Taşınması
Kalkerin Bunkere Boşaltılması
Kalkerin Primer Kırıcıda Kırılması
Kalkerin Sekonder Kırıcıda Kırılması
Kırılmış Kalkerin Yüklenmesi
Kırılmış Kalkerin Stok Sahasına
Taşınması
Kırılmış Kalkerin Boşaltılması
Kırılmış Kalkerin Depolanması
Kırılmış Kalkerin Kamyonlara
Yüklenmesi
Kalkerin Tesis Dışına Taşınması
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
0,048
2,72
0,020
1,36
58,8
0,015525
0,00621
0,04375
0,00621
0,060
1.015,847
8,33
3,33
17,92
3,33
80,99
194,9
194,9
194,9
3,33
2,24
29,4
0,0077625
0,003105
0,021875
0,0031
0,030
4,167
1,66
8,96
1,66
2,45
19,49
19,49
19,49
1,66
1,12
3,33
0,5969
3,33
1,66
0,2981
1,66
0,448
1875
4,41kg/saat
1,76
4,2
1,76
42,95
103,40
1,76
0,7
0,224
2,20
0,88
2,1
0,88
4,29
10,34
0,88
0,35
1,76
0,048
1,76
0,88
0,020
0,88
42
21
164
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 82. Toplam Toz Emisyonu Kütlesel Debileri
Emisyon Kaynağı
Konya Çimento San. A.Ş Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme
Tesisinde Oluşacak Toplam Toz Miktarının Saatlik
Kütlesel Debisi
Bezirci İnş. (Yapı Taş) Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme
Tesisinde Oluşacak Toplam Toz Miktarının Saatlik
Kütlesel Debisi
Biberci İnş. Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinde
Oluşacak Toplam Toz Miktarının Saatlik Kütlesel Debisi
İbrahim Şen e ait Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme
Tesisinde Oluşacak Toplam Toz Miktarının Saatlik
Kütlesel Debisi
Korkmaz İnş. a ait Kalker Ocağı ve Kırma Eleme
Tesisinde Oluşacak Toplam Toz Miktarının Saatlik
Kütlesel Debisi
TOPLAM
Kontrolsüz
2.471,79 kg/saat
Kontrollü
131,00 kg/saat
2081,508 kg/saat
44,7 kg/saat
2143 kg/saat
56,36 kg/saat
2184,928 kg/saat
65,62 kg/saat
1727,85 kg/saat
89,72 kg/saat
10313,826
kg/saat
358,01 kg/saat
Kalker ocağının işletilmesi sırasında yapılacak olan patlatmadan dolayı toz meydana
gelecektir.
Patlatma işlemleri sırasında diğer faaliyetler durdurulacaktır.
Proje kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı ortaya çıkacak olan tozlar için yapılan
model çalışmasında maden sahalarında ortaya çıkacak olan tozlar kümülatif olarak
değerlendirilmiştir.
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde baca dışındaki yerlerde, normal işletme
şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saatleri için kütlesel debiler, toz için 1 kg/saat
değerini aşamaz denilmektedir(Bkz. İlgili yönetmelik, Ek-2, Tablo-2.1).
Planlanan proje ile ilgili olarak toz emisyonları ile ilgili olarak Hava Kalitesi
Modellemesi EK-12’de sunulmuştur. Modellemede “Lakes Environmental AERMOD View”
programı kullanılmıştır. Programda AERMOD’un US EPA tarafından 16.12.2013 tarihinde
yayınlanan en güncel sürümü olan AERMOD 13350 versiyonu kullanılmıştır.
165
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.12.Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyelerin
için hesaplamaların yapılması
Delme-Patlatma Dizaynı
Patlatma dizaynına esas olan cevher üretim kapasiteleri ve çalışma zamanlarına ilişkin
bilgi aşağıda verilmiştir.
Yıllık Üretim Miktarı
: 4.000.000 ton
Aylık Üretim Miktarı
: 363.636,3636 ton
Günlük Üretim Miktarı : 12.121,212 ton
Saatlik Üretim Miktarı
: 505,050
Vardiya Sayısı
: 3 (24 saat)
Çalışma Süreleri
: Yıl/11 ay, Yıl/330 gün, Ay/ 30 gün, gün/24 saat
Delik Delme ve Ateşleme Düzeni
Delik çapı (d) standart olarak 89 mm alınmıştır. Patlatma dizaynında kullanılan semboller
aşağıda belirtilmiştir.
d
= Delik çapı (mm)
Bmax
= Dilim Kalınlığı (m)
U
= Delik taban payı (m)
H
= Delik boyu (m)
S
= Delikler arası uzaklık (m)
K
= Basamak yüksekliği (m)
h0
= Sıkılama Boyu (m)
lb
= Şarj konsantrasyonu (kg/m)
166
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şarj Yoğunluğu (lb)
Tablo 83’de delik çapına ve patlayıcı madde yoğunluğuna göre patlatma deliği şarj
yoğunluğu verilmiştir. Patlatma işlemlerinde ANFO (Amonyum Nitrat – Fuel Oil)
kullanılacak olup, yoğunluğu 0,80 gr/cm3 olacaktır. Şarj konsantrasyonu (lb), 89 mm delik
çapı ve 0,80 gr/cm3 patlayıcı madde yoğunluğuna göre 4,97 kg/m olarak seçilmiştir.
Tablo 83. Patlatma Deliği Şarj Yoğunluğu (kg/m)
Delik Çapı
Patlayıcı Madde Yoğunluğu
Inch
mm
0.80
0.82
0.90
0.95
1.00
1.10
1.15
1¼
31,7
0,64
0,65
0,71
0,76
0,79
0,88
0,91
1 3/8
34,9
0,77
0,79
0,86
0,91
0,95
1,06
1,10
1½
38,1
0,91
0,94
1,03
1,09
1,15
1,25
1,31
1 5/8
41,2
1,07
1,10
1,21
1,26
1,34
1,47
1,53
1¾
44,4
1,24
1,28
1,40
1,47
1,55
1,71
1,79
2
50.8
1,62
1,67
1,83
1,92
2,02
2,23
2,34
2¼
57,1
2,05
2,10
2,31
2,44
2,56
2,83
2,95
2½
63,5
2,53
2,60
2,86
3,01
3,17
3,48
3,65
2¾
69,8
3,07
3,14
3,45
3,65
3,84
4,21
4,40
3
76,2
3,65
3,73
4,11
4,33
4,55
5,01
5,24
3½
88,9
4,97
5,09
5,58
5,89
6,20
6,83
7,14
4
101,6
6,49
6,65
7,29
7,71
8,11
8,11
8,91
4¼
107,9
7,32
7,50
8,24
8,69
9,15
10,07
10,52
Kaynak: TMMOB Maden Mühendisleri Odası,
Delik Yükü (Bmax)
Delik Yükü (Bmax)
: Deliğin basamak aynasına olan uzaklığı
Delik Yükü (Bmax)
: 2,5 m olarak kabul edilmiştir.
Basamak Yüksekliği (K)
Basamak Yüksekliği
2 x Bmax olmalıdır.
2 x 2,5 m ; K > 4 m olmalıdır,
Bu doğrultuda basamak yüksekliği 10 m olarak seçilmiştir.
167
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Delik Aralığı (S)
Delikler arası mesafe Bmax değerinin 1-1,5 katı olarak alınır. (Kaynak: Açık İşletmelerde
Delme-Patlatma; A.Konuk, R.M.Göktan, O.Patir, A.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayınları, No:102)
Delik aralığı (S)
= 1,5 x Bmax = 1,5 x 2,5 = 3,75 m
Delik Taban Payı (u)
Delik Taban Payı (u)
= Basamak Yüksekliği (K) x 0,1
= 10 m x 0,1 = 1,0 m
Delik Boyu (H)
Delik Boyu (H)
= Basamak Yüksekliği (K) + Delik taban Boyu (u)
= 10 m + 1,0 m = 11,0 m
S
Bmax
H
K
U
d
Şekil 38. Patlatma Dizaynı
Bir delikten alınacak kalker miktarı;
1 Delikten Alınacak Kalker Miktarı (V) = B x S x K = 2,5 x 3,75 x 10 = 93,75 m3
Faaliyet kapsamında yıllık üretim kapasitesinin sağlanması için haftada 5 kez 100
delik delinerek patlatılması planlanmaktadır. Bir delikten alınacak kalker miktarı yukarıda
93,75 m3 (234,375 ton) olarak hesaplanmış olup, buna göre bir patlatmada elde edilecek
kalker miktarı aşağıda hesaplanmıştır.
168
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Bir patlatmada alınacak kalker miktarı;
1 Patlatmada Alınacak Kalker Miktarı = 93,75 m3/delik x 100 delik = 9.375 m3
(23.437,5 ton) olacaktır. Alınacak kalker miktarına göre delik sayısı hesaplanmamıştır.
Delik Tasarımı
Sıkılama Boyu (ho)
= h0 = Bmax = 2,5 m
Şarj Boyu (Q)
= H-h0 = 11,0 m – 2,5 m = 8,5 m
1 Delikteki Şarj Miktarı = Q x lb = 8,5 m x 4,97 kg = 42,24 kg ANFO  45 kg ANFO
Bir delikte kullanılan Anfonun ateşlenmesi için;
Dinamit
: 1 kg/delik
Kapsül
: 2 adet/delik
Ateşleme kablosu
: 15 m /delik
ANFO
: 45 kg/ delik kullanılacaktır.
Bir patlatmada toplam 100 delik patlatılacak olup;
Bir patlatmada kullanılacak dinamit miktarı
: 100 x 1
= 100 kg
Bir patlatmada kullanılacak Nonel kapsül miktarı
: 100 x 2
= 200 adet
Bir patlatmada kullanılacak ateşleme kablosu miktarı : 100 x 15
= 1500 m
Bir patlatmada kullanılacak ANFO miktarı
= 4500 kg
: 100 x 45
Tablo 84. Yıllık Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi
Patlayıcı Türü
Yıllık Patlatma
Sayısı
Bir Patlatmadaki
Delik Sayısı
1 Patlatmadaki
Toplam Patlayıcı
Miktarı
Yıllık Tüketilecek
Patlayıcı
Miktarları
Dinamit
220 patlatma/yıl
100 delik/patlatma
100 kg/Patlatma
22.000 kg/yıl
Kapsül
220 patlatma/yıl
100 delik/patlatma
200 adet/patlatma
44.000 adet/yıl
Ateşleme kablosu
220 patlatma/yıl
100 delik/patlatma
1500 m/patlatma
330.000 m/yıl
ANFO
220 patlatma/yıl
100 delik/patlatma
4500kg/patlatama
990.000 kg/yıl
169
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 85. Aylık Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi
Patlayıcı Türü
Aylık Patlatma
Sayısı
Bir Patlatmadaki
Delik Sayısı
1 Patlatmadaki
Toplam Patlayıcı
Miktarı
Aylık Tüketilecek
Patlayıcı
Miktarları
Dinamit
20 patlatma/ay
100 delik/patlatma
100 kg/Patlatma
2.000 kg/ay
Kapsül
20 patlatma/ay
100 delik/patlatma
200 adet/patlatma
4.000 adet/ay
Ateşleme kablosu
20 patlatma/ay
100 delik/patlatma
1500 m/patlatma
30.000 m/ay
ANFO
20 patlatma/ay
100 delik/patlatma
4500kg/patlatama
90.000 kg/ay
Tablo 86. Haftalık Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi
Patlayıcı Türü
Haftalık Patlatma
Sayısı
Bir Patlatmadaki
Delik Sayısı
1 Patlatmadaki
Toplam Patlayıcı
Miktarı
Haftalık
Tüketilecek
Patlayıcı
Miktarları
Dinamit
5 patlatma/hafta
100 delik/patlatma
100 kg/Patlatma
500 kg/hafta
Kapsül
5 patlatma/hafta
100 delik/patlatma
200 adet/patlatma
1.000 adet/hafta
Ateşleme kablosu
5 patlatma/hafta
100 delik/patlatma
1500 m/patlatma
7.500 m/hafta
ANFO
5 patlatma/hafta
100 delik/patlatma
4500kg/patlatama
22.500 kg/hafta
Tablo 87. Günlük Tüketilecek Patlayıcılar Hakkında Bilgi
Patlayıcı Türü
Günlük Patlatma
Sayısı
Bir Patlatmadaki
Delik Sayısı
1 Patlatmadaki
Toplam Patlayıcı
Miktarı
Günlük
Tüketilecek
Patlayıcı
Miktarları
Dinamit
0,66 patlatma/gün
100 delik/patlatma
100 kg/Patlatma
66 kg/gün
Kapsül
0,66 patlatma/gün
100 delik/patlatma
200 adet/patlatma
132 adet/gün
Ateşleme kablosu
0,66 patlatma/gün
100 delik/patlatma
1500 m/patlatma
990 m/ay
ANFO
0,66 patlatma/gün
100 delik/patlatma
4500kg/patlatama
2970 kg/ay
Patlatmalar Şekil 39’da gösterildiği üzere şeşpeş tabir edilen şekilde dizayn
edilecektir. Önce ön sıradaki delikler patlatılacak ve daha sonra arka sıradaki delikler
patlatılacaktır. Patlatmada 30 milisaniyelik gecikmeli kapsüller kullanılacaktır. Bu nedenle ön
sıra ile arka sıra arasında bekleme süresi olmayacak, ön sıranın ilk deliğinden başlanan
patlatma işlemi arka sıranın son deliğinin de patlatılması ile tamamlanacaktır.
Patlatmanın formasyonun özelliğine göre uzmanlarca yapılacaktır. Patlatma sadece
gündüz saatlerinde yapılacak olup, tatil günlerinde yapılmayacağını taahhüt ederiz.
Oman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü
(Bkz.Ek-13) görüş yazısında çalışma alanının DSİ tarafından açılmış kooperatif kuyularına en
170
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
yakın olan sahanın IR:20055352 ve bu ruhsatın sınırlarına en yakın kuyu yaklaşık 500 m
mesafede olduğu, yapılacak olan patlatmalarda uygulanacak olan paterne bakıldığında bu
mesafede zararlı olabilecek bir vibrasyon değerinin gözükmediği görüşü sunulmuştur. Ancak
patlatmalarda oluşacak vibrasyonlar ampirik formül ile hesaplandığı gibi formasyon içerisinde
yayılmayacağından, uygulama aşamasında kuyularda meydana gelebilecek bir zarar
karşısında, bu zararın Konya Çimento San. A.Ş. tarafından karşılanacağını taahhüt ederiz.
3m
2m
Şekil 39: Delik Dizaynı
Patlatma işlemi sonrası gevşeyen kalker paletli yükleyici ile alınacaktır. Ocak
sahasında oluşturulacak basamaklar gevşetilen kalkerin kazılarak alınması sırasında teşkil
edilecektir. Kesitlerden de görüldüğü gibi basamak genişliği 18 m, basamak yüksekliği
maksimum 10 m, basamak şev açıları 70 derece olarak planlanmıştır. Yine üretim planından
görüleceği üzere üretim çalışmaları esnasında sahada yaklaşık 10 basamak oluşturulması
planlanmıştır.
Patlatma sonrası paletli yükleyici ile sökülerek alınan kalker malzemesi doğrudan
kamyonlara yüklenecek ve tesis sahası içerisinde belirlenen kırma-eleme tesisine işlenmek
üzere taşınacaktır.
Anfo değeri 100 delik için, 4500 kg olarak hesaplanmıştır. Bunun için saniye
gecikmeli olarak patlatma yapılacağı için Q/100 değeri 45 kg alınacaktır. Buna göre,
Daha önce yapılan bir Kireçtaşı formasyonu için tespit edilen:
V= 260 *SD -1.937 formülü kullanılmıştır.
SD=(R/√ Q) –β
V=k*SD
V=k* (R/√ Q) –β
k, β
: Arazi katsayıları (daha önce yapılmış olan bir kireçtaşı formasyonu sırasında
tespit edilmiş olan sabit değerler alınmıştır.)
171
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
k=260
β=-1,937
V= Parçacık Hızı (mm/s)
R=Patlatmanın etki ettiği mesafe (ölçüm yeri mesafesi) (m)
Q= Birim zamanda devreye giren toplam patlayıcı madde miktarı (kg)
Daha önceki bölümlerde hesaplamaları yapılmış olup, haftada bir defa yapılacak olan
patlatma işleminde kullanılacak toplam patlayıcı miktarı Q=45 kg olarak hesaplanmıştır.
Tablo 88. Mesafeye Göre Sarsıntı Hızı
v(mm/s)
k
R(m)
Q
ß
2,6801962
260
400
45
-1,937
1,8754719
260
500
45
-1,937
1,4009434
260
600
45
-1,937
1,0947267
260
700
45
-1,937
0,618675
260
1000
45
-1,937
0,3233825
260
1500
45
-1,937
0,14281
260
2500
45
-1,937
Şekil 40. Sarsıntı Grafiği
Söz konusu işletmemizde uygulanması planlanan patlatma modeli yine ayrıntılı olarak
raporumuz içerisinde açıklanmıştır. Üretim kapasitemiz göz önünde bulundurularak, patlatma
172
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
faaliyetleri sırasında kullanılacak toplam patlayıcı madde miktarımızın mesafeye göre etkisi
yukarıda hesaplanmış olup, verilen standartların oldukça altında kaldığı görülmektedir.
Kaynağında yapılacak olan patlatmanın 400 m mesafede hissedilen sarsıntı hızı
yukarıdaki hesaplamadan 2,68 mm/s olarak bulunmuştur.
04.06.2010 tarih ve 27601 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin madde 29 a bendine göre
yönetmelik Ek-VIII’deki Tablo-6’da verilen 5 mm/s değerinin altına düşmektedir.
Tablo 89. “Tablo 6: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin
En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek
Değerleri”
Titreşim Frekansı (Hz)
İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı
(Tepe Değeri-mm/s)
1
5
4-10
19
30-100
50
(1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s’den 19 mm/s’ye; 10 Hz- 30 Hz arasında 19 mm/s’den 50 mm/s’ye,
logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak yükselmektedir)
Yukarıdaki verilerden de görüleceği üzere, Kalker Ocağımızda haftada 5 kez yılda 220
defa çok kısa zaman aralıklarla yapılacak olan kontrollü patlatmanın, emniyetli bir patlatma
olacağı ve 400 m mesafede hissedilecek patlatma hızının standarttaki verilen sınır değerlerinin
altında kalacağı gözükmektedir.
400 m mesafedeki etkisi standart değerlerinin altında kalacak bir işletmedeki patlayıcı
kullanmanın; en yakın yerleşim birimi olan 2,4 km mesafedeki Karaömerler Mahallesine
olumsuz etkisi olmayacaktır.
Tesis tamamen patlatma ile yürütülen bir ocak işletmesidir. Yapılan hesaplamalar
max. delik sayısı, patlatma miktarı ve üretim miktarı göz önünde tutularak yapılmış olup,
işletmeden kaynaklanacak olan bu miktarlar yukarıda çıkan değerlerden daha aşağılarda
olacaktır.
Patlatma alanlarının yerleşim birimlerine yakın olması dikkate alınarak temkinli
patlatma yöntemi ile patlatma yapılacaktır.
173
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Bu yöntemde üç unsur göz önüne alınacaktır:
1.
Fırlayan taş olasılığının çevreye zarar vermeyecek şekilde indirgenmesi
2.
Sarsıntının çevreye zarar vermeyecek ölçüde tutulması
3.
Sesin oluşturacağı hava şoku
Bu unsurlar dikkate alınarak ve ocağın jeolojik yapısına göre uygun patlayıcı madde
seçimi yapılacaktır.
İşletmede patlatmadan dolayı alınacak olan tedbirler ise aşağıda açıklanmıştır:
1.
Patlatma periyodik olarak belli zaman aralıklarına yapılacaktır. (Patlatma saatleri en
yakın yerleşim birimine verilecektir.)
2.
Patlatma zamanında ocak sahası boşaltılacaktır.
3.
Patlatmanın yönü en yakın yerleşim alanının ters istikametinde olacaktır.
Patlayıcı maddelerin sahaya taşınması ve kullanımı ve depolanması sırasında 29 Eylül
1987 19589 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin
Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi,
Denetlenmesi, Usul ve Esasları” Tüzüğü hükümlerine uyulacaktır.
Patlatmalar esnasında kapsül kablolarına ilave edilerek uzatma kablolarının
bağlantıları itina ile yapılacak ve izole edilecektir. Ateşleme devresi kablolarının manyetoya
bağlanmadan önce direnç kontrolü yapılacak, ateşleme yapılmadan önce siren, alarm vb.
şekillerde önlemler alınarak patlatma alanına giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacaktır.
Ateşleme kablosu uygun uzaklıkta kurulacak barikat arkasına kadar uzatılıp zaman
kaybetmeden ateşleme yapılacaktır. Hava şartlarına bağlı olarak özellikle yağışlı havalarda
statik elektrik göz önüne alınıp, gerektiğinde ateşlemeler iptal edilecektir. Ateşleme sahasına
yetkili kişilerden başka kimsenin girmesi kesinlikle önlenecektir. Patlamayan delikler
usullerine uygun halde etkisiz
hale getirilecektir. Ateşlemelerde
ehliyetli
kişiler
çalıştırılacaktır.
Patlayıcı maddeler ile ilgili olarak 24.12.1993 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı hammaddelerle çalışan iş
yerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında Tüzük Hükümlerine uyulmaktadır ve
uyulacaktır.
174
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Patlayıcı maddelerin sahaya taşınması ve kullanımı sırasında 29 Eylül 1987 tarih ve
19589 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin
Üretimi, İthali, Taşıması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi,
Denetlenmesi, Usul ve Esasları” Tüzüğü hükümlerine uyulacaktır.
Söz konusu yatırımın, bir taraftan iç piyasaya girdi oluşturması, diğer taraftan ise
çevresel etkilerinin kontrol edilebilir bir tesis olması sebebiyle olumlu bir işletme olacağı
düşünülmektedir. Tesis içerisinde patlayıcı maddeler depolanmamaktadır, gerekli olduğu
zaman dışarıdan alınacaktır.
Tablo 90. Mevcut Durum ve Kapasite Artışı Sonrası Patlayıcı Miktarları
Mevcut Durum Miktarı
Kapasite Artışı Sonrası Patlayıcı Miktarı
Dinamit
4.000 kg/yıl
22.000 kg/yıl
Kapsül
8.000 adet/yıl
44.000 adet/yıl
Ateşleme kablosu
-
330.000m/yıl
ANFO
400.000 kg/yıl
990.000 kg/yıl
Ocakta patlatma ve sökme işlemi ile üretimi gerçekleştirilen kalker molozları, daha
sonra kırma- eleme tesisinde işlem görmektedir. Açık ocak işletmeciliğinde kalker molozu
üretimi için patlayıcı madde, basınçlı hava, elektrik enerjisi, motorin ve insan gücü
kullanılmaktadır. Bu girdiler için gereken harcamaların yaklaşık %20’si işçilik, %5’i patlayıcı
madde, %25’i sarf malzemesi,%20’si yakıt, %20’si amortisman ve geriye kalan %10’u ise
diğer harcamalar olarak oranlanmaktadır.
Açık ocak işletmeciliği delme-patlatma yöntemi ile yapılacaktır. Patlatma işlemi için
gereken patlayıcı madde ihtiyaç olduğunda getirtilecek ve patlayıcılar ruhsat alanında
depolanmayacaktır. Patlatmalar bir ateşçi tarafından jandarma gözetiminde yapılacaktır.
Patlatma ile gevşetilen cevher daha sonra ekskavatör ile alınacaktır. Kalker malzemesi,
buradan kamyonlar yardımı ile 82460 ruhsat numaralı saha içerisinde bulunan kırma-eleme
tesisine sevk edilecektir.
Tesiste bulunan kırma-eleme tesisinde bulunan konveyör bantların üzeri kapalı
vaziyette olup, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 08.07.2009 tarih ve 5102-40174 nolu
ÇED Uygulamaları yazıları gereği her türlü toz kaynağı olan bunker, kırıcı, elek ve bantlar
şekilde gösterildiği üzere kapalı ortamda bulunmak üzere dizayn edilecek denmektedir.
Kırma-eleme sisteminde tüm bu toz çıkışları kapalı ortama alınarak atmosfere çıkış noktaları
torbalı toz filtreleri ile teçhiz edileceği taahhüt altındadır.
175
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 91. Patlatma Dizaynı
Parametreler
Mevcut Durum
Talep Edilen
(20055352)
Formasyon
:
KALKER
KALKER
-
Kayaç Yoğunluğu
:
2.5
2.5
kg/m3
Yıllık Çalışma Süreleri
:
260
330
gün/yıl
Yıllık Üretim Miktarı
:
361.250
4.000.000
ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı
:
36.125
363.636,36
ton/ay
Aylık Üretim Miktarı
:
14.450
145.454,544
m3/ay
Günlük Üretim Miktarı
:
1389
12121,212
ton/gün
Günlük Üretim Miktarı
:
555.6
4.848,48
m3/gün
Kaç günde bir patlatma yapılacağı
:
HAFTADA 2 KEZ
HAFTADA 5 KEZ
Aylık Patlatma Sayısı
:
8
20
adet
Yıllık Patlatma Sayısı
:
80
220
adet
Delik Paterni
:
ŞEŞBEŞ-TEK
SIRA
ŞEŞBEŞ-TEK
SIRA
Delik Çapı
:
90
89-102
mm
Delik Eğimi
:
700
900
0
Basamak Boyu
:
10
10
m
Dip Delgi
:
-
0,8
m
Delik Boyu
:
14
11-15
m
Sıkılama Boyu
:
2,5
2,5
m
Yük Mesafesi
:
2,5-3.0
2.5-3.0
m
Delikler Arası Mesafe
:
3
3,75
m
-
25-32 YÜZEY
ms
Bir delikteki yüzey/delik içi gecikme
süreleri
500 MM/SN
DELİK İÇİ
:
Sıralar Arası Gecikme Süresi
:
-
25-32
ms
Bir Delikten Elde Edilen Teorik Hacim
:
89
120-150
m3
Bir Delikten Elde Edilen Teorik Hacim
:
300-375
ton
176
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BİR DELİĞE DOLDURULAN PATLAYICI MADDE MİKTARI
Ana Şarj (ANFO) Miktarı
:
50
45
kg/delik
Yemleyici (Dinamit) Miktarı
:
0,5
1
kg/delik
Kapsül Miktarı
:
1
2
adet/delik
Bir delikteki toplam patlayıcı madde
miktarı
:
50,5
46
kg
BİRİM TÜKETİMLER
ANFO
:
Yemleyici (Dinamit)
:
Elektriksiz Kapsül
:
Elektrikli Kapsül
m3/atım
0,218
kg/m3
-
1
adet/m3
:
1
1
adet/m3
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
:
1
1
adet/m3
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları
için)
:
-
-
m/m3
Delgi
:
m/m3
BİR ATIMDAKİ TÜKETİMLER
m3/atım
Bir Atımdaki Üretim
:
ANFO
:
5000
4500
kg/atım
Dinamit
:
50
100
kg/atım
Elektriksiz Kapsül
:
100
200
adet/atım
Elektrikli Kapsül
:
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
:
195
adet/atım
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları
için)
:
-
m/atım
100
adet/atım
adet/atım
DELİK SAYISI
Delik Sayısı
:
100
PROJENİN TOPLAM PATLAYICI MADDE MİKTARI
ANFO
:
400.000
990.000
kg/yıl
Dinamit
:
4.000
22.000
kg/yıl
Elektriksiz Kapsül (Nonel)
:
8.000
44.000
adet/yıl
177
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Elektrikli Kapsül
:
adet/yıl
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
:
adet/yıl
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları
için)
:
-
-
m/yıl
Hava Şoku:
Patlatma sırasındaki hava şoku ile gürültü meydana gelecektir.
Bunun için;
Şiddetli etki zonu: D< 5√ W
Orta şiddetli etki zonu: 5√ W< D< 10√ W
Hafif etki zonu:10 √W <D< 15√ W
D=Etkili zon ağırlığı (m)
W=Bir gecikme aralığında atılan patlatıcı madde miktarı (anlık şarj) (kg)
Patlatma sırasında 46 kg patlayıcı madde kullanılacağından;
Şiddetli Etki Zonu : 0 - 40.00 m.
Orta Şiddetli Etki Zonu : 40.00 - 80.00 m.
Hafif Etki Zonu : 80.00 - 120.00 m.
Patlatma sırasında kullanılacak olan 46 kg lık patlayıcı maddenin patlatılması sonrası
ortaya çıkacak olan hava şoku 0-40 metrede şiddetli, 40-80 metrede orta şiddetli ve 80-120
metrede ise hafif şiddetli olacaktır.
178
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Taş Fırlaması:
Lm=260 x d 2/3
Lm=Maksimum taş savrulması
d:Delik çapı
d:89 mm=0,089 m
Lm=260 x 0,089x2/3
Lm=51,41 metre
Patlatma sırasında ortaya çıkacak taş maksimum 51,41 metreye kadar savrulacaktır.
Bu mesafe içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınacak ve canlılar yaklaştırılmayacaktır.
Patlatma esnasında her türlü çevre emniyeti alınacak, tüm saha çevresine gerekli ikaz
levhaları asılacak ve patlatma yapılmadan önce siren ile uyarı yapılacaktır. İşletmede
24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük hükümlerine uyulacaktır.
Patlayıcı madde kullanımı “Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve
benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok
edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin 29.Eylül.1987 tarih ve 19589 sayılı 87/12028
karar sayılı tüzüğe uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca Dinamit atılmasında gecikmeli kapsül
kullanılacaktır. Patlatma yapılmadan önce, yöre halkı bir gün önceden uyarılacaktır. Patlatma
işlemleri güvenlik güçleri kontrolünde yapılacak olup, patlatma sırasında ocak içi ve yakın
çevresi güvenlik kordonu altına alınacaktır.
Yukarıda hesaplanan değer 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı "Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" Madde 29 (a) bendine göre değerlendirilecek
olursa sınır değerlerin altında olduğu görülmektedir. İşletme aşamasında 04.06.2010 tarih ve
27601 sayılı "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"’nde
belirtilen tüm hususlara uyulacaktır.
179
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Gürültü
Proje alanında işletme esnasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanan gürültü, üretim
esnasında iş makineleri ve ekipmanlarından kaynaklanan gürültüdür. Kalker madeni çıkarım
alanında gürültünün gerek ocak çevresinde gerekse burada çalışan işçi ve personele olumsuz
etkisi olabilir. Sahada çalışan personelin kulak sağlığı ve konforu açısından maruz kaldıkları
gürültü düzeyleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan
23.12.2003 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren “Gürültü
Yönetmeliği” nin 5. Maddesi’nde Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. Maddesinde çalışan personel için en yüksek
maruziyet sınır değeri günde 8 saatlik çalışma süresi için 85 dBA, en düşük maruziyet sınır
değeri 80 dBA; anlık gürültü maksimum değeri ise 140 dBA olarak belirtilmiştir. Ayrıca aynı
maddede, günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği
işlerde günlük maruziyet değeri yerine haftalık maruziyet sınır değeri 87 dBA olarak
kullanılabileceği belirtilmiştir. Verilen bu değerler gürültü seviyesi olup, dBA ağırlıklı
ortalama olarak ses basınç seviyesidir ve dBA ortalama desibelin kısaltılmasıdır. Projeye
konu alana en yakın yerleşim birimi, proje alanının (kuşuçuşu) 2,4 km kuzeydoğusunda yer
alan Karaömerler Mahallesi’dir.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin EK.7 Tablo 4’de
farklı yerleşim bölgeleri için Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
verilmiştir. Bu değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 92. Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Alanlar
Lgündüz (dBA)
Lakşam (dBA)
Lgece (dBA)
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık
alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu
alanlar
60
55
50
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak
bulunduğu alanlar
65
60
55
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak
bulunduğu alanlar
68
63
58
Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi
içindeki her bir tesis için
70
65
60
180
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Çalışma yapılacak sahanın bulunduğu alan, “Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar”
kapsamında değerlendirilebilir. Tablo 92’de görüleceği üzere “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” EK.7 Tablo 4’de bu alanlar için verilen gündüz
gürültü düzeyi 68 dBA olarak tanımlanmıştır. Sahada yapılacak çalışmalar sırasında oluşması
muhtemel gürültü seviyesinin en yakın yerleşim biriminde bu sınır değerini aşmaması
gerekmektedir. Üretim faaliyetleri sırasında çalışacak makine ekipmandan kaynaklı olarak
gürültü oluşması söz konusudur. 3 adet wagondrill, 4 adet ekskavatör, 3 adet yükleyici, 15
adet kamyon kullanılacak ayrıca 1 adet de kırma-eleme tesisi bulunacaktır. Proje alanında
oluşması muhtemel gürültünün çevreye olabilecek etkilerinin incelenebilmesi amacıyla alanda
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak arka plan gürültü ölçümü gerçekleştirilmiştir.
İşletme sırasında iki ana gürültü kaynağı oluşacaktır. Kalkeri ana kayaçtan ayırmak
için yapılan patlamalar, çıkarılan kalkerin yüklenmesi, taşınması işlemleri ve konkasör
tesisinde yapılan işlemler sonucu oluşan gürültüler gürültü kirliliğine sebep olacaktır. Patlama
yapılan anlarda diğer bütün işlemler durdurulacaktır. Tesiste oluşacak gürültü seviyeleri
aşağıda belirtildiği gibidir.
Patlatmada Oluşan Gürültü Seviyesi
: 120 dBA
Kullanılacak Aletlere Ait Gürültü Seviyeleri,
Yükleyici ( Kepçe)
:110 dBA
Kamyon
: 85 dBA
Delik Delme Mak.
: 70 dBA
Kırıcı
: 84 dBA
Ekskavatör
:102 dBA
Gürültü yayılışının hesaplanmasında ise, Lp = Lw + 10.log((Q/4)r2) formülü
kullanılır.
Q= yönelme katsayısı
(Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Q=2)
r = Kaynaktan uzaklık (m)
Lp= Ses basınç seviyesi
atm = 7,4.10-8 (f2r/) formülü yardımıyla hesaplanmaktadır.
181
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
atm = Atmosferik rötuş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dBA)
f
= İletilen sesin frekansı (3500)
r
= Kaynaktan uzaklık (m)

= Havanın bağıl nemi (%58)
r= 20 metre için; Lpi = Lw +10Log (Q/(4* r2))
(Lpi)1 = 110,0+10Log ( 2/ (4x3.14 202)) = 76,0 dBA
(Lpi)2 = 85,0+10Log ( 2/ (4x3.14 202)) = 51,0 dBA
(Lpi)3 = 70,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 202)) = 36,0 dBA
(Lpi)4 = 84,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 202)) = 50,0 dBA
(Lpi)5 = 102,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 202)) = 68,0 dBA
LpORT= 10 Log 1/5  {(3107,6)+(1510 5,1)+( 3103,6 )+ ( 2105,0 )+ ( 4106,8)} = 74,67 dBA
r= 40 metre için; Lpi = Lw +10Log (Q/(4* r2))
(Lpi)1 = 110,0+10Log( 2/ (4x3.14 402)) = 70,0 dBA
(Lpi)2 = 85,0+10Log( 2/ (4x3.14 402)) = 45,0 dBA
(Lpi)3 = 70,0 +10Log( 2/ (4x3.14 402)) = 30,0 dBA
(Lpi)4 = 84,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 402)) = 44,0 dBA
(Lpi)5 = 102,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 202)) = 62,0 dBA
LpORT= 10 Log 1/5  {(3107,0)+(1510 4,5)+(3103,0)+ ( 2104,4 )+ ( 4106,2)} = 68,67 dBA
r= 60 metre için; Lpi = Lw +10Log (Q/(4* r2))
(Lpi)1 = 110,0+10Log( 2/ (4x3.14 602)) = 66,45 dBA
(Lpi)2 = 85,0+10Log( 2/ (4x3.14 602)) = 41,45 dBA
(Lpi)3 = 70,0 +10Log( 2/ (4x3.14 602)) = 26,45 dBA
(Lpi)4 = 84,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 602)) = 40,45 dBA
(Lpi)5 = 102,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 602)) = 58,45 dBA
182
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
LpORT= 10 Log 1/5  {(3106,6)+(1510 4,1)+( 3102,6)+ ( 2104,0 )+ ( 4105,8)} = 64,67 dBA
r= 100 metre için; Lpi = Lw +10Log (Q/(4* r2))
(Lpi)1 = 110,0+10Log( 2/ (4x3.14 1002)) = 62,0 dBA
(Lpi)2 = 85,0+10Log( 2/ (4x3.14 1002)) = 37,0 dBA
(Lpi)3 = 70,0 +10Log( 2/ (4x3.14 1002)) = 22,0 dBA
(Lpi)4 = 84,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 1002)) = 36,0 dBA
(Lpi)5 = 102,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 1002)) = 54,0 dBA
LpORT= 10 Log 1/5  {(3106,2)+(1510 3,7)+( 3102,2)+ ( 2103,6 )+ ( 4105,4)} = 60,67 dBA
r= 1000 metre için; Lpi = Lw +10Log (Q/(4* r2))
(Lpi)1 = 110,0+10Log( 2/ (4x3.14 10002)) = 42,0 dBA
(Lpi)2 = 85,0+10Log( 2/ (4x3.14 10002)) = 17,0 dBA
(Lpi)3 = 70,0 +10Log( 2/ (4x3.14 10002)) = 34,0 dBA
(Lpi)4 = 84,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 10002)) = 16,0 dBA
(Lpi)5 = 102,0+10Log( 2/ ( 4x3.14 10002)) = 34,0 dBA
LpORT= 10 Log 1/5  {(3104,2)+(1510 1,7)+( 3103,4)+ ( 2101,6 )+ ( 4103,4)} = 41,20 dBA
A Atm = 7.4 10 –8 (f 2 r/)= 7.4 10 –8 (3500 2 1000/58) =15,63
Leg = LpORT – A ATM = 51,08 – 39,67 = 11,41 dBA
Tablo 93. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Ortalama Ses Gücü Düzeyi
Mesafe (m)
20
40
60
100
1000
Leq
74,67
68,67
64,67
60,67
41,20
183
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Şekil 41. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Ortalama Ses Gücü Düzeyi
Söz konusu faaliyet sonucu meydana gelebilecek gürültü; 04.06.2010 tarih ve 27601
sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanarak
yürürlüğe
giren
“Çevresel
Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin madde 22 (1) a) nın EK-VII’inde Tablo
4’da belirtilmiş olan verilere göre, “Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
bulunduğu
alanlardan
işyerlerinin
yoğun
olarak
bulunduğu
alanlar”
kapsamında
değerlendirilirse Lgündüz değerinin 68 dBA’ dan yüksek olmaması gerekmektedir. Proje
alanına en yakın yerleşim, sahanın harita üzerinden yaklaşık 2400 uzaklıkta bulunan yerleşim
yeridir. 1000 m mesafe ye kadar yapılan gürültü hesaplamaları tesisten uzaklaştıkça ses
yayılımı azalmıştır. 2400 m mesafede yapılan 3 noktada en yakın yerleşim yerinden gündüz
arka plan gürültü ölçümü verileri faaliyetlerden dolayı oluşacak gürültü seviyelerinin
yönetmelikte verilen sınır değeri sağladığı görülmektedir ve dolayısı ile çevrede olumsuz bir
etki oluşturmayacaktır. 2400 m mesafede yapılan 3 noktada en yakın yerleşim yerinden
gündüz arkaplan gürültü ölçümü verileri 45.3 dBA, 46 dBA, 44 dBA olarak ölçülmüştür.
İşletmede gündüz saatlerinde çalışma yapılacağından akşam ve gece sınır değerleri ile
karşılaştırılma yapılmamıştır.
Türkiye’de izin verilen gürültü seviyesi ile ilgili düzenlemeler 04.06.2010 tarih ve
27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelikte gürültü
seviyeleri iki şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliğin Tanımlar kısmını içeren 4. maddesinde; İç
ortam gürültüsü ise Yapı içindeki mekanik sistemler ve diğer gürültü kaynaklarından doğan
ve mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü
184
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
şeklinde tanımlanmaktır. Çevresel titreşim, Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları (ağır
taşıtlar, lokomotifler ve diğerleri), sanayi ve inşaat makine ve benzeri işlemlerinden doğan ve
yapılarda kullanım alanı dışında başka amaçlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında
oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik
salınım hareketlerini, ifade etmektedir.
Makinelerin çalışması sürekli değil, kısa süreler halinde olacaktır. Yapılan
hesaplamalarda en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün makinelerin aynı anda ve
aynı yerde çalıştığı varsayılmıştır.
Tesiste işletme aşamasında hesaplanan çevresel gürültü düzeyleri 04.06.2010 tarih ve
27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nde belirtilen sınır değerleri aşmamaktadır.
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Ayrıca tesiste işletme aşamasında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği” nde belirtilen A ve B sınıfı Gürültü Kontrol izin belgesi kapsamındaki tesislere
girmemektedir.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğin 8. Maddesinde Kurum,
kuruluş ve işletmelerce alınacak tedbirler başlığının
“1) Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve
tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu
hazırlatmak ve bu Yönetmelik ile belirlenen sınır değerlerin sağlanmadığı durumlarda gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamakla” yükümlüğü çerçevesin de 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ve 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş
veya bu tarihten sonra planlama ve kurulma aşamasını tamamlayarak faaliyete geçmiş
işletmelerin, tesislerin değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel
gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren Akustik
Rapor 12.07.2014 tarihinde hazırlanmış olup ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-14)
185
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.13.Çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal
altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği
Personeller (özellikle vasıflı-vasıfsız işçiler) mümkün olduğu kadar yöreden temin
edilecek olup, bölge dışından gelecek kişiler için mevcut işletmenin sosyal imkanlarından
faydalanılacaktır. Çalışanların ihtiyaçları mümkün olduğunca mevcut işletmedeki sosyal
tesislerden karşılanmaya çalışılacak, mümkün olmadığı durumlarda ise en yakın yerleşim
yerinden karşılanacaktır.
5.1.14.Üretim sırasında oluşacak katı atıklar ve atık yağların miktarı ve bertarafı
Katı Atık
Tesiste katı atık oluşumu çalışanlardan kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklardır.
1 kişiden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı 1,34 kg/gün(1) olarak kabul
edildiğinde;
Tesiste şuanda oluşan evsel nitelikli katı atık miktarı
4 kişi × 1,34 kg/gün = 5,36 kg/gün
Tesiste kapasite artışı sonrası evsel nitelikli katı atık miktarı
50 kişi x 1,34 kg/gün = 67 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır.
Tablo 94. Tesiste Oluşan ve Kapasite Artışı Sonrası Oluşacak Olan Katı Atık Miktarları
Tesiste Oluşan Katı Atık
Çeşitleri
Oluşan Katı Atık
Miktarları
Kapasite Artışı Sonrası Oluşacak Olan
Katı Atık Miktarları
Personel Kaynaklı Evsel Nitelikli
Katı Atıklar
5,36 kg/gün
67 kg/gün
Personel kaynaklı olarak oluşan katı atıklar ile ilgili olarak 14.03.1991 tarih ve 20814
sayılı “ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste günlük olarak çıkacak evsel nitelikli bu atıklar 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne” uygun olarak, çevreye zarar vermeden bertarafı ve
değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak
amacıyla ayrı ayrı toplanarak ağzı kapalı konteynırlarda muhafaza edilerek biriktirilecek ve
1
DİE, 2004 Yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri
186
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
belirli aralıklarla 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygun olarak, Selçuklu Belediyesi ile anlaşmalı firmalara ait çöp toplama araçları ile alınarak
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf edilecektir.
Ambalaj Atıkları
Üretimden ve ofislerden çıkan her türlü plastik / naylon atıklar. (poşetler, boş pet
şişeler, malzeme paketlenmesi ve açılması sırasında çıkan naylonlar) ve cam gibi ambalaj
atıklar ve patlayıcıların ambalajları yani kontamine ambalajlar oluşacaktır. Patlayıcıların
ambalajları kontamine olmasından dolayı tehlikeli atık sınıfında olup, patlayıcı malzemenin
getirildiği firma yetkilileri tarafından götürülecektir. 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre lisanslı toplama
ayırma firmasına verilecektir.
Tehlikeli Atıklar
Yağ, tiner vb. tehlikeli kimyasal bulaşmış eldiven, bez parçaları, kağıt/karton, talaş,
yağların, kimyasalların ve tinerlerin boş kutuları ile tehlikeli kimyasal bulaşmış kıyafetler,
Ampul ve floresan değişimde çıkan atıklar, kartuş ve tonerler, 14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı (Değişik: RG 30.03.2010-27537) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili
hüküm ve esaslarına ve 05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı firmalara gönderilmek suretiyle
bertaraf edilecektir.
Tesisten kaynaklanacak tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde depolanması için
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hüküm ve esaslarına uygun geçici
depolama alanı inşa edilerek atık miktarının 1000 kg’ın üzerinde olması durumunda da geçici
depolama iznine başvuruda bulunulacaktır.
İşletme sırasında oluşması muhtemel tehlikeli atık miktarları aşağıda verilmiştir.
 Kontamine Atık Miktarı: 50 kg/yıl
 Kontamine Ambalaj Atık Miktarı: 100 kg/yıl
Tesisteki kırma-eleme ünitesinin bakımından oluşması muhtemel tehlikeli atık olarak
ise;
13 01 10 atık kodlu olan diğer hidrolik yağlar,
15 01 10 atık kodlu olan tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli
maddelerle kontamine olmuş ambalajlar,
187
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
15 02 02 atık kodlu olan tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri
(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysilerdir.
Oluşması planlanan bu atıklar oluşması durumunda lisanslı firmalara verilerek bertarafları
sağlanacaktır ve ayrıca her yılın mart ayında bir önceki yıla ait oluşan tehlikeli atıklar Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı sistemine yüklenecektir.
Atık Pil ve Akümülatörler
Kullanılmış pil atıkları 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı(Değişik: RG 30.03.201027537) “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine göre Konya
Büyükşehir Belediyesi atık pil toplama sistemine verilecektir.
Nakil araçlarından çıkan aküler 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı(Değişik: RG
30/03/2010-27537) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre
bertaraf edilmek üzere aküleri değiştiren serviste bırakılacaktır. Saha içinde akü değişimi
gerektiği takdirde çıkan aküler, akünün temin edildiği firmaya geri verilecektir.
Tıbbi Atıklar
Tesiste revir bulunmayacaktır. Yaralanmalar sonucu çıkan ve kan veya ilaç bulaşmış
sargı bezi, yara bandı, gazlı bez, pamuk, kullanılan ilaçların boş kapları ve yere düşen ilaçlar
(haplar vb.) özel atık kaplarında saklanacak ve 22.07.2005 Tarih ve 25883 sayılı (Değişik:
RG 30/03/2010-27537) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre lisanslı tıbbi
atık sterilizasyon tesisine gönderilmek suretiyle bertaraf edilecektir.
Atık Yağlar
Tesiste makine, teçhizat ve araçların bakımları saha dışında yapılacağından atık yağ
oluşumu söz konusu olmayacaktır. Oluşması durumunda 30.07.2008 tarih ve 26952 (Değişik:
RG 30/03/2010-27537) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderilmek
suretiyle bertaraf edilecektir.
Bitkisel Atık Yağlar
Tesiste yemekler yemek firmasından temin edilecektir. Bu sebeple tesiste bitkisel atık
yağ oluşmayacaktır.
188
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tablo 95. Tesiste Oluşan Atık Yağ Kodları, Atık Yağ Miktarları ve Atık İşleme Yöntemi
Atık Kodu
Atık Yağ Miktarları
Atık İşleme Yöntemleri
130208 Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
2800
R1
130113 Diğer Hidrolik yağlar
1000
R9
Ömrünü Tamamlamış Lastikler
Tesis Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanımı konusunda lisans alacağından
Nakil araçlarından çıkacak atık lastikler 25/11/2006 Tarih ve 26791 sayılı (Değişik: RG
30/03/2010-227537) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hüküm
ve esaslarına uygun olarak ruhsat sahibine ait çimento fabrikasında bertaraf edilecektir.
Kırma-eleme tesisi bünyesinde, tesis içindeki ürünlerin taşınması sırasında konveyör
bantlar kullanılmaktadır. Bu bantların ömrü, kullanım durumlarına göre değişmekte olup,
nihai ömürleri yaklaşık olarak bir yıldır. İşletme sırasında kırma-eleme tesisinden ortaya
çıkabilecek olan muhtemel atık konveyör bant miktarı aşağıda verilmiştir.
Muhtemel Atık Bant Miktarı: 400 kg/yıl
Tesis bünyesinde kullanılan konveyör, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü
Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan çevre lisansı almış olan geçici depo işletenlere veya çevre lisanslı geri
kazanım veya çevre lisansı bertaraf tesislerine verilecektir.
Şekil 42. Geçici Atık Depolama Alanı
189
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Emisyon:
Proje kapsamında kullanılacak yakıt sadece kullanılacak makineler için gerekli olup,
ısınma vb. amaçlı yakıt tüketimi olmayacaktır. Proje kapsamında ısınma ihtiyacı için elektrik
sobalarından faydalanılacaktır. Makinelerde yakıt olarak motorin kullanılacaktır.
Motorinin genel özellikleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 96. Motorinin özellikleri
Özellikler
Kıvam
Tip
Renk
Yoğunluk(15 ºC-gr/cm2)
Viskozite
Akma Noktası(ºC)
Atomizasyon Sıcaklığı(ºC)
Pompalama Sıcaklığı(ºC)
Karbon Artıkları (%)
Kükürt (%)
Oksijen-Azot (%)
Hidrojen (%)
Karbon (%) 8.604
Su ve Çökelti (%)
Kül (%)
Isı Değeri (kcal/lt)
Motorin
Çok Akıcı
Damıtılmış
Amber
0,8654
(38 ºC) 2,68
-18
Atmosferik
Atmosferik
Eser
0,4-0,7
002
1.207
Eser
Eser
9.387
Tablo 97. Kullanılacak makineler ve özellikleri
Makine Cinsi
Adet
Gücü
Yükleyici- Ekskavatör
4
140 (HP)
Kamyon
15
215 (HP)
Arazöz
1
100 (HP)
Toplam çalışma süresi
Çalışma Süresi
5 saat (toplam 20 saat)
5 saat (toplam 75 saat)
4 saat
99
Tesiste kullanılacak yakıt miktarı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.
Harcanacak yakıt = HP x Çalışma Süresi x 0.18
Yükleyici- Ekskavatör için yakıt ihtiyacı = (140x20x0,18) = 504 lt/gün,
Kamyon için yakıt ihtiyacı = (215x75x0,18) = 2902,5 lt/gün,
Arazöz için yakıt ihtiyacı = (100x4x0,18) = 72 lt/gün
Toplam yakıt ihtiyacı = 3478,5 lt/gün,
190
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Gün içerisinde makineler için toplam çalışma süresi = 99 saat/gün
1 saatte harcanacak yakıt miktarı = 3478,5 lt/gün / 99 saat/gün = 35,13 lt/saat dir.
Sahada iş makinelerinin çalışması sonucu emisyon oluşumu söz konusu olacaktır. Araçlardan
oluşacak kirlenmenin birim değerleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 98. Diesel Araç Kirlenme Faktörleri
Kirletici
Karbonmonoksit
Hidrokarbonlar
Azot Oksitler
Kükürt Oksitler
Toz
Diesel(gr/lt)
9,7
29,0
36,0
6,5
18,0
Tablo 99. İş makinelerinden kaynaklanacak kirletici değerleri
Kirletici
Hesaplanan Değerler (kg/saat)
Karbon monoksit
Hidrokarbonlar
Azot Oksitler
Kükürt Oksitler
Toz
9.7 gr/lt x 35,13 lt/sa x 0.8654 /1000 = 0,294
29 gr/lt x 35,13 lt/sa x 0.8654 /1000 = 0,88
36 gr/lt x 35,13 lt/sa x 0.8654 /1000 = 1,09
6.5 gr/ltx 35,13 lt/sa x 0.8654 /1000 = 0,197
18 gr/lt x 35,13 lt/sa x 0.8654 /1000 = 0,547
Baca Dışındaki Yerler İçin Sınır
Değerler(kg/saat)
50
4
6
1
Tesiste üretimden kaynaklı emisyon oluşumu söz konusu olacaktır. Bu emisyon tesiste
yapılan delme-patlatma işlemi, kalkerin ocaktan kamyonlara yüklenme işlemi, kalkerin
kamyonlarla konkasöre taşınması işlemlerinden kaynaklanacaktır. 29/04/2009 tarih ve 27214
sayılı (Değişik: RG 13/04/2012-27562) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerince çevre izni alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
başvuru yapılacaktır.
5.1.15.İnsan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli projeler
Kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin işletilmesi sırasında kullanılan teknoloji ve
madenden kaynaklanabilecek kaza riskleri arasında patlatma sırasında olabilecek kazalar,
kullanılan makine ve ekipmandan kaynaklanabilecek kazalar ve çalışan personelin
dikkatsizliğinden kaynaklanacak kazalar yer almaktadır.
Projenin konusunun bir maden işletmesinin olmasından dolayı riskli ve tehlikeli bir
faaliyet olarak belirlenebilmektedir. Ancak madencilik sektörü de sürekli değişim ve gelişim
191
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
göstermektedir. Bulunan yeni ve güvenilir işletim teknolojileri sayesinde risk ve etkiler
minimuma düşürülmeye çalışılmaktadır. Proje kapsamında sektörde son teknoloji
kullanılacak ve yeterli teknik ve diğer personelin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak
mümkün mertebe çevresel etkiler en aza indirilmiş bir ocak işletmeciliğinin yapılması
planlanmaktadır. Seçilen teknoloji ve üretim yönteminin açık işletme madenciliği olması
genel sev açısının ve basamak sev açısının olumsuz etkilere karsı seçilmiş olması üretimden
kaynaklı risklerin azaltılması anlamına gelmektedir.
Patlatma
işleminden
arazinin
kendisinden
ve
makine–ekipmanlardan
kaynaklanabilecek risklere karsı alınacak önlemler aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.
 Patlatma İşleminden Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Alınacak Önlemler

Madencilik faaliyetlerinde en riskli ve tehlikeli işlem patlatmadır. Patlatmada
amonyum nitrat ve fuel-oil karışımı olan ANFO kullanılacaktır.

Patlatmalar jandarma kontrolünde, yöre halkına gerekli duyurular yapıldıktan
sonra ve 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Faaliyet alanı çevresindeki atımlardan etkilenebilecek yakın çevredeki yerleşim
birimlerine patlatmaların yapılacağı tarih ve saat bildirilecektir.

Ateşleme sahasına yetkililerden başkası kesinlikle girmeyecektir.

Patlamayan delikler içindeki patlayıcı madde gerekli emniyet tedbirleri
alındıktan sonra etkisiz hale getirilecektir.

Hava şartlarına bağlı olarak özellikle yağışlı havalarda statik elektrik göz
önüne alınıp, gerektiğinde ateşlemeler iptal edilecektir.

Patlayıcı yerleştirilen delikler çok iyi sıkılama yapılacak ve parça savrulma
riskini önlemek amacıyla deliklerin üzeri örtülecektir.

Patlatma esnasında her türlü çevre emniyeti alınacak, tüm saha çevresine
gerekli ikaz levhaları asılacak ve patlatma yapılmadan önce siren ile uyarı yapılacaktır.

Ateşleme sahasına yetkililerden başkası kesinlikle girmeyecektir. Proje
kapsamında patlatma işlemi dışarıdan uzman bir ekip tarafından yapılacağından faaliyet
alanında patlayıcı madde deposu bulunmayacaktır. Kalker malzemenin çıkarılması için
patlatma aşamasında ihtiyaç duyulacak patlayıcı maddeler, alan içerisinde depolanmayacak,
patlatma işleminin yapılacağı gün, uzman firma tarafından alana getirilecek ve patlatma
işlemi gerçekleştirilecektir.
192
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Patlayıcı madde üreten kuruluşlar patlayıcı madde temini ve patlatma
hizmetlerini yürütmektedir. Bu kuruluşlardaki uzman elemanlarca patlatma dizaynı, delik
çapı, delik boyu, patlayıcı madde miktarı bilgisayar ortamında hesaplanmakta denemeler
sureti ile de son şekiller verilmektedir. Yapılan anlaşmalar ile üretici firmalarca patlayıcı
madde deposu yapılmamakta, patlayıcı madde nakli yapılamamakta, ehliyetli kişilerce
patlatmanın yapılması sağlanmakta, patlatma sırasında ve sonrasında ölçümlerin yapılması
sağlanarak çevreye uyumlu bir patlatma yapılmaktadır.

Ateşleme yapıldıktan sonra bölgenin sorumlu nezaretçisi gerekli kontrolü
yapacak ve iş makinelerini tehlikeye sokacak bloklar, basamak şevinde askıda kalmış ise
önlemi alınacaktır.

Ocak alanında yapılacak patlatmadan meydana gelecek hava soku, sismik
hareket ve taş fırlamalarının yerleşim birimlerini etkilememesini sağlamak için emniyet
mesafesi belirlenecektir. Ayrıca taş fırlamalarının denetlenmesi için en uygun ateşleme
örgütlemesi yapılacak, ardışık gelen ateşleyicilerin bindirmeli patlatılmaları sonucu kayaların
birbirlerini perdelemesi sağlanacaktır.

Ocakta patlatma yapılırken gecikme paterni uygulanarak yapılacaktır. Gecikme
paterni sayesinde;
• Çok sıralı atımlarda tabanda tırnak kalmamasını sağlar.
• Parça boyutunun denetimine yardımcı olur.
• Çevreye verilen yer sarsıntısının denetlenmesini sağlar.
• Taş savrulması riskini en aza indirir.
Ocak sahasında patlayıcı maddelerin kullanımı konusunda 24.12.1973 tarih ve
14752sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli
ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında
Tüzük” hükümlerine uyulacaktır.
Kullanılacak patlayıcı maddeler, 29.09.1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve
Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması,
Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” hükümleri kapsamında
satın alınacak ve kullanılacaktır.
193
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
 İş Makineleri ve Kamyonların Hareketi:
Ocakta kullanılacak makine-ekipmanlar ve bunlardan kaynaklanabilecek kaza riskleri
sırasıyla aşağıda verilmiştir.
Kamyonlar; Ocak ile tesis arasında kalker malzemesi taşımada kullanılan kamyonlardan
kaynaklanabilecek olası kazalar trafik kazalarıdır. Bunlara mahal vermemek için şoförlerin
trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları sağlanacaktır. Ocak sahası ile tesis arasında telsiz
ile haberleşme olanağı sağlanacağından kaza sonucu oluşacak acil durumlarda en yakın sağlık
merkezinden yardım istenebilecektir.
Yükleyici; Ocakta patlatma sonucu elde edilen kalker malzemesinin kamyonlara yüklenmesi
için kullanılan iş makinesidir. Bu nedenle olası bir iş kazasını önlemek amacıyla iş makinesi
kullanma ehliyetine sahip bir operatörden başkasının kullanmasına kesinlikle izin
verilmeyecektir. Yükleyicinin çalıştığı zamanlarda diğer personelin makinenin yanına fazla
yaklaşmamaları sağlanacak ve personel sürekli uyarılacaktır. Herhangi bir kaza anında Adana
ilinden makine yetkili servisinde yetkili tamircilerce müdahale edilecek ve bunun dışında
başka kimsenin yükleyiciye müdahale etmesi engellenecektir.
Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanabilecek kazalara karsı bu makinelerin
bakımları düzenli olarak yapılacaktır.
Araç, makine ve teçhizatın kullanımından dolayı oluşabilecek iş kazalarını azaltmak
ve engellemek için personele eğitim verilecek ve gerekli yerlere uyarı levhaları asılacaktır.
İş makinelerini kullananların eğitimli ve yeterlilik belgesine sahip olmalarına dikkat edilecek,
işçilerin çalışma süreleri 8 saat ile sınırlandırılacak, işçilerin giyim ve teçhizatına dikkat
edilecek, gerektiğinde gözlük, eldiven, baret, emniyet kemeri, gibi koruyucu ekipman
sağlanarak çalışanlar üzerine zimmetlenecek ve ilgili personel tarafından yerinde kullanılıp
kullanılmadığı takip edilecektir.
11 Ocak 1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü” mevzuatı kapsamında, faaliyet sahibi sağlık ve
güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür. Üretim faaliyetleri esnasında
oluşacak toz ve gürültü emisyonlarının çalışan personel sağlığına olumsuz etki etmemesi
amaçlı gerekli tüm önlemler alınacaktır.
İşçi sağlığı ve İş güvenliği açısından da işçilerin güvenliklerinin kontrol altına
alınması maksatlı gerekli tüm eğitimler yapılarak işçilerin çalıştıkları sektörün tehlikelerini
194
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
kavramaları ve bu doğrultuda verilen eğitimle önerilen tüm güvenlik önlemleri alınarak
çalışmaları sağlanacaktır.
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek–1 listesine tâbi olan ve kütlesel debileri
hesaplanan, Kalker Ocağı işletmeciliğinden kaynaklanacak toz emisyonları ve hava
kirlenmesine katkı değerleri uluslararası kabul görmüş AERMOD modeli aracılığı ile
hesaplanarak, tesis etki alanındaki dağılımlarını incelenmiştir. Buna göre faaliyet için
belirlenen toz emisyonunun insan sağlığı veya çevre açısından tehlikeli bir durum
yaratmayacağı sonucuna varılmıştır.
Proje sahasında, patlatma, üretim, yükleme ve nakliyeden dolayı tozuma söz konusu
olacaktır. İşletme faaliyetleri sırasında tozdan olumsuz yönde etkilenmelerin en aza
indirilmesi için;

30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 6331 kanun numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hükümlerine
uyulacaktır.

03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 13.04.2012 tarih ve
28263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin
Kontrolü
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmeliği’’
hükümlerine uyulacaktır.

Faaliyet kapsamında sahadan nakliye esnasında 2918 sayılı Trafik Kanunu’na
göre hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin; 100. Maddesine göre hız sınırına, 128.
Maddesine göre araçların boyut ve ağırlıklarına, 134. Maddesine göre araçların yükleme
kurallarına uyulacak ve köprü, sanat yapıları ile menfezlere zarar verilmeyecektir. Zarar
verilmesi durumunda zararın Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol çevresinde
firma sahibi tarafından karşılanacaktır.
İşçilerin toz ve gürültüden etkilenmemeleri için toz maskesi ve kulaklık kullanmaları
sağlanacaktır. Ayrıca araç, makine ve teçhizatın kullanımından dolayı da iş kazaları (araç
devrilmesi, çarpması, araç çarpışması vs.) olabilir. Tüm bu kazaları azaltmak ve engellemek
için personele eğitim verilecek, gerekli uyarılar yapılacak ve ilgili yerlere uyarı levhaları
asılacaktır. İşletme sahasına, çalışanların dışında başka bir kimsenin girmesi de
engellenecektir. Ayrıca personel çalışma saatleri 8 saat ile sınırlı olacaktır. Makine ve
195
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
ekipman sürekli bakımda tutulacak ve gerekli önlemler alınacaktır. Çalışanların sağlık ve
güvenliklerini sağlayabilmek için 6331 sayılı yasaya bağlı olarak hazırlanıp yayınlanmış olan
ve yürürlükte bulunan mevzuata uyulacaktır.
 Arazinin Kendisinden Kaynaklanabilecek Risklere Karsı Alınacak Tedbirler:

İşletme sırasında oluşabilecek kazaların önlenmesi amacıyla işletmeci
tarafından faaliyete özgü is güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. Tesiste yapılacak
çalışmalar toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak
planlanacaktır.

Kazı yüzeyleri şevlerin eğimi ve yüksekliği; zeminin yapısına, sağlamlığına ve
uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olarak planlanacaktır. Kademeler ve nakliyat yolları
kullanılan araçlara uygun sağlamlıkta olacaktır. Bu kısımlar araçların hareket edebileceği
özellikte yapılacak ve bakımları sağlanacaktır.

Her çalışma öncesinde, çalışma mahallinden ve nakliyat yollarından daha üst
seviyelerdeki şevlerde ve kazı yüzeylerinde toprak ve kaya düşmelerine karsı gerekli
kontroller yapılacaktır.

Gerekli yerlerde ölçümleme işlemleri de yapılacaktır. Düz ve meyilli
yüzeylerdeki çalışmalar buradaki zeminin sağlamlığını ve dengesini bozmayacak şekilde
yapılacaktır.

Ocak faaliyete kapandıktan sonra topografya, basamaklı bir yapıya sahip
olacaktır. Basamaklar üzerinde oluşabilecek çukurluklar herhangi bir tehlike arz etmemesi
açısından düzeltilecektir.
5.1.16.Sağlık koruma bandı mesafesi
Sağlık koruma bandı mesafesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin
Yönetmelikte belirtilen kurulca faaliyetin zararlı ve tehlikeli etkileri dikkate alınarak
belirlenir. Sağlık Koruma Bandı içerisine mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşma
yapılmayacaktır. Planlanan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak sağlık
koruma bandı mesafesi Ruhsat alanı sınırından itibaren mevcut planlı alanlara 30 m mesafe
bırakılarak içeriye doğru belirlenecektir. Sağlık koruma bandının işaretlendiği harita ekte
verilmiştir. (Bkz. Ek-15).
196
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
5.1.17.Proje alanında kültür ve tabiat varlıkları durumu
Faaliyet alanı; Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiat
Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma
Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri dışında kalmaktadır.
5.1.18.Diğer projeler
Bu bölümde belirtilecek başka husus bulunmamaktadır.
5.2.Projenin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri
Gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus
hareketleri Faaliyet alanı Sosyo–Ekonomik açıdan nüfus, sağlık, eğitim, gelir düzeyi, ulaşım,
içme suyu, karayolları ve köy yolları üzerindeki etkileri incelenebilir.
Nüfus açısından bakılacak olursa faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri olan
Karaömerler Mahallesi nüfusa bakılması gerekir. Söz konusu faaliyet sebebi ile nüfusa
olumsuz bir etkide bulunulmayacağı kanısına varılmıştır.
Kalker ocağı ve Kırma-Eleme tesisinin çalışması ile ilgili yapılan gürültü, toz oluşumu
vb. etkiler incelenmiş olup çevre arazilere ve insanların sağlığını etkileyici bir etkiye
rastlanmamıştır.
Ocağın çalışması, bölge istihdamını azda olsa arttıracak olup, bölge ekonomisine de
kendi sektöründe bir canlılık getirecektir.
Boyutlarına ayrılan taş malzemenin tesis alanından piyasaya sürülmesinde
kullanılacak yollarda tonaj sınırına uyulacak olup, kamyonların üzeri malzeme dökülmesini
engellemek için branda ile örtülecektir.
197
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 6: İŞLETME PROJE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN
ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
6.1.Reklamasyon çalışmaları
Proje alanında, ekolojik değerlerin korunması amacıyla, kullanılan alanların eski
haline getirilmesi ve bu arazilerde gerekli çalışmaların yapılarak sosyal kullanıma hazır hale
getirilmesi sağlanacaktır. Projeye konu alanda üretim faaliyetleri bittikten sonra, bu arazilerin
eski hale getirilmesi için reklamasyon çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda;
 Oluşacak pasa malzemesinin, alan üzerine serilmesi,
 Tesis alanında kullanılan ünitelerin sökülmesi,
 Topografik yapının düzeltilmesi,
 Faaliyet alanının işletmeden önceki vejetasyonunun sağlanması,
 Faaliyet alanı “Mera Alanı” sınırlarında kaldığından, şevlerin düzeltilerek geri doğaya
yeniden kazanım için gerekli önlemleri alarak terkedilmesi,
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması
Yönetmeliğinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan Doğaya Yeniden Kazandırma
Projesi ekte verilmiştir. (Bkz. Ek-16)
6.2.Arazi Islahı
Proje faaliyetleri sonucunda bozulacak arazilerin doğaya geri kazanımı sağlanacaktır.
Geri kazanımın sağlanması aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
 Bitkisel toprağın serilmesi,
 Şev stabilitesi,
 Basamak yükseklikleri,
 Tüm makine-ekipmanın sökülmesi ve arazi temizleme,
 Yolların düzenlenmesi,
 Bitkilendirme vb.
 Teslim ve terk sırasında ilgili yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır.
6.3.Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler
Proje sahası ve çevresinde akışlı dere yatakları bulunmamaktadır.
198
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 7: PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması yapılacak ve
tercih sıralaması belirtilecektir.)
Proje konusu faaliyet Konya İli, Selçuklu İlçesi, Karaömerler Mahallesi civarındaki
sahada kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinde gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışıdır.
Madencilik faaliyetlerinde madenin bulunduğu alanda üretim yapılması zorunludur.
Kalker cevheri proje alanının geniş bir bölümüne yayılmış durumdadır. Bu nedenle
başka bir alternatifi yoktur.
Ocaktan üretimi gerçekleştirilen kalker cevherinin işlenmesi ve ekonomiye
kazandırılması amacıyla proje alanı içerisinde kırma-eleme tesisi kurulmuştur. Söz konusu
tesisin ocak işletmeciliğine yakın mesafede kurulması işletme maliyetlerini azaltan bir
unsurdur. Dolayısıyla kırma-eleme tesisi açısından da başka bir alternatif bulunmamaktadır.
Kırma-eleme tesislerinin tamamı benzer sistemlerle çalışmaktadır. Dolayısıyla bu
açıdan herhangi bir alternatif bulunmamaktadır.
Kırma-eleme tesisinde
toz
indirgeme sistemi
olarak pulvarize
su
sistemi
bulunmaktadır. Pulvarize su sisteminde tesis, büyüklüğüne ve özelliğine göre tespit edilen
sayıda nozzle ile donatılır. Kumanda dolabı ile kullanılan bu sistem özel bir elektronik
yazılım ile yönlendirilir ve çalıştırılır. Sistem yalnızca hava ve su ile çalışmaktadır.
Ayarlanabilir hava ve su basıncı, istenilen noktada, istenilen miktarda tozun yoğunluğuna
göre, suyu pulvarize ederek tozun malzeme üzerine indirgenmesini sağlar. Pulvarize su
sistemleri uygun çalışma şartlarında %95 ile %99 oranında toz emisyonlarında azalma
sağlarlar. Toz indirgeme sistemi olarak farklı alternatifler bulunmaktadır. Kırma-eleme
tesislerinde alternatif indirgeme sistemi olarak toz torbalı filtre sistemi kullanılabilmektedir.
Torbalı filtreler, bez torbalar içinden geçen tozlu havanın tozunu ayırmaya yarayan bir
sistemdir. Filtrelerinin esasını filtre torbaları teşkil eder. Bu filtreler çok küçük toz
zerreciklerini tutarlar ve yaklaşık %97’ye varan bir randımanla çalışırlar. Çalışma prensipleri
tamamen farklı olan her iki sistemin de toz tutma kapasiteleri birbirlerine yakındır. Pulvarize
su indirgeme sistemi kurulum maliyetinin torbalı filtrelere oranla daha düşük olmasından
dolayı sektörde tercih edilmektedir.
Proje, kalkerin açık ocak işletmeciliği yöntemiyle çıkarılması ve boyutlandırılmasıdır.
Madenin çıkarılması işleminin maden sahası içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle
proje yerinin herhangi bir alternatifi bulunmamaktadır. Maden çıkarma faaliyetleri ekonomik
olması ve amacına uygun olarak işletilebilmesi için cevherin bulunduğu alanda kurulmaktadır.
199
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Madencilikte yer alternatifi söz konusu olmamaktadır. Üretim ancak mevcut şartlar göz önüne
alınarak, bu şartların gerek teknik gerekse ekonomik yönleri (ya da pazar durumu) dikkate
alınarak gerçekleştirilmektedir.
Planlanan faaliyetin yer seçiminde;

Kalker rezerv miktarı

Yerleşim birimine mesafe

Tarım alanlarının konumu

Su kaynakları
göz önünde bulundurulmuş ve ruhsatlı alan içerisinde ünitelerin konumu belirlenmiştir.
200
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 8: İZLEME PROGRAMI
BÖLÜM 8: İZLEME
PROGRAMI
8.1.Projenin
inşaatı için
önerilen izleme programı, projenin işletmesi ve işletme sonrası
için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı
Projenin inşaat aşamalık bir durumu yoktur. Üretim miktarında kapasite artışına
gidilecektir.
İşletme Faaliyetleri Sırasında Yapılacak İzleme ve Kontrol Planı
1.Toz Emisyonları
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında toz yayıcı faaliyetler (kalker
üretimi, yükleme–boşaltma, nakliye ve tesis faaliyetleri) sonucu oluşacak tozlanmanın ilgili
yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevrede bulunan hassas noktaları (yerleşim
birimleri, tarım alanları vb.) etkilememesi veya etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla izleme
ve kontroller yapılacak, aşağıdaki önlemler alınacaktır.

Kamyonlara ocak alanı içerisinde savurma yapmadan yükleme-boşaltma
yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

Kamyonların hız sınırına uyup uymadığı kontrol edilecektir.

Ocak içi bağlantı yollarında toz oluşumunun engellenmesi amacıyla mevsim
şartlarına göre düzenli olarak yolun nemli olmasını sağlayacak sulamanın ve temizleme
işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

Asfalt ile ocak alanını bağlayan yolun zaman zaman bakım onarım
çalışmalarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

Pulvarize su sisteminin nozzle ve diğer teknik parçalarının bakımları düzenli
olarak yapılacak ve verim kayıpları önlenecektir.
201
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
2.Gürültü
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında gürültü çıkarıcı tüm faaliyetler
sonucu oluşacak gürültünün ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevrede
bulunan hassas noktalarının (yerleşim birimleri, vb.) etkilenmemesi amacıyla izleme ve
kontroller yapılacak, aşağıdaki önlemler alınacaktır.

İş makinelerinin ve nakliye araçlarının egsoz muayenelerinin ve araçların
periyodik bakımlarının düzenli yapılması sağlanacaktır.

İş makinelerinin aynı anda çalıştırılmamasına özen gösterilecektir.

Kalkerin nakliyesi sırasında kamyonların yüksek hızlarda nakliye yapılıp
yapılmadığının kontrolü yapılacaktır.

Ocak alanında çalışacak personelin faaliyetler sırasında gerektiğinde başlık,
kulak tıkaçları veya kulaklık kullanması sağlanacaktır.
3. Atıklar
İşletme aşamasında personelden kaynaklı ve işletme sonucu oluşacak katı ve sıvı
atıkların ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevrede bulunan hassas
noktaları (yerleşim birimleri, tarım alanları, su kaynakları vb.) etkilememesi veya etkilerinin
en aza indirilmesi amacıyla izleme ve kontroller yapılacak, aşağıdaki önlemler alınacaktır.
Sıvı atıklar

Proje alanında sürekli bulunacak personelin kullanımından kaynaklanan evsel
nitelikli atıksular sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir.

Sıvı atıkların toprağa sızması veya civardaki su yüzeylerine verilmesi
önlenecek ve kontrol edilecektir.
Katı Atıklar

Faaliyet süresince personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıkların, çöp
toplama alanı olarak belirlenecek kısımda ağzı kapaklı çöp bidonlarında gerekli önlemler
alınarak biriktirilmesi sağlanacak, ocak alanında açıkta çöp depolanıp depolanmadığı kontrol
edilecektir.
202
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Geri dönüşümü mümkün olan atıkların (cam, kağıt, çuval, metal, plastik vb.
gibi) ayrı ayrı biriktirilmesi ve bunların lisanslı geri kazanım firmalarına verilmesi
sağlanacaktır.

İşletme aşamasında paketli malzeme kullanımından kaynaklanacak ambalaj
atıklarının ayrı ayrı biriktirilerek lisanslı alıcı firmalara verilerek bertaraf edilmesi
sağlanacaktır.
Atık Yağlar

İş makinelerinin bakımının ocak alanında yapılması zorunlu olduğu
durumlarda ve tesis ekipmanlarının bakımı sırasında oluşması muhtemel atık yağların
sızdırmasız kapalı kaplarda gerekli önlemler alınarak saklanması sağlanacak ve bunların
lisanslı firmalara verilip verilmediği kontrol edilecektir.

Oluşması muhtemel bitkisel atık yağların ayrı olarak biriktirilmesi ve lisanslı
firmalara verilmesi sağlanacaktır.
Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atık kapsamında olan atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması
sağlanacak ve sızdırmaz zeminli atık alanında depolanıp depolanmadığı kontrol edilecektir.

Toplanan tehlikeli atıkların, atık kodları doğrultusunda lisanslı firmalara
verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
4. Topografya
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında oluşturulacak basamakların
rekreasyona uygun olarak düzenlenmesine yönelik izleme ve kontroller yapılacak, aşağıdaki
önlemler alınacaktır.

Ocakta yapılan üretimin kalkerin cinsine bağlı olarak basamaklar oluşturularak
yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve basamakların nihai durumunda genel şev açısının 5560 dereceyi aşmaması sağlanacaktır.

Ocak alanında arazi ıslahı amaçlı çalışmalara başlanıldığında raporda
bahsedilen çalışmaların yapılması sağlanacak ve gerekli kontroller yapılacaktır.

İşletmenin sona ermesiyle birlikte öncelikle sahadan makine–ekipman
uzaklaştırılacak ve tesislerin sökümü gerçekleştirilecektir.
203
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Proje kapsamında kullanılacak mera vasıflı arazinin üretim sonrası rehabilitasyonu Gıda,
Tarım
ve
Hayvancık
İl
Müdürlüğü
görüşleri
doğrultusunda
firma
tarafından
gerçekleştirilecektir.
5. İş sağlığı ve Güvenliği

Personele gerekli eğitimin verilip verilmediği kontrol edilecektir.

İşçilerin mesai saatlerine uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

Personelin gerekli koruyucuları (kulaklık, başlık, iş elbiseleri, çizme,
yağmurluk vs.) kullanıp kullanmadığı kontrol edilecektir.

Proje alanı içinde ve etrafında uyarıcı levhaların bulunup bulunmadığı
incelenecektir.

Faaliyet için üretim çalışmalarına başlandıktan sonra risk analizi yapılarak
faaliyet için tehlikeler ve riskler belirlenerek bu doğrultuda gerekli önlemler alınacaktır. 5995
sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi
gereği her yıl Haziran ayı içerisinde çevre uyum teminatı yatırılacaktır.
İşletme Faaliyetleri Sonrasında Yapılacak İzleme ve Kontrol Planı
Faaliyet ömrünün tamamlanması sonrasında tesis üniteleri alandan sökülerek alandan
nakledilecektir. Tesis ünitelerinin sökülmesi ve alandan kaldırılması çalışmaları kısa sürede
tamamlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca ünite sökümünden sonra sahada gerçekleştirilecek arazi
ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılıp yapılmadığına ve bu faaliyetler sırasında kısa
süreli de olsa fiziksel ve biyolojik çevreye olan etkilerin asgariye indirilmesi amacıyla alınan
önlemlerin ve uygulamaların gerçekleştirilme oranları izlenecektir. Gerçekleştirilememesi
durumunda nedeni raporlanacaktır. Faaliyetin kapatılması aşamasında taahhüt edilen
uygulamalar aşağıda sunulmuştur.

Ünitelerin söküldükten sonra alandan nakli sırasında ilgili yönetmeliklere ve
taahhütlere uyulup uyulmadığı,

Rehabilitasyon çalışmaları sonrasında doğal yaşamı tehlikeye atmayacak ve
görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde düzenlemeler yapılıp yapılmadığı

Sıvı atıkların ilgili yönetmeliklere ve taahhütlere uygun olarak bertaraf edilip
edilmediği,

Katı atıkların ilgili yönetmeliklere ve taahhütlere uygun olarak bertaraf edilip
edilmediği,
204
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Atık yağların ilgili yönetmeliklere ve taahhütlere uygun olarak bertaraf edilip
edilmediği,

Tehlikeli atıkların ilgili yönetmeliklere ve taahhütlere uygun olarak bertaraf
edilip edilmediği,

Tıbbi atıkların ilgili yönetmeliklere ve taahhütlere uygun olarak bertaraf edilip
edilmediği,

Proje alanı ve yakın çevresindeki canlılara kasıtlı olarak zarar verilip verilmediği
konuları faaliyet süresince izlenecektir.
Acil Müdahale Planı
İşletmede herhangi bir doğal afet, kaza, sabotaj vb gibi durumlarda uygulanacak bir
Acil Durum planı oluşturulacaktır. İşletmeye özgü hazırlanan Acil Müdahale Planı EK-17’de
verilmiştir.
8.2.ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik
Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının 4.maddesinde yer alan
hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program
18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yeterlilik Belgesi Tebliği”nin 9. maddesi 4. fıkrası gereği, “ÇED olumlu kararı verilen
projelerle ilgili proje sahibi, bu tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan
herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine
getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına giderek, yerinde
izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.” “Proje sahibi tarafından yetkilendirilen
kurum/kuruluş, bu tebliğin Ek-4’ünde yer alan ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait
Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu’nu doldurarak Nihai ÇED Raporu’nda
belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi iş gününde Bakanlığa iletmekle
yükümlüdür.” Bu doğrultuda İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek
izleme sürecine uygun olarak “ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat
Dönemi İzleme-Kontrol Formu” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na sunulacaktır.
Söz konusu maddenin getirmiş olduğu yükümlülükler yerine getirilecektir.
205
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 9: HALKIN KATILIMI
(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği,
proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması)
Konya İli Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Konya Çimento San. A.Ş. tarafından
işletilmesi planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı" projesi ile ilgili
olarak ÇED sürecinin başlatılmış olduğunu ve ÇED Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince
ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini
almak amacıyla 09.05.2013 tarihinde "ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı"
düzenlenmiştir.
Faaliyet ile ilgili "ÇED sürecine Halkın Katılımı Toplantısının" Konya İli Selçuklu
İlçesi Karaömerler Mahallesinde bulunan Muhtarlık Binasında saat 13.00'de yapılmıştır.
Yöre halkının toplantıya katılımının sağlanması amacıyla, bir yerel, bir de ulusal gazete
olmak üzere iki gazeteye, toplantı yerini ve saatini bildirir ilan verilmiştir.
Toplantıda yöre halkına ve katılımcılara, faaliyetten bahsedilmiş çevresel etkileri ve
bu etkilere karşı alınacak önlemlerden bahsedilmiştir.
206
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
BÖLÜM 10: SONUÇLAR
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin
gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı
sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme)
Söz konusu kapasite artırımı yapılması planlanan tesiste açık ocak işletmeciliği
yapılacak olup faaliyet iki aşamada gerçekleştirilecektir. Ocakta hammadde temini amacıyla
kalker ocağı işletmeciliği yapılmaktadır. Kapasite artışı sonrasında da mevcut tesiste olduğu
gibi faaliyet gerçekleştirilecek açık ocak işletmeciliği yapılacaktır.
Açık ocak işletmeciliğinde kalker molozu üretimi için patlayıcı madde, basınçlı hava,
elektrik enerjisi, motorin ve insan gücü kullanılmaktadır. Bu girdiler için gereken
harcamaların yaklaşık %20’si işçilik, %5’i patlayıcı madde, %25’i sarf malzemesi, %20’si
yakıt, %20’si amortisman ve geriye kalan %10’u ise diğer harcamalar olarak oranlanmaktadır.
Ocakta patlatma yöntemi ile sökme işlemi gerçekleştirilecektir. Kırma-eleme tesisinde
ebatlarına göre ayrılan kalker ruhsat sahibine ait çimento fabrikasına ve yine ocak sahibine ait
hazır beton tesislerinde kullanılmak üzere karayolu ve demiryoluyla iletilerek kullanılacaktır.
Kırma-eleme tesisi olarakta tesiste hali hazırda bulunan kırma-eleme tesisi kullanılarak sadece
kapasite artışı yapılacaktır.
Konya Çimento Sanayi A.Ş. tarafından Konya İli, Selçuklu İlçesi, Karaömerler
Mahallesi, IR:20055352, S:82460, S:52264 ve S:64022 ruhsatlı sahaların 215,39 ha’lık
kısmında “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi”nde kapasite artışı faaliyeti gösterecektir.
Mevcut durumda tesis yılda 260 gün ve günde 8 saat çalışmaktadır. Kapasite artışı sonrası ise
tesiste yılda 330 gün ve günde 24 saat, 3 vardiya, 1 mühendis, 1 formen, 3 delici operatörü, 4
kırıcı operatörü, 4 kırıcı saha işçisi, 1 ateşçi, 14 operatör ve 22 şoför olmak üzere toplam da
50 personel çalışacaktır. Gece patlatma işlemi yapılmayacaktır.
Yapılması planlanan kapasite artışı sahalarından olan 82460 ruhsat numaralı saha
ise 20055353 ruhsat numaralı saha ve 200702884 ruhsat numaralı sahanın birleştirilmesiyle
oluşmuştur. Bu sebeple bu saha için alınmış ÇED Belgesi mevcut değildir. Bu raporda bu saha
içinde ÇED Yönetmeliğine istinaden değerlendirme yapılacaktır.
Tesisler de mevcut durumda toplamda 985.000 ton/yıl kalker alınmakta olup, kapasite
artışı sonrası 4.000.000 ton kalkerin çıkartılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan
kapasite artışı sonucunda alınacak olan 4.000.000 ton’luk kalker 215,39 ha’lık alanın
tamamında çalışma yapılarak alınacaktır. 82460 ruhsat numaralı saha da bulunan 400 ton/h
207
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
kapasiteli kırma-eleme tesisi kapasite artışı sonrasında 1.000 ton/h’a yükseltilmesi
planlanmaktadır.
Çıkarılacak maden 82460 ruhsatlı saha da bulunacak 1000 ton/h kapasiteli kırma-eleme
tesisinde kırıldıktan sonra firmaya ait Çimento fabrikasına hammadde ve beton santrallerinde
agrega sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
Tesis sahası Konya-Ankara Karayoluna 3 km uzaklıktadır.
Bölgenin maden bakımından gelişmiş olması, hammaddelere ulaşımın ve üretilen
ürünlerin sevkiyatının kolay olması gibi nedenlerden ötürü bu alana karar kılınmıştır. Bu
nedenlerden ötürü proje yeri ve teknolojisi için herhangi bir alternatif söz konusu değildir.
Tesisin kurulduğu yer ve çevresinde Projeden etkilenmesi muhtemel alanın; Sulak
Alanlar, Kıyı Kesimleri, Dağlık ve Ormanlık Alanlar, Tarım Alanları, Milli Parklar, Özel
Koruma Alanları, Nüfusça Yoğun Alanlar, Tarihsel, Kültürel, Arkeolojik, Ve Benzeri Önemi
Olan Alanlar, Erozyon Alanları, Heyelan Alanları, Ağaçlandırılmış Alanlar, Potansiyel
Erozyon Ve Ağaçlandırma Alanları İle 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun Gereğince
Korunması Gereken Akiferler bulunmamaktadır.
Projenin gerçekleştirileceği alan ve çevresi Çevre Düzeni Planında Mera Alanında
olarak belirlenmiştir. Tesis, kapasite artışı yapıldıktan sonra, faaliyeti sırasında ve faaliyeti
durduktan sonra proje alanı üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Kapasite
artışı; hali hazırda kurulu bir alanda gerçekleştirilecektir. Bu nedenle kapasite artışı
kapsamında herhangi bir inşaat çalışması yapılmayacaktır.
Kapasite artışı yapılması planlanan faaliyetin her aşamasında 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve meri mevzuatlar çerçevesinde yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve
genelgelerde yer alan hususlara uyularak gerekli izinler alınacaktır.
Kapasite artışı yapılması planlanan proje konusu tesisin işletilmesi sırasında ve
kapatılması döneminde çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir kalıcı zarar ya da etkisi
olmayacaktır.
Proje kapsamında Karaömerler Mahallesi, 20055352, 82460, 52264 ve 64022 ruhsatlı
sahalarda Konya Çimento San. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Kalker Ocağı ve
Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı” projesi uygulanırken 1380 Sayılı Su ürünleri
Kanununa uyulacağını ve çevredeki tarım arazilerine ve tarımsal üretime zarar
verilmeyeceğini taahhüt ederiz. Zarar verildiği takdirde verilen zararın Konya Çimento San.
A.Ş. tarafından karşılanacağını taahhüt ederiz.
3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste işletme aşamasında meri mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
208
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Oman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü
görüş yazısında çalışma alanının DSİ tarafından açılmış kooperatif kuyularına en yakın olan
sahanın 20055352 ve bu ruhsatın sınırlarına en yakın kuyu yaklaşık 500 m mesafede olduğu,
yapılacak olan patlatmalarda uygulanacak olan paterne bakıldığında bu mesafede zararlı
olabilecek bir vibrasyon değerinin gözükmediği görüşü sunulmuştur. Ancak patlatmalarda
oluşacak vibrasyonlar ampirik formül ile hesaplandığı gibi formasyon içerisinde
yayılmayacağından, uygulama aşamasında kuyularda meydana gelebilecek bir zarar
karşısında, bu zararın Konya Çimento San. A.Ş. tarafından karşılanacağını taahhüt ederiz.
Açık veya kapalı işletme esnasında çıkacak hafriyat, pasa vb. kalkerin stoklanacağı
alanın orman alanı dışında alternatif sahaların değerlendirilerek orman alanı dışında
planlanacağı, ancak alternatif sahaların bulunmaması halinde ormanlık alanın depolama
amaçlı değerlendirilmesi, benzer şekilde madencilikle ilgili tesislerin yapımı planlanırken
öncelikle orman alanı dışında alternatif sahaların araştırılması, bunun mümkün olmaması
halinde ruhsat sahası içinde orman içi açıklık veya bozuk orman alanının tercih edileceğini
taahhüt ederiz.
Pasa döküm alanı belirlenirken erozyona, heyelana sebep olmayacak meyilde arazi
seçilecek ve çevredeki dere, baraj, gölet sularını kirletmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin
alınması, izne konu olmayan yerlere ve ormanlara dökülmeyeceğini taahhüt ederiz.
Faaliyet sahasında ve kurulacak tesislerde toz kaynağı olan her bir ünitenin kapalı
sistem olarak kurulacağını taahhüt ederiz.
Patlama neticesinde ve gevşetilen kalker madeninin kırma-eleme tesisine nakli
sırasında açığa toz emisyonu çıkacaktır. Patlatma sırasında açığa çıkacak olan toz emisyonu
sürekli olmayıp, patlamadan bir süre sonra etkisini kaybedecektir. Açığa çıkan toz emisyonu
kalker sahaları çevresinde yer alan flora taksonlarının yaprak, çiçek, meyve vb. gibi
organlarında birikerek bitkilerde solunumda rol oynayan stomaların ve fotosentezde rol
oynayan klorofil pigmentinin üzerini kaplayarak bitkinin gelişiminde ve çoğalmasını
etkileyecektir. Ancak bu durumu minimize edebilmek amacıyla nakliye güzergahı su ile
spreylenecek, kamyonların üstü örtülecektir.
Patlatma ile elde edilen malzemenin kırma-eleme tesisinde kırma eleme işlemine tabi
tutulacaktır. Kırma-eleme tesisinde ortaya çıkacak olan tozları kontrol altına almak için,
kırma-eleme tesisindeki her bir toz kaynağı noktaları kapalı alan içine alınarak pulvarize
sisteminin uygulanması sağlanacaktır.
209
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Yapılacak yolların yamaçlardan aşağı toprak kaydırmayacak şekilde ekskavatörle
yapılması, ayrıca kullanılacak orman yollarının bakım ve onarımının yapılacağını taahhüt
ederiz.
Sonuç olarak; faaliyetin insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine uyularak her türlü tedbir alındığı
takdirde, faaliyetten kaynaklanacak herhangi bir risk ve tehlike oluşmayacaktır.
Kalker ocakları ile kırma-eleme tesisi; 29.04.2009 tarih ver 27214 sayılı Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2 listesinde;
2.17 Patlayıcı veya alev püskürtücü kullanılan taş ocakları.
2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin
çıkartıldığı ocaklar,
2.19 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup
(kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların
kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler, kapsamında yer almaktadır.
Faaliyet ile ilgili olarak 29.04.2009 tarih ver 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre “Çevre İzni” alınacaktır.
Bütün faaliyetler sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
210
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
İLGİLİ KANUN, YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
• 03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 05.05.2009 Tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava
Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”
• 30.12.2006 Tarih ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayınlanan “Açık Alanda Kullanılan
Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik”
• 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayı ile değişiklik yapılan Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
• 24.08.2011 tarih, 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine” ve 05.04.2005 tarihinde ve 25777 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanarak
yürürlüğe
giren
“Tehlikeli
Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 04.04.2009 Tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Egzoz Gazı Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği”
• 11.Ağustos.1983 Tarih ve 18132 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “ 2872 Sayılı Çevre
Kanunu” ve 5491 sayılı “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun”
• 03.10.2013 Tarihli ve 28784 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ ÇED Yönetmeliği”
211
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
• 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
27.04.2011
tarih
ve
27917
sayı
ile
değişiklik
yapılan
“Çevresel
Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
• 18.03.2004 Tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği”
• 30.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu”
• 11.01.1974 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan “14765 Sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü” ve değişen 09.12.2003 Tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazetede
Yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”
• 18.Ekim 1983 Tarih ve 18195 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ve Yönetmeliği”
• 19.03.1971 Tarih ve 13783 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Lağım Mecrası İnşası
Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”
• 24.06.2010 Tarih ve 27621 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “5995 Sayılı Maden
Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun”
• 06.11.2010 Tarih ve 27751 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Madencilik Faaliyetleri
Uygulama Yönetmeliği”
• 21.06.2005 Tarih ve 25852 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Madencilik Faaliyetleri
İzin Yönetmeliği ”
• 22.10.1984 Tarih ve 18553 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Maden ve Taşocakları
İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine
İlişkin Tüzük”
• 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 21.02.2004 Tarih ve 25380 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yer altı ve Yerüstü Maden
İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği”
• 20.02.1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Avrupa’nın Yaban Hayatı
ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”
• 29.09.1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 87/12028 karar sayılı Tekel
Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali,
Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi
Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
212
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
• 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik”
• 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik”
• 08.07.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğine”

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
• 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve 25.07.2010 tarih ve
27652 sayılı Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre
Denetim Yönetmelik hükümlerine ve 22.10.2009 tarih 27384 sayılı Resmi Gazetede
Yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik,
• 31.03.2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli
Maddelerin Karayolu ile Taşınmazı Hakkında Yönetmeliğe ve bu yönetmelikte değişiklik
yapan 15.06.2008 tarih ve 26907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
yönetmeliğe,
• 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil
Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
• 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 Sayılı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu”

Tesiste 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile buna bağlı çıkarılan ve çıkarılacak tüm yönetmeliklerle ilgili
kanun ve yönetmelikler hükümlerine uyulacaktır. Mer’i mevzuat kapsamında ilgili kurum ve
kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır. Ayrıca 2863 sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5491 Sayılı Çevre
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler hükümlerine
213
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.

KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
Tesiste 05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hüküm ve esaslarına

Tesiste 19/04/2005 Tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği’nin ilgili hüküm ve esaslarına

Tesiste 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı (Değişik: RG 30/03/2010-27537) Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hüküm ve esaslarına uyulacaktır.

Tesiste bulunan tüm betonarme ve çelik konstrüksiyon yapılar 1.1.1998 tarihli ve
23098 sayılı Deprem yönetmeliğine Uyulacaktır.
214
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
NOTLAR VE KAYNAKLAR:
1. Konya İl Çevre Durum Raporu
2. KUVEL F. Konya İli Jeojolisi
3. DSİ Genel Müdürlüğü, Hidrojeolojik Etüd Raporu,
4. İlhami Kirizoğlu, Türkiye Kuşları, Ankara,1989.
5. Ketin, İ. ,Genel Jeoloji, Cilt I, İstanbul Teknik Üniversite Matbaası Gümüşsuyu,
İstanbul,1977.
6. Sipahioğlu, S, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Çevresinin Deprem Etkinliğinin İncelenmesi
Deprem Araştırma Bülteni, Yıl: 11 , Sayı : 45, Nisan 1984
7. Topraksu Gn. Md., Kocaeli İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu., Ankara,
8. ODTÜ Tektonik Araştırma Ünitesi Jeo. Müh. Böl. 17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye
(Kuzey Doğu Marmara) Depremi Jeolojik Ön Raporu; 2000
9. TÜİK Çevre İstatistikleri, 2008
10. Türkiye Çevre Vakfı, Türk Çevre Mevzuatı, Cilt 1 - 2
11. Uslu O., Çevresel Etki Değerlendirmesi, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara,1993.
12. Özkılıç Ö., İş Sağlığı, Güvenliği Ve Çevresel Etki Risk Değerlendirmesi 2005
13. Bayır M. İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları 2006
14. www.cedgm.gov.tr internet sayfası
15. www.cygm.gov.tr internet sayfası
16. M.T.A. Genel Müdürlüğü, Türkiye Jeoloji Haritaları
17. T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Deprem Araştırma Dairesi
18. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (http://www.dsi.gov.tr)
19. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (http://www.meteor.gov.tr)
20. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (http://www.kulturturizm.gov.tr)
21. T.C. Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr)
22. BERN Sözleşmesi
215
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
23. 2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
24. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (http://www.ormansu.gov.tr)
25. (http://www.milliparklar.gov.tr)
26. www.tuik.gov.tr
216
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
EKLER:
EK 1 - ÇED KOORDİNATLARI
EK 2 - İŞLETME RUHSATLARI VE ÇED BELGELERİ
EK 3 - 82460 NOLU SAHA MİGEM BİRLEŞTİRME YAZISI
EK 4 – MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜLKİYET DURUM HARİTASI
EK 5 - ONAYLI 1/100.000 ÖLÇEKLİ KONYA-KARAMAN ÇEVRE DÜZENİ PLANI
HARİTASI
EK 6 - 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA, YER BULDURU HARİTASI VE
VAZİYET PLANI
EK 7 - KONYA METEOROLOJİK VE FEVK VERİLERİ
EK 8 - 1/25000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI VE KESİTİ VE DEPREM HARİTASI
EK 9 - VİDANJÖR YAZISI ve DEŞARJ İZİN MUAFİYET YAZISI
EK 10 - İMALAT VE ÇEVRE UYUM HARİTASI
EK 11 - ÜRETİM TERMİN PLANI HARİTASI
EK 12 – HAVA KALİTESİ MODELLEMESİ
EK 13 - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PATLATMA GÖRÜŞ YAZISI
EK 14 - AKUSTİK RAPOR
EK 15 – SAĞLIK KORUMA BANDI MESAFESİ HARİTASI
217
KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş.
EK 16 -
KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU
DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI, ARAZİ VARLIKLARINI
GÖSTERİR HARİTA, FAALİYET SONRASI SENARYOLARI GÖSTERİR HARİTA
EK 17 - ACİL DURUM PLANI
EK 18 - İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ MERA KANUNLARI
UYGULAMALARI GÖRÜŞ YAZISI
EK 19 - ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLARIN DİPLOMALARI, İMZA SİRKÜLERİ
VE ÖZGEÇMİŞLERİ
218
Download

KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı