KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
2012 KONYA
İL ÇEVRE DURUM RAPORU
HAZIRLAYAN
ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA-2013
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
2
A. Hava
A.1. Hava Kalitesi
A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar
A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar
A.4. Ölçüm İstasyonları
A.5. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü
A.6. Gürültü
A.7. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar
A.8. Sonuç ve Değerlendirmeler
Kaynaklar
7
7
10
14
20
21
23
23
B. Su ve Su Kaynakları
B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli
24
B.1.1. Yüzeysel Sular
24
B.1.2. Yeraltı Suları
29
B.1.3. Denizler
32
B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi
32
B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu
35
B.3.1. Noktasal kaynaklar
35
B.3.1.1. Endüstriyel Kaynaklar
35
B.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri
37
B.4.1. İçme ve Kullanma Suyu
37
B.4.1.1. Yüzeysel su Yeraltı su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içmesuyu arıtım
tesisi mevcudiyeti
37
B.4.1.2. İçme Suyu temin edilen kaynağın adı, mevcut durumu, potansiyeli vb.
40
B.4.2. Sulama, Endüstriyel Su Temini ve Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı
42
B.4.3. Rekreasyonel Su Kullanımı
51
B.5. Çevresel Altyapı
55
B.5.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve hizmeti alan nufus
55
B.5.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri
57
B.5.3. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri
57
B.5.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması
59
B.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü
59
B.6.1. Arıtma Çamurlarının toprakta kullanımı
60
B.6.2. Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin
yapılan çalışmalar
61
B.6.4. Tarımsal faaliyetler ile oluşan toprak kirliliği
70
B.7. Kaynaklar
71
C. Atık
C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri)
C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları
C.3. Ambalaj Atıkları
C.4. Tehlikeli Atıklar
C.5. Atık Madeni Yağlar
C.6. Atık Pil ve Akümülatörler
72
76
77
78
79
81
C.7. Bitkisel Atık Yağlar
C.8. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller
C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)
C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
C.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar
C.12. Tehlikesiz Atıklar
C.12.1. Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları
C.13. Tıbbi Atıklar
C.14. Maden Atıkları
C.15. Kaynaklar
Ç. Kimyasalların Yönetimi
Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar
Ç.2. Kaynaklar
83
84
84
85
85
85
86
86
88
88
89
89
D. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
D.1. Ormanlar ve Milli Parklar
D.2. Çayır ve Mera
D.3. Sulak Alanlar
D.4. Flora
D.5. Fauna
D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları
D.7. Kaynaklar
90
92
93
94
95
108
116
E. Arazi Kullanımı
E.1. Arazi Kullanım Verileri
E.2. Mekânsal Planlama
E.2.1. Çevre düzeni planı
E.3. Kaynakalar
117
117
117
125
F. ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
F.1. ÇED İşlemleri
F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
F.3. Kaynaklar
127
128
130
G. Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları
G.1. Çevre Denetimleri
G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
G.3. İdari Yaptırımlar
G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları
G.5. Sonuç ve Değerlendirme
Kaynaklar
131
133
134
136
137
H. Çevre Eğitimleri
138
I. İl Bazında Çevresel Göstergeler
1. Genel
1.1. Nüfus
1.1.1.
Nüfus Artış Hızı
1.1.2.
Kentsel Nüfus
1.2. Sanayi
1.2.1.
Sanayi Bölgeleri
1.2.2.
Madencilik
2. İklim Değişikliği
2.1. Sıcaklık
2.2. Yağış
2.3. Deniz Suyu Sıcaklığı
3. Hava Kalitesi
3.1. Hava Kirleticiler
4. Su-Atıksu
4.1. Su Kullanımı
4.2. Belediye İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları
4.3. Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Veren Belediyeler
4.4. Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayıları ve Nüfusu
4.5. Sanayiden Kaynaklanan Atıksu ve Bertarafı
5. Arazi Kullanımı
6. Tarım
6.1. Kişi Başına Tarım Alanı
6.2. Kimyasal Gübre Tüketimi
6.3. Tarım İlacı Kullanımı
6.4. Organik Tarım
7. Orman
8. Balıkçılık
9. Altyapı ve Ulaştırma
9.1. Karayolu ve Demiryolu Yol Ağı
9.2. Motorlu Kara Taşıtı Sayısı
10. Atık
10.1. Belediyeler Tarafından ya da Belediye Adına Toplanan Atık ve Bertarafı
10.2. Katı Atıkların Düzenli Depolanması
10.3. Tıbbi Atıklar
10.4. Atık Yağlar
10.5. Ambalaj Atıkları
10.6. Ömrünü Tamamlamış Lastikler
10.7. Ömrünü Tamamlamış Araçlar
10.8. Atık Elektrikli -Elektronik Eşyalar
10.9. Maden Atıkları
10.10. Tehlikeli Atıklar
11. Turizm
11.1. Yabancı Turist Sayıları
11.2. Mavi Bayrak Uygulamaları
140
140
140
140
141
141
144
182
185
188
189
192
192
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
198
199
200
201
202
203
204
205
206
206
206
207
208
209
EK-1: İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Araştırma Formu
Açıklamalar
Bölüm I.Hava Kirliliği
Bölüm II.Su Kirliliği
Bölüm III.Toprak Kirliliği
Bölüm IV.Öncelikli Çevre Sorunları
210
213
221
223
Çizelgeler Dizini
Çizelge A.1- Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu……………………………………..……………7
Çizelge A.2-İlimizde (2012) Yılında Evsel Isınmada Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların
Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler……………………………………..…………………9
Çizelge A.3– İlimizde (2012) Yılında Sanayide Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve
Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler………………………………………………………………………9
Çizelge A.4 –İlimizde 2012) Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı……………………………………...10
Çizelge A.5- İlimizde (2012) Yılı İldeki Araç Sayısı ve Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı…………..10
Çizelge A.6- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen Parametreler…………………..16
Çizelge A.7- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Aşım Sayıları……………………………………...16
Çizelge A 8- İlimizde Hava Kalitesi İzleme Ağı Aylık Kükürtdioksit (SO2) Ortalama Sonuçları……….17
Çizelge A.9- İlimizde 2012 Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin
Aşıldığı Gün Sayıları……………………………………………………………………………………...17
Çizelge A.10 - Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (Rapor Yılı) Yılında Hava Kalitesi
Sınır Değerleri………..……………………………………………………………………………………18
Çizelge B.1 - İşletmede Olan Baraj Ve Depolamaların Karakteristikleri……………………………...26
Çizelge B.2 - İşletmede Olan Gölet Ve Yerüstü Suyu Sulamalarına Ait Karakteristikler…………..27
Çizelge B.3 - Yer Altı Suyu Bilgileri……………………………………………………………………...28
Çizelge B.4 - Atıksularını Alıcı Ortama Veren ve Arıtma Tesisi Olan Sanayi Tesisleri…………………35
Çizelge B.5 - İşletmedeki Sulama Tesisleri……………………………………………………………….37
Çizelge B.6 - Sıcaksu Kaynakları ve İçmeceler…………………………………………………………...45
Çizelge B.7 – İlimizde 2012 Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu…………………………..48
Çizelge B.8 – İlimizdeki (2012) Yılı OSB’lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu…………………...49
Çizelge B.9 - Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlatmış Maden Ocakları…………………………53
Çizelge B.10 – İlimizde 2012 Yılında Kullanılan Ticari Gübre Tüketiminin Bitki Besin Maddesi Bazında
ve Yıllık Tüketim Miktarları………………………………………………………………………………62
Çizelge B.11- İlimizde 2012 Yılında Tarımda Kullanılan Girdilerden Gübreler Haricindeki Diğer
Kimyasal Maddeleri……………………………………………………………………………………….62
Çizelge C.1 – İlimizde 2012 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık
Miktar ve Kompozisyonu…………………………………………………………………………………67
Çizelge C.2 – İlimizde 2012 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve
Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri………………………………………………………………...67
Çizelge C.3 - İlimizde 2012 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf
İşlemlerine İlişkin Bilgi…………………………………………………………………………………...68
Çizelge C.4 - İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları…………………...69
Çizelge C.5 - İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları…………...………70
Çizelge C.6 - İlimizdeki 2012 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler...….71
Çizelge C.7 – İlimizdeki 2012 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler……………………………..72
Çizelge C.8 – İlimizde 2012 Yılında Oluşan Akümülatörlerle İlgili Veriler……………………………...73
Çizelge C.9 – İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Kazanım Miktarı……………………………………...74
Çizelge C.10 – İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg)………………………………74
Çizelge C.11- İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg)…………………………………74
Çizelge C.12 – İlimizde Taşıma Lisanslı Araçların Yıllara Göre Gelişimi (Adet)………………………..74
Çizelge C.13 – İlimizde 2012 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler……………………………..75
Çizelge C.14- İlimizde 2009-2012 Yılları Arasında Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araç Sayısı…….75
Çizelge C.15 – İlimizde 2012 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili Veriler………...76
Çizelge C.16 – İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL
Miktarları (ton/yıl)………………………………………………………………………………………...77
Çizelge C.17- (2012) Yılında İlimiz İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi Atıklar…….…..80
Çizelge C.18- İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı………………………………………………..80
Çizelge Ç.1 – İlimizdeki (2012) Yılı SEVESO Kuruluşlarının Sayısı………………………………..…..82
Çizelge D.1 - Konya İli Orman Varlığı…………………………………………………………………...83
Çizelge D.2 - Arazi Varlığı ve Dağılımı…………………………………………………………………..86
Çizelge D.3 - Kuş türleri…………………………………………………………………………………..89
Çizelge D.4 - Sürüngenler………………………………………………………………………………...90
Çizelge D.5 - Amfibiler……………………………………………………………………………...……91
Çizelge D.6 - Konya İli Endemik Omurgalılar Faunası…………………………………………………..91
Çizelge D.7 - Konya İline Özgü Endemik Fauna ve Flora………………………………………………100
Çizelge D.8 - Anıt Ağaçlar………………………………………………………………………………103
Çizelge D.9 - Konya Ve İlçelerindeki Tescilli Taşınmaz Doğal Sit Alanları……………………………108
Çizelge F.1 – İlimizde Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından (2012) Yılı İçerisinde Alınan ÇED Olumlu
ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Sektörel Dağılımı……………………………………………….118
Çizelge F.2 – İlimizde 2012 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre
İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları………………………………………………………………120
Çizelge G.1 –İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı………...122
Çizelge G.2 – (2012) Yılında Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı…………………………………….124
Çizelge G.3 – İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM’e Gelen Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme
Durumları…………………………………………………………………………………………...……124
Çizelge G.4 – 2012 Yılında Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları..………...………125
Çizelge G.5 – İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı…...…..125
Çizelge G.6 – (2012) Yılında Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı…………………………...……….126
Çizelge G.7- Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları………………………………...127
Grafikler Dizini
Grafik A.1 - Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapılan Taşıt Sayılarının Yıllar İtibariyle Dağılımı……….19
Grafik A.2 - İlimizde (2012) Yılında Gürültü Konusunda Yapılan ŞikâyetlerinDağılımı……….………20
Grafik A.3 - Gürültü Konusunda Konya B.Şehir Belediyesine Yapılan Şikâyetlerin Dağılımı………......21
Grafik B.1 - İlimizde(2012) Yılı Belediyeler Tarafından İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Dağıtılmak
Üzere Temin Edilen Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (TUİK, 2014)…………………………...36
Grafik B.2 - İlimizde 2012 Yılı Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı……………………………………………………………………………………………47
Grafik C.1- İlimizdeki (2012) Yılı Atık Kompozisyonu………………………………………………….66
Grafik C.2 - İlimizdeki 2012 Yılı Kayıtlı Ambalaj Üreticisi Ekonomik İşletmeler…………………….70
Grafik C.3 - TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi…………………………………………..71
Grafik C.4 - İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları……………………………………………………72
Grafik C.5 - İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Toplama ve Geri Kazanım Miktarı (Ton)……………..74
Grafik C.6 - İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL
Miktarları………………………………………………………………………………………………….76
Grafik D.1 - Konya İli Orman Varlığı…………………………………………………………………….83
Grafik E.1 - İlimizin (2012) Yılı Arazi Kullanım Durumu……………………………………………...110
Grafik F.1 - İlimizde (2012) Yılı ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı…………...118
Grafik F.2 - İlimizde (2012) Yılı ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı….119
Grafik F.3 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Geçici Faaliyet Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı….120
Grafik F.4 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Çevre İzni Konuları………………………………………121
Grafik F.5 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Lisansların Konuları……………………………………...121
Grafik G.1 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı Denetimlerin Konularına
Göre Dağılımı……………………………………………………………………………………………122
Grafik G.2 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Plansız Denetimlerin Konularına
Göre Dağılımı……………………………………………………………………………………………123
Grafik G.3 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı ve Ani Çevre
Denetimlerinin Dağılımı…………………………………………………………………………………123
Grafik G.4 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin Konularına
Göre
Dağılımı………………………………………………………………………………………………….124
Grafik G.5 - İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı(Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)…………………………………………………………………………..125
Grafik G.6 - İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara Göre
Dağılımı………………………………………………………………………………………………….126
Haritalar Dizini
Harita A.1 – İlde Bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarının Yerleri……………………………..……..16
Harita E.1. 1/100000 ölçekli Konya- Isparta Çevre Düzeni Planı Haritası……………………………..117
Şekiller Dizini
Şekil. A.1 Üç ana kaynak türüne ait toplam PM10 emisyonları ve evsel ısınma alt kategorileri………….12
Şekil A.2 Üç ana kaynak türüne ait toplam SO2 emisyonları ve konut ısınması alt kategorileri…………12
Şekil A.3. Üç ana kaynak tipinden NO2 emisyonlarının toplamı evsel ısınmanın alt kategorileri………..12
Şekil A.4. 20 µg/m3 arka plan seviyesi kullanılarak, emisyon envanteri ve meteorolojik parametrelerle
Konya yıllık ortalama PM10 konsantrasyonlarını gösteren haritalar………………………………………13
Şekil A.5 Konya bölgesinde yıllık ortalama SO2 konsantrasyonlarını gösteren haritalar………………...14
Şekil A.6. Konya bölgesinde yıllık ortalama NOx konsantrasyonlarını gösteren haritalar………………..14
Resimler Dizini
Resim D.1. Beyşehir Gölü………………………………………………………………………………...85
Resim D.2. Beyşehir Gölü………………………………………………………………………………...85
ÖNSÖZ
Günümüzde “Çevre”, önemine uygun biçimde ve giderek artan bir duyarlıkla toplumların
gündeminde yer almakta, özellikle sürdürülebilirliğinin sağlanması bağlamında çok önemli çabalar
harcanmaktadır. Gelişmekte olan ülkemizde sanayileşme ve plansız yerleşmeye paralel olarak ortaya
çıkan çevre kirlenmesi ve beraberindeki çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden
hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorun olduğu bilinmektedir.
Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin çevre
için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Üretirken ve tüketirken canlı yaşamını, doğal çevreyi tehdit
etmeyen tutum içerisinde bulunmak vatandaş olarak en büyük vazifemiz olmalıdır. Bunun için de insanın
yaşadığı çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir.
İlimizin doğal güzelliklerinin yanı sıra çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olarak tüm
dünyanın gözdesi olması burada yaşayan insanlara bir takım sorumluluklar getirmektedir. Dünyamıza ve
gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı
duyarlı ve bilinçli kullanarak yaşadığımız çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz.
Ülkemizin en geniş arazisine sahip olan Konya İli’nin hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre
değerleri ile doğal kaynaklarının büyük bir titizlik içerisinde incelenmesi ve araştırılması sonucu
oluşturulan “Konya İli Çevre Durum Raporu”nun önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.
Eminim ki; hoşgörü ve sevgi merkezi olan Konya’da yaşayan herkes bu sorumluluğu duyarak
İlimizin çevre değerlerine sahip çıkacaktır.
Temiz ve yaşanabilir bir Konya’da yaşamak dileğiyle…
Mehmet YAZICIOĞLU
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.
1
GİRİŞ
Çevreyi koruma, çevre kirliliğini ve çevre sorunlarını önleme çalışmalarının hareket noktası,
sorunları bilmek ve tanımaktan geçmektedir. Konya İl Çevre Durum Raporu, çevrenin mevcut durumuna
genel bir bakış sağlayarak mevcut durumun ortaya konulmasıyla çevreyle ilgili potansiyel sorunlara erken
bir uyarı ve bu sorunların analizini sağlamak, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedefler
doğrultusunda elde edilen gelişmeleri halkın izlemesini sağlamak ve çevresel planlama, değerlendirme ve
düzenleme için temel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, İl Çevre Durum Raporu,
Bakanlığımız görev alanı kapsamında bulunan ve çevre mevzuatı çerçevesinde Bakanlığımız tarafından
yapılan faaliyetleri, bunlardan elde edilen verileri kapsamaktadır.
GENEL BİLGİLER
Konya ili göller dahil 40.814 km2 yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük ili olup, ülke topraklarının
yaklaşık olarak %5'ini kaplamaktadır. Topraklarının büyük bir bölümü İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri
üzerinde konumlanan ilin yüzölçümü göller hariç 38.873 km2'dir. İlin ortalama yükseltisi 1.016 m'dir.
1. Nüfus
Konya, 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülke nüfusunun
%2,71'ini oluşturan 2.052.281 kişiyle iller arası nüfus sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Konya
Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe Merkezlerinin nüfusu ise
1.107.886 ile Konya nufüs’unun %54’ünü oluşturmaktadır. Bu ilçeler haricinde Akşehir, Beyşehir,
Çumra, Ereğli, Ilgın, Kulu ve Seydişehir İlçeleri nüfusları 50.000’in üzerinde olan diğer ilçelerdir.
Çizelge 1. Nüfus verileri (Tüik,2012)
Gösterge
Belediye Sayısı
İlçe Sayısı
Köy Sayısı
Toplam Nüfus
Şehir Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki
Oranı (%)
Nüfus
Yoğunluğu
Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%)
Yıllık Nüfus Artış Hızı (Binde)
Cinsiyet Oranı (%) Erkek/Kadın
Net Göç
Net Göç Hızı (%o)
İllerin Verdiği Göç
İllerin Aldığı Göç
Türkiye
2.934
957
34.425
75.627.384
77,2
98
48,4
12
101
0
0
2.420.181
2.420.181
2
Konya
199
31
584
2.052.281
76
53
51,5
6,7
98
3,668
1,79
54.533
52.134
Sıra
1
2
14
7
14
51
35
36
71
32
27
9
7
171,500
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
0-4 yaş
176,375
187,363
10-14 yaş
5-9 yaş
188,678
15-19 yaş
164,256
25-29 yaş
162,013
162,416
30-34 yaş
20-24 yaş
144,515
134,002
40-44 yaş
35-39 yaş
124,386
45-49 yaş
108,650
50-54 yaş
93,598
55-59 yaş
76,018
60-64 yaş
55,130
42,033
70-74 yaş
65-69 yaş
30,809
75-79 yaş
20,481
8,125
85-89 yaş
80-84 yaş
1,933
90+ yaş
Çizelge 2. Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı (2012) (Tüik, 2012)
2. İklim
İlde karasal iklim hâkim olup, kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Geniş bir
coğrafya üzerine yayılan ilde daha yağışlı ve mutedil iklim şartlarına sahip mikroklima bölgeleri
mevcuttur. İlde meteorolojik verilerin alındığı ilçelerin ortalaması olarak, nispi nem % 59,5 , sıcaklık
ortalaması 11,4°C 'dir.
16
22
8,6
8,4
11
20,1
26,7
12,8
10,3
6,5
Aralık
Haziran
11
18
4,6
7
10
Kasım
Mayıs
5,6
12
0,1
6
8,6
Ekim
Nisan
1,1
6,8
3,5
4,4
8,7
Eylül
Mart
0,4
4,4
4,4
3,1
9,4
Ağustos
Şubat
Ortalama Sıcaklık (°C)
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
Aylık Toplam Yağış Miktarı
Ortalaması (kg/m2)
Temmuz
KONYA *
Ocak
Çizelge 3. Konya İli Meteorolojik Verileri (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2012)
23,5
30,1
16,1
11,2
2,5
22,9
29,9
15,5
11
1,7
19
26
11
9,4
3
12
20
6
7,1
6,5
5,7
12,5
0,4
5,05
6,8
1,1
6
-2,8
3,07
9,5
5,9
10 34 33,9 41,9
35 26 26 37 42 23,8 7,6
Kaynak:http://www.mgm.gov.tr/,(2012) *Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler(1970 - 2012)
İl, en fazla yağışı kış ve ilkbahar aylarında sağanak halinde almaktadır. Bölgenin ve ülkemizin en
az yağış alan yeri Tuz Gölü çevresidir. İlde değişik ekolojilere sahip birçok mikro klima bölgesi
mevcuttur. İlde yıllık yağış toplamı 279,5 mm (Karapınar) ile 738,7 mm (Seydişehir) arasında büyük bir
değişim göstermektedir. İl genelinde yağışların büyük bir kısmı sonbahar ve özellikle kış aylarında
gerçekleşmektedir.
3.Coğrafi Durum
Konya ili; Anadolu Yarımadası’nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer
almaktadır. Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana platosu, kuzeydoğuda Cihanbeyli Platosu ve Tuz
Gölü'ne, batısında Beyşehir Gölü'ne ve Akşehir Gölü'ne, güneyinde Sultan Dağları'ndan başlayan
Karaman ilinin güneyine kadar devam eden, Toros yayının iç yamaçları önünde bir fay hattı boyunca
oluşmuş volkanik dağlara, doğusunda ise Obruk platosuna kadar uzanır.
3
İlimiz topraklarının büyük bir bölümü, İç Anadolu ‘nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar. Güney
ve güney batı kesimleri Akdeniz Bölgesine dâhildir. Konya coğrafi olarak 36°41' ve 39°16' kuzey
enlemleri ile 31°14' ve 34°26' doğu boylamları arasında yer alır. Yüz ölçümü 38.257 km² (Göller hariç)
olup bu alanı ile Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan ilidir. Ortalama yükseltisi 1.016 m. dir.
Şehir merkezi etrafında, Loras (2.010 m) ve Erenler (2.319 m) başta olmak üzere yüksek sayılabilecek
dağlar dışında yüzlerce km büyüklükteki ovalarda herhangi bir yükseltiye rastlanmaz. Ancak ilin güney
kesimi Toros Dağları, güneybatısı ise Sultan Dağları ile çevrilidir. Yine güneyinde volkanik dağlar ve
krater göllerine rastlanır. Aydos Dağı da (3.430 m) ilin güneyinde olup en yüksek dağıdır. Ülkemizin tahıl
ambarı durumunda olan düzlükler; Konya Ovası, Cihanbeyli Yaylası ve Obruk Yaylasından oluşmaktadır.
Konya Ovası 'nın en çukur yeri Aslım mevkii (975 m), en yüksek yeri de Alaeddin Tepesidir (1080 m).
Tuz Gölü, Akşehir Gölü, Beyşehir Gölü ve Suğla Gölü il sınırları içindedir. Sulama amacıyla Cumhuriyet
döneminde May, Apa, Altınapa barajları yapılmıştır. Yarıkurak bir iklime sahiptir. Karapınar ve Ereğli ,
Türkiye 'nin en az yağış alan yerleridir. Dağlık kesimlerinde ormanlık alanlar mevcuttur. Düzlükler ise
bozkırlar şeklindedir.
İdari yönden; kuzeyden Ankara, batıdan Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, güneyden İçel,
Karaman, Antalya, doğudan Niğde ve Aksaray illeri ile çevrilidir. İlin uç noktalarını; kuzeyinde Kulu’nun
Köşkler köyü, batısında Akşehir’in Değirmenköyü, güneyinde Taşkent’in Beyreli köyü, doğusunda ise
Halkapınar’ın Delimahmutlu köyü oluşturmaktadır. Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu), Akşehir, Ahırlı,
Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Doğanhisar, Derebucak, Ereğli,
Ermenek, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir,
Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük, Yunak olmak üzere 31 ilçesi bulunmakadır.
Konya ili sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük alüminyum (boksit) ve magnezit yataklarının
yanısıra, kömür, kil, çimento hammaddeleri, kurşun-çinko, barit madenleri ile önemli oranda yer altı suyu
rezervleri bulunmaktadır. Alüminyum (boksit) yatakları Seydişehir ilçesi güneyinde Üst Kretase zaman
aralığında karasal ayrışmalarla meydana gelmiştir. Magnezit yatakları ise Meram ilçesi sınırları içerisinde
olup tek başına hem Konya'nın hem de dünyanın en büyük rezervli (80 milyon ton) magnezit yatağıdır.
Yunak civarında Magnezit ve az miktarda lüle taşı yatakları bulunmaktadır. Ilgın (Haremi Kurugöl),
Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde Pliyosen yaşlı toplam 750 milyon ton rezervli linyit kömürü yatakları
bulunmaktadır. Beyşehir, Selçuklu ve Ilgın civarında önemli miktarlarda kil yatağı vardır. Ayrıca
Bozkır'da barit, Hadim (Kızılgeriş) ve Bozkır'da (Küçüksu) kurşunçinko yatakları bulunmaktadır. Ayrıca
Konya'nın birçok yerinde çimento hammaddelerinden kil, kalsit, jips, tras, kireçtaşı ve dolomit gibi
hammaddeler bulunmaktadır.
4. Sanayi
Bir tarım kenti olan Konya’da son yıllarda sanayide de gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin
bir yansıması olarak, İstanbul Sanayi Odası’nın 2011 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
listesinde Konya’dan ilk 500’de 8 firma, ikinci 500’de de 16 firma yer almıştır.
Konya’da sanayi siciline kayıtlı 3107 sanayi işletmesi bulunmakta olup bu işletmelerde toplam
55,459 kişiye istihdam imkânı sağlanmaktadır. Konya’daki sanayi işletme sayısı Türkiye genelindeki
kayıtlı işletme sayısının %4’ünü oluşturmaktadır. Konya bu pay ile İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir’den
sonra beşinci sırada yer almaktadır.
İlde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin işyeri sayısı bakımından sektörel çeşitliliği dikkat
çekicidir. İlde; başta gıda, imalat makineleri, tarım makinaları, otomotiv yan sanayi, lastik-plastik
4
ürünleri, ayakkabı, ana metal sanayi olmak üzere mobilya, tarıma dayalı işlenmiş ürünler, demir-çelik
ürünleri, dokuma-giyim, tuz, alüminyum, mermer öne çıkan sanayi ürünlerindendir.
Konya’da sanayinin gelişmesinde, yatırım ve üretim aşamasında yatırımcılara uygun ortamlar
sağlayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)’nin geldiği nokta büyük önem
taşımaktadır. 1976 yılında 134 Ha. alanda Konya I.Organize Sanayi Bölgesi 165 İşyeri ile hizmete
girmiştir. Halen yapımı devam eden Konya Organize Sanayi Bölgesinde 2043 Ha alanda 520 işyeri
üretime geçmiş, diğer taraftan Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Kulu, Karapınar ve Seydişehir
ilçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Söz konusu OSB’lerde 70 işyeri üretime geçmiş olup,
parsel dağıtımı ve inşaat yapımları devam etmektedir. İlde mevcut OSB’ler toplam 3.466 ha alanda
36.245 istihdam sağlanmaktadır.
İlde 528 ha alanda yerleşik, 14 özel sanayi sitesinde 2.526 işyeri üretime geçmiş olup, 32.365
civarında istihdam sağlanmaktadır.
Diğer yandan küçük sanayicilerin işyerleri gereksinimleri için İlimizde bugüne kadar 39 küçük
sanayi sitesinde 6800 işyeri yapımı gerçekleştirilerek 15.010 civarında işçinin istihdamı sağlanmıştır.
Konya istihdam ve ülkemiz ekonomisine kazandırdığı katma değer açısından İstanbul, Ankara, İzmir,
Bursa ve Antalya’dan sonra 6’ıncı il konumundadır. Konya 9 adet Organize Sanayi Bölgesi, ve 39 adet
küçük sanayi sitesinde konumlanmış imalat sektörü işletmeleri ile ülkemizin toplam sanayi üretiminin %
4’ünü gerçekleştirmekte, sanayi üretimine katkı sıralamasında 5’inci sırada yer almaktadır.
İlde sanayi odası, ticaret odası, ilçelerde sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsası, esnaf ve
sanatkârlar odaları birliği başkanlığı, sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla mesleki ahlâk ve
dayanışma çerçevesinde, meslek faaliyetleri hakkında Bakanlıklara teklif ve önerilerde bulunan,
sanayicilerin bilinçlendirilmesi için eğitim programları organize eden, sanayicileri mevzuat, işletme
bilimi, uluslararası fuarlar ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi gibi konularda bilgilendiren güçlü
yapısıyla hizmet vermektedir.
5. Tarım ve Hayvancılık
Konya ili yüzölçümü itibarıyla iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Tarıma elverişli
arazinin büyük bir bölümünde tarla tarımı yapılan Konya ilinde çoğunlukla orta ve büyük ölçekte tarım
işletmeleri mevcut olup işletme başına ortalama arazi büyüklüğü Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Konya tarımsal alandaki faaliyetlere önemli kaynak ve fırsatlar sunmaktadır. Bölge, bir çok tarımsal
ürünün yetiştirilmesi için uygun toprak, iklim ve ekolojik koşullara sahiptir, Konya’da tarıma elverişli
arazinin halen 550.165 hektarı sulanmakta olup KOP ile sulanması planlanan arazi miktarı ise 728.829
hektara ulaşacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya’da yapılacak bitkisel ve hayvansal
yatırımlara önemli destekler sağlamaktadır.
Çizelge 4. Konya’da Tarımsal Arazi Kullanımı (Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012)
KONYA
TÜRKİYE
Alan Adı
Yüzölçüm (ha)
%
Yüzölçümü (ha)
%
Tarım Arazisi
2.674.000
57,16
24.435.984,80
31,19
Çayır-Mera
761.460,70
16,28
14.616.687,30
18,65
Orman
540.189,00
11,54
21.389.783,00
27,3
Diğer
702.781,35
15,02
17.915.244,90
22,86
Toplam
4.678.431,50
100
78.357.700,00
100
5
Özellikle buğday, şekerpancarı, çavdar, fasulye, havuç ve baklagiller alanında önemli üretim
miktarları ile Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaktadır. Toplam 26,7 milyon dekarlık alanı ile Türkiye’de ilk
sırada yer almaktadır.
Konya ili ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. İl genel olarak hayvancılığın tüm
kollarında ülke düzeyinde iyi konuma sahiptir. Geniş bir alana yayılan il toprakları hayvancılık için uygun
bir zemin oluşturmaktadır. Ülkemizin yumurta ve süt üretiminde 1, kırmızı et üretiminde ise 2. sıradaki
ildir. İlin hayvancılık faaliyetlerine ait üretim değeri 2012 yılı itibariyle 2,40 milyar TL olup, bu üretim
değerinin %40’ını hayvansal ürünler üretimi, %60’ını da canlı hayvan üretimi oluşturmaktadır. İlde
bulunan geniş meralar ve bitkisel üretim alanları, gelişmiş yetiştiricilik kültürü, süt ve yem fabrikaları
(61), şeker fabrikaları (4 adet), kesimhaneler (1277 adet), et işleme tesisleri (46 adet) hayvancılığın
gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır.
Son yıllarda ülkemizde uygulamaya konulan en önemli bölgesel projelerden biri Konya Ovaları
Projesi (KOP)’dir. GAP’tan sonraki en büyük sulama yatırımının gerçekleştirilmesini amaçlayan KOP, 14
adet sulama, 3 adet içme suyu ve 1 adedi de enerji projesi olan toplam 16 projeden meydana gelmektedir.
KOP tamamlandığında 1.100.000 ha arazi sulanacak, 164,1 milyon m³ içme, kullanma ve sanayi suyu
temin edilecek, 3,06 milyar kWh/yıl enerji üretilecektir.
KOP projesi kapsamındaki Mavi Tünel’in tamamlanması ile ilin sulanabilen arazi varlığında önemli
artışlar olacak, bu alanlarda yem bitkisi tarımının da münavebeye girmesi ile büyükbaş hayvancılıkta
önemli gelişmeler sağlanması beklenmektedir.
6. Müdürlüğümüz Çevre Kısmının Yapılanması ve Personel Durumu
"Bayındırlık ve İskan Bakanlığı" ve "Çevre ve Orman Bakanlığı" olarak hizmet veren Bakanlıklar;
06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin, 04/07/2011 ve 27984 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” adını alarak hizmete başlamıştır.
644 ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile ‘’Çevre Konulu İşler’’ için bakanlık bünyesinde
‘Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ve ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel
Müdürlüğü’ kurulmuş, daha sonra 17.08.2011 tarihli 648 sayılı Kararname ile Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlimizde, Çevre konulu işler için Şube Müdürlüğü nezdinde; ÇED, İzin ve
Denetim Şube Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma İşleri Şube
Müdürlüğü olmak üzere toplamda 46 personel bulunmaktadır.
6
A. HAVA
A.1. Hava Kalitesi
Türkiye’de özellikle kış sezonunda bazı şehir merkezlerinde meteorolojik şartlara da bağlı olarak
hava kirliliği görülmektedir. Kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri; düşük
vasıflı yakıtların iyileştirilme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin
uygulanması ve kullanılan yakma sistemleri işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmaması şeklinde
sıralanabilir. Ancak ısınmada doğal gazın ve kaliteli yakıtların kullanılması sonucu özellikle büyük
şehirlerde hava kirliliğinde 1990’lı yıllara göre azalma olmuştur.
Şehirleşme ile sanayi tesislerinin yakın çevresindeki bölgelerdeki konutlaşmaların artması hava
kirliliğinin olumsuz etkilerini artırmaktadır. Kömüre dayalı termik santrallerde kullanılan yerli linyitlerin
yüksek kükürt oranı ve bazı tesislerde arıtma sistemlerinin olmaması nedeniyle kükürt dioksit (SO2)
emisyonları problem oluşturmaktadır. Çevre Mevzuatının kirletici vasfı yüksek tesisler olarak
nitelendirdiği enerji üretim tesisleri için mevzuatta özel emisyon sınır değerleri bulunmaktadır. Söz
konusu tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli izinler, tesisten çıkan emisyonlar ve tesisin etki
alanı içerisinde hava kirliliğinin tespitine ilişkin usul ve esaslar Çevre Mevzuatında belirlenmiştir. Katı,
sıvı ve gaz yakıt kullanan bu tesisler için ilgili baca gazı sınır değerlerinin sağlanması yanında tesis etki
alanlarında hava kalitesi sınır değerlerinin de sağlanması gereklidir. Bu nedenlerle söz konusu tesislerden
kaynaklanan özellikle toz, kükürt dioksit (SO2) ve azotoksit (NOX) emisyonlarının giderilmesi ve
azaltılması konusundaki tekniklerinin uygulanması gereklidir. Söz konusu azaltım teknikleri son yıllarda
tesislerden kaynaklanan emisyon yüklerini önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Söz konusu azatlım
tekniklerinin hayata geçirilmesi ve yaygın olarak kullanılabilmesi içinde Çevre Mevzuatında bazı
değişiklikler yapılmıştır.
Hava kalitesine ilişkin hava kalite indeksi karşılaştırması da Çizelge A.1’ de verilmektedir.
Çizelge A.1- Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu
Hava Kalitesi İndeksi
1 (çok iyi)
2 (iyi)
3 (yeterli)
4 (orta)
5 (kötü)
6 (çok kötü)
SO2
NO2
CO
O3
PM10
1 saatlik
ortalama
(µgr/m3)
0-50
51-199
200-399
400-899
900-1499
>1500
24 saatlik
ortalama
(µgr/m3)
0-45
46-89
90-179
180-299
300-699
>700
24 saatlik
ortalama
(µgr/m3)
0-1,9
2,0-7,9
8,0-10,9
11,0-13,9
14,0-39,9
>40,0
1 saatlik
ortalama
(µgr/m3)
0-35
36-89
90-179
180-239
240-359
>360
24 saatlik
ortalama
(µgr/m3)
0-25
26-69
70-109
110-139
140-599
>600
A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar
Hava kirliliği, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini
düşürmektedir. Günümüzde hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar yaygın olarak
yaşanmaktadır.
7
Yoğun şehirleşme, şehirlerin yanlış yerleşmesi, motorlu taşıt sayısının artması, düzensiz
sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, topoğrafik ve meteorolojik şartlar gibi nedenlerden dolayı büyük
şehirlerimizde özellikle kış mevsiminde hava kirliliği yaşanabilmektedir.
Bir bölgede hava kalitesini ölçmek, o bölgede yaşayan insanların nasıl bir hava teneffüs ettiğinin
bilinmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, önemli bir nokta da, bir bölgede meydana
gelen hava kirliliğinin sadece o bölgede görülmeyip meteorolojik olaylara bağlı olarak yayılım göstermesi
ve küresel problemlere de (küresel ısınma, asit yağmurları, vb) sebep olmasıdır.
Renksiz bir gaz olan kükürtdioksit (SO2), atmosfere ulaştıktan sonra sülfat ve sülfürik asit olarak
oksitlenir. Diğer kirleticiler ile birlikte büyük mesafeler üzerinden taşınabilecek damlalar veya katı
partiküller oluşturur. SO2 ve oksidasyon ürünleri kuru ve nemli depozisyonlar (asitli yağmur) sayesinde
atmosferden uzaklaştırılır.
Azot Oksitler (NOX), Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2), toplamı azot oksitleri (NOX)
oluşturur. Azot oksitler genellikle (%90 durumda) NO olarak dışarı verilir. NO ve NO2’din ozon veya
radikallerle (OH veya HO2 gibi) reaksiyonu sonucunda oluşur. İnsan sağlığını en çok etkileyen azot oksit
türü olması itibari ile NO2 kentsel bölgelerdeki en önemli hava kirleticilerinden biridir. Azot oksit (NOX)
emisyonları insanların yarattığı kaynaklardan oluşmaktadır. Ana kaynakların başında kara, hava ve deniz
trafiğindeki araçlar ve endüstriyel tesislerdeki yakma kazanları gelmektedir.
İnsan sağlığına etkileri açısından, sağlıklı insanların çok yüksek NO2 derişimlerine kısa süre dahi
maruz kalmaları, şiddetli akciğer tahribatlarına yol açabilir. Kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerin ise
bu derişimlere maruz kalmaları, akciğerde kısa vadede fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. NO2
derişimlere uzun süre maruz kalınması durumunda ise buna bağlı olarak solunum yolu rahatsızlıklarının
ciddi oranda arttığı gözlenmektedir.
Toz Partikül Madde (PM10), partikül madde terimi, havada bulunan katı partikülleri ifade eder.
Bu partiküllerin tek tip bir kimyasal bileşimi yoktur. Katı partiküller insan faaliyetleri sonucu ve doğal
kaynaklardan, doğrudan atmosfere karışırlar. Atmosferde diğer kirleticiler ile reaksiyona girerek PM’yi
oluştururlar ve atmosfere verilirler. (PM10- 10 μm’nin altında bir aerodinamik çapa sahiptir) 2,5 μm’ye
kadar olan partikülleri kapsayacak yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar devam etmektedir. PM10
için gösterilebilecek en büyük doğal kaynak yollardan kalkan tozlardır. Diğer önemli kaynaklar ise trafik,
kömür ve maden ocakları, inşaat alanları ve taş ocaklarıdır. Sağlık etkileri açısından, PM10 solunum
sisteminde birikebilir ve çeşitli sağlık etkilerine sebep olabilir. Astım gibi solunum rahatsızlıklarını
kötüleştirebilir, erken ölümü de içeren çeşitli ciddi sağlık etkilerine sebep olur. Astım, kronik tıkayıcı
akciğer ve kalp hastalığı gibi kalp veya akciğer hastalığı olan kişiler PM10’a maruz kaldığında sağlık
durumları kötüleşebilir. Yaşlılar ve çocuklar, PM10 maruziyetine karşı hassastır. PM10 yardımıyla toz
içerisindeki mevcut diğer kirleticiler akciğerlerin derinlerine kadar inebilir. İnce partiküllerin büyük bir
kısmı akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşabilir. Buradan da kurşun gibi zehirli maddeler % 100 olarak
kana geçebilir.
Karbonmonoksit (CO), kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam
yanmaması sonucu oluşur. CO derişimleri, tipik olarak soğuk mevsimlerde en yüksek değere ulaşır.
Soğuk mevsimlerde çok yüksek değerler ulaşılmasının bir sebebi de inversiyon durumudur. CO’in global
arka plan konsantrasyonu 0.06 ve 0.17 mg/m3 arasında bulunur. 2000/69/EC sayılı AB direktifinde CO ile
ilgili sınır değerler tespit edilmiştir.
İnversiyon, sıcak havanın soğuk havanın üzerinde bulunarak, havanın dikey olarak birbiriyle
karışmasının engellenmesi durumudur. Kirlilik böylece yer seviyesine yakın soğuk hava tabakasının
içerisinde toplanır.
8
CO’in ana kaynağı trafik ve trafikteki sıkışıklıktır. Sağlık etkileri, akciğer yolu ile kan dolaşımına
girerek, kimyasal olarak hemoglobinle bağlanır. Kandaki bu madde, oksijeni hücrelere taşır. Bu yolla, CO
organ ve dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltır. Sağlıklı kişilerde, daha yüksek seviyelerdeki CO’e
maruz kalmak, algılama ve gözün görme gücünü etkileyebilir. Hafif ve daha ağır kalp ve solunum sistemi
hastalığı olan kişiler ve henüz doğmamış ve yeni doğmuş bebekler, CO kirliliğine karşı en riskli grubu
oluşturur.
Kurşun (Pb), doğada metal olarak bulunmaz. Kurşun gürültü, ışın ve vibrasyonlara karşı iyi bir
koruyucudur ve hava yoluyla taşınır. Kurşun, maden ocakları ve bakır ve tunç (Cu+Sn) alaşımı işlenmesi,
kurşun içeren ürünlerin geriye dönüştürülmesi ve kurşunlu petrolün yakılmasıyla çevreye yayılır. Kurşun
içeren benzin ilavesi ürünlerinin de kullanılması, atmosferdeki kurşun oranını yükseltir.
Ozon (O3), kokusuz renksiz ve 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Ozon kirliliği, özellikle yaz
mevsiminde güneşli havalarda ve yüksek sıcaklıkta oluşur (NO2+ güneş ışınları = NO+ O => O+ O2 =
O3). Ozon üretimi uçucu organik bileşikler (VOC) ve karbon monoksit sayesinde hızlandırılır veya
güçlendirilir. Ozonun oluşması için en önemli öncü bileşimler NOX (Azot oksitler) ve VOC’dır. Yüksek
güneş ışınlarının etkisiyle ozon derişimi Akdeniz ülkelerinde Kuzey-Avrupa ülkelerinden daha yüksektir.
Sebebi ise güneş ışınlarının ozon’un fotokimyasal oluşumundaki fonksiyonundan kaynaklanmasıdır.
Diğer kirleticilere kıyasla ozon doğrudan ortam havasına karışmaz. Yeryüzüne yakın seviyede
ozon karmaşık kimyasal reaksiyonlar yoluyla oluşur. Bu reaksiyonlara NOX, metan, CO ve VOC’ler (etan
(C2H6), etilen (C2H4), propan (C3H8), benzen (C6H6), toluen (C6H5), xylen (C6H4) gibi kimyasal
maddelerde eklenir. Ozon çok güçlü bir oksidasyon maddesidir. Birçok biyolojik madde ile etkileşimde
bulunur. Tüm solunum sistemine zarar verebilir. Ozonun zararlı etkisi derişim oranına ve ozona
maruziyet süresine bağlıdır. Çocuklar büyük bir risk grubunu oluşturur. Diğer gruplar arasında öğlen
saatlerinde dışarıda fiziksel aktivitede bulunanlar, astım hastaları, akciğer hastaları ve yaşlılar bulunur.*
Çizelge A.2 – İlimizde (2012) Yılında Evsel Isınmada Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
Yıl
Yakıtın
Cinsi (*)
2012
Yerli Kömür
İthal Kömür
Doğalgaz
Temin
Edildiği
Yer
Tüketim
Miktarı
(ton)(**)
193.000
44.544
148.355.330
30.000
Sosyl Yard.köm.
Alt Isıl Değeri
(kcal/kg)
5750(-250)
7000 (-250)
8250
4800
Yakıtın Özellikleri
Uçucu
Toplam
Toplam
Madde
Kükürt
Nem
(%)
(%)
(%)
1,0
20
12-28
0,8
10
2
25
Kül
(%)
18
14
25
(*) Yerli kömür, ithal kömür, briket, biyokütle, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kömürü, odun gibi.
Çizelge A.3– İlimizde (2012) Yılında Sanayide Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
Yıl
2012
Yakıtın
Cinsi (*)
Temin
Edildiği
Yer
Tüketim
miktarı
(ton) (**)
Alt Isıl Değeri
(kcal/kg)
İthal
6500 (min.)
Yerli
5750 (min.)
Doğalgaz
Briket
Fuel-oil
Yakıtın Özellikleri
Uçucu
Toplam Toplam
Madde
Kükürt
Nem
(%)
(%)
(%)
36
1
1,0(ma 20(max
x.)
.)
9.155
(*) Yerli kömür, ithal kömür, briket, biyokütle, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kömürü, odun gibi.
9
Kül
(%)
18(max.
)
Çizelge A.4 –İlimizde 2012) Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
3
Yakıtın Kullanıldığı Yer
Tüketim Miktarı (m )
Toplam (Konut-Sanayi)
Isıl Değeri (kcal/kg)
148.355.330
9.155
Egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne yönelik ilimizdeki faaliyetler A.5. Bölümünde verilmektedir.
Çizelge A.5- İlimizde (2012) Yılı İldeki Araç Sayısı ve Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
Toplam
17.526
76.346
328.855
Toplam
Diğerleri
59.926
Diğerleri
Ağır Ticari
162.710
Ağır Ticari
Hafif Ticari
2011
Binek
Otomobil
Yıl
Binek
Otomobil
Hafif Ticari
Egzoz Ölçümü
Yaptıran
Araç Sayısı
Araç Sayısı
181.707
A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar
Konya İlinde hava kirliliğine neden olan en büyük kaynaklar sanayiden kaynaklanan emisyonlar,
evsel ısınma kaynaklı emisyonlar ve trafikten kaynaklanan emisyonlardır. İlin kent merkezinde hava
kirliliğinin artışında trafikten kaynaklanan kirlilik önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle trafiğe çıkan
araçların egzoz gazı ölçümlerini yaptırmalarının sağlanması ve çevre yolları inşa edilerek şehir içi
trafiğinin bir bölümünün şehir dışına taşınması ve hızlandırılması hedeflenmektedir. Hava kirliliğine
temel teşkil eden çarpık kentleşme sorununun giderilmesi için hakim rüzgar yönü göz önünde
bulundurulmadan kentin batı bölümüne yerleştirilmiş olan küçük sanayi tesislerinin kent dışına taşınması
düşünülmektedir.
Son yıllarda yenilenebilir enerji konusunda özellikle rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar
sayesinde 2015 yılı sonunda toplam elektrik tüketiminin %10’luk bir kısmının rüzgar enerjisi ile
karşılanabileceği beklenmektedir.
İlde enerji verimliliğinin artırılması amacıyla verimli kullanımı teşvik edecek afişler ve bilgi
broşürleri hazırlanmış ve kamu binalarında, okullarda ve özel işletmelerde halkın ilgisine sunulmuştur.
Hava kirliliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesi ve iklim değişikliğine neden olan CO2
emisyonlarının azaltımı amacıyla inşa edilen çevre yolları boyunca kent içinde ve civarında ağaçlandırma
ve yeşil alan çalışmaları yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM), Konya
Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün birlikte yürütmüş olduğu 2 yıllık çalışma
sonunda 2012 yılında tamamlanan IKONAIR projesi ile Konya hava kalitesi detaylı bir şekilde çalışılmış
10
ve tüm olumlu olumsuz senaryo değerlendirmeleriyle 2012-2019 yıllarını kapsayan geniş kapsamlı eylem
planları hazırlanmış ve bu doğrultuda İl Mahalli Çevre Kurulu 2012/02 sayılı kararı ile uyun olanların
belirlenmesi suretiyle Konya Hava Kalitesi Eylem Planları uygulamaya konulmuştur.
Konya’daki hava kalitesi değerlendirmesinde (i) sürekli izleme (sabit istasyonlar), (ii) özel ölçüm
kampanyası (pasif örneklemeler) kullanılarak hava kirleticilerinin direk ölçümleri ve (iii) kapsamlı
emisyon envanteri, meteorolojik veri ve dağılım modeli (OPS) kullanılarak dağılım modellemesi şeklinde
3 yollu bir yaklaşım izlenerek, kentin hava kalitesinin mevcut durumu ortaya çıkartılmıştır.
Konya ilinde bulunan dört adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu verileri saatlik olarak
meteorolojik faktörler eşliğinde değerlendirilmiş, yaz ve kış iki ayrı sezonda kısa süreli pasif örnekleme
izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, sonuçları analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı emisyonlar için öncelikle envanter çalışmaları yapılmış, ardından
tüm kaynaklar için emisyon hesaplamaları yapılmış ve bu emisyon verileri ile hava kalitesi dağılım
modeli çalıştırılarak konsantrasyon dağılım haritaları oluşturulmuştur.
Son aşamada olumlu ve olumsuz senaryolar hazırlanarak emisyon hesaplamaları yenilenmiş ve
model program vasıtasıyla senaryolar için muhtemel kirlilik dağılım haritaları çıkartılarak bu doğrultuda
eylem planları hazırlanmıştır.
Konya haritası üzerinde yerleşim bölgeleri esas alınarak 1x1 km lik gridler oluşturulmuş toplam
624 tane olan herbir grid için emisyonlar hesaplanmıştır.
Her bir grid için merkez koordinatları belirlenerek gridler içerisindeki hava kirliliği
parametrelerinden PM10, SO2 ,NOx ve CO’in saatlik değerleri belirlenmiştir.
11
İl bazında evsel ısınma, trafik ve sanayi
kaynaklı emisyonların belirlenebilmesi için
farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında,
uluslararası
emisyon hesaplama
kılavuz
dokümanlarındaki emisyon faktörleri dikkate
alınarak emisyon yükleri hesaplanmıştır. PM10
emisyonlarının
kaynak
dağılımları
incelendiğinde, evsel ısınma kaynağı ana
kaynak olarak ortaya çıkmıştır ve türüyle
ilişkisini tanımlamaktadır. Sanayi de bir diğer
ana kaynak türü olarak hesaplanmıştır.
Şekil.A.1 Üç ana kaynak türüne ait toplam PM10 emisyonları ve evsel ısınma alt kategorileri.
Emisyon hesaplamalarında salınan toplam SO2
miktarı (5138 T/yıl) yaklaşık PM10 miktarına
eşittir (5059 T/yıl). SO2 kaynak dağılımları
incelendiğinde sanayi ana kaynak olarak ortaya
çıkarken evsel ısınma ikincil kaynak olarak
hesaplanmıştır.
Şekil A.2 . Üç ana kaynak türüne ait toplam SO2 emisyonları ve konut ısınması alt kategorileri.
NO2 emisyonlarının pek çoğuna endüstriyel
emisyon kaynakları ve trafik neden olmaktadır.
Kentsel bölgelerin çoğundan farklı değildir ve
Konya için evsel ısınmanın sadece küçük bir
katkı sağladığı tespit edilmiştir.
Şekil A.3. Üç ana kaynak tipinden NO2 emisyonlarının toplamı evsel ısınmanın alt kategorileri.
12
Emisyon envanteri sonuçlarının değerlendirilmesi şunları göstermektedir;
 PM10 emisyonları ana kaynak olarak ısınma ve sanayiden kaynaklanmakta olup kaynak bazında
evsel ısınmadan (%66), sanayiden (%27) ve trafikten (%7) gelmektedir.
 SO2 emisyonları ana kaynak olarak ısınma ve sanayiden kaynaklanmakta olup kaynak bazında
evsel ısınmadan (%38), sanayiden (%59) ve trafikten (%3) gelmektedir.
 NO2 emisyonları ana kaynak olarak trafik ve sanayiden kaynaklanmakta olup kaynak bazında
evsel ısınmadan (%4), sanayiden (%53) ve trafikten (%43) gelmektedir.
Dağılım Modellemesi ile Oluşturulan Kirlilik Haritaları
65
60
55
50
45
40
35
Maruziyet Grafiği
>6
5
60
-
55
-
50
-
45
-
40
-
35
-
30
-
<3
0
PM10 Konsantrasyonu - 2012
Şekil.A.4. 20 µg/m3 arka plan seviyesi kullanılarak, emisyon envanteri ve meteorolojik parametrelerle Konya yıllık
ortalama PM10 konsantrasyonlarını gösteren haritalar.
13
Haritalarda Konya il merkezinde, özellikle evsel ısınma ve trafik olmak üzere, kaynakların etkileri açıkça
görülmektedir.
Maruziyet Grafiği
>5
0
40
30
20
0
50
40
-
30
-
20
-
10
-
51
<5
SO2 Konsantrasyonu - 2012
Şekil A.5 Konya bölgesinde yıllık ortalama SO2 konsantrasyonlarını gösteren haritalar
Maruziyet Grafiği
>8
0
30
-4
0
40
-5
0
50
-6
0
60
-7
0
70
-8
0
<3
0
NOx Konsantrasyonu – 2012
Şekil A.6. Konya bölgesinde yıllık ortalama NOx konsantrasyonlarını gösteren haritalar.
Konya’daki mevcut hava kalitesinin durumu halen belirlenen limit değerler içerisindedir ancak bu
durum otonom gelişimde birkaç yıl içerisinde değişecektir özellikle yıllık ortalama PM 10 seviyeleri çok
yüksek olacaktır ve PM10 konsantrasyonları için aşım günlerinin sayısı yıllık olarak 35’in üzerinde
olacaktır.
14
KONYA HAVA KALİTESİ EYLEM PLANLARI 2013-2019
İl Mahalli Çevre Kurulu 2012/02 sayılı kararı ile uygulama süreci başlatılan Konya Hava Kalitesi
Eylem Planları;





















Merkezi sistem katı yakıtla ısınan binalarda kömür kullanımının sonlandırılması,
Kamu kurum ve kuruluşlarında kömür kullanımının sonlandırılması,
Bireysel ısınmada kömür kullanımının azaltılması ve alternatif temiz yakıt kullanımının teşvik
edilmesi,
Binalarda enerji tasarrufu için standartlara uygun ısı yalıtımı yapımının teşvik edilerek
yaygınlaştırılması,
Sanayi sitelerinde atıkların yakıt olarak kullanılmasının önlenmesi için toplama sistemlerinin
oluşturulması,
Ekmek/etliekmek fırınlarında odun ve türevi atıkların yakıt olarak kullanımının önlenmesi ve baca
filtre teknolojilerinin yenilenmesi,
Aykent ayakkabıcılar sanayi sitesinde merkezi ısınma sisteminin kurulması,
Süt üretim tesislerinin üretim ve ısınmada kömür kullanımının sonlandırılması – filtre
teknolojilerinin yenilenmesi,
Dökümcüler sanayinde yer alan işletmelerde kömür kullanımının sonlandırılması,
Hazır beton tesislerinin kapalı sistem üretime geçmesi,
Kömür üretim tesislerinin kapalı sistem üretime geçmesi,
Taş ocaklarından kaynaklanan emisyonların %50 oranında azaltımının sağlanması,
Kimya sektöründe prosesten kaynaklanan emisyonların azaltımının sağlanması,
Çimento fabrikasından kaynaklanan nox emisyonlarının azaltımının sağlanması,
Trafikte seyreden araçlar için anlık egzoz emisyon denetimlerinin yapılması,
10 numara yağın araçlarda kullanımının engellenmesi,
Toplu ulaşımın teşviki, yaygınlaştırılması ve Alaattin bulvarı-yeni adliye sarayı arası tramvay
hattının faaliyete geçmesi ile trafik emisyonlarının azaltılması,
Bisiklet kullanımının, güvenli ulaşım için oluşturulan 196 km lik bisiklet yol ağınının kullanımı
ile teşviki ve bisiklet yol ağının genişletilmesi,
Yeni çevre yolu yapımının tamamlanması ile şehir içi trafik emisyonlarının azaltılması,
Hava kalitesi izleme istasyonlarında ölçüm parametrelerinin artırılması ve meteorolojik
sensörlerin kurulması,
Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı kirletici emisyonların azaltımı ve önlenmesini içeren 20 farklı
eylem planından oluşmaktadır.
A.4. Ölçüm İstasyonları
Konya İlinde iki adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına
bağlı ve iki adet Konya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet sabit hava kalitesi izleme
istasyonu bulunmakta olup, istasyonlarda sürekli olarak kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (PM10)
parametreleri otomatik cihazlarla ölçülmektedir ve saatlik ortalama değerler olarak alınmaktadır. İzleme
istasyonları Aydınlık, Mevlana, Meram ve Horozluhan bölgelerinde konumlandırılmıştır.
15
BAKANLIK
HOROZLUHAN
İSTASYONU
BÜYÜKŞEHİR BL.
SELÇUKLU
İSTASYONU
BÜYÜKŞEHİR BL.
KARATAY
İSTASYONU
BAKANLIK
MERAM
İSTASYONU
KONYA HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI
Harita A.1 – İlde Bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarının Yerleri (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012)
Çizelge A.6- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen Parametreler (Konya Büyükşehir
Belediyesi, 2012)
İstasyon Adı
Kükürtdioksit
(mikrogram/m3) / yıl.2012
Partikül Madde
(mikrogram/m3) /yıl.2012
8
18
17
20
16
79
68
53
72
70
Selçuklu
Mevlana
Horozluhan
Havzan
Yıllık Ort.
Çizelge A.7- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Aşım Sayıları (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012)
İstasyonlar
Mevlana
Aydınlık
Meram
Horozluhan
AB Limit Değeri
(ugr/m3)
Yıllık Ortalama
*Aşım Sayıları
Yıllık Ortalama
*Aşım Sayıları
Yıllık Ortalama
*Aşım Sayıları
Yıllık Ortalama
*Aşım Sayıları
2007
50
126
336
114
327
99
313
129
325
2008
50
143
334
107
289
105
270
114
322
2009
50
55
109
66
165
88
267
69
189
2010
50
29
59
80
207
73
151
58
148
16
2011
50
40
68
77
196
58
120
74
105
HKDYY Limit Değerleri
(ugr/m3)-yıllara göre azaltım
2012
50
68
196
79
202
72
160
53
122
2007
300
126
23
114
19
99
15
129
0
2008
300
143
39
107
12
105
18
114
8
2009
260
55
14
66
15
88
17
69
11
2010
220
29
….
80
22
73
14
58
….
2011
180
40
14
77
31
58
24
74
6
2012
140
68
42
79
35
72
29
53
7
Çizelge A.8- İlimizde Hava Kalitesi İzleme Ağı Aylık Kükürtdioksit (SO2) ve Partükül Madde(PM)
Ortalama Sonuçları
Çizelge A.9- İlimizde 2012 Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır
Değerin Aşıldığı Gün Sayıları (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012)
Ocak
MEVLANA
SO2
PM10
42
78
Şubat
Mart
52
25
103
31
Nisan
Mayıs
12
4
Haziran
Temmuz
Ağustos
AGS*
5
7
AYDINLIK
SO2
PM10
17
107
AGS*
10
19
14
136
63
11
23
14
8
2
82
46
1
6
7
6
14
60
51
4
5
49
60
45
Eylül
Ekim
6
9
78
97
1
5
5
6
70
73
1
Kasım
Aralık
17
31
123
141
10
13
6
9
116
107
6
6
ORTALAMA
8
79
18
68
* Sınır değerin aşıldığı gün sayısı
17
MERAM
SO2
PM10
25
109
44
126
31
57
33
61
35
43
18
42
6
50
5
39
5
67
8
62
7
95
25
112
17
53
AGS*
9
8
1
3
7
HOROZLUHAN
SO2 PM10
33
60
34
32
32
52
28
87
14
50
13
39
3
49
5
28
6
47
9
65
18
72
12
60
20
72
AGS*
2
2
2
2
Çizelge A.10 – Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (Rapor Yılı) Yılında Hava
Kalitesi Sınır Değerleri
SO2: kükürtdioksit
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
1
HKDYY
1 saatlik ortalama
sınır değer (mg/m3)
350
-
Günlük ortalama
sınır değer (mg/m3)
125
2
150
Aşılmaması istenen
gün sayısı (mg/m3)
3
-
Sınır değerin
aşıldığı gün sayısı
Yıllık ortalama sınır
değer (mg/m3)
20
1 saatlik ortalama
sınır değer (mg/m3)
200
-
Günlük ortalama
sınır değer (mg/m3)
300
Aşılmaması istenen
gün sayısı (mg/m3)
18
-
Sınır değerin
aşıldığı gün sayısı
Yıllık ortalama sınır
değer (mg/m3)
40
0
68
NO2: azotdioksit
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
HKDYY
Partikül Madde 10
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
HKDYY
Günlük ortalama sınır
değer (mg/m3)
50
1
140
Aşılmaması istenen gün
sayısı (mg/m3)
35
-
Sınır değerin aşıldığı gün
sayısı
Yıllık ortalama sınır değer
(mg/m3)
40
78
Günlük ortalama sınır
değer (mg/m3)
2
14
Aşılmaması istenen gün
sayısı (mg/m3)
-
Sınır değerin aşıldığı gün
sayısı
Yıllık ortalama sınır değer
(mg/m3)
10
CO: karbon monoksit
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
HKDYY
1
2
HKDYY: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
3
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
4
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
5
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
18
A.5. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü
TS 12047 “Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin- Kurallar” standardını sağlayan sabit istasyon
veya TS EN ISO/IEC 17020:2004 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel
Kriterler” standardını sağlayan Araç Muayene İstasyonu vasfına sahip 53 adet egzoz gazı emisyonu
ölçüm istasyonu ile protokoller imzalanmıştır.
Çizelge A.11- Egsoz İstasyon Sayısı ve Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
İLÇE ADI
Egzoz
İstasyon
Sayısı
Karapınar;
Çumra; 2; 2; 4%
4%
Selçuklu
24
Karatay
8
Meram
1
Akşehir
5
Ereğli
4
Seydişehir
3
Ereğli; 4; 7%
Beyşehir
3
Çumra
2
Karapınar
2
Ilgın
1
TOPLAM
53
Akşehir; 5;
9%
Meram ; 1;
2%
Karatay; 8;
15%
Ilgın; 1; 2%
KONYA İLİ DAHİLİNDEKİ
EGZOZ İSTASYON SAYISI
2011
Beyşehir; 3;
6%
Seydişehir;
3; 6%
Selçuklu;
24; 45%
İlimizde, egzoz emisyon ölçüm yetki belgesi olan istasyonlarda yapılan egzoz gazı emisyonu
ölçümü yapılan taşıt sayılarının yıllar itibariyle dağılımı ve aylık değişimleri; aşağıdaki şekilde
gerçekleşmiştir.
20,000
15,000
10,000
2007
5,000
2008
0
2009
2010
2011
2012
Grafik A.1- Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapılan Taşıt Sayılarının Yıllar İtibariyle Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
19
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerin Dair
Yazılım proğramının kullanımı kapsamında İl Müdürlüğümüzce yazılım yöneticisi belirlenmiştir.
İlimizde yetki verilen 53 adet egzoz emisyon ölçüm istasyonunda inceleme ve denetimler yapılmış
olup; istasyon bilgileri kayıt altına alınmıştır. Bakanlığımız resmi internet sitesindeki veri portalına bilgi
girişleri yapılmıştır.
A.6. Gürültü
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda mahallinde kısa sürede gürültü şikâyetlerine ulaşmak, şikâyetleri
değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere;2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesine istinaden
çevre denetim birimini kuran, personel ve ölçüm ekipmanı bazında Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde getirilen esas ve kriterleri sağlayan belediye
başkanlıklarına 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Genelge çerçevesinde yetki devri yapılmaktadır.
Bu kapsamda; gürültü şikâyet denetim ve kontrol çalışmalarında İlimiz Karatay ve Meram İlçesi
sınırları içinde Konya Büyükşehir Belediyesine, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Selçuklu Belediyesine
Bakanlığımızca yetki devri yapılmıştır. Yapılan yetki devri kapsamında Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından 41 adet; Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından 112 adet gürültü konulu şikayete
istinaden denetimler yapılmış olup, denetimler sonucu yetki devri yapılan belediyelerce Kabahatler
Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanmıştır.
Yine İl Müdürlüğümüze İl merkezi ve merkez ilçeler içerisinde ulaşan toplam 32 adet gürültü
konulu şikayet, yetki devri yapılan Belediye Başkanlıklarına incelenmek amacı ile gönderilmiş olup, İl
Müdürlüğümüzce İlçelerde eğlence mekanlarında yapılan planlı denetimler sonucu toplam 5 adet
tesis/işletmeye ilgili yönetmelikte belirtilen önlemleri almadığı ve standartlara aykırı şekilde gürültü ve
titreşime neden olduğundan İl Müdürlüğümüzce toplam 94.235 Türk lirası idari yaptırım uygulanmıştır.
10
9
8
4
1
0
Eğlence
Şantiye
Sanayi
Trafik
İşyeri
Diğer
Grafik A.2– İlimizde (2012) Yılında Gürültü Konusunda Yapılan Şikayetlerin Dağılımı (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönden olumsuz etki yapan çevresel gürültü ile
ilgili 2012 yılı içerisinde Belediye Başkanlığına ulaşan 69 adet gürültü şikâyeti yerinde kontrol edilerek
ses ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılmıştır.
20
Gürültüye sebebiyet veren mekanlar Büyükşehir Belediyesi Teknik Ekiplerince sürekli kontrol
altında tutulmaktadır.
2012 Yılına ait Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gürültü konusunda yapılan şikayetlerin
dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
35
30
İŞYERİ
25
DERSANE
20
DÜĞÜN SALONU
15
EĞLENCE YERİ
10
ENDÜSTRİ TESİSİ
5
HASTANE
0
OTEL
OTOPARK
ŞANTİYE
Grafik A.3- 2012 Yılında Gürültü Konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi Yapılan Şikayetlerin Dağılımı
Bu denetimlerde işletmelere Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
çerçevesinde sınır değerlerin aşıldığı, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği durumlar için tedbir almaları
sağlanarak idari yaptırımlar uygulanmıştır. Gürültü kirliliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen denetimler
neticesinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine uygulanan idari yaptırım kararı toplam ceza tutarı
37.947,00 TL’dır.
A.7. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün
(TÜSSİDE) birlikte yürüttüğü “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında
21
Farkındalık Geliştirme Projesi” ile Türkiye’nin 4 coğrafi bölgesinde kentsel, kırsal ve kıyı alanlarındaki
iklim değişikliği risklerinin yönetimi için ulusal ve bölgesel kapasite geliştirilmesi ve eğitimin
yaygınlaştırılması yoluyla iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusunda farkındalık yaratılması
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan dört (4) Çalıştay’dan sonuncusu 6 Aralık 2012
tarihinde Konya’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın raporu “İklim Değişikliğinin Etkileri Ve İklim
Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme Projesi 4. Çalıştay Raporu” adı ile
yayınlanmıştır.(www.iklimdegisikligineuyum.org/Konya.pdf)
Çalışmaya yerel otoritelerden, akademisyenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum
kuruluşlarından, üniversite öğrencilerden toplam 85 kişi (proje ekibi hariç) katılım göstermiştir.
Çalıştaylar ile iklim değişikliğinin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca,
bölgesel ve yerel gereksinimlerin ortaya çıkarılması ile iklim değişikliğine uyum ve mücadeleye ilişkin
katılımcılardan çözüm önerileri oluşturmaları istenmiştir.
A.8.Sonuç ve Değerlendirmeler
Konya’da 3 adet Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte kurulu bulunan özel organize sanayi
bölgelerinde çimentodan şekere, makineden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, gıdadan
ambalaja, elektrik-elektronikten kağıt sanayine kadar oldukça değişik ve geniş üretim alanlarında faaliyet
gösterilmektedir.
Sanayinin büyük bölümü şehir merkezinin kuzey bölümüne konuşlandırılmış durumdadır. Konya
İli sınırları içerisinde 705 adet (A ve B Grubu) Emisyon İzni almış sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Şehir
merkezinde kirletici vasfı yüksek olan 167 adet sanayi kuruluşu ve trafikte bulunan 180.000 araç sayısı
2010 yılı itibariyle %60 oranında artış göstererek 291.900 adete ulaşmış durumdadır.
Kent merkezinde ısınma envanteri oluşturulan 265.489 konuttan 88.899 konut ısınmada doğalgaz
kullanırken geri kalan 176.590 konut ısınma amaçlı kömür kullanmaktadır. Kentte ısınma amaçlı
doğalgaz kullanım oranı yaklaşık %34 civarındadır.
Konya İlinde iki adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına
bağlı ve iki adet Konya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet sabit hava kalitesi izleme
istasyonu bulunmakta olup, istasyonlarda sürekli olarak kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (PM10)
parametreleri otomatik cihazlarla ölçülmektedir ve saatlik ortalama değerler olarak alınmaktadır. İzleme
istasyonları Aydınlık, Mevlana, Meram ve Horozluhan bölgelerinde konumlandırılmıştır.
PM10 için yüksek konsantrasyonlar merkezde ve kuzeydeki (sanayi) lokasyonlarda net olarak
görülmektedir. SO2 için daha çok şehir merkezinde bir yoğunluk olup diğer bölgelerde aynı trendde
seyretmektedir. NOx için (NO2 dahil) yüksek seviyeler kent merkezinde yeralan sanayi sektörü ve yoğun
trafik caddeleri ile örtüşmektedir.
Kaynaklar
Tüik,2012
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2012)( http://www.mgm.gov.tr/)
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü,2012
Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı,2012
www.iklimdegisikligineuyum.org/Konya.pdf
22
B. SU VE SU KAYNAKLARI
B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli
B.1.1. Yüzeysel Sular
YERÜSTÜ SUYU
( İl çıkışı toplam ortalama akım )
Uludere
Beyşehir gölü
Çavuş deresi
Süberte çayı
Çarşamba çayı
Zanapa deresi
May deresi
Meram çayı
Sille deresi
İnsuyu deresi
Göksu nehri
Yunak Gökpınar deresi
Ilgın deresi
Bakırpınarı, Zengi, Beşgöz kaynakları
Diğerleri
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
143,2
446,0
37,4
117,9
164,8
233,6
53,6
51,0
2,0
14,7
818,7
223,2
124,0
36,4
472,5
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
hm³/yıl
YERALTI SUYU
(İldeki toplam rezerv)
:
1 508,0
hm³/yıl
TOPLAM SU POTANSİYELİ
:
4 447,0
hm³/yıl
DOĞAL GÖL YÜZEYLERİ
Beyşehir gölü
Tuz gölü
Hotamış gölü
Ereğli Akgöl
Akşehir Gölü
:
167 640
ha
:
58 000
ha
:
78 536
ha
:
22 600
ha
:
8 504
ha
: DSİ Bölge Müd. görev alanı içerisinde değildir.
BARAJ REZERVUARI YÜZEYLERİ
Apa barajı
May barajı
Altınapa barajı
Sille barajı
İvriz barajı
Derebucak barajı
Bağbaşı Barajı
Damlapınar Barajı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3 348
1 260
677
298
34
483
78
464
54
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
Seddelemeli Rezervuar Yüzeyleri
Çavuşçu depolaması
Suğla depolaması
:
:
:
6 797
2 797
4 000
ha
ha
ha
23
2 939,0
hm³/yıl
AKARSU YÜZEYLERİ
Göksu nehri
Çarşamba çayı
Süberte çayı
Diğerleri
:
:
:
:
:
71
37
14
3
17
ha
ha
ha
ha
ha
GÖLET REZERVUARI YÜZEYLERİ :
855
ha
May göleti
Osmancık göleti
Mecidiye göleti
Bulcuk göleti
Doğanhisar göleti
Evliyatekke göleti
Başhüyük göleti
Derbent göleti
Deştiğin göleti
Ladik göleti
Çayhan göleti
Cihanbeyli göleti
Akviran göleti
Çukurçimen göleti
Bostandere göleti
Aydoğmuş göleti
Hadim göleti
Güneydere göleti
Karaağa göleti
Çiftliközü göleti
Aşağıçiğil göleti
Beykavağı göleti
Çavuş göleti
Ayaslar göleti
Taraşçı göleti
Selçuklu Malas Göleti
Hadim İnönü
Çağlayan Göleti
Erenkaya Göleti
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
28
18
46
14
23
14
32
18
16
31
48
173
40
8
40
65
8
10
25
25
25
17
16
23
11
33
12
24
12
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
TOPLAM SU YÜZEYLERİ
:
178 711
ha
24
GÖLET VE YERÜSTÜ SUYU SULAMA TESİSLERİ
TESİSİN ADI
1- Çukurçimen göleti sulaması
2- Bostandere göleti sulaması
3- Mecidiye göleti sulaması
4- Güneydere göleti sulaması
5- May göleti sulaması
6- Osmancık göleti sulaması
7- Aydoğmuş göleti sulaması
8- Hadim göleti sulaması
9- Akviran göleti sulaması
10- Cihanbeyli göleti sulaması
11- Bulcuk göleti sulaması
12- Doğanhisar göleti sulaması
13- Evliyatekke göleti sulaması
14- Başhüyük göleti sulaması
15- Çayhan göleti sulaması
16- Ladik göleti sulaması
17- Deştiğin göleti sulaması
18- Derbent göleti sulaması
19- Karaağa göleti sulaması
20- Aşağıçiğil göleti sulaması
21- Çiftliközü göleti sulaması
22- Beykavağı göleti sulaması
23- Çavuş göleti sulaması
24- Ayaslar göleti sulaması
25- Taraşçı göleti sulaması
26-Hadim İnönü Yaylası Göleti Sulaması
27-Selçuklu Malas Göleti Sulaması
28- Bozkır Çağlayan Göleti
29- Meram Erenkaya Göleti
İli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
KONYA İLİ TOPLAMI
İşletmeye
Açıldığı
Yıl
1982
1983
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1992
1992
1995
1995
1995
1997
1998
1998
1998
2003
2005
2006
2006
2008
2008
2009
2010
2011
2011
2013
2013
Sulama
Alanı
ha
44
85
547
15
200
220
530
35
420
1 210
364
244
110
56
721
228
177
308
710
306
690
498
138
290
190
195
115
713
130
9 489
25
Çizelge B.1- İşletmede Olan Baraj Ve Depolamaların Karakteristikleri (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü;2012)
YÜKSEKLİĞİ
SIRA
NO
BARAJ ADI
1
SİLLE
KONYA 1960
2
MAY
3
APA
4
ALTINAPA
5
İVRİZ
İLİ
BİTİŞ
YILI
ENERJİ
ÜRETİMİ
(GWh/yıl)
İÇME
SUYU
hm3/yıl
-
-
-
42,7
-
-
-
1 327 000
171,6
-
-
-
31,5
975 000
32,3
-
-
37,8
44,0
65,0
5 915 000
83,0
-
-
-
DOLGU DEPOLAMA KURULU
Talvegden Temelden HACMİ HACMİ
GÜÇ
(m)
(m)
(m3)
(hm3)
(MW)
TİPİ
AMACI
Kaya dolgu
Sulama+Taşkın
39,0
40,0
320 000
2,5
KONYA 1960 Toprak dolgu
Sulama+Taşkın
19,1
19,6
273 000
KONYA 1962 Toprak dolgu
Sulama
29,8
30,8
Sul. + İçme s.+Taşkın
30,5
Sulama + Taşkın
KONYA 1967
Kaya dolgu
KONYA 1983 Toprak dolgu
6
DEREBUCAK KONYA 2007
Kaya dolgu
Sulama
40,8
51,8
666 000
11,7
-
-
-
7
DAMLAPINAR KONYA 2012
Kaya Dolgu
Sulama
54
57,5
634 000
10,13
-
-
-
109
115
3 952 000
360
-
8
BAĞBAŞI
KONYA 2012
9
ÇAVUŞCU
KONYA 1970 Toprak sedde
Sulama
7,0
8,0
1 306 000
184,1
-
-
-
10
SUĞLA
KONYA 2003 Toprak sedde
Sulama
7,5
8,5
13 000 000
258,5
-
-
-
11
BEYŞEHİR
Sulama + İçme suyu
-
-
Regülatör
5 409,9
-
-
27,0
6566,43
-
147.5
164,8
KONYA 1914
Kaya Dolgu Sul. + İçme suyu + Enerji
Tabii göl
TOPLAM
( * ) Tüm proje kapsamındaki yıllık enerji üretimi toplamıdır.
( ** ) Tüm proje kapsamında verilecek içme suyu miktarıdır.
26
* 147,5 Gwh/yıl **100
Çizelge B.2-İşletmede Olan Gölet Ve Yerüstü Suyu Sulamalarına Ait Karakteristikler(DSİ 4. Bölge
Müdürlüğü;2012)
SIRA
ADI
İLİ
NO
İŞLET.
AÇIL.
YIL
TİPİ
AMACI
YÜKSEKLİĞİ
(m )
DOLGU Depolama Sulama
Hacmi
HACMİ
Alanı
3
( hm3 )
(
m
)
( ha )
Talvegden Temelden
GÖLETLER
1
Çukurçimen göleti
Konya
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Bostandere göleti
Mecidiye göleti
Güneydere göleti
May göleti
Osmancık göleti
Aydoğmuş göleti
Hadim göleti
Akören göleti
Cihanbeyli göleti
Bulcuk Göleti
Doğanhisar göleti
Evliyatekke göleti
Başhüyük göleti
Çayhan göleti
Ladik göleti
Deştiğin göleti
Karaağa göleti
Derbent göleti
Çiftliközü göleti
Aşağıçiğil göleti
Beykavağı göleti
Çavuş göleti
Ayaslar göleti
Taraşçı göleti
İnönü Yaylası Göleti
Malas Göleti
Erenkaya Göleti
Çağlayan Göleti
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
1982
1983
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1992
1992
1995
1995
1995
1997
1999
1999
1999
2005
2003
2006
2006
2008
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2012
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Kargir
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Kaya dolgu
Kaya dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
Toprak dolgu
TOPLAM
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
Sulama
12,0
5,5
14,9
3,5
21,8
21,2
21,0
11,5
20,5
14,8
22,5
29,2
18,0
7,5
23,5
19,8
22,0
26,0
24,0
36,5
21,0
38,0
20,0
37,0
24,0
15,0
8,5
19,9
5,0
25,0
27,0
27,0
13,5
24,0
17,8
33,0
37,7
22,0
11,5
36,0
23,8
28,0
31,0
29,0
43,0
30,0
42,0
26,0
40,0
27,0
25,0
31,0
28,0
33,0
45 000
37 000
217 000
100
260 000
230 000
438 000
60 000
313 000
550 000
436 000
280 000
68 000
55 000
680 000
502 000
276 000
386 000
476 000
674 000
475 000
498 000
235 000
275 000
500 000
170 000
813 000
258 500
200 000
0,3
0,7
2,0
0,1
1,7
1,5
4,7
0,3
2,6
8,5
1,2
2,0
0,9
0,6
3,7
1,6
1,3
2,0
1,6
3,0
1,9
1,8
1,04
2,6
0,805
1,075
2,91
0,78
4,5
57,71
27
44
85
547
15
200
220
530
35
420
1 210
364
244
110
56
721
228
177
710
308
690
306
498
138
290
190
195
115
130
713
9 489
B.1.2. Yeraltı Suları
Çizelge B.3-Yer Altı Suyu Bilgileri (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü;2012)
KONYA
Hesaplanan Rezerv (m3/yıl)
1,508,000,000.00
Tahsis edilen Su Miktarı (m3/yıl)
1,911,364,216.49
İzin verilen Emniyetli Rezerv Miktarı (m3/yıl)
1,508,000,000.00
Kullanılan İçme Suyu Miktarı (m3/yıl)
310,038,409.66
Kullanılan Sulama Suyu Miktarı (m3/yıl)
2,408,475,500.00
Kullanılan Toplam Yeraltısuyu Miktarı (m3/yıl)
2,718,513,909.66
Yeraltısuyu kaynakları ile sulanan toplam alan (ha)
481695.1
DSİ tarafından açılan Kuyu sayısı ve su miktarı ve sulama alanı
3339 - 150808 ha
Ruhsatlı Kuyu Sayısı
16066
Ruhsatsız Kuyu Sayısı
41071
Sulama Birliği Sayısı ve Sulama alanı
3-21875ha
Sulama Kooperatifi Sayısı ve Sulama alanı
211 - 142400 ha
Planlanan açılacak (2023'e kadar) Kuyu sayısı ve sulama alanı
Tahsis Edilen İçme Suyu Miktarı (m3/yıl)
310,038,409.66
Tahsis Edilen Sulama Suyu Miktarı (m3/yıl)
1,601,325,806.83
Yeraltı Su Kaynakları
Konya ilinde yeraltı sularının durumu belirlenirken il içerisinde yer alan ve birbirinden
bağımsız ovalar oluşturan Konya-Çumra-Karapınar Ovaları, Cihanbeyli-Yeniceoba-Kulu Ovaları
ayrı ayrı ele alınacaktır. Ovaları incelerken de ovaları oluşturan jeolojik formasyonlar, bunlardan su
taşımakta olanlar (Akiferler), bu formasyonlardaki yeraltı sularının derinliği, yeraltı suyu akış yönü,
kullanım amacı, kuyuların sayısı dağılım durumu ve bulundukları yerlerden söz edilecektir.
Konya-Çumra-Karapınar Ovaları:
Bu ovalarda su taşıyan formasyonlar Paleozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları ve mermerler,
mesozoik (Üst Kretase) yaşlı kireçtaşları, neojen yaşlı kireçtaşları ve Pliyokuvarterner yaşlı
çökellerdir.
Paleozoyik yaşlı kireçtaşları ve mermerler Altınekin ile Aksaray Ovalarına doğru yayılım
gösterirler. Konya Ovası'nın kuzeyinde mostra veren bu kayaçların Konya Ovası'na doğru
yayılımları belli değildir. Mostra verdikleri Konya ovası'nın kuzey ve kuzeydoğusunda faylanmayla
çok derinde kalmışlardır. bu nedenle yapılan sondajlarda adı geçen kireçtaşları ve mermerlere
erişmek mümkün olmamıştır. Görünür kalınlıkları 400 m. olan bu karbonatlı kayaçlara sondajlarla
ancak, ova kenarlarında ulaşılabilmektedir.
Mesozoik yaşlı kireçtaşları ise Konya Ovasının batısında Çumra ilçesinin güneyinde mostra
verirler. Buralarda yükseltileri oluştururlar. Konya-Çumra Ovaları'nda üzerlerindeki kalın Neojen
örtüden dolayı bu kirçetaşlarına da sondajlarda erişmek mümkün değildir.
Ovada yerlatı suyu taşıması en büyük potansileye sahip birim Neojen yaşlı kireçtaşlarıdır. en
önemli akiferi bunlar oluşturur. kalınlıkları yer yer değişmekle birlikte 250 m.'ye kadar ulaşır.
Konya ovası'nın kuzeyinde, Yukarıpınarbaşı ve çimento fabrikası çevresinde hemen yüzeyden
28
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
başlar. Ovaların güneyine doğru Alakova- Alibeyhüyüğü çevrelerinde de durum aynıdır. Ancak bu
kesimlerden doğu ve kuzeydoğuya doğru derine inerler. Konya kuzeyinde Tömek Köyü çevreside
100 m. derinlikte olmalarına rağmen, Tömek'ten doğuya doğru Divanlar Köyü çevresinde 300 m.
derinliktedirler. Altınekin Ovası'nda da yüzeyden başlarlar ve yeraltısuyu bakımından çok
verimlidirler.
Çumra çevresinde 5 m. derinlikte olan Neojen kireçtaşları, Çumra'dan kuzeye doğru İsmil
Kasabası çevresinde 250 m. derinliğe iner. Daha doğuda Göçü köyü çevresinde derinlik azalır.
Derinlik burada 100 m. kadardır. Buradan güneye gidildiğinde Hotamış çevreside Neojen
kireçtaşları yüzeyler. Buradan Karapınar'ın batısına kadar yüzeyde devam ederler. Karapınar'dan
kuzeye doğru çok derinlere inerler. Bu bölgede D.S.İ.’nin açtığı sondajların kireçtaşlarının
bulunduğu seviyeye erişememesi bunun kanıtıdır.
Ovalardaki diğer tüm birimleri örten ve ovaların hemen hemen tüm yüzeyini kaplayan
Pliyokuvaterner yaşlı genç çökellerin kalınlıkları ve litolojik özellikleri, ovanın her tarafında aynı
değildir. Çökeller Konya Ovası'nın batısında Hatip ve Alakova çevresinde kum ve çakıllardan
ibarettir. Doğuya doğru gidildikçe killi seviyeler hakim olmaya başlar. Yarma Kasabası çevresinde
250 m. kalınlığa erişen çökeller, kuzeydoğuya doğru Divanlar Kasabası çevresinde 300 m.'yi bulur.
Hotamış Gölü, kuzeyinde ise çimentolu çakıltaşı, kum, çakıl ve kilden oluşmuş göl çökelleri 100 m.
kalınlıktadır.
Yeraltısularının Derinliği ve Akış Yönü:
İl içerisinde bölümlenen ovaların en önemlisi, Konya-Çumra-Karapınar Ovalarıdır. Su
taşıyan formasyonlar çeşitlidir. Bu nedenle yeraltısuyu seviyesinin durumu da bu formasyonlara
bağlı olarak farklılık gösterir.
Yeraltı suyunun genel akım yönü güneybatıdan kuzeydoğuya doğrudur. Güneyde bulunan
Neojen yaşlı kireçtaşları ve marnlarla, batıda bulunan Kreatase yaşlı kireçtaşlarından ovalara büyük
ölçüde yeraltı suyu beslenimi vardır. Beslenmenin olduğu kesimde Apa Barajı ve Arpasaraycık
çevresinde yeraltı su seviyesinin derinliği 18-30 m. arasında değişir. Yeraltı su seviyesinin bu
derinliği, daha güneyde Kazımkarabekir, ilçesi ve karaman ili çevresinde de fazla değişmemektedir.
Yerlatı suyu akım yönünde kuzeye doğru gidildiğinde Çumra-Alibeyhüyüğü İçeriçumra
çevresinde yeraltı suyu seviyesi yüzeye yaklaşır. Alibeyhüyüğü ve İçeriçumra çevresinde ise yüzeye
çok yakın olup 1.5-3 m. derinliktedir. Hatip çevresinde 40 m. derinliğe kadar iner. Alakova'dan
itibaren 5-15 m. seviyesine yükselir. Konya yerleşim alanında 20-25 m. arasında değişiklik gösterir.
Konya-Çumra-Karapınar ovalarında yeraltı suyu seviyesinin en düşük olduğu aylar, kasım,
aralık ve ocak aylarıdır. Bu aylarda yağışların artması ve buharlaşmanın azalması sonucu yeraltı
suyu seviyesi yavaş yavaş yükselmektedir. Bu şekilde yükselmeye başlayan yeraltı suyu seviyesi
nisan, mayıs ve haziran aylarında maksimum durumuna gelir. Temmuzdan itibaren ise düşmeye
başlar. Yağışlardaki artma ve eksilmeler 4-5 aylık bir gecikme ile yeraltı suyu seviyesine ulaşır.
Ovalarda yerlatı suyu seviyesindeki değişmeler 0.6-160 m. arasındadır.
Ovalardaki Kuyular, Dağılımları ve Suların Kullanımı:
Çoğunluğu ovaların orta ve güney kesimlerinde olmak üzere incelenen ovalarda binin
üzerinde sığ kuyu bulunmaktadır. Kuyular, Pliyosen yaşlı göl çökellerinin yarı geçirimsiz
seviyelerinde açılmıştır. Bu yarı geçirimsiz seviyeler, alttaki Neojen yaşlı kireçtaşlarından basınçlı
29
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
bir şekilde üste doğru yayılır. Üstteki yarı geçirimsiz seviyelerin permeabilitesi çok düşük
olduğundan kuyular yeterince beslenememektedir. Kuyulardaki su seviyeleri yüzeyden 1 m. olup,
alınan sular daha çok hayvan sulamakta kullanılmaktadır. Konya Ovası'nın kuzeydoğusunda açılan
sığ kuyularda su seviyesi oldukça derin bulunmaktadır. Derinlikleri 25-40 m. arasında
değişmektedir.
Sondaj kuyularına gelince; Konya-Çumra-Karapınar Ovaları'nda içme ve sulama suyu
ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla D.S.İ., Köyhizmetleri ve özel şirketler 1956 yılından günümüze
kadar çok sayıda kuyu açmışlardır.
Ovalarda D.S.İ. tarafından 1992 yılı sonu itibariyle açılan kuyu sayısı kuzeydeki CihanbeyliKulu ve güneydeki Karaman ovaları dahil 1774'tür. Bunun dışında halk tarafından açılmış bir bu
kadar, hatta daha fazla sayıda kuyu ovalarda yer almaktadır. Bu kuyular aracılığı ile sulanan toplam
alan yaklaşık 76.000 hektardır.
Derinlikleri 23.m. ile 409 m. arasında değişen kuyuların verimleri de değişiktir. Tatlıcak
Kasabası çevresinde artezyen yapan kuyuların verimleri 0.5-60 lt/sn. arasında değişmektedir.
Konya-Çumra çevresinde açılan kuyuların verimleri 15-60 lt/sn dir. Karapınar ilçesi çevresindeki
kuyuların verimleri ise 13-25 lt/sn'dir.
Cihanbeyli-Yeniceoba-Kulu Ovaları:
Cihanbeyli Ovası'nda akifer karakteri gösteren formasyon Üst Miyosen yaşlı kireçtaşlarıdır.
Bunların dışında Pliyosen yaşlı kum ve çakılları da önemli miktarda olmamakla birlikte yeraltısuyu
taşır. Kireçtaşları, Cihanbeyli'nin batısında çok geniş alanlarda mostra verirler. bu kesimde
kireçtaşlarının yüzeyde görünür kalınlıkları 60 ile 100 m arasında değişmektedir.
Kulu Ovası'nda alüvyonu oluşturan kum ve çakıllarla Pliyosen yaşlı çakıltaşları en önemli su
taşıyan birimlerdir. Kulu ilçesinin batısında geniş alanda yayılım gösteren Eosen yaşlı filişin
kumtaşı seviyeleri de yer yer yeraltısuyu bulundurur. Alüvyonun bu çevredeki kalınlığı 20-30 m.
kadardır.
Yeraltısularının derinliği ve Akış Yönü:
Cihanbeyli ve Kulu ovalarında yer yer bataklıklar oluşmaktadır. Özellikle Gölyazı kasabası
çevresinde çok geniş alanlar, yağışlı dönemlede bataklık halini almaktadır. Bu kesimlerde
yeraltısuları yüzeye çok yakındır. Cihanbeyli batısında uzanan bir fay boyunca yer yer kaynaklar
oluşmuştur. Bunlardan en önemlileri Pınarbaşı ve İnsuyu kaynaklarıdır. Bu kaynaklar nedeniyle
yeraltısuyu yüzeye çıkar ve İnsuyu Deresi'ni oluştururlar. dere daha sonra Tuz Gölü'ne ulaşır. Kulu
çevresinde ise yüzey ve yeraltından boşalan sular değirmenözü derisi aracılığıyla tektonik olarak
oluşmuş olan Düden Gölü'ne boşalırlar.
Cihanbeyli ve Kulu çevresinde yeraltısuyu seviyesinin derinliği çok değişim gösterir.
Cihanbeyli'nin doğusunda derinlik 0.5-10 m. arasında olmasına karşılık batıya doğru gidildikçe 30
m. kadar düşmektedir. Kulu çevresinde yeraltısuyu seviyesi yüzeye çok yakındır ve 1.5-2 m.
arasındadır.
Cihanbeyli ve Kulu Ovaları'nda yeraltısuyunun akım yönü genelde kuzeybatıdan
güneydoğuya doğrudur.
30
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Ovalardaki Kuyular, Dağılımları ve Suların Kullanımı:
Cihanbeyli ve Kulu ovaları'nda derinlikleri 6-10 m. arasında değişen 1.000 civarında sığ
kuyu vardır. Kuyularda su seviyeleri 2-9 m. arasında değişir. Bu kuyulardan alınan sular, genellikle
içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Sığ kuyular genellikle taş örme kuyular olup,
büyük kısmı serenli kuyudur. Bunların dışında yeniceoba Kasabası çevresinde derinlikleri 15-30 m.
arasında değişen sığ sondajlar mevcuttur. Sığ sondaj kuyuları, tarımsal sulama amaçlıdır.
Ovalarda D.S.İ. ve halkın kendisi tarafından açılmış olan çok sayıda sondaj bulunmaktadır.
derinlikleri 30 ile 337 arasında değişmektedir. 337 m'lik en derin kuyu, Cihanbeyli batısında
Hacıbey'de yapılmıştır. Kuyuların debileri 0.3 lt/sn ile 21 lt/sın arasındadır. D.S.İ. 1958 yılından
beri Cihanbeyli - Kulu ovalarında su kuyuları açmaktadır. Ancak zamana bağlı olarak kuyu
sayısının artması ve yağışların azalması sonucu yeraltısuyu seviyesi önemli ölçüde eksilmiş ve bazı
kuyular kapanmış veya doldurularak kullanılmaz duruma gelmiştir.
B.1.3. Denizler
İlimizin denize kıyısı yoktur.
B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi
Konya ili sınırları yeraltı su kaynakları aşağıdaki havzalara bağlı olarak incelenmiştir. Bu
havzalar ve havzalardan çıkabilecek emniyetli yeraltısuyu miktarları şöyledir:
a) Konya-Çumra-Karapınar Havzası (441 hm3/yıl)
b) Sarayönü-Kadınhanı-Ilgın-Yunak Havzası (300 hm3/yıl)
c) Beyşehir-Seydişehir Havzası (112.6 hm3/yıl)
d) Akşehir Havzası (31 hm3/yıl)
e) Cihanbeyli-Yeniceoba Havzası (62 hm3/yıl)
f) Altınekin Ovası (74 hm3/yıl)
Konya ilinde en yaygın Akifer formasyon Neojen yaşlı göl kalkerleridir. Neojende bir iç göl
konumunda Konya Kapalı Havzası Neojen sonralarında epirojenik hareketlerle yükselmiş ve
karasal ortama geçmiştir. Bu nedenle havza tabanındaki en yaygın formasyonlar Neojen’e ait
kireçtaşı, kiltaşı, marn gibi birimlerdir.
Pliosen’de karasal ortamda yer alan Konya Havzası karasal çökellerle örtülmüştür. Daha çok
kumtaşı konglomera litolojisinde olan bu birimler düşük permiabilitelidir. Genel olarak havza
kenarlarında yer alırlar.
Akifer özelliği gösteren göl çökelleri genellikle ova tabanındaki düşük kotlarda yer
almaktadır. Konya ili çevresindeki diğer akifer formasyon ise Mesozoik kalkerlerdir. Bu kalkerlerin
boşluk ve çatlaklarından yeraltısuyu temini mümkün olmaktadır.
Konya Ovası’nın drenaj alanındaki sular “Orta tuzlu, az sodyumlu C2S1” sular
sınıfındandır. Ova kesiminin ortalarında ise tuz oranı artar. Sular genellikle “Yüksek tuzlu, az
sodyumlu C3S1” sınıfındandır. Neojen esnasında içi göl tabanını oluşturan Ereğli çevresinde yaygın
jips çökelimi görülmektedir. Bu çevredeki sular “Çok yüksek tuzlu çok yüksek sodyumlu su C4S4”
sınıfındandır.
31
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Konya Ovası’nın kuzeydoğusunda yer alan Tuz Gölü havzasında ise yaygın olarak tuz
çökelimi gözlenmektedir. Tuz Gölü çevresindeki sular “Çok yüksek tuzlu çok yüksek sodyumlu
C4S4” sınıfından sulardır.
Yüzey ve yeraltı suları için değerlendirme 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik” ve 30 Kasım 2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüzeysel Su
Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”ne göre yapılacaktır.
İçme ve Kullanma suyu kaynağı olan Beyşehir Gölü için Sulak Alan Yönetim Planı
hazırlanmıştır.
TUZ GÖLÜ:
Dünyanın nadir doğal kaynaklarından olan ve ülkemiz tuz ihtiyacının % 64’ünü karşılayan
Tuz Gölü, aynı zamanda flamingo kuşları için de kuluçka alanı olarak kullanılan önemli bir sulak
alanımızdır.
Tuz gölündeki sorunlar, Konya Ovası sulama sularını drene etmek amacıyla Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğünce 1974 yılında 185 km. uzunluğundaki ana tahliye kanalının devreye girmesiyle
birlikte başlamıştır. Kanala, yapılış amacının dışında, başta Konya ili olmak üzere çevresindeki
diğer yerleşim merkezlerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmadan
deşarj edilmesi nedeniyle, Göldeki kirlenme başlamış ve su miktarındaki artma nedeniyle tuz
üretimi giderek düşmeye başlamıştır.
Göldeki kirlenmenin yanı sıra, ana tahliye kanalı boyunca, kanaldan kontrolsüz şekilde
yapılan sulamalar, tarlaların ileride ıslahı mümkün olmayacak şekilde verimsiz ve çorak arazi
olmasına neden olmaktadır.
Tuz gölünde 2000 yılına kadar kirlenmenin önlenmesine ilişkin önemli bir adım
atılamamıştır. Bu nedenle, Tuz gölündeki mevcut kirlenmenin giderilmesi ve bölgede geleceğe
yönelik planlanan faaliyetlerin Gölün koruma-kullanma dengesi gözetilerek yapılması için,
yürütülen çalışmaların, ilgili kurumların katılımıyla, Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde
sürdürülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Çevre Bakanlığı tarafından 09.03.1999 tarihinde hazırlanan ve Tuz Gölü’nün “Özel Çevre
Koruma Bölgesi” olarak tespit ve ilan edilmesi konulu Karar Teklifi, Başbakanlıkça görüş alınmak
üzere İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Daha sonra; 08.02.2000 tarihinde Tuz Gölü’nün doğal
yapısının ve tuz rezervinin korunması ile kirlenmesinin önlenmesine ilişkin daha kapsamlı bir
Bakanlar Kurulu Kararı alınarak “Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi” hazırlanması için iç ve dış
kaynaklı finans kaynakları araştırılmıştır.
Ülkemiz geleceği için büyük önem taşıyan Tuz Gölü’nün korunması konusunda Valiliğimiz
ve duyarlı vatandaşlarımızın ısrarlı tutumları sonucu Çevre Bakanlığının teklifi ve diğer
Bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Bakanlar Kurulu'nun 2 Kasım 2000 tarih ve 24.218 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2000/ 1318 Sayılı kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi
olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı tarafından bölgede bulunan yerleşim yerlerinden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi
amacıyla katı atık düzenli depolama alanı projeleri hazırlanmakta olup, projeler ve finansman
32
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan Zincirlikuyu Belediyesine ait atıksu arıtma tesisi
tamamlanarak 2007 yılı içinde işletmeye alınmıştır. Kulu Belediyesi atıksu arıtma tesisi işletmeye
alınmıştır.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi ve Ayrıca Konya Organize Sanayi
Bölgesine ait arıtma tesisi de tamamlanmış olup faaliyete alınmıştır.
BEYŞEHİR GÖLÜ:
Ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölünün ekolojisinin korunması çok
önemli bir konudur. Koruma altına alınan göl su seviyesindeki değişmeler, su flora ve faunasındaki
olumsuz değişmeler ve kirlilikten dolayı tehdit altında bulunmaktadır. Göl su seviyesi, sulamada
kullanılan sular nedeniyle sürekli değişmelere maruz kalmaktadır (Su derinliği 7-13m.arasındadır).
Göl su seviyesi kodu 1125.5m ve 1121.5m arasında değişmektedir. Göl alanı toplam 653 km²’ dir.
Gölü besleyen akarsular, yöredeki kirletici kaynakların atıklarını göle taşımaktadır. Bu kirletici
kaynaklar; Huğlu ve Üzümlü Av Tüfekleri Fabrikaları başta olmak üzere toplam 15 adet sanayi
tesisi ve 30 adet yerleşim biriminden oluşmaktadır. Ayrıca göl çevresindeki erozyon ve kaçak kum
alınması, avlanma yasağına uyulmaması gibi durumlar vardır.
Beyşehir Gölü ve çevresindeki çevrenin durumu, doğal kaynakların kullanımı ve sosyoekonomik özelliklerinin tespiti için Konya Valiliği tarafından inceleme ve değerlendirmeler
yapılması için “Sulak Alan Yönetim Planı” hazırlanmasına karar verilmiştir ve İçme ve Kullanma
suyu kaynağı olan Beyşehir Gölü için Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmıştır.
Bu çalışma sonunda kirlilik yükü, ekolojik özellikleri, su seviyesi gibi bir çok konuda elde
edilen bilgiler değerlendirilerek gölün korunması, yöre halkının kalkınmasının sağlanması ve gölün
20-30-50 yıllık kullanımlarına ilişkin projeksiyonlar ortaya konulmuştur. Kısaca; Gölün
kullanılması ve korunması için ortaya bir “Göl Kullanım ve Koruma Projesi” çıkacaktır. Bu plan
sonunda, gölle ilgisi olan Çevre Bakanlığı başta olmak üzere DSİ, Milli Parklar ve Beyşehir
Belediye Başkanlığı gibi, pek çok kurum ve kuruluş kendileri ile ilgili kanunların uygulanmasında
bu planı esas alacaktır.
Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Projesi 26.12.1997 tarihinde TÜSTAŞ Sınai
Tesisleri A.Ş. firmasına ihale edilmiştir ve tamamlanmıştır.
Yönetim Planının ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Nihai Rapor tamamlanmış
olup Çevre Bakanlığı’na sunulmuştur. Her iki plan da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
hazırlanan çevre düzeni planı için kaynak oluşturmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Isparta ve Konya illerini kapsayan çevre düzeni
planı ihale edilmiş ve plan çalışmaları ihalen kazanan firmalar tarafından yapılmıştır.
Beyşehir Gölü Milli Park Alanı ile ilgili olarak da “Uzun Devreli Gelişme Planı” hazırlık
çalışmaları tamamlanmıştır.
33
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
AKŞEHİR GÖLÜ:
Akşehir Gölü Akşehir Ovasının Kuzeyinde Sultan Dağlarının kuzeydoğu kenarı ile Emir
Dağları arasında yer alır. Alanı 35.300 ha, maksimum derinlik 1-2 m olup bölgenin koruma statüsü
yoktur.
Suları tatlı organik maddelerce zengin ötrofik bir göldür. Kuzey kıyıları dışında gölün tüm
kıyıları 1-2 km genişliğinde çok sık kamış ve sazla, göl içindeki aynalar nilüferlerle kaplıdır. Su
seviyesi yıllara göre son derece değişkendir. Göl güneyinde ise geniş meyve bahçeleri bulunur. Batı
ve doğu kısımları ise tarım alanları ile çevrilidir.
Akşehir ve Eber Gölleri, 1992 yılında SİT Alanı ilan edilmiştir. Ülkemizin 1994 yılında
Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla, sözleşme kapsamında koruma çalışmaları sürdürülmeye
başlanmış ve halen Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında koruma çalışmaları
sürdürülen uluslararası öneme sahip sulak alanlarımız arasında yer almaktadır. Akşehir-Eber Gölleri
Sulak Alan Yönetim Planı 2007 yılı sonunda tamamlanmıştır. Faaliyetler bu plan çerçevesinde
yürütülmektedir.
Kaçak kuyular, ilkel sulama teknikleri, göletler ve gölü besleyen akarsuların üzerine inşa
edilen yapıların tamamı Akşehir ve Eber Gölleri’nin kurumasının etkenleri arasındadır. Akşehir ve
Eber Gölleri’nin kaderinin sadece yağmura bırakılması çözüm olmadığından göllerin geri kazanımı
için bazı projeler hazırlanmıştır. Akşehir ve Eber Göllerinde bozulma, ekolojik dengenin yeniden
tesis edilmesi ve alanın uygun bir şekilde yönetilmesinin sağlanması amacıyla; ‘Akşehir – Eber
Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı’ hazırlanıp 2008 yılı başından beri uygulanmaya başlanmıştır.
Sulak Alan Yönetim Planı’nın etkin olarak uygulanması amacıyla öncelikle yörede yaşayan halkın
çevre bilincinin artırılmasını hedefleniyor. Bölgenin yağış alması için de Sultan Dağları’nda önemli
miktarda ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bu çalışmaların ilerlemesi ile bölgenin daha fazla
yağmur alması amaçlanıyor.
Plan çerçevesinde, su dengesini yeniden oluşturabilmek, kirliliği mümkün olan en az
seviyeye indirmek, sulak alan ekosistemi ve biyolojik çeşitliliğin korunarak geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi, göldeki su ürünleri potansiyelinin yeniden kazanılması, tarım ve hayvancılıkta
sürdürülebilirliğin sağlanması ile alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu
B.3.1. Noktasal Kaynaklar
B.3.1.1. Endüstriyel Kaynaklar
Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde kirlilik oluşturan temel endüstriyel faaliyetler
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 Şeker fabrikaları
 Seydişehir ilçesindeki Alüminyum Tesisleri,
 Konya ili Çumra ilçesindeki Malt Fabrikası,
 Beyşehir ilçesi Üzümlü ve Huğlu beldelerindeki silah fabrikaları ve krom kaplama atölyeleri,
 Et entegre tesisleri ve süt ürünleri üretimi yapan tesisler,
 Tekstil fabrikaları ve meyve suyu fabrikaları,
 OSB’ler.
34
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge B.4 - Atıksularını Alıcı Ortama Veren ve Arıtma Tesisi Olan Sanayi Tesisleri (Çevre ve
Şehicilik İl Müdürlüğü-2012)
Firma
Adresi
Üretim
Konusu
MAÇ Tarımsal San. ve Tic. A.Ş.
Ereğli
Mezbahane
Drenaj Kanalı
Arıtma
Tesisi
Deşarj
İzin
Belgesi
(Var/Yok)
Var
Işıklar Amb. San.A.Ş.
Çumra
Kağıt-Ambalaj
Açık kanal
Var
Karapınar
Mezbahane
Açık Arazi
Var
Arvasi Hayvansal Ürünler Tic. A.Ş.
Ereğli
Mezbahane
Açık Kanal
Var
Anadolu Malt San. A.Ş.
Çumra
Malt Üretimi
DSİ Kanalı
Var
Ereğli Şeker Fabrikası Endüstriyel A.A.T.
Ereğli
Şeker Fabrikası
DSİ Kanalı
Var
Giray Et ve Et Mamülleri Ltd. Şti.
Ereğli
Mezbahane
Yele Deresi
Var
Beyşehir
Tekstil
Fabrika arazisi
Var
Çumra
Şeker Fabrikası
Hotamış Gölü
Var
Seydişehir
Mezbahane
Açık Kanal
Var
Konya
Şeker Fabrikası
Aslım Deresi
Var
Fabrika arazisi
Var
Boş Arazi
Var
Tesis bahçesi
Var
Firma İsmi
Karapınar Et ve Et Mam. San. Tic. Ltd. Şti.
Arıkbey Tekstil Sınai Yatırımlar A.Ş.
Konya Şeker San. Tic.A.Ş. Çumra Şeker
Fab.
Seyet Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.
Konya Şeker San. Tic. A.Ş Konya Şeker
Fab.
Callut Tarım Turizm ve Su Ür.İth.İhr.
San.ve Tic.Ltd.Şti
Çanakçı Kardeşler Akü Geri Kazanım
Tesisi
Yayçet tarım tur. Ve su ürünleri
Balık İşleme
Tesisi
Akü Geri
Kazanım
Balık İşleme
Tesisi
Hüyük
Emirgazi
Hüyük
Atıksu Deşarj
Edilen Alıcı
Ortam Adı
Ilgın Şeker Fabrikası
Ilgın
Şeker Fabrikası
Açık Kanal
Yok
Ereğli Şeker Fabrikası Evsel A.A.T.
Ereğli
Şeker Fabrikası
DSİ Kanalı
Var
Seydişehir
Dinlenme
Tesisi
Alüminyum
İşleme
Dere
Var
Açık Kanal
Var
Dağ-Tur Dinlenme Tesisleri
Eti Aliminyum
Seydişehir
Karapınar Atış Poligon Grup Komt.
Karapınar
Atış Poligonu
Dere
Var
Bel-pet Tur. Tic.
Seydişehir
Dinlenme
Tesisi
Tınaztepe Çayı
Var
Konya Şeker Seydibey Cips Fabrikası
Beyşehir
Patates İşleme
Açık Kanal
Var
Yılet
Sarayönü
Mezbahane
Açık Kanal
Yok
İlimizde atıksularını alıcı ortama veren sanayi kuruluşları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
hükümleri gereğince denetlenmekte, deşarj izni verilen tesislerden düzenli periyotlarla numuneler
aldırılarak arıtma tesislerinin verimli çalıştırılıp-çalıştırılmadığı izlenmektedir.
35
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
B.3.1.2. Evsel Kaynaklar
Kısaca su kaynakları üzerine evsel kirlilik baskısından söz edilebilir. Alıcı ortama deşarj edilen
atıksu miktarı m3/yıl, deşarj noktası koordinatlarına değinilmelidir. Ayrıntılar “C.5.” bölümünde
verilebilir.
B.3.2.1. Tarımsal Kaynaklar
İlimiz 4.081.353 hektar yüzölçümü ile Türkiye’nin en geniş alanına sahiptir. 2.247.857
hektar tarım arazisine sahip olan ilimiz İl nüfusunun %25’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Hububat
ağırlıklı tarım yapılan ilimiz Türkiye hububat üretiminin %10’unu teşkil etmektedir.
551.743 hektar alanda sulama yapılmakta buda toplam tarım arazisinin % 25’sini
oluşturmaktadır.
İlimizde genel itibari ile kimyasal gübre kullanımı vardır. Bunun yanısıra tavuk
çiftliklerinden kaynaklanan organik gübrede kullanılmaktadır. İlimizde 1.227.579 hektarda toplam
816,63 ton kimyasal gübre kullanılmaktadır.
İlimizde tarımsal alanlarda zararlılara karşı mücadelede pestisiler kullanılmaktadır. 2012
yılında 2403,3 ton pestisit kullanılmıştır.
B.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri
B.4.1. İçme ve Kullanma Suyu
İlimizde 205 belediye içme ve kullanma suyunu karşılamak için yüzeysel ve yeraltı
kaynaklarından yılda toplam 134.806.000 m3 su çekmektedir. Çekilen suyun; 24.379.000 m3’ü
kaynaktan, 2.446.000 m3’ü göl-göletten, 200.000 m3’ü akarsudan, 26.245.000 m3’ü barajdan,
81.536.000 m3’ü kuyudan karşılanmaktadır. Belediyeler tarafından çekilen suyun 419.581 m3’ü
sanayide kullanılmaktadır.
İçme Kullanma Suyu Dağılımı
Akarsu
0.2%
Göl-Gölet
1.8%
Kaynak
18.00%
Baraj
19.5%
Kuyu
60.5%
Grafik B.1. İlimizde(2012) Yılı Belediyeler Tarafından İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle
Dağıtılmak Üzere Temin Edilen Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (TUİK, 2014)
İlimizde 11 adet içme suyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden 7 tanesi gelişmiş, 2
tanesi konvansiyonel ve 2 tanesi ise fiziksel artımadır. Tesislerin toplam arıtma kapasitesi
50.165.000 m3/yıl’dır. Fiziksel arıtmaların 179.000 m3/yıl, konvansiyonel arıtmaların 42.690.000
m3/yıl, gelişmiş arıtmaların 7.296.000 m3/yıl kapasitesi vardır.
36
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
B.4.2. Sulama, Endüstriyel Su Temini ve Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı
Yarı kurak bir bölgede bulunan Konya Ovası’nın genelinde kuru tarım yöntemleri
uygulanmaktadır. Sulu tarım yapabilmek için çiftçilerin ilk aklına gelen yöntem, kuyu açma
olmaktadır. Konya Ovası’nda yaklaşık 60 bin civarında kuyu bulunmakta ve bu kuyuların
yarısından fazlası kaçak durumdadır. Bütün bu kuyular yüzünden, beslenme miktarının çok
üzerinde yeraltı suyu çekilmektedir. Son yıllardaki genel kuraklık ve özellikle tarımda kullanılmak
üzere kuyulardan aşırı su çekilmesi sonucunda, yeraltı sularının seviyesi giderek düşmektedir. Öyle
ki bazı kuyuların seviyesi her yıl yaklaşık 1 m kadar düşmektedir. Bu durum, belirli bölgelerdeki
kuyuların artık kullanılamaz hale gelmesine yol açmaktadır. (Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Sayfa 195-213, 2010)
Diğer sulama yöntemleri ise DSİ tarafından açılan işletmedeki sulama tesisleri
bulunmaktadır.
Çizelge B.5-İşletmedeki Sulama Tesisleri (DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, 2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SULAMA TESİSİNİN ADI
Atlantı Sulaması
Ilgın Pompaj Sulaması
İvriz Sulaması
Sol Sahil Sulaması
Adabağ Sulaması
Yıldızlı Sulaması
Sağ Sahil Sulaması
Akhüyük - Çiller Sulaması
Çumra Sulaması
1.Esas Sulaması (KOS I - KOS II)
Simi - Alkaran Sulaması (KOS III)
2.Esas Sulaması (KOS VI)
Ova Sulaması
KOS IV, KOS VII sahası
Sille Sulaması
Altınapa Sulaması
May Sulaması
Dineksaray Pompaj Sulaması
Gevrekli Sulaması
Suğla Pompaj Sulaması (I. Kademe)
Kıreli I. Kademe Pompaj Sulaması
Karaören Pompaj Sulaması
Ilgın Argıthanı Regülatörü Sulaması
Çukurçimen Göleti Sulaması
Bostandere Göleti Sulaması
Mecidiye Göleti Sulaması
Güneydere Göleti Sulaması
May Göleti Sulaması
Osmancık Göleti Sulaması
Aydoğmuş Göleti Sulaması
37
AÇILIŞ YILI
1970
1992
1983
2002
2002
1983
2002
1985
1974
1965
BRÜT (ha)
12 092
5 547
42 225
10 270
4 100
643
21 736
5 476
72 400
23 900
2 400
13 650
1914
1962
1968
1960
1998
1987
2002
2006
2005
2011
1982
1983
1986
1987
1987
1988
1988
20 800
220
1 200
1 200
1 260
5 084
3 351
11 182
1 470
650
44
85
547
15
200
220
530
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Hadim Göleti Sulaması
Akviran Göleti Sulaması
Cihanbeyli Göleti Sulaması
Bulcuk Göleti Sulaması
Doğanhisar Göleti Sulaması
Evliyatekke Göleti Sulaması
Başhüyük Göleti Sulaması
Çayhan Göleti Sulaması
Ladik Göleti Sulaması
Deştiğin Göleti Sulaması
Derbent Göleti Sulaması
Karaağa Göleti Sulaması
Aşağıçiğil Göleti Sulaması
Çiftliközü Göleti Sulaması
Beykavağı Göleti Sulaması
Çavuş Göleti Sulaması
Ayaslar Göleti Sulaması
Taraşçı Göleti Sulaması
Hadim İnönü Yaylası Göleti Sulaması
Selçuklu Malas Göleti Sulaması
1988
1992
1992
1995
1995
1995
1997
1998
1988
1988
2003
2005
2006
2006
2008
2008
2009
2010
2011
2011
35
420
1 210
364
244
110
56
721
228
177
308
710
306
690
498
138
290
190
195
115
İlimizde evsel ve endüstriyel su kullanımı aynı kaynaklardan sağlanmaktadır.
Ülkemizin kalkınması için önemli bölgesel projelerden biri de Konya Ovaları Projesi yani
KOP’tur. Proje başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır.
Türkiye yüzölçümünün %8’ini oluşturan proje, aynı zamanda sulanabilir tarım arazilerinin de
%13’ünü teşkil etmektedir.
Bölge için hayati önem taşıyan KOP ile özellikle Konya ve Karaman Ovalarının sulanması
hedeflenmektedir. Ayrıca proje bünyesinde Konya, Karaman ve Aksaray şehir merkezlerinin içme,
kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji üretimi de bulunmaktadır.
Bu proje tamamlandığında, kendisine yetmeyen su kaynaklarının denizlere döküldüğü
Konya Ovası’nın suya hasreti dindirilecek, şehrin uzun süreli içme ve kullanma suyu ihtiyacı
karşılanacaktır. Göksu Havzasından Konya Kapalı Havzasına yılda 414 milyon m³ su aktarılacaktır.
Konya Ovaları Projeleri (KOP) kapsamında; Akdeniz’e boşalan Gembos Havzası sularını,
açılışını 06.07.2007 tarihinde Dönemin Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Sayın
Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün yaptığı Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ve 15,8
km’lik derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü’ne aktarılması planlanmış olup, Yağışların
ortalamaların üstünde olması nedeniyle;
Son 3 yılda ortalama yıllık 180 milyon m³ Beyşehir Gölüne su aktarılmıştır. Ülkemizin ilk
sulama projesi ve GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliklerini taşıyan, Konya’nın su
rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya Ovaları Sulama Projesi
38
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
(KOP), toplam 16 projeden meydana gelmektedir. Bunlardan 14 adedi sulama, 1 adedi hizmet ve 1
adedi de enerji projesidir.
KOP Kapsamındaki Projeler ve Sulanacak Alanlar;
 Konya - Çumra Projesi 343.850 ha.
 Ereğli Projesi 42.225 ha.
 Ilgın Projesi 17.639 ha.
 Karaman Projesi 24.700 ha.
 Ayrancı Projesi 5.438
ha.
 Sarayönü-Beşgözler Projesi 5.630 ha.
 Beyşehir-Damlapınar Projesi
1.020 ha.
 Gebere Projesi 930 ha,
 Akkaya Projesi 2.000 ha,
 Gümüşler Projesi 414 ha,
 Murtaza Projesi 1.191 ha,
 Uluırmak Projesi 23.640 ha,
 Küçük Su Projeleri (YAS Dâhil) 231.017 ha.
 İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları 160.337 ha,
KOP Kapsamındaki İçme Suyu ve Enerji Projeleri;
 Karaman Projesi - 22,1 hm³/yıl (İşletmede)
 Konya İçme Suyu Projesi - 130 hm³/yıl (30 hm³/yıl işletmede)
 Aksaray İçme Suyu Projesi - 12 hm³/yıl (işletmede)
 Enerji Projeleri – 2.998,7 GWh/yıl
KOP Kapsamındaki Projelerin Son Durumu;
 İşletmeye Açılan Projeler 239.722 ha.
 İnşaatı Devam Eden Projeler 31.224 ha.
 Planlaması Tamamlanan Projeler 238.811 ha.
 Yatırım Programında olan 10.956 ha.
 Kooperatif Sulamaları 207.783 ha.
 İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları 160.337 ha.
 YAS’dan Şahıslarca Sulanabilecek Alan 211.167 ha
39
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
KOP kapsamında bulunan projelerin bir kısmı işletmede, bir kısmı inşa halinde, bir kısmının
da planlama ve projeleri tamamlanmış olup, yatırım programına alınacaktır. Diğer taraftan
işletmede olan sulamalardan klasik sisteme sahip olan tesislerin sulama şebekelerinin kapalı sisteme
dönüştürülmesi amacıyla rehabilitasyon projeleri geliştirilmektedir. Bütün bu projelerin
gerçekleştirilmesi KOP Eylem Planı çerçevesinde 2020 yılına kadar tamamlanacaktır.
Dış havzalardan Konya Kapalı Havzasına su çevrilmesi ve Konya - Çumra 3. merhale
projesi;
KOP’un en önemli ayağı ve en büyüğü Konya-Çumra projesidir. 3 Merhaleden oluşan
Konya-Çumra projesinin en büyük ve en önemli kısmını da Konya-Çumra III. Merhale Projesi
teşkil etmektedir.
Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz’e boşalan sularının
yıllık 414 milyon m3’ü inşa edilecek olan üç adet baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı
Havzasına aktarılacaktır. Bu su ile hem Konya Ovasının yeraltı suyu desteklenecek hem de nihai
sulama alanı olan 223.410 hektarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecektir.
Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını
karşılamak amacıyla 100 hm3/yıl su tahsis edilmiştir.
Diğer taraftan projenin uygulanması ile Göksu Havzası’ndan derive edilecek suların hidrolik
enerji imkânlarından istifade etmek amacıyla toplam 50,6 MW Kurulu güçte üç adet HES inşa
edilerek yıllık 147,5 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir.
Proje bünyesinde; Göksu nehri üzerinde yapılacak Bozkır, Bağbaşı ve Afşar barajları ile
Afşar-Bağbaşı derivasyon kanalı, Mavi Tüneli ve HES’ ten oluşan Göksu derivasyon, Apa Hotamış isale kanalı ve Hotamış depolaması vasıtasıyla alınacak 414 Milyon m3 yerüstü suyu,
şebeke içinde oluşturulacak işletme kuyularından çekilecek yeraltı suyu, Konya şehrinin arıtılmış
atık suyu ve sulamalardan dönen sulardan istifade ile 223.410 ha alanın sulama ve boşaltım
şebekesi bulunmaktadır.
Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında yapımı devam eden “Bozkır Barajı”
inşaatında % 51, “Hotamış Depolaması” inşaatında % 50, “Afşar Hadimi Barajı” inşaatında % 10,
“Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli” inşaatında % 33 ve “Mavi Regülâtörü ve Apa-Hotamış İletim
(AHİ) Kanalı” inşaatında ise % 44 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel İnşaatı;
Bağbaşı Barajı, Konya ili Hadim İlçesi Bağbaşı Kasabasının 1 km Kuzeybatısında ve Göksu
Nehri üzerinde inşa edilmektedir. Baraj; Göksu Nehri’nin sularını Mavi Tüneli’ne derive eden,
regülatör ve depolama maksatlı kilit ünitedir. Göksu Havzası’nda inşa edilecek Avşar ve Bozkır
Barajlarının sularını iletim kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tüneli’ne verilmesini sağlayacaktır.
Bu şekilde Bağbaşı Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile, Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı
Havzası’na derive edilecek ve Konya Ovası’nın önemli bir kısmı sulu tarıma açılacaktır.
40
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Tamamlanan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli İle İlgili Teknik Bilgiler;
Bağbaşı Barajı
 Gövde Tipi
: Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu
 Gövde Hacmi
: 3,805 hm3
 Gövde Yüksekliği
: 115,5 m
 Depolama Hacmi
: 205,00 hm3
Mavi Tünel
 Tünel uzunluğu
:17.034 m
 Tünel çapı
: 4,2 m
 Debisi
: 36 m³/s
 Yaklaşım Tüneli
: 1 085,15 m
 Yaklaşım Tüneli Çapı
: 4,2 m
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli projesi ile yıllık ortalama çevrilecek su miktarı 160 – 180
Milyon m³ tür. Bununla Çumra ovasındaki eksik sulama suyu ihtiyacının karşılanması, yeraltı
suyunun beslenimi ve Konya kentinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılanması
sağlanacaktır.
BSA Beyşehir gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı,
Beyşehir gölü ve ara havza taşkın sularını Suğla depolamasına ve oradan da Konya – Çumra
sulamasına sulama sezonunda en kısa sürede alabilmek ve taşkınlardan korunmak amacıyla, 96.890
ha alana hizmet eden BSA Kanalının Beyşehir Gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km
uzunluğundaki kısmı beton kaplamalı olarak yeniden inşa edilerek tamamlanmıştır.
Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması İnşaatı ile 1.520 hektar Gembos cazibe sulaması
ve 1 520 hektar Yeşildağ cazibe sulaması ile toplam 3.040 hektar alanın sulanması sağlanmıştır.
Konya - Çumra KOS 6 2. Kısım: Çumra ilçesinin doğusunda ve 2. Esas sulaması
kapsamında yer almaktadır. 5 160 ha sahanın sulama şebekesinin borulu sisteme dönüştürülmüştür.
Konya – Beyşehir Damlapınar Barajı ile Damla çayı üzerinde yapılacak olan barajdan,
Doğanbey kasabası ve Damlapınar köyüne ait toplam 1 020 ha sahanın borulu şebeke ile sulanması
sağlanmıştır.
Yapımı devam Eden Projeler;
BSA ( Beyşehir - Suğla - Apa ) Kanalı (Mavi Boğaz) 2. Kısım İnşaatı: 2011 yılı içinde
tamamlanmış olan "BSA Kanalı I. Kısım İnşaatı" işinin; mansabında bulunan ve 1. kısıma ait
kanalın mansap şartlarının sağlanabilmesi toprak kanal ıslahı, duvarlı kanal, 8 adet köprü ile kanalın
devamında yamaç su alma yapıları, kavşut ve üzerindeki yol geçişleri için menfezlerin yapılması
amaçlanmıştır. Çumra Ovasına su verilmesi nedeniyle işe fiilen 16.07.2012 tarihinde başlanmıştır.
41
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çalışma sezonu 4 aydır. Bugüne kadar; Kanal kesitini oluşturmak için 2 150 000 m3 kazı ve 60 000
m3 dolgu işleri yapıldı. Km 70+800-71+800 arası sol sahilde meydana gelen heyelanlarda tahkimat
işleri devam etmektedir. Kazı dolgu işleri bitirilerek kanal ıslah çalışmaları tamamlanacak, Mevcut
4 adet köprü yenileme, 2 adet köprüde de revizyon yapılacak. Fiziki gerçekleşme % 57 dir.
Konya - Bozkır Barajı İnşaatı: Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde ve Göksu nehri
üzerindedir. Bağbaşı Barajının memba kesimindeki Göksu nehri sularının düzenlenerek Bağbaşı
Barajına aktarılmasıdır. Derivasyon kazı, beton ve enjeksiyonlar tamamlanıp su çevrilmiştir. Servis
yolu tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Baraj gövde sıyırma kazısı tamamlanmış olup, 1 250 000
m3 gövde dolgusu yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 51 dir.
Afşar Hadimi Barajı İnşaatı: Konya ili Taşkent ilçesi Afşar Kasabası yakınında ve
Ilıcapınar Deresi üzerindedir. Göksu havzasından derive edilecek suyu Afşar-Bağbaşı İletim Tüneli
ile Bağbaşı Barajına regüle etmektir. 3870 m Keçimen relokasyon yolu imalatları, 708 m
uzunluğundaki derivasyon tüneli kazısı tamamlanmış olup, 140 m lik kısmın beton imalatı
yapılmıştır. 18 370 m lik Relokasyon yolu projesi yapılmaktadır. Gövde sağ sahil sıyırma kazısı
büyük oranda tamamlanmış olup, sağ sahil kazılarına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 10 dur.
Afşar – Bağbaşı Hadimi Tüneli İnşaatı: Afşar ve Bağbaşı Barajları arasında yer alır. Afşar
ve Bağbaşı Barajları arasındaki kanal ve tünellerden müteşekkil derivasyon sistemi ile Afşar Barajı
suyu yanında Taşkent, Kongul ve Hadim derelerinin akımları da Bağbaşı Barajına aktarılacaktır.
TAM tüneli çıkış portal kazısı tamamlanmış, giriş kazısı, Taşkent iletim kanalı kazısı (2380 m),
derivasyon kanalı kazısı, 555 m yaklaşım tüneli kazısı devam etmektedir. 5535 m derivasyon
kanalı betonarme imalatları devam ediyor. Fiziki gerçekleşme % 33 dür.
Hotamış Depolaması İnşaatı: Konya İli, Çumra İlçesi sınırları içinde ilçe merkezinin 10
km güney doğusunda eski Hotamış Gölü üzerindedir. Mavi Tünel vasıtasıyla derive edilen Göksu
Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen suları
toplayıp, sulamaya uygun olarak regüle edilmesidir. Depolama seddesi sıyırma kazısının 18,5
km’lik bölümü bitirilerek dolguya başlanmış olup, ortalama 1002 m kotuna getirilmiştir. Depo 1 ve
Depo 2 no’lu sahaların dolgusuna başlanmıştır. Ortalama 1005 kotuna getirilmiştir. Taşağıl –
Adakale yolu ve Adakale –Sürgüç yolu kazı dolgusuna başlandı. Enerji nakil hattı yapılacaktır.
Sedde km 1+580 ile 7+500 arası ve km 25+160 ile 18+000 arası kazısı tamamlanmıştır. Fiziki
gerçekleşme % 50 dir.
Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı: BSA kanalının 99+118
km sinde yer almaktadır. Mavi Regülatörü ile BSA ve Mavi Tünelden gelen suların düzenlenerek
AHİ kanalına verilmesi ve Mavi regülatörü ile çevrilen suyu Hotamış kanalına ve güzergahtaki
sulamalara iletilmesi amaçlanmıştır. Buğüne kadar; Tünel portal kazıları (1350 m) tamamlanmıştır.
AHİ kanal; km 3+950 ile 12+810 dik duvarlı kanal kazısı, km 12+810 ile 23+050 arası tarapez
kanal imalatı tamamlanmıştır. Ahi kanalı km 23+,050 ile 33+700anakanal kazı ve dolgu imalatı
devam ediyor. Km 3+960 ile 7+580 arası, km 11+800 ile 12+800 arası, dik duvarlı kanal imalatı
yapılmıştır. Km 7+580 ile 11+810 arası kanal beton imalatları devam ediyor. Tünel kaplama
imalatına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 44 dür.
42
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı
boyunca ve Suğla Depolamasının kuzeyinde yer alan 9 530 hektar alan sulanacaktır. Bugüne kadar;
171.017 m drenaj kanalı ve 4.777 m tahliye kanalı açılmıştır. 141 192 m kanal kaplaması
yapılmıştır ve 388 adet sanat yapısı imal edilmiştir. Mevcut keşfi ile (5 200 ha lık kısım
tamamlanabilecektir). Kalan kısımlar ikmal inşaatı adı altında yeniden ihale edilecektir. Fiziki
gerçekleşme % 50 dir.
Seydişehir Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve
Suğla Depolamasının güneyinde yer alan 7.202 ha alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 1 974 000 m3
kazı, 1 594 000 m3 dolgu imalatı ve 31 741 m3 beton imalatı, 21 360 kg kapak montajı yapılmıştır.
Ana kanal Km: 10+863,83 kadar imalatları tamamlandı. Mevcut keşfi ile 4 800 ha lık kısmın
tamamlanabileceği düşünülmektedir. Yıl içerisinde yapılacak mukayeseli keşif sonrasında ikmal
inşaatı hususu değerlendirilecektir. Fiziki gerçekleşme % 50’dir.
GÖL-SU Projesi kapsamında KOP Bölgesinde; 87 adet gölet bulunmaktadır. 27 adet
göletin inşaatı devam etmekte olup, 3 adedi tamamlanmıştır. 33 adedin ihalesi yapılacaktır. 24
adedin de planlama ve projesi devam etmektedir.
Konya İlinde ise, 50 adet gölet bulunmaktadır. 17 adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 3
adedi tamamlanmıştır. 18 adedin ihalesi yapılacaktır. 12 adedin de planlama ve projesi devam
etmektedir.
Ayrıca, Konya Kapalı Havzasına komşu diğer havzalardan su aktarılması ile ilgili etüt
çalışmaları ile mevcut yerüstü ve yeraltı suyu sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve yeraltı suyu
kullanımında kontrolü sağlayacak tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar da devam etmektedir.
(Konya Valiliği)
B.4.3. Endüstriyel Su Temini
İlimizde endüstriyel su temini ile ilgili istatistik çalışması yapılmamıştır.
B.4.4. Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı
İlimiz sınırları içerisinde enerji üretimi amacı da bulunan Bağbaşı barajı bulunmaktadır.
Bağbaşı Barajı kaya dolgu olarak sulama, içme suyu ve enerji eldesi amacıyla yapılmıştır. 360 hm3
depolama kapasitesi bulunmakta ve 100 hm3 içme suyu olarak kullanılabilmektedir. 147,5 Gwh/yıl
enerji üretimi planlanmıştır.
B.4.5. Rekreasyonel Su Kullanımı
Konya yöresinde bugün için sıcaklığı 20 °C ile 55 °C arasında değişen sıcaklıkta kaynak ve
kuyular mevcuttur. Bunlar Ilgın, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Karapınar, Beyşehir, Seydişehir, Ereğli,
Meram ve Karatay ilçelerinin yakın çevresinde yer alırlar.
43
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Ilgın İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 40.5 ºC ve Debi 30 lt/sn
2. Sıcaklık 41.6 ºC ve Debi 130 lt/sn
3. Sıcaklık 41.6 ºC ve Debi 50 lt/sn
4. Sıcaklık 27 ºC ve Debi 2,5 lt/sn (Çavuşcugöl)
5. Sıcaklık 27.5 ºC ve Debi 2,5 lt/sn (Çavuşcugöl)
6. Sıcaklık 25.5 ºC ve Debi 0,5 lt/sn (Çavuşcugöl)
7. Sıcaklık 29 ºC ve Debi 5 lt/sn (Çavuşcugöl)
Cihanbeyli ve Civarı:
1. Sıcaklık 49 ºC ve Debi 30 lt/sn (Bozdağ)
2. Sıcaklık 45 ºC ve Debi 100 lt/sn (Yapalı)
3. Sıcaklık 29 ºC ve Debi 1,2 lt/sn (Ilıcapınar)
4. Sıcaklık 33 ºC ve Debi 0,5 lt/sn (Eskimüshilsu)
Beyşehir İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 35.1 ºC ve Debi 0,25 lt/sn (Ilıca)
2. Sıcaklık 34,5 ºC ve Debi 16 lt/sn (Yeşildağ)
Seydişehir İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 38 ºC , Debi 60 lt/sn (Kavakköy)
2. Sıcaklık 43 ºC ve Debi 40 lt/sn (Kavakköy)
3. Sıcaklık 31.4 ºC ve Debi 0,1 lt/sn (Ilıca)
4. Sıcaklık 32.1 ºC ve Debi 0,2 lt/sn (Ilıca)
5. Sıcaklık 27.1 ºC ve Debi 1,5 lt/sn (Höyük Tepe GD’su)
6. Sıcaklık 48 ºC ve Debi 30 lt/sn (Bükçe Köyü)
Hüyük İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 35 ºC ve Debi 7,1 lt/sn (Köşkköy)
2. Sıcaklık 35 ºC ve Debi 11 lt/sn (Köşkköy)
3. Sıcaklık 25 ºC ve Debi 1-1,5 lt/sn (Çavuşköy)
4. Sıcaklık 26 ºC ve Debi 2-2,5 lt/sn (Çavuşköy)
Ereğli İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 28 ºC ,Debi 0,45 lt/sn (Kükürtlü kaynağı)
Karatay İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 42 ºC ve Debi 40-50 lt/sn (İsmil)
2. Sıcaklık 42.7 ºC ve Debi 40-50 lt/sn (İsmil)
Tuzlukçu İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 46 ºC ve Debi 30 lt/sn
Meram İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 55 ºC ve Debi 30 lt/sn (İnlice)
Karapınar İlçesi ve Civarı:
1. Sıcaklık 30.3 ºC ve Debi 30 lt/sn
44
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge.B.6- Sıcaksu Kaynakları ve İçmeceler (MTA Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü 2012)
İLÇE
MEVKİ
Beyşehir
Malanda İçmecesi
Beyşehir
Yeşildağ
Beyşehir
Beyşehir
Beyşehir
Sevindik Köyü
Kaşaklı
Doğanbey
Mevkii
Beyşehir
Kükürt Pınarı
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Kaplıca Suyu
Kaplıca Suyu
İsaköy
Beyşehir
KAYNAĞIN
CİNSİ
İçmece Suyu
Kaplıca suyu
Seyrik Maden suyu
Ekşimüshilsu
Alaman Kuyusu
Ilıcapınarı
Kaplıca Suyu
İçmece Suyu
Maden Suyu
Kaplıca Suyu
Kaplıca Suyu
Cihanbeyli
Doğanhisar
Karaağa
Maden Suyu
Doğanhisar
Karaağa İçmecesi
İçmece Suyu
Ereğli
Kükürtlüsu
Kaplıcası
Kaplıca Suyu
TENÖR VE KALİTE
DEBİ
Sıcaklık: 13 ºC
pH: 6
Sıcaklık: 34.5 ºC
pH: 8,8
Toplam mineralizasyon
279 mg/lt
Sıcaklık: 21 ºC
pH: 7.2
Radyoaktivite:8.4 eman
Toplam mineralizasyon
809.9 mg/lt
Sıcaklık: 33 ºC
pH: 7.25
Radyoaktivite:7.6 eman
Toplam mineralizasyon
328.78 mg/lt
Sıcaklık: 23,1 ºC
pH: 7,25
Toplam mineralizasyon
1221,51 mg/lt
Sıcaklık: 18,2 ºC
pH: 2,96
Toplam mineralizasyon
1221,51 mg/lt
0.15
lt/sn
Sıcaklık: 20 ºC
pH: 5.8
Radyoaktivite:13 eman
Toplam mineralizasyon
246.4 mg/lt
Sıcaklık: 33 ºC
pH: 6.9
Radyoaktivite: 6 eman
Toplam mineralizasyon
4600 mg/lt
Sıcaklık: 17.5 ºC
pH: 6,7
Toplam mineralizasyon
5139,5 mg/lt
Sıcaklık: 29 ºC
pH: 7,1
Radyoaktivite:9 eman
Toplam mineralizasyon
4587,89 mg/lt
Sıcaklık: 49 ºC
Debi: 30 lt/sn
Sıcaklık: 14.5 ºC
pH: 6
Sıcaklık: 13 ºC
pH: 6
Sıcaklık: 28 ºC
pH: 7
45
16
lt/sn
DİĞER BİLGİLER
Kaynakların
kaptajı
yoktur. Küçük bir havuz
ve 2 daireli terk edilmiş
bir otel ile kabinler vardır.
5 lt/sn
1.24
lt/sn
Çamur
olarak
faydalanılmaktadır.
da
Sıcaklığın
düşük,
kimyasal içeriğinin az
olması nedeniyle fazla
değildir.
Kaptajı yoktur. Debisi
0,05 lt küçük
olduğundan
bugünkü
koşullarda
işletilmesi
ekonomik
değildir.
2,5
lt/sn
2 lt/sn
0,5
lt/sn
Kaynağın ilkel bir kaptajı
vardır.
Kaptajı yoktur.Herhangi
bir tesis bulunmamakta
dır.
1,2
lt/sn
Kaptajı yoktur. Bölgede
terk edilmiş bir maden
suyu tesisi vardır.
MTA Genel Müdürlüğü
tarafından bulunmuştur.
İşletme
kurulum
aşamasındadır.
0.04
lt/sn
0.5
lt/sn
Kaptajı yoktur.Herhangi
bir tesis bulunmamakta
dır.
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Hüyük
Hüyük
Hüyük
Ilgın
Ilgın
Karapınar
Karapınar
Köşk
Çavuş
Görünmez
Çavuşçugöl
Kaplıcası
Ilgın Kaplıcası
Üzecek Dağı
Yarımca Yaylası
Nasippınarı
Kaplıca Suyu
Kaplıca Suyu
Maden Suyu
Kaplıca Suyu
Kaplıca Suyu
Maden suyu
Karatay
İsmil
Kaplıca Suyu
Seydişehir
Seydişehir Kaplıcası Kaplıca Suyu
Seydişehir
Kavakköy
Seydişehir
Hüyük T.
Maden suyu
Tuzlukçu
Pazarkaya K.
Kaplıca suyu
Sıcaklık: 35 ºC
pH: 7.5
Toplam mineralizasyon
1298 mg/lt
Radyoaktivite:9,1 eman
Sıcaklık: 25-26 ºC
pH: 6.52
Toplam mineralizasyon
1181 mg/lt
Sertlik : 66-70
Sıcaklık: 18 ºC
pH: 6.6
Toplam mineralizasyon
380.2 mg/lt
Sıcaklık: 30 ºC
pH: 7.3
Radyoaktivite : 10 eman
Toplam mineralizasyon
590 mg/lt
Sıcaklık: 41.6 ºC
pH: 7,6
Radyoaktivite:19.1 eman
Toplam mineralizasyon
512-702 mg/lt
Sıcaklık: 30.3 ºC
Sıcaklık: 20 ºC
pH: 6,53
Toplam mineralizasyon
5207,41 mg/lt
Sıcaklık: 42 – 42.7 ºC
18
lt/sn
Modern
bulunmaktadır.
tesisler
1-2,5
Kaptajı yoktur.
Tesis bulunmamaktadır.
12
Kaptajı vardır.
bulunmamaktadır.
Tesis
50
Büyük ve modern tesisler
bulunmaktadır.
30
Sondaj
kuyusunun
derinliği 150 metredir.
2 lt/sn
Kaptajı yoktur.
Tesis bulunmamaktadır.
40-50
Soğuksu amaçlı 19 adet
sondaj yapılmış olup,
kuyu derinlikleri 40-120
metre arasında değişmek
tedir. Sıcaksu amaçlı
olarak M.T.A. tarafından
yapılan 2 adet kuyunun
biri 320 m,diğeri ise 674
m’dir.
Sıcaklık: 31.4-32.1 ºC
pH: 7
Radyoaktivite : 8-20 eman 0,1-0,2
Toplam mineralizasyon
787,53 mg/lt
Sıcaklık: 38-43 ºC
40-60 Sıcaklık ve debisi değişik
pH: 6.2 - 7.3
olan çok sayıda kaynak ile
Toplam mineralizasyon
iki adet sondaj kuyusu
3000 mg/lt (ortalama)
bulunmaktadır.
Gaz
içeriği fazladır.
Sıcaklık: 27,1 ºC
pH: 7,1
1,5
Kaptajı yoktur.
Toplam mineralizasyon
lt/sn
Tesis bulunmamaktadır.
1285,7 mg/lt
Sıcaklık: 46 ºC
30
lt/sn
46
1 adet sondaj kuyusu
bulunmaktadır.
İşletme
kurulum safhasındadır.
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
B.5. Çevresel Altyapı
B.5.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Hizmeti Alan Nüfus
Konya kanalizasyon sistemi, mevcut kanalizasyon şebekesi ve İller Bankası tarafından
yapımı gerçekleştirilen Konya Kanalizasyon İnşaatından oluşmaktadır.
Mevcut Kanalizasyon Şebekesi, birleşik sistem olarak çalışan muhtelif çaplarda (Ø 200 mm,
Ø 300 mm., Ø400 mm., Ø600 mm., Ø800 mm.) toplam 2000 km. ‘lik hattan oluşmaktadır. Bu
hatların büyük kısmı 1965 yılından sonra yapılan beton büzlerden oluşmakla beraber daha önceki
yıllarda yapılan taş örme kanallar da bulunmaktadır.
Şehrimiz için ilk kapsamlı kanalizasyon projesi olan Konya Kanalizasyon İnşaatı ise 1985
ve 1987 yıllarında olmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından iki kısım halinde ihale
edilmiştir. Birinci kısım; çapları Ø1.600 mm. ile Ø2.600 mm. arasında değişen kuşaklama kanalları
ile çapı Ø 3.000 mm. Olan ana kollektör hattı ve atıksu arıtma tesislerinden oluşmaktadır. İkinci
kısım kapsamında ise; çapları Ø600 mm. ile Ø 2.200 mm. arasında değişen kanalizasyon ağının
toplayıcı hatları bulunmaktadır. Proje kapsamında bulunan hatların tamamı 1998 yılı içerisinde
tamamlanarak kullanılır hale getirilmiştir. 2015 yılı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilen
kanalizasyon sistemi 1.300.000 kişilik nüfusa hizmet verebilecek kapasitededir. Şehrimizden
kaynaklanan atıksular; kanalizasyon şebekesinin toplayıcı hatları ve kuşaklama kanalları ile ana
kollektör hattından toplanarak, Aslım Mevkiinde bulunan Konya Atıksu arıtma tesisine
gelmektedir. Atıksuların günlük ortalama debisi 120.000 m3 /gün olup, arıtılan atıksular D.S.İ.
kanalına deşarj edilmektedir.
2012 YILI
1200000
1000000
800000
600000
400000
2012 YILI
200000
0
Grafik B.2 – İlimizde 2012 Yılı Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
47
Çizelge B.7 – İlimizde 2012 Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (KOSKİ, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü; 2012)
İl
Merkezi
Yerleşim Yerinin Adı
KONYA

EREĞLİ


BEYŞEHİR

CİHANBEYLİ

KULU
İlçeler
AKÖREN
KADINHANI
GÜNEYSINIR
AKŞEHİR
ILGIN
ALTINEKİN







200.000
Arıtılan /Deşarj
Deşarj
Edilen Atıksu
koordinatları
3
Miktarı (m /sn)
2

YOK
98.663


YOK
35872


YOK
41277


15000
YOK
21250


453
YOK
3328


4320
YOK
13603


YOK
4737


YOK
62054


YOK
31828
DOĞAL
3636

300
0,0017
TEPEKENT


300
0,0017
ZİNCİRLİKUYU
YAZLA
TEPEKENT
YUKARIÇİĞİL
GÜNYÜZÜ
SIZMA
BEYKONAK
KONAKKALE








X:-463533,1487
Y:-4195562,5618
Oluşan AAT Çamur
Hizmet Verdiği Miktarı(ton/gün)
Nüfus
1.000.000


Noktası Deniz
Deşarjı
YOK

BAŞARAKAVAK
ÇAMLIK
Kasabalar
Mevcut
Belediye Atıksu Arıtma Tesisi/ Belediye Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi
(m3/gün)
Deniz Deşarjı Olup Olmadığı?
Türü
İnşa/plan
Var
aşamasında
Yok
Fiziksel
Biyolojik
İleri


300
YOK
YOK
1600
8
YOK
3500
15
YOK
DOĞAL
YOK
DOĞAL
YOK

X: 37°59'3.73"K
Y: 32°13'39.84"E
X: 38° 3'50.19"K
Y: 32° 9'53.68"E
YOK

DOĞAL
YOK
DOĞAL
YOK
DOĞAL
YOK
DOĞAL
YOK
DOĞAL
YOK
48
130
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Belediyenin atıksu arıtma tesis(ler)inden çıkan arıtma çamurunun analizine dair bilgi
verilmemiştir.
B.5.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı
Tesisleri
Konya’da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Konya ilindeki
OSB’lerin iki tanesi merkez ilçede, bir tanesi Beyşehir’de, bir tanesi de Ereğli ilçesindedir.
Konya OSB, atık sularını belediyenin atık su kanalizasyon sistemine vermektedir. 26 sektörde
faaliyet gösteren toplam 380 sanayi tesisini içeren Konya OSB’de ise, AAT’nin inşaatı
tamamlanmış olup; tesis 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çıkan atık
su, Keçeli Deresi’ne akmakta olan Tümosan Kanalı’na deşarj edilmektedir.
Beyşehir OSB mevcut durumu faal olmayıp, AAT’ye sahip değildir. Ereğli OSB,
mevcut AAT’sini mekanik ekipman arızası nedeniyle çalıştırmamaktadır. Atıksularını Ereğli
Belediyesi kanalizasyon sistemine deşarj etmektedir.
İlimizde atıksularını alıcı ortama veren sanayi kuruluşları Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri gereğince denetlenmekte, deşarj izni verilen tesislerden düzenli
periyotlarla numuneler aldırılarak arıtma tesislerinin verimli çalıştırılıp-çalıştırılmadığı
izlenmektedir.
Çizelge B.8 – İlimizdeki (2012) Yılı OSB’lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (Konya
Organize Sanayi bölge Müdürlüğü, 2012)
OSB Adı
Mevcut
Durumu
Kapasitesi
(ton/gün)
AAT Türü
AAT Çamuru
Miktarı
(ton/gün)
Deşarj Ortamı
Deşarj
Koordinatları
Konya OSB
FAAL
7.000
Fiziksel+
Kimyasal+
Biyolojik +
İleri Arıtım
6,30
Tümosan
Kanalı aracı
ile Keçili
Deresi
Y:466177,90
X:4203140,414
B.5.3. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri
Avrupa Birliğine uyum sürecinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları
kapsamında finansmanı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından karşılanmakta olan ve Mülga
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen “Konya Katı Atık Yönetimi Projesi” ile
ilgili olarak fizibilite, ÇED raporu ve tasarım projesi hazırlama çalışmalarına 15 Ekim 2005
tarihinde başlanmıştır.
Projenin uygulanabilmesi için iklim, çevre, kentsel gelişim ve ulaşım gibi unsurlar göz
önüne alınarak, Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi M29a23d-M29a23c ve M29d03aM29d03b pafta, 30877 ada, 1 parsel nolu 1.721.797,29 m2’lik parsel uygun görülmüş ve
Belediyemiz adına Hazineye tescili yaptırılmıştır. Proje sahası şehir merkezinin
güneydoğusunda yaklaşık 25 km. mesafede bulunmaktadır. Proje için Çevre ve Orman
Bakanlığından 05.09.2007 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı
49
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
alınmıştır. Fizibilite çalışmaları ve IPA başvuru dosyası tamamlanarak Aralık 2008’te IPA
başvurusu yapılmıştır. Başvuru üzerine Avrupa Komisyonu Şubat 2009’da Konya’ya gelip
proje sahasını yerinde görerek fizibilite raporu ve IPA başvuru dosyasını incelemiştir. Tespit
edilen bazı eksikliklerin giderilmesi için tekrar başlatılan çalışmalar tamamlanarak, Aralık
2009’da Avrupa Komisyonuna gönderilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 20 Ocak 2010
tarihinde proje için finans kararı alınmış olup, ihale hazırlıkları devam etmektedir.
25 yıl kapasiteli tesisin ilk 4 yıldaki yatırım bedeli fizibilite raporu sonucu 22 milyon
Euro'dur. Bu bedelin yaklaşık % 68’i Avrupa Birliği tarafından, % 9’u Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından ve geriye kalan % 23’ü Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından
karşılanacaktır. İhale ve inşaat süreleri de dikkate alınarak yeni projenin 2013 yılında
faaliyete geçeceği planlanmaktadır.
Proje kapsamında,
1- 55 hektarlık alana sahip olan Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu,
2- Düzenli katı atık depolama alanı yapımı,
3- Ön işlem (ayrıştırma) tesisi yapımı,
4- Kompost tesisi yapımı,
5- Katı atık transfer istasyonu yapımı,
6- Katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı,
7- Metan gazından elektrik üretim tesisi yapımı,
8- Bu tesislerde kullanılacak ekipman ve iş makinelerinin alımı,
gerçekleştirilecektir.
Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi: Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konya
Kenti katı atıklarının depolandığı Aslım Mevkiinde bulunan 2004–2008 yılları arasında
kullanılarak depolama işlemi tamamlanmış 10 hektarlık sahada bulunan 1,2 milyon m3’lük
atıktan ve 2008 yılında kullanılmaya başlayan ve 2011 yılında tamamlanacak olan sahada
oluşacak yaklaşık 1,2 milyon m3’lük atık kütlesinden meydana gelen depo gazlarının
değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu sebeple “Aslım Katı Atık Depolama Sahası Deponi
Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin Kurdurularak İşletmecilik Hakkının Kiraya
Verilmesi İşi” 21.09.2010 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Açık Teklif
Usulü ile 10 yıllığına ihale edilmiştir.
Katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma
potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay borulama
sistemi ile toplanmakta ve gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.
Bu sayede hem emisyon azaltımı hemde enerji üretimi sağlanmış olmaktadır. Tesisin enerji
kapasitesi saatte 2-3 MW civarındadır. Diğer bir ifadeyle tesis, günlük 10.000 konutun
elektrik ihtiyacını sağlayacak kapasitededir.
Ayrıca mevcut sızıntı suyu toplama havuzunda toplanan çöp sızıntı suyunun geri devir
yöntemiyle tekrar saha üzerine verilecek sistemin kurulmasıyla hem biyolojik bozunma
(fermantasyon) hızlandırılarak gaz üretimin arttırılması sağlanacak hem de sızıntı suyu
bertaraf edilmiş olacaktır.
50
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Yüklenici firma tarafından elektrik üretim için ilgili lisansların alınması ile birlikte
kısa sürede elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.
B.5.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce Konya kentsel atıksularının arıtılarak insan ve çevre
sağlığının korunması ile ülkemiz için büyük önemi olan Tuz Gölü’nün korunması amacıyla
2005 yılında yapımına başlanan Konya Atıksu Arıtma Tesisi, Haziran 2009 yılında
tamamlanarak işletmeye alınmıştır.
Konya Atıksu Arıtma Tesisinde ileri biyolojik arıtma yöntemi uygulanmaktadır ve
tesis 200.000 m3/gün debi ve 1.000.000 eşdeğer nüfusa göre tasarlanmıştır. Tesiste arıtılmış
atıksuların dezenfeksiyonu için Ultraviyole dezenfeksiyon sistemi kurulmuştur.
Tesiste arıtılan atıksuların potansiyel bir ilave su kaynağı olması nedeniyle, KOSKİ
Genel Müdürlüğü 2007-2011 ve 2008-2010 Stratejik Planlarında “Atıksu Arıtma
Tesislerinden elde edilen suyun tarımsal sulama suyu veya rekreasyon amaçlı kullanılması”
hedeflenmiştir.
Görüldüğü gibi, bu projenin en önemli bileşeni Konya Atıksu Arıtma Tesisidir. Proje,
Konya Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksuların üçüncül arıtma adı verilen daha ileri bir
arıtmaya tabi tutularak kentsel yeşil alanlar için sulama suyu elde edilmesi projesinin ilk
etabıdır. Bundan dolayı proje, yapımı tamamlanıp işletmeye alınan Konya Atıksu Arıtma
Tesisi Projesinin devamı konumundadır.
Konya Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan mevcut arıtılmış atıksu miktarı günlük
ortalama 140.000 m3’tür. Proje kapsamında bu miktarın 2900 m3’ü, kurulacak geri kazanım
sisteminde ileri arıtıma tabi tutularak mevzuatta belirtilen sulama suyu kalite kriterleri
sağlanacak ve inşa edilecek mor şebeke hattı ile bölgedeki 1.059.500 m2 kentsel yeşil alan
sulamasında kullanılacaktır.
Proje kapsamında kurulacak arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi, pompaj sistemi ve
depolar Konya Atıksu Arıtma Tesisi sahası içinde olacaktır. Böylece, tesis için arazi ihtiyacı
sağlanmış olacağı gibi, arıtılmış atıksuların geri kazanım tesisine iletilmesindeki maliyet
minimize edilmiş olacaktır. Ayrıca, kurulacak tesisin yapım ve işletmesinde, Konya Atıksu
Arıtma Tesisinde çalışan tecrübeli personelden oluşan proje ekibi oluşturulmuştur.
Proje kapsamında kullanılacak 7040 metrelik mor şebeke ana iletim hattının 3840
metrelik kısmı, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce Konya Atıksu Arıtma Tesisi sahasına, Saadet
Caddesine ve Ünen Sokağına 2009 yılında döşenmiştir. Projenin kabulü ile 3200 metre mor
şebeke hattı daha döşenecektir. (Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Pilot
Ölçekte Geri Kazanımı Ve Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Yeşil Alan Sulamasında
Yeniden Kullanımı Projesi, Küçükhemek, M.; 03,2010)
51
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
B.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Tarım alanlarımız çeşitli kirleticilerin etkisi altındadır. Çevre Bakanlığı farklı kirleticiler
için topraklarda bulunmasına müsaade edilen miktarları gösteren yönetmenlikler
yayınlamıştır. Tarım alanlarımızın potansiyel toksik elementler bakımından durumları
belirlendikten sonra ilgili yönetmelikleri göre kirli kabul edilen alanlarda kirliliği sebep olan
kaynaklar belirlenerek kirlenmeye karşı gerekli tedbirler geliştirilmelidir. Bölümümüzde
yöremizin potansiyel toksik element kapsamını belirlemeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Toprakların ağır metal bakımından durumları ortaya konulduktan sonra, kirlilik görülen
alanların temizlenmesine yönelik araştırma çalışmalarına başlanmalıdır. Bu amaç için
özellikle topraktan yüksek miktarlarda ağır metal kaldıran bitkiler seçilerek toprakların
temizlenmesinde kullanılmalıdır. Önümüzdeki yıllarda doğal dengeyi bozmamak veya
bozulan doğal dengenin yeniden kurulması için bu tür çalışmaların yoğunlaştırılması
gerekecektir. Bu tür çalışmalarda ağırlıklı olarak toprakların kimyasal özelliklerindeki
değişmeler esas araştırma konularından birisidir.
Toprak kirliliği ile birlikte ülke topraklarımızın bitki besin maddesi bakımından da
durumlarının yeniden ortaya konulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak zirai bilimler
enstitü çalışma bölgesindeki tarım topraklarının mikro element kapsamlarını ortaya koyacak
olan çalışmalara başlamışlardır. Bu çalışmalar yöre topraklarının verimliliğinin korunması ve
geliştirilmesine yönelik yeni araştırma projelerine de kaynak bilgiler sağlayacaktır. Coğrafi
koordinatları belli toprak örnekleri üzerinde yapılacak analizler sonunda belirlenen mevcut
toprak özelliklerinin zaman içindeki değişimi takip edilerek topraklarımızdaki olumsuz
değişimin nedenleri de ortaya konabilecektir. (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü)
B.6.1 Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar
Konuyla ilgili herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
B.6.2 Atık Su Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması
Ülkemizde hızlı büyüme ve sanayileşmeye bağlı olarak çevre sorunları da giderek büyük
boyutlara ulaşmaktadır. Çevre kirliliğini azaltmaya yönelik olarak da atık su arıtma
tesislerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu tesislerde biriken arıtma çamurlarının çevreye zarar
vermeden nasıl bertaraf edilecekleri bilinmemekte, bazı işletmeler bu atıkları bilinçsizce
çiftçilere gübre olarak tavsiye edip kullanımını teşvik etmektedirler.
Atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları taşımış oldukları bitki besin maddeleri
itibariyle gübre kaynağı olarak tarım alanlarında değerlendirilebilir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken husus atıkların çevre kirliliğine yol açmadan kullanılmalarıdır. Bu tür atıklar
uygulamanın ilk yıllarında verim artışı sağlayabilirler. Ancak aynı zamanda muhtemel bir
kirlilik ve potansiyel toksik element kaynağı olan bu atıkların, tarım alanlarına uygulanmasını
takip eden yıllarda organik maddenin parçalanmasıyla serbest hale geçen bazı toksik
elementlerin bitki ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecekleri de gözden uzak
tutulmamalıdır.
52
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Her tesisten çıkan arıtma çamuru farklı özellikler gösterdiği gibi bunların farklı iklim
ve toprak şartları altında verim üzerine etkileri ve kullanım imkânları da farklılık gösterebilir.
Bu atıkların verim üzerindeki etkileri uygulanacak münavebe sistemine göre de değişir. Bu
bakımdan her türlü atığın elde edildiği yörede farklı ekim nöbeti sistemlerinde denenerek en
az uygulama ile en yüksek karlılığı sağlayan ekim nöbetinin belirlenmesi gereklidir. Bu
amaçla, atık su tesisinden alınan arıtma çamuru yöremiz ana bitkileri ile farklı ekim
nöbetlerinde denemeye alınarak gübre değeri, bakiye etkileri ve toprak özellikleri üzerine
etkileri incelenmesi yapılmıştır. (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü)
İlimiz kayıtlarında arıtma çamurlarının uygulama çalışmaları ile ilgili çalışma
bulunmamaktadır.
B.6.3.Madencilik faaliyetleri ile bozulan
kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar
arazilerin
doğaya
yeniden
Madencilik faaliyetleri için Doğaya Yeniden Kazandırma Planları hazırlatılmaktadır.
2012 yılı itibariyle madencilik faaliyetini tamamlayan işletme olmadığından
sonuçlanan Doğaya Yeniden Kazandırma Planı bulunmamaktadır.
Çizelge B.9 - Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlatmış Maden Ocakları (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü-2012)
S.
NO
FİRMA İSMİ
ADRESİ
1.
HANKAYA MAD.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
BEYŞEHİR(BEKDEMİR KÖYÜ)
2.
CEVAHİROĞLU MADENCİLİK
SELÇUKLU (SIZMA KÖYÜ)
3.
NEKA YAPI İNŞ.PET.ÜR.TİC.VE SAN.AŞ.
ILGIN
4.
MEŞE TİC.AKAR.NAK.KIR.VE KUM OCAĞI
TUZLUKÇU (MEVLÜTLÜ KÖYÜ)
5.
MUSTAFA SARIOĞLU
SELÇUKLU (BAĞRIKURT KÖYÜ)
6.
MÖY MERMER MAD.İNŞ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
SELÇUKLU (BAĞRIKURT KÖYÜ)
7.
BEYSAN BEYŞEHİR TOPRAK MAD.
HÜYÜK (KIRELİ KASABASI)
8.
İBRAHİM ŞEN KALKER MAD.OCAĞI
SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ)
9.
BÜLYAPI BÜLÜÇ YAPI SAN.VE TİC.A.Ş.
SELÇUKLU (BAĞRIKURT KÖYÜ)
10.
AHMET KARA KUM ÇAKIL OCAĞI
SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ)
11.
TÜRKO MADENCİLİK
BOZKIR (ÜÇPINAR)
12.
HANCI MADENCİLİK
EREĞLİ (KARABURUN)
13.
MEŞE TİC. AKARYAKIT NAK.
TUZLUKÇU (MEVLÜTLÜ KÖYÜ)
14.
CEVAHİROĞLU MADENCİLİK
HALKAPINAR (GÖKÇEYAZI KÖYÜ)
15.
ŞEFİKOĞULLARI İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ
ÇELTİK (BÜYÜKHASAN KÖYÜ)
16.
ÖZVURAL MADENCİLİK
SELÇUKLU (DOKUZ KÖYÜ)
17.
MAKASÇI MÜH. MÜŞ.
TUZLUKÇU (PAZARKAYA)
18.
DÜDEN MADENCİLİK
HALKAPINAR (B.DOĞAN)
19.
KOYUNCU MADENCİLİK
SELÇUKLU (SIZMA BELDESİ)
53
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
20.
DSİ KİL OCAĞI ÇAĞLAYAN GÖLETİ
BOZKIR (ÇAĞLAYAN)
21.
SOĞUKDERE MAD.İNŞ. NAK.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
SELÇUKLU (TATKÖY KÖYÜ)
22.
KON-MADEN KONYA MADENCİLİK İNŞ.
SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ)
23.
BEYTEKS KONFEKSİYON İHR. VE TİC.A.Ş.
BEYŞEHİR (YAZYURDU KÖYÜ)
24.
ALİ KÜÇÜKERDOĞAN
SELÇUKLU (ARDIÇLI KÖYÜ)
25.
OSMAN TÜZÜN
SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ)
26.
SALİH GÜL
BEYŞEHİR (GÖKÇİMEN KASABASI)
27.
KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CİHANBEYLİ(KIRKIŞLA)
28.
ÖZVURAL MADENCİLİK
SELÇUKLU (DOKUZ KÖYÜ)
29.
MAKASÇI MÜH. MÜŞ.
TUZLUKÇU (PAZARKAYA)
30.
DÜDEN MADENCİLİK
HALKAPINAR (B.DOĞAN)
31.
KOYUNCU MADENCİLİK
SELÇUKLU (SIZMA BELDESİ)
32.
DSİ KİL OCAĞI ÇAĞLAYAN GÖLETİ
BOZKIR (ÇAĞLAYAN)
33.
SOĞUKDERE MAD.İNŞ. NAK
SELÇUKLU (TATKÖY KÖYÜ)
34.
KON-MADEN KONYA MADENCİLİK İNŞ.
SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ)
35.
BEYTEKS KONFEKSİYON
BEYŞEHİR (YAZYURDU)
36.
ALİ KÜÇÜKERDOĞAN
SELÇUKLU (ARDIÇLI KÖYÜ)
37.
CİHANBEYLİ (BOZDAĞ TEPE)
38.
ÖZTUTUMLU İNŞ. TUR.SAN
SEDAŞ İNŞAAT A.Ş. (ÇEVRE YÖNETİM
PLANI)
39.
POLMER MAD. TUR. NAK. SAN
GÜNEYSINIR (HABİBLER)
40.
POLMER MADENCİLİK TUR. NAK. SAN
GÜNEYSINIR (SARIHACI)
41.
BETOSA İNŞAAT MADENCİLİK
TUZLUKÇU (PAZARKAYA)
42.
SELÇUKLU (KARAÖMERLER)
43.
DARBAZLAR HAZIR BETON
SEDAŞ İNŞAAT A.Ş. (ÇEVRE YÖNETİM
PLANI)
44.
MYK MADEN PETROL LTD. ŞTİ
SELÇUKLU (BAĞRIKURT)
45.
OSMAN TÜZÜN KALKER OCAĞI
KONYA İL ÖZEL İDARE ARİYET OCAĞI
(ÇEVRE YÖNETİM PLANI)
SELÇUKLU (EĞRİBAYAT KÖYÜ)
DEREBUCAK (ZEKERİYA)
48.
SAHİL MADENCİLİK KROM OCAĞI
KONYA İL ÖZEL İDARE ARİYET OCAĞI
2008/47
49.
ADNAN ÖZEREN MERMER
BEYŞEHİR (DOĞANCIKLI)
50.
SERDAR İNŞ.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
EREĞLİ (SAZGEÇİT)
51.
BEYŞEHİR (GÖKÇİMEN)
53.
SALİH GÜL (ÇEVRE YÖNETİM PLANI)
ALEMDAROĞULLARI İN. HAF.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BEZ-KUM MADENCİLİK NAK.İNŞ.SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ
54.
ÇAVUŞOĞLU NAK.İNŞ.TUR.MAD.TİC.SAN.
KARATAY,KIZÖREN KÖYÜ
46.
47.
52.
KARATAY (KARADONA)
SELÇUKLU (KIZILCAKUYU)
KARAPINAR (KAZANHÜYÜĞÜ)
KARAPINAR (KESMEZ)
54
KARAPINAR (ZAFER)
SEYDİŞEHİR (UFACIK)
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
LTD.ŞTİ.
59.
ALEMDAROĞULLARI İN. HAF.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İL ÖZEL İDARE(ÇYP)
KOMMER KOMBASSAN MERMER
MAD.İŞL..SAN.TİC.A.Ş.
YAPITAŞ MAD. İNŞ. NAK. DÖKÜM SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
KONRAYF MAD.TUR.İNŞ.DIŞ
TİC.TAAH.LTD.ŞTİ.
OSMAN KÜÇÜKKULU ÇEVRE YÖNETİM
PLANI
60.
ŞEVKİ ÖZSUSAM ÇEVRE YÖNETİM PLANI
TUZLUKÇU (TİLKİİNLERİ MEVKİİ)
61.
KARAPINAR (AKÇAYAZI KÖYÜ)
63.
MEHMET ERKEK ÇEVRE YÖNETİM PLANI
BEZİRCİLER NAK.İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ
ÇEVRE YÖNETİM PLANI
BEZİRCİLER NAK.İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ
DOĞAYA YENİDEN K.P
64.
TAHİR KÜÇÜK ÇEVRE YÖNETİM PLANI
KARATAY (KARAKAYA KÖYÜ,
65.
ÖZKUM NAK.HARF.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
EĞRİBAYAT KÖYÜ (KÖYÖNÜ MEVKİİ)
66.
GÖÇÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI
GÖÇÜ KÖYÜ KARATAY
67.
KARAPINAR
68.
KARAPINAR BELEDİYESİ
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAK.TTAH.SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ
69.
BESTA MOB. SAN. NAKL.VE İNŞ.
SARICALAR KÖYÜ
70.
KULU KOZANLI ÇENGELTEPE
EĞRİBAYAT KÖYÜ,L29 C4 (5 PAFTA1509
PARSEL)
72.
KARAYOLLARI
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAK.TAH.SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ
KARAYOLLARI 3.BÖLGE MD. ARKAÇ TEPE
ARİYET OCAĞI
73.
KARAYOLLARI
YUNAK (HACIFAKILI)
74.
KARAYOLLARI
KARAPINAR (HASANOBA)
75.
BEKİR ACAR
KARAPINAR (AKÇAYAZI KÖYÜ)M30-C1
76.
CEVAHİROĞLU MADENCİLİK
KARAPINAR (AKÖREN KÖYÜ)
77.
ÖZNUR MADENCİLİK
SEYDİŞEHİR (GÖÇERİ)
78.
KONYA ÇİMENTO
20055352 NUMARA
79.
KONYA ÇİMENTO
7410 NUMARA
80.
7169 NUMARA
81.
KONYA ÇİMENTO
ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN.
TİC. A.Ş.
82.
KONYA ÇİMENTO
20055353 NUMARA
83.
KONYA ÇİMENTO
69132 NUMARA
84.
İMECE MÜHENDİSLİK
7703 NUMARA
85.
MOS MADENCİLİK
ÇALTI KÖYÜ SELÇUKLU
86.
KONYA ÇİMENTO
KARAÖMERLER /SELÇUKLU 7164
87.
GÜREL MERMER
MEDYA TEPE KÖYÜ AKŞEHİR
88.
KONYA ÇİMENTO
SİLLE SELÇUKLU
89.
ETİ MADEN İŞLERİ GEN. MÜD
BEYŞEHİR
90.
MAR İNŞAAT
AVDUL KÖYÜ ÇUMRA
91.
KONYA ÇİMENTO
KARAÖMERLER /SELÇUKLU İR:7168
55.
56.
57.
58.
62.
71.
55
KARAPINAR,KAZANHÜYÜĞÜ 42/2008-48
MERAM, KARADİĞİN KÖYÜ
SELÇUKLU SARICALAR
BEYŞEHİR(AR:200703350)
SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ,ILGIN L29D3
SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ,
SELÇUKLU (SARICALAR KÖYÜ,
EĞRİBAYAT KÖYÜ
EREĞLİ BULGURLUK KÖYÜ ARKAÇ TEPE
36717 NUMARA
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
92.
KONYA ÇİMENTO
KARAÖMERLER/SELÇUKLU İR:7203
93.
KONYA ÇİMENTO
MERKEZ İLÇE/SELÇUKLU İR:4065
94.
KONYA ÇİMENTO
DİKİLİTAŞ MAHALLESİ/SELÇUKLU İR:4514
95.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş
TERSAKAN GÖLÜ/CİHANBEYLİ
96.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş
BOLLUK GÖLÜ/CİHANBEYLİ
97.
MEHMET ERTUĞRUL ÖZKAFA
KULU -ŞEREFLİ KÖYÜ
98.
KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
İR:7162
99.
KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
İR:7183
100. KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
İR:7161
101. KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
İR:7170
102. KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
İR:52264
103. KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
İR:7163
104. BAŞER MADEN SAN. TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR İR:1139
105. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ
CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. TES. HARF. NAK.
106. OTO. MAD. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
ÇAVUŞÇU ILGIN
107. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MD.
KIRKIŞLA/CİHANBEYLİ
108. M.GÖKTUĞ NURULLAHOĞLU
BÜYÜKHASAN KÖYÜ/ÇELTİK
109. KARAYOLLARI
ILGIN
110. ÜNAL İNŞ.TAAH.KETS.SAN VE TİC.A.Ş
KATRANCI KÖYÜ/KARATAY
111. HASAN ÇAVUŞOĞLU
MABUS KÖYÜ/SELÇUKLU
112. TAŞCAN NAK. TURZM İNŞ. MAD
TUTUP KÖYÜ SELÇUKLU
113. BÜYÜK DİKİCİ İNŞ.
TAŞKENT YAĞLIÇAYIR
114. BÜYÜK DİKİCİ İNŞ.
BOZKIR
115. ADNAN DEMİREL
MEVLÜTLÜ-ILGIN
116. BETOSA İNŞAAT MADENCİLİK
PAZARKAYA TUZLUKÇU
117. KURALLAR TARIM ÜRÜNLERİ
ALİBEYHÜYÜĞÜ ÇUMRA
118. BAYLAR HARFİYAT NAK
SELÇUKLU
119. KASAPOĞLU MADENCİLİK
KAVAK KÖYÜ SEYDİŞEHİR
120. AZİME ÖZDEMİR
PAZARKAYA TUZLUKÇU
121. MAVİ SİYAHTAŞ MER.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
MEVLÜTLÜ-AKŞEHİR İR:2626
122. BAYLAR HARFİYAT NAK
EĞRİBAYAT/SELÇUKLU İR:7504
123. TRAMER MER NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
MAR İNŞAAT TURZ.MAD.SAN.VE
124. TİC.LTD.ŞTİ
GÖDENE KÖYÜ/MERAM
125. KADEM MADENCİLİK
KARAKAYA-KADINHANI
126. BİBERCİ MADENCİLİK
SARIKIZ KÖYÜ MERAM
127. FETİH İNŞAAT
GÖKHÜYÜK KÖYÜ ÇUMRA
128. SEHA İNŞAAT
ARDIÇLI KÖYÜ SELÇUKLU
129. BAYLAR HARFİYAT NAK
SİLLE SELÇUKLU
130. ETİ MADEN İŞLERİ GEN. MÜD
BEYŞEHİR
131. BÜYÜK DİKİCİ İNŞ.
PAMUKÇU KÖYÜ MERAM
132. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ
GÖLYAKA KÖYÜ ILGIN
133. YESA MERMER
BAĞRIKURT KÖYÜ
134. HAKMER MADENCİLİK
KURŞUNLU YAYLASI BOZKIR
ILGIN BOĞAZKENT KÖYÜ İR:20050333
BAŞKUYU/KADINHANI İR:20052012
56
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
135. ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
ULUMUHSİNE KÖYÜ/MERAM
136. ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
ÇAMLIK KÖYÜ/BEYŞEHİR
137. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI
ÇAYIRBAĞI-MERAM
138. YAVUZLAR MADENCİLİK LTD. ŞTİ.
SEYDİŞEHİR-ORTAKARAÖREN
139. TEKNOMER MAD. LTD. ŞTİ.
BEYŞEHİR-DOĞANCIKLI KÖYÜ
140. KÜÇÜKÇAL LTD. ŞTİ.
SELÇUKLU-DEĞİRMENKÖY
141. SÜLEYMAN BALABAN
HADİM-BADEMLİ KÖYÜ
142. HÜSEYİN YETİŞMİŞ
SELÇUKLU-ULUMUSİNE KÖYÜ
143. YENİÇELTEK KÖMÜR MADEN A.Ş.
BEYŞEHİR-
144. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI
MERAM- ÇAYIRBAĞI KÖYÜ
145. BAYKARA TUĞLA MADENCİLİK LTD. ŞTİ.
HÜYÜK-ÇAVUŞ KÖYÜ
146. TEKNOMER MAD. LTD. ŞTİ.
SEYDİŞEHİR-KAVAK KÖYÜ
147. MUSATAFA AKGÜL
KARATAY-KARAKAYA KÖYÜ
148. BOZKIR BELEDİYESİ
MERKEZ İLÇE
149. REİSOĞLU MERMER LTD. ŞTİ.
TUZLUKÇU-MEVLÜTLÜ KÖYÜ
150. GÜRTEM MAD. TUR. LTD. ŞTİ.
BEYŞEHİR-AŞAIESENCE KÖYÜ
151. YAYLACILAR İNŞ. LTD. ŞTİ.
KULU-SAZYAYLASI KÖYÜ
152. EKİN MÜH. A.Ş.
BEYŞEHİR-AŞAIESENCE KÖYÜ
153. SEYİT VURAL (ÖZVURAL MADENCİLİK)
SELÇUKLU-ŞADİYE KÖYÜ
154. OTAN İNŞ. LTD. ŞTİ.
KARAPINAR-REŞADİYE MAHALLESİ
155. AB İNŞ. LTD. ŞTİ.
ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
156. İR:3850
ANTALYA MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
157. İR:71536
SALİH GÜL (DOĞAYA YENİDEN
158. KAZANDIRMA PLANI)
CİHANBEYLİ-KARAKIŞLA KÖYÜ
159. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ILGIN SİVRİTEPE
160. ÖZVURAL MADENCİLİK
ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU
161. KARAPINAR ÖZEL İDARE
KAZANHÜYÜĞÜ 48
162. MEHMET BAYKARA
DOGANHİSAR YAZIR KÖYÜ
163. KIRMATAŞ İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SEBELTAŞ BETON EL.MAK.
164. İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
SEYDİŞEHİR TARAŞCI KASABASI
165. FETTULLAH HAMİDİ
MERAM DÜZTAŞ MEVKİİ
166. MAR İNŞAAT
MERAM BOYALI KÖYÜ
167. ARSLAN OTOMOTİV
SELÇUKLU KARAÖMERLER KÖYÜ
168. BİMEKS MADENCİLİK
EREĞLİ AKHÜYÜK KÖYÜ
169. BEZİRCİ İNŞ.
MERAM YENİBAHÇE KÖYÜ
170. BİBERCİ MADENCİLİK
SELÇUKLU KARAÖMERLER KÖYÜ
171. İBRAHİM EKİCİ
KARATAY GÖÇÜ KÖYÜ
172. OSMAN ESER
LÜTFİ TAKAVCI MERMER
173. MAD.İTH.İHR.TAAH.SAN VE TİC.A.Ş
KADINHANI ŞAHÖREN
174. AKTOSAN TOPRAK A.Ş.
AKŞEHİR
175. GÜZEŞLER TUĞLA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ÇUBUK KÖYÜ / KADINHANI
SELÇUKLU-ULUMUSİNE KÖYÜ
DEREBUCAK (TAŞLIPINAR)
BEYŞEHİR BAYAVŞAR KASABASI
SEYDİŞEHİR GÖLYÜZÜ KÖYÜ
SELÇUKLU (ULUMUHSİNE)
57
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
176. ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KONYA SELÇUKLU KROM MAGNEZİR
177. TUĞLA SAN. A.Ş. İR: 2605
ÇUMRA ADAKALE KÖYÜ
178. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ
BEYŞEHİR KARADİKEN KÖYÜ
179. REMAR İNŞ.MAD.
SEYDİŞEHİR KAVAK KÖYÜ
180. HÜSEYİN YEYİŞMİŞ
SEYİT VURAL (ÖZVURAL MADENCİLİK)
181. ÇİMENTO KİLİ
LÜTFİ TAKAVCI MERMER
182. MAD.İTH.İHR.TAAH.SAN VE TİC.A.Ş
GÜZEŞLER TUĞLA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ183. KİREMİT KİLİ
ALTINEKİN KOÇKAYA KÖYÜ
184. MEHMET ERDEM ERDEM
ŞADİYE KÖYÜ
185. MEHMET ERDEM ERDEM
ŞADİYE KÖYÜ İR:76022 /SELÇUKLU
186. İNCİTAŞ MAD.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ARŞINCI KÖYÜ / KULU
187. SADAKAT MAD.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
GÖDENE KÖYÜ/MERAM
188. MEHMET ERDEM
ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU (İR:76026)
189. MEHMET ERDEM
ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU (İR:75848)
190. MEHMET ERDEM
ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU (İR:75845)
191. NATURA MERMER MAD. İNŞ.SAN. TİC.A.Ş.
BAYLAR HARFİYAT NAK İNŞ SAN TİC LTD
192. ŞTİ
KILINÇARSLAN KUM OCAĞI TAAH.
193. TİC.LTD.ŞTİ
SELÇUKLU,ULUMUHSİNE 60262
194. HÜRKAR İNŞ TİC MAD. LTD.ŞTİ
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KALKER
195. OCAĞI
HÜYÜK,HÜYÜKLÜBEL
196. ADNAN DEMİREL
ILGIN, MEVLÜTLÜ 200800160
197. ANTALYA MERMER SAN TİC LTD ŞTİ
DEREBUCAK
198. MEHMET YILMAZ
MERAM, HATUNSARAY
199. SUPHAN YAŞAR
AKŞEHİR
200. BİMEKS MADENCİLİK
EREĞLİ AKHÜYÜK KÖYÜ
201. İSMAİL HAKKI GÜLTEKİN
MERAM PAMUKÇU
202. KARATAY BLD.ARİYET OCAĞI
ÇAYIRBAĞI-MERAM
203. SELÇUKLU KROM MAGNEZİT
KARADİĞİN MERAM
204. SELÇUKLU KROM MAGNEZİT
MEŞELİK KÖYÜ-YUNAK
205. MERMER MOZAİK
EĞRİBAYAT SELÇUKLU
206. İREM İNŞAAT
CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. TES. HARF. NAK.
207.
OTO. MAD. SAN. TİC.LTD.ŞTİ
GÖKHÜYÜK KÖYÜ ÇUMRA
208. BEKİR ACAR
AKÇAYAZI KÖYÜ,KARAPINAR
209. ŞEFİK MEŞE
TİLKİİNLERİ MEVKİİ,TUZLUKÇU
210. ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.BOKSİT
SEYDİŞEHİR
211. FETİH İNŞAAT
DUTLUKIRI MEVKİİ,MERAM
212. SELÇUKLU KROM MAGNEZİT
KARAKAYA MEVKİİ,KARATAY
213. MEDÜZ MADENCİLİK
DOĞANBEY BELDESİ,BEYŞEHİR
214. TKİ ILGIN LİNYİT İŞLETMELERİ
BEYŞEHİR
215. ATEŞOĞULLARI İNŞAAT
İÇERİ ÇUMRA,ÇUMRA
MERAM ÇAYIRBAĞI
ŞADİYE KÖYÜ SELÇUKLU
ULUMUHSİNE - MERMER
ÇEŞMECİK KÖYÜ
İR:7602 / SELÇUKLU
SELÇUKLU, SİLLE
SELÇUKLU, EĞRİBAYAT 533 PARSEL
ILGIN, ŞIHBEDRETTİN MAH.
58
ILGIN BOĞAZKENT KÖYÜ İR:20050333-22,5 HA
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
KÖMBE MAKİNE
FETHULLAH HAMİDİ KALKER OCAĞI VE
217. KIRMA ELEME TESİSİ
RAHMET ORMANLARI ÜZERİ,SELÇUKLU
218. HASAN MEŞE KUM ÇAKIL OCAĞI
ANTALYA MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2.
219. GRUP MADEN (MERMER) ÇIKARILMASI
TRAVERTİNE BROS DOĞAL TAŞ MAD. SAN.
220. VE TİC. A.Ş. MERMER OCAĞI
TİLKİİNLERİ MEVKİİ,TUZLUKÇU
221. ANTALYA MERMER SAN.
ÇAVMER ÇAVDAR MER. MAD. İNŞ. SAN.
222. A.Ş. MERMER OCAĞI
ULUMUHSİNE KÖYÜ,SELÇUKLU
223. DEVLET DEMİR YOLLARI
KADINHANI ÖRNEK KÖYÜ
224. TEBRİZ İNŞAAT
KARATAY İSMİL
225. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI
ÇAYIRBAĞI-MERAM
226. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI
ÇAYIRBAĞI-MERAM 251 ADA 68 PARSEL
227. KARATAY BELEDİYESİ ARİYET OCAĞI
KOMMER KOMBASSAN MERMER
228. MAD.İŞL..SAN.TİC.A.Ş.
ÇAYIRBAĞI-MERAM 251 ADA 64,65.66 PARSEL
216.
GÖKHÜYÜK KÖYÜ ÇUMRA KONYA
GENCEK KÖYÜ BEYŞEHİR
ADAKÖY KÖYÜ BEYŞEHİR KONYA
AVDAN KÖYÜ ILGIN
230. KONYA ÇİMENTO A.Ş.
BOZKIR İLÇESİ KOVANLIK KÖYÜ
MERKEZ İLÇE GÜVENÇ KÖYÜ İ.R.70370
KALKER OC.
SELÇUKLU BAŞARAKAVAK KÖYÜ İ.R.75990ÇİM.KİL.OC.
231. KONYA ÇİMENTO A.Ş.
İR:64022
232. KONYA ÇİMENTO A.Ş.
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAK.TTAH.SAN VE
233. TİC.LTD.ŞTİ
İR:75997
229. KONYA ÇİMENTO A.Ş.
234. HÜSEYİN YETİŞMİŞ
EĞRİBAYAT/SELÇUKLU İR:69762
KÜÇÜKMUHSİNE KÖYÜ/SELÇUKLU POMZA
OCAĞI
235. KONYA ÇİMENTO A.Ş.
75993 TRAS OCAĞI
236. SELMER İNŞ.MER.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI KÖYÜ İ.R:200810284
237. KÜÇÜK PARS İNŞ. MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SELÇUKLU İLÇESİ SARICALAR KÖYÜ
238. DARBAZ YAŞAR MAD.
SELÇUKLU İLÇESİ TATKÖY
239. SÜLEYMAN BALABAN
BADEMLİ KÖYÜ/HADİM
240. KONYA ÇİMENTO A.Ş.
KARAÖMERLER KÖYÜ İR:70369
241. KARACA İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BİBERCİ MAD.MAK.EN.PET.TURZ.SAN.VE
242. TİC.LTD.ŞTİ.
MERAM İLÇESİ SEFAKÖY-
243. ARİF ESEN
İÇERİ ÇUMRA,ÇUMRA
244. BÜLENT ER
TUZLUKÇU-PAZARKAYA KÖYÜ
245. NE-KA YAPI İNŞ.PETR.ÜRT.TİC.VE SAN.A.Ş.
BİBERCİ MAD.MAK.EN.PET.TURZ.SAN.VE
246. TİC.LTD.ŞTİ.
BİBERCİ MAD.MAK.EN.PET.TURZ.SAN.VE
247. TİC.LTD.ŞTİ.
KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ248. KONYA
HALKAPINAR İLÇESİ-KALKER OCAĞI
249. ÖZTUTUMLU İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KULU-SAZYAYLASI KÖYÜ
250. AS İNŞ.LTD.ŞTİ
SARICALAR KÖYÜ İR:20047914 -SELÇUKLU
251. KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜKÇALTEPE ARİYET OCAĞI
252. SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜYÜKZENGİ KÖYÜ-SARAYÖNÜ
59
ILGIN İLÇESİ ARGITHANI KASABASI
MERAM (İR:20055437)
MERAM (İR:20055717)
KULU-KEMALİYE MAH.-KARTALTEPE MEVKİİ
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
DEVLET DEMİR YOLLARI GENEL
253. MÜDÜRLÜĞÜ
KADINHANI-SARIKAYA KÖYÜ-KALKER OCAĞIYILDIZLI KÖYÜ İVRİZ BARAJI -KUM ÇAKIL
MALZ.OCAĞI
254. DSİ IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET DEMİR YOLLARI GENEL
255. MÜDÜRLÜĞÜ
YABATUR NAK.MAD.İNŞ.SAN.VE
256. TİC.LTD.ŞTİ.
YUNAK İLÇESİ-SEVİNÇ KÖYÜ
SELÇUKLU İLÇESİ-DOKUZ (ŞADİYE) KÖYÜ
257. CANYURT KARSLIOĞLU
EREĞLİ İLÇESİ-BULGURLU KÖYÜ
258. SELAHATTİN AYPEK
KORUNT MAD.İNŞ.HAZ.BET.NAK.SAN VE
259. TİC.A.Ş
SOĞUKKUYU KÖYÜ - KULU
260. SEHA İNŞ. MÜH.MÜT. MAD. SAN. TİC.
SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI KÖYÜ İ.R : 73136
261. YENİCEOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜTÜKUŞAĞI KASABASI /CİHANBEYLİ
262. BİBERCİ İNŞAAT
MERAM
263. KARAŞAHİN METAL MAD.
TATKÖY/SELÇUKLU
264. DEVLET SU İŞLERİ
İVRİZ /EREĞLİ
265. KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜD.
SERGURUT MEVKİİ/KADINHANI
266. BELENBAŞI MAD.
SULUTAS KÖYÜ / SELÇUKLU
MERAM İLÇESİ ÇOMAKLI KÖYÜ 4 PAFTA, 150151 PARSEL
267. MUSTAFA AKAY KUM ÇAKIL OCAĞI
SELMER
268. İNŞ.HAY.MER.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DEŞTİĞİN / DOĞANHİSAR
ARDIÇLI KÖYÜ SELÇUKLU İR : 200810204
269. KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş.
SELÇUKLU KARAÖMERLER KÖYÜ İR:20055353
270. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YUNAK BEŞIŞIKLI KÖYÜ
271. MEHMET EMİN KOCAMAN İNŞAAT
BEYŞEHİR BAŞGÖZE KÖYÜ
272. EPAŞ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞT.İ.
İSMİL KASABASI ÜÇTEPELER MEVKİ KARATAY
273. MEHMET EMİN KOCAMAN
274. ÜNAL İNŞ. TAAH. TEKS. SAN. VE TİC A.Ş
BAŞGÖZE KÖYÜ BEYŞEHİR/KONYA
KATRANCI KÖYÜ İR: 20051730
11,14
HEKTARLIK KISIM / KONYA
275. ILGIN BEL. BŞK.
ORHANİYE KÖYÜ/KONYA
276. KONMADEN
ÇİMTAŞ HAZIR BETON TESİSLERİ
AKARYAKIT İNŞ. MAM. NAK SAN. VE TİC.
277. LTD. ŞTİ.
EĞRİBAYAT KÖYÜ / SELÇUKLU
278. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNCER HAZIR BETON İNŞ. NAK. VE TAAH.
279. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ZORLU HAZIR BETON MAD. VE PET. ÜR.
280. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
281. HATUNSARAY BEL. BŞK.
282. MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KOZAĞAÇ MADÇ NAKÇ İNŞ. PET. SAN VE
283. TİC. LTD. ŞTİ.
284. MEHMET ERTUĞRUL ÖZKAFA
BİBERCİ MAD. MAK. ENERJİ PET. TUR. SAN.
285. VE TİC. LTD. ŞTİ.
60
UÇARISİVRİDAĞ MEVKİİ 200801164 ILGIN
SARIKAYA KÖYÜ CİVARI, K28a3 PAFTA,
42/2009-11 İZİN NOLU SAHADA, TOPLAM 5,25HA
/ KADINHANI
BEKTEMİR KÖYÜ SINIRLARI İÇİNDE
AR:200906431 24,97HA / BEYŞEHİR
HALKA PINAR N32 PAFTA IR:20052937
HATUNSARAY BELDESİ m28C4
AVDUL KÖYÜ MENZİL MH. CİVARI BULUNAN
IR:20062653 /ÇUMRA
MERAM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE,
IR:20050358
21,96HA
ŞEREFLİ KÖYÜ, KARAKELE TEPE MEVKİİ J29D3
PAFTADA BULUNAN İR:2008018333
6,23
HEKTARLIK KISMI
ARGITHANI KASABASI BOĞAZKENT KÖYÜ
23,4HA’LIK KISIM / ILGIN
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BELENBAŞI MAD. NAK. INŞ. TAAH. SAN. VE
286. TİC. LTD. ŞTİ.
287. NE-KA YAPI İNŞ. PET. ÜRT. TİC. SAN A.Ş.
SULUTAŞ KÖYÜ 1 HEKTARLIK ALAN
SELÇUKLU/KONYA
GEVREKLİ KASABI İR:200905378 HEKTAR ALANI
24,09 / BEYŞEHİR
288. MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇUMRA
289. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEVHERTAŞ İNŞ. TAAH. HAR. NAK. OTOM
290. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SEVİNÇ KÖYÜ
291. FERMAK İNŞ. TAAH. A.Ş.
292. EFE İNŞ. TAAH.
293. İSMAİL VAROL
KONMADEN KONYA MAD. VE İNŞ. SAN. VE
294. TİC. A.Ş.
CEVAHİROĞLU MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE
295. TİC. LTD. ŞTİ.
LADİK KASABASI AR: 201002434 SARAYÖNÜ
SOĞUKKUYU KÖYÜ AR:J29c1-j29c2 PAFTA /
KULU
KATRANCI KÖYÜ
TATKÖY AR:200807514 HEKTAR ALANI 24,17
SAHA/ SELÇUKLU
296. NE-KA YAPI İNŞ. PET. ÜRT. TİC. SAN A.Ş.
EĞRİBAYAT KÖYÜ İR:200904414 / SELÇUKLU
SIZMA KASABASI İR:72337 24,94HA’LIK KISMI
/ SELÇUKLU
DEREBUCAK İLÇESİ DURAK KÖYÜ ER:3257012
23,93HA
297. TEBRİZ NAK. İNŞ. PET. TİC. LTD. ŞTİ.
DEĞİRMEN KÖYÜ 68.510 RUHSAT NOLU SAHA
298. ÖZNUR MAD. (KOCAERLER HARF. MAD.)
EĞRİBAYAT KÖYÜ / SELÇUKLU
SARICALAR KÖYÜ CİVAR İR: 200802891
/SELÇUKLU
299. İBRAHİM ŞEN
UYAR MAD. ENERJİ SAĞLIK TUR. SAN. TİC.
300. LTD. ŞTİ.
YAŞAR HARF. İNŞ. TAAH. NAK. OTO TUR.
301. AKAR SAN.
TAŞYAPI GRUP MAD. İNŞ. PET. NAK. LTD.
302. ŞTİ.
303. DSİ 4. BÖLGE MÜD.
304. MAR İNŞ. TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KÖKLÜCE KÖYÜ İR:69670 / ILGIN
TOLKÖY KÖYÜ / GEVREKLİ KASABASI
KIRKIŞLA KÖYÜ / CİHANBEYLİ
KÜÇÜK MUHSİNE KÖYÜ 42/2010- 05 RUHSATLI
SAHA
305. ALİ MUSA AKTAŞ
ÇUMRA İR: 20062654 24,63HA’LIK KISIM
KADINHANI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE,
3276736 ERİŞİM, İR:80954
306. KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
KARAÖMERLERKÖYÜ - 200702853 / SELÇUKLU
307. KONYA ÇİMENTO
KARAÖMERLERKÖYÜ - 200702885 / SELÇUKLU
308. RAMAZAN YALÇIN BADEM
ÖZDEMİR İNŞ. TUR. ENER. SAN. TİC. A.Ş. VE
309. EKO İNŞ. VE TİC. A.Ş.
KADEM MH. NAK. İNŞ. SAN. TİC. VE PAZ.
310. LTD. ŞTİ.
LADİK KASABASI 20063008,201000261
311. MERAM BEL. FEN İŞLERİ MÜD.
312. MERAM BEL. FEN İŞLERİ MÜD.
61
HASANOBA KÖYÜ, EKİNLİK DAĞI MEVKİİ
KADINHANI
KARADİĞİN MH. CİVARI 42/2012-02 NOLU HAM
MADDE ÜRETİM BELGESİ
KARADİĞİN MH. CİVARI 42/2012-05 NOLU HAM
MADDE ÜRETİM BELGESİ
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
B.6.4. Tarımsal Faaliyetler İle Oluşan Toprak Kirliliği
Çizelge B.10 – İlimizde 2012 Yılında Kullanılan Ticari Gübre Tüketiminin Bitki Besin
Maddesi Bazında ve Yıllık Tüketim Miktarları (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü, 2012)
Bitki Besin Maddesi
(N,P,K olarak)
Azot
Fosfor
Potas
TOPLAM
Bitki Besin Maddesi Bazında
Kullanılan Miktar
(ton)
502,55
302,93
11,15
816,63
İlde Ticari Gübre Kullanılarak Tarım
Yapılan Toplam Alan
(ha)
1.227.579
Çizelge B.11- İlimizde 2012 Yılında Tarımda Kullanılan Girdilerden Gübreler Haricindeki
Diğer Kimyasal Maddeleri (Tarımsal İlaçlar vb) (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü, 2012)
Kimyasal Maddenin
Adı
Kullanım Amacı
Miktarı
(ton)
İnsekdisitler
Herbisitler
Fungisitler
Rodentisitler
Nematositler
Akarisitler
Kışlık ve Yazlık Yağlar
......
......
Böcekler İçin
Yabancı Otlar İçin
Mantari Hastalıklar İçin
Kemiriciler, Tarla Faresi vb. İçin
Nematotlar
Örümcekler için
Böcek ve hastalıklar İçin
......
......
620,1
825,1
802,4
56,3
19,2
25,9
54,3
......
......
TOPLAM
İlde Tarımsal İlaç
Kullanılarak Tarım Yapılan
Toplam Alan (ha)
2403,3
B.7. Sonuçlar ve Değerlendirme
Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, Hotamış Gölü, Tersakan Gölü, Bolluk Gölü
ve Ereğli Akgöl başlıca doğal göllerimizdir. Konya il merkezinin, organize sanayi bölgesinin
ve bölgede yeralan ilçe ve beldelerin atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması ile atıksuların
Tuz Gölüne olumsuz etkisi oldukça azalmıştır.
Göllerimizi tehdit eden diğer bir unsur yer altı su seviyesinin yıllara göre giderek
düşmesidir. Yeraltı su seviyesinin düşmesinin en büyük nedeni tarımsal sulamadır. İlimizde
14.066 adet ruhsatlı kuyu, 41071 adet ruhsatsız kuyu bulunmaktadır. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü
ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınarak ruhsatlandırılması ve ya kapatılması üzerine çalışma
başlatmış olup çalışmalar devam etmektedir.
İlimizde 29 adet gölet bulunmaktadır. Bu göletlerin depolama hacmi 57,71 hm3 olup
9489 ha alanın sulanmasında kullanılmaktadır.
İlimiz de Konya Ovası Sulama Projesi (KOP) gerçekleştirilmektedir. KOP Projesi ile
Göksu Havzasından Konya Kapalı Havzasına yılda 414 milyon m³ su aktarılacaktır.
Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya
Ovaları Sulama Projesi (KOP), toplam 16 projeden meydana gelmektedir. Bunlardan 14 adedi
62
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
sulama, 1 adedi hizmet ve 1 adedi de enerji projesidir. Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile
Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz’e boşalan sularının yıllık 414 milyon m3’ü inşa edilecek
olan üç adet baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu su ile
hem Konya Ovasının yeraltı suyu desteklenecek hem de nihai sulama alanı olan 223.410
hektarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecektir. Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun
vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hm3/yıl su tahsis
edilmiştir.
Kaynaklar
-Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
-İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri,
-İl ve İlçelerdeki Kimyevi Gübre Bayileri,
-İl ve İlçelerdeki Bitki koruma ürünleri, toptancı ve perakendeci zirai ilaç bayileri,
-Devlet Su İşleri, 4. Bölge Müdürlüğü),
-Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Sayfa 195-213,
2010
-Konya Valiliği resmi Web sitesi (www.konya.gov.tr)
-KOSKİ Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi (www.koski.gov.tr)
-Çevre ve Şehicilik İl Müdürlüğü-2012
-Konya Büyükşehir Belediyesi, Koski Faaliyet Raporları
-TUİK, 2012
-MTA Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğü 2012
63
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
C. ATIK
C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri)
Konya merkezinde toplanan katı atık miktarı yaz ayları için ortalama 1.145 ton/gün,
kış ayları için ortalama 1.265 ton/gün, olmak üzere yıllık ortalama katı atık miktarı 440.000
tondur.
İl merkezinde Karatay, Meram ve Selçuklu İlçelerinden toplanan katı atıklar, şehir
merkezine 7 km mesafede bulunan Aslım mevkiinde yaklaşık 35 yıldır düzensiz olarak
depolanmaktadır. 2000 yılından itibaren düzensiz depolamanın oluşturduğu çevre sorunlarının
önlenmesi amacıyla depolama alanında rehabilitasyon yapılması kararlaştırılmış ve bu amaçla
hazırlanan proje 2004 yılında tamamlamıştır. Rehabilitasyon kapsamında,

Dağınık olan yaklaşık 3 milyon m3 çöp ana çöp kütlesine taşınmış ve sahanın
gövdesi üzerinde düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Şevlerin ve gövdenin üzeri, yaklaşık 490.000 m3 toprak malzeme ile örtülmüştür.

Sahada 32 adet gaz tahliye bacası oluşturulmuş ve bu bacalar çakılla doldurulmuştur.

Sahaya giriş-çıkış yolunun bakımı yapılmış, sahanın çevresinde görüntü ve çevre
kirliliğine yol açan maddeler toplanarak, saha görsel olarak yeni bir çehreye
kavuşturulmuştur.
Bu iş kapsamında yaklaşık 7 m yüksekliğinde, 35 hektarlık bir alanın rehabilitasyonu
yapılarak katı atık depo sahasındaki çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuzluklar asgariye
indirilmiş, etrafı tel çit ile çevrilmiş ve ağaçlandırma yapılarak saha çevresinde bir yeşil kuşak
oluşturulmuştur.
Hali hazırda katı atıklar bir plan ve projeye göre altyapısı hazırlanmış bir alanda
tekniğine uygun ve sağlıklı bir şekilde depolanmaktadır. Sahaya gelen atıklar serilip
sıkıştırıldıktan sonra günlük olarak üzeri yaklaşık 1 m toprak ile örtülmektedir. Katı atık
işletme sahasında sosyal tesis, bekçi kulübesi, kantar, tekerlek yıkama ünitesi, çöp araçları
haznesinde biriken çöp suyu boşaltma ünitesi, sızıntı suyu drenaj şebekesi, çöp sızıntı suyu
toplama havuzu ve metan gazı çıkış bacaları bulunmaktadır. Sahada elektrik, su ve aydınlatma
altyapısı vardır. Çöp araçlarının depolama sahası üzerine rahat çıkabilmesi için % 10 eğimli 5
m yüksekliğinde 10 m genişliğinde rampa oluşturulmuştur. Çöp tabakası üzerinde çöp
araçlarının manevra yapabileceği vasıfta ve genişlikte 30 cm kalınlığında stabilize yollar
oluşturulmaktadır. Depo tesisinde toz, koku, kağıt gibi çevreyi olumsuz yönde etkileyecek
tesirlere karşı tedbir alınmaktadır. Depo sahasında evcil ve yabani hayvanların girişlerinin
engellenmesi amacıyla etrafı tel çit ile çevrilerek, haşere ve sinek üremesini önleyecek
tedbirler alınmaktadır.
Diğer taraftan, Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemi oluşturmak amacıyla, Avrupa
Birliğine uyum sürecinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında
finansmanı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından karşılanmakta olan ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından koordine edilen “Konya Katı Atık Yönetimi Projesi” ile ilgili olarak
64
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
2006 yılında Fizibilite Raporu, ÇED Raporu ve Tasarım Projesi hazırlama çalışmaları
başlatılmıştır.
Projenin uygulanabilmesi için iklim, çevre, kentsel gelişim ve ulaşım gibi unsurlar göz
önüne alınarak, Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesinde 172 ha’lık alan uygun görülmüş ve
Büyükşehir Belediyesi adına Hazineye tescili yaptırılmıştır. Proje için Çevre ve Orman
Bakanlığından 05.09.2007 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı
verilmiştir. Fizibilite çalışmaları ve IPA başvuru dosyası tamamlanarak Aralık 2009’da
Avrupa Komisyonuna gönderilmiş olup, Avrupa Komisyonu tarafından 20 Ocak 2010
tarihinde proje için finans kararı alınmıştır.
25 yıl kapasiteli tesisin yatırım bedeli 22.242.465 Euro'dur. Bu bedelin; % 68,5’i
Avrupa Birliği tarafından, % 9,5’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, % 22’si
Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından karşılanacaktır.
Bu Proje kapsamında; 55 hektar alana sahip Aslım Katı Atık Depolama sahasının
rehabilitasyonu, Düzenli katı atık depolama alanı yapımı, Ön işlem (ayrıştırma) tesisi yapımı,
Kompost tesisi yapımı, Katı atık transfer istasyonu yapımı, Katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi
yapımı, Metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, Bu tesislerde kullanılacak
ekipman ve iş makinelerinin alımı gerçekleştirilecektir.
Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilecek olan Konya Katı Atık Yönetim Projesinin
İhale süreci başlamış olup, müşavirlik ihalesi Aralık 2011’de tamamlanmıştır. İnşaat İhale ile
ilgili çalışmalar devam etmektedir. İhale ve inşaat süreleri de dikkate alınarak yeni projenin
2015 yılı başlarında faaliyete geçeceği planlanmaktadır.
Bakanlığımızca yürütülen Katı Atık Ana Planı Projesi kapsamında evsel atık
yönetiminin hayata geçirilmesi amacına yönelik olarak yapılan çalışmalar büyük ölçüde
tamamlanmış ve Konya İli genelinde altı birliğin kurulması öngörülmüştür. Bu birlikler:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamındaki
Belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm belde belediyeleri

Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe Belde ve Köyleri Çevre Koruma Birliği, birlik
üyesi ilçelere bağlı belde belediyeleri ile Kadınhanı, Sarayönü ve ilçelere bağlı
belde belediyeleri

Ereğli-Emirgazi, Halkapınar Katı Atık ve Çevre Koruma Birliği ve birlik sınırları
içerisindeki belde belediyeleri

Çumra, Bozkır, Akören, Güneysınır, Ahırlı, Yalıhüyük, Hadim, Taşkent İlçe
Belediyeleri ve bu ilçelere bağlı tüm belde belediyeleri

Hüyük, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Derbent İlçe Belediyeleri ve bu ilçelere
bağlı tüm belde belediyeleri

Akşehir ve Eber Gölleri Belediyeler Birliği ile Ilgın, Çeltik, Yunak ve bu ilçelere
bağlı tüm belde belediyeleri, olarak planlanmıştır.
65
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Bu kapsamda Bakanlığımızca katı atık düzenli depolama tesislerinin projelendirme ve
inşaat işlerinde maddi destek sağlanmaktadır. Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe Belde ve
Köyleri Çevre Koruma Birliği ve Akşehir ve Eber Gölleri Belediyeler Birliği tarafından
düzenli depolama tesisi işletmeye alınmıştır. Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
toplam 181.500 m2’lik alan üzerine 3 lot olarak kurulmuştur. 1. Etap katı atık lotu 32.000
m2’lik alanda 480.000 m3 atık kapasitelidir. 2. Etap katı atık lotu 26.000 m2’lik alan üzerinde
426.000 m3 atık kapasitelidir. 3. Etap katı atık lotu ise 12.000 m2’lik alanda 110.000 m3 atık
kapasitesine sahiptir. Tesise 2020 yılına kadar çöp depolanması planlanmıştır. Akşehir Katı
Atık Düzenli Depolama Tesisi toplam 47.670 m2’lik alan üzerine kurulmuştur. Katı atık lotu
429.000 m3 atık kapasitelidir. Tesis kullanım ömrü 20 yıl olarak planlanmıştır.
Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Karapınar Belediyeler Birliğince yapılacak olan
düzenli depolama tesisi için Avrupa Birliği IPA hibe fonlarından yararlanmak üzere başvuru
yapılmış ve kabul edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi
planlanan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu Kararı verilmiş olup inşaat ihalesi aşamasına gelinmiştir. Proje kapsamında bulunan
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi işletmeye alınmıştır.
Konya kenti katı atıklarının depolandığı Aslım Mevkiinde bulunan, depolama işlemi
tamamlanmış 2,4 milyon m3’lük atık kütlesinden meydana gelen depo gazlarının
değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla aslım katı atık depolama sahası deponi gazından
elektrik enerjisi üretim tesisi faaliyete geçirilmiştir.
İlimizdeki atık kompozisyonu Grafik C.1 de verilmektedir.
Mutfak Atıkları
34%
Diğer Yanabilenler
19%
Diğer Yanmayanlar
22%
Metal
1%
Kağıt
11%
Cam
6%
Plastik
2%
Hacimli Karton
4%
Karton
1%
Grafik C.1- İlimizdeki (2012) Yılı Atık Kompozisyonu (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012)
66
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge C.1 – İlimizde 2012 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen
Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
İl/İlçe
Belediye
veya
Birliğin
Adı
Nüfus
Birlik
ise
birliğe
üye
olan
belediy
eler
Yaz
Kış
MERKEZ
Konya
B.Şehir
Belediyesi
1.107.886
Toplanan
Ortalama
Katı Atık
Miktarı
(ton/gün)
Geri
Kazanılan
Ortalama
Atık
Miktarı
(ton/gün)
Kişi Başına
Üretilen
Ortalama
Katı Atık
Miktarı
(kg/gün)
Yaz
Kış
Yaz
Kış
Yaz
1,9
81
1,9
58
0,5
03
0,5
24
1.1
45
1.2
65
Atık Kompozisyonu
(yıllık ortalama, %)
Kış
Orga
nik
Kağı
t
Cam
Metal
Plastik
Kül
1,1
0,95
47.09
6.21
5.4
0.61
9.60
4.0
1,03
1,14
54,4
6
10,4
8
5,41
0,62
9,6
4,0
6
İl Geneli
Çizelge C.2 – İlimizde 2012 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma,
Taşınma ve Bertaraf Yöntem. ve Tesis Kapasiteleri (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
1
1
1
1
1
1
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
X
X
Belediye Şirketi (BŞ) seçeneklerinden uygun olanının sembolünü yazınız.
67
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Diğer
(Belirtiniz)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Yakma
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Kompost
Düzensiz
Depolama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Diğer
(Belirtiniz)
Bertaraf
AHIRLI
X
AKÖREN
X
AKŞEHİR
X
ALTINEKİN
X
BEYŞEHİR
X
BOZKIR
X
CİHANBEYLİ
X
ÇELTİK
X
ÇUMRA
X
DERBENT
X
DEREBUCAK
X
DOĞANHİSAR
X
EMİRGAZİ
X
EREĞLİ
X
GÜNEYSINIR
X
HADİM
X
HALKAPINAR
X
HÜYÜK
X
ILGIN
X
KADINHANI
X
KARAPINAR
X
KARATAY
X
KULU
X
MERAM
X
SARAYÖNÜ
X
SELÇUKLU
X
SEYDİŞEHİR
X
TAŞKENT
X
TUZLUKÇU
X
YALIHÜYÜK
X
YUNAK
X
* Ofis işyeri dahil.
** Belediye (B), Özel Sektör (ÖS),
Tıbbi
Taşıma
Evsel*
Transfer
İstasyonu
Varsa Sayısı
Toplama
İl/ilçe
Belediye
Adı
Mevcut
Bertaraf
Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi
Düzenli
Depolama
Atık Yönetimi
Hizmetlerini Kim
Yürütüyor?**
Hangi Atıklar Toplanıyor?
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge C.3- İlimizde 2012 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma
ve Bertaraf İşlemlerine İlişkin Bilgi (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
Hangi Atıklar Toplanıyor?
Birlik adı
Evsel*
Akşehir ve Eber
Gölleri Çevre
Koruma Birliği
Cihanbeyli, Kulu,
Altınekin Çevre
Koruma Birliği
* Ofis
Tıbbi
Diğer
(Belirtiniz)
Transfer
İstasyonu
varsa sayısı
Mevcut
Bertaraf
Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi
Düzenli
Depolama
X
4
429.000 m3
X
3
480.000 m3
Kompost
Yakma
Diğer
(Belirtiniz)
işyeri dahil.
C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici depolanması ve
bertarafı ile ilgili sorumlu olan Büyükşehir ve ilçe belediyelerine yükümlülükleri
bildirilmiştir. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından Aslım Katı Atık Depolama
alanında Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası kurulmuştur.
Büyükşehir Belediyesince işletilen sahada depolanan bu atıklar ikincil inşaat ve özellikle
altyapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Merkez ilçe belediyeleri de bu alanı
kullanmaktadır. Diğer ilçe belediyelerinin ise inceleme kuruluna sunulmak üzere yer tespiti
ile ilgili müracaatları değerlendirilmektedir.
Büyükşehir Belediyesinden taşıma ile ilgili izin belgesi almış 35 adet firma
bulunmaktadır.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
“Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Sahasının Kiralanması ve İşletilmesi
İşi” 15.01.2013 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 10 yıllığına yap-işlet
modeli ile ihale edilmiştir. İhale şartnamesi kapsamında, yüklenici firma kırma eleme
sistemini kurmuş olup, lisans alınması için başvuruyu yapmış bulunmaktadır.
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının denetimi ile ilgili öncelikli olarak, Çevre
Denetim Ekipleri tarafından şehrin tamamı kontrol edilerek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı
atıklarının kontrolsüz döküldüğü alanların tespitleri yapılmış ve bu alanlara uyarı levhaları
yerleştirilmiştir. Hafriyat toprağı ve inşaat molozlarının Konya Büyükşehir Belediyesi
Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı dışına dökülmesini önlemek için,
dökülmesi yasak olan alanlara moloz dökenlerin tespiti amacıyla günlük denetimler ve
fotoğraflama çalışmaları yapılmaktadır. Kaçak dökümlerin tespiti sonrasında ise para cezası
uygulanmaktadır. Şehir genelinde yasak alanlara dökülen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı
atıkları için rutin temizleme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında 100 bin
tonun üzerinde atık, şehir merkezinden toplanmıştır.
2012 yılının Ağustos ayında vatandaşlarımızın, ev ve işyerlerindeki küçük çaplı
tadilatlarından çıkan molozların toplanarak Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları
Depolama Alanı’na taşınması amacıyla 22 11 666 nolu ALO MOLOZ HATTI kurulmuştur.
Alo Moloz Hattının tanıtımı amacıyla 2000 adet afiş bastırılarak vatandaşlarımıza dağıtılmış
ve medya vasıtasıyla da bilgilendirme yapılmıştır. Alo Moloz Hattı aracılığıyla başvuru yapan
68
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
vatandaşlarımızın toplanan tadilat atıklarının, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları
Depolama Alanı’na taşınması sağlanmıştır. 2012 yılının son 5 ayında 93.150 kg. atık
toplanmıştır.
Ayrıca halkın bilinçlenmesi amacıyla, hafriyat toprağı ve inşaat molozu atıkları ve Alo
Moloz Hattı ile ilgili ‘’Kamu spotu’’ çalışmaları tamamlanmıştır.
Atık üreticilerinin üretecekleri hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarını en ekonomik ve kısa
yoldan depolama tesisine ulaştırması için Merkez İlçelere yeni Hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı
depolama tesisi kurulması amacıyla yeni sahalar araştırılmaktadır.
C.3. Ambalaj Atıkları
İlimizde “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasına yönelik hazırlanan Katı Atıkların Yerinde Kazanımı projesi ile
konutlarda ve işyerlerinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve ekonomiye yeniden
kazandırılması çalışmaları devam etmektedir. İlimiz Merkez (Karatay, Meram, Selçuklu)
İlçeleri ile Beyşehir, Çumra Ereğli, Hüyük ve Seydişehir İlçelerinin Ambalaj Atıkları
Yönetim Planları Bakanlığımızca onaylanmıştır. Diğer İlçe Belediyelerine Yönetmelik
kapsamında yükümlülükleri hatırlatılarak Ambalaj Atık Yönetim planı hazırlamaları
istenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Derebucak, Kadınhanı ve Güneysınır İlçelerine ait atık
yönetim planları onay için Bakanlığımıza sunulmuştur.
Ambalaj atık yönetim planları kapsamında yapılan çalışmalarda 2012 yılında toplanan
karışık ambalaj atığı miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çizelge C.4-Ambalaj Atık Miktarları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
BELEDİYE
Beyşehir
Ereğli
Hüyük
Karatay
Meram
Selçuklu
Seydişehir
KARIŞIK/AMBALAJ ATIĞI
2.304.380 kg
7.031.660 kg
685.740 kg
2.266.500 kg
2.311.625 kg
5.407.450 kg
4.248.368 kg
İlimizde “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 4 tesise Ambalaj
Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı, 12 tesise Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı
verilmiştir.
İlimizde kayıt altına alınan ambalaj üreticisi sayısı 45, piyasaya süren işletme sayısı
530, ambalaj üreticisi ve piyasaya süren işletme sayısı 40, tedarikçi işletme sayısı 9 olmuştur.
69
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge C.5 - İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları (Atık
Ambalaj Sistemi,2013)
Ambalaj Cinsi
Üretilen
Ambalaj
Miktarı (kg)
Piyasaya Sürülen
Ambalaj Miktarı
(kg)
Geri Kazanım
Oranları (%)
Geri Kazanılması
Gereken Miktar
(kg)
Geri Kazanılan
Miktar (kg)
Gerçekleşen
Geri Kazanım
Oranı (%)
Plastik
Metal
Kompozit
Kağıt Karton
Cam
Toplam
84.786.780
862.274
5.745.310
31.061.121
6.559.845
117.249.225
26.328.460
57.756
2.343.622
17.073.609
17.129.120
38.355.307
40
40
40
40
40
40
5.392.322
10.864
772.766
4.010.618
276.870
8.340.062
5.615.616
0
1.052.184
4.697.141
72.564
9.506.775
455,34
0
272,2
117,1
26,2
113,99
Kayıtlı Ekonomik İşletmeler
238
129
98
50
22
18
2005
45
26
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grafik C.2- İlimizdeki 2012 Yılı Kayıtlı Ambalaj Üreticisi Ekonomik İşletmeler(Atık
Ambalaj Sistemi, 2013)
Konya'da ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar Meram,
Karatay ve Selçuklu Merkez İlçe Belediyelerince yürütülmektedir.
C.4. Tehlikeli Atıklar
Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde
risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin
gelişmesine elverişli atıklardır. Bu atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ne tabi
olan atık türleridir. Tehlikeli atıklar, katı atıklarla birlikte bertaraf edilemedikleri gibi normal
şehir çöplüklerinde nihai bertaraf göremezler. Bu atıklar toksik, kanserojen maddeler ihtiva
ettiklerinden mutasyona sebep olabilen zararlı atıklardır. Diğer taraftan Tehlikeli Atıklar ağır
metaller, radyoaktif maddeler içerebilirler. Bunların diğer atık türlerinden farklı ve özel
işlemlere tutulmaları zorunludur.
70
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizde oluşan tıbbi atıkların
miktarları ve bertaraf şekli ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi amacı ile
tehlikeli atıkların miktarlarının ve akışının izlenmesi için oluşturulan 2008 yılından bu yana
aktif olarak kullanılan web tabanlı “Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin” (TABS); tıbbi atık
üreticileri tarafından da tıbbi atıkların beyanı için kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
Grafik C.3- TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi(TABS,2013)
Tehlikeli Atık Miktarı(Ton/yıl)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Geri
Kazanım
16218
Berataraf
Tesis İçi
Stok
İhracat
Toplam
1814
1775
601
0
20408
Çizelge C.6 – İlimizdeki 2012 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili
Veriler (TABS, 2013)
2012 Yılı
Aktivite
kodu*
Atık Kodu**
Atık Miktarı
(ton/yıl)
12
120120
15152
Geri
Kazanım
Miktarı
(ton/yıl)
14678
15
150110
517
15
150202
65
13
130208
10
100304
Geri
Kazanım %’
si
Geri
Kazanım
Yöntemi
Bertaraf
Miktarı
(ton/yıl)
Bertaraf %’
si
Bertaraf
Yöntemi
97
R4
-
-
-
516
99
R12,R13
-
-
-
62
95
R1,R12,R13
0,8
100
D1,D10,D15
162
129
80
R1,R9
-
-
-
1002
1002
100
R4
-
-
-
*Atık
Yönetiminin Genel Esasları ya da tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir.
** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı).
C.5. Atık Madeni Yağlar
21 Ocak 2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 12. Maddesi uyarınca, T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı ile 30 Temmuz 2004 tarihinde imzalamış olduğu protokol çerçevesinde, PETDER
üyesi motor yağı üreticileri ve PETDER üyesi olmayıp da bu organizasyonla protokol
71
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
imzalayarak toplama faaliyetine katılan motor yağı üreticisi kuruluşlar adına atık motor
yağları toplama taşıma ve yönetmelik hükümleri uyarınca bertaraf yükümlülüğü PETDER
tarafından yerine getirilmektedir.
TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Konya Depo Müdürlüğü’ nün atık motor yağları 2007
yılından itibaren PETDER üyesi SE- PETROL Petrol Ürünleri Nakliye ve Satıcılık A.Ş.’ ye
verilmekte ve ilgili nakliye şirketi tarafından, tehlikeli ve özel atıkları ilave yakıt olarak
kullanan lisans sahibi Konya Çimento A.Ş.’ ye vermektedir.
İlimizde Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 3 firma geri kazanım
faaliyetinde bulunmaktadır. Diğer taraftan İlimizde faaliyet gösteren çimento fabrikası da
ilave yakıt olarak atık yağ kullanmaktadır. Bu tesislerin tamamı lisanslı şekilde faaliyetlerini
sürdürmektedir. İlimizde oluşan atık yağlar Bakanlığımızca yetkilendirilen PETDER
tarafından toplanmakta olup 2012 yılında 327,513 ton atık motor yağı toplanmıştır.
400
372.371
350
327.513
279.185
300
295.929
250
200
181.147 173.669
Atık Motor Yağı (ton)
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grafik C.4 – İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları(PETDER,2013)
Çizelge C.7 – İlimizdeki 2012 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi
Şube Müdürlüğü, 2013)
Atık Madeni
Yağ Üreten
Resmi ve
Özel Kurum/
Kuruluş
Sayısı
65
Toplanan
Atık Yağ
Beyan Form
Sayısı
20
Toplam Atık Madeni
Yağ Miktarı (ton/yıl)
Atık Madeni Yağ Taşımak
Üzere Lisans Alan
Geri Kazanım Tesisi
Atık
Motor
Yağ
Atık
Sanayi
Yağ
Toplam
Toplam
Sayısı
Firma Sayısı
Araç Sayısı
327
40
4
6
Yok
72
Lisanslı
Lisanssız
3
-
-
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
C.6. Atık Pil ve Akümülatörler
Kullanılmış pil ve akülerin toplanması konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla Pil
Kampanyası düzenlenmiştir. Toplanan atık pillerin nasıl saklanacağı, çevreye ve insana
zararları konusunda bilgi verilmiştir. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve
bertarafı konusunda, daha yaygın ve daha düzenli çalışabilmek için Büyükşehir Belediyesi,
Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği (TAP) arasında 02.09.2009 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol 02.01.2012
tarihinde yenilenmiştir. Protokol çerçevesinde bidon, kutu, afiş ve broşürler okullara, alışveriş
merkezlerine ve resmi kurumlara yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur.
Turizm tesislerinde atık toplama sisteminin etkin olarak kurulmasına yönelik Bakanlığımız ve
Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması kapsamında İlimizdeki turizm tesislerinin TAP
ile iletişime geçmeleri sağlanmıştır.
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından çalışmaların devamında 15
Şubat - 30 Nisan 2010 tarihleri arasında tüm ilköğretim okulları arasında ödüllü pil toplama
yarışması başlatılmıştır. Kampanyaya Karatay'dan 52, Meram'dan 68, Selçuklu'dan 77 olmak
üzere toplam 197 okul katılmış ve 3 ton pil toplanmıştır. Kasım 2010- Nisan 2011 arasında
yürütülen ikinci kampanyada 3,3 ton pil toplanmıştır. Kasım 2011-Nisan 2012 arasında
yürütülen üçüncü kampanyada 4 ton pil toplanmıştır. Toplanan piller TAP'a teslim edilmiştir.
Kasım 2012'de başlatılan dördüncü atık pil toplanama kampanyası 30 Nisan 2013'de sona
ermiş ve 3 ton pil toplanmıştır.
Çalışmalar kapsamında afiş, broşür, atık pil bidonu dağıtımı, bilgilendirme ve
farkındalık oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
İlimizde Atık Pil Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Akü üreticileri
tespit edilerek Depozito Müracaat Formu (EK-3) doldurtularak depozito uygulamasına
geçmeleri sağlanmıştır. Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışı yapan işletmelere
yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek, atık akümülatörler için geçici depolama alanı
oluşturmaları sağlanmıştır.
Atık Akümülatörlerin geri kazanılması, geçici depolanması, hurda akü taşıyacak
araçların lisanslandırılması konusunda firmalar uyarılmıştır. İlimizde 1 firmaya atık
akümülatör geri kazanım tesisi lisansı, 1 firmaya atık akümülatör geçici depolama izni ve 2
araca da atık akümülatör taşıma lisansı verilmiştir.
İlimizde 2012 yılında 1.565.849 kg hurda akünün Bakanlığımızdan Lisans almış geri
kazanım tesislerine gönderilmesi sağlanmıştır.
Çizelge C.8 – İlimizde 2012 Yılında Oluşan Akümülatörlerle İlgili Veriler(Çevre Yönetimi
Şube Müdürlüğü, 2013)
ATIK AKÜMÜLATÖRLER
APA Taşıyan
Lisanslı Araç
Sayısı
2
Atık Akümülatör
Geçici Depolama
İzni Verilen
Depo
Sayısı
Kapasitesi
(ton)
1
65
Toplanan Atık
Akümülatör
Miktarı (ton)
1.565.849
73
İldeki
Atık Akümülatör
Geri Kazanım
Tesisleri
Kapasite
Sayı
(ton/yıl)
1
Geri kazanım
Tesislerinde İşlenen
Atık Akümülatör
Miktarı
Miktarı (ton)
%
1.017,103
64,95
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
1,565.85
1,600.00
1,354.81
1,400.00
1,200.00
1,053.03
1,017.10
879.94
1,000.00
Toplanan Atık Akü
800.00
Geri Kazanılan Atık Akü
600.00
400.00
232.13
200.00
0.00
2010
2011
2012
Grafik C.5 – İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Toplama ve Geri Kazanım Miktarı (Ton)
(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
Çizelge C.9 – İlimizde Yıllar İtibariyle Atık Akü Kazanım Miktarı (Ton) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü,
2013)
2008
2009
2010
505,451
52,654
200,076
294,845
1.053,026
Kurşun
Plastik
Cüruf
Asitli Su
TOPLAM
2011
2012
386,827
50,821
427,053
152,381
1.017,082
Çizelge C.10 – İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg) (Çevre Yönetimi
Şube Müdürlüğü, 2013)
2009
2010
2011
2012
-
232.125
1.354.809
1.565.849
Çizelge C.11- İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg) (TAP, 2013)
2009
2010
2011
2012
1.543
6.170
6.041
6.511
Çizelge C.12 – İlimizde Taşıma Lisanslı Araçların Yıllara Göre Gelişimi (Adet) (Çevre
Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
2008
1
2009
1
2010
2
2011
2
2012
2
74
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
C.7. Bitkisel Atık Yağlar
İlimizde “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, 3 firmaya geçici
depolama izni, 3 firmaya atık taşıyan firma lisansı ve firmalara bağlı 12 araca da atık taşıma
lisansı verilmiştir.
Çizelge C.13 – İlimizde 2012 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi
Şube Müdürlüğü, 2013)
Bitkisel Atık Yağlar
İçin Geçici
Depolama İzni
Verilen Toplam
Depo
Sayısı
Kapasitesi
(ton)
3
90
Bitkisel Atık Yağ
Taşımak Üzere Lisans
Alan
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı
(ton)
Kullanılmış
Kızartmalık Yağ
Diğer
(Belirtiniz)
69,569
Lisans Alan Geri Kazanım
Tesisi
Toplam
Firma
Sayısı
Toplam
Araç Sayısı
Sayısı
4
12
-
Kapasitesi
(ton/yıl)
-
Çizelge C.14- İlimizde 2009-2012 Yılları Arasında Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araç
Sayısı (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
Lisanslı Araç Sayısı
2009
6
2010
6
2011
11
2012
12
Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin tespiti ve bitkisel atık yağların geri dönüşümünün
sağlanması çalışmalarında toplam 452 işletmenin denetimi gerçekleştirildi. 431 işletmenin
“Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi” yapmaları sağlandı.
Hanelerden bitkisel atık yağların toplanmasına ilişkin altyapı hazırlıkları tamamlandı.
5 lt’ye kadar toplanan kızartmalık atık yağların hanelerden alınarak geri kazanımı sağlandı.
Ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen iki ayrı seminerde Bitkisel Atık Yağların
toplanması ve geri kazanımı konularında bilgilendirme sunumları yapıldı.
75
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
C.8. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller
12 Kalıcı Organik Kirleticilerden biri olan PCB’ler bir grup aromatik klorlu bileşik
olan poliklorlu bifenillere verilen genel isimdir. PCB’lerin zararlı etkileri, bu maddelerle
kirletilmiş gıda ve içecekler tüketildiğinde veya bu maddeler teneffüs edildiğinde,
yutulduğunda ya da deriyle temas ettiğinde ortaya çıkmaktadır. PCB’ler bertaraf veya başka
herhangi bir amaçla yakıldıklarında tam bir yanma meydana gelmezse, çok daha zararlı
etkilere sahip furanlar (PCDF) ve dioksinler (PCDD) yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır.
İlimizde “Poliklorlu Bifenillerin (PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) Kontrolü
Hakkında Yönetmelik” kapsamında PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların bertarafını
sağlamak amacıyla faaliyet gösteren lisanslı tesis bulunmamaktadır.
C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)
İlimizde “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 2
tesise geri kazanım lisansı verilmiştir. İlimizdeki çimento fabrikası da ek yakıt olarak ÖTL
kullanmaktadır. Bu üç tesiste LAS-DER ve KONLAS tarafından yetkilendirilmişlerdir.
Çizelge C.15 – İlimizde 2012 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili
Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)
ÖTL
Geçici
ÖTL Geri Kazanım
Geçici
Depolama
Tesisi
Depolama Alanı Alanlarındaki
Hacmi ÖTL Miktarı
Kapasitesi
Sayısı
Sayısı
(ton)
(m3)
(ton/yıl)
-
-
-
7000
2
Geri
Kazanılan
ÖTL Miktarı
(ton)
6.412
ÖTL Bertaraf Tesisi
Sayısı
1
Kapasitesi
(ton/yıl)
Bertaraf
Edilen ÖTL
Miktarı (ton)
581
6412
6000
5000
Geri kazanım tesisi
4000
Çimento fabrikası
3000
2000
581
1000
0
2012
Grafik C.6 – İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen
Toplam ÖTL Miktarları (Ton/Yıl) (Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, 2013)
76
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge C.16 – İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen
Toplam ÖTL Miktarları (ton/yıl) (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
2009
2010
2011
2012
Geri Kazanım Tesisi
-
-
-
6.412
Çimento Fabrikası
-
-
-
581
C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE)
Avrupa Birliği’nin 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi ile
elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılmasını
yasaklayan 2002/95/EC sayılı elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin
kullanımının sınırlanmasına ilişkin direktiflerin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması
çalışmaları kapsamında “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”
hazırlanarak 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Yönetmelik büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon
ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler
(büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere),oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, tıbbi
cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç), izleme
ve kontrol aletleri ve otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik
ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsamaktadır.
İlimizde bu Yönetmelik kapsamında henüz bir çalışma yapılmamıştır.
C.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar
İlimizde “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”
kapsamında ÖTA Geçici depolama alanı olarak 1 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve 1 tesise de
Lisans Belgesi verilmiştir. Operatörlerce belirlenen ve Bakanlığımızca yayınlanan ÖTA
Teslim Yerlerinde bilgilendirme yapılarak 6 firmaya ÖTA Teslim Yeri Belgesi düzenlenmiş
ve Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi almaları sağlanmıştır.
C.12. Tehlikesiz Atıklar
“Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile atıkların
oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin
sağlanmasına yönelik genel esaslar belirlenmiştir. Aynı zamanda Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesi ile Avrupa Birliği mevzuatının ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması sağlanmıştır.
Yönetmelikte “atık”, “üretici”, “sahip”, “yönetim”, “toplama”, “bertaraf” ve “geri
kazanım” tanımları yapılmakta, atık yönetimi ilkeleri sıralanmakta, geri kazanım ve bertaraf
faaliyetlerini yapan işletmeler için lisans ve kayıt tutma zorunluluğu getirilmekte, atık
77
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
yönetim maliyetinin finansmanı ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Ayrıca atık
kategorileri, atık bertaraf ve geri kazanım faaliyetleri ile 839 atık türü liste olarak verilmiştir.
Söz konusu 839 atık türünden 434 tanesi tehlikesiz atık özelliğindedir. Bu atıklardan
tehlikeli atıklar, ambalaj ve evsel atıklar gibi atık türlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar
ilgili Yönetmeliklerle belirlenmiştir. Ancak, üretimden kaynaklanan bazı tehlikesiz atıkların
yönetimi boşlukta kalmıştır. Bu aşamada bazı tehlikesiz atıkların çevre ve insan sağlığına
zarar vermeden geri kazanım faaliyetlerinin yönetilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca “Bazı
Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” hazırlanmış ve 17 Haziran 2011 tarih ve 27967
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tehlikesiz atıkların düzenli depolama faaliyetleri, 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. Yönetmeliğin Ek-2 kapsamında yapılan analiz
sonuçlarına göre atıklar, I. Sınıf, II. Sınıf ya da III. Sınıfı Düzenli Depolama Sahalarında
bertarafı sağlanmaktadır.
Türkiye’de tehlikesiz atık statüsünde olan ve miktar olarak oldukça fazla olan demir
çelik sektöründen kaynaklanan, cüruf atıkları; Termik santrallerden kaynaklanan, kül atıkları
ve daha çok biyolojik arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları bu atık grubunda
değerlendirilmektedir.
İlimizde “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” kapsamında 9 firmaya
Tehlikesi Atık Toplama Ayırma Belgesi düzenlenmiştir. Tehlikesiz atıkların geri kazanımı ile
ilgili 3 firmaya izin lisans, 1 firmaya ise geçici faaliyet belgesi verilmiştir. Tehlikesiz atıklar
ile ilgili bildirim yükümlülüğü uzatıldığından envanter çalışması yapılmamıştır.
C.12.1 Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları
İlimizde cevherden demir çelik elde eden tesis bulunmamaktadır.
C.12.2 Kömürle Çalışan Termik Santraller ve Kül
İlimizde termik santral bulunmamaktadır.
C.12.3 Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları
Bu konuda henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.
C.13. Tıbbi Atıklar
Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması,
taşınması ve bertarafı amacıyla 22.05.2007 tarihinde “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin
Kurdurularak Toplama ve İşletmecilik Hakkının Kiraya Verilmesi İşi”nin 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu’na göre ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamında yüklenici firma olan, pilot
ortak olarak Biberci İnş. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. ve özel ortak olarak Yeşilyurt Peyzaj
78
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Hizmet Taah. Tarım ve İnş. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisi 22.07.2008 tarihinde işletmeye alınarak tıbbi atıkların toplanması ve taşınması işi de
yükleniciye devredilmiştir.
İhale kapsamında tıbbi atıklar lisanslı araçlarla sağlık kuruluşlarından belirlenen rota
doğrultusunda günlük olarak toplanıp, sterilizasyon tesisine getirilmektedir. Tesise gelen
atıklar sterilizasyon ünitesine girinceye kadar soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir.
Tıbbi atık aracı ve kullanılan ekipmanlar her defasında tesisteki dezenfeksiyon ünitesinde
dezenfekte edilmektedir. Sterilizasyon işleminin geçerliliğinin tespiti amacıyla yönetmelik
gereği haftalık olarak biyolojik indikatör testleri ve 6 ayda bir Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü nezaretinde numune alınarak laboratuvar testleri gerçekleştirilmektedir. Tıbbi
atıkların toplanması ve bertarafında çalışan personelin eğitimi ve sağlık kontrolleri düzenli
olarak gerçekleştirilmektedir. Personel çalışma sırasında yönetmeliğe uygun olarak özel
koruyucu elbise, maske, şapka, eldiven ve çizme kullanmaktadır. Sağlık kuruluşlarından
tartılarak alınan atıklar için takip formları düzenlenmektedir. Sağlık kuruluşları periyodik
olarak denetlenerek, personel bilgilendirilmekte, geçici tıbbi atık depoları ve tıbbi atık takip
formları kontrol edilmektedir.
Sterilizasyon sonrası evsel atık niteliği kazandırıldıktan
sonra Aslım Katı Atık Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir.
Konya'daki sağlık kuruluşlarının haricinde Karaman, Sarayönü, Cihanbeyli, Kulu,
Kadınhanı, Seydişehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, İçeri Çumra, Çumra, Ermenek, Bozkır,
Doğanhisar, Hadim, Sarıveliler, Hüyük ve Ilgın'dan gelen tıbbi atıklar da sterilizasyon
tesisinde bertaraf edilmektedir.
79
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Konya Merkez
x
Ahırlı Belediyesi
x
Akören Belediyesi
x
Tesisin
Bulunduğu İl
Bertaraf
Tesisi Sterilizasyon/
Yakma
Belediy
enin
Yetkili
Firmanı
n
Bertaraf Yöntemi
Sterilizasyon
Yakma
ton/yıl
Kamu
Toplanan tıbbi atık
miktarı
Tıbbi Atık Taşıma Aracı
Sayısı *
Özel
Kamu
Özel
Yok
Var
İl/ilçe Belediyesinin Adı
Tıbbi Atıkların
Taşınması
Tıbbi Atık Yönetim Planı
Çizelge C.17– (2012) Yılında İlimiz İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi
Atıklar(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
x
1
1825,00
x
x
Konya
x
1
0,18
x
x
Konya
1
1,26
x
x
Konya
Akşehir Belediyesi
x
x
1
74,96
x
x
Afyon
Beyşehir Belediyesi
x
x
1
32,53
x
x
Konya
Bozkır Belediyesi
x
x
1
0,32
x
x
Konya
Cihanbeyli Belediyesi
x
x
1
35,82
x
x
Konya
Çeltik Belediyesi
x
x
1
1,00
x
x
Konya
Çumra Belediyesi
x
x
2
5,60
x
x
Konya
x
1
0,89
x
x
Konya
x
1
1,10
x
x
Konya
1
64,47
x
x
Konya
x
Derebucak Belediyesi
Emirgazi Belediyesi
x
Ereğli Belediyesi
x
Güneysınır Belediyesi x
x
1
1,83
x
x
Konya
x
x
1
0,26
x
x
Konya
x
1
5,43
x
x
Konya
x
1
23,49
x
x
Konya
1
3,12
x
x
Konya
Halkapınar Belediyesi
x
Hüyük Belediyesi
Ilgın Belediyesi
x
Kadınhanı Belediyesi
x
Karapınar Belediyesi
x
x
1
3,29
x
x
Konya
Kulu Belediyesi
x
x
1
9,26
x
x
Konya
x
x
1
4,01
x
x
Konya
Seydişehir Belediyesi x
x
1
29,20
x
x
Konya
x
x
1
0,29
x
x
Konya
x
1
4,08
x
x
Konya
Sarayönü Belediyesi
Taşkent Belediyesi
x
Yunak Belediyesi
*Tıbbi atık taşıma aracı sayısı “adet” olarak belirtilecektir.
Çizelge C.18- İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü,
2013)
Tıbbi Atık Miktarı (ton)
2007
-
2008
-
2009
1.170,175
80
2010
1.362,471
2011
1.717,958
2012
1.777,657
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
C.14. Maden Atıkları
Bu konuda henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.
C.15. Sonuç ve Değerlendirmeler
Konya İlinde 200 beldede yılda toplam 705.777 ton evsel atık toplanmaktadır. Bu
atıklardan 430.000 tonu il merkezinde geri kalan kısmı ise ilçelerde toplanmaktadır.
Toplanan atıklar 8 adet düzenli 23 adet düzensiz depolama sahasında bertaraf
edilmektedir. İlimizde 1 adet hafriyat depolama, 4 adet ambalaj atığı toplama ayırma, 12
adet ambalaj atığı geri kazanma, 1 adet akü geçici depolama, 1 adette akü geri kazanım
tesisi bulunmaktadır.
Kaynaklar
-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
-TUİK
81
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Ç. KİMYASALLARIN YÖNETİMİ
Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar
1976 yılında İtalya’nın Seveso Kasabasındaki kaza sonucu dioksinin çevreye yayılması
ile ortaya çıkan endişe, büyük endüstriyel kazalar riskine karşı önleyici tedbir almak üzere
Avrupalı Devletleri ortak bir politika oluşturmaya yönlendirmiştir.
24 Haziran 1982 tarihinde Seveso Direktifi, devletlerden ve şirketlerden muhtelif
endüstriyel faaliyetlerine ilişkin tehlikeli kaza risklerini belirlemelerini ve buna karşı gerekli
önlemleri almaları istenmiştir.
Seveso Direktifi çeşitli vesileler ile bir çok kere değiştirilmiş ve böylece uygulama
alanı özellikle 1986 yılındaki Basel kazasından sonra giderek genişlemiştir.
Seveso II denen 96/82/EC direktifi ile tehlikeli maddelerin yol açtığı büyük kazaların
olma riski üzerinde hakimiyet kurma amaçlanmıştır. İşletmeler içerdikleri tehlikeli madde
miktarına göre üst seviyeli ve alt seviyeli olarak sınıflandırılmıştır. Direktif işletmenin tipine
göre güvenlik önlemleri ve prosedürler öngörmektedir.
İlimizde Seveso kapsamında yer alan işletmelerin sayısı aşağıda verilmiştir:
Çizelge Ç.1 – İlimizdeki (2012) Yılı SEVESO Kuruluşlarının Sayısı (Konya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012l)
KURULUŞ
Alt Seviye
Üst Seviye
TOPLAM
SAYISI
3
4
7
Kaynaklar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012
82
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
D. DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
D.1. Ormanlar ve Milli Parklar
İlin orman varlığına bakıldığında Normal Orman 138.907,5 ha., Bozuk Orman
353.922,0 ha., toplam 492.829 hektarlık orman alanı bulunmaktadır. İlin ormansız alanı
3.406.738 ha, genel alan 3.899.567,5 hektardır. Karaçam, sedir, ardıç ve çınar en önemli
türlerdir.
Çizelge D.1- Konya İli Orman Varlığı (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012)
KONYA İLİ ORMAN VARLIĞI
Normal Orman
Ha.
138.907,50
Bozuk Orman
353.922,00
Toplam Orman
492.829,50
Ormansız Alan
3.406.738,00
Genel Alan
3.899.567,50
Grafik D.1. Konya İli Orman Varlığı (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü,2012)
2012 yılı sonu itibariyle il sınırları içerisinde 1 adet milli park (Beyşehir Gölü Milli
Parkı 88.750 ha), 3 adet tabiat parkı (Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı 329,5 ha, Akyokuş
Tabiat Parkı 21,6 ha, Yakamanastır Tabiat Parkı 88.5 ha) ve 4 adet de tabiat anıtı (Meke Gölü
Tabiat Anıtı 260 ha, Fosil Ardıç Tabiat Anıtı 500 m2, Titrek Kavak Tabiat Anıtı 2.500 m2,
Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı 1.000 m2), 1 adet Tabiatı Koruma Alanı (Akgöl Tabiatı Koruma alanı
6.787 ha) 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Bozdağ YHGS 59.256 ha) bulunmakta
olup, toplam da 155.382 ha korunan alan bulunmaktadır.
83
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Beyşehir Gölü Milli Parkı
Beyşehir Gölü Milli Parkı üstün peyzaj güzellikleri ile Konya ili Beyşehir ilçesi
sınırları içerisinde bulunan bir Milli Parkımızdır. 11.01.1993 yılında Milli Park olarak ilan
edilen saha 88.750 hektardır. Beyşehir gölü Milli Parkı içinde irili ufaklı 33 adet ada
bulunmaktadır . Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı 23.09.2008 tarihinde
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır. Beyşehir
Gölünde 1124,60 kodu kıyı kenar çizgisi olarak alınmıştır. Beyşehir Gölünden içme suyu
olarak yararlanıldığı için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereği 300, 1000 ve 2000 mt
Koruma Bantları mevcuttur.
Kaynak Değerleri :Ülkemizin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü’nün
jeomorfolojik yapısı; karstik arazi şekillerinden, çok sayıda düden ve dolinlerin birleşmesi
sonucu oluşan polye karakterindedir. Gölün karstik arazi yapısı, yörenin genel jeolojik
yapısını teşkil eden kireçtaşlarının, suların kimyasal reaksiyonu ile erimesi sonucu meydana
gelmiştir. Göl içerisinde karstik yer şekillerinin kalıntıları olan, yükseltileri 20-50 m. Arasında
değişen çok sayıda ada bulunmaktadır.
Göl suyu alkali özelliktedir. Sazan, alabalık, çiçek balığı, gövce, sarıbalık ve tatlısu
levreği gibi türler, su kaplumbağası ve yılanlar gölün faunasını oluşturmaktadır. Göl
içerisindeki irili ufaklı adalar, su kuşlarının yuvalanmaları ve kuluçkalanmaları açısından
önem teşkil ederler. Adalar, dalgıç türleri, kuğular, karabataklar, bazı balıkçıl türleri ve
ördekler için kışlama ve kuluçka alanlarıdır.
Milli parkın orman formasyonunu ardıç, karaçam, göknar, sedir ve meşe türleri
oluşturmaktadır. Ağaçlar yer yer göl kenarına kadar uzanarak Beyşehir Gölü’nün koylarını ve
körfezlerini görsel açıdan eşsiz manzara güzelliklerine kavuştururlar. Kilikya Bölgesi
içerisinde yer alan ve kültürel kaynak değerleri bakımından da zengin olan yöre eski çağlarda
Hitit, Pers egemenliğinde kalmış, Helenistik dönemde Bergama Krallığına bağlanmış; Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde iskan görmüş, en parlak çağını da
Selçuklu döneminde yaşamıştır. Üstün değerdeki peyzaj güzellikleri, göçmen kuşlar için iyi
bir barınak olması, potansiyel göl sularına dayalı su sporlarına elverişli göl kıyılarının
bulunması ile Selçuklu dönemine ait kültürel kaynaklar, milli parkın kaynak değerlerini
oluşturmaktadır.
Beyşehir Gölü Su kotları:
Minumum işletme kotu 1121,03 m
Maksimum işletme kotu 1125,50 m
Taşkın kotu 1125,60 metredir.
Mahkeme Kararı : 1124,60 Bilirkişi raporu
Kıyı cizgisi :1122,77
84
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Resim D.1. Beyşehir Gölü
Resim D.2. Beyşehir Gölü
D.2. Çayır ve Mera
Toprak Özellikleri
Konya ilinin toprakları, düz veya hafif dalgalı topoğrafyada eski göl ve deniz tortulları
ile volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuştur. Kalınlığı fazla olmayan ince taneli bileşenlerden
oluşmuş bu toprakların su, drenaj ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörlere rağmen verim güçleri
85
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
orta derecelidir. En önemli sınırlayıcı faktör sudur. Bilinçsizce yapılan tarım faaliyetleri ilde
mevcut kullanılabilir alanları verimsiz hale getirmiştir. Yağışların fazla olduğu geçmiş
yıllarda önemli zararlara neden olan taşkınlar meydana gelmiştir. "Konya Ovası Drenaj
Projesi" tamamlanması halinde geniş bir alanda izlenen taban suyu taşkın ve tuzlama
problemleri de azalacaktır.
Arazi Varlığı
Arazi kullanma kalite sınıflaması arazilerin kültür bitkilerini yetiştirme meracılık,
orman ve ev hayvancılığına uygunluk dereceleri göz önünde tutularak yapılan sınıflamadır.
Bu sınıflamada toprakların ihtiyaçları, sınırlayıcı faktörler (Toprak, Topoğrafya, drenaj
yetersizliği vs.) işleme özellikleri bakımından ilin toprakları oldukça farklılık gösterirler.
Çizelge D.2- Arazi Varlığı ve Dağılımı (Konya Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü;
2012)
KULLANIM ŞEKLİ
ALAN (dekar)
%
%
1- İŞLENEN ARAZİ
- Tarla arazisi
11.692.425
61,5
28,7
- Nadas
6.768.596
35,5
16,6
- Sebze
196.606
1
0,5
- Meyve
287.577
1,5
0,7
-Bağ
99.182
0,5
0,2
TOPLAM
19.044.386
100
46,7
2- ÇAYIR MER'A
7.614.607
100
18,7
3- ORMAN
5.401.890
100
13,2
4- ÜRÜN GETİRMEYEN
8.752.637
100
21,4
ALAN
GENEL TOPLAM
40.813.520
100
D.3. Sulak Alanlar
İl sınırları içerisinde Acıgöl (1,2 km2, Karapınar), Akşehir Gölü (255 km2), Beyşehir
Gölü (730 km2), Bolluk Gölü (11,5 km2, Cihanbeyli), Çıralı Göl (1,7 km2, Karapınar), Düden
Gölü (8,6 km2, Kulu), Ereğli Akgöl (50 km2 ), Ilgın Çavuşçugöl (55 km2), Karapınar Acıgöl
(0,5 km2), Karapınar Meke Gölü (0,5 km2), Kızören Obruğu (1,2 km2, Karatay), Köpek Gölü
(1,73 km2, Kulu), Meyil Gölü (0.01 km2, Karapınar), Obruk Gölü (0,15 km2, Çumra ),
Samsam Gölü (8,3 km2, Kulu), Suğla Gölü (165 km2, Seydişehir), Tersakan Gölü (64 km2,
Cihanbeyli), Tuz Gölü (2.600 km2, Cihanbeyli, Kulu, Şereflikoçhisar, Aksaray) Meke Gölü
ve Kızören Obruğu bulunmaktadır.
Konya İli sulak alanlarının çokluğu nedeniyle özellikle su kuşlarına barınma,
beslenme ve yuvalama ortamı oluşturmaktadır. Özellikle Ereğli Akgöl sazlıkları su kuşları
alanı iken son yılarda yaşanan kuraklık nedeniyle 200 kuş türü 34 kuş türüne düşmüş son
yıllarda sulak alan kuruduğu için alanda yaşayan su kuşları alanı terk etmişlerdir. Kulu Düden
gölünde yaşayan dik kuyrukların nesli tehlike altındadır. Kulu Düden Gölü, Tuz Gölü,
Tersakan, Ilgın Çavuşcu gölü ve Akşehir Gölü özellikle filamingo kuşları tarafından tercih
edilmekte, filamingo kuşları tuz gölünde üremektedir.
86
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
İl sınırları içerisinde yer alan yukarıda verilen sulak alanların temel sorunları kirlenme,
habitat tahribi, su rejimine yapılan müdahaleler, su seviyesinin değişimi ve kaçak avcılıktır.
Göl çevrelerinde ekim yapılan hububat ve şekerpancarı tarlalarında kullanılan gübre ve
pestisitler gölü besleyen dere ve yağışlarla göle taşınmakta ve gölü kirletmekte, sonuçta sulak
alan ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Özellikle Beyşehir gölü sulak alanından Çumra
ovasının sulanmasında su çekilmesi, Ilgın Çavuşcu Gölünden ise Atlantı Ovasının sulanması
kapsamında Çavuşçu Gölünden sulama suyu alınmakta bu da kuraklığın ektisi ile de göl alanı
ve su seviyesi düşmekte ve sulak alanlar olumsuz yönde etkilemektedir.
Sulak alanlar üzerinde olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere
Akşehir Eber Gölleri yönetim planı hazırlatılarak uygulamaya konulmuştur, Beyşehir Gölü
Sulak alanı aynı zamanda Milli Park olması nedeniyle 2008 yılında uzun devreli gelişme planı
hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, 2011 yılında Kulu ilçesi Kozanlı Gökgöl Sulak Alan
Yönetim Planı, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim Planı ve Kocakoru Ormanı
Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlatılmıştır. Suğla gölü ve civarında 2008-2010
yıllarını kapsayan kırsal Peyzaj Koruma ve Planlama projesi yaptırılmıştır. 2012 yılında da
Ereğli Sazlıkları Sulak Alanı Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik araştırma Projesi ile Meke Gölü,
Acı Göl ve Kızören Obruğu Sulak Alanları Alt Havzaları Biyolojik Çeşitlilik Araştırma
Projesi yaptırılmıştır.
D.4. Flora
Konya ili, bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden dolayı genelde karasal iklim şartları
hüküm sürmektedir. Ancak yükseltinin iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış üzerindeki
etkileri de farklı olmuştur. Bu özellik ova tabanları ile dağlık ve yüksek kesimlerdeki bitki
örtüsünü de farklılaşmasına etki etmiştir. Yükseltiye bağlı olarak ova tabanında bozkırlar,
yükseltilerde de ormanlar yer almaktadır. Ancak tuzlu ve acı sulu göllerin çevresinde jeolojik
yapıya bağlı olarak meydana gelen tuzlu ve çorak topraklarda ise Halofitler yer alır. Konya il
sınırlarındaki geniş sahaların hakim bitki örtüsü bozkırdır. Ova tabanlarındaki iklim, toprak
ve jeomarfolojik özelliklerin etkileri floraya yansımıştır. Ayrıca; ilk çağlardan itibaren
insanlar tarafından, çeşitli sebeplerle tahrip edilmiş orman sahalarının yerinde de Antropojen
Bozkırlar (stepler) oluşmuştur. Steplerin arasına serpilmiş çalı formasyonları görülmüştür.
Ovalardaki tarım sahalarında kültür bitkileri geniş yerler tutmaktadır. Bunların en önemlileri
ise tahıllar, baklagiller ve şekerpancarıdır. Kültür bitkilerinin alanı % 64’tür. Bu oranı ile
Türkiye’deki iller içerisinde tarım sahaları içinde fazla alana sahip iller arasında yer alır.
Konya ili orman bakımından fakirdir. Yüzölçümünün ancak % 12’si ormanlarla kaplıdır. Ova
kenarlarından itibaren çalılık formasyonlardan sonra ormanlara geçilir. Konya ilindeki
ormanlarda ağaç türlerini şöyle sıralayabiliriz : karaçam, ardıç, titrek kavak, sedir, göknar,
lübnan sediri, mavi sedir, kasnak meşesi, saçlı meşesi mazi meşesi, tüylü meşe, palamut
meşesi ve plantasyonla gelen sarıcam türleri görülmektedir.
87
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Endemik Bitkiler
Tülüşah (Centaurea iconiensis), Konya
Tekesakalı (Scorzonera hieraciifolia), Aksaray, Ankara, Konya
Tuzcul kirpidikeni (Acantholimon halophilum), Ankara, Konya, Aksaray
Tuzcul sabun otu (Saponaria halophila), Ankara, Konya, Aksaray
Tuzcul salkımotu (Silene salsuginea), Ankara, Konya, Aksaray
Tuzcul kantaron (Hypericum salsugineum), Aksaray, Ankara, Konya
(Thermopsis turcica)Sarı meyan, Konya
Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), Afyon, Isparta, Konya, Kütahya
Tuzcul glayöl (Gladiolus halophilus), Aksaray, Ankara, Konya
Tuzcul adaçayı (Salvia halophila), Ankara, Konya, Aksaray
D.5. Fauna
Tavşan, tilki, kurt, su kuşları, keklik, bıldırcın, leylek, yırtıcı kuşlardan kartal, şahin,
kerkenez, doğan, sürüngenler Sincap, kaplumbağa, amfibia ve yengeç türlerinin de en önemli
fauna türleri olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Anadolu Yaban Koyunu has bir tür olup,
Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 59.256 hektarlık alanda yaşamakta olup sayıları
500 civarındadır.
88
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge D. 3- Kuş türleri (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012)
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TÜR ADI Latince
Ciconia ciconia
Neophron
Circaetus gallicus
percnopterus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Hieraaetus
Aquila chrysaetos
pennatus
Falco tinnunculus
Alectoris chucar
Pterocles
Columba livia
orientalis
Streptopelia
Athena noctua
decaocto
Tyto alba
Apus apus
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupo epops
Alauda arvensis
Melanocorypha
Galerida cristata
bimaculata
Calandrella
Alauda arvensis
brachydactyla
Eremophila
Hirundo rustica
alpestris
Delichon urbia
Oenanthe
Oenanthe
oenanthe
Oenanthe
isabellina
Oenanthe finschii
hispanica
Turdus merula
Monticola
Sitta neumayer
saxatilis
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Saxicola
Pyrrhocorax
torquatus
Corrus corax
pyrrhocorax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Petronia petronia
Rhodopechys
Miliaria calandra
sanguinea
TÜR ADI Türkçe
Leylek
Küçük Akbaba
Yılan Kartalı
Şahin
Kızıl Şahin
Küçük Kartal
Kaya Kartalı
Kerkenez
Kınalı Keklik
Bağırtlak
Kaya Güvercini
Kumru
Kukumav
Peçeli Baykuş
Ebabil
Arıkuşu
Gökkuzgun
İbibik
Boğmaklı Toygar
Küçük Boğmaklı
Tepeli Toygar
Toygar
Bozkır Toygarı
Tarlakuşu
Kulaklı Toygar
Kır Kırlangıcı
Ev Kırlangıcı
Kuyrukkakan
Boz Kuyrukkakan
Karakulaklı
Aksırtlı
Kuyrukkakan
Karatavuk
Kuyrukkakan
Taşkızılı
Kaya Sıvacısı
Sarıasma
Kızıl Sırtlı
Taşkuşu
Örümcekkuşu
Kırmızı Gagalı
Kuzgun
Dağ Kargası
Sığırcık
Serçe
Kaya Serçesi
Alamecek
Tarla Çintesi
Statü
Yaz
Yaz
Yaz
Yerli/Kışlama
Yerli/Kışlama
Yaz
Sürekli
Yerli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Yerli
Yerli
Yerli
Yaz
Yaz
Yaz
Yaz
Sürekli
Sürekli
Yerli
Yaz
Sürekli
Sürekli
Yaz
Yaz
Yaz
Yaz
Yaz
Yaz
Sürekli
Yaz
Sürekli
Yaz
Yaz
Yerli/Kışlama
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
89
IUCN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
Bern
III
II
III
III
III
II
II
III
III
III
III
III
II
II
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
*
*
*
III
II
II
II
Tespit
Görme
Şekli
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
Görme
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Sürüngenler
Bozkır bitki örtüsü böcek ve küçük memeli çeşitliliği ve gün ışığına kolay erişim
nedeniyle diğer habitat türlerine göre daha fazla sürüngen barındırır. Sürüngen listesi
aşağıdaki gibidir.
Çizelge D.4- Sürüngenler (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012)
CİNS
TÜR
İSİM (Tr)
Testudinidae
SQUAMATA
Testudo
graeca
Yaygın
tosbağa
Agamidae
Laudakia
TAKIM/
Familya
IUCN CITES Bern
Tespit
Şekli
TESTUDİNATA
Gekkonidae
Lacertidae
Scincidae
Dikenli
Keler
Bozkır
Trapelus
lessonae
Keleri
İnce
Cyrtopodion kotschyi
parmaklı
keler yeşil
Büyük
Lacerta
trilineata
kertenkele
Kayseri
Apathya
cappadocica
kertenkelesi
Toros
Anatololacerta danfordi
Kertenkelesi
Tarla
Ophisops
elegans
kertenkelesi
Parvilacerta
parva
Ablepharus
kitaibellii
Trachylepis
aurata
Amphisbaenidae Blanus
OPHİDİA
Colubridae
Viperidae
stellio
Cüce
Kertenkele
İnce
kertenkele
Tıknaz
Kertenkele
Kör
kertenkele
strauchi
Malpolon
najadum
sauromates
monspessul
anus
İnce Yılan
Sarı Yılan
Çukurbaşlı
yılan
Montivipera
xanthia
Şeritli
Engerek
Coluber
Elaphe
90
VU
*
II
Literatür
LC
*
II
Literatür
LC
*
*
Görme
LC
*
III
Literatür
LC
*
II
Literatür
LC
*
*
LC
*
*
LC
*
II
LC
*
*
Literatür
LC
*
II
Literatür
LC
*
*
Literatür
NA
*
III
LC
LC
*
*
II
*
LC
*
*
LC
*
II
Literatür
Görme
Görme
Literatür
Literatür
Görme
Literatür
Literatür
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Amfibiler
Çizelge D.5-Amfibiler (Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, 2012)
TAKIM/
Familya
CİNS
TÜR
İSİM (Tr)
IUCN
CITES
Bern
LC
*
II
Tespit
Şekli
ANURA
Bufonidae
Bufo
viridis
Gece
kurbağası
Ranidae
Rana
ridibunda
Ova
kurbağası
LC
*
III
Pelophylax
Beyşehir
caralitanus Kurbağası
LC
*
III
Görme
Görme
Literatür
Balıklar
Çizelge D.6 - Konya İli Endemik Omurgalılar Faunası (Orman ve Su İşleri 8. Bölge
Müdürlüğü, 2012)
TÜR ADI
LATİNCE
TÜR ADI YAŞAM
YÖRESEL ALANI
Phoxinellus
anatolicus
Anadolu
yağ balığı
Beyşehir
Gölü ve Saz
Gölü
A
Capoeta
pestai
Beyşehir
sirazı
Beyşehir ve
Eğirdir
Gölleri
A
+
Aynı”
Salmo trutta
macrostigma
Dağ alası
Konya
Ereğlisi
çevresinde
dağ
C
_
Aynı”
END
EMİ
ZM
91
NESLİ
NESLİ
TEHLİKE TEHLİKEYE
ALTINDA DÜŞEBİLİR
KAYNAK
+
http://www.
google.com.
tr/search.
Türkiye’nin
Endemik
Balık
Türleri.
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
göllerinin
soğuk,
berrak ve
temiz suları
Alburnus
chantrei
İnci balığı
Beyşehir
Gölü
C
+
Aynı”
Pseudophoxi
nus battalgili
İnci levrek
balığı
Beyşehir
Gölü
A
+
Aynı”
Pseudophoxi
nus
anatolicus
Anadolu
inci
levreği
Beyşehir
Gölü
A
+
Aynı”
Gobio
battalgilae
Dere kaya
balığı
Beyşehir
Gölü
A
+
Aynı”
Chondrostoma Beyşehir
beysehirense kral balığı
Beyşehir
Gölü
A
+
Aynı”
Cobitis
bilseli
Taşısıran
Beyşehir
Gölü
C
+
Aynı”
Aphanius
anatoliae
anatoliae
Anadolu
dişli
sazancığı
Beyşehir
Gölü
A
+
Aynı”
Rana holtzi
Toros
kurbağası
Konya
Ereğlisi
gerisindeki
Bolkar
dağında
2500 m. de
Karagöl ve
Çinigölde
A
Bolkar dağı
B
+
Aynı”
İç Anadolu
C
+
Aynı”
Vipera
Bolkar
bulgardaghica engereği
Vipera
İç
Baran, İ.,
2005.
Türkiye
Amfibi ve
Sürüngenler
i. Tübitak
Popüler
Bilim
Kitapları.
Pelin
Matbaası,
165 s.
Ankara.
+
92
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
albizona
Anadolu
engereği
Vipera
xanthina
Şeritli
engerek
İç Anadolu
C
+
Aynı”
_
İç Anadolu
C
Pelecanus
onocrotalus
Ak pelikan İç Anadolu
sulak
alanlar
C
+
Aynı”
Pterocles
orientalis
Adi
bağırtlak
İç Anadolu
C
_
Aynı”
Himantopus
himantopus
Uzun
bacak
İç Anadolu
C
+
Aynı”
Anser anser
Boz kaz
İç Anadolu
sulak
alanlar
C
+
Aynı”
Circus
macrourus
Bozkır
delicesi
İç Anadolu
C
Aquila
nipalensis
Bozkır
kartalı
İç Anadolu
C
Phoenicopter
us ruber
Filamingo
Tuz Gölü
C
Sylvia
ruppelli
Kara
boğazlı
ötleğen
İç Anadolu
C
Aythya
nyroca
Akgöz
veya
Kiziroğlu,
İ., 1989.
Türkiye
Kuşları.
Hacettepe
Üniv.
Eğitim Fak.
Fen
Bilimleri
Bölümü.
314 s.
Ankara.
pasbaş
patka
Aynı”
_
+
Aynı”
+
+
93
Aynı”
Aynı”
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Ciconia nigra Kara
leylek
İç Anadolu
C
+
Aynı”
Aquila
chrysaetos
Kaya
kartalı
Konya
yöresindeki
kayalık
alanlar
C
+
Aynı”
Gyps fulvus
Kızıl
akbaba
Konya
yöresindeki
kayalık ve
dağlık
alanlar
C
Buteo
rufinus
Kızıl şahin Konya
çevresi
C
+
Aynı”
Falco
naumanni
Küçük
kerkenez
Konya
çevresi
C
+
Aynı”
Tetrax tetrax
Mezgelde
k
Konya
çevresi
C
+
Aynı”
Chettusia
leucura
Sürmeli
kız kuşu
Konya
çevresi
C
Aquila
heliaca
Şah kartal
Konya
çevresindek
i kayalık ve
dağlık
alanlar
C
Erinaceus
concolor
Adi kirpi
Konya’nın
her tarafı
C
Aynı”
+
Aynı”
_
+
_
94
Aynı”
Demirsoy,A
.,1997.Türki
ye
Memelileri.
Çevre
Bakanlığı,
Çevre
Koruma
Genel
Müdürlüğü,
Proje
No:901000-90.
Meteksan
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
A.Ş. 292 s.
Ankara
Neomys
anomalus
Bataklık
sivrifaresi
Konya’daki
bataklık
alanların
çevresi
C
Aynı kayak
_
_
Suncus
etruscus
Etrüsk
sivrifaresi
Konya
çevresi
C
Crocidura
leucodon
Tarla
sivrifaresi
Konya
çevresi
C
_
Aynı “
Crocidura
suaveolens
Bahçe
sivrifaresi
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Konya
çevresindek
i mağaralar
C
Rhinolophus
ferrumequinum Büyük nal
burunlu
yarasa
Aynı
kaynak
+
Aynı”
Rhinolophus
hipposideros
Küçük nal
burunlu
yarasa
Konya
etrafındaki
mağaralar
C
+
Aynı”
Rhinolophus
euryale
Akdeniz
nal
burunlu
yarasası
Beyşehir ve
Seydişehir
yöresindeki
mağaralar
C
+
Aynı”
Myotis blythi Fare
kulaklı
küçük
yarasa
Konya
çevresindek
i mağaralar
C
+
Aynı”
Pipistrellus
pipistrellus
Cüce
yarasa
Konya
çevresindek
i mağaralar
C
+
Aynı”
Pipistrellus
nathusii
Pürtüklü
derili
yarasa
Beyşehir ve
Seydişehir
çevresindek
i mağaralar
C
+
Aynı”
95
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Uzun
kanatlı
yarasa
Konya
çevresindek
i mağaralar
C
Lepus
europaeus
Yabani
tavşan
Konya’nın
her tarafı
C
Oryctolagus
cuniculus
Ada
tavşanı
Konya’nın
güney
bölgeleri
C
+
Aynı”
Sciurus
anomalus
Anadolu
sincabı
Konya
çevresi
C
+
Konuk, M.,
Kaya, M.A.,
1998.
Konya ve
Karaman
İlleri
Kemirici
(Mammalia:
Rodentia)
Faunası.
Selçuk
Üniv.
Eğitim Fak.
Fen
Bilimleri
Dergisi,
Sayı: 7-a,
Sayfa 3138. Konya
Spermophilu
s citellus
gelengius
Yer
Konya
sincabı(Ge çevresi
lengi)
C
_
Aynı”
Allactaga
williamsi
laticeps
Arap
tavşanı
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Dryomis
nitedula
wingei
Ağaç
Konya
yediuyuru çevresi
(Hasancık)
C
Apodemus
mystacinus
Kayalık
faresi
C
Konya
çevresi
+
Aynı”
Miniopterus
schreibersi
Aynı”
_
+
_
96
Aynı”
Aynı”
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Aynı”
Apodemus
sylvaticus
Orman
faresi
Konya
çevresi
C
Cricetulus
migratorius
Cüce
hamster
Konya
çevresi
C
+
Aynı”
Mesocricetus
brandti
mevlevi
Konya
avurtlağı
Sadece
Konya’da
bulunuyor
A
+
Aynı”
Meriones
tristrami
Türkiye
çöl sıçanı
Konya
çevresi
C
+
Aynı”
Microtus
guentheri
Kar faresi
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Microtus
arvalis
Kar faresi
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Arvicola
terrestris
Su sıçanı
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Microtus
anatolica
Anadolu
tarla faresi
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Microtus
nivalis
Kar faresi
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Spalax
leucodon
cilicicus
Kör fare
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Eliomys
quercinus
Bahçe
yediuyuru
(Meşe
faresi)
Konya
çevresi
C
Rattus rattus
Siyah
sıçan (Ev
sıçanı)
Konya
çevresi
C
_
Aynı”
Rattus
norvegicus
Kahvereng Konya
i sıçan
çevresi
(Göçmen
fare)
C
_
Aynı”
Apodemus
Sarı
C
Konya
_
+
+
97
Aynı”
Aynı”
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
flavicollis
boyunlu
orman
faresi
çevresi
Ovis gmelini
anatolica
Anadolu
yaban
koyunu
Sadece
Konya
Bozdağ
A
Capra
aegagrus
aegagrus
Kızıl dağ
keçisi
Konya
çevresi
C
+
Kaya, M.A.,
1996.
Türkiye’de
Yaşayan
Bovidae
(Mammalia:
Artiodactyla
) Türlerinin
Yayılış
Alanları ve
Taksonomik
Durunları.
Selçuk
Üniv.
Araştırma
Fonu Proje
N0: 93/059,
63 s.
Konya.
Canis lupus
Kurt
Konya
çevresi
C
+
Demirsoy,
A., 1997.
Türkiye
Memelileri.
Çevre
Bakanlığı,
Çevre
+
98
Kaya, M.A.,
Çelik, M.,
2008.
Bozkırın
Cerenleri
Anadolu
Yaban
Koyunları,
İl Çevre ve
Orman
Müdürlüğü,
96 s. Konya
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Koruma
Genel
Müdürlüğü,
Proje No:
90-K-100090,
Meteksan
A.Ş.
Ankara.
+
Aynı”
Mustela
nivalis
Gelincik
Konya
çevresi
C
Meles meles
Porsuk
Konya
çevresi
C
Lutra lutra
Su samuru
Konya
çevresi
C
Felis caracal
Step
vaşağı
(Karakula
k)
Konya
çevresi
C
+
Aynı”
Felis chaus
Orman
kedisi
(Bataklık
vaşağı)
Konya
çevresi
C
+
Aynı”
+
Aynı”
+
(Bu Tablo Yard. Doç. Mehmet Ali KAYA tarafından hazırlanmıştır.)
99
Aynı”
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge D.7-Konya İline Özgü Endemik Fauna ve Flora (Orman ve Su İşleri 8. Bölge
Müdürlüğü, 2012)
Tür Adı
Thermopsis
turcica Kit
Tan, Vural
Küçüködük
Linum
ertugrulii
Tugay,
Y.Bağci
&Uysal
Yöresel
adı
Piyan, acı
piyan
Ertuğrul
keteni
Sapanoria
Karapınar
karapınarensi sabunotu
s Vural & N.
Adıgüzel
Nesli
Nesli
tehlike tehlikeye
Yaşam alanı Endemizm altında düşebilir Kaynak
Konya:
Endemik
+
Notes R.B.G.
Akşehir
Edinburg,
gölünün
40:515, t
batısı,
1&2,1983
gölçayır
(yaşiyan)
Konya:
Endemik
+
Annales Bot.
Cihanbeyli
Fennici
Tuzgölü
(Baskıda)
Konya:
Karapınar,
Ereğli civarı
Endemik
+
Belg. J. Bot. 139
(2):252-260,2006
Centaurea
tuzgoluensis
Aytaç &
H.Duman
Senecio
salsuginae
H.Duman
&Vural
Tuzgölü
Konya:
peygamber Cihanbeyli
çiçeği
Tuzgölü
Endemik
+
Belg. J. Bot. 139
(2):252-260,2006
Senecio,
Konya:
kanarya otu Cihanbeyli
Tuzgölü
Endemik
+
Belg. J. Bot. 139
(2):252-260,2006
Silene
kucukodukii
Y.Bağci
&Uysal
Psephellus
hadimensis
Wagenitz,
Ertuğrul&
Dural
Küçüködük Konya:
nakılı,
Hadim,
nakıl
Dedemli
civarı
Hadim
Konya:
peygamber Hadim,
çiçeği
Gevne vadisi
Endemik
+
Nordic Jour.Of
Bot.,25,306310,2007
Endemik
+
Wildonowia,
28,1998
Ornithogalum Tükrük otu Konya:
chetikianum
Bozkır civarı
Uysal,
Ertuğrul&
Dural
Endemik
+
Botan.Journ. Of
Soc., 148, 501504,2005
100
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Muscari
turcicum
Uysal,
Ertuğrul&
Dural
Astragalus
turkmenensis
Dural, Tugay
Ertuğrul&
Glycyrrhiza
iconica
Hub.- Mor
Sümbül
Konya:
Bozkır civarı
Endemik
+
Botan.Journ. Of
Soc., 154, 233236,2007
Geven
Konya:
Karapınar
civarı
Endemik
+
Annales Bot.
Fennici,44:399402,2007
Meyan
kökü
Konya:
Kadınhanı,
Sarayönü
civarı
Tricholoma
Katran
Konya:
Endemik
anatoticum
mantarı
Bozkır,
Doğan&İntini
Seydişehir,
Hadim
(Bu Tablo Yard. Doç. Mehmet Ali KAYA tarafından hazırlanmıştır.)
D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları
1- Akgöl Tabiatı Koruma Alanı
İli
: KONYA - KARAMAN
İlçesi
: Ereğli - Ayrancı
Kuruluşu
: 21.04.1995
Alanı
: 6.787 hektar
Kaynak Değerleri: Akgöl ve çevresi ihtiva ettiği su kuşu türlerinin çeşit ve miktar
itibariyle zenginliği ve içlerinde nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin
mevcudiyeti ile ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip nadir bir ekosistem
özelliği göstermektedir. Akgöl ve çevresi alüvyal bir sahadır. Ornitolojik açıdan son
derece zengin olan Ereğli sazlıklarında şimdiye kadar 200’den fazla kuş türü
gözlenmiştir.
1992 yılında Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. 2007 yılında yaz aylarında saha
tamamıyla kurumuştur. Akgöl Sulak Alan Koruma Bölgeleri Ulusal Sulak Alan
Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş olup Sulak Alan Yönetim Planı son aşamaya
gelmiş fakat sulak alan kurumuştur.
2- Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı
İli
: KONYA
İlçesi
: Seydişehir
Köyü
: Tarasçı kasabası
Kuruluşu
: 07.08.1998
Alanı
: 329,5 hektar
101
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Kaynak Değerleri: Tabiat Parkı civarı bozkır ormanı denilen Toroslar’ın kuzeye
bakan eteklerinde bulunan ve iklimsel faktörlere göre iç kısımlara kadar uzanan bir
vejetasyona sahiptir. Karaçam ve Toros Göknarı ile birlikte bazı meşe ve ardıç türleri
buradaki ekosistemin belirleyici türleridir. Ayrıca saha manzara bütünlüğü içerisinde
rekreasyonel imkanlara sahiptir.
3- Fosil Ardıç Tabiat Anıtı
İli
: KONYA
İlçesi
: Çumra
Köyü
: Dinek
Mevkii
: Kasaba İçi
Mülkiyet
: Özel
Kuruluşu
: 27.09.1994
Alanı
: 500 m2
Kaynak Değerleri: Ardıç ağacının 500 yaşında ve 4 metre çevre genişliğine sahip
olması.
Konya İli Çumra İlçesi Dinek Saray Beldesi sınırları içerisinde bulunan ardıç ağacı
1994 yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmiştir. Ardıç ağacının 500 yaşında olduğu tahmin
edilmektedir.
4- Titrek Kavak Tabiat Anıtı
İli
: KONYA
İlçesi
: Beyşehir
Köyü
: Bademli
Mevkii
: Yakamanastır
Mülkiyet
: Orman
Kuruluşu
: 27.09.1994
Alanı
: 2.500 m2
Kaynak Değerleri: Kavak ağacının 100 yaşında, 20 metre boyunda, 2,50 metre
çapında ve 8 metre çevre genişliğine sahip olması.
Beyşehir İlçesi Yaka Manastır Mesire Yeri içerisinde bulunan kavak ağacı 1994
yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmiştir.
5- Meke Gölü Tabiat Anıtı
İli
: KONYA
İlçesi
: Karapınar
Köyü
:
Mevkii
:
Mülkiyet
: Orman
Kuruluşu
: 03.08.1998
Alanı
: 260 ha
Kaynak Değerleri: Maar adı verilen bir volkanik patlama sonucu çukurun sularla
dolarak oluşması. Daha sonra yeni bir volkanik aktivite ile ortaya çıkan volkan konisi
102
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
maar içerisinde yükselmesiyle halka şeklinde bir göl ile kraterlenen Meke Gölü
jeomorfolojik açıdan da öneme sahiptir.
Konya İli Karapınar İlçesi sınırları içerisinde bulunan doğa harikası 493 hektarlık alan
1998 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilmiştir.
6- Ağılı Ardıç Tabiat Anıtı
İli
: KONYA
İlçesi
: Taşkent
Köyü
: Balcılar
Mevkii
: Ağılı Ardıç
Mülkiyet
: Orman
Kuruluşu
: 16.10.2002
Alanı
: 1.000 m2
Kaynak Değerleri: Ardıç ağacı (Juniperus foetidissima) nın 1.000 yaşlaında, 12
metre boy, 4 metre çap ve 12 metre çevre genişliğine sahip olması.
Konya İli Taşkent İlçesi Balcılar Beldesi’ne 10 km mesafede 1000 yaşlarında yağ
ardıcı 2002 yılında tescil edilmiştir.
Çizelge D.8-Anıt Ağaçlar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
İLÇE
ADRES
CİNS
Akkavak
Meram
Selver Mh.Eğridir
Sk.(A.Ceranoğlu)
Eski Meram Yolu,Çeşme
durağı(Hazine)
Eski Meram Yolu,Çandır
Mevkii,No:309(N.ÇELEBİ)
Eski Meram Yolu, Yorgancı
Mevkii No:166 (M.Kamışçıoğlu)
Eski Meram Yolu,Hamamlı
Sk.(Hazine)
Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı)
7
Meram
Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı)
Meşe
8
Meram
Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı)
Meşe
9
Meram
Eski Meram Yolu(Valilik Lojmanı)
Çınar
10
Meram
Eski Meram Yolu (S. SırrıKapsız)
Çınar
11
Meram
Eski Meram Yolu (S. SırrıKapsız)
Çınar
12
Meram
Akkavak
13
Meram
14
Meram
15
Meram
16
Meram
Lalebahçe,Çalıklı Cami Karşısı
Hanyeri (Hazine, Belediye)
Lalebahçe Mh.Çaydere Sk.No:13
(Mustafa Boyalı)
Lalebahçe Mh.İkiçayarası
Cd.(Mehmet Zengingerçeker)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
S.N
O
1
Meram
2
Meram
3
Meram
4
Meram
5
Meram
6
Ksb. Köy
103
Akkavak
Çınar
Akkavak
Çınar
Meşe
Meşe
Meşe
Akkavak
Akkavak
Tescil
Tarih-No
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.1991-
Dosya
No
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Ken.(Bel)
Akkavak
Meram
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Kirazlı Mh.Mecidiye Sk.Akar
Ken.(Bel)
Yaka Mh.Önçakıllar Sk.No:3(Ö.
Demir)
Meram Yeni Yol Selam
Mh.Fidanlık durağı (F.Ünüsan)
Meram Yeni Yol Hacı Şaban Mh.
(Nihat Kişnişci)
Ayanbey Mh.Cirit
Sk.No:31(Haydar Öztuzcu)
Ayanbey Mh.Doğruca Sk.No:3
34
Meram
Ayanbey Mh.No:55
Meşe
35
Meram
Hacışaban Mh.No:7
Meşe
36
Meram
Hacışaban Mh.No:7
Meşe
37
Meram
Yeni Meram Yol,Nalçacı Sk.No:1
Meşe
38
Meram
Meşe
39
Meram
40
Meram
Yeni Meram Yolu,Has Bahçe
Gazinosu
Yeni Meram Yolu,Has Bahçe
Gazinosu
Meram Yaka Yol,Nural Sk.No:26
41
Meram
Meram Yaka Yolu,Nural Sk.No:26
Meşe
42
Meram
Meşe
43
Meram
Köyceğiz C.Turut Camii Yanı
No:1
Fuar Dede Bahçesi
44
Meram
Cumhuriyet İlkokulu
Çınar
45
Meram
Yaka Mh.Sungur Sk.(O.Dereli)
Meşe
46
Meram
Sarami Sk.(M.Güngör Varisleri)
Meşe
47
Meram
Sungur Sk.(Abdullah Yıldız)
Meşe
17
Meram
18
Meram
19
Meram
20
Meram
21
Meram
22
Meram
23
Meram
24
Meram
25
Meram
26
Meram
27
Meram
28
Meram
29
Meram
30
Meram
31
Meram
32
Meram
33
104
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Akkavak
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
1019
/326
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
48
Meram
Sungur Sk.(Abdullah Yıldız)
Meşe
49
Meram
Sungur Sk.(Ali Özer)
Meşe
50
Meram
Sungur Sk.(Halil Özer)
Meşe
51
Meram
Hardali Sk.(Şahin Koç)
Meşe
52
Meram
Meşe
53
Meram
54
Meram
55
Meram
56
Meram
57
Meram
58
Meram
59
Meram
60
Meram
Sungur
Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri)
Sungur
Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri)
Sungur
Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri)
Sungur
Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri)
Sungur
Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri)
Sungur
Sk.52.Sk.(Hocacihanlıların Yeri)
Sungur Sk.52.Sk.(Mehmet
Büyüker)
Sungur Sk.52.Sk.(Mehmet
B.Elliiki)
Necipler Sk.(A.Rıza Ermiş)
61
Meram
Necipler Sk.(A.Rıza Ermiş)
Meşe
62
Meram
Necipler Sk.(A.Rıza Elliiki)
Meşe
63
Meram
Necipler Sk.(A.Rıza Elliiki)
Meşe
64
Meram
Necipler Sk.(A.Rıza Elliiki)
Meşe
65
Meram
Necipler Sk.(Şerafettin Erdinç)
Meşe
66
Meram
Necipler Sk.(Recep B. Elliiki
Meşe
67
Meram
Necipler Sk.(Recep B. Elliiki
Meşe
68
Meram
Köyceğiz Cd.(Süleyman Yağlıkçı)
Meşe
69
Meram
Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki)
Meşe
70
Meram
Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki)
Meşe
71
Meram
Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki)
Meşe
72
Meram
Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki)
Meşe
73
Meram
Köyceğiz Cd.(Recep B. Elliiki)
Meşe
74
Meram
Paşa Sk.(Recep B. Elliiki)
Meşe
75
Meram
Paşa Sk.(Recep B. Elliiki)
Meşe
76
Meram
Paşa Sk.(M. Aşçılar Varisleri)
Meşe
77
Meram
Paşa Sk.(M. Aşçılar Varisleri)
Meşe
78
Meram
Paşa Sk.(Zekai Boztepe)
Meşe
79
Meram
Yaya Sk.(Özcan Çalıkuşu)
Meşe
105
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
Meşe
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.1991-
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
80
Meram
Özçakıllar Sk.(Memiş Asalar)
Meşe
81
Meram
Özçakıllar Sk.(Cambazların Evi)
Meşe
82
Meram
Özçakıllar Sk.(Rahim Erkara)
Meşe
83
Meram
Özçakıllar Sk.(Cambazların Evi)
Meşe
84
Meram
Başkalaycılar Sk.(A.Öngel)
Meşe
85
Meram
Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici)
Meşe
86
Meram
Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici)
Meşe
87
Meram
Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici)
Meşe
88
Meram
Başkalaycılar Sk.(Abbas Pekiyici)
Meşe
89
Meram
Kasım Halife Sk.(Vakıf)
Meşe
90
Meram
Kasım Halife Sk.(Vakıf)
Meşe
91
Meram
Kasım Halife Sk.(Vakıf)
Meşe
92
Meram
Kasım Halife Sk.(Vakıf)
Meşe
93
Meram
Kasım Halife Sk.(Vakıf)
Meşe
94
Meram
Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:32
Meşe
95
Meram
Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:34
Meşe
96
Meram
Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:34
Meşe
97
Meram
Ayanbey Mh.Ciritli Sk.No:36
Meşe
98
Meram
Yorgancı Mh.
Meşe
99
Meram
Yorgancı Mh.
Meşe
100
Derebucak
Beyşehir-Derebucak Yolu
101
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Çam(beş
kardeş)
Meşe
102
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
103
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
104
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
105
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
106
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
107
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
108
Seydişehir
Karacaören Ky
Köy Mezarlığı
Meşe
109
Güneysınır
Alanözü Ky
Köy Mezarlığı
Ardıç
110
Doğanhisar
Çınaroba Ksb
Köy Mezarlığı
Çınar
106
1019
/326
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
2.5.19911019
23.2.20045224
23.2.20045224
23.2.20045224
23.2.20045224
20.1.2006719
20.1.2006719
2.5.19911019
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
24.5.19952270
19.3.19993455
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.25
/3
42.6/
22
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
111
Meram
Yorgancı Mh.
Meşe
112
Meram
Yorgancı Mh.
Meşe
113
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
114
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
115
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
116
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
117
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
118
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
119
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
120
Seydişehir
Karacaören Ky
Mezarlık içi
Meşe
121
Sarayönü
Kurşunlu Ksb.
122
Taşkent
Balcılar
Ağılardıç Mevkii
Ardıç
123
Meram
Kovanağzı Mh.
Et Kombinası Bahçesi
Çınar
124
Meram
Kovanağzı Mh.
Et Kombinası Bahçesi
Çınar
125
Meram
Ayanbey Mh.
Meşe
126
Karatay
Araplar Mah. Asal Sok. No:8
Meşe
Ardıç
107
20.1.2006719
20.1.2006719
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
6.2.2006745
19.6.20061020
19.6.20061022
15.8.20061133
15.8.20061133
16.10.200
6-1249
06.09.201
2-01
42.00
/326
42.00
/326
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.16
/66
42.15
/51
42.27
/10
42.00
/326
42.00
/326
42.00
/326
2012/
159
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Doğal Sit Alanları
Çizelge D.9- Konya Ve İlçelerindeki Tescilli Taşınmaz Doğal Sit Alanları (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
ADI
İLÇE
BELDE-KÖY
SİT TÜRÜ
Hıdırlık Doğal Sit Alanı
Akşehir Gölü
Adalar (12 adet)
Akşehir
Akşehir
Beyşehir
Merkez
Beyşehir Gölü
Alanı ve Eflatun Höyüğü
İkidelikli Mevkii, Örenyeri
Beyşehir
Beyşehir
Bozkır
_
Sadıkhacı Ksb.
Merkez
Doğal
Doğal
ArkeolojikDoğal
Doğal
Doğal
Ark.-Doğal
Kültepe H.Tekke Ören.İnsuyu Mağ.
Cihanbeyli
İnsuyu
Ark.-Doğal
I,II
Göller ve Sazlık.(Konya ve Çevr.)
Tuz Gölü
Tersakan Gölü
Köpek Gölü
Bolluk Gölü
Obruk
Obruk ve Güvercinlik Mağarl.
Suludere Mağaraları
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Çumra
Derbent
Derebucak
_
Apa Saraycık köyü
Değiş Köyü
Çamlık
I
I
I
1.7.1992-1368
1.7.1992-1368
1.7.1992-1368
42.00.
I
I
I,II
23.6.2003-4984
26.6.1996-2605
2.11.1990-868
42.05/43
42.23/3
42.18/2
Doğal Mağara
Akhöyük ve Kükürtlü Su Kayn.
Derebucak
Ereğli
Pınarbaşı Kasab.
Akhöyük
Doğal
Doğal
Doğal
Doğal
Doğal
Doğal
Doğal
TarihiDoğal
Doğal
Ark.Doğal
II
I,II
16.2.2001-4022
30.1.1992-1225
42.18/6
42.13/35
Akgöl
Ereğli
Doğal
I
1.7.1992-1368
Doğal Sit Alanı Fosil Yatakları
Ereğli
Zengen Ksb
Doğal
II
15.8.2006-1139
42.07/84
Yerköprü Şelalesi
Hadim
_
Doğal
I
26.7.1991-1083
42.09/10
Kaya Mezarları,Kızılkaya Mağaraları
Hadim
Taşönü
Ark.Doğal
I
3.10.1991-1138
42.09/18
Işıkini Mağarası
Hadim
Dülgerler K.
Ark.Doğal
I
8.2.1991-954
42.09/14
İvriz Doğal Sit Alanı
Halkapınar
İvriz (Aydınkent)
Doğal
II
27.10.1993-1818 42.19/5
Mağara Sığınakları
Hüyük
İmrenler Kasab.
Doğal
II
15.10.2001-4274
Çavuşcu Gölü
Ilgın
Doğal
I
Pınar (Kaynak)
Karapınar
_
Doğal
II
21.4.1989-432
42.13/9
Göller(Meke,Acı,May,Çıralı,Sekizli
Yaylasıcivarı doruklar)
Hotamış Gölü ve
Karapınar
_
Doğal
I
6.10.1989-565
42.13/11
Karapınar
Hotamış
Doğal
I
1.7.1992-1368
Sazlıklar
Karapınar
Sultaniye sazlığı
Karapınar
Doğal
I
1.7.1992-1368
Obruk Gölü, Cami, Han
Karatay
Obruk
Gökgöl
Kulu
Kozanlı Ksb.
Doğal
I
Kömüşini Gölü
Kulu
Kömüşini köyü
Doğal
I
1.7.1992-1368
Düden Gölü
Kulu
Doğal
I
01.07.1992-1368 42.00/362
Samsam Gölü
Meram Doğal Sit Alanları
Kulu
Meram
_
Doğal
Doğal
I
I,II,III
01.07.1992-1368 42.00/362
12.12.1991-1199 42.00/107
Hitit Anıtı ve Öreni
Meram
Hatıp Mah.
Hatıp Su Kaynağı
Meram
Hatıp Mah.
Su Kaynağı ve EskiYerleşim Yeri
Meram
Çayırbağı Köyü
Asarkale Örenyeri
Meram
Kızılören Ksb.
Meram Sit Alanı
Meram
Karacehennem Mağarası
Selçuklu
Yazıbelen('Tutup)
Tınastepe Mağaraları
Seydişehir
Madenli K.
Fosil Yatakları
Tuzlukçu
Dursunlu Köy
Beyşehir Gölü
DEREC
E
I,III
I
II
I,II,III
II
I
TESCİL TARİHSAYISI
17.1.1994-1875
1.7.1992-1368
24.6.1988-215
108
42.02/7
21.9.1990-844
42.02/109-7
16.12.1994-2166 42.02/3
7.4.1989-426
42.03/9
11.11.1992-1482 42.13/9
12.4.1995-2241
Arkeolojik,
Doğal
Arkeolojik,
Doğal
Doğal,
Arkeolojik
Arkeolojik,
Doğal
Doğal
DOSYA
NO
42.00/569
5.8.1996-2660
I
14.2.1996-2479
42.00/623
I,III
27.3.1996-2500
42.00/623
II
20.8.1998-3289
42.00/831
I
4.11.2002-4745
I,II,III
12.12.1991-1199
Doğal-Anıt
-
12.3.1998-3125
Doğal
II
42.16/32
Doğal
-
8.7.1994-2010
42.00/790
42.21/2
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren
“Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına
Alınmış Alanlar
Alanın Resmi Adı: Meke Maarı Ramsar Alanı
Coğrafik Konum: 37° 41'K, 33° 39'D
Alanı:
493 ha
Alanın Açıklamalı Tanımı:
Yasal Konumu: Sulak alanların korunmasına yönelik "Ramsar Sözleşmesi" dünya çapında
önemli olan sulak alanlar konversiyonu, uluslararası bir anlaşma mahiyetinde olup sulak
alanların korunması bakımından uluslararası antlaşma için temel oluşturur. Aynı zamanda
2873 sayılı Milli Parklar kanunu gereği Tabiat Anıtı olarak belirlenmiştir.
Ulaşım: Meke Maarı sulak alanı E-23 Karayolu güzergahı üzerinde bulunmaktadır.
Deniz Özellikleri: Göl çok sığ olup (En derin yeri 1.5 metreyi geçmez) sularının tuz oranı çok
yüksektir (suyun yoğunlğu 1.225 cm3/gr'dır, tuz oranı ise %32 'dir. Bir litresinde 10.4 gr. Na,
3.9 gr. K, 0.3 gr. Ca, 120 gr. Mg, 200 gr. SO, 188 gr CI bulunur.)
Flora ve Fauna: Suları tuzlu, volkanik göllerdir. Krater gölü tüm özellikleriyle çanak
şeklinde tipik bir krater gölüdür. 1-2 km. kadar güneyde yer alan Meke Tuzlası ise yuvarlak
bir göl olup ortasında volkanik küllerden oluşan bir tepe bulunur.
Göl kıyılarında seyrek sazlar ve tuzcul su bitkileri vardır. Volkanik küllerin ışığı fazla
emmesinden dolayı göller ve çevresindeki mikro-klima genel olarak bölgeden daha sıcaktır.
Bu yüzden göl çevresinde daha sıcak bölgelerde yaygın sürüngenlerden Bozkır keleri, dikenli
keler ve tıknaz kertenkele bulunur. Karapınar belediyesi'nin bölgeden volkanik kül taşıması
çevrenin doğal yapısını etkilemektedir. Bölge ornitolojik olarak fazla tür barındırmasa da
ilginç kuş türlerinin varlığı belirlenmiştir. Örneğin; Bozkaz, angıt, suna, Mısır akbabası,
kızılşahin, kaya kartalı, uludoğan, uzunbacak, puhu gibi kuş türleri belirlenmiştir.
Kaynaklar


Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
109
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
E. ARAZİ KULLANIMI
E.1. Arazi Kullanım Verileri
Konya İli Arazi Varlığı :
Tarım Arazileri 2.247.857 ha.
Çayır-Mera 761.461 ha.
Orman-Funda 540.189 ha.
Tarım dışı araziler
(Yerleşim,sanayi,askeri alan v.s.) 180.962 ha.
Diğer Araziler (Sazlık,bataklık,kumul v.s.) 102.729 ha.
Tarım Arazileri
Çayır-Mera
Orman Funda
Tarım Dışı Araziler (yerleşim,sanayi, askeri alan v.s.)
Diğer Araziler ( sazlık, bataklık, kumul v.s.)
Grafik E.1 – İlimizin (2012) Yılı Arazi Kullanım Durumu (Orman ve Su İşleri 8. Bölge
Müdürlüğü, 2012)
E.2. Mekânsal Planlama
E.2.1. Çevre düzeni planı
Konya – Isparta Planlama Bölgesi 1 / 100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, bu illerin
yönetsel sınırları ile tanımlanan alanı; Plan Hükümleri de Planlama Bölgesi’nde bu planın
amacına yönelik mekansal kararları, politikaları ve stratejileri kapsar.
03/07/2007 tarihinde onaylanan Konya-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planının M29 nolu Plan Paftasında,5/10-7/10-8/10 nolu Plan hükümleri paftalarında
Bakanlığımızca uygun görülen değişiklikler, 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete'
110
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, 4856 sayılı Kanunun 2(h) ve 10(c)
maddeleri ile 2872 sayılı Kanunun 9(b) maddesi uyarınca 09/03/2011 tarihinde onandı.
Konya – Isparta Planlama Bölgesi 1 / 100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı genel hükümleri
aşağıda verilmiştir:
 Konya – Isparta Planlama Bölgesi 1 / 100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı; Uygulama
Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu’yla bir bütündür.
 Bu planın ilke ve hedeflerine, kararlarına aykırı olarak hiçbir ölçekte, çevre düzeni
planı, imar planı, plan değişikliği, uyarlaması ve ilavesi yapılamaz. Bu planın
onayından önce ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, ilgili idarece
onay aşamasına getirilmiş olan planlar,bu planın ilke ve esaslarına aykırı olmamak
kaydı ile ilgili idarece sonuçlandırır.
 Bu plandan ölçü alınarak uygulama yapılamaz, bu plan ile belirlenen kentsel yerleşme,
bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermez.
 İdareler, bu planla hazırlanması öngörülen Planlama Alt Bölgeleri’ne ilişkin planları,
yatırım programına alarak 3 yıl içinde bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri
uyarınca hazırlayacak ve onaylayacaklardır.
 Tüm yerleşmelerde yürürlükteki imar planlarının, bu planın koşullarına uyarlanması
ve yeni kentsel gelişme alanlarının belirlenmesinde, ilgili kurumlardan var olan
mevzuat uyarınca görüşlerinin alınması zorunludur.
 Alt ölçekli planlarda; altyapı, ulaşım, konut, doğal ve tarihsel çevre, gecekondu,
sanayi vb. kentleri ve bölgeyi ilgilendiren temel sektör ve konular bir bütünlük içinde
ele alınacak ve ayrıntılı “Gelişme Politika ve Stratejileri” üretilecektir.
 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olmayan ya da yapılmayacak yerlerde, ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde, bu planda belirlenen kullanımların
bütünlüğünü bozmamak koşuluyla, bu planın karar ve hükümlerine, ilke ve
stratejilerine aykırı olmayacak biçimde alt ölçekli planlar; ilgili kurum ve
kuruluşlardan görüş alınarak yapılacaktır.
 Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar
planları yürürlüktedir. Bu planın onama tarihinden önce ilgili kurum ve kuruluş
görüşleri alınarak ilgili idaresine başvurulmuş olan mevzii imar planları ile ilgili iş ve
işlemler ilgili idaresince değerlendirilebilir.
 Bu planın ilke ve stratejileri ile nüfus projeksiyonu kararlarına göre kentsel yerleşme
alanları olarak belirlenen ve alt ölçekli planları bulunmayan alanların alt ölçekli
planları bütüncül olarak yapılacaktır.
 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanacak
nazım ve uygulama imar planlarının yapımında, ve uyarlanmasında imar mevzuatı
hükümlerine uyulacaktır.
 Kentsel yerleşme alanlarındaki yoğunluk dağılımı projeksiyon nüfusu göz önüne
alınarak ilgili yönetim birimince alt ölçekli planlarda belirlenir.
111
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012








Bu planın onayından sonra, bu planda belirlenmiş olan kentsel yerleşme alanlarında
yapılacak olan plan ilavesi, uyarlaması ve değişikliği suretiyle oluşacak nüfus; bu plan
ile belirlenmiş olan nüfus projeksiyonunu geçemez.
Bu plan ile belirlenen kentsel yerleşme alanlarının sınırları, bu planda belirlenen
alansal büyüklüğü aşmamak üzere alt ölçekli planlama çalışmaları ile ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri doğrultusunda doğal, yapay, yasal eşikler göz önüne alınarak
kesinleşir.
Bu planla belirlenen kentsel yerleşme alanlarında alt ölçekli planların hazırlanması
sonrasında kesinleşen sınırlar dışında kalan alanların bugünkü arazi kullanımı devam
ettirilecektir. Bu alanlar, ihtiyaç halinde, sosyal donatı alanı olarak kullanılabilir.
Bu planın onama tarihinden önce, yürürlükteki imar planlarına göre imar uygulaması
yapılan alanlarda imar planı hükümleri geçerlidir. İmar uygulaması yapılmamış
alanlarda onanlı imar planı kararları ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları
arasında farklılık olması durumunda bu planlar Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun
hale getirilecektir.
Bu plan sınırları içerisinde 2025 nüfus dengelerini ve plan bütünlüğünü bozucu yönde
noktasal sanayi, konut, ikinci konut, turizm tesisi, v.b. kullanım kararları
oluşturulamaz. Ancak; kamu yatırımlarına ve kamu yararına, mevzuatın gerektirdiği
düzenlemelere, geleceğe yönelik proje ve programlara ilişkin, yeterli, geçerli ve
gerekçeleri belirli öneri ve istemler, Bakanlıkça incelenerek sonuçlandırılır.
Bu plan ile belirlenen planlama alt bölgeleri içinde veya dışında, ihtiyaç olması
halinde, güvenlik, sağlık, eğitim v.b. sosyal donatı alanları, Belediye hizmet alanları,
büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya bölge/havza bütününe yönelik, her türlü atık
bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve
teknik altyapı, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, enerji üretimi ve iletimine ilişkin
kullanımlar, bu planın koruma-gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda kamu
yararı gözetilerek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda alt ölçekli
planlar Çevre Düzeni Planı değişikliğine gerek olmaksızın ilgili idaresince bu planın
ilke ve esasları çerçevesinde hazırlanır. Hazırlanan planlar Bakanlığın uygun görüşü
alınmadan onaylanamaz. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek
üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler / tesis alanları amacı dışında
kullanılamazlar.
Yakma veya düzenli depolarının yanı sıra fiziksel/kimyasal/biyolojik ön işlem
ünitelerini içeren entegre atık bertaraf veya geri kazanım tesislerinin yer seçiminde,
atığın en yakın ve en uygun olan tesiste bertaraf edilmesi ilkesi çerçevesinde, bölgenin
atık miktarı dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda tesisin
yer seçimi belirlenir.
Bu plan ile belirlenen, planlama alt bölgeleri içinde veya dışında, kentsel ve kırsal
yerleşme alanları dışında gereksinim duyulması halinde ; Toplu Konut İdaresine
(TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetlerin alan kullanım türlerine
ilişkin başvurular,bu planın ilkeleri doğrultusunda irdelenir ve ilgili kurum ve kuruluş
görüşleri alınarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmek üzere
112
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012











Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlığın görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlar ilgili
idaresince onaylanır. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları içerisinde kalması durumunda
söz konusu talepler çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili idaresince alt ölçekli
planlarda değerlendirilir.
Çevre Düzeni Planının onama tarihinden önce onaylanmış ve bu plan kararlarına
uymayan tüm nazım ve uygulama imar planları, bu plan kararlarına uygun hale
getirilecektir. Bu planın ilke ve stratejilerine göre getirilen arazi kullanım kararları,
nüfus projeksiyonu kararlarına uygun olan imar planlarında, uygulamaya devam edilir.
Kırsal Yerleşim Alanları ve Tarım Arazileri ile ilgili mevzuat geçerli olmak üzere, bu
planda kullanım kararı getirilen yerlerde, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000
ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.
Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda ilgili mevzuat
geçerlidir. Bu planın onayından sonra arazi kullanma / planlama konuları ile doğrudan
ya da dolaylı ilgili olan bu yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapan, yürürlükten
kaldıran, yürürlük kazanacak olan tüm mevzuat hükümleri plan değişikliğine gerek
kalmaksızın geçerli olacaktır.
Bakanlık tarafından onanan Çevre Düzeni Planı ilgili kurum ve kuruluşlara Valilikçe
gönderilecektir.
Bakanlık ve ilgili yönetim birimlerince onaylanan her tür ve ölçekteki plan,
uygulamalarda bütünlüğün sağlanması, uygulamaların izlenmesi amacıyla konusuna
ve ilgisine göre, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.
1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’nda yapılacak plan değişiklikleri, ilgili
mevzuat uyarınca Bakanlık görüşü alınarak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
uyarınca onaylanacaktır.
Bu planın uygulanmasına ilişkin kararların İl ve Belediye Stratejik Planları ile DPT
Yatırım Programları doğrultusunda uygulanması sağlanacaktır.
Devlet, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından onanlı imar planları uyarınca
kamulaştırılan, ancak, planlarda nedeni ne olursa olsun gösterilmemiş olan, tapu
sicilinde bu yönetim birimleri adına tescil veya tapu kayıtları terkin olunan sosyal ve
teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar saklıdır.
Bu plan kapsamında kalan göllerin kıyı kenar çizgisi belirleme çalışmaları, 3621 sayılı
“Kıyı Kanunu” ve “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik“ hükümleri
uyarınca yapılır. Halihazır harita alımı Çevre Düzeni Planı’nın onayını izleyen yılda
başlayarak İl Özel İdaresi’nce olanaklara göre en kısa süre içerisinde tamamlanır.
Konya – Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı
hazırlanmadan önce onanıp yürürlükte bulunan mevzii imar planlar uyarınca
yapılaşmış yerlerde, genel hükümlerin alt yapıya ilişkin olan V.38., V.39., V.40.,
V.41., V.42., V.43., V.44.’üncü maddeleri geçerlidir.
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 30.08.2004 tarihinde onanmış bulunan 1/50.000
ölçekli Karapınar – Hotamış Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir. Bu planın
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı koşullarınca uyarlanması sırasında erozyon
kontrolü ile ilgili hükümler geliştirilecektir.
113
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012














Bu planla yapılması ön görülen Eğirdir Gölü Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı veya bütüncül nazım imar planı ve Burdur Gölü ve Çevresi
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Yönetim Planı yapılıncaya kadar bu alanlarda
mevzuata uygun onaylanmış planlara göre uygulamaya devam edilir.
Kentsel ve kırsal yerleşmelerin gelişme alanları ve bu planda ön görülmemiş olası
sanayi ve ileri teknoloji sanayi bölgelerinin, doğal eşikler göz önüne alınarak verimi
düşük tarım alanlarında oluşturulması sağlanacaktır.
Kentsel yerleşmeler içinde kalmış olan sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerine,
sanayi alanlarına taşınması için alt ölçekli planlarda, plan kararları üretilecektir.
Çevre kirliliği yaratan sanayiler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve doğal eşik ve
değerler dikkate alınarak, organize sanayi bölgelerinde yer seçecek, bu bölgelerde
kirliliği önleyici tedbirler alınacaktır.
Planlama Bölgesi’nde yer alan sanayi alanlarında; yer alacak sanayinin çeşitleri, alt
ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu alanların yer seçiminde ilgili mevzuata uyulacak,
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacaktır.
Var olan organize sanayi bölgelerindeki çevre sorunlarını önlemek üzere arıtma tesisi
olmayan bölgelerde arıtma tesisleri iş termin planına göre tamamlanarak işletmeye
açılacaktır. Bu tesislerin verimli çalıştırılması esastır.
Tarımsal sanayi ağırlıklı sanayi tesisleri kurulması doğrultusundaki olası istemler de
Konya İlinde: Konya, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli Karapınar, Kulu, Seydişehir
kentleri ile; Isparta İli’nde: Isparta ve Yalvaç kentlerinde var olan organize sanayi
bölgelerine yönlendirilecektir. Isparta ve Yalvaç Organize Sanayi bölgelerinde yer
alacak sanayi türlerine alt ölçekli planlarla karar getirilecektir.
Atabey, Senirkent. Keçiborlu yerleşmelerinde bireysel sanayi tesisi kurma istemleri;
ilgili yönetmelikler ve plan hükümleri uyarınca ve çevre önlemlerinin alınması koşulu
ile değerlendirilecektir.
Planlama Bölgesi içinde yer alacak Sosyal ve Teknik Donatı Alanları ve bunlara
ilişkin uygulama hükümleri, nazım imar planlarında belirlenecektir.
İçme ve Kullanma Suyu Koruma alanları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal
yerleşmelerin imar planları; “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümleri
çerçevesinde irdelenecek ve yönetmelik hükümlerine uyarlanacaktır.
İçme suyu koruma alanları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları
öncelikle ele alınıp iyileştirileceklerdir.
İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş kaynakların kullanımı ile ilgili
olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri, bilimsel çalışmalara dayalı özel
hükümler belirleninceye kadar geçerlidir.
Bu planın onayından sonra belirlenecek katı atık bertaraf tesis alanları plan
değişikliğine gerek kalmaksızın ilgili yönetmelikler uyarınca uygulamaya geçirilir.
Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde yapılacak yeni yapı ve tesislerin atıksu
şebekelerine bağlamaları esastır. Bu bağlantı, atıksu altyapı tesisleri yönetimince
verilecek olan atıksu bağlantı izni uyarınca yapılır. Kanalizasyon sistemi bulunmayan
yerlerde ise atıksular 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
114
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012












yürürlüğe giren “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak
Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmasız nitelikteki
fosseptiklerde toplanır. Bu fosseptiklerin dolması halinde atıksular bir vidanjör
vasıtasıyla çalışır durumdaki bir atıksu arıtma tesisine taşınır.
Atıksu çukurları kesinlikle göl ve akarsulara bağlanamaz ve boşaltılamaz.
Turistik tesisler, kamu eğitim ve dinlenme tesisleri ve toplu olarak gerçekleştirilecek
konut yerleşmeleri ile sanayi kuruluşları atıksularını, arıtma tesisi ile sonuçlanan
kanalizasyon sistemi varsa, atıksu altyapı yönetimlerince verilecek izinle kanalizasyon
şebekesine bağlantı yapabilirler. Kanalizasyon sistemi bulunmuyorsa ya da
kanalizasyon sistemi arıtma tesisi ile sonuçlanmıyorsa ya da atıksularına ait kirlilik
yükü ve debisinin, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirlilik yükünün
10 unundan fazla olması halinde, özel arıtma tesisini kurmak ve SKKY’nce gerekli
izinleri almakla yükümlüdürler. Atıksu şebekesi olmayan yerlerde SKKY’ne göre
deşarj iznine tabi tesisler/sektörler SKKY ekinde yer alan atıksuların alıcı ortama
deşarj standartlarını ilgili tablolarda verilen değerlere göre sağlamak zorundadırlar.
Varolan sanayilerle ilgili çevresel önlemler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
alınacaktır.
Sulak alan niteliğindeki nehirlerin tampon bölgelerinde,
diğer bölgelerinde
sanayilerin kurulmasına izin verilemez.
Yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarını kirletici faaliyetlere kesinlikle izin
verilmeyecektir.
Hava, su, toprak vb çevre kirliliği yaratan tüm tesisler için yasa ve yönetmelikler
uyarınca kirliliği ortadan kaldıracak önlemler; ilgili yönetim birimince ve faaliyet
sürdüren işletmelerce alınacaktır. Tüm alt ölçekli planlarda su, toprak vb çevre
kirliliği yaratan tesisler için getirilecek plan kararları, çevre kirliliğini önleyecek
mevzuat uyarınca geliştirilecek ayrıntılı plan hükümleri ile desteklenecektir.
1/25.000 ölçekli planda, 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve ilgili yönetmelikler
uyarınca afet sonrasında kullanılacak alanlar, “Afet İskan Alanı” olarak ayrılacaktır.
İl, ilçe, belediye ve mücavir alan yasal sınırları geçerlidir. Bu sınırlardaki olası
değişiklikler durumunda, kabul edilen yeni sınırlar, plan değişikliğine gerek
olmaksızın geçerli olacaktır.
Bu planda ölçeği gereği gösterilememiş olan kırsal yerleşme alanlarında da kırsal
yerleşme alanına ilişkin plan hükümlerinin VI.3.1;, VI.3.2; maddeleri ile bu
maddelerin alt maddeleri uygulanır.
Bu plan,mevzuata aykırı olarak yapılaşmış yapılar için herhangi bir hak oluşturmaz.Bu
planın onayından önce mevzuata aykırı olarak yapılmış olan yapılara, ilgili kanunlar
uyarınca ilgili idaresince işlem yapılır.
Bu plan kapsamındaki sit alanlarında, daha önce onaylanan imar planları ve kurul
kararları yürürlüktedir.
Planlama alt bölgelerinde bu planın onayından önce, ilgili idarelerce yatırım
programına alınarak ihale süreci başlamış veya tamamlanmış olan imar planı
115
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012






çalışmaları planlama alt bölgelerine ilişkin bütüncül planın onaylanması
beklemeksizin bu planda belirlenen kararlara uygun olarak sonuçlandırılır.
Bu planda gösterilen sanayi ve depolama alanı içinde niteliği gereği yer
alamayan,Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin
Üretimi İthali Taşınması Saklanması Depolanması Kullanılması Yok Edilmesi
Denetlenmesi Esaslarına İlişkin Tüzükte tanımlanan maddelerin üretimi,atık bertarafı,
depolanması, tesis yer seçimi,izin,ruhsat,ilişkin her türlü iş ve işlemler ilgili mevzuatı
doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli planları ilgili idaresince onaylandıktan sonra
uygulama yapılır.Onaylanan planlar veri tabanına işlenmek üzere sayısal ortamda
Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesis alanları amacı dışında kullanılamaz.
Bu planın onayından önce kentsel yerleşme alanları içinde veya dışında yer seçmiş ve
onaylanmış imar planı bulunan münferit sanayi alanlarında mevcut yapılaşma
koşulları geçerli olup bu alanlarda hiçbir şekilde yoğunluk artışı getirecek plan
değişikliği/revizyonu ve tevsii yapılamaz.
Bu planda, plan onama tarihinden önce onaylanmış imar planı bulunmakla birlikte,
arazi kullanım niteliği, çevresel değerler, hedef nüfus ve bu nüfusun ihtiyacı mekansal
projeksiyonlar açısından ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen ve kentsel yerleşme alanı
olarak gösterilmeyen alanlar ile plan kararlarında ve notlarında “ irdelenecek alanlar”
olarak tanımlanan alanlarda; ilgili mevzuat uyarınca imar uygulaması tamamlanmış
alanlar meskun alan olarak kabul edilir. Diğer alanlarda imar uygulaması durdurulur,
ruhsatlandırma yapılamaz.
Bu planın onayından önce kentsel yerleşme alanları içinde veya dışında yer seçmiş ve
onaylanmış imar planı bulunan münferit sanayi alanlarında mevcut yapılaşma
koşulları geçerli olup bu alanlarda hiçbir şekilde yoğunluk artışı getirecek plan
değişikliği/revizyonu ve tevsii yapılamaz.
5403 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca tarım kullanımı dışında çıkarılmış
alanlarda bu planın marjinal tarım alanlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
Su ürünleri üretim alanları yer seçiminde; turizm alanları, kentsel alanlar,korunan
alanlar vb. kullanım alanlarının olumsuz etkilenmemesi göz önüne alınarak yer seçimi
yapılır.
116
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Harita E.1. 1/100000 ölçekli Konya- Isparta Çevre Düzeni Planı Haritası (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
2012)
E.3. Sonuç ve Değerlendirmeler
Kaynaklar
Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
117
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
F. ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ
F.1. ÇED İşlemleri
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete
ile değişik) ile çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ya da olumsuz yönde
etkileyebilecek proje konusu faaliyetlerin bütün çevresel etkilerinin bilimsel yöntemler ve
tekniklerle irdelenmesi, bu irdelemelere göre olumsuz etkilerini önlemek ya da çevreye zarar
vermeyecek ölçüde en aza indirmek için alternatif çözümlerin belirlenmesine ilişkin teknik,
idari huşular ve uyulması gereken genel kurallar belirlenmiştir.
Yıl içerisinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ÇŞİM
tarafından verilen Ek-2 Listesi ÇED Gereklidir ya da Gerekli Değildir Kararları, sayıları ve
bunların sektörel dağılımları verilmiştir.
Çizelge F.1 – İlimizde Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından (2012) Yılı İçerisinde Alınan
ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Sektörel Dağılımı (Konya İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü, 2012)
Karar
Maden
Enerji
Sanayi
Tarım-Gıda
Atık-Kimya
Ulaşım-Kıyı
Turizm-Konut
TOPLAM
ÇED Gerekli Değildir
64
4
34
24
4
0
5
135
ÇED Olumlu Kararı
1
1
1
10
1
2
0
16
Turizm-Konut
0%
Atık-Kimya
6%
Ulaşım-Kıyı
13%
Maden
6%
Enerji
6%
Sanayi
6%
Tarım-Gıda
63%
Grafik F.1 – İlimizde (2012) Yılı ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Sektörel
Dağılım ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
118
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Atık-Kimya
3%
Ulaşım-Kıyı
0%
Turizm-Konut
4%
Tarım-Gıda
18%
Maden
47%
Sanayi
25%
Enerji
3%
Grafik F.2 – İlimizde (2012) Yılı ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projelerin
Sektörel Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe
girmiş olup, Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Orman
Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların
yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır. Konu bazlı
(emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir.
Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre
danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.
Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler;
çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleridir.
Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-Çevre İzinleri uygulaması ile bugüne
kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak
elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım
sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi,
değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir.
119
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Çizelge F.2 – İlimizde 2012 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve
Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
EK-1
EK-2
TOPLAM
Geçici Faaliyet Belgesi Kabul
8
84
92
Geçici Faaliyet Belgesi Red
8
136
144
Çevre İzini Kabul
3
65
68
Çevre İzini Red
0
0
0
Lisans Kabul
2
7
9
Lisans Red
0
0
0
TOPLAM
21
292
313
Atık Yönetimi
9%
Gıda Endüstrisi,
Tarım ve Hayvancılık
14%
Maddelerin
Depolanması,
Doldurma ve
Boşaltılması
5%
Enerji Endüstrisi
14%
Madencilik ve Yapı
Malzemeleri
Endüstrisi
21%
Ağaç ve Kağıt
Endüstrisi
4%
Yüzey Kaplama
Endüstrisi
4%
Kimya ve Petrokimya
Endüstrisi
16%
Metal Endüstrisi
13%
Grafik F.3 – İlimizde (2012) Yılında Verilen Geçici Faaliyet Belgelerinin Sektörlere Göre
Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012)
120
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Atıksu Deşarjı
7%
Tehlikeli Madde
0%
Gürültü Kontrolü
0%
Derin Deniz
Deşarjı
0%
Hava Emisyonu
93%
Grafik F.4- İlimizde (2012) Yılında Verilen Çevre İzni Konuları (ÇED, İzin ve Denetim
Şube Müdürlüğü, 2012)
İşleme
27%
Arındırma
0%
Bertaraf
9%
Ara Depolama
0%
Geri Kazanım
64%
Grafik F.5 - İlimizde (2012) Yılında Verilen Lisansların Konuları (ÇED, İzin ve Denetim
Şube Müdürlüğü, 2012)
Kaynaklar
-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
121
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
G. ÇEVRE DENETİMLERİ VE İDARİ YAPTIRIM UYGULAMALARI
G.1. Çevre Denetimleri
İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen denetimler planlı (rutin) ve ani (plansız-rutin olmayan)
denetimler olarak ikiye ayrılmıştır. Planlı denetimler, bir ya da çok yıllık bir program
çerçevesinde il müdürlüğümüz tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilen
denetimlerdir. Plansız denetimler ise;
a) izin yenileme prosedürünün bir parçası olarak,
b) yeni izin alma prosedürünün bir parçası olarak,
c) kaza ve olaylar sonrasında (yangın ve aniden ortaya çıkan kirlilikler gibi),
d) mevzuata uygunsuzluğun fark edildiği durumlarda,
e) Bakanlık ya da ÇŞİM tarafından gerek görülen durumlarda,
f) ihbar veya şikâyet sonrasında
ani olarak gerçekleşen ve herhangi bir programa bağlı kalınmaksızın ÇŞİM tarafından yapılan
denetimlerdir.
Çizelge G.1 –İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
Denetimler
Birleşik
Hava
Su
Toprak
Atık
Kimyasallar
Gürültü
Planlı
denetimler
15
-
-
-
-
-
25
-
87
34
43
90
12
7
15
87
34
43
90
12
32
Ani (plansız)
denetimler
Genel toplam
Derin Deniz
Deşarjı
0%
Derin
Deniz
Deşarjı
-
-
ÇED
İzin
Toplam
80
127
247
19
84
376
99
211
623
Toprak Birleşik Hava
0%
6%
0%
Su
0%
ÇED
32%
İzin
52%
Gürültü
10%
Kimyasallar Atık
0%
0%
Grafik G.1 - İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı Denetimlerin
Konularına Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
122
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Gürültü
8%
Toprak
11%
Hava
22%
Su
8%
Birleşik
0%
Derin Deniz
Deşarjı
0%
Atık
22%
İzin
21%
ÇED
5%
Kimyasallar
3%
Grafik G.2 – İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Plansız Denetimlerin Konularına
Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
Planlı
denetimler
40%
Ani(Plansız)
denetimler
60%
Grafik G.3– İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Planlı ve Ani Çevre
Denetimlerinin Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
123
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Toprak Birleşik
2%
7%
Derin
Deniz
Deşarjı
0%
Su
6%
Hava
14%
İzin
34%
Atık
14%
ÇED
16%
Kimyasallar
2%
Gürültü
5%
Grafik G.4– İlimizde ÇŞİM Tarafından (2012) Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin
Konularına Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
Çizelge G.2 – (2012) Yılında
Belediyesi)
Denetimler
Birleşik
Hava
Su
Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı (Konya Büyükşehir
Toprak
Kimyasallar
Atık
Gürültü
Planlı
denetimler
50
59
Ani (plansız)
denetimler
Genel
Toplam
30
10
80
69
Derin
Deniz
Deşarjı
ÇED
İzin
Toplam
G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
Çizelge G.3 – İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM’e Gelen Tüm Şikâyetler ve Bunların
Değerlendirilme Durumları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
Şikayetler
Hava
Su
Toprak
Atık
Kimyasallar
Gürültü
ÇED
TOPLAM
Şikâyet sayısı
95
34
43
112
12
32
15
343
Denetimle sonuçlanan
şikâyet sayısı
87
34
10
90
12
32
15
280
Şikâyetleri denetimle
sonuçlanma (%)
92
100
24
80
100
100
100
85
124
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Kimyasallar
3%
Gürültü
9%
ÇED
4%
Hava
28%
Atık
33%
Toprak
13%
Su
10%
Grafik G.5- İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre
Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
Çizelge G.4 –2012 Yılında Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları (Konya
Büyükşehir Belediyesi )
Şikayetler
Hava
Su
Toprak
Atık
Kimyasallar
Gürültü
Şikâyet sayısı
50
69
Denetimle sonuçlanan
şikâyet sayısı
50
69
Şikâyetleri denetimle
sonuçlanma (%)
%100
%100
ÇED
TOPLAM
G.3. İdari Yaptırımlar
Çizelge G.5– İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan Ceza Miktarları ve
Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Ceza
Miktarı (TL)
Uygulanan
Ceza Sayısı
Hava
Su
Toprak
Atık
Kimyasalla
r
Gürültü
ÇED
Diğer
178.296
-
32.175,69
608.00
-
94.235
152.877.6
8
56.520
514.712.3
7
20/l bendi
43 adet
20/s
bendi 2
adet
-
20/h
bendi
5 adet
20/e 1. Ve
2. benbi
10 adet
20/g
Bildirim
Bilgi
Vermem
e 6 adet
294 adet
20/a
bendi
228
adet
egzoz
emisyo
n
-
TOPLAM
Not: Hava Emisyon konulu kesilen idari yaptırımlar Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl
ve İlçelerde Jandarma Komutanlıklarınca ve İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonrasında kesilmiştir.
125
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Kimyasallar
0% Toprak
15%
Atık ÇED Gürültü
1% 3%
2%
Diğer
2%
Su
0%
Hava
77%
Grafik G.6 – İlimizde (2012) Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının
Konulara Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 2012)
Çizelge G.6 – (2012) Yılında Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı(Konya Büyükşehir Belediyesi)
Hava
Ceza
Miktarı
(TL)
Uygulanan
Ceza
Sayısı
Su
Toprak
Atık
260.640,00 TL
Kimyasallar
Gürültü
37.947,00 TL
95 Adet (Katı yakıt
denetim
çalışmalarında)
94 Adet (Sanayi
kaynaklı hava
kirliliği
çalışmalarında)
4 Adet
TOPLAM : 189 Adet
126
TOPLAM
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları
Çizelge G.7- Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları (Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü; 2012)
FAALİYET
SAHİBİ-ADRES
SEKTÖR
İDARİ YAPTIRIM
İHLAL
2872 Sayılı Çevre
Kanunu’nun (5491
sayılı değişik) 20.
Balcılar Yem San.
Maddesi (e) bendi
Tic. Ltd. Şti.
Proje Bedelinin % birinci fıkrası
Tavuk Yetiştirme Tarım-Gıda
2 si :17.237,68 TL
ve Yumurta
Hayvancılık
İdari Yaptırım
Üretim Tesisi
Karatay KONYA
URANSAN Dış.
Tic. Taah ve
Yatırım A.Ş
Derbent İlçesi,
Değiş Köyü
Eseryol İnş.
Makine
Madencilik
Taş.Tur.San. ve
Tic.Ltd.Şti.
Kızören Köyü.
IR:80217 ruhsat
nolu saha
Madencilik
2872 Sayılı Çevre
Kanunu’nun (5491
sayılı değişik)
20. Maddesi (e)
Proje Bedelinin % bendi birinci fıkrası
2 si :10.000 TL
İdari Yaptırım
2872 Sayılı Çevre
Kanunu’nun (5491
sayılı değişik)
20. Maddesi (e)
Madencilik ÇED taahhüt ihlali
15.705 TL İdari bendi ikinci fıkrası
taahhüt ihlali
yaptırım
127
FAALİYETİ
DURDURMA
GEREKÇESİ
*2872 sayılı Çevre
Kanunu
15.Maddesinin
3.paraprafı (Değişik:
26/4/2006- 5491/12
md.)
*Çevresel Etki
Değerlendirilmesi
Yönetmeliğinin
(Değişik: RG30/06/2011 – 27980)
19.Maddesinin (a)
bendi
*2872 sayılı Çevre
Kanunu
15.Maddesinin
3.paraprafı (Değişik:
26/4/2006- 5491/12
md.)
*Çevresel Etki
Değerlendirilmesi
Yönetmeliğinin
(Değişik: RG30/06/2011 – 27980)
19.Maddesinin (a)
bendi
*ÇED Yönetmeliği
19/b Maddesi gereği
taahhütüne uygun
olarak faaliyet
göstermesi için süre
verilmesi
*Süre sonunda
taahhütün yerine
getirilmemesi ÇED
Yönetmeliği 19/b
maddesi
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
G.5. Sonuç ve Değerlendirme
2012 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüze gerek dilekçe ile yazılı olarak, gerekse
Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığı ile ulaşan atık, hava, su toprak vb. çevre kirliliği ile
ilgili şikayet dilekçelerine istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden
yayımlanmış yönetmelikler kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler
sonucu toplam 294 tesis/işletme ve/veya şahısa toplam 514.712.37 lira İdari Para Cezası
uygulanmıştır. Yine yapılan planlı denetimler kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde
bulunan küçük ve büyük ölçekli tesis ve işletmeler, alınması gereken izin, lisans, atık vb.
konularında denetlenmiştir.
Kaynaklar
-Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
128
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
H. ÇEVRE EĞİTİMLERİ

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün teknik destek sağlayan TAIEX
(Technical Assistance Information Exchange Instrument) kurumu vasıtasıyla sunulan
yardımın bir parçası olarak Bölgesel Eğitim Programı (Regional Training Programme:
RTP) ülkemizde çevre ve gıda güvenliği konularında uygulamaya konulmuş olup;
program bölgesel düzeyde düzenlenecek eğitim seminerleri ile AB müktesebatının iç
hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe konulması alanlarında ülkemize destek
sağlamayı hedeflemektedir.
Bu program kapsamında; TAIEX, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda, RTP Uzmanı oturum başkanlığında 27-28
Haziran 2012 tarihinde Dedeman Otel’de “Kentsel Atıksu Arıtma Mevzuat ve
Uygulamaları” konulu seminer düzenlenmiştir.

Motorlu kara taşıtlarının egzoz gazı ölçüm işlemlerini düzenleyen “ Egzoz Gazı
Emisyon Kontrolü Yönetmeliği” ile ilgili toplantı, 13.11.2012 tarihinde, Konya Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli, egzoz emisyon ölçümü yapmaya yetkili 55 adet
firma sahipleri ve personeli katılımı ile Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
toplantı salonunda düzenlenmiştir. Toplantıda ‘egzoz gazı ve temiz hava’ konulu
sunum ve ardından ‘Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği’nin firmalara
getirdiği yükümlülüklerin ağırlıklı olarak hatırlatıldığı sunuma müteakip,
uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve karşılıklı talepler konuşulmuştur.

Konya’da hava kirliliğine sebebiyet veren kaynakların tam olarak belirlenerek
önlemlerin alınmasını amaçlayan, Hollanda Hükümeti’nin finanse ettiği,
Büyükşehirlerde Hava Kalitesi Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi-IKONAIR
tamamlanmış olup yapılan çalışmalar ve edinilen deneyimler Konya kamuoyunun yanı
sıra ; Kayseri, Antalya, Burdur, Nevşehir, Niğde, Aksaray, İsparta, Afyonkarahisar ve
Karaman Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) den katılan yetkililerle
paylaşılmıştır.
Bera Otel’de düzenlenen toplantıya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal
Enstitüsü’nden Henk Bloemen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan proje sorumluları
katıldı.
Hollanda Hükümeti EVD Ekonomi İşleri Bakanlığı (İş ve iş birliği Ajansı) tarafından
desteklenen Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü (RIVM) uzmanı Dr
Henk Bloemen Başkanlığındaki Proje ekibinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman
ULUIRMAK (Eş Başkan) Çevre Koruma Şube Müdürü Hasan Basri GÜNEŞ yerel
koordinatör) ; 2 Gurup koordinatörü olarak Namık CEYHAN(Çevre Yönetimi Şube
Müdürü) 3.Gurup koordinatörü olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayın Ali ÖZER görev almışlardır.
129
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Proje ile iki yılda yapılan çalışmalarda, Hollanda ve Türkiye''deki (Konya)
deneyimleri, Konya''nın hava kirliliği kaynaklarını, Hava kirliğinin azaltılmasına
yönelik Temiz Hava Planları ve geleceğe yönelik eylem planları ele alındı.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık
Belgesi’ne sahip Firma temsilcileri ile toplantı yapılmıştır.
5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden
çıkartılan “Çevre Denetimi Yönetmeliği”, “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık
Firmaları Hakkında Yönetmelik” ve Çevre Mevzuatında yer alan diğer
yönetmeliklerle ilgili olarak; Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya
başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte etkin, verimli bir çevre
denetiminin ve uygulamada birlikteliğin sağlanması, karşılaşılan sorunlar ve
çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunulmak amacıyla Çevre Denetimleri Şube
Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve istişare toplantısı 09.03.2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Temiz Türkiyem Atılımı” kapsamında 5
Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen “EN TEMİZ KÖY
YARIŞMASI”, “EN TEMİZ BELEDİYE”, “EN TEMİZ SANAYİ KURULUŞU”
yarışması düzenlenmiş ve dereceye girenleri Çevre beraatları 5 Haziran Çevre
Günü’nde törenle verilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) birlikte yürüttüğü “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim
Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme Projesi” kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan dört (4) Çalıştay’dan sonuncusu 6 Aralık 2012 tarihinde
Konya’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın raporu “İklim Değişikliğinin Etkileri Ve
İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme Projesi 4. Çalıştay
Raporu” adı ile yayınlanmıştır.(www.iklimdegisikligineuyum.org/Konya.pdf)
Çalışmaya yerel otoritelerden, akademisyenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından,
sivil toplum kuruluşlarından, üniversite öğrencilerden toplam 85 kişi (proje ekibi
hariç) katılım göstermiştir. Çalıştaylar ile iklim değişikliğinin olumlu ve olumsuz
yönlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bölgesel ve yerel gereksinimlerin
ortaya çıkarılması ile iklim değişikliğine uyum ve mücadeleye ilişkin katılımcılardan
çözüm önerileri oluşturmaları istenmiştir.

Uygulamalı Çevre Eğitimi projesi çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
okullarda eğitim verildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına Atık Yönetimi konulu konferans verilmiştir.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Atık konulu konferans
düzenlenmiştir.
130
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
I. İL BAZINDA ÇEVRESEL GÖSTERGELER
1. GENEL
1.1. NÜFUS
NÜFUS
GÖSTERGE: Nüfus artış hızı
TANIM: Belirli bir dönemde, İl için nüfus büyüklüğünün ortalama yıllık artışıdır.
Kaynak: TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: 1990-2012 dönemi İl nüfus artış hızı (%), Nüfus yoğunluğu (kişi/km2)
Durum ve eğilimler;
Veri formatı
Yıllar
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nüfus
1.750.303
2.192.166
1.959.082
1.969.868
1.992.675
2.013.845
2.038.555
2.052.281
0,201
0,119
0,0054
0,0114
0,010
0,012
0,0066
Nüfus Artış Hızı
Değerlendirme ve Sonuçlar
2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.052.281 kişidir. Nüfusun 1.563.863 ’ü
(%76,2) şehirlerde, 488.418 ’i (% 23,79) ise bucak ve köylerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış hızı ‰ 6,71,
kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 53’dür. İlimizde 2000 yılında kentleşme oranı % 59 iken, 2012
yılında % 76,20 olmuştur.
NÜFUS
GÖSTERGE: Kentsel nüfus oranı
TANIM: Belirli bir tarihte kentsel alan olarak tanımlanmış 20.001 ve üzeri nüfusa sahip yerleşim yerlerinde
yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki oranıdır.
Kaynak: TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: 1990-2012 dönemi yıllık kırsal ve kentsel nüfus oranı (%),Türkiye
geneli oranlarıyla karşılaştırılması
Durum ve eğilimler:
Veri formatı
1990-2012 YILLARI ARASI NÜFUS DURUMU
YILLAR İTİBARİYLE NÜFUSUN GELİŞİMİ
SAYIM
YILI
NÜFUS
TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI (%)
TOPLAM
ŞEHİR
KÖY
ŞEHİR
KÖY
1990
1.750.303
963.128
787.175
55,03
44,97
2000
2.192.166
1.294.817
897.349
59,07
40,93
2007
1.959.082
1.412.343
546.739
72,1
27,9
2008
1.969.868
1.423.546
546.322
72,27
27,73
2009
1.992.675
1.450.682
541.993
72,80
27,20
2010
2.013.845
1.486.653
527.192
73,82
26,17
2011
2.038.555
1.527.937
510.618
74,95
25,04
2012
2.052.281
1.563.863
488.418
76,20
23,79
Değerlendirme ve Sonuçlar
İlimizde 1990 yılında %55,03 olan kentsel nüfus oranı 2012 yılında %76,20y’e yükselmiştir. İl Merkezimizde
gecekondulaşma problemi oluşmamıştır.
131
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
1.2
SANAYİ
SANAYİ
GÖSTERGE: Sanayi Bölgeleri
TANIM: Sanayinin belli alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını
önlemek gibi amaçlarla mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak hizmet sunmayı amaçlayan organize sanayi
bölgeleri vb. sanayi bölgelerinin sayısının, toplam alanlarının ve ildeki planlı sanayileşme oranının zaman
serisinde ifade edilmesidir.
Kaynak: Sanayi İl Müdürlükleri, İl Sanayi Odası
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde bulunan sanayi kuruluşlarının sayısı, sektörlerine göre sanayi
bölgelerinin (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri İhtisas Bölgesi ilan edilmiş alanlar,
Büyük Sanayi Siteleri vb.) sayısı, kapasitesi, alanı (ha), OSB ve diğer sanayi alanlarında yeralan sanayi
kuruluşlarının sayısının ildeki tüm sanayi kuruluşları sayısına oranı (%)
Durum ve eğilimler;
Konya’daki Organize Sanayi Bölgeleri (Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Nisan 2013)
ALAN
Ha
PARSEL
SAYISI
TAHSİS
EDİLEN
P.SAYISI
ÜRETİMDE
OLAN İŞYERİ
SAYISI
İSTİHDAM
SAYISI
AKŞEHİR ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
115
89
59
5
106
BEYŞEHİR ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
100
73
23
12
125
ÇUMRA ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
58
22
22
2
10
EREĞLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
258
119
61
43
530
208
28
26
4
20
2043
630
509
520
30.000
134
177
177
167
5450
150
53
13
1
4
400
-
-
-
-
3.466
1.191
890
754
36.245
OSB ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KARAPINAR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ
KONYA ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ *
KONYA 1. ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
SEYDİŞEHİR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ
KULU ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
TOPLAM
* 4.Genişleme Bölgesi dahil
132
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ait arazilerle ilgili bilgiler (Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü )
Alan 1
Alan 2
27.186.031 m2
Yüzölçümü
32.400.845 m2
Konumu
Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi,
Geren Mevkiinde bulunmaktadır.
Karapınar İlçe Merkezine yaklaşık
1,5 km mesafededir. Arazinin
ortalama kotu 990 m’dir.
Karapınar Karapınar İlçesi, Reşadiye
Mahallesi, Acıkuyu, Beşağıl ve Körin
Mevkiinde bulunmaktadır. İlçe merkezine
19,5 km. mesafededir. Arazinin ortalama
kotu yaklaşık 1040 m’dir.
Ulaşım Durumu
Karapınar İlçe Merkezini Aksaray’a
bağlayan karayoluna cepheli olup,
karayolunun doğusundadır. KonyaKarapınar-Ereğli
Karayolunun
yaklaşık 1,5 km. kuzeyindedir. En
yakın
havaalanı
olan
Konya
Havaalanı
yaklaşık
100
km.
batısındadır.
Konya-Karapınar yolunun yaklaşık 18.5
km.
kuzeyindedir.
Karapınar
İlçe
Merkezini Potur yerleşimine bağlayan
yola cephelidir. En yakın havaalanı olan
Konya Havaalanı yaklaşık 120 km.
batısındadır.
Arazinin Eğimi
~% 1
Yağış Durumu
284,6 kg/m2
Deprem Kuşağı
5. Derece deprem kuşağı
umuruDİrİmİ
Belediye sınırları içinde, imar planı sınırları dışındadır
Özel Sanayi Siteleri
Konya İli ilçeleriyle birlikte sahip olduğu sanayi alanlarında gerçekleştirilen yatırımlar ile ülke
ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. İl merkezi başta olmak üzere Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli,
Ereğli, Ilgın, Seydişehir ilçelerimizde yoğun sanayileşme görülmektedir.
133
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yapılan Küçük Sanayi Siteleri
SIRA
KOOPERATİF ADI
NO
DOLU İŞYERİ
SAYISI
BOŞ
İŞYERİ
SAYISI
TOPLAM
İŞÇİ
SAYISI
1
Konya Akşehir KSS -1.Bölüm
328
13
656
2
Konya Akşehir KSS -2.Bölüm
418
10
418
3
Konya Bozkır KSS
53
-
106
4
Konya Bozkır Özlem KSS
5
Konya Çumra KSS
164
10
328
6
Konya Ereğli Hizarcılar ve Mar. KSS
244
12
732
7
Konya Ereğli KSS
240
110
720
8
Konya Ilgın KSS
85
7
170
9
Konya Karapınar KSS -I+II Bölüm
145
25
435
10
Konya Merkez Karatay KSS-I+II Bölüm
1000
59
4000
11
Konya Merkez Bayrakçı KSS-I+II Bölüm
440
5
1320
12
Konya Merkez Hızarcılar KSS
90
14
270
13
Konya Anadolu Teknik KSS-I+II Bölüm
650
34
2600
14
Konya Merkez Zafer KSS
405
29
1215
15
Konya Yunak KSS
70
20
140
16
Konya Kulu KSS
75
19
150
4.407
367
13.260
46 işyeri bulunan
KSS’nin inşaatı
devam etmektedir.
TOPLAM
İlde imalat sanayinde öne çıkan sektörler makine üretimi, otomotiv yan sanayi, gıda sanayi, döküm
sanayi, plastik ve kauçuk sanayi, ayakkabı sanayi, fabrikasyon metal ürünleri sanayi, kimyasal ürünler
sanayi olarak sayılabilir.
FİRMALARIN SANAYİ SİCİL VERİLERİNE GÖRE
SEKTÖREL DAĞILIMI (2012)
700
600
500
400
300
firma sayısı
200
100
134
Mobilya
Deri
Ağaç ür
Tekstil
Kimya
Diğer
Mineral
mitalik
Maden
Plastik
Döküm
Otomotiv
Fabrikasyon
metal
Gıda
Makine
0
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
FİRMALARIN İSTİHDAM SAYISINA GÖRE
SEKTÖREL DAĞILIMI 2012
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Deri
Mobilya
Ağaç ür
Diğer
Maden
Mineral
metalik
Kimya
Tekstil
Plastik
Ana metal
Otomotiv
Fabrikasyon
metal
Gıda
Makine
istihdam sayısı
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013
SANAYİ
GÖSTERGE: Madencilik
TANIM: Bu gösterge, İlde yer alan farklı ruhsatlandırma grubuna göre verilen bir yılda kayıt altına alınmış
maden ocakları, zenginleştirme tesisleri ve depolama alanlarının miktarının yıllara göre değişimini gösterir.
Kaynak: İl Özel İdare, MİGEM
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Türlerine göre maden ocağı ve tesisi sayısı, alanları (ha) ve yıllara
göre değişimleri (%),
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
2012 için
I(a) Grubu Maden(Ariyet-kum çakıl) Ocağı toplam sayısı : 20
I(a) Grubu Maden(Ariyet-kum çakıl) Ocağı toplam alanları: 123,05 ha

Diğer grup madenlerin ruhsatlandırma işlemleri MİGEM tarafından yapılmaktadır.
35
30
25
A 20
D
15
E
T 10
5
0
2010
2011
YILLAR
2012
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
135
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Konya Ruhsat Bilgileri Listesi (2012)(Maden İşleri Genel Müdürlüğü,2012)
İLÇE
ERİŞİM
SİCİL
ALAN
RUHSAT
SAFHASI
MADEN
GRUBU
MADEN
ADI
RUHSAT SAHİBİ
ADRESİ
YÜRÜRLÜK
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
RUHSAT
DURUMU
SELÇUKLU
2554201
70030
9,86
İşletme
I-A
GRUBU
Ariyet
Malzemesi
CENGİZ
KÜÇÜKBEZİRCİ
15.06.2006
15.06.2011
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2543018
67820
9,7
İşletme
I-A
GRUBU
Ariyet
Malzemesi
SEYİT VURAL
01.12.2004
01.12.2009
Normal
Yürüyor
EREĞLİ
2555803
69799
9,99
İşletme
I-A
GRUBU
Kum - Çakıl
MUSTAFA
NURETTİN
KARAKÖSE
04.03.2005
04.03.2010
Normal
Yürüyor
EREĞLİ
2571804
71461
9,99
İşletme
I-A
GRUBU
Kum - Çakıl
MUSTAFA
NURETTİN
KARAKÖSE
25.02.2005
25.02.2010
Normal
Yürüyor
KARATAY
2525023
65869
9,79
İşletme
I-A
GRUBU
Kum - Çakıl
14.01.2005
14.01.2010
Normal
Yürüyor
KULU
2513459
64929
8,93
İşletme
I-A
GRUBU
Kum - Çakıl
MAU
İNŞ.MAD.SAN.VE
TİC. LTD.ŞTİ.
MEHMET AKYÜZ
27.10.2005
27.10.2010
Normal
Yürüyor
MERKEZ
2380187
49410
9,97
İşletme
I-A
GRUBU
Kum - Çakıl
DOLANİKS MAD.
İNŞ. TUR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
19.04.2005
19.04.2010
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2567374
71161
9,99
İşletme
I-A
GRUBU
Kum - Çakıl
ÖZTAŞLAR HAFR.
NAK. İNŞ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
09.11.2004
09.11.2009
Normal
Yürüyor
MERAM
3158023
75986
49,95
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
TATLICAK MH.
KOLIMSAN SAN. ST.
MESNEVI SK. NO:31
KARATAY / KONYA
YENİŞEHİR MAH. ADALI
SOKAK NO:1/A
SELÇUKLU / KONYA
RASİM EREL
CAD.DR.KARAKÖSE APT.
ALTI NO:26/C EREĞLİ /
KONYA
RASİM EREL
CAD.DR.KARAKÖSE APT.
ALTI NO:26/C EREĞLİ /
KONYA
ÖĞRETMEN EVLERI
MAH. LARENDE CAD.
N:23/2 KONYA
BÜYÜK SAN. 1. CAD.
NO:109 DIŞKAPI
ALTINDAĞ / ANKARA
MEDRESE MAH.
ULAŞBABA CAD. KALE
SİT. 34/F SELÇUKLU /
KONYA
MEDRESE MAH.
ULAŞBABA CAD.
TIBBİYELİLER SİT ALTI
NO:34/B KONYA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
24.11.2008
26.11.2018
Normal
Yürüyor
MERKEZ
2363774
63745
49,84
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
26.04.2005
26.04.2015
Normal
Yürüyor
136
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
3230886
76918
49,07
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
SİLLE PARSANA MAH.
ÖZTAŞÇI SOK. BÜLÜÇ
KIRMA TAŞ OCAĞI ALTI
SELÇUKLU / KONYA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
13.08.2009
13.08.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
Çimento
Kili
KARAŞAHİN MET.
MAD. ENJ. TAR.
TUR. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
SELÇUKLU
3158017
75848
49,99
İşletme
I-B GRUBU
17.10.2008
17.10.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3158018
76025
49,94
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
03.12.2008
03.12.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3158019
75845
49,62
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
17.10.2008
17.10.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3135934
75990
49,92
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
24.11.2008
26.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3135938
75997
49,66
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
25.11.2008
26.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3158021
76026
49,86
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
03.12.2008
03.12.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3170949
75919
49,54
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
SEYİT VURAL
11.11.2008
12.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3135937
75984
49,94
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
YENİŞEHİR MAH. ADALI
SOKAK NO:1/A
SELÇUKLU / KONYA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
24.11.2008
26.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3121880
75234
49,62
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
SEYİT VURAL
21.04.2008
23.04.2018
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3158016
76022
49,24
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
YENİŞEHİR MAH. ADALI
SOKAK NO:1/A
SELÇUKLU / KONYA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
03.12.2008
03.12.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3135939
75995
48,45
İşletme
I-B GRUBU
Çimento
Kili
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
25.11.2008
26.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
MERAM
3136406
75994
48,19
İşletme
I-B GRUBU
Tras
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
24.11.2008
26.11.2018
Normal
Yürüyor
MERAM
3136266
75983
49
İşletme
I-B GRUBU
Tras
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
24.11.2008
26.11.2018
Normal
Yürüyor
137
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
3135935
75989
49,9
İşletme
I-B GRUBU
Tras
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
24.11.2008
26.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
SEYDİŞEHİR
3273085
81168
47,05
İşletme
I-B GRUBU
Tras
KONYA YOLU 2. KM.
SEYDİŞEHİR / KONYA
25.01.2012
25.01.2022
Normal
Yürüyor
AKŞEHİR
3236272
77661
20,42
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
24 AĞUSTOS BULVARI
FERİT EFENDİ İŞ HANI
AKŞEHİR / KONYA
05.03.2010
05.03.2020
Normal
Yürüyor
DOĞANHİSAR
3149877
75255
49,4
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
KON-ER GIDA
İHT.PAZ. DAĞITIM
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
AKTOSAN
AKŞEHİR TOPRAK
MAD.SAN.VE
TİC.A.Ş.
MEHMET
BAYKARA
05.05.2008
07.05.2018
Normal
Yürüyor
HÜYÜK
3060457
73866
49,01
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
AFYON YOLU ÜZERİ
3.KM P.K:5 ILGIN /
KONYA
GÖÇERİ KASABASI
BEYLİK ÇALI MEVKİİ
HÜYÜK / KONYA
04.08.2006
04.08.2016
Normal
Yürüyor
HÜYÜK
3057674
73082
49,85
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
KIRELİ KASABASI
HÜYÜK / KONYA
19.09.2005
21.09.2015
Normal
Yürüyor
KADINHANI
3114432
74077
49,38
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
ILGIN YOLU ÜZERİ 1.KM
KADINHANI / KONYA
13.11.2006
14.11.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
KADINHANI
3114433
74160
49,94
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
ILGIN YOLU ÜZERİ 1.KM
KADINHANI / KONYA
20.12.2006
20.12.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3170481
76145
46,65
İşletme
I-B GRUBU
TuğlaKiremit Kili
23.01.2009
23.01.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
ILGIN
3246642
81565
48,84
İşletme
I-B GRUBU
02.04.2012
04.04.2022
Normal
Yürüyor
ILGIN
3246641
80627
48,41
İşletme
I-B GRUBU
26.10.2011
26.10.2021
Normal
Yürüyor
MERKEZ
3146013
79133
49,97
İşletme
I-B GRUBU
HOROZLUHAN MAH.
ENSAN SAN SİT. TAHIL
SOK. NO:124 KONYA
ANKARA ASFALTI
NO:22/1 A BLOK KAT:3
ÇINARLI İZMİR
ANKARA ASFALTI
NO:22/1 A BLOK KAT:3
ÇINARLI İZMİR
İÇERİ OVAALAN MEVKİİ
KIZILKAYA KASABASI
BUCAK / BURDUR
14.01.2011
14.01.2021
Normal
Yürüyor
BAYKARA TUĞLA
MAD. VE MÜH.
İNŞ. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
BETUSAN
BEYŞEHİR TUĞLAKİREMİT SAN VE
TİC. A.Ş.
GÜZEŞLER TUĞLA
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
GÜZEŞLER TUĞLA
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
KÜÇÜK PARS İNŞ.
MALZ. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
KAZANCI
MADENCİLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
KAZANCI
MADENCİLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
AS ÇİMENTO
SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
138
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
3282974
82116
49,85
İşletme
I-B GRUBU
HÜSEYİN
KARAKAŞ
SİLLE AK MAHALLE
MİMARSİNAN CAD.
KOMBASSAN VİLLALARI
NO:15 SELÇUKLU /
KONYA
MEZBAHA MAH.
NEZAKET SK. NO:24
KARATAY / KONYA
07.08.2012
08.08.2022
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3254587
80101
37,21
İşletme
I-B GRUBU
SELÇUKLU
3211051
79051
49,94
İşletme
I-B GRUBU
CENAL
MADENCİLİK VE
İNŞAAT SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
MUHAMMED
VURAL
11.07.2011
12.07.2021
Normal
Yürüyor
IŞIKLAR MAH. BELEN
SOK. EKMEK APT. ALTI
NO:1/C SELÇUKLU /
KONYA
Ankara Yolu N:355
20.12.2010
21.12.2020
Normal
Yürüyor
MERKEZ
1153342
33985
86,93
İşletme
II. GRUP
Kil , Kalker
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
31.12.1993
31.12.2053
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
1153922
36557
158,7
5
İşletme
II. GRUP
Kil , Kalker
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
Ankara Yolu N:355
04.09.1996
04.09.2036
Normal
Yürüyor
EREĞLİ
3238298
20090
6191
97,79
İşletme
II-A GRUP
Bazalt
(Mıcır)
ELÇİ SK. NO:21
YUKARIAYRANCI
ÇANKAYA / ANKARA
BEYAZIT MAH.
HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİ
İŞ MERKEZİ NO:1 KAT:
2/207 SELÇUKLU / KONYA
MUSALLABAĞLARI MAH.
BELH. CAD. NO:49-51
SELÇUKLU / KONYA
1183. SK. NO:26 OSTIM
YENİMAHALLE /
ANKARA
17.06.2010
17.06.2020
Normal
Yürüyor
23.06.2005
23.06.2015
Normal
Yürüyor
08.01.2009
08.01.2019
Normal
Yürüyor
21.05.2008
21.05.2018
Normal
Yürüyor
Bazalt
(Mıcır)
BİN BETON
MAD.İNŞ.NAK.AKA
R.SAN. VE TİC.A.Ş.
CEVAHİROĞLU
MAD. NAK. İNŞ.
SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
MEHMET
ERTUĞRUL
ÖZKAFA
MYK MADEN
PETROL İNŞ.
TAAH. NAK. SAN.
TEKS. İTH. VE İHR.
LTD. ŞTİ.
AS İNŞ. SAN. VE
TİC. A.Ş.
KARAPINAR
3057500
20050
911
97,5
İşletme
II-A GRUP
Bazalt
(Mıcır)
KULU
3168246
20080
1833
100
İşletme
II-A GRUP
Bazalt
(Mıcır)
SELÇUKLU
3136172
20070
3724
99,91
İşletme
II-A GRUP
Bazalt
(Mıcır)
SEYDİŞEHİR
3167087
20080
1341
97,35
İşletme
II-A GRUP
17.04.2008
17.04.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
Bazalt
(Mıcır)
AS İNŞ. SAN. VE
TİC. A.Ş.
ÇANKAYA MAH. ÇEVRE
SOKAK NO:44 ÇANKAYA
/ ANKARA
ÇANKAYA MAH. ÇEVRE
SOKAK NO:44 ÇANKAYA
/ ANKARA
SEYDİŞEHİR
3122457
20061
1069
99,85
İşletme
II-A GRUP
17.04.2008
17.04.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
139
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERKEZ
1080253
12233
750,1
2
İşletme
II-A GRUP
Dolomit
SELÇUKLU
2378698
49288
987,5
İşletme
II-A GRUP
Dolomit
SELÇUKLU
2558282
70818
99,82
İşletme
II-A GRUP
Dolomit
SELÇUKLU
2361494
47396
624,9
3
İşletme
II-A GRUP
Dolomit
DOĞANHİSAR
3149078
20070
8806
99,37
İşletme
II-A GRUP
Dolomit
(mıcır)
BEYŞEHİR
3192109
75723
99
İşletme
II-A GRUP
Kalker
BOZKIR
2567597
72080
99,4
İşletme
II-A GRUP
Kalker
BÜYÜKDİKİCİ İNŞ.
NAK.
TAAH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
CİHANBEYLİ 2479478
60311
37,5
İşletme
II-A GRUP
Kalker
ÇELTİK
3096113
20061
631
98,28
İşletme
II-A GRUP
Kalker
ÖZTUTUMLU
İNŞ.TUR.SAN.TİC.L
TD.ŞTİ.
MEHMET GÖKTUĞ
NURULLAHOĞLU
ÇUMRA
2658954
20055
438
75
İşletme
II-A GRUP
Kalker
FETHULLAH
HAMİDİ
ÇUMRA
2515762
64915
49,03
İşletme
II-A GRUP
Kalker
KURALLAR TARIM
ÜRÜNLERİ ÜRET.
PAZ. SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
DARBAZYAŞAR
MAD.İNŞ.NAK.TAA
H.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ
SOĞUKDERE
MAD.TAAH.İNŞ.NA
K.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
BÜLMADEN
BÜLÜÇ
MAD.SAN.TİC.A.Ş.
KÜMAŞ
MANYEZİT SAN.
A.Ş.
SALİH GÜL
140
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
18.01.2007
18.01.2010
Faaliyetleri
Durduruldu
MİLLET CAD. FERİTPAŞA
AP. NO:98 KAT:4/10
16.10.2003
16.10.2013
Faaliyetleri
Durduruldu
MEDRESE MAH.
ULAŞBABA CD. LOKMAN
HEKİM SOK. NO:23/C
KONYA
YAPICI İŞ MERKEZİ B
BLOK 3/308 KONYA
05.09.2006
05.09.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
15.02.2011
14.02.2021
Normal
Yürüyor
ESKİŞEHİR YOLU 9. KM.
KÜTAHYA
15.09.2008
15.09.2018
Normal
Yürüyor
İZMİR YOLU ÜZERİ
BAHÇELİEVLER MAH.
NO:53 BEYŞEHİR /
KONYA
KÜÇÜK İHSANİYE
MAH.ŞEHİT ÖMER TAŞER
SOKAK TUNAHAN APT.
NO:3/5 SELÇUKLU /
KONYA
Brlik Mah. 2. Cad. No:9/3
ÇANKAYA / ANKARA
10.01.2005
12.01.2015
Normal
Yürüyor
06.07.2006
06.07.2016
Normal
Yürüyor
02.05.2005
02.05.2015
Normal
Yürüyor
HAZIM ULUŞAHİN İŞ
MERKEZİ B BLOK
NO:2/202 SELÇUKLU /
KONYA
BABALIK MAH. NÜVE İŞ
MERKEZİ B-BLOK
NO:6/604 SELÇUKLU /
KONYA
SANAYI SİTESİ
MAHRUKATÇILAR
BÖLÜMÜ ÇUMRA /
KONYA
09.06.2006
09.06.2016
Normal
Yürüyor
26.06.2006
26.06.2016
Normal
Yürüyor
19.10.2004
20.10.2014
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
HALKAPINAR
3062921
20052
934
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
HALKAPINAR
3182694
20080
5417
96,96
İşletme
II-A GRUP
Kalker
HÜYÜK
3105833
20064
778
42,19
İşletme
II-A GRUP
Kalker
HÜRKAR İNŞ. TİC.
VE MADEN LTD.
ŞTİ.
HÜYÜK
3159799
20080
0328
99,75
İşletme
II-A GRUP
Kalker
ÖZNUR MAD. SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ.
ILGIN
3053225
20050
333
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
KADINHANI
2521662
65680
99,71
İşletme
II-A GRUP
Kalker
CEVHERTAŞ İNŞ.
TAAH. VE TES.
HAFR. NAK. OTOM.
MAD. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
OSMAN ESER
KADINHANI
3062308
20052
605
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
KADEM MAD.
NAK.İNŞ.SAN.TİC.
VE PAZ.LTD.ŞTİ.
KARATAY
3294877
82183
99,99
İşletme
II-A GRUP
Kalker
MERAM
3076426
20057
268
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
MERKEZ
3298493
82460
80,88
İşletme
II-A GRUP
Kalker
ÜNAL İNŞ. TAAH.
TEKS. SAN. VE TİC.
A.Ş.
MAR İNŞ. TUR.
MAD. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
MERKEZ
2510704
64440
99,52
İşletme
II-A GRUP
Kalker
ZORLU HAZIR
BETON MAD. VE
PETR. ÜR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
DÜDEN MAD.İNŞ.
VE NAK. SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
BİBERCİ MAD.
MAK. ENERJİ PET.
TURZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
141
NAMIK KEMAL MAH.
CAHI CAD. NO:26/B
EREĞLİ / KONYA
23.08.2005
23.08.2015
Normal
Yürüyor
DALMAZ MAH.
M.SEYRAN CAD.
KUYUBAŞI KAVŞAĞI 29/A
EREĞLİ / KONYA
ÇETİN EMEÇ BULVARI 6.
CAD. NO.75/17 AŞAĞI
ÖVEÇLER ÇANKAYA /
ANKARA
MEDRESE MAH.
UYAŞBABA CAD.
YEŞİLBAHAR SK. NO:36/A
KONYA
BABALIK MAH. GENÇAY
SOKAK YAPICI İŞ
MERKEZİ A BLOK K:2
NO:201 SELÇUKLU /
KONYA
MUSALLA BAĞLAR
MAH.DÜZORMAN SOK.
NO:8 KONYA
KARAKAYA MAH.
OSMANCIK YOLU
KUYUCAK MEVKİİ
KADINHANI / KONYA
ANKARA CAD.
BEZİRCİLER SİTESİ NO:
92/B KARATAY / KONYA
KÜÇÜK İHSANİYE MAH.
MIZRAKLI SOK. NO:30/2
SELÇUKLU / KONYA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
04.08.2008
04.08.2018
Normal
Yürüyor
07.09.2006
07.09.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
26.02.2008
26.02.2018
Normal
Yürüyor
20.06.2005
20.06.2015
Normal
Yürüyor
12.10.2004
13.10.2014
Faaliyetleri
Durduruldu
26.06.2006
26.06.2016
Normal
Yürüyor
06.07.2005
06.07.2015
Normal
Yürüyor
14.03.2006
14.03.2016
Normal
Yürüyor
15.05.2006
15.05.2016
Normal
Yürüyor
K.İHSANİYE MH. VATAN
CAD. NO:48 SELÇUKLU /
KONYA
17.06.2005
17.06.2015
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
2273723
69132
99,75
İşletme
II-A GRUP
Kalker
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
Ankara Yolu N:355
16.09.2005
16.09.2015
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3280822
81001
98,29
İşletme
II-A GRUP
Kalker
MERMER MOZ.
MAD. SAN. VE TİC.
A.Ş.
25.05.2005
25.05.2015
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2618748
20055
352
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
FATİH MAH. HARPUTLU
SOK AKÇABA SİT. ALTI
NO: 2/D SELÇUKLU /
KONYA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
03.04.2006
03.04.2016
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2530663
66268
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
MSL MAD. INŞ.
MAK. SAN. TIC.
LTD. ŞTI.
31.03.2006
31.03.2016
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2235512
63739
22,69
İşletme
II-A GRUP
Kalker
15.02.2006
15.02.2016
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2357093
46537
99,98
İşletme
II-A GRUP
Kalker
15.04.2005
15.04.2015
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2573719
72337
99,41
İşletme
II-A GRUP
Kalker
19.06.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
3136949
74376
16,91
İşletme
II-A GRUP
Kalker
24.05.2005
25.05.2015
Normal
Yürüyor
SEYDİŞEHİR
3059380
20051
418
99,65
İşletme
II-A GRUP
Kalker
SEYDİŞEHİR
BEL.BAŞ.
BEYAZIT MAH.
HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİ
İŞ MERKEZİ NO:1 KAT:
2/207 SELÇUKLU / KONYA
BAHÇELİEVLER
MAH.ŞARKIKARAAĞAÇ
CAD. NO.34 BEYŞEHİR /
KONYA
SEYDİŞEHİR-KONYA
SEYDİŞEHİR / KONYA
19.06.2008
SEYDİŞEHİR
ÜNAL KORKMAZ
HAZIR BET. ÇİM.
MAD. İNŞ. GIDA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİBERCİ MAD.
MAK. ENERJİ PET.
TURZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
CEVAHİROĞLU
MAD. NAK. İNŞ.
SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
KIRMATAŞ
İNŞAAT SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.
IVEDIK OSB. ARI SAN. ST.
691. SK. NO:78
YENİMAHALLE /
ANKARA
HOROZLUHAN MAH. DR.
SADIK AHMET CAD.
BELDEDE SOK. NO:4
SELÇUKLU / KONYA
K.İHSANİYE MH. VATAN
CAD. NO:48 SELÇUKLU /
KONYA
27.11.2007
27.11.2017
Normal
Yürüyor
TUZLUKÇU
3059729
20051
403
37,61
İşletme
II-A GRUP
Kalker
ŞEFİK MEŞE
MENDERES SOK. NO.8
ÇELTİK / KONYA
15.05.2006
15.05.2016
Normal
Yürüyor
TUZLUKÇU
2415186
52632
99,22
İşletme
II-A GRUP
Kalker
BETOSA
İNŞ.MAD.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
AKŞEHİR KONYA
KARAYOLU
14.06.2011
14.06.2021
Normal
Yürüyor
AKŞEHİR/KONYA
AKŞEHİR / KONYA
142
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
CİHANBEYLİ 3089801
73369
99,71
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
TAŞYAPI GRUP
MAD. INŞ. PET.
NAK. LTD. ŞTI.
ÇAVGA
MAD.MER.İNŞ.NAK
.HAF.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
TÜRKİYE ŞEKER
FABRİKALARI A. Ş.
EREĞLİ
2566437
71594
99,52
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
ILGIN
3074590
73111
1
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
KADINHANI
3058736
20052
012
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
MURAT EFE
KULU
2351701
20057
250
81,65
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
KULU
2475292
60028
98,8
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
MERAM
3090087
73381
4,97
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
MERKEZ
2551984
69099
99,69
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
YAYLACILAR İNŞ.
NAK.OTOMOTİV
SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZTUTUMLU
İNŞ.TUR.SAN.TİC.L
TD.ŞTİ.
KONYA
BÜYÜKŞEHİR BEL.
BAŞ.
KOZAĞAÇ MAD.
NAK. INŞ. PET.
SAN. VE TIC.
LTD.ŞTI.
MERKEZ
2032259
43590
99,9
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
SELÇUKLU
3075657
73136
99,25
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
SELÇUKLU
3089764
73378
19,98
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
SELÇUKLU
2549491
68510
98,1
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
YESA
MER.MAD.VE
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
OLGUN MARKA
PATENT MÜŞ.VE
TAR.SAN.TİC.LTD.
ŞTİ
KONYA
BÜYÜKŞEHİR BEL.
BAŞ.
TEBRİZ
NAK.İNŞ.PET.TİC.L
TD.ŞTİ.
143
EHLİYET MAH. 6. SOKAK
NO.35/8 BALGAT
ÇANKAYA / ANKARA
Ereğli Kapı Mah. Küçük
Kergi Cad. Karatay Apt.
N:1/2 AKSARAY
15.02.2005
16.02.2015
Normal
Yürüyor
07.04.2006
07.04.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
MİTHATPAŞA CAD.NO:14
YENİŞEHİR ÇANKAYA /
ANKARA
NALÇAÇI CAD. GÜRLER
İŞH. KAT:1/102 KONYA
03.10.2005
05.10.2015
Normal
Yürüyor
30.06.2005
30.06.2015
Faaliyetleri
Durduruldu
FERİTPAŞ MAH. PERTEV
PAŞA CAD. DAMLA
SİTESİ ALTI NO:4/H
KONYA
Brlik Mah. 2. Cad. No:9/3
ÇANKAYA / ANKARA
10.03.2006
10.03.2016
Normal
Yürüyor
03.05.2006
03.05.2016
Normal
Yürüyor
YENİŞEHİR MAH.VATAN
CAD.NO:2 KONYA
KONYA
FEVZİ ÇAKMAK MAH.
KARAKAYIŞ CAD. HACI
İZZET BEZİRCİ APT.
NO.213/1 KARATAY /
KONYA
ALAATTİN BULVARI
MIHOĞLU İŞHANI N:4
K:1/103 KONYA
HACI YUSUF MESCİT
MAH.ADANA ÇEVRE
YOLU ÜZERİ NO:76/B
KARATAY / KONYA
YENİŞEHİR MAH.VATAN
CAD.NO:2 KONYA
KONYA
BEYŞEHİR CAD.NO:73
MERAM / KONYA
03.02.2006
03.02.2016
Normal
Yürüyor
05.08.2005
05.08.2015
Normal
Yürüyor
19.10.2005
19.10.2015
Normal
Yürüyor
04.03.2005
04.03.2015
Normal
Yürüyor
01.02.2006
01.02.2016
Normal
Yürüyor
17.05.2005
17.05.2015
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
2377119
69643
99,65
İşletme
II-A GRUP
Kalker ( 2.
Grup )
BEYŞEHİR
3057495
20051
026
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BEYŞEHİR
3288107
81829
99,51
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BEYŞEHİR
3238378
20090
6431
90,26
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BEYŞEHİR
3052907
20050
442
71,5
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BOZKIR
3242023
20100
1212
99,46
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ÇUMRA
3074823
20062
653
96,9
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
DERBENT
3289055
82120
99,19
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
DEREBUCAK 3289316
81878
85,94
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
DEREBUCAK 3257012
79807
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
DOĞANHİSAR 3271542
80173
94,77
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
DOĞANHİSAR
79409
77,32
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
3253100
BAYLAR HAFR.
NAK.İNŞ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
SALİH GÜL
ÖZTAŞBAŞI İNŞ.
MAD. PET. SAN. VE
TİC. A.Ş.
HUĞLU İNŞ. TİC.
VE SAN. LTD. ŞTİ.
HANKAYA MAD.
İNŞ. TAAH. TİC.
LTD. ŞTİ.
ÖZTAŞBAŞI İNŞ.
MAD. PET. SAN. VE
TİC. A.Ş.
MAR İNŞ. TUR.
MAD. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
URANSAN DIŞ TİC.
TAAH. VE
YATIRIM A.Ş.
HELTAŞ İNŞ.
TAAH. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
NE-KA YAPI İNŞ.
PET. ÜR. TİC. VE
SAN. A.Ş.
BURKAY İNŞ.
MAD. ENERJİ MÜH.
TURZ. TEKS.
TAAH. TİC. LTD.
ŞTİ.
NESCE İNŞAAT
ENERJİ VE
TİCARET A.Ş.
144
MEDRESE MAH.
ULAŞBABA CAD. NO:36/C
KONYA
İZMİR YOLU ÜZERİ
BAHÇELİEVLER MAH.
NO:53 BEYŞEHİR /
KONYA
ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8
ÇANKAYA / ANKARA
13.07.2005
13.07.2015
Normal
Yürüyor
25.09.2008
25.09.2018
Normal
Yürüyor
22.05.2012
23.05.2022
Normal
Yürüyor
HAPİSHANE CADDESİ
BEYŞEHİR / KONYA
16.04.2010
16.04.2020
Normal
Yürüyor
TURAN GÜNEŞ BULV.
NO:50/6 ÇANKAYA /
ANKARA
ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8
ÇANKAYA / ANKARA
07.02.2008
07.02.2018
Normal
Yürüyor
11.04.2011
11.04.2021
Normal
Yürüyor
KÜÇÜK İHSANİYE MAH.
MIZRAKLI SOK. NO:30/2
SELÇUKLU / KONYA
KAYIŞ DAĞI CD.
KARAMAN ÇIFTLIK
YOLU E BLOK NO:47
IÇERENKÖY ATAŞEHİR /
İSTANBUL
YILDIZEVLER MAH. 717.
SK. NO:15/7 ÇANKAYA /
ANKARA
KÜÇÜK İHSANİYE
MAH.YAHYAÇAVUŞ
CAD.NO:42 SELÇUKLU /
KONYA
REŞİT GALİP CAD.
GÖLGELİ SOKAK NO:5
G.O.P. ÇANKAYA /
ANKARA
27.12.2006
27.12.2016
Normal
Yürüyor
07.08.2012
08.08.2022
Normal
Yürüyor
04.06.2012
06.06.2022
Normal
Yürüyor
20.05.2011
20.05.2021
Normal
Yürüyor
22.07.2011
22.07.2021
Faaliyetleri
Durduruldu
İLKBAHAR MAH.571.
CAD.608 SOK.NO:8/C
ORAN-
15.03.2011
15.03.2021
Faaliyetleri
Durduruldu
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA / ANKARA
EREĞLİ
3235484
20090
4821
99,89
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
HADİM
3280324
81769
99,93
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
HALKAPINAR
3160289
20080
0559
99,78
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ILGIN
3167229
20080
1164
99,94
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ILGIN
3237665
20090
5872
99,6
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ILGIN
3211029
20090
2226
97,22
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KARATAY
3266159
80217
93,14
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KARATAY
3175797
20080
3776
99,31
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
MERAM
2658529
20055
717
77,5
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BİBERCİ MAD.
MAK. ENERJİ PET.
TURZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
EFE İNŞAAT TAAH.
TİC. VE SAN. A.Ş.
K.İHSANİYE MH. VATAN
CAD. NO:48 SELÇUKLU /
KONYA
18.02.2010
18.02.2020
Normal
Yürüyor
NALÇACI CAD. AY İŞ
HANI NO:2/27 KONYA
15.05.2012
16.05.2022
Normal
Yürüyor
CEVAHİROĞLU
MAD. NAK. İNŞ.
SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
ÇİMTAŞ HAZIR
BETON TESİSLERİ
AKAR. İNŞ. MAM.
NAK. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
BİBERCİ MAD.
MAK. ENERJİ PET.
TURZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
BİKİLTAŞ ENERJİ
PETROL MAD. İNŞ.
A.Ş.
BEYAZIT MAH.
HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİ
İŞ MERKEZİ NO:1 KAT:
2/207 SELÇUKLU / KONYA
ŞIHBEDRETTİN MAH.
KONYA YOLU ÜZERİ
MENZİL MEVKİİ ILGIN /
KONYA
30.06.2008
30.06.2018
Normal
Yürüyor
09.07.2008
09.07.2018
Normal
Yürüyor
K.İHSANİYE MH. VATAN
CAD. NO:48 SELÇUKLU /
KONYA
18.05.2010
18.05.2020
Normal
Yürüyor
K. İHSANİYE MAH.
DEMİRYOLU CAD.
NO:18/A SELÇUKLU /
KONYA
YILDIZEVLER MAH.
4.CAD. 717.SOKAK 13/10
ÇANKAYA / ANKARA
17.06.2009
17.06.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
29.07.2011
29.07.2021
Normal
Yürüyor
ÇAYIR MAH. ASLANLI
KIŞLA CAD. TÜRK
PETROL OFİSİ KARATAY
/ KONYA
K. İHSANİYE MAH.
VATAN CAD. NO:48
SELÇUKLU / KONYA
03.11.2008
03.11.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
11.05.2009
11.05.2019
Normal
Yürüyor
ESERYOL İNŞAAT
MAKİNE
MADENCİLİK TAŞ.
TUR. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
ÇAVUŞOĞLU NAK.
İNŞ. TUR.MAD.
TİC.VE SAN.
LTD.ŞTİ.
BİBERCİ MAD.
MAK.ENJ.
PET.TRZ.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
145
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERAM
2658534
20055
437
87,5
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BİBERCİ MAD.
MAK. ENERJİ PET.
TURZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
İSMAİL HAKKI
GÜLTEKİN
MERAM
2568943
71366
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
MERAM
3056333
20050
358
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KOZAĞAÇ MAD.
NAK. INŞ. PET.
SAN. VE TIC.
LTD.ŞTI.
MERAM
2658546
20055
436
85
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
MERAM
3268132
79921
94,66
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
MERAM
3233442
20090
4523
99,72
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
MERKEZ
3148543
20070
8491
54,39
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BİBERCİ MAD.
MAK. ENERJİ PET.
TURZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
YAŞAR HAFR. INŞ.
TAAH. NAK. OTO.
TUR. AKARYAKIT
SAN. VE TIC. LTD.
ŞTI.
ÖZTAŞBAŞI İNŞ.
MAD. PET. SAN. VE
TİC. A.Ş.
SEDAŞ İNŞ. A.Ş.
MERKEZ
2405645
70370
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
MERKEZ
2109374
19757
131,2
5
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
HASAN YÜCEL
OLGUNÇELİK
SARAYÖNÜ
3245194
20100
2434
99,81
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
SARAYÖNÜ
2559312
70910
98,56
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
CEVHERTAŞ İNŞ.
TAAH. VE TES.
HAFR. NAK. OTOM.
MAD. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
BARBAROS
HAYRETTİN
OLGUNÇELİK
146
K.İHSANİYE MH. VATAN
CAD. NO:48 SELÇUKLU /
KONYA
11.05.2009
11.05.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
HAVZAN MAH. BABİL
SOKAK NESLİKENT
SİTESİ A BLOK NO:35/11
MERAM / KONYA
FEVZİ ÇAKMAK MAH.
KARAKAYIŞ CAD. HACI
İZZET BEZİRCİ APT.
NO.213/1 KARATAY /
KONYA
K.İHSANİYE MH. VATAN
CAD. NO:48 SELÇUKLU /
KONYA
05.08.2008
05.08.2018
Normal
Yürüyor
22.12.2009
22.12.2019
Normal
Yürüyor
11.05.2009
11.05.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
GAP MH. 2502 SK.
TAŞKONAK IŞMER. K:3
NO:6 BATMAN
09.06.2011
09.06.2021
Normal
Yürüyor
ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8
ÇANKAYA / ANKARA
30.10.2009
30.10.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
TURAN GÜNEŞ BULV.
HİLAL MH. 71. SK. 15/8
ÇANKAYA / ANKARA
Ankara Yolu N:355
08.05.2008
08.05.2018
Normal
Yürüyor
09.01.2009
09.01.2019
Normal
Yürüyor
BÜYÜK SİNAN MAH.
ANKARA CAD. NO: 108/B
KARATAY / KONYA
BABALIK MAH. GENÇAY
SOKAK YAPICI İŞ
MERKEZİ A BLOK K:2
NO:201 SELÇUKLU /
KONYA
BÜYÜK SİNAN MAH.
ANKARA CAD NO:108 / B
KARATAY / KONYA
24.03.2007
24.03.2017
Normal
Yürüyor
11.11.2010
11.11.2020
Normal
Yürüyor
10.05.2007
10.05.2017
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
3249180
78890
99,09
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
EMİR HAZIR
BETON İŞ MAK.
MAD. İNŞ. VE NAK.
LTD. ŞTİ.
KONMADEN
KONYA MAD. VE
İNŞ. SAN. VE TİC.
A.Ş.
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
HOROZLUHAN MAH.
DR.SADIK AHMET CAD.
NO:120/1 SELÇUKLU /
KONYA
MUSALLA BAĞLARI
MAH. BELH CAD. NO:49
SELÇUKLU / KONYA
08.11.2010
09.11.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3203936
20090
4414
6,29
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
12.10.2009
12.10.2019
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2408491
52264
99,45
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
Ankara Yolu N:355
03.05.2006
03.05.2016
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3095577
20067
632
61,8
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KOCAERLER
HARFİYAT NAK.
MAD. VE İNŞ. LTD.
ŞTİ.
11.09.2006
11.09.2016
Normal
Yürüyor
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
İBRAHİM ŞEN
28.01.2009
28.01.2019
Normal
Yürüyor
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
YENİŞEHİR
MAH.ULAŞBABA
CAD.TERZİLER SİTESİ
ALTI NO:36/A
SELÇUKLU / KONYA
ALAVARDI MAH. DİZDAR
SOK. ALTUNBAŞAR APT.
NO:1/5 MERAM / KONYA
Ankara Yolu N:355
SELÇUKLU
3072235
20080
2891
96,25
İşletme
SELÇUKLU
2279857
64022
99,97
09.01.2009
09.01.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
SELÇUKLU
3278527
81302
25,22
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
FERITPAŞA MH.
NIŞANTAŞ SK. NO:7/1
SELÇUKLU / KONYA
14.02.2012
14.02.2022
Normal
Yürüyor
70369
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ER ÇEVİKTAŞ
MAD. PETR. İNŞ.
NAK. HAY. LTD.
ŞTİ.
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
SELÇUKLU
2348579
Ankara Yolu N:355
23.01.2009
23.01.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
SEYDİŞEHİR
3288108
81830
93,3
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ÜSKÜP CAD. NO:24/7-8
ÇANKAYA / ANKARA
23.05.2012
23.05.2022
Normal
Yürüyor
SEYDİŞEHİR
3241606
20100
0979
30,04
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
ÖZTAŞBAŞI İNŞ.
MAD. PET. SAN. VE
TİC. A.Ş.
ETİ ALÜMİNYUM
A.Ş.
SEYDİŞEHİR / KONYA
01.06.2010
01.06.2020
Normal
Yürüyor
SEYDİŞEHİR
3236572
20090
5378
98,85
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
NE-KA YAPI İNŞ.
PET. ÜR. TİC. VE
SAN. A.Ş.
16.06.2010
16.06.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
SEYDİŞEHİR
3277529
80939
98,24
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
YAŞAR HAFR. INŞ.
TAAH. NAK. OTO.
TUR. AKARYAKIT
KÜÇÜK İHSANİYE
MAH.YAHYAÇAVUŞ
CAD.NO:42 SELÇUKLU /
KONYA
GAP MH. 2502 SK.
TAŞKONAK IŞMER. K:3
NO:6 BATMAN
27.12.2011
27.12.2021
Normal
Yürüyor
147
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SAN. VE TIC. LTD.
ŞTI.
TAŞKENT
2565046
71761
100
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
BÜYÜKDİKİCİ İNŞ.
NAK.
TAAH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
YUNAK
3255033
79806
99,83
İşletme
II-A GRUP
Kalker
(mıcır)
KARMER MERMER
TUR.İNŞ.SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
KADINHANI
3286992
81766
99,83
İşletme
II-A GRUP
Kalsit
MERKEZ
2221529
69454
145,3
1
İşletme
II-A GRUP
Kalsit
MERKEZ
2473395
59928
100
İşletme
II-A GRUP
Kalsit
KONCEREN BOYA
KİMYA İNŞ.
PLASTİK MAD.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
BAYLAR HAFR.
NAK İNŞ.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
HİMMET ÖZTAŞ
SELÇUKLU
2382843
63725
125
İşletme
II-A GRUP
Kalsit
HASAN HÜSEYİN
BAYLAR
SELÇUKLU
2273737
68984
236,5
İşletme
II-A GRUP
Kalsit
SELÇUKLU
2379542
63728
200
İşletme
II-A GRUP
Kalsit
BEZİRCİLER
NAKLİYAT
İNŞAAT TİC. VE
SAN. LTD. ŞTİ.
H.HÜSEYİN
BAYLAR
SELÇUKLU
2278956
69462
52
İşletme
II-A GRUP
Kireç Taşı (
2. Grup )
ÖZTAŞOĞLU
HAR.NAK.TAAH.S
AN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
148
KÜÇÜK İHSANİYE
MAH.ŞEHİT ÖMER TAŞER
SOKAK TUNAHAN APT.
NO:3/5 SELÇUKLU /
KONYA
ÇETİN EMEÇ BULVARI
6.CADDE 76.SOK. 8/6
A.ÖVEÇLER ÇANKAYA /
ANKARA
H. YUSUF MESCİD MAH.
YENİ MARANGOZLAR
SAN. KILIÇBEY SOK.
NO:11 KARATAY /
KONYA
SİLLE AK MAHALLE
SALEP SOK.NO:22
SELÇUKLU / KONYA
KARAKULAK MAH.
ADANA ÇEVRE YOLU
NO.259 KARATAY /
KONYA
ERENKÖY MAH. NAME
SOK. NO:4 KONYA
05.01.2007
05.01.2017
Normal
Yürüyor
20.05.2011
20.05.2021
Normal
Yürüyor
15.05.2012
16.05.2022
Normal
Yürüyor
25.10.2004
27.10.2014
Normal
Yürüyor
22.06.2004
23.06.2014
Faaliyetleri
Durduruldu
18.11.2003
18.11.2013
Normal
Yürüyor
YENİ İSTANBUL CAD.
NO:6 SELÇUKLU /
KONYA
18.10.2004
20.10.2014
Faaliyetleri
Durduruldu
AK MAH. SALEP SOK.
YILANLI KIR KUM OCAĞI
YANI N:22 SELÇUKLU /
KONYA
MEDERESE MAH.
ULAŞBABA
CAD.TERZİLER SİT.ALTI
NO:38/A SELÇUKLU /
KONYA
19.02.2004
19.02.2014
Normal
Yürüyor
11.05.2005
11.05.2015
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ÇELTİK
3148389
20070
8241
98,03
İşletme
II-A GRUP
CİHANBEYLİ 3257355
79318
98,12
İşletme
II-A GRUP
CİHANBEYLİ 3107327
20065
016
56,79
İşletme
II-A GRUP
CİHANBEYLİ 3124222
20070
8386
44,11
İşletme
II-A GRUP
ÇUMRA
2616809
20062
654
88,63
İşletme
II-A GRUP
ÇUMRA
3071511
20056
077
33,98
İşletme
II-A GRUP
EMİRGAZİ
3292181
82723
98,66
İşletme
II-A GRUP
HADİM
3297600
83067
98,87
İşletme
II-A GRUP
ILGIN
3256014
80447
99,82
İşletme
II-A GRUP
KADINHANI
3276736
80954
99,87
İşletme
II-A GRUP
MERAM
3286833
82114
98,92
İşletme
II-A GRUP
Kireç Taşı
(Mıcır )
ŞEFİKOĞULLARI
İNŞ. NAK. AK. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
TAŞYAPI GRUP
MAD. INŞ. PET.
NAK. LTD. ŞTI.
TAŞYAPI GRUP
MAD. INŞ. PET.
NAK. LTD. ŞTI.
TAŞYAPI GRUP
MAD. INŞ. PET.
NAK. LTD. ŞTI.
MAR İNŞ. TUR.
MAD. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
FETİH İNŞ. MÜH.
MÜT. MAD. LTD.
ŞTİ.
BEZİRCİGİL MAD.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
LAPİDEM YAPI
MEKANİK MÜH.
TAAH. MAD. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
CEVHERTAŞ İNŞ.
TAAH. VE TES.
HAFR. NAK. OTOM.
MAD. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
ALİ MUSA AKTAŞ
FATİH İNŞAAT
BİLİŞİM
MADENCİLİK
AKARYAKIT
TİC.A.Ş.
149
BAHÇESARAY MAH.
YUNAK YOLU ÜZERİ
ÇELTİK / KONYA
EHLİYET MAH. 6. SOKAK
NO.35/8 BALGAT
ÇANKAYA / ANKARA
EHLİYET MAH. 6. SOKAK
NO.35/8 BALGAT
ÇANKAYA / ANKARA
EHLİYET MAH. 6. SOKAK
NO.35/8 BALGAT
ÇANKAYA / ANKARA
KÜÇÜK İHSANİYE MAH.
MIZRAKLI SOK. NO:30/2
SELÇUKLU / KONYA
BABALIK MAH. NÜVE İŞ
MERKEZİ B- BLOK
NO:6/604 SELÇUKLU /
KONYA
MUSALLA BAĞLARI
MAH. BELH CAD NO:77
SELÇUKLU / KONYA
F. PAŞA MH. NALÇACI
CD. NO:37/17 SELÇUKLU /
KONYA
17.09.2008
17.09.2018
Normal
Yürüyor
02.03.2011
02.03.2021
Normal
Yürüyor
25.05.2010
25.05.2020
Normal
Yürüyor
03.03.2011
03.03.2021
Normal
Yürüyor
18.12.2009
18.12.2019
Normal
Yürüyor
03.09.2009
03.09.2019
Normal
Yürüyor
10.04.2013
10.04.2023
Normal
Yürüyor
04.07.2013
04.07.2023
Normal
Yürüyor
BABALIK MAH. GENÇAY
SOKAK YAPICI İŞ
MERKEZİ A BLOK K:2
NO:201 SELÇUKLU /
KONYA
MEDRESE MH.
ULAŞBABA CD. ARAS
IŞMER. K:2 NO:10
SELÇUKLU / KONYA
FATİH MH. KARATAY
SANAYİ BALLICA SK.
NO:19 KONYA
28.09.2011
28.09.2021
Normal
Yürüyor
28.12.2011
28.12.2021
Normal
Yürüyor
07.08.2012
08.08.2022
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERKEZ
3255144
80589
44,88
İşletme
II-A GRUP
SÜRVEYAN MAK.
İNŞ. TİC. SAN. LTD.
ŞTİ.
SÜRVEYAN MAK.
İNŞ. TİC. SAN. LTD.
ŞTİ.
ÇEBİLER YAPI
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
SÜRVEYAN MAK.
İNŞ. TİC. SAN. LTD.
ŞTİ.
OSMAN SİNAN
SÜTÇÜOĞLU
MERKEZ
3258168
80550
62,32
İşletme
II-A GRUP
MERKEZ
3122194
20061
0615
94,96
İşletme
II-A GRUP
MERKEZ
3255143
80591
74,7
İşletme
II-A GRUP
MERKEZ
3122098
20070
2940
74,99
İşletme
II-A GRUP
MERKEZ
3122190
20061
0614
89,32
İşletme
II-A GRUP
SARAYÖNÜ
3101344
20063
008
62,52
İşletme
II-A GRUP
SARAYÖNÜ
3289738
82741
99,97
İşletme
II-A GRUP
MEHMET ALİ
GÜVENİLİR
SARAYÖNÜ
3239606
20100
0261
99,18
İşletme
II-A GRUP
RAMAZAN
YALÇIN BADEM
SELÇUKLU
3186292
20080
7514
100
İşletme
II-A GRUP
İSMAİL VAROL
SELÇUKLU
3134313
20070
2818
99,18
İşletme
II-A GRUP
YÖRTUR İNŞAAT
MADENCİLİK SÜT
ÜRÜNLERİ GIDA
SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
ÇEBİLER YAPI
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
RAMAZAN
YALÇIN BADEM
150
ŞEYH ŞAMİL MAH.
EYLÜL SOK. N:43/27
MERAM / KONYA
ŞEYH ŞAMİL MAH.
EYLÜL SOK. N:43/27
MERAM / KONYA
KUM BAĞ YOLU YELKEN
KULÜBÜ KARŞISI ÇEBİ
APT. KAT:1 TEKİRDAĞ
ŞEYH ŞAMİL MAH.
EYLÜL SOK. N:43/27
MERAM / KONYA
YILDIZEVLER MAH.
4.CAD. 717.SOKAK 13/10
ÇANKAYA / ANKARA
KUM BAĞ YOLU YELKEN
KULÜBÜ KARŞISI ÇEBİ
APT. KAT:1 TEKİRDAĞ
LADİK BELEDİYESİ
PANCARCI MAH.ŞEYH
AHMET HÜDAİ
CAD.NO:27 SARAYÖNÜ /
KONYA
SANCAK MH. DR. SADIK
AHMET CD. SITKI SK.
NO:6/A SELÇUKLU /
KONYA
LADİK BELEDİYESİ
PANCARCI MAH.ŞEYH
AHMET HÜDAİ
CAD.NO:27 SARAYÖNÜ /
KONYA
MEHMET AKİF ERSOY
MAH. SOYCAN SOK.
NO.40 KONYA
NİŞANATAŞI MAH
MAKAMİ SOK. BULUŞ
SİTESİ C BLOK NO:6/A
SELÇUKLU / KONYA
21.10.2011
21.10.2021
Normal
Yürüyor
13.10.2011
13.10.2021
Normal
Yürüyor
15.02.2011
15.02.2021
Normal
Yürüyor
21.10.2011
21.10.2021
Normal
Yürüyor
03.12.2012
03.12.2022
Normal
Yürüyor
25.01.2012
25.01.2022
Normal
Yürüyor
11.11.2010
11.11.2020
Normal
Yürüyor
12.04.2013
12.04.2023
Normal
Yürüyor
27.06.2011
27.06.2021
Normal
Yürüyor
03.09.2010
03.09.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
13.11.2009
13.11.2019
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SELÇUKLU
2593227
20070
2885
67,5
İşletme
II-A GRUP
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
20.10.2010
20.10.2020
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2380108
63726
100
İşletme
II-A GRUP
H.HÜSEYİN
BAYLAR
19.08.2010
19.08.2020
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3230911
20090
3358
98,33
İşletme
II-A GRUP
19.01.2012
19.01.2022
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2388362
50111
99,26
İşletme
II-A GRUP
07.02.2011
07.02.2021
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3268515
80012
99,54
İşletme
II-A GRUP
KARAŞAHİN MET.
MAD. ENJ. TAR.
TUR. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
SEHA İNŞAAT
MÜHENDİSLİK
MADENCİLİK
TURİZM SANAYİ
VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MSL MÜH. MAK.
MAD. SAN. VE TIC.
LTD. ŞTI.
AK MAH. SALEP SOK.
YILANLI KIR KUM OCAĞI
YANI N:22 SELÇUKLU /
KONYA
SİLLE PARSANA MAH.
ÖZTAŞÇI SOK. BÜLÜÇ
KIRMA TAŞ OCAĞI ALTI
SELÇUKLU / KONYA
FERİTPAŞA MAHALLESİ
KULE CADDESİ KULE
PLAZA İŞ MERKEZİ
KAT34/35 NO:2/57-58-59-60
SELÇUKLU / KONYA
27.06.2011
28.06.2021
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3290461
82799
49,93
İşletme
II-A GRUP
HÜSEYİN
KARAKAŞ
29.04.2013
01.05.2023
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2607547
20070
2939
68,75
İşletme
II-A GRUP
OSMAN SİNAN
SÜTÇÜOĞLU
27.11.2012
27.11.2022
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
2593232
20070
2853
81,25
İşletme
II-A GRUP
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
ARI SAN. ST. 691. SK.
NO:78 IVEDIK OR. SAN.
BÖL. YENİMAHALLE /
ANKARA
SİLLE AK MAHALLE
MİMARSİNAN CAD.
KOMBASSAN VİLLALARI
NO:15 SELÇUKLU /
KONYA
YILDIZEVLER MAH.
4.CAD. 717.SOKAK 13/10
ÇANKAYA / ANKARA
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
20.10.2010
20.10.2020
Normal
Yürüyor
SELÇUKLU
3297133
82336
99,99
İşletme
II-A GRUP
OSMAN SİNAN
SÜTÇÜOĞLU
11.12.2012
11.12.2022
Normal
Yürüyor
SEYDİŞEHİR
3292746
82646
88,22
İşletme
II-A GRUP
21.03.2013
21.03.2023
Normal
Yürüyor
SEYDİŞEHİR
3273392
80628
76,29
İşletme
II-A GRUP
VİKAVT
İNŞ.İTH.İHR. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
BELİZ İNŞ. TAAH.
MAD. ENERJİ
TURZ. SAN. VE
TİC. A.Ş.
YILDIZEVLER MAH.
4.CAD. 717.SOKAK 13/10
ÇANKAYA / ANKARA
ADLİYE KÖYÜ MEŞELİK
MEVKİİ BİLANO ARİFİYE
SAKARYA
ÇETİN EMEÇ BULVARI
77. SOKAK NO.18/3
ÇANKAYA / ANKARA
26.10.2011
26.10.2021
Normal
Yürüyor
151
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ÇUMRA
2560058
71086
182,7
5
İşletme
II-B GRUP
Andezit
ÇUMRA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
ÇUMRA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI BARAJ CAD.
ÇUMRA / KONYA
ŞAFAK
MAH.858.SOK.NO:12
GÖLBAŞI / ANKARA
GAZİOSMANPAŞA MAH.
ANKARA CAD. 213.SOK.
NO:2/5 ANKARA
10.06.2008
10.06.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
KULU
3068938
20054
951
65,31
İşletme
II-B GRUP
Andezit
KULU
2508545
64027
225
İşletme
II-B GRUP
Andezit
KULU
2509176
64149
240
İşletme
II-B GRUP
Andezit
MERKEZ
2293238
64798
99,28
İşletme
II-B GRUP
Andezit
ŞAŞMAZLAR MAD.
İNŞ. NAKL. SAN.
VE TİC. A.Ş.
DOĞATAŞ
MAD.İNŞ.NAK.EML
.TURZ.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
DOĞATAŞ
MAD.İNŞ.NAK.EML
.TURZ.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
KONYA ÇİMENTO
SAN. A.Ş.
22.06.2006
22.06.2016
Normal
Yürüyor
09.03.2007
09.03.2017
Normal
Yürüyor
GAZİOSMANPAŞA MAH.
ANKARA CAD. 213.SOK.
NO:2/5 ANKARA
27.02.2007
27.02.2017
Normal
Yürüyor
ANKARA YOLU ÜZERİ
10.K.M. NO:355 KONYA
16.05.2005
16.05.2015
Normal
Yürüyor
MERKEZ
2571182
71443
112,5
İşletme
II-B GRUP
Andezit
MERAM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
MERAM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI MERAM /
KONYA
Ankara Yolu N:355
26.08.2005
26.08.2015
Normal
Yürüyor
MERKEZ
2246372
33595
250
İşletme
II-B GRUP
Andezit
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
08.12.2000
08.12.2010
Faaliyetleri
Durduruldu
MERKEZ
2246366
33596
245
İşletme
II-B GRUP
Andezit
KONYA ÇİM.SAN.
A.Ş.
Ankara Yolu N:355
07.11.2000
08.11.2010
Faaliyetleri
Durduruldu
MERKEZ
2570571
71440
146,2
5
İşletme
II-B GRUP
Andezit
MERAM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
26.08.2005
26.08.2015
Normal
Yürüyor
II-B GRUP
Andezit
MERAM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
12.05.2005
12.05.2015
Normal
Yürüyor
İşletme
II-B GRUP
Andezit
05.03.2007
05.03.2017
Faaliyetleri
Durduruldu
İşletme
II-B GRUP
Andezit
(Blok)
ANGORA -TAŞ
MAD. İNŞ. MÜH.
PEY. NAK. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
İNCİTAŞ MAD. İNŞ.
TURZ. NAK. SAN.
TİC. LTD.ŞTİ.
MERAM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI MERAM /
KONYA
MERAM BELEDİYE
BAŞKANLIĞI MERAM /
KONYA
KONYA YOLU 35. KM.
YAĞLIPINAR KÖYÜ
KARŞISI GÖLBAŞI /
ANKARA
YURTBEY MH. TAŞ FAB.
SERPMELERİ 6 ADA 1
PARSEL NO:7 GÖLBAŞI /
ANKARA
MERKEZ
2571178
71442
224,6
9
İşletme
SEYDİŞEHİR
3103109
20063
768
92,28
KULU
3103063
20063
610
100
17.10.2008
17.10.2018
Normal
Yürüyor
152
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
KULU
3063690
20053
371
97,5
İşletme
II-B GRUP
Andezit
(Blok)
ŞAŞMAZLAR MAD.
İNŞ. NAKL. SAN.
VE TİC. A.Ş.
ŞAŞMAZLAR MAD.
İNŞ. NAKL. SAN.
VE TİC. A.Ş.
AHMET KAYA
ŞAFAK
MAH.858.SOK.NO:12
GÖLBAŞI / ANKARA
ŞAFAK
MAH.858.SOK.NO:12
GÖLBAŞI / ANKARA
TEVFİKİYE CAD.NO:53/1
KONYA
11.02.2010
11.02.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
KULU
3070160
20055
245
99,95
İşletme
II-B GRUP
Andezit
(Blok)
20.11.2009
20.11.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
AKÖREN
2238248
32906
75,9
İşletme
II-B GRUP
Mermer
31.07.2007
31.07.2017
Faaliyetleri
Durduruldu
AKÖREN
3201202
76015
97,83
İşletme
II-B GRUP
Mermer
TUREKS TURUNÇ
MAD. İÇ VE DIŞ
TİC.A.Ş.
22.09.2008
24.09.2018
Normal
Yürüyor
II-B GRUP
Mermer
12.05.2010
12.05.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
İşletme
II-B GRUP
Mermer
05.04.2003
05.04.2013
Normal
Yürüyor
112
İşletme
II-B GRUP
Mermer
22.07.2008
22.07.2018
Normal
Yürüyor
20055
478
100
İşletme
II-B GRUP
Mermer
21.10.2010
21.10.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
3146333
20070
7078
88,81
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GÜREL
MER.SAN.VE
TİC.A.Ş.
MAVİ VE SİYAH
TAŞ MERMER SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BTS MAD. VE MER.
SAN. DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.
03.08.2010
03.08.2020
Normal
Yürüyor
BEYŞEHİR
3144551
20070
6156
100
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ERYAPI SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
23.11.2011
23.11.2021
Normal
Yürüyor
BEYŞEHİR
2526396
65983
182
İşletme
II-B GRUP
Mermer
03.07.2007
03.07.2017
Normal
Yürüyor
BEYŞEHİR
2507801
63762
211,4
7
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CAD.
5.SOK.NO:8
AFYONKARAHİSAR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE
SAN.BÖL.P.K.139
AFYONKARAHİSAR
ORGANİZE SAN. BÖLGESİ
1.CAD. 7.SOK
AFYONKARAHİSAR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ÇOBANÇEŞME MAH.
SANAYİ CAD. KÜÇÜK İŞ
MERKEZİ NO:38/4
YENİBOSNA
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
MUSTAFA KEMAL
MAH.2137.SOK.NO:3
BALGAT ÇANKAYA /
ANKARA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
AKÖREN
3211457
20090
2424
98,75
İşletme
AKŞEHİR
2431643
55197
249,8
1
AKŞEHİR
2026705
10791
BEYŞEHİR
3069607
BEYŞEHİR
16.06.2006
16.06.2016
Normal
Yürüyor
153
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BEYŞEHİR
3069608
20055
477
100
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3056626
20051
003
97,2
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
2491869
62139
240,6
3
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
2507831
63759
194,5
5
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3104957
20061
1631
43,89
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3058808
20051
771
86,37
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
2543042
67842
218,4
7
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3104956
20061
1626
56,21
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3241698
20100
0960
99,45
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3065429
20054
103
100
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
GANİMER
MERMER İNŞAAT
NAKLİYAT
SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞT.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
KEPEZLER
MERMER
AKARYAKIT
MAD.TARIM
İNŞ.TİC.PAZ.VE
SAN.LTD.ŞTİ
GÜV - MAK MAD.
İNŞ. TEKS. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
ANAMAS
MERMER MAD.
İŞL. SAN. VE TİC.
A.Ş.
ANTALYA
KEPEZLER
MERMER
AKARYAKIT
MAD.TARIM
İNŞ.TİC.PAZ.VE
SAN.LTD.ŞTİ
KASAPOĞLU MAD.
MER. İHR. İTH.
NAK. TİC. LTD. ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
154
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ANTALYA ASFALTI 6. KM
BUCAK / BURDUR
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
16.05.2008
16.05.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
11.07.2006
11.07.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
CİHADİYE MAH.SERİK
CAD.NO:49
PINARLI/ANTALYA
17.10.2008
17.10.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
14.09.2010
14.09.2020
Normal
Yürüyor
MUSALLA BAĞLARI
MAH.TURGUT REİS SOK.
NO:41 SELÇUKLU /
KONYA
ORGANİZE SAN. BÖLGESİ
BEYŞEHİR / KONYA
11.04.2006
11.04.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
11.02.2005
11.02.2015
Normal
Yürüyor
CİHADİYE MAH.SERİK
CAD.NO:49
PINARLI/ANTALYA
14.09.2010
14.09.2020
Normal
Yürüyor
ORGANİZE SAN. BÖL.
BAYAVŞAR MEVKİİ
BEYŞEHİR / KONYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
05.01.2011
05.01.2021
Faaliyetleri
Durduruldu
20.11.2009
20.11.2019
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BEYŞEHİR
2489384
61403
247,5
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3242029
20100
1293
84
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BOZKIR
2561668
70717
250
İşletme
II-B GRUP
Mermer
GANİMER
MERMER İNŞAAT
NAKLİYAT
SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞT.
KASAPOĞLU MAD.
MER. İHR. İTH.
NAK. TİC. LTD. ŞTİ.
İSA AKSÖZ
BOZKIR
3097786
73515
98,88
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ALİ ENHOŞ
BOZKIR
2517219
65302
250
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BOZKIR
3193125
20080
9440
99,88
İşletme
II-B GRUP
Mermer
DEREBUCAK 3252577
20110
0076
99,08
İşletme
II-B GRUP
Mermer
KOMMERSAN
KOMBASSAN
MERMER MADEN
İŞL. SAN. VE TİC.
A.Ş.
KOMMERSAN
KOMBASSAN
MERMER MADEN
İŞL. SAN. VE TİC.
A.Ş.
ESK GRANİT MER.
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ILGIN
2142595
22066
248,0
6
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ILGIN
3159259
20080
0160
96
İşletme
II-B GRUP
Mermer
KULU
2490436
61679
98,83
İşletme
II-B GRUP
Mermer
ÇAVMER ÇAVDAR
MER.MAD.
İNŞ.SAN.A.Ş
ADNAN DEMİREL
TURKSTONE
MADENCİLİK
ÜRETİM SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
155
ANTALYA ASFALTI 6. KM
BUCAK / BURDUR
11.07.2006
11.07.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
ORGANİZE SAN. BÖL.
BAYAVŞAR MEVKİİ
BEYŞEHİR / KONYA
HAVZAN MAH. YENİ
SANTRAL ELEKTRİK
CAD. 15/9 MERAM /
KONYA
A.PAZARCI CAD.FEVZİ
PAŞA CAD.1042. SOK.
NO:9 MANAVGAT /
ANTALYA
BİRİKETÇİLER SANAYİ
SİTESİ UMURLU SOK.
NO:19 KONYA
10.01.2012
10.01.2022
Normal
Yürüyor
19.02.2008
19.02.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
17.03.2006
17.03.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
22.06.2010
22.06.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
BİRİKETÇİLER SANAYİ
SİTESİ UMURLU SOK.
NO:19 KONYA
12.11.2010
12.11.2020
Normal
Yürüyor
MERKEZ MAH. ATATÜRK
CAD. NO:147/B
ALİBEYKÖY EYÜP /
İSTANBUL
DOĞRUGÖZ KASABASI
SANAYİ BÖLGESİ
AKŞEHİR / KONYA
MERMER SANAYİ
BÖLGESİ İSCEHİSAR /
AFYONKARAHİSAR
ESENTEPE BÜYÜKDERE
CAD. YONCA APT. NO:151
D.39 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ
/ İSTANBUL
12.08.2011
12.08.2021
Normal
Yürüyor
17.09.2002
17.09.2012
Faaliyetleri
Durduruldu
21.07.2009
21.07.2019
Normal
Yürüyor
09.11.2006
09.11.2016
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERKEZ
3191381
20080
8648
100
İşletme
II-B GRUP
Mermer
MERKEZ
2173775
24849
250
İşletme
II-B GRUP
Mermer
MERKEZ
2573088
71536
198,1
6
İşletme
II-B GRUP
Mermer
MERKEZ
2195149
26794
175
İşletme
II-B GRUP
Mermer
MERKEZ
2046717
14914
64,71
İşletme
II-B GRUP
Mermer
SELÇUKLU
3199297
20081
0204
53,49
İşletme
II-B GRUP
Mermer
TUZLUKÇU
2484293
60601
92,78
İşletme
II-B GRUP
Mermer
BEYŞEHİR
3079721
73305
52,37
İşletme
II-B GRUP
Traverten
BEYŞEHİR
2486602
61931
112,9
7
İşletme
II-B GRUP
Traverten
ADNAN ÖZEREN
BEYŞEHİR
2486611
61930
223,4
4
İşletme
II-B GRUP
Traverten
ADNAN ÖZEREN
CİHANBEYLİ 2331682
43232
200
İşletme
II-B GRUP
Traverten
SEYİT
KÜÇÜKBEZİRCİ
DERBENT
20090
4567
48
İşletme
II-B GRUP
Traverten
EMT MER. GIDA
TAR. HAY. TUR.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
2201087
KAYISER
MADENCİLİK
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YESA
MER.MAD.VE
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEVİM BİRSEN
ÇELİK
KOMMERSAN
KOMBASSAN
MERMER MADEN
İŞL. SAN. VE TİC.
A.Ş.
SELMER İNŞ. HAY.
MER. MAD. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
REİSOĞLU MER.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
TEKNOMER TURZ.
TAR. MAD. İNŞ.
TİC. LTD. ŞTİ.
156
BABALIK MAH. KEMERLİ
ÇARŞISI B BLOK
KAT:6/607 SELÇUKLU /
KONYA
ALAATTİN BULVARI
MIHOĞLU İŞHANI N:4
K:1/103 KONYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
MİLLET CAD.FERİTPAŞA
APT.NO=98 K.4 D:10
KONYA
BİRİKETÇİLER SANAYİ
SİTESİ UMURLU SOK.
NO:19 KONYA
14.12.2010
14.12.2020
Normal
Yürüyor
21.01.2004
21.01.2014
Faaliyetleri
Durduruldu
26.06.2009
26.06.2019
Normal
Yürüyor
24.08.2004
24.08.2007
Normal
Yürüyor
28.03.2006
28.03.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
1. ORG. SAN. ATABEY
SOK. NO:14 SELÇUKLU /
KONYA
ANKARA KARAYOLU
ÜZERİ 22. KM İSCEHİSAR
/ AFYONKARAHİSAR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1501 ADA 3-5-6
PARSEL BUCAK /
BURDUR
TALATPAŞA MH.
TANYELI SK. NO:12/7
KAĞITHANE / İSTANBUL
TALATPAŞA MH.
TANYELI SK. NO:12/7
KAĞITHANE / İSTANBUL
NALÇACI
CAD.YEŞİLMERCAN
SİTESİ ALTI NO:2/6
KONYA
AFYON-ANKARA
KARAYOLU ÜZERİ 23.
KM. İSCEHİSAR /
AFYONKARAHİSAR
20.03.2009
20.03.2019
Normal
Yürüyor
13.11.2006
13.11.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
11.02.2005
11.02.2015
Faaliyetleri
Durduruldu
11.02.2005
11.02.2015
Faaliyetleri
Durduruldu
11.02.2005
11.02.2015
Normal
Yürüyor
17.04.2003
17.04.2013
Faaliyetleri
Durduruldu
26.11.2012
26.11.2022
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
DERBENT
3116651
20069
320
80,11
İşletme
II-B GRUP
Traverten
LÜTFİ TAKAVCI
MERMER MADEN
İTHALAT İHRACAT
TAAHHÜT SAN. VE
TİC. A.Ş.
BİMEKS
MADENCİLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
EREĞLİ
1115239
58539
12,48
İşletme
II-B GRUP
Traverten
EREĞLİ
2142734
24814
171,6
4
İşletme
II-B GRUP
Traverten
BİMEKS
MADENCİLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
GÜNEYSINIR 2382831
49466
248,7
5
İşletme
II-B GRUP
Traverten
HADİM
2349588
69074
200
İşletme
II-B GRUP
Traverten
MESE
MAD.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ECE MERMER
TURİZM SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
HADİM
2452699
57208
74,33
İşletme
II-B GRUP
Traverten
CELAL AKGÜL
MERKEZ
1115299
6416
5,94
İşletme
II-B GRUP
Traverten
MERKEZ
2061571
8448
38,66
İşletme
II-B GRUP
Traverten
MERKEZ
2479175
60262
199,3
1
İşletme
II-B GRUP
Traverten
MERKEZ
2037161
12967
50,68
İşletme
II-B GRUP
Traverten
MERKEZ
2259375
35265
242,6
5
İşletme
II-B GRUP
Traverten
SEYDİŞEHİR
3100486
20061
1568
100
İşletme
II-B GRUP
Traverten
ÖZMER SUNİ VE
TABİİ MER. SAN.
VE TİC. A.Ş.
SADAKAT
MAD.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
NATURA
MER.MAD.İNŞ.SAN
. VE TİC.A.Ş.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TRAMER
MER.NAK. SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
KASAPOĞLU MAD.
MER. İHR. İTH.
NAK. TİC. LTD. ŞTİ.
157
HACI ARMAĞAN MAH.
CUMA CAMİİ SOK. NO:28
BEYŞEHİR / KONYA
05.06.2009
05.06.2019
Normal
Yürüyor
NİŞANTAŞI
MAH.SADABAT
SOK.NO:13/B-3
SELÇUKLU / KONYA
NİŞANTAŞI
MAH.SADABAT
SOK.NO:13/B-3
SELÇUKLU / KONYA
SÜMER MAH.AKÇEŞME
CAD.NO:46 DENİZLİ
23.08.2006
23.08.2016
Faaliyetleri
Durduruldu
12.11.1997
12.11.2007
Normal
Yürüyor
28.08.2011
28.08.2021
Normal
Yürüyor
ORGANİZE SANAYİİ
BÖLGESİ HONAZ YOLU
ÜZERİ 100. METRE
HONAZ / DENİZLİ
SEĞMENLER MAH. 9.
SOK. NO:37/2 YÜREĞİR /
ADANA
İSTANBUL YOLU 38 KM
KAZAN / ANKARA
26.06.2009
26.06.2019
Normal
Yürüyor
13.07.2005
13.07.2015
Faaliyetleri
Durduruldu
29.01.2007
29.01.2017
Normal
Yürüyor
TATLICAK MAH.EREĞLİ
YOLU 6.KM KONYA
09.11.2004
10.11.2014
Normal
Yürüyor
ORGANİZE
SAN.BÖL.2.CAD.9.SOK.
NO:2 AFYONKARAHİSAR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SAN.BÖLGESİ
BUDAKÖZÜ SOK.NO:2
KONYA
ORGANİZE SAN. BÖL.
BAYAVŞAR MEVKİİ
BEYŞEHİR / KONYA
28.09.2005
28.09.2015
Normal
Yürüyor
03.01.2003
03.01.2013
Faaliyetleri
Durduruldu
02.04.2011
02.04.2021
Normal
Yürüyor
07.05.2008
07.05.2018
Faaliyetleri
Durduruldu
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SEYDİŞEHİR
3133440
20070
2362
71,9
İşletme
II-B GRUP
Traverten
LÜTFİ TAKAVCI
MERMER MADEN
İTHALAT İHRACAT
TAAHHÜT SAN. VE
TİC. A.Ş.
MAKRO MAD.
NAKL. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
LÜTFİ TAKAVCI
MERMER MADEN
İTHALAT İHRACAT
TAAHHÜT SAN. VE
TİC. A.Ş.
TEKNOMER TURZ.
TAR. MAD. İNŞ.
TİC. LTD. ŞTİ.
SEYDİŞEHİR
2032267
69310
225
İşletme
II-B GRUP
Traverten
SEYDİŞEHİR
3101445
20061
1716
70,81
İşletme
II-B GRUP
Traverten
SEYDİŞEHİR
3101442
20061
1870
76,2
İşletme
II-B GRUP
Traverten
SEYDİŞEHİR
3248871
78369
79,33
İşletme
II-B GRUP
Traverten
AKÖREN
3149298
20070
8787
99,36
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068106
20054
764
99,91
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
2517289
65196
186,2
5
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068083
20054
766
100
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
LÜTFİ TAKAVCI
MERMER MADEN
İTHALAT İHRACAT
TAAHHÜT SAN. VE
TİC. A.Ş.
MEHMET EMİN
KABAKCI
158
HACI ARMAĞAN MAH.
CUMA CAMİİ SOK. NO:28
BEYŞEHİR / KONYA
28.06.2010
28.06.2020
Normal
Yürüyor
SEYDİKÖY NO:278
BUCAK / BURDUR
08.12.2006
08.12.2016
Normal
Yürüyor
HACI ARMAĞAN MAH.
CUMA CAMİİ SOK. NO:28
BEYŞEHİR / KONYA
14.05.2009
14.05.2019
Normal
Yürüyor
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1501 ADA 3-5-6
PARSEL BUCAK /
BURDUR
HACI ARMAĞAN MAH.
CUMA CAMİİ SOK. NO:28
BEYŞEHİR / KONYA
15.05.2007
15.05.2017
Normal
Yürüyor
09.07.2010
09.07.2020
Normal
Yürüyor
TATLICAK
MAH.BİRİKETÇİLER
SANAYİ ULUAĞAÇ
SOK.NO:17 KONYA
KONYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
08.03.2012
08.03.2022
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
20.04.2010
20.04.2020
Normal
Yürüyor
14.10.2010
14.10.2020
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BEYŞEHİR
3068090
20054
760
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3069603
20055
468
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3054618
20050
556
98,89
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3069622
20055
483
93,79
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3076398
20058
113
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3076403
20058
110
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068087
20054
736
100
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068088
20054
735
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068100
20054
741
82,25
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3077563
20057
991
91,49
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3104958
20061
1629
38,68
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NEJDET KEPEZ
159
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
CİHADİYE MAH. SERİK
CAD. NO:49 PINARLI
AKSU ANTALYA
22.10.2010
22.10.2020
Normal
Yürüyor
07.05.2010
07.05.2020
Normal
Yürüyor
17.08.2010
17.08.2020
Normal
Yürüyor
16.04.2010
16.04.2020
Normal
Yürüyor
15.02.2011
15.02.2021
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
26.06.2012
26.06.2022
Normal
Yürüyor
22.06.2012
22.06.2022
Normal
Yürüyor
11.11.2010
11.11.2020
Normal
Yürüyor
19.01.2010
19.01.2020
Normal
Yürüyor
09.03.2011
09.03.2021
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BEYŞEHİR
3069605
20055
480
27,9
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3073703
20056
602
96,08
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3144550
20070
6151
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068292
20054
847
57,74
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3054619
20050
555
97,82
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068099
20054
763
100
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068098
20054
757
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3069612
20055
450
88,34
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3076397
20057
860
93,75
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068093
20054
745
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3069604
20055
481
100
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
YUSUF ÜRESİN
SAPPHİRE
ARTSTONE
MERMER MADEN
TARIM TURİZM
SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
160
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ATATÜRK CAD. NO:384
KAT:1/2 ALSANCAK
İZMİR
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
GÜRSU MAH. 304. SOK.
VİLLA TOPALOĞLU
NO:6/1 KONYAALTI /
ANTALYA
07.05.2010
07.05.2020
Normal
Yürüyor
07.05.2010
07.05.2020
Normal
Yürüyor
05.06.2012
05.06.2022
Normal
Yürüyor
22.10.2010
22.10.2020
Normal
Yürüyor
17.08.2010
17.08.2020
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
14.10.2010
14.10.2020
Normal
Yürüyor
17.08.2010
17.08.2020
Normal
Yürüyor
22.10.2010
22.10.2020
Normal
Yürüyor
07.05.2010
07.05.2020
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BEYŞEHİR
3273553
20110
1139
97,09
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3054651
20050
549
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
2575836
72069
182,5
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
2521905
65753
244,5
6
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3054650
20050
550
99,37
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
2517276
65197
191,2
5
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3076356
20057
840
99
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3069606
20055
479
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068097
20054
761
100
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3146334
20070
7077
99,06
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068102
20054
762
52,5
İşletme
II-B GRUP
LÜTFİ TAKAVCI
MERMER MADEN
İTHALAT İHRACAT
TAAHHÜT SAN. VE
TİC. A.Ş.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SAPPHİRE
ARTSTONE
MERMER MADEN
TARIM TURİZM
SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
KEFELİ MERMER
GRANİT SAN. VE
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
161
HACI ARMAĞAN MAH.
CUMA CAMİİ SOK. NO:28
BEYŞEHİR / KONYA
17.12.2012
17.12.2022
Normal
Yürüyor
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
GÜRSU MAH. 304. SOK.
VİLLA TOPALOĞLU
NO:6/1 KONYAALTI /
ANTALYA
17.08.2010
17.08.2020
Normal
Yürüyor
19.10.2010
19.10.2020
Normal
Yürüyor
12.11.2010
12.11.2020
Normal
Yürüyor
22.10.2010
22.10.2020
Normal
Yürüyor
20.04.2010
20.04.2020
Normal
Yürüyor
27.01.2011
27.01.2021
Normal
Yürüyor
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
MERKEZ MAH. ATATÜRK
CAD. NO:133 EYÜP /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
07.05.2010
07.05.2020
Normal
Yürüyor
13.03.2012
13.03.2022
Normal
Yürüyor
11.05.2011
11.05.2021
Normal
Yürüyor
17.08.2010
17.08.2020
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BEYŞEHİR
3068101
20054
758
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068091
20054
756
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068085
20054
743
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068082
20054
738
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3058765
20061
1473
75
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
2517261
65198
153,7
5
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3056624
20051
002
96,21
İşletme
II-B GRUP
BEYŞEHİR
3068084
20054
753
100
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068104
20054
765
100
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BEYŞEHİR
3068105
20054
759
99,5
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
162
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
22.10.2010
22.10.2020
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
22.10.2010
22.10.2020
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Normal
Yürüyor
24.01.2012
24.01.2022
Normal
Yürüyor
20.04.2010
20.04.2020
Normal
Yürüyor
17.10.2008
17.10.2018
Normal
Yürüyor
14.10.2010
14.10.2020
Normal
Yürüyor
14.10.2010
14.10.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
17.01.2012
17.01.2022
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
BEYŞEHİR
3068433
20054
921
59,86
İşletme
II-B GRUP
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
BOZKIR
3235695
20090
4862
99,94
İşletme
II-B GRUP
RUHİ ARDA EREN
DEREBUCAK 3247627
20100
3810
99,73
İşletme
II-B GRUP
DEREBUCAK 3068108
20054
737
66,65
İşletme
II-B GRUP
HÜRMAR
DOĞALTAŞ MAD.
MÜH. TURZ. İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
DEREBUCAK 3105510
20064
741
100
İşletme
II-B GRUP
DEREBUCAK 3108791
20066
739
100
İşletme
II-B GRUP
HÜYÜK
2546862
68127
150
İşletme
II-B GRUP
KULU
3248514
78307
99,94
İşletme
II-B GRUP
KULU
3237616
20090
6165
98,62
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAN MADENCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇİLLER
MER.MAD.İNŞ.MO
BİLYA SAN.VE
TİC.A.Ş.
İNCİTAŞ MAD. İNŞ.
TURZ. NAK. SAN.
TİC. LTD.ŞTİ.
ZÜLKÜF
TÜRKMEN
163
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
YENİKALE MAH. BARAN
SOK. NO:50/5 NARLIDERE
/ İZMİR
HUNAT MAH. ŞİMŞEK
SOK. PINAR İŞ MERKEZİ
NO:3/A KAT:3 MELİKGAZİ
/ KAYSERİ
17.01.2012
17.01.2022
Normal
Yürüyor
17.12.2012
17.12.2022
Normal
Yürüyor
11.05.2011
11.05.2021
Normal
Yürüyor
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
BARBOROS BULV.
MORBASAN SOK. KOZA
İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:14 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
İNCİLİPINAR MAH. 4.SOK.
HACIBEY İŞMRK. 1/3
ŞEHİTKAMİL /
GAZİANTEP
YURTBEY MH. TAŞ FAB.
SERPMELERİ 6 ADA 1
PARSEL NO:7 GÖLBAŞI /
ANKARA
GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ
KARŞISI NO:24 GÖLBAŞI /
ANKARA
06.08.2012
06.08.2022
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
17.01.2012
17.01.2022
Normal
Yürüyor
12.08.2009
12.08.2019
Normal
Yürüyor
06.07.2010
06.07.2020
Normal
Yürüyor
24.02.2012
24.02.2022
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
KULU
3121655
20061
0619
92,5
İşletme
II-B GRUP
ZÜLKÜF
TÜRKMEN
KULU
3101376
20062
988
100
İşletme
II-B GRUP
ZİLFİKAR
KARAASLANOĞLU
MERAM
3245359
20100
2886
100
İşletme
II-B GRUP
LORAS MAD. İŞL.
PETR. ÜR. NAKL.
SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ
2572784
71535
250
İşletme
II-B GRUP
MERKEZ
2570521
71546
217,2
İşletme
II-B GRUP
SEYDİŞEHİR
3101444
20061
1529
69,81
İşletme
II-B GRUP
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TEKNOMER TURZ.
TAR. MAD. İNŞ.
TİC. LTD. ŞTİ.
SEYDİŞEHİR
3100487
20061
1569
100
İşletme
II-B GRUP
CİHANBEYLİ 1156277
62768
2599,
82
İşletme
III. GRUP
Göl Tuzu
(Sodyum
Klorür)
CİHANBEYLİ MAD.
TUZ NAK. KİMYA
SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ
2649019
20055
214
1925
İşletme
IV. GRUP
Altın
ESAN ECZACIBAŞI
ENDÜSTRİYEL
HAMMADDELER
SAN. VE TİC. A.Ş.
SEYDİŞEHİR
1148144
10750
737
İşletme
IV. GRUP
Alüminyum
ETİ ALÜMİNYUM
A.Ş.
SEYDİŞEHİR
1153214
33919
2377,
85
İşletme
IV. GRUP
Alüminyum
ETİ ALÜMİNYUM
A.Ş.
TEKNOMER TURZ.
TAR. MAD. İNŞ.
TİC. LTD. ŞTİ.
164
GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ
KARŞISI NO:24 GÖLBAŞI /
ANKARA
YAĞLIPINAR MEVKİİ
UYDU KAVŞAĞI
GÖLBAŞI / ANKARA
HOROZLUHAN MAH.
YENİ İSTANBUL CAD.
NO:90 SELÇUKLU /
KONYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1. CADDE NO:17
DÖŞEMEALTI ANTALYA
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1501 ADA 3-5-6
PARSEL BUCAK /
BURDUR
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 1501 ADA 3-5-6
PARSEL BUCAK /
BURDUR
KÖPRÜBAŞI MAH.
ANKARA KONYA CAD.
ÜÇLEROĞLU İŞHANI
NO.102/A CİHANBEYLİ /
KONYA
İSTANBUL DERİ
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ KAZLIÇEŞME
CAD. NO:35 G-5 ÖZEL
PARSEL TUZLA /
İSTANBUL
SEYDİŞEHİR / KONYA
10.08.2010
10.08.2020
Normal
Yürüyor
20.11.2009
20.11.2019
Normal
Yürüyor
01.10.2010
01.10.2020
Normal
Yürüyor
03.04.2009
03.04.2019
Normal
Yürüyor
03.04.2009
03.04.2019
Normal
Yürüyor
29.04.2011
29.04.2021
Normal
Yürüyor
29.04.2011
29.04.2021
Normal
Yürüyor
21.01.2003
21.01.2032
Normal
Yürüyor
21.10.2010
21.10.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
10.09.2012
10.09.2022
Geçici Tatil
SEYDİŞEHİR / KONYA
15.05.1987
17.05.2027
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SEYDİŞEHİR
1147837
17496
615,4
1
İşletme
IV. GRUP
Alüminyum
ETİ ALÜMİNYUM
A.Ş.
SEYDİŞEHİR / KONYA
19.12.2003
19.12.2013
Normal
Yürüyor
AKŞEHİR
2558757
70628
882,2
İşletme
IV. GRUP
Barit
BARAS MADEN
LİMİTED ŞİRKETİ
15.07.2009
15.07.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
BEYŞEHİR
1050243
4614
1246,
32
İşletme
IV. GRUP
Barit
GM MAD. VE
KİMYA SAN. DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ.
01.11.2010
01.11.2020
Normal
Yürüyor
BEYŞEHİR
1019971
1424
4758,
17
İşletme
IV. GRUP
Barit
25.08.2002
25.08.2012
Normal
Yürüyor
HÜYÜK
1049559
2099
1979,
75
İşletme
IV. GRUP
Barit
ADO MADENCİLİK
ELEKTRİK ÜRETİM
SAN. VE TİC. A.Ş.
BAŞER MADEN
SAN.TİC.A.Ş.
DEĞİRMEN YOLU CAD.
BİRMAN İŞ MERKEZİ
NO:11/5 ODA NO:2
İÇERENKÖY KADIKÖY /
İSTANBUL
İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU
CAD. İSTANBUL PLAZA
NO:107 B/BLOK KAT:5
NO:21/C ÜMRANİYE /
İSTANBUL
UNCALI MAH. HÜRRİYET
CAD. NO:495 ANTALYA
14.04.2012
14.04.2022
Normal
Yürüyor
BOZKIR
2568616
71254
1200
İşletme
IV. GRUP
Çinko
MOLLA YUSUF
MAHALLESİ HÜRRİYET
CADDESİ NO:495
ANTALYA
M. FEVZİ ÇAKMAK CAD.
PAOLA APT. NO.53/1
İSKENDERUN / HATAY
27.11.2007
27.11.2017
Faaliyetleri
Durduruldu
BOZKIR
2564392
70940
1199,
84
İşletme
IV. GRUP
Çinko+Kurş
un
M. FEVZİ ÇAKMAK CAD.
PAOLA APT. NO.53/1
İSKENDERUN / HATAY
27.11.2007
27.11.2017
Faaliyetleri
Durduruldu
DOĞANHİSAR
3052787
20050
059
80,46
İşletme
IV. GRUP
Demir
07.05.2010
07.05.2020
Normal
Yürüyor
DOĞANHİSAR
2310599
20062
648
955,4
4
İşletme
IV. GRUP
Demir
16.06.2010
16.06.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
MERKEZ
2293821
39213
1254,
47
İşletme
IV. GRUP
Kaolen
HARMAN MH. İSMET
PAŞA BULVARI NO:122
DOĞANHİSAR / KONYA
BABALIK MAH. YAPICI İŞ
MERKEZİ C BLOK NO:205
SELÇUKLU / KONYA
ÖZVEREN SOK. NO:33/7
DEMİRTEPE ÇANKAYA /
ANKARA
16.07.2004
16.07.2014
Normal
Yürüyor
DOĞANHİSAR
1018274
10399
306,0
7
İşletme
IV. GRUP
Kaolen ,
Kuvars
PERPA TİCARET
MERKEZİ KAT 27 NO:1192
OKMEYDANI ŞİŞLİ /
İSTANBUL
11.11.2012
11.11.2022
Normal
Yürüyor
TÜRKO MAD. NAK.
MÜH. TURZ. İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
TÜRKO MAD. NAK.
MÜH. TURZ. İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
RAHMİ BAŞTOKLU
ÇAMTAŞ İNŞ.
MAD. DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.
İMECE
MÜHENDİSLİK
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
METİN CANBULAT
165
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
DOĞANHİSAR
1099752
58251
417,8
İşletme
IV. GRUP
Karışım Kili
RAHMİ BAŞTOKLU
HARMAN MH. İSMET
PAŞA BULVARI NO:122
DOĞANHİSAR / KONYA
KIZILIRMAK SOK. NO:4/3
ÇANKAYA / ANKARA
28.06.2010
28.06.2020
Normal
Yürüyor
CİHANBEYLİ 3281065
20120
0133
1945,
43
İşletme
IV. GRUP
Kaya Tuzu
(Halit)
DOĞANHİSAR
1025088
8110
1792,
84
İşletme
IV. GRUP
Kil
AKŞEHİR
1022281
68937
1069,
43
İşletme
IV. GRUP
Kömür
BEYŞEHİR
2258896
35105
709,4
4
İşletme
IV. GRUP
Kömür
SELTAŞ ALÇI
HARÇ VE MAD.
SAN. TİC. A.Ş
TOKLUOĞLU
MADENCİLİK
DOĞANHİSAR KİL
İŞL.SAN.TİC.LTD.Ş
Tİ.
KONYA ŞEKER
SANAYİ VE
TİC.A.Ş.
ETİ ALÜMİNYUM
A.Ş.
15.04.2013
15.04.2023
Normal
Yürüyor
HARMAN MAH. MEHMET
BAŞTOKLU SOK. 1/4
DOĞANHİSAR / KONYA
24.11.2008
24.11.2018
Normal
Yürüyor
BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ
NO:47 KONYA
03.12.2009
03.12.2019
Normal
Yürüyor
SEYDİŞEHİR / KONYA
23.12.2010
23.12.2020
Geçici Tatil
BEYŞEHİR
2249345
34035
1949,
68
İşletme
IV. GRUP
Kömür
ETİ ALÜMİNYUM
A.Ş.
SEYDİŞEHİR / KONYA
21.01.2010
21.01.2020
Normal
Yürüyor
ILGIN
2555539
69790
3351,
46
İşletme
IV. GRUP
Kömür
UYAR
MADENCİLİK
ENERJİ SAĞLIK
TURZ. İNŞ. MAK.
MÜH. OTO SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.
T.K.İ KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DİMİN MAD. SAN.
VE TİC. A.Ş.
2. SELANİK CAD.
KARAPINAR APT. NO:53/8
KIZILAY ÇANKAYA /
ANKARA
16.03.2010
16.03.2020
Normal
Yürüyor
ILGIN
2575545
71666
1569,
49
İşletme
IV. GRUP
Kömür (
Linyit vs.)
HİPODROM CAD. NO:12
PK:06330 YENİMAHALLE /
ANKARA
AYDIN ARSLAN BULVARI
AYDINKENT ŞELALE
EVLERİ 1. BLOK NO:28
K:2 NO:2 DİYARBAKIR
YARIMCA BELEDİYESİ
BİNGÖL KARAYOLU 55.
KM. KOVANCILAR /
ELAZIĞ
YARIMCA BELEDİYESİ
BİNGÖL KARAYOLU 55.
KM. KOVANCILAR /
ELAZIĞ
20.05.2005
20.05.2015
Normal
Yürüyor
BEYŞEHİR
3135508
20070
3350
1464,
65
İşletme
IV. GRUP
Krom
29.01.2008
29.01.2018
Normal
Yürüyor
DEREBUCAK 3145033
20070
6012
1521
İşletme
IV. GRUP
Krom
YILKROM MAD.
VE ENERJİ. YAT.
TİC. SAN. A.Ş.
22.03.2012
22.03.2022
Normal
Yürüyor
DEREBUCAK 3128963
20070
0435
1550
İşletme
IV. GRUP
Krom
YILKROM MAD.
VE ENERJİ. YAT.
TİC. SAN. A.Ş.
30.03.2012
30.03.2022
Normal
Yürüyor
166
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
EREĞLİ
1050546
20057
369
1915,
51
İşletme
IV. GRUP
Krom
KİLİKYA MAD.
İNŞ. NAKL. PETR.
TURZ. İTH. İHR.
PAZ. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
KOYUNCU MAD.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
SELÇUKLU
3068141
20054
452
597,9
4
İşletme
IV. GRUP
Kurşun+Çin
ko
CİHANBEYLİ 1025988
10528
527,8
5
İşletme
IV. GRUP
Kuvars
HÜSEYİN
YETİŞMİŞ
BEYŞEHİR
2441991
55999
1867,
41
İşletme
IV. GRUP
Leonardit
ILGIN
1016178
2444
1865,
42
İşletme
IV. GRUP
Maden
Kömürü
MEDÜZ
MADENCİLİK VE
İMALAT SAN. TİC.
A.Ş.
KONYA ILGIN
ELEKTRİK ÜRETİM
SAN.VE TİC.A.Ş
ILGIN
1016665
1247
5649,
65
İşletme
IV. GRUP
Maden
Kömürü
MERKEZ
1096897
35535
5002,
6
İşletme
IV. GRUP
Maden
Kömürü
ÇUMRA
2431004
54921
337,5
İşletme
IV. GRUP
Manganez
GÜNEYSINIR 3177849
20080
9717
557,1
6
İşletme
IV. GRUP
Manganez
KARATAY
3146855
20070
7368
456,2
5
İşletme
IV. GRUP
Manganez
EPAS MAD.SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÇUMRA
1149167
12236
10337
,37
İşletme
IV. GRUP
Manyezit
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
T.K.İ KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
T.K.İ KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ALTUN
MAD.SAN.VE
TİC.A.Ş.
MİKO MAD. PET.
ÜRN. İNŞ. NAK.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
167
ŞEVKİYE MAH. GÜNERİ
CAD. NO:148 KOZAN /
ADANA
23.06.2009
23.06.2019
Faaliyetleri
Durduruldu
ESENYURT MAH.
ERCİYES BULVARI
NO:112/2 MELİKGAZİ /
KAYSERİ
DR.ZİYA BARLAS MAH.
GAZANFER SOK. NO:21
MERAM / KONYA
BURHANİYE MAH. NURİ
BEY CAD. UZUNYOL
SOKAK NO.11/1
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
SÖĞÜTÖZÜ CAD. SİM
SÖĞÜTÖZÜ İŞ MERKEZİ
NO: 14/D BEŞTEPELER
YENİMAHALLE /
ANKARA
HİPODROM CAD. NO:12
PK:06330 YENİMAHALLE /
ANKARA
HİPODROM CAD. NO:12
PK:06330 YENİMAHALLE /
ANKARA
POSTAHANE
MAH.MANASTIR YOLU
NO:8 TUZLA / İSTANBUL
NİŞANTAŞI MAH.
DR.HULUSİ BAYBAL
CAD. SEFA İŞ MERKEZİ
NO:28 KAT:1/101
SELÇUKLU / KONYA
SANCAKTEPE MAH.3/1A
SOK. NO:1 BAĞCILAR /
İSTANBUL
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
11.03.2009
11.03.2019
Normal
Yürüyor
22.01.2012
22.01.2017
Normal
Yürüyor
24.06.2008
24.06.2018
Normal
Yürüyor
04.03.2001
04.03.2043
Geçici Tatil
01.07.2007
01.07.2017
Geçici Tatil
15.07.2011
15.07.2016
Normal
Yürüyor
26.04.2002
26.04.2012
Faaliyetleri
Durduruldu
12.05.2010
12.05.2020
Normal
Yürüyor
11.02.2010
11.02.2020
Normal
Yürüyor
20.01.2011
20.01.2021
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERKEZ
1149116
12231
2185,
27
İşletme
IV. GRUP
Manyezit
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
ANADOLU
REFRAKTER
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
KİM MEHMET
EMİN KOCAMAN
İNŞ. MÜH. MAD.
TAAH. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
AKTUĞ İNŞ.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
22.01.2008
22.01.2018
Normal
Yürüyor
MERKEZ
1060526
1598
1343,
12
İşletme
IV. GRUP
Manyezit
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
09.03.2007
09.03.2017
Normal
Yürüyor
MERKEZ
1147981
12248
2989,
69
İşletme
IV. GRUP
Manyezit
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
13.01.2008
13.01.2018
Normal
Yürüyor
YUNAK
1147867
12243
11609
,42
İşletme
IV. GRUP
Manyezit
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
13.01.2011
13.01.2021
Normal
Yürüyor
DEREBUCAK 2285228
37836
810
İşletme
IV. GRUP
Olivin
UĞUR MUMCU CAD.
NO:61/2 GAZİ OSMAN
PAŞA ÇANKAYA /
ANKARA
YAPICI İŞMERKEZİ C
BLOK NO:308 SELÇUKLU
/ KONYA
24.03.2003
25.03.2013
Faaliyetleri
Durduruldu
BEYŞEHİR
3099876
20061
1265
1819,
92
İşletme
IV. GRUP
Pomza
17.12.2010
17.12.2020
Normal
Yürüyor
MERKEZ
2134575
23622
1600
İşletme
IV. GRUP
Pomza
ADLİYE BUL.ALİ EMRE
APT.KAT:3 NO:1 KONYA
12.04.1999
13.04.2009
Faaliyetleri
Durduruldu
MERKEZ
1010368
15406
2194,
11
İşletme
IV. GRUP
Pomza
HÜSEYİN
YETİŞMİŞ
22.02.2003
22.02.2013
Normal
Yürüyor
IV. GRUP
Pomza
HÜSEYİN
YETİŞMİŞ
08.02.2000
08.02.2010
Faaliyetleri
Durduruldu
İşletme
IV. GRUP
Pomza
22.03.2011
22.03.2021
Normal
Yürüyor
İşletme
IV. GRUP
YAVUZLAR
SARRAFÇILIK
MAD.SAN.LTD.ŞTİ.
TEKNO
MADENCİLİK
NAKLİYAT
İNŞAAT EMLAK
SAN. VE TİC. LTD.
DR.ZİYA BARLAS MAH.
GAZANFER SOK. NO:21
MERAM / KONYA
DR.ZİYA BARLAS MAH.
GAZANFER SOK. NO:21
MERAM / KONYA
BELEDİYE PASAJI
KARŞISI NO:3 BOZKIR /
KONYA
MELİKŞAH MAHALLESİ
SANCAKTAR CADDESİ
NO:26/1 MERAM / KONYA
MERKEZ
1024566
5717
1853,
48
İşletme
SEYDİŞEHİR
2338279
44438
898,2
1
AKÖREN
2524733
65829
3935,
51
23.07.2013
23.07.2023
Normal
Yürüyor
168
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ŞTİ.
AKŞEHİR
3081209
20060
211
400
İşletme
IV. GRUP
CBB MİNERAL
KİMYA PLASTİK
BOYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
ERTAŞ
İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE
SAN.LTD.ŞTİ.
BEYŞEHİR
1050534
20068
838
1477,
54
İşletme
IV. GRUP
BEYŞEHİR
1131703
25334
302,3
4
İşletme
IV. GRUP
BEYŞEHİR
3238383
20090
6231
1872,
6
İşletme
IV. GRUP
BEYŞEHİR
3071220
20055
988
1116,
42
İşletme
IV. GRUP
STRATEX MAD.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
BOZKIR
3089162
20060
502
1000
İşletme
IV. GRUP
ÇELTİK
3244876
20100
2375
92,75
İşletme
IV. GRUP
CBB MİNERAL
KİMYA PLASTİK
BOYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
MEHMET NURİ
ÖZÜDOĞRU
ÇELTİK
3244879
20100
2376
146,2
5
İşletme
IV. GRUP
MEHMET NURİ
ÖZÜDOĞRU
ÇUMRA
2305344
68254
804,7
8
İşletme
IV. GRUP
TEKNO
MADENCİLİK
NAKLİYAT
İNŞAAT EMLAK
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
T.K.İ KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ERTAŞ
İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE
SAN.LTD.ŞTİ.
169
ÇAMLICA BULVAR
SİTESİ 2494 SOKAK A
BLOK 1 KAT:4 DAİRE:20
ÜMİTKÖY ÇANKAYA /
ANKARA
GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK BULVARI
ACIPAYAM ASFALTI
NO:116 DENİZLİ
HİPODROM CAD. NO:12
PK:06330 YENİMAHALLE /
ANKARA
GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK BULVARI
ACIPAYAM ASFALTI
NO:116 DENİZLİ
KIZILIRMAK MAH. 1425.
CAD. HAYAT SEBLA
REZİDANS NO:29 B BLOK
D:79-80 ÇUKURAMBAR
ÇANKAYA / ANKARA
ÇAMLICA BULVAR
SİTESİ 2494 SOKAK A
BLOK 1 KAT:4 DAİRE:20
ÜMİTKÖY ÇANKAYA /
ANKARA
BAHÇELİEVLER MH.
MEVLANA BUL. NO:95/A
ÇELTİK / KONYA
BAHÇELİEVLER MH.
MEVLANA BUL. NO:95/A
ÇELTİK / KONYA
MELİKŞAH MAHALLESİ
SANCAKTAR CADDESİ
NO:26/1 MERAM / KONYA
25.06.2013
25.06.2023
Normal
Yürüyor
17.07.2013
17.07.2023
Normal
Yürüyor
27.10.2010
27.10.2015
Normal
Yürüyor
08.04.2010
08.04.2020
Normal
Yürüyor
14.03.2012
14.03.2022
Normal
Yürüyor
03.06.2013
03.06.2023
Normal
Yürüyor
23.07.2013
23.07.2023
Normal
Yürüyor
23.07.2013
23.07.2023
Normal
Yürüyor
23.07.2013
23.07.2023
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
DOĞANHİSAR
2340285
69906
311,3
4
İşletme
IV. GRUP
RAHMİ BAŞTOKLU
DOĞANHİSAR
2391375
50603
1981,
32
İşletme
IV. GRUP
RAHMİ BAŞTOKLU
EREĞLİ
3155438
20071
0105
1200
İşletme
IV. GRUP
EREĞLİ
3296250
82257
1472,
2
İşletme
IV. GRUP
ALDEMİRLER
MAD.
İNŞ.TAR.TURZ.NA
K.SAN. VE DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.
HALİT ARIÖZ
EREĞLİ
2268007
53358
157,6
6
İşletme
IV. GRUP
ABS ALÇI VE
BLOK SAN. A.Ş.
EREĞLİ
2395718
70432
534
İşletme
IV. GRUP
DALSAN ALÇI
SAN. VE TİC.A.Ş.
HADİM
3127325
20070
0388
300
İşletme
IV. GRUP
ADA KROM MER.
NAKL. İTH. İHR.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
HADİM
3075310
20057
261
1875
İşletme
IV. GRUP
MEVLÜT ÇAY
ILGIN
3115518
20069
197
307,6
3
İşletme
IV. GRUP
ILGIN
2390858
50581
1692,
05
İşletme
IV. GRUP
KONYA ŞEKER
SANAYİ VE
TİC.A.Ş.
RAHMİ BAŞTOKLU
KARAPINAR
3126149
20061
2379
1989,
78
İşletme
IV. GRUP
KULU
3143865
20070
5939
1950
İşletme
IV. GRUP
EGE MAKİNE VE
ELEKTİRİK
ÜRETİM SAN. A.Ş.
AHMET FİKRET
SAYAR
170
HARMAN MH. İSMET
PAŞA BULVARI NO:122
DOĞANHİSAR / KONYA
HARMAN MH. İSMET
PAŞA BULVARI NO:122
DOĞANHİSAR / KONYA
EMİRLER KÖYÜ
ULUKIŞLA ULUKIŞLA /
NİĞDE
20.10.2010
20.10.2020
Normal
Yürüyor
03.03.2008
03.03.2018
Normal
Yürüyor
11.03.2010
11.03.2020
Normal
Yürüyor
BOR KARMA ORGANİZE
SAN.BÖLGESİ POMTEK
LTD. ŞTİ. BOR / NİĞDE
Turan Güneş Bulvarı 41. Sok
Aktürk sitesi F Blok D.2 Oran
Yolu ORAN ANKARA
1. CAD. SİNCAP SOK.
NO:12 BÜYÜK SANAYİİ İSKİTLER YENİMAHALLE
/ ANKARA
SÜLEYMANİYE MAH.
MAREŞAL ÇAKMAK CAD.
PAOLA APT. A BLOK
NO:53/1 İSKENDERUN /
HATAY
YAHYA ÇAVUŞ CAD.
ONEL PASAJI N:19/K
SELÇUKLU / KONYA
BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ
NO:47 KONYA
13.11.2012
13.11.2022
Normal
Yürüyor
05.06.2009
05.06.2019
Normal
Yürüyor
17.12.2010
17.12.2020
Normal
Yürüyor
15.03.2013
15.03.2023
Normal
Yürüyor
13.03.2013
13.03.2023
Normal
Yürüyor
02.02.2012
02.02.2022
Normal
Yürüyor
HARMAN MH. İSMET
PAŞA BULVARI NO:122
DOĞANHİSAR / KONYA
LALA HÜSEYİN PAŞA
MAH. KIBRIS CAD. ASALI
APT. NO. 103/2 KÜTAHYA
ŞEHİT CENGİZ KARACA
MAH. KABİL CAD.
NO.99/2 ÇANKAYA /
ANKARA
28.06.2010
28.06.2020
Normal
Yürüyor
28.12.2011
28.12.2021
Normal
Yürüyor
10.06.2010
10.06.2020
Faaliyetleri
Durduruldu
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERAM
3107924
20066
145
879,9
9
İşletme
IV. GRUP
MERKEZ
3139170
20071
1320
150
İşletme
IV. GRUP
MERKEZ
2520988
65545
3259,
82
İşletme
IV. GRUP
MERKEZ
2520999
65546
3800
İşletme
IV. GRUP
MERKEZ
2523948
65827
4000
İşletme
IV. GRUP
SEYDİŞEHİR
3090616
20067
983
1836,
32
İşletme
IV. GRUP
SEYDİŞEHİR
3075412
20057
090
1812,
5
İşletme
IV. GRUP
STRATEX MAD.
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
SEYDİŞEHİR
3090618
20068
582
869,7
8
İşletme
IV. GRUP
ERTAŞ
İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE
SAN.LTD.ŞTİ.
YUNAK
3076729
20057
651
1542,
89
İşletme
IV. GRUP
KAYRA END. MAD.
İŞL. SAN. TİC. A.Ş.
KONYA
SELÇUKLU KROM
MAĞ. TUĞ. SAN.
A.Ş.
KARİA MAD. MÜH.
NAK. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
TEKNO
MADENCİLİK
NAKLİYAT
İNŞAAT EMLAK
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
TEKNO
MADENCİLİK
NAKLİYAT
İNŞAAT EMLAK
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
TEKNO
MADENCİLİK
NAKLİYAT
İNŞAAT EMLAK
SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
ERTAŞ
İNŞ.PET.ÜR.TİC. VE
SAN.LTD.ŞTİ.
171
DUTLU KIRI MEVKİİ
PK:25 MERAM / KONYA
12.05.2010
12.05.2020
Normal
Yürüyor
MUSTAFA KEMAL MAH.
BARIŞ SİTESİ 64 SOK.
NO:7 ESKİŞEHİR YOLU
ANKARA
MELİKŞAH MAHALLESİ
SANCAKTAR CADDESİ
NO:26/1 MERAM / KONYA
19.07.2013
19.07.2023
Normal
Yürüyor
23.07.2013
23.07.2023
Normal
Yürüyor
MELİKŞAH MAHALLESİ
SANCAKTAR CADDESİ
NO:26/1 MERAM / KONYA
23.07.2013
23.07.2023
Normal
Yürüyor
MELİKŞAH MAHALLESİ
SANCAKTAR CADDESİ
NO:26/1 MERAM / KONYA
26.07.2013
26.07.2023
Normal
Yürüyor
GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK BULVARI
ACIPAYAM ASFALTI
NO:116 DENİZLİ
KIZILIRMAK MAH. 1425.
CAD. HAYAT SEBLA
REZİDANS NO:29 B BLOK
D:79-80 ÇUKURAMBAR
ÇANKAYA / ANKARA
GÜNDOĞDU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK BULVARI
ACIPAYAM ASFALTI
NO:116 DENİZLİ
UNCALI MAH. 24.CAD.
1228 SOK. YAVUZ APT.
NO:1 D:3 KONYAALTI /
18.07.2013
18.07.2023
Normal
Yürüyor
14.03.2012
14.03.2022
Normal
Yürüyor
22.07.2013
22.07.2023
Normal
Yürüyor
27.12.2011
27.12.2021
Normal
Yürüyor
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ANTALYA
CİHANBEYLİ 1016448
231
1128,
15
İşletme
MADEN
CİHANBEYLİ 1013793
159
5483
İşletme
MADEN
Göl Tuzu
(Sodyum
Klorür) ,
Sodyum
Magnezyum
Tuzları ,
Sodyum
Klorür ,
Sodyum
Sülfat
ALKİM ALKALİ
KİMYA AŞ.
İNÖNÜ CAD. NO:13
TAKSİM İSTANBUL
09.03.1987
11.03.2047
Normal
Yürüyor
ALKİM ALKALİ
KİMYA AŞ.
İNÖNÜ CAD. NO:13
TAKSİM İSTANBUL
03.06.1987
03.06.2047
Normal
Yürüyor
172
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERGE: Sıcaklık
TANIM: Gösterge, ildeki yıllık ortalama sıcaklık değişimi ve Türkiye ortalamalarıyla karşılaştırılmasını ifade
etmektedir.
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl için 1970-2012 yılları arası yıllık ortalama sıcaklık değerleri (⁰C), Türkiye
Ortalama Değerleri
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
173
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
174
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Veri formatı
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
İSTASYON ADI/NO: KONYA /
17244
YILLIK ORTALAMA
SICAKLIK(°C)
12,1
11,4
10,6
11,5
11,6
11,0
10,7
11,7
12,4
12,6
11,7
12,3
11,1
11,2
11,8
12,1
12,4
11,3
10,6
10,6
10,7
10,6
9,2
10,6
12,1
10,9
11,7
10,4
12,2
12,3
10,9
13,2
10,9
11,6
11,5
TÜRKİYE AYLIK ORTALAMA SICAKLIK
DEĞERLERİNİN YILLIK ORTALAMASI(°C)
13,6
13,0
12,3
12,6
12,7
12,8
12,1
13,0
13,2
13,7
12,8
13,5
12,2
12,4
12,9
12,9
13,2
12,6
12,7
13,1
13,0
12,8
11,5
12,4
13,9
13,2
13,4
12,6
13,9
14,2
13,2
14,3
13,3
13,3
13,3
175
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
11,9
11,8
12,8
12,6
12,4
14,2
11,1
12,2
13,4
13,4
13,8
13,7
13,9
15,2
13,0
13,9
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERGE: Yağış
TANIM: Birim alana düşen ortalama yağış miktarının zaman serisinde ifade edilmesidir.
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl için 1970-2012 yılları arası yıllık ortalama yağış miktarları (kg/m2)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
176
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
177
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Veri formatı
İSTASYON ADI/NO: KONYA
/17244
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
YILLIK TOPLAM YAĞIŞ(mm)
318,5
312,8
306,6
191,3
266,2
499,5
402,2
372,5
297,5
331,4
384,8
337,1
371,8
353,0
250,7
371,9
TÜRKİYE AYLIK ORTALAMA TOPLAM YAĞIŞ
DEĞERLERİNİN YILLIK TOPLAMI
591,2
643,5
571,2
528,3
587,3
662,9
701,8
571,4
693,7
689,5
677,5
774,7
563,6
682,2
569,1
627,5
178
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
353,8
392,6
372,1
202,6
231,0
347,4
222,2
203,6
293,1
419,3
366,2
394,3
355,4
176,1
258,5
277,0
362,6
317,6
262,5
250,5
283,0
261,7
293,9
410,2
352,0
413,4
374,9
600,0
729,3
782,3
514,2
523,0
665,6
597,8
555,5
656,7
651,3
695,1
704,2
719,5
570,5
599,6
718,7
635,9
680,1
626,8
651,4
628,2
609,6
502,0
803,6
724,2
655,6
744,0
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERGE: Deniz suyu yüzey sıcaklığı
TANIM: Bu gösterge, deniz suyu yüzey sıcaklığının 1975’ten bu yana yıllık değişimini ifade eder.
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Denize kıyısı olan iller için 1975’ten bu yana uzun yıllar ortalama deniz suyu
yüzey sıcaklığı değerleri (⁰C)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri formatı
1975
……
……
.....
……
Yıllık
Ortalama
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Konya İli denize kıyısı olmadığından değerlendirme yapılmamıştır.
179
2010
2011
2012
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
3.HAVA KALİTESİ
HAVA KALİTESİ
GÖSTERGE: Hava Kirleticileri
TANIM: Bu gösterge; havadaki SO2 ve PM10 konsantrasyon miktarını göstermektedir.
(SO2 yakıtların doğal olarak yapısında bulunan kükürt bileşiklerinin yanma esnasında açığa çıkmasıyla oluşan
kirletici, boğucu, renksiz ve asidik gazdır. Partikül maddeler, gaz halindeki emisyonların kimyasal dönüşümü ve
yığın halinde şekillenmesi ile oluşur. 5-10 mikrometre çaplı partiküler, asılı partikül olarak tanımlanır. Genel olarak
heterojen karışımları içerir ve karakteristikleri bir yerden bir başka yere önemli değişiklik gösterir. Çapı 10
mikrometre altındaki partiküler maddelere PM10 denir.)
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde oluşan SO2 ve PM10 miktarları ortalamalarının yıllara göre değişimi ve
yıllık olarak aşım gün sayısı değişimi (İldeki ölçüm istasyonlarının kurulma tarihinden itibaren)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizde2007-2012 Yıllarında PM10- 24 Saatlik Limit Değerleri ve Aşımlar
İstasyonlar
Mevlana
Yıllık
Ortalama
*Aşım
Sayıları
Aydınlık
Yıllık
Ortalama
*Aşım
Sayıları
Meram
Yıllık
Ortalama
*Aşım
Sayıları
Horozluhan Yıllık
Ortalama
*Aşım
Sayıları
AB Limit Değeri
PM10(ugr/m3)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
HKDYY Limit Değerleri
PM10(ugr/m3)-yıllara göre azaltım
2007 2008 2009 2010 2011 2012
50
50
50
50
50
50
300
300
260
220
180
140
126
143
55
29
40
79
126
143
55
29
40
79
336
334
109
59
68
196
23
39
14
….
14
42
114
107
66
80
77
68
114
107
66
80
77
68
327
289
165
207
196
202
19
12
15
22
31
35
99
105
88
73
58
53
99
105
88
73
58
53
313
270
267
151
120
160
15
18
17
14
24
29
129
114
69
58
74
72
129
114
69
58
74
72
325
322
189
148
105
122
0
8
11
….
6
7
180
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
İlimizde(2012) Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin Aşıldığı Gün Sayıları
MEVLANA
SO2 PM10 AGS*
AYDINLIK
SO2
PM10 AGS*
Ocak
42
78
5
Ocak
17
107
10
Şubat
52
103
7
Şubat
19
136
11
Mart
25
31
Mart
14
63
Nisan
12
23
Nisan
8
82
1
Mayıs
4
14
Mayıs
2
46
Haziran
6
14
Haziran
49
Temmuz
7
60
Temmuz
4
60
Ağustos
6
51
Ağustos
5
45
Eylül
6
78
1
Eylül
5
70
Ekim
9
97
5
Ekim
6
73
1
Kasım
17
123
10
Kasım
6
116
6
Aralık
31
141
13
Aralık
9
107
6
ORTALAMA
8
79
ORTALAMA
18
68
* Sınır değerin aşıldığı gün sayısı
181
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERAM
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ORTALAMA
SO2: kükürtdioksit
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
3
HKDYY
SO2
25
44
31
33
35
18
6
5
5
8
7
25
17
AGS*
9
8
1
3
7
PM10
109
126
57
61
43
42
50
39
67
62
95
112
53
HOROZLUHAN
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ORTALAMA
SO2
33
34
32
28
14
13
3
5
6
9
18
12
20
AGS*
2
2
2
2
PM10
60
32
52
87
50
39
49
28
47
65
72
60
72
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (2012) Yılında Hava Kalitesi Sınır Değerleri
1 saatlik ortalama
sınır değer (mg/m3)
350
-
Günlük ortalama
sınır değer (mg/m3)
125
4
150
Aşılmaması istenen
gün sayısı (mg/m3)
3
-
Sınır değerin
aşıldığı gün sayısı
Yıllık ortalama sınır
değer (mg/m3)
20
1 saatlik ortalama
sınır değer (mg/m3)
200
-
Günlük ortalama
sınır değer (mg/m3)
300
Aşılmaması istenen
gün sayısı (mg/m3)
18
-
Sınır değerin
aşıldığı gün sayısı
Yıllık ortalama sınır
değer (mg/m3)
40
5
68
NO2: azotdioksit
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
HKDYY
Partikül Madde 10
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
HKDYY
Günlük ortalama sınır
değer (mg/m3)
50
6
140
Aşılmaması istenen gün
sayısı (mg/m3)
35
-
Sınır değerin aşıldığı gün
sayısı
Yıllık ortalama sınır değer
(mg/m3)
40
78
Günlük ortalama sınır
değer (mg/m3)
7
14
Aşılmaması istenen gün
sayısı (mg/m3)
-
Sınır değerin aşıldığı gün
sayısı
Yıllık ortalama sınır değer
(mg/m3)
10
CO: karbon monoksit
Sınır Değeri
Saptayan Kuruluş
AB
HKDYY
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
4. SU-ATIKSU
3
4
HKDYY: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
5
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
6
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
7
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
182
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SU-ATIKSU
GÖSTERGE: Su Kullanımı
TANIM: Bu gösterge belediye, sulama, içme ve kullanma, sanayi olmak üzere sektörel bazda kaynaklardan çekilen
toplam su miktarını gösterir.
Kaynak: DSİ, TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi:
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri Formatı
Belediye İçme Kullanma Suyu Kaynakları (1000m3)
Baraj
YILLAR
Kuyu
Kaynak
Akarsu
Göl-Gölet
1998
23490
77784
37105
173
3059
2002
26000
101087
41281
327
3305
2004
29500
102671
38593
0
2355
2006
10200
110975
42865
207
3019
2008
17000
84497
38333
217
1726
2010
21107
71617
27626
200
2550
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
SU-ATIKSU
GÖSTERGE: Belediye İçme Kullanma Suyu Kaynakları
TANIM: Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve gölet olmak
üzere çekilen suyun kaynaklarına göre oranını ifade etmektedir.
Kaynak: TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde 1990 ve sonrasında, baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve göletlerden
çekilen su miktarı, toplam çekilen su miktarı, (%)
183
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri Formatı
Belediye İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi için Kaynaklarına Göre Çekilen Su
(%)
Baraj
Kuyu
Kaynak
Akarsu
Göl-Gölet
1998
16,6
54,9
26,2
0,1
2,2
2002
15,1
58,8
24,0
0,2
1,9
2004
17,0
59,3
22,3
0,0
1,4
2006
6,1
66,3
25,6
0,1
1,8
2008
12,0
59,6
27,0
0,2
1,2
2010
17,1
58,2
22,4
0,2
2,1
YILLAR
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
SU-ATIKSU
GÖSTERGE: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Veren Belediyeler
TANIM: Bu gösterge atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısını ve atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfusun
yüzdelik oranını ifade eder.
Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki 1994 yılı ve sonrası atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfus, tüm il nüfusu,
oranları (%)
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet
Veren Belediye Sayısı
YILLAR
1994
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet
Veren Belediye Sayısı
2
3
6
6
12
11
20
-
-
5
5
4
5
8
10
45
-
-
Arıtma Tesisine Bağlı Belediye
Nüfusunun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
184
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
SU-ATIKSU
GÖSTERGE: Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayıları ve nüfusu
TANIM: Bu gösterge 1994 yılı ve sonrası kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı ve bağlı nüfus,
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%)
Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki 1994 yılı ve sonrası kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye
sayısı ve bağlı nüfus, Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri Formatı
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayıları ve nüfusu
YILLAR
1994
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet
verilen belediye sayısı
51
73
101
103
119
128
128
-
-
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet
verilen nüfusun belediye nüfusu
içindeki oranı (%)
61
69
73
75
84
84
85
-
-
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
SU-ATIKSU
GÖSTERGE: Sanayiden Kaynaklanan Atıksu ve Bertarafı
TANIM: Bu gösterge yıllar itibariyle sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu miktarları, atıksu arıtma tesisi ile
hizmet veren sanayi bölgeleri ve oluşan atıksuyun arıtılma oranını ifade eder.
Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre, ildeki sanayi bölgelerinden ve diğer sanayiden kaynaklanan
atıksu miktarı, arıtma tesisi sayısı ve arıtılan atıksuyun kısmının toplam atıksu miktarına oranı (%)
Durum ve eğilimler;
İlimizdeki (2012) Yılı OSB’lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (Konya Organize Sanayi bölge Müdürlüğü, 2012)
OSB Adı
Mevcut
Durumu
Kapasitesi
(ton/gün)
AAT Türü
AAT Çamuru
Miktarı
(ton/gün)
Deşarj Ortamı
Deşarj Koordinatları
Konya OSB
FAAL
7.000
Fiziksel+ Kimyasal+
Biyolojik + İleri Arıtım
6,30
Tümosan Kanalı aracı
ile Keçili Deresi
Y:466177,90
X:4203140,414
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Konya’da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Konya ilindeki OSB’lerin iki tanesi merkez ilçede, bir
tanesi Beyşehir’de, bir tanesi de Ereğli ilçesindedir. Konya OSB, atık sularını belediyenin atık su kanalizasyon
sistemine vermektedir. 26 sektörde faaliyet gösteren toplam 380 sanayi tesisini içeren Konya OSB’de ise, AAT’nin
inşaatı tamamlanmış olup; tesis 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çıkan atık su, Keçeli
Deresi’ne akmakta olan Tümosan Kanalı’na deşarj edilmektedir.
Beyşehir OSB mevcut durumu faal olmayıp, AAT’ye sahip değildir. Ereğli OSB, mevcut AAT’sini mekanik ekipman
arızası nedeniyle çalıştırmamaktadır. Atıksularını Ereğli Belediyesi kanalizasyon sistemine deşarj etmektedir.
185
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
5. ARAZİ KULLANIMI
ARAZİ KULLANIMI
GÖSTERGE: Arazi Kullanımı
TANIM: Bu gösterge CORINE Arazi Örtüsü kategorilerine göre göreceli arazi örtüsü dağılımını gösterir.
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi:1990, 2000 ve 2006 yılları arazi kullanımlarının miktarı (ha) ve değişim oranı
(%).
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri Formatı
Konya’da Tarımsal Arazi Kullanımı (Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2012)
KONYA
TÜRKİYE
Alan Adı
Yüzölçüm (ha)
%
Yüzölçümü (ha)
%
Tarım Arazisi
Çayır-Mera
Orman
Diğer
Toplam
2.674.000
761.460,70
540.189,00
702.781,35
4.678.431,50
57,16
16,28
11,54
15,02
100
24.435.984,80
14.616.687,30
21.389.783,00
17.915.244,90
78.357.700,00
31,19
18,65
27,3
22,86
100
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
6. TARIM
TARIM
GÖSTERGE: Kişi Başına Tarım Alanı
TANIM: Toplam ekilebilir tarım arazisinin, toplam nüfusa oranı olarak ifade edilir.
Kaynak: TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Ekilebilir arazi toplamı (ha) ve toplam nüfus (kişi), kişi başına tarım arazisi
(ha/kişi)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
YIL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Toplam işlenen tarım
alanı (hektar)
İl Nüfusu
2104519
1959082
2082780
1969868
2070597
1992675
2041157
2013845
1885177
2038555
1865683
2052281
Kişi başı tarım alanı (hektar/kişi)
1,07
1,06
1,04
1,01
0,92
0,91
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
186
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
TARIM
GÖSTERGE: Kimyasal Gübre Tüketimi
TANIM: Tarımsal alanlarda kullanılan gübre miktarını ve hektar başına kullanılan mineral azot, fosfor ve potas
miktarını gösterir.
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık toplam gübre tüketimi (ton), toplam tarımsal alan (ha), hektar başına
kullanılan gübre ve mineral azot, fosfor ve potas miktarı (ton/ha)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
1- 816,628 ton yıllık gübre tüketimi,
2- Toplam tarımsal alan (gübrelenen) 1.227.579 ha.
3- a-Toplam Gübre :816,628 ton
b-Azot
:0,08175 ton/ha
c- Fosfor :0,03989 ton/ha
Potas
:0,00431 ton/ha
Azot %27, fosfor %17, potas %50 oranı üzerinden hesaplanmıştır.
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Konya İlinde hektar başına gübre kullanımı çok düşük düzeydedir. Yoğun şekilde tarla bitkileri yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Bununda % 80 i kuru tarımdır. Ancak şeker pancarı, havuç, mısır üretiminde yoğun şekilde
kullanılmış olmasına rağmen kirlilik tehlikeli boyutlara ulaşmamıştır.
TARIM
GÖSTERGE: Tarım İlacı Kullanımı
TANIM: Toplam tarım ilacı kullanımını (ton birimiyle aktif bileşen) ve hektar başına düşen tarım ilacı miktarıdır.
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık toplam tarım ilacı tüketimi (ton), toplam tarımsal alan (ha), hektar
başına düşen tarım ilacı (ton/ha)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
2,403 ton kullanılan tarım ilacı miktarıdır.
1,227,579 hektar
0,0019 ton/ha
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği ve seracılığın yoğun olarak yapıldığı illere göre çok düşük düzeyde ilaç kullanılmaktadır.
Bunda ilimizde yoğun olarak hububat yetiştiriciliği yapılıyor olması etkilidir.
187
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
TARIM
GÖSTERGE: Organik Tarım
TANIM: Toplam kullanılan tarımsal alanın oranı olarak organik tarım alanı (organik olarak ekilen mevcut alanların
ve organik tarıma geçiş sürecinde olan alanların toplamı) payıdır.
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Organik alanların toplam alanı (ha), Toplam tarım alanına oranı (%), Türkiye
toplam organik tarım alanı içerisindeki oranı (%), Organik Tarım Alanında Toplam Üretim Miktarı (ton)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri Formatı
Yıllar
Toplam üretim
Üretim miktarı
Alan
Artış*
Miktar (1000
Artış*
(1000 ha)
(%)
ton)
(%)
2010
1,1
6,07
2011
1,5
40
16,63
150
2012
1,6
7
11,0
-34
(……)
(……)
(……)
(……)
*Artışlar 2010 yılı baz alınarak hesaplanmıştır.
Değerlendirme ve Sonuçlar.
2010 yılından önce Organik tarım ile ilgili elimizde bilgi mevcut değildir. Organik tarım çiftçisi birim alanda daha az
ürün alıp daha yüksek gelir getiren bitkilere 2012 yılında yönelme eğilimi göstermiştir.
7. ORMAN
ORMAN
GÖSTERGE: Ormanlık Alanlar
TANIM: Orman alanlarının toplam büyüklüğünü ve yıllara göre değişimini ifade eder.
Kaynak: Orman Bölge Müdürlükleri
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki toplam orman alanı 492.829,5 (ha),
Orman vasfına göre dağılımı; Verimli orman alanı: 138.907,5 ha ile %28, Bozuk orman alanı 353.922,0 ha ile %72
oranındadır..
Ağaç türleri: En yoğun şekilde yayılış gösteren ağaç türleri; Ardıç, Meşe, Karaçam, Göknar, Kızılçam, Sedirdir.
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
ORMAN ALANI
Verimli Orman Alanı
Bozuk Orman Alanı
TOPLAM ORMAN ALANI
AÇIKLIK
GENEL TOPLAM
AĞAÇ TÜRÜ
Ha
Ardıç
Meşe
Karaçam
Göknar
Kızılçam
Sedir
138.907,50
353.922,00
492.829,50
3.406.738,00
3.899.567,50
%
32
24
23
14
6
1
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Ormanlarımızın büyük çoğunluğu bozuk niteliktedir. Son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiştir. Konya
ili sınırları içerisinde bulunan toplam orman alanında en fazla oranla bulunan ağaç türü Ardıçtır. Yukarıdaki tabloda
yüzdesi verilen ağaç türleri haricinde de türler mevcut olup alan olarak fazla yer kaplamamaktadır. Bu sebeple
yüzdelik dilime girememişlerdir.
188
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
8. BALIKÇILIK
BALIKÇILIK
GÖSTERGE: Balıkçılık
TANIM: Her yıl, denizlerde avcılığı yapılan balıklar (denize kıyısı olan iller için), kabuklu deniz ürünleri ve
yumuşakçalar ile iç sularda avlanan tatlı su ürünleri ile yetiştiricilik ürünleri olmak üzere üretilen balık miktarını
gösterir. Üretime ilişkin veri yakalandığı zamanki ağırlığı olan canlı ağırlık ile ifade edilir.
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Kıyı şeridi uzunluğu (km), deniz alanı ve iç su alanı (ha), Su ürünleri üretimi
(bin ton) ve yillara göre değişimi (%), Balık türlerinin dağilimi (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Veri Formatı
YILLAR
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
İçsu Avcılığı
0,755
0,919
2,777
1,342
0,946
0,209
0,139
0,192
0,194
0,283
0,630
Deniz Balıkları
Avcılığı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,377
0,185
0,269
0,383
0,558
0,560
0,525
0,359
0,483
0,565
0,610
Yetiştiricilik
Ürünleri
(birim:bin ton)
Değerlendirme ve Sonuçlar.
İç su avcılığı 2002-2012 yılları asında inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Yetiştiricilik ürünlerinde ise ilimizde alabalık
üretimi öne çıkmakta olup, elde edilen veriler sadece alabalık için geçerlidir. Son yıllarda 2002 yılına göre üretim
%62 oranında artmıştır.
9. ALTYAPI VE ULAŞTIRMA
ALTYAPI VE ULAŞTIRMA
GÖSTERGE: Karayolu ve Demiryolu Ağı
TANIM: İldeki toplam karayolu (otoyollar, devlet yolları, il yolları) ve demiryolu gelişimi ve uzunluğunu ifade eder.
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlükleri
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre karayolu ve demiryolu uzunlukları (km)
Durum ve eğilimler;
Karayolu Ağ
Uzunluğu
(km)
4000
3000
2000
Demiryolu
Ağ Uzunluğu
(km)
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
189
2010
2011
2012
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Veri Formatı
Karayolu Ağ
Uzunluğu (km)
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2794
2882
2896
2904
2904
2930
2922
3051
3010
Demiryolu Ağ
301
Uzunluğu (km)
2877
2012
3009
301
301
301
301
301
301
301
301
590
590
Değerlendirme ve Sonuçlar:
2002 ile 2010 yılları arasında demiryolu uzunluğu 301 km. olup, 24.08.2011 tarihi itibarı ile tamamlanan Yüksek
Hızlı Tren hattı ile 590 km. olmuştur.
ALTYAPI VE ULAŞTIRMA
GÖSTERGE: Motorlu Kara Taşıtı Sayısı
TANIM: İldeki, Otomobil (arazi taşıtı dahil), Minibüs, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Motosiklet, Özel Amaçlı Taşıtlar,
Yol ve İş Makinaları ve Traktör toplamından ibaret motorlu kara taşıt sayısını ifade eder
Kaynak: TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre motorlu kara taşıtı sayısı, taşıt kategorileri ve toplam araç sayısı
içerisindeki oranları (%), İldeki kişi başına düşen araç sayısı
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel Amaçlı Taşıtlar
Traktör
Oca.13
558953 255197
9686
5020
82985
32987
101212
883
70983
Oca.12
525940 237591
9620
4581
76329
31829
96912
878
68200
Oca.11
492542 217370
9646
4202
70098
32547
92809
1019
64851
Oca.10
460657 198739
9434
4056
62743
32176
90168
1030
62311
Oca.09
437239 184848
9243
4022
57631
33995
85562
1054
60884
Oca.08
412787 173123
8846
3775
53092
33848
79579
1134
59390
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
190
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
10. ATIK
ATIK
GÖSTERGE: Belediyeler Tarafından ya da Belediye Adına Toplanan Atık ve Bertarafı
TANIM: Bu gösterge, il içinde, belediyeler tarafından ya da belediyeler adına toplanan katı atıkların miktarı ve düzenli depolama oranını ifade eder.
Belediye atıklarının en önemli miktarı haneler tarafından üretilen atıklardır. Ayrıca alım-satım ve ticaret kuruluşları, ofis binaları, kurum ve küçük işyeri
atıklarını da kapsamaktadır
Kaynak: TUİK
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık olarak belediyelerce ya da belediye adına toplanan katı atıklar (Ton), Düzenli Depolanan Katı Atık Miktarı
(ton) ve oranı (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Büyükşehir
Belediyesi
Çöplüğü
Toplam
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
Belediye Çöplüğü
Başka belediye
çöplüğü
Düzenli Depolam
a
Açıkta yakma
Dereye ve göle
dökme
Gömme
Diğer (1)
Atık mikt
arı
(ton/yıl)
Beled Atık mi
iye
ktarı
sayısı (ton/yıl)
Beled Atık mi
iye
ktarı
sayısı (ton/yıl)
Beled Atık mi
iye
ktarı
sayısı (ton/yıl)
Beled Atık mi
iye
ktarı
sayısı (ton/yıl)
Kompost tesisi
Beledi
ye
sayısı
Atık mikt
arı
(ton/yıl)
Beledi
ye
sayısı
Atık mikt
arı
(ton/yıl)
Beledi
ye
sayısı
Atık mikt
arı
(ton/yıl)
Beledi
ye
sayısı
Atık mikt
arı
(ton/yıl)
Beledi
ye
sayısı
Atık mikt
arı
(ton/yıl)
196
653.09
1
643.49
3
690.64
6
716.13
4
762.60
2
3
383.14
0
356.65
3
336.97
0
361.52
6
426.76
8
143
234.59
0
278.05
5
329.58
0
327.25
4
320.26
5
17
6.430
10
18.672 -
-
4
1.387 4
2.091 4
1.410
13
5.371
11
5.636
-
-
-
-
2
458
4
1.800 1
714
1
177
9
7.292
-
-
-
-
8
3.878 7
2.749 7
7.436
7
2.741
2
1.463
-
-
-
-
4
3.062 6
9.362 3
2.724
8
6
7.033
-
-
-
-
4
3.450 -
-
1.399
5
10.74
2
3.687
203
201
190
191
3
3
4
3
180
165
162
172
Beledi
ye
sayısı
(1) Dolgu yaparak, eski taş ocağı, kömür dekapaj sahası, kurudere yatağı, boş alan, tarımsal a
razi, ormanlık arazi kapsanmaktadır
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
191
2
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ATIK
GÖSTERGE: Katı Atıkların Düzenli Depolanması
TANIM: İldeki katı atık tesisi sayısı ve hizmet verilen nüfus oranını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki katı atık tesis sayısı, katı atık düzenli depolama hizmeti veren belediye
sayısı ve nüfus, hizmet verilen nüfusun tüm il nüfusuna oranı (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizde 2012 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu
(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
Geri
Kişi
Toplanan
Kazanılan
Başına
Ortalama
Ortalama
Üretilen
Nüfus
İl/İlçe
Birlik ise
Katı Atık
Atık Miktarı
Ortalama
Belediye
birliğe üye
Miktarı
(ton/gün)
Katı Atık
veya
olan
(ton/gün)
Miktarı
Birliğin Adı belediyeler
(kg/gün)
Yaz
Kış
MERKEZ
Konya
Büyükşehir
Belediyesi
1.107.886
1.107.886
Atık Kompozisyonu
(yıllık ortalama, %)
Yaz
Kış
Yaz
Kış
Yaz
Kış
Organik
Kağıt
Cam
Metal
Plastik
Kül
1,981
1,958
0,503
0,524
1,1
0,95
47.09
6.21
5.4
0.61
9.60
4.0
1.145
1.265
1,03
1,14
10,48
5,41
0,62
9,6
54,46
4,06
İl Geneli
1
1
1
1
1
192
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Diğer
(Belirtiniz)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Yakma
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Kompost
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Düzenli
Depolama
Düzensiz
Depolama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bertaraf
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Taşıma
AHIRLI
AKÖREN
AKŞEHİR
ALTINEKİN
BEYŞEHİR
BOZKIR
CİHANBEYLİ
ÇELTİK
ÇUMRA
DERBENT
DEREBUCAK
DOĞANHİSAR
EMİRGAZİ
EREĞLİ
GÜNEYSINIR
HADİM
HALKAPINAR
HÜYÜK
ILGIN
KADINHANI
KARAPINAR
KARATAY
KULU
Toplama
İlimizde 2012 Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri (Çevre Yönetimi Şube
Müdürlüğü, 2013)
Atık Yönetimi
Mevcut
Hangi Atıklar Toplanıyor?
Hizmetlerini Kim
Bertaraf
Yürütüyor?**
Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi
Transfer
İl/ilçe
İstasyonu
Belediye
Varsa Sayısı
Diğer
*
Adı
Evsel
Tıbbi
(Belirtiniz)
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
MERAM
X
X
B
B
SARAYÖNÜ
X
X
B
B
SELÇUKLU
X
X
B
B
SEYDİŞEHİR
X
X
B
B
TAŞKENT
X
X
B
B
TUZLUKÇU
X
X
1
B
B
YALIHÜYÜK
X
X
B
B
YUNAK
X
X
B
B
* Ofis işyeri dahil.
** Belediye (B), Özel Sektör (ÖS), Belediye Şirketi (BŞ) seçeneklerinden uygun olanının sembolünü yazınız.
B
B
B
B
B
B
B
B
X
X
X
X
X
X
X
X
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
ATIK
GÖSTERGE: Tıbbi Atıklar
TANIM: İl için, Ayrı olarak toplanan tıbbi atık miktarlarının yıllık olarak belirtilmesi ve toplanan tıbbi atıkların
bertaraf yöntemlerinin oransal olarak ifade edilmesidir
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya Merkez
x
Ahırlı Belediyesi
x
Akören Belediyesi
x
Tesisin
Bulunduğu İl
Bertaraf
Tesisi Sterilizasyon/
Yakma
Belediy
enin
Yetkili
Firmanı
n
Bertaraf Yöntemi
Sterilizasyon
Yakma
ton/yıl
Kamu
Toplanan tıbbi atık
miktarı
Tıbbi Atık Taşıma Aracı
Sayısı *
Özel
Kamu
Özel
Yok
Var
İl/ilçe Belediyesinin Adı
Tıbbi Atıkların
Taşınması
Tıbbi Atık Yönetim Planı
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Toplanan tıbbi atık miktarı (ton), yöntemlerine göre bertaraf oranları (%) ve
bertaraf tesisi sayısı
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
x
1
1825,00
x
x
Konya
x
1
0,18
x
x
Konya
1
1,26
x
x
Konya
Akşehir Belediyesi
x
x
1
74,96
x
x
Afyon
Beyşehir Belediyesi
x
x
1
32,53
x
x
Konya
Bozkır Belediyesi
x
x
1
0,32
x
x
Konya
Cihanbeyli Belediyesi
x
x
1
35,82
x
x
Konya
Çeltik Belediyesi
x
x
1
1,00
x
x
Konya
Çumra Belediyesi
x
x
2
5,60
x
x
Konya
x
1
0,89
x
x
Konya
x
1
1,10
x
x
Konya
1
64,47
x
x
Konya
x
Derebucak Belediyesi
Emirgazi Belediyesi
x
Ereğli Belediyesi
x
Güneysınır Belediyesi x
x
1
1,83
x
x
Konya
x
x
1
0,26
x
x
Konya
Halkapınar Belediyesi
193
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
x
Hüyük Belediyesi
Ilgın Belediyesi
x
Kadınhanı Belediyesi
x
x
1
5,43
x
x
Konya
x
1
23,49
x
x
Konya
1
3,12
x
x
Konya
Karapınar Belediyesi
x
x
1
3,29
x
x
Konya
Kulu Belediyesi
x
x
1
9,26
x
x
Konya
x
x
1
4,01
x
x
Konya
Seydişehir Belediyesi x
x
1
29,20
x
x
Konya
x
x
1
0,29
x
x
Konya
x
1
4,08
x
x
Konya
Sarayönü Belediyesi
Taşkent Belediyesi
x
Yunak Belediyesi
*Tıbbi atık taşıma aracı sayısı “adet” olarak belirtilecektir.
İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
2007
2008
2009
2010
2011
Tıbbi Atık Miktarı (ton)
1.170,175
1.362,471
1.717,958
2012
1.777,657
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
ATIK
GÖSTERGE: Atık Yağlar
TANIM: İl içinde toplanan atık yağların miktarını ve geri kazanım ya da bertaraf oranlarını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle ilde toplanan atık yağın türlerine göre miktarı (ton), bertarafa
ve geri kazanıma ilişkin oranları (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
372.371
400
279.185 295.929
300
200
327.513
181.147 173.669
Atık Motor Yağı (ton)
100
0
“
2007
2008
2009
2010
2011
2012
İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları(PETDER,2013)
İlimizdeki 2012 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
Toplam Atık Madeni Yağ Atık Madeni Yağ Taşımak Üzere
Atık Madeni Yağ
Lisans Alan
Toplanan Atık Miktarı (ton/yıl)
Üreten Resmi ve
Yağ
Beyan Atık
Özel
Kurum/
Atık Sanayi Toplam
Toplam
Form Sayısı
Motor
Kuruluş Sayısı
Yağ
Firma Sayısı
Araç Sayısı
Yağ
65
20
327
40
4
6
Geri Kazanım Tesisi
Sayısı
Lisanslı
Lisanssız
3
-
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
194
Yok
-
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ATIK
GÖSTERGE: Bitkisel Atık Yağlar
TANIM: İl içinde toplanan bitkisel atık yağların miktarını ve geri kazanım-bertaraf oranlarını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle ilde toplanan bitkisel atık yağın türlerine göre miktarı (ton),
bertarafa ve geri kazanıma ilişkin oranları (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizde 2012 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
Bitkisel Atık Yağlar
İçin Geçici Depolama
İzni Verilen Toplam
Depo
Sayısı
Kapasitesi
(ton)
3
90
Bitkisel Atık Yağ Taşımak
Üzere Lisans Alan
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (ton)
Kullanılmış
Kızartmalık Yağ
Diğer
(Belirtiniz)
69,569
Lisans Alan Geri Kazanım Tesisi
Toplam
Firma
Sayısı
Toplam
Araç Sayısı
Sayısı
4
12
-
Kapasitesi (ton/yıl)
-
İlimizde 2009-2012 Yılları Arasında Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisanslı Araç Sayısı (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
2009
2010
2011
2012
Lisanslı Araç Sayısı
6
6
11
12
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
ATIK
GÖSTERGE: Ambalaj Atıkları
TANIM: İl içerisinde oluşan ambalaj atıklarının miktarlarını ve geri kazanımına ilişkin bilgileri içerir.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre; Üretilen toplam ambalaj atık miktarı ve ambalaj cinsi (ton), geri
kazanılan toplam ambalaj atık miktarı (ton), piyasaya sürülen ambalaj miktarı (ton), hedeflenen geri kazanım
oranları (%), geri kazanılması gereken miktar (ton), kayıtlı ekonomik tesis sayısı ve lisanslı tesisi sayısı
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizdeki 2012 Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları (Atık Ambalaj Sistemi,2013)
Ambalaj Cinsi
Üretilen
Ambalaj
Miktarı (kg)
Piyasaya Sürülen
Ambalaj Miktarı
(kg)
Geri Kazanım
Oranları (%)
Geri Kazanılması
Gereken Miktar
(kg)
Geri Kazanılan
Miktar (kg)
Gerçekleşen
Geri Kazanım
Oranı (%)
Plastik
Metal
Kompozit
Kağıt Karton
Cam
Toplam
84.786.780
862.274
5.745.310
31.061.121
6.559.845
117.249.225
26.328.460
57.756
2.343.622
17.073.609
17.129.120
38.355.307
40
40
40
40
40
40
5.392.322
10.864
772.766
4.010.618
276.870
8.340.062
5.615.616
0
1.052.184
4.697.141
72.564
9.506.775
455,34
0
272,2
117,1
26,2
113,99
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
195
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ATIK
GÖSTERGE: Ömrünü Tamamlamış Lastikler
TANIM: Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanma miktarları, geri kazanım tesisleri ve çimento fabrikalarında ek
yakıt olarak kullanılan miktarını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanma miktarları ve geri
kazanım tesislerinde ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılan miktarları (ton)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizde 2012 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili Veriler(Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2013)
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)
ÖTL
Geçici Depolama
Alanı
Hacmi
Sayısı
(m3)
-
Geçici
Depolama
Alanlarındaki
ÖTL Miktarı
(ton)
-
-
7000
ÖTL Geri Kazanım
Tesisi
Kapasitesi
(ton/yıl)
Sayısı
2
Geri Kazanılan
ÖTL Miktarı
(ton)
6.412
ÖTL Bertaraf Tesisi
Sayısı
Kapasitesi
(ton/yıl)
Bertaraf Edilen
ÖTL Miktarı
(ton)
1
581
6412
6000
5000
Geri kazanım tesisi
4000
Çimento fabrikası
3000
2000
581
1000
0
2012
İlimizde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (Ton/Yıl)
(Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, 2013)
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
196
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ATIK
GÖSTERGE: Ömrünü Tamamlamış Araçlar
TANIM: İl genelinde yıllar itibariyle hurdaya ayrılan araç sayısını vb. bilgileri ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle hurdaya ayrılan araç sayısı
Durum ve eğilimler;
İlimizde “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında ÖTA Geçici
depolama alanı olarak 1 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve 1 tesise de Lisans Belgesi verilmiştir. Operatörlerce
belirlenen ve Bakanlığımızca yayınlanan ÖTA Teslim Yerlerinde bilgilendirme yapılarak 6 firmaya ÖTA
Teslim Yeri Belgesi düzenlenmiş ve Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi almaları sağlanmıştır.
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
ATIK
Atık Elektrikli -Elektronik Eşyalar
TANIM: Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarları ve işleme tesis sayılarını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarı (ton) ve işleme tesis sayısı
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizde bu konuda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
ATIK
Maden Atıkları
TANIM: İl genelinde, cevher tiplerine göre, zenginleştirme tesisi sayısı ve zenginleştirme proses atıklarının
dağılımını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle cevher tiplerine göre zenginleştirme tesisi sayısı,
zenginleştirme proses atıkları miktarları (ton)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
Bu konuda henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
197
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
ATIK
Tehlikeli Atıklar
TANIM: İl genelinde, yıllar itibariyle toplanan tehlikeli atıkların miktarı ile geri kazanımı, yakma ve nihai bertaraf
edilenlerin miktarlarını ifade eder.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl içinde toplanan tehlikeli atıkların miktarı (ton), ara depolama geri kazanım,
yakma ve nihai bertaraf miktarları (ton) ve geri kazanım türlerine göre oranları (%)
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi(TABS,2013)
Tehlikeli Atık Miktarı(Ton/yıl)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Geri
Kazanım
16218
Berataraf
Tesis İçi
Stok
İhracat
Toplam
1814
1775
601
0
20408
İlimizdeki 2012 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler (TABS, 2013)
2012 Yılı
Aktivite
kodu*
Atık Kodu**
Atık Miktarı
(ton/yıl)
12
120120
15152
Geri
Kazanım
Miktarı
(ton/yıl)
14678
15
150110
517
516
99
R12,R13
-
-
-
15
150202
65
62
95
R1,R12,R13
0,8
100
D1,D10,D15
13
130208
162
129
80
R1,R9
-
-
-
10
100304
1002
1002
100
R4
-
-
-
Geri
Kazanım %’
si
Geri
Kazanım
Yöntemi
Bertaraf
Miktarı
(ton/yıl)
Bertaraf %’
si
Bertaraf
Yöntemi
97
R4
-
-
-
*Atık
Yönetiminin Genel Esasları ya da tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir.
** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı).
Değerlendirme ve Sonuçlar.
Durum ve eğilimlerde sunulan verilerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin özetlendiği bölümdür.
198
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
11.TURİZM
TURİZM
Yabancı Turist Sayıları
TANIM: Bu gösterge, il düzeyinde bir yılda giriş çıkış yapan yerli ve yabancı turist sayısının yıllara göre
değişimini ifade eder
Kaynak: TUİK, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl düzeyinde 2000 yılı ve sonrasındaki yıllarda giriş yapan yerli ziyaretçi
sayısı (kişi), yabancı ziyaretçi sayısı, bu sayıların yıllara göre değişimi (%), bir önceki yıl için ziyaretçi sayısının
aylara göre dağılımı
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İLİMİZİ ZİYARET EDEN YERLİ - YABANCI TURİSTLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI (2005 - 2012)
ŞU
BAT
MA
RT
DEĞİŞİM (%)
-16
-44
2007
DEĞİŞİM (%)
2005
2006
6 AY
TEM AĞU
TOP
MUZ STOS
LAMI
116.3 198.1 147.3 659.2 178.2 202.2
49
38
26
49
28
10
EYL
ÜL
173.2
60.7 55.9 80.7
03
57
76
38
50.9 31.0 72.8 127.9 171.5 134.4 588.8 169.2 187.9 143.4
29
85
80
29
01
99
35
83
54
97
OC
AK
KA
SIM
138.7 68.4
11
68
112.0 77.6
53
26
ARA
YILLIK
TOPLAM
LIK
108.
1.528.610
506
112.
1.391.363
121
-19
3
NİSA MAYI
N
S
HAZİ
RAN
-10
10
-9
48.4 51.1
20
05
80.4
44
135.2 196.5 170.2 682.0 175.5 225.9
61
97
17
78
36
94
171.7 164.0 101. 132.
1.653.289
77
20
452 449
-5
10
6
20
127.1 161.9 102. 97.2
1.717.942
39
27
727 79
-26
64
-13
15
27
-11
16
-5
4
-7
20
-17
EKİM
46
13
31
18
-9
19
2008
54.9 58.0
27
59
111.
765
152.4 228.4 192.9 798.5 207.1 223.1
70
55
32
32
86
14
DEĞİŞİM (%)
13
39
13
2009
65.1 129.
25
412
88.7
48
153.6 208.3 165.5 810.7 185.5 187.1
66
53
19
09
30
75
153.5 153.1 89.4 111.
1.691.346
01
31
86
757
DEĞİŞİM (%)
19
-21
1
21
2010
70.2 70.4
58
46
131.
087
170.1 208.4 164.4 814.8 206.4 141.7
17
27
97
02
23
20
203.6 177.3 133. 125.
1.803.375
13
93
918 491
DEĞİŞİM (%)
8
48
11
33
2011
66.5 103.
28
667
161.
507
198.6 234.7 179.5 944.7 249.5 144.2
05
39
85
79
57
86
225.1 141.8 93.7 126.
1.926.018
54
85
93
638
DEĞİŞİM (%)
-5
23
17
11
2012
47.7 43.1
83
93
88.6
44
162.3 202.0 234.6 778.6 209.6 141.2
70
52
11
87
30
08
206.6 186.8 107. 180.
1.811.335
09
17
879 522
DEĞİŞİM (%)
-28
-45
-18
-8
14
123
-46
47
-58
16
-9
0
13
-14
13
-14
-1
9
31
17
2
0
16
-18
18
-10
11
21
-16
-1
-16
-24
2
-2
-1
-5
16
-20
1
-13
50
-30
-27
15
12
1
4
-2
7
7
32
15
4
6
1.235
.937
696.9
67
352.1
53
186.8
17
775.
349
488.
762
178.
708
107.
879
994.
763
706.
914
107.
327
180.
522
13,523,27
5
TOPLAM
ZİYARETÇİ
YERLİ
YABANCI
YERLİ +
YABANCI (2012
YILI)
1.404
.528
348. 415. 537. 751.9 1.135 924.3 4.112 1.177 1.073. 896.5
.725
750 173 487 59
.047 09
.255 469
72
68.1 84.5 189. 302.4 311.2 230.1 1.186 194.4 238.9 301.3
.269
96
53
669 51
28
72
88
84
47
47.7 43.1 88.6 162.3 202.0 234.6 778.6 209.6 141.2 206.6
70
83
93
44
52
11
87
30
08
09
464.
729
542.
919
815.
800
1.216 1.648 1.389 6.077 1.581 1.453.
.707
.762 .286 .171
.373 661
9.152.664
2.559.276
1.811.335
2012 YILINDA MÜZEKART UYGULAMASINA GEÇİLDİĞİNDEN YERLİ - YABANCI AYRIMI YAPILAMADIĞINDAN
TOPLAM SAYI VERİLMİŞTİR.
199
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
TURİZM
Mavi Bayrak Uygulamaları
TANIM: (Denize Kıyısı Olan İller İçin) Gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen
uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayrağın, Türkiye’de 1997 yılından itibaren verildiği plaj ve marinaların
yıllar itibari ile toplam sayılarının belirtilmesidir.
Kaynak: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle, mavi bayrak almaya hak kazanmış plaj ve marina
sayıları
Durum ve eğilimler; (Şekil, çizelge ya da grafik yer alır)
İlimizin denize kıyısı yoktur.
200
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
EK-1: 2012 YILINA AİT İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ
ANKET FORMU
BÖLÜM I.HAVA KİRLİLİĞİ
I.1. Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırma
Hava Kalitesi
İndeksi
1 (Çok İyi)
2 (İyi)
3 (Yeterli)
4 (Orta)
5 (Kötü)
6 (Çok Kötü)
SO2
1 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 -50
51-199
200-399
400-899
900-1499
>1500
NO2
24 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 - 45
46 - 89
90 - 179
180 - 299
300- 699
> 700
CO
24 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 – 1,9
2,0 – 7,9
8,0 – 10,9
11 – 13,9
14,0 - 39,9
> 40,0
O3
1 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 - 35
36 - 89
90 - 179
180 - 239
240 - 359
> 360
PM10
24 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 - 25
26-69
70-109
110-139
140-599
> 600
I.1.1. İlimize ait yıl içindeki aylık ortalama ölçüm değerlerini yukarıdaki Hava Kalitesi İndeksine göre
sınıflandırılması;
AYLAR
SO2
Aylık Ortama (μg/m3) Olarak Hava Kalitesi İndeksine (*) Göre Sınıflandırma
NO2
CO
O3
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
X
OCAK
X
ŞUBAT
X
MART
X
NİSAN
X
MAYIS
HAZİRAN X
TEMMUZ X
AĞUSTOS X
X
EYLÜL
X
EKİM
X
KASIM
X
ARALIK
* Hava Kalitesi İndeksi: 1 (çok iyi) , 2 (iyi) , 3 (yeterli), 4 (orta), 5 (kötü), 6 (çok kötü)
5
6
1
2
3
4
5
6
1
PM10
2
3
X
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü(Bölüm A)
I.1.2. İlimize ait Kış sezonu ortalama ölçüm değerlerini (2012 yılı Ekim- 2012 Mart arası 6 aylık ortalama);
Kış sezonu ortalama ölçüm değeri; raporu hazırlanan yılın bir önceki yılının Ekim ayı ile raporu hazırlanan
yılın Mart ayı arasındaki 6 aylık ortalamayı ifade etmektedir. Söz konusu 6 aylık ortalama ölçüm değerlerini, Hava
Kalitesi İndeksine göre sınıflandırarak, çizelgede uygun sınıfa “X” ile işaretlenmiştir.
Kış Sezonu (Ekim-Mart) 6 Aylık Ortama (μg/m3) Olarak Hava Kalitesi İndeksine (*) Göre Sınıflandırma
SO2
NO2
CO
O3
PM10
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Kış Sezonu
X
(Ekim-Mart)
* Hava Kalitesi İndeksi: 1 (çok iyi) , 2 (iyi) , 3 (yeterli), 4 (orta), 5 (kötü), 6 (çok kötü)
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü(Bölüm A)
201
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
X
4
5
6
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
I.1.3. İlimize ait Yaz sezonu ortalama ölçüm değerlerini (2012 yılı Nisan-Eylül arası 6 aylık ortalama);
Yaz sezonu ortalama ölçüm değeri; raporu hazırlanan yılın Nisan ayı ile Eylül ayı arasındaki 6 aylık ortalamayı
ifade etmektedir. Söz konusu 6 aylık ortalama ölçüm değerlerini, Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırarak, çizelgede
uygun sınıfa “X” ile işaretlenmiştir.
Yaz Sezonu (Nisan-Eylül) 6 Aylık Ortama (μg/m3) Olarak Hava Kalitesi İndeksine (*) Göre Sınıflandırma
SO2
NO2
CO
O3
PM10
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Yaz Sezonu
X
(Nisan-Eylül)
* Hava Kalitesi İndeksi: 1 (çok iyi) , 2 (iyi) , 3 (yeterli), 4 (orta), 5 (kötü), 6 (çok kötü)
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
X
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü(Bölüm A)
*
I.2. İlinizde hava kirliliğine neden olan kaynakları önem sırasına göre rakam ile belirtiniz.
I.2.’de ilinizde hava kirliliğine neden olan kaynakları önem sırasına göre en önemliden az önemliye
doğru 1,2,3,.... şeklinde numaralandırmanız istenmektedir. Varsa “e. Diğer Sanayi Faaliyetleri” ve “g. Diğer
Kaynaklar” ın ne olduğu ayrıca belirtilmelidir. Çevre Durum Raporunun “Hava” bölümündeki SO2, PM, NOX, CO
gibi ölçüm sonuçlarının il bazındaki aylık ortalaması veya konsantrasyonu en yüksek olan istasyonun aylık
ortalama değerleri esas alınır.
GEÇEN
YILKİ ÖNEM
SIRANIZ
BU YILKİ
ÖNEM
8
SIRANIZ
a. Evsel ısınma
b. İmalat Sanayi İşletmeleri
1
2
1
2
c. Maden İşletmeleri
4
4
d. Termik Santraller
e. Diğer Sanayi Faaliyetleri (Belirtiniz)
5
5
f. Karayolu Trafik
3
3
KAYNAK
ÖNEM
SIRASINDA
DEĞİŞİKLİK
YAPTIYSANIZ
SEBEBİNİ
AÇIKLAYINIZ
Kapalı Sistem
yaygınlaşmıştır.
Araç sayısındaki
artış ve trafik
yoğunluğu
g. Diğer Kaynaklar
8
En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,… şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun
seçenekleri numaralandırınız.
202
5
6
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
I.3. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yıl içinde il/ilçelerde alınan tedbirleri “X” ile işaretleyiniz.
İLÇELER
İL MERKEZİ
I.3.’de, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yıl içinde, il sınırları içerisinde ne tür tedbirler alındığı bilgisi
istenmektedir. Çizelgede her bir tedbir için belirtilen numara altında, alınan tedbirler için işaretleme yapılması
istenmektedir.
ALINAN TEDBİR/TEDBİRLER
YERLEŞİM YERİNİN ADI
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1.Karatay
X
X
X
X
X
2.Meram
X
X
X
X
X
3.Selçuklu
X
X
X
X
X
.
.
1.Ahırlı
X
X
X
X
X
2.Akören
X
X
X
X
X
3.Akşehir
X
X
X
X
X
X
4.Altınekin
X
X
X
X
X
5.Beyşehir
X
X
X
X
X
X
6.Bozkır
X
X
X
X
X
7.Cihanbeyli
X
X
X
X
X
8.Çeltik
X
X
X
X
X
9.Çumra
X
X
X
X
X
X
10.Derbent
X
X
X
X
X
11.Derebucak
X
X
X
X
X
12.Doğanhisar
X
X
X
X
X
13.Emirgazi
X
X
X
X
X
14.Ereğli
X
X
X
X
X
X
15.Güneysınır
X
X
X
X
X
16.Hadim
X
X
X
X
X
17.Halkapınar
X
X
X
X
X
18.Hüyük
X
X
X
X
X
19.Ilgın
X
X
X
X
X
X
20.Kadınhanı
X
X
X
X
X
21.Karapınar
X
X
X
X
X
X
22.Kulu
X
X
X
X
X
23.Sarayönü
X
X
X
X
X
24.Seydişehir
X
X
X
X
X
X
25.Taşkent
X
X
X
X
X
26.Tuzlukçu
X
X
X
X
X
27.Yalıhüyük
X
X
X
X
X
28.Yunak
X
X
X
X
X
.
Kaynaklar: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Tedbirler:
a. Kaliteli katı/sıvı yakıt kullanımı
b. Doğalgaz kullanımı
c. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
d. Ağaçlandırma çalışmaları/orman alanlarının, yeşil alanların artırılması
e. Motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri
f. Sanayi kuruluşlarının emisyon izni almaları
g. Sanayi tesislerinin yerleşim yeri dışına çıkarılmaları
h. Denetim
i. Diğer ( Varsa yukarıya ayrılan bölümde belirtiniz).
203
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
I.4. Hava kirliliğinin giderilmesinde, yıl içerisinde, il/ilçelerde karşılaşılan güçlükler;
I.4.’de hava kirliliğinin önlenmesinde, yıl içinde, İlinizde karşılaşılan güçlüklerin önem sırasına göre en
önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4.... şeklinde numaralandırılmıştır.
Karşılaşılan Güçlükler
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Yeterli denetim yapılamaması
Ateşçilerin eğitimsiz veya bilinçsiz olması
Halkın alım gücünün düşük olmasından dolayı kalitesiz yakıt kullanılması
Kaliteli yakıt temininde zorluklar
Kurumsal ve yasal eksiklikler
Toplumda bilinç eksikliği
Meteorolojik faktörler
h.
Topografik faktörler
i.
GEÇEN
YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ
BU YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ*
6
4
1
5
3
2
7
5
2
6
4
3
1
ÖNEM
SIRASINDA
DEĞİŞİKLİK
YAPTIYSANIZ
SEBEBİNİ
AÇIKLAYINIZ
İnversiyon olayı
sıkça
görülmektedir.
Diğer (Belirtiniz)........................................................................................

En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,… şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun
seçenekleri numaralandırınız.
BÖLÜM II.SU KİRLİLİĞİ
II.1. İl sınırları içerisinde bulunan su kaynaklarının kalite değerlendirmesi;
Su kirliliği, II.1.1-II.1-3’de il sınırları içerisinde, yıl içinde, kirliliğe maruz kalmış su kaynaklarının (yüzey,
yeraltı ve yüzme suları) adları, kalite sınıfları ile bunların çizelgede belirtilen kirlenme nedenleri dikkate alınarak
işaretlenmiştir.
II.1.1. İl sınırlarında bulunan yüzey sularının kalite sınıflarını Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde belirtilmesi ve muhtemel kirlenme nedenleri;
Kalite sınıfı
Yüzey Suyu
Adı
Altınapa
Barajı
Akşehir Gölü
Beyşehir Gölü
Sarıot Gölü
Tuz Gölü
Bolluk Gölü
Ereğli Sazlıkları
(Akgöl)
Meke Gölü
Hotamış Sazlığı
Kulu-Düden
Gölü
Kozanlı Gölü
Samsam Gölü
Kirlenme Nedenleri
a
1
X
2
3
4
b
c
d
Evsel Sanayi
Evsel
Sanayi
Katı Kaynaklı
Atıksular
Atıkları
Atıklar Atıksular
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
e
f
g
Zirai İlaç
Hayvan
Madencilik
ve Gübre
Yetiştiriciliği Faaliyetleri
Kullanımı
h
i
Denizcilik
Faaliyetleri
Diğer
(Belirtiniz)
Erozyon
X
Erozyon
Erozyon
X
X
X
X
X
Erozyon
Erozyon
Erozyon
Erozyon
X
X
Erozyon
X
X
X
X
X
X
X
204
Erozyon
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Kaynaklar: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
I.1.2. İl sınırlarında bulunan yeraltı sularının kalite sınıflarını Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirtilmesi ve muhtemel kirlenme nedenleri;
Yeraltı
suyunun
bulunduğu
bölge
Yeraltı Su Kalite
Sınıfı
İyi
Zayıf
Yeterli
veri
yok
Kirlenme Nedenleri
a
Evsel
Atıksular
b
Evsel
Katı
Atıklar
c
Sanayi
Kaynaklı
Atıksular
d
Sanayi
Atıkları
Selçuklu
ve Meram
+
İlçe
Sınırları
Kaynaklar: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
e
Zirai İlaç
ve Gübre
Kullanımı
+
f
g
Hayvan
Yetiştiriciliği
Madencilik
Faaliyetleri
+
h
Deniz
Suyu
Girişimi
i
Diğer
(Belirtiniz)
+
II.1.3. İl sınırlarında bulunan yüzme sularının kalite sınıflarını Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde
belirtilmesi ve muhtemel kirlenme nedenleri;
Yüzme
Suyunun
bulunduğu
bölge/plaj
Mavi
Bayrak
Ödülü
Kirlenme Nedenleri
a
Var
Beyşehir
Gölüİskender
Mevkii
Beyşehir
GölüKaradikenal
tı Mevkii
Beyşehir
GölüGençlik ve
İzcilik Kampı
Mevkii
Beyşehir
GölüKaraburun
Mevkii
Beyşehir
Gölüİskender
Mevkii
Yüzme Suyu
Kalite Sınıfı (*)
x
Yok
A
B
C
D
Evsel
Atıksular
b
Evsel
Katı
Atıklar
c
Sanayi
Kaynaklı
Atıksular
d
Sanayi
Atıkları
e
Zirai İlaç
ve Gübre
Kullanımı
f
g
Deniz/Göl
Taşımacılığı
Diğer
(Belirtiniz)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
205
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
(*) A sınıfı çok iyi/mükemmel, B sınıfı iyi kalite, C sınıfı kötü kalite ve D sınıfı çok kötü kalite/yasaklanması gereken olarak
kalite kategorilerini temsil etmektedir.
Kaynaklar: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
II.2. Yıl İçinde, İl sınırları içindeki il/ilçelerde atıksuların yol açtığı kirlenmenin nedenleri;
II.2.’de, il sınırları içerisindeki yerleşim merkezlerinde (il merkezi ve ilçelerin her biri için) atıksulardan
kaynaklanan kirliliğin nedenlerinin çizelgenin altında belirtilen maddeler dikkate alınmak ve (X) koymak suretiyle
işaretlenmiştir. Çizelgede geçen “İl Merkezi” ifadesiyle, İliniz Büyükşehir Belediyesi ise, Büyükşehir Belediyesine
bağlı ilçeler, değilse merkez ilçe kastedilmektedir.
1. Karatay
Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri
(Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz)
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
X
X
2. Meram
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yerleşim Yerinin Adı
Beldeler
İlçeler
İl
Merkezi
a
3. Selçuklu
1. Ahırlı
2.Akören
3.Akşehir
4.Altınekin
5.Beyşehir
6.Bozkır
7.Cihanbeyli
8.Çeltik
9.Çumra
10.Derbent
11.Derebucak
12.Doğanhisar
13.Emirgazi
14.Ereğli
15.Güneysınır
16.Hadim
17.Halkapınar
18.Hüyük
19.Ilgın
20.Kadınhanı
21.Karapınar
22.Kulu
23.Sarayönü
24.Seydişehir
25.Taşkent
26.Tuzlukçu
27.Yalıhüyük
28.Yunak
Akkise
Avdan
Kayasu
Adsız
Altuntaş
Atakent
Çakıllar
Doğrugöz
Engilli
b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
206
X
X
X
X
X
X
l
m
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Yerleşim Yerinin Adı
Beldeler
a
Gölçayır
Karahüyük
Ortaköy
Reis
Yazla
Akıncılar
Dedeler
Oğuzeli
Aşağı Esence
Adaköy
Akçabelen
Bayavşar
Doğanbey
Emen
Gökçimen
Gölyaka
Huğlu
Karaali
Kayabaşı
Kurucuova
Sadıkhacı
Sevindik
Üstünler
Üzümlü
Yenidoğan
Yeşildağ
Çağlayan
Dereköy
Dereiçi
Hamzalar
Sorkun
Söğüt
Üçpınar
Harmanpınar
Hisarlık
Sarıoğlan
B. Beşkavak
Bulduk
Gölyazı
Günyüzü
İnsuyu
Kandil
Karabağ
Kelhasan
Kuşça
Kütükuşağı
Taşpınar
Yapalı
Yeniceoba
Gökpınar
Küçükhasan
Alibeyhüyüğü
Apa
b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri
(Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz)
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
207
l
m
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Beldeler
Yerleşim Yerinin Adı
Arıkören
Dinek
Güvercinlik
İçeriçumra
Karkın
Okçu
Türkmencamili
Yenisu
Gökpınar
Küçükhasan
Çiftliközü
Çamlık
Gencek
Pınarbaşı
Yukarıkayalar
Ayaslar
Başköy
Çınaroba
Deştiğin
Karaağa
Koçaş
Konakkale
Yenice
Işıklar
Demirci
Aziziye
Belkaya
Çayhan
Kutuören
Sazgeçit
Zengen
Alanözü
Aydoğmuş
Bademli
Bağbaşı
Bolat
Dedemli
Göynükkışla
Korualan
Yalınçevre
Burunsuz
Çamlıca
Çavuş
Göçeri
İlmen
İmrenler
Kıreli
Köşk
Mutlu
Selki
Aşağıçiğil
Argıthanı
Balkı
a
X
b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri
(Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz)
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
208
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
l
m
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Beldeler
Yerleşim Yerinin Adı
Beykonak
Çavuşçugöl
Gökçeyurt
Yukarıçiğil
Atlantı
Başkuyu
Osmancık
Kolukısa
Hotamış
İslik
Kayalı
Yeşilyurt
Hayıroğlu
İsmil
Ovakavağı
Yarma
Celep
Karacadağ
Kırkpınar
Kozanlı
Tavşançalı
Tuzyaka
Zincirlikuyu
Çarıklar
Hatunsaray
İnlice
Karadiğin
Kaşınhanı
Kavak
Kızılören
Sağlık
Sefaköy
Başhüyük
Çeşmelisebil
Gözlü
Kadıoğlu
Kurşunlu
Ladik
Başarakavak
Sızma
Tepeköy
Yükselen
Akçalar
Bostandere
Çavuş
Gevrekli
Kesecik
Ketenli
Ortakaraören
Taraşçı
Avşar
Balcılar
Bolay
a
X
b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri
(Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz)
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
209
l
m
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri
(Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz)
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
X
X
Çetmi
X
X
X
X
Ilıcapınar
X
X
X
X
Koçyazı
X
X
X
X
Kuzören
X
X
X
Piribeyli
X
X
X
X
Saray
X
X
X
X
Sülüklü
X
X
X
X
Turgut
Kaynaklar: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yerleşim Yerinin Adı
l
m
Kirlilik Nedenleri:
a. Kanalizasyon şebekesinin olmaması veya yetersiz olması
b. Yerleşim yerlerinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmaması
c. Büyük sanayi kuruluşlarının atıksularını arıtmaması
d. Küçük sanayilerde toplu arıtmanın olmaması
e. Foseptik çukurların sağlıklı şekilde inşa edilmemesi
f. Foseptik atıkların vidanjörlerle çekildikten sonra gelişigüzel yerlere boşaltılması
g. Zirai mücadele ilaçlarının kullanımı
h. Kimyasal gübre kullanımı
i. Arıtma tesisi kapasite ve verimlerinin yetersiz olması
j. Arıtma tesisinde görevli olan personelin yetersiz olması
k. Hayvancılık atıkları
l. Maden atıkları
m. Diğer (Yukarıda ayrılan bölümde belirtiniz).
II.3. Su kirliliğinin önlenmesi amacıyla alıcı ortamlarda aşağıdaki tedbirlerden hangilerinin alındığı;
II.3.’de, su kirliliğinin önlenmesi amacıyla her bir alıcı su ortamı için, çizelgenin altında belirtilen
maddelerin dikkate alınarak tedbirlerin çizelgede işaretlenmiştir.
Alıcı Ortam
Su Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler
(a)
(b)
(c )
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Deniz
1.
2.
.
Sulak Alanlar (*)
1. Akşehir Gölü
2. Beyşehir Gölü
3. Tuz Gölü
4. Akgöl
5. Apa Barajı
6. Çavuşcu Gölü
7. Suğla Gölü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
.
.
Jeotermal Kaynakları
1.
2.
210
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
Alıcı Ortam
(a)
Su Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler
(b)
(c )
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
3.
Diğer Alıcı Su Ortamları
1.
2.
3.
(*) 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 4. maddesinde
Sulak Alan: Sözleşmenin amacı bakımından, alçak gelgitte derinliği 6 m’yi aşmayan deniz suyu alanların da kapsamak üzere, doğal ya da
yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları ifade etmektedir.
Bu tanıma göre, hem akarsular hem de göller sulak alan tanımına girmektedir.
Kaynaklar: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Alınan Tedbirler:
a. Kanalizasyon şebekesinin yapılması ya da yenilenmesi
b. Arıtma tesisi /deniz deşarjı /depolama alanları yapılması
c. Yerleşim merkezinde foseptik kullanılması
d. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai mücadele ilacı ve gübrenin aşırı ve yanlış kullanımının önlenmesi
e. Yönetmelikler çerçevesinde denetim yapılması
f. Deniz araçlarının atıklarını boşaltabilmeleri için uygun yerlerin hazırlanması
g. Sanayi kuruluşlarının atıksuları için deşarj izni alması
h. Toplumsal bilgilendirilme ve bilinçlendirme faaliyetleri
i. Diğer (Yukarıda ayrılan bölümde belirtiniz).
II.4. Su kirliliğinin giderilmesinde/önlenmesinde il sınırları içerisinde karşılaşılan güçlükler;
II.4’de su kirliliğinin giderilmesinde/önlenmesinde il sınırları içerisinde karşılaşılan güçlüklerin önem
sırasına göre en önemliden az önemliye doğru 1,2,3,.... şeklinde numaralandırılmıştır.
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
a.
b.
c.
d.
e.
Yeterli denetim yapılamaması
Mali imkansızlıklar nedeniyle arıtma tesislerinin kurulamaması
Kurumsal ve yasal eksiklikler
Toplumda bilinç eksikliği
Diğer (Belirtiniz)..............................................................................
GEÇEN
YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ
BU YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ*
1
2
1
2
ÖNEM
SIRASINDA
DEĞİŞİKLİK
YAPTIYSANIZ
SEBEBİNİ
AÇIKLAYINIZ

En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,…şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize
uygun seçenekleri numaralandırınız.
211
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BÖLÜM III. TOPRAK KİRLİLİĞİ
III.1. İlinizde toprak kirliliğine neden olan kaynakları;
III.1’de, il sınırları içerisinde toprak kirliliğine neden olan kaynakların önem sırasına göre, en önemliden,
az önemliye doğru, 1,2,3,4.... şeklinde numaralandırılmıştır.
Kirlenme Kaynağı
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
GEÇEN
YILKİ ÖNEM
SIRANIZ
BU YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ*
1
1
3
3
2
2
Sanayi kaynaklı atık boşaltımı
Madencilik atıkları
Vahşi depolanan evsel katı atıklar
Vahşi depolanan tehlikeli atıklar
Plansız kentleşme
Aşırı gübre kullanımı
Aşırı tarım ilacı kullanımı
Hayvancılık atıkları
Diğer (Belirtiniz)………………………………………………
ÖNEM SIRASINDA
DEĞİŞİKLİK
YAPTIYSANIZ
SEBEBİNİ
AÇIKLAYINIZ

En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,… şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp,
ilinize uygun seçenekleri numaralandırınız.
Kaynaklar:Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
III.2. Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla il sınırları içerisinde, aşağıdaki tedbirler;
III.2’de, toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla il sınırları içerisinde belirtilen tedbirlerden hangileri
alınıyor ise, bunların önem sırasına göre, en önemliden, az önemliye doğru, 1,2,3,4.... şeklinde
numaralandırılmıştır.(Konu ile ilgili bilgi edinilememiştir.)
GEÇEN
YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ
ALINAN TEDBİRLER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
BU YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ *
ÖNEM
SIRASINDA
DEĞİŞİKLİK
YAPTIYSANIZ
SEBEBİNİ
AÇIKLAYINIZ
Sanayi/Madencilik tesislerinin sıvı, katı ve gaz atıklarının
mevzuata uygun olarak bertarafının sağlanması
Kentleşmenin Çevre Düzeni Planlarına uygun olarak
gerçekleştirilmesi
Mevzuata uygun olarak gübreleme, ilaçlama ve sulamanın
yapılması
Erozyon mücadele çalışmaları
Geri dönüşüm/yeniden kullanım uygulamaları
Diğer (Belirtiniz)..............................................................................

En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,… şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun
seçenekleri numaralandırınız.
212
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
BÖLÜM IV.ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNLARI
IV.1. Yıl sonu itibariyle, İl Sınırları İçinde Görülen Çevre Sorunlarını Önem ve Öncelikleri;
IV.1’de, sıralanan çevre sorunları dikkate alınarak, yıl sonu itibariyle, il sınırlarınız içerisinde, görülen bu
sorunların önem ve önceliklerine göre, en önemliden en az önemliye doğru 1,2,3,4,5.... şeklinde
numaralandırılmıştır.
NOT: Ölçüm değerleri, göstergeler, her bölümün sonundaki sonuç ve değerlendirme kısımları, konularına göre
şikayet sayısı, şikayetin ceza ile sonuçlanma oranı, konularına göre ceza sayısı, yapılan denetimler sonucu edinilen
deneyimler vb. çevre sorunlarının hangi alanda yoğunlaştığı konusunda yol gösterici olabilir.
GEÇEN
YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ
ÇEVRE SORUNLARI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Hava kirliliği
Su kirliliği
Toprak kirliliği
Atıklar
Gürültü kirliliği
Erozyon
Doğal çevrenin tahribatı (Orman, Mera, Sulak alan,
Kıyı, Biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı)
BU YILKİ
ÖNEM
SIRANIZ *
ÖNEM
SIRASINDA
DEĞİŞİKLİK
YAPTIYSANIZ
SEBEBİNİ
AÇIKLAYINIZ
1
3
4
2
5
6
7

En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,… şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun
seçenekleri numaralandırınız.
IV.2. İl Sınırları İçerisinde IV.1’de Tespit Edilen Her Bir Öncelikli Çevre Sorunu ile İlgili Olarak; Yukarıda IV.1’de
Belirlemiş Olduğunuz Öncelik Sırasına Göre;
IV.2’de, IV.1’de sıralanan her bir öncelikli çevre sorunları dikkate alınarak;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Çevre sorununun nedenlerini,
Bu nedenlerde daha çok hangi faktör veya sektörlerin etkili olduğunu,
Çevreye vermiş olduğu olumsuz etkilerini
Bu sorunların giderilmesinde karşılaşılan güçlüklerini,
Bu sorunları gidermek amacıyla alınan, alınması planlanan veya alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu,
Ayrıca bu başlık altında yer almasını istediğiniz diğer görüşlerinizi belirten bilgi notunu,
sistematik ve yeterli seviyede açıklayınız.
213
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
I. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU
Konya İlinde hava kirliliğine neden olan en büyük kaynaklar sanayiden kaynaklanan emisyonlar,
evsel ısınma kaynaklı emisyonlar ve trafikten kaynaklanan emisyonlardır. İlin kent merkezinde hava
kirliliğinin artışında trafikten kaynaklanan kirlilik önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle trafiğe çıkan
araçların egzoz gazı ölçümlerini yaptırmalarının sağlanması ve çevre yolları inşa edilerek şehir içi
trafiğinin bir bölümünün şehir dışına taşınması ve hızlandırılması hedeflenmektedir. Hava kirliliğine temel
teşkil eden çarpık kentleşme sorununun giderilmesi için hakim rüzgar yönü göz önünde bulundurulmadan
kentin batı bölümüne yerleştirilmiş olan küçük sanayi tesislerinin kent dışına taşınması düşünülmektedir.
Son yıllarda yenilenebilir enerji konusunda özellikle rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar
sayesinde 2015 yılı sonunda toplam elektrik tüketiminin %10’luk bir kısmının rüzgar enerjisi ile
karşılanabileceği beklenmektedir.
İlde enerji verimliliğinin artırılması amacıyla verimli kullanımı teşvik edecek afişler ve bilgi
broşürleri hazırlanmış ve kamu binalarında, okullarda ve özel işletmelerde halkın ilgisine sunulmuştur.
Hava kirliliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesi ve iklim değişikliğine neden olan CO2
emisyonlarının azaltımı amacıyla inşa edilen çevre yolları boyunca kent içinde ve civarında ağaçlandırma
ve yeşil alan çalışmaları yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM), Konya
Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün birlikte yürütmüş olduğu 2 yıllık çalışma
sonunda 2012 yılında tamamlanan IKONAIR projesi ile Konya hava kalitesi detaylı bir şekilde çalışılmış
ve tüm olumlu olumsuz senaryo değerlendirmeleriyle 2012-2019 yıllarını kapsayan geniş kapsamlı eylem
planları hazırlanmış ve bu doğrultuda İl Mahalli Çevre Kurulu 2012/02 sayılı kararı ile uyun olanların
belirlenmesi suretiyle Konya Hava Kalitesi Eylem Planları uygulamaya konulmuştur.
Konya İlinde iki adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı ve
iki adet Konya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet sabit hava kalitesi izleme istasyonu
bulunmakta olup, istasyonlarda sürekli olarak kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (PM10)
parametreleri otomatik cihazlarla ölçülmektedir ve saatlik ortalama değerler olarak alınmaktadır. İzleme
istasyonları Aydınlık, Mevlana, Meram ve Horozluhan bölgelerinde konumlandırılmıştır.
214
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
II. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU
Konya merkezinde toplanan katı atık miktarı yaz ayları için ortalama 1.145 ton/gün, kış ayları için
ortalama 1.265 ton/gün, olmak üzere yıllık ortalama katı atık miktarı 440.000 tondur.
İl merkezinde Karatay, Meram ve Selçuklu İlçelerinden toplanan katı atıklar, şehir merkezine 7 km
mesafede bulunan Aslım mevkiinde yaklaşık 35 yıldır düzensiz olarak depolanmaktadır. 2000 yılından
itibaren düzensiz depolamanın oluşturduğu çevre sorunlarının önlenmesi amacıyla depolama alanında
rehabilitasyon yapılması kararlaştırılmış ve bu amaçla hazırlanan proje 2004 yılında tamamlamıştır.
Rehabilitasyon kapsamında,
 Dağınık olan yaklaşık 3 milyon m3 çöp ana çöp kütlesine taşınmış ve sahanın gövdesi üzerinde
düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
 Şevlerin ve gövdenin üzeri, yaklaşık 490.000 m3 toprak malzeme ile örtülmüştür.
 Sahada 32 adet gaz tahliye bacası oluşturulmuş ve bu bacalar çakılla doldurulmuştur.
 Sahaya giriş-çıkış yolunun bakımı yapılmış, sahanın çevresinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan
maddeler toplanarak, saha görsel olarak yeni bir çehreye kavuşturulmuştur.
Bu iş kapsamında yaklaşık 7 m yüksekliğinde, 35 hektarlık bir alanın rehabilitasyonu yapılarak katı atık
depo sahasındaki çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuzluklar asgariye indirilmiş, etrafı tel çit ile
çevrilmiş ve ağaçlandırma yapılarak saha çevresinde bir yeşil kuşak oluşturulmuştur.
Diğer taraftan ilçe merkezlerinde ise; Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe Belde ve Köyleri Çevre
Koruma Birliği ve Akşehir ve Eber Gölleri Belediyeler Birliği tarafından düzenli depolama tesisi işletmeye
alınmıştır. Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi toplam 181.500 m 2’lik alan üzerine 3 lot olarak
kurulmuştur. 1. Etap katı atık lotu 32.000 m2’lik alanda 480.000 m3 atık kapasitelidir. 2. Etap katı atık lotu
26.000 m2’lik alan üzerinde 426.000 m3 atık kapasitelidir. 3. Etap katı atık lotu ise 12.000 m2’lik alanda
110.000 m3 atık kapasitesine sahiptir. Tesise 2020 yılına kadar çöp depolanması planlanmıştır. Akşehir
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi toplam 47.670 m2’lik alan üzerine kurulmuştur. Katı atık lotu 429.000
m3 atık kapasitelidir.
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici depolanması ve bertarafı ile ilgili
sorumlu olan Büyükşehir ve ilçe belediyelerine yükümlülükleri bildirilmiştir. Bununla ilgili Büyükşehir
Belediyesi tarafından Aslım Katı Atık Depolama alanında Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları
Depolama Sahası kurulmuştur. Büyükşehir Belediyesince işletilen sahada depolanan bu atıklar ikincil
inşaat ve özellikle altyapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Merkez ilçe belediyeleri de bu alanı
kullanmaktadır.
2012 yılının Ağustos ayında vatandaşlarımızın, ev ve işyerlerindeki küçük çaplı tadilatlarından çıkan
molozların toplanarak Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı’na taşınması amacıyla
22 11 666 nolu ALO MOLOZ HATTI kurulmuştur.
İlimizde “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
toplanmasına yönelik hazırlanan Katı Atıkların Yerinde Kazanımı projesi ile konutlarda ve işyerlerinde
ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılması çalışmaları devam etmektedir.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizde oluşan tıbbi atıkların miktarları ve bertaraf
şekli ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi amacı ile tehlikeli atıkların miktarlarının ve
akışının izlenmesi için oluşturulan 2008 yılından bu yana aktif olarak kullanılan web tabanlı “Tehlikeli Atık
Beyan Sisteminin” (TABS); tıbbi atık üreticileri tarafından da tıbbi atıkların beyanı için kullanılması zorunlu
hale getirilmiştir.
21 Ocak 2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği’nin 12. Maddesi uyarınca, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile 30 Temmuz 2004
tarihinde imzalamış olduğu protokol çerçevesinde, PETDER üyesi motor yağı üreticileri ve PETDER
üyesi olmayıp da bu organizasyonla protokol imzalayarak toplama faaliyetine katılan motor yağı üreticisi
kuruluşlar adına atık motor yağları toplama taşıma ve yönetmelik hükümleri uyarınca bertaraf
yükümlülüğü PETDER tarafından yerine getirilmektedir.
Kullanılmış pil ve akülerin toplanması konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla Pil Kampanyası
215
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
düzenlenmiştir. Toplanan atık pillerin nasıl saklanacağı, çevreye ve insana zararları konusunda bilgi
verilmiştir. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda, daha yaygın ve
daha düzenli çalışabilmek için Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyeleri ve
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında 02.09.2009 tarihinde protokol
imzalanmıştır.
Hanelerden bitkisel atık yağların toplanmasına ilişkin altyapı hazırlıkları tamamlandı. 5 lt’ye kadar
toplanan kızartmalık atık yağların hanelerden alınarak geri kazanımı sağlandı.
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 2 tesise geri kazanım lisansı
verilmiştir. İlimizdeki çimento fabrikası da ek yakıt olarak ÖTL kullanmaktadır. Bu üç tesiste LAS-DER ve
KONLAS tarafından yetkilendirilmişlerdir.
“Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında ÖTA Geçici depolama
alanı olarak 1 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve 1 tesise de Lisans Belgesi verilmiştir.
“Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile atıkların oluşumlarından
bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel
esaslar belirlenmiştir. Aynı zamanda Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Avrupa Birliği mevzuatının ulusal
mevzuatımıza uyumlaştırılması sağlanmıştır.
216
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
III. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU
Konya Kapalı Havzası sınırları içerisinde kirlilik oluşturan temel endüstriyel faaliyetler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
 Şeker fabrikaları
 Alüminyum Tesisleri,
 Malt Fabrikası,
 Beyşehir ilçesi Üzümlü ve Huğlu beldelerindeki silah fabrikaları ve krom kaplama atölyeleri,
 Et entegre tesisleri ve süt ürünleri üretimi yapan tesisler,
 Tekstil fabrikaları ve meyve suyu fabrikaları,
 OSB‟ler.
Konya’da 4 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Konya ilindeki OSB’lerin iki
tanesi merkez ilçede, bir tanesi Beyşehir’de, bir tanesi de Ereğli ilçesindedir. Konya OSB, atık sularını
belediyenin atık su kanalizasyon sistemine vermektedir. 26 sektörde faaliyet gösteren toplam 380 sanayi
tesisini içeren Konya OSB’de ise, AAT’nin inşaatı tamamlanmış olup; tesis 2010 yılında işletmeye
alınmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çıkan atık su, Keçeli Deresi’ne akmakta olan Tümosan Kanalı’na
deşarj edilmektedir.
Beyşehir OSB mevcut durumu faal olmayıp, AAT’ye sahip değildir. Ereğli OSB, mevcut AAT’sini
mekanik ekipman arızası nedeniyle çalıştırmamaktadır. Atıksularını Ereğli Belediyesi kanalizasyon
sistemine deşarj etmektedir.
Atıksularını alıcı ortama veren sanayi kuruluşları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri
gereğince denetlenmekte, deşarj izni verilen tesislerden düzenli periyotlarla numuneler aldırılarak arıtma
tesislerinin verimli çalıştırılıp-çalıştırılmadığı izlenmektedir.
Şehrimizden kaynaklanan atıksular; kanalizasyon şebekesinin toplayıcı hatları ve kuşaklama
kanalları ile ana kollektör hattından toplanarak, Aslım Mevkiinde bulunan Konya Atıksu arıtma tesisine
gelmektedir. Atıksuların günlük ortalama debisi 120.000 m3 /gün olup, arıtılan atıksular D.S.İ. kanalına
deşarj edilmektedir.
217
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
IV. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU
Tarım alanlarımız çeşitli kirleticilerin etkisi altındadır. Çevre Bakanlığı farklı kirleticiler için
topraklarda bulunmasına müsaade edilen miktarları gösteren yönetmenlikler yayınlamıştır. Tarım
alanlarımızın potansiyel toksik elementler bakımından durumları belirlendikten sonra ilgili yönetmelikleri
göre kirli kabul edilen alanlarda kirliliği sebep olan kaynaklar belirlenerek kirlenmeye karşı gerekli tedbirler
geliştirilmelidir. Bölümümüzde yöremizin potansiyel toksik element kapsamını belirlemeye yönelik
çalışmalar başlatılmıştır. Toprakların ağır metal bakımından durumları ortaya konulduktan sonra, kirlilik
görülen alanların temizlenmesine yönelik araştırma çalışmalarına başlanmalıdır. Bu amaç için özellikle
topraktan yüksek miktarlarda ağır metal kaldıran bitkiler seçilerek toprakların temizlenmesinde
kullanılmalıdır. Önümüzdeki yıllarda doğal dengeyi bozmamak veya bozulan doğal dengenin yeniden
kurulması için bu tür çalışmaların yoğunlaştırılması gerekecektir. Bu tür çalışmalarda ağırlıklı olarak
toprakların kimyasal özelliklerindeki değişmeler esas araştırma konularından birisidir.
Toprak kirliliği ile birlikte ülke topraklarımızın bitki besin maddesi bakımından da durumlarının
yeniden ortaya konulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak zirai bilimler enstitü çalışma bölgesindeki
tarım topraklarının mikro element kapsamlarını ortaya koyacak olan çalışmalara başlamışlardır. Bu
çalışmalar yöre topraklarının verimliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik yeni araştırma projelerine
de kaynak bilgiler sağlayacaktır. Coğrafi koordinatları belli toprak örnekleri üzerinde yapılacak analizler
sonunda belirlenen mevcut toprak özelliklerinin zaman içindeki değişimi takip edilerek topraklarımızdaki
olumsuz değişimin nedenleri de ortaya konabilecektir. (Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü)
218
KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU, 2012
V. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU
İlimizde gürültü öncelikli olarak eğlence merkezleri, sanayi kuruluşları, işyerlerleri ve trafik
yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden 4 Haziran 2010
tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda mahallinde kısa sürede gürültü şikâyetlerine
ulaşmak, şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere;2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12.
maddesine istinaden çevre denetim birimini kuran, personel ve ölçüm ekipmanı bazında Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde getirilen esas ve kriterleri sağlayan belediye
başkanlıklarına 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Genelge çerçevesinde yetki devri yapılmaktadır.
Bu kapsamda; gürültü şikâyet denetim ve kontrol çalışmalarında İlimiz Karatay ve Meram İlçesi
sınırları içinde Konya Büyükşehir Belediyesine, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Selçuklu Belediyesine
Bakanlığımızca yetki devri yapılmıştır. Yapılan yetki devri kapsamında Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından 41 adet; Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından 112 adet gürültü konulu şikayete
istinaden denetimler yapılmış olup, denetimler sonucu yetki devri yapılan belediyelerce Kabahatler
Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanmıştır.
TEŞEKKÜR EDERİZ…
0
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
2
HKDYY EK-1/A’da yer alan geçiş süreci limit değeri (proje yılına göre değişir).
1
219
Download

Konya - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı