MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
02.09.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/EYLÜL Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet
GÖKÇE , Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI,
İbrahim GÖÇER, Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk
COŞKUN, Kadir ÖZMEN, Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN 9.BİRLEŞİMİNİN
TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 01/07/2014 TARİHLİ 1 SAYILI
OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine gereğince 2014/ EYLÜL Ayı
Olağan Toplantısını yapmak üzere 02/09/2014 SALI günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığının
25/08/2014 tarih ve M.31.3.ERZ.0.10/301.03/338-714 Sayılı yazılarındaki gündem maddelerini
görüşmek üzere Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda toplandı.
.
Belediyemiz Meclisi Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK’in Başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı
açılış konuşmasını yaparak, yoklama yaptırdı.
Yapılan yoklamada Meclis Başkanı Kasım ŞİMŞEK, Üyelerden; Recep ÇIRAK, Mehmet
GÖKÇE, Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN, Nejdet SÖKMEN,
Nermin DANIŞ bulunduğu, Orhan Soylu YILMAZ ve Berat SÖKMEN’in bulunmadığı görüldü.
Yoklama tutanağı divan üyelerince imza altına alındı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
GÜNDEM 1- KARAR –92
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 318 sayılı dilekçesinde belirtilen 2464 sayılı
Kanununn 96. Maddesinin A fıkrasının 2. Paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından
mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farkları dikkate almak suretiyle; Belediye
Gelirleri Kanunu 45 Nolu Genel Tebliği gereğince Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinde
değişiklik yapılması talebinin KABULÜNE (okunduğu ve projeksiyon üzerinde gösterildiği şekli
ile), oylamaya katılan üyelerin oyları sonrası oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 2- KARAR –93
Yapılan açık oylama sonucunda;
Recep SARIOĞLU’ya ait 26.05.2014 Tarih ve 2684 nolu dilekçesinde belirtilen İlçemiz Hanifi
Soylu Bulvarı üzerinde bulunan ilave imar planında 838 nolu parselin doğusundan geçen imar yolunun
komşu parselle araya konulmasını içeren plan tadilatının görüşülmesi talebinin; 3194 sayılı İmar
Kanunu 18. Maddesinin 2. Bendine göre düzenleme ortaklık payının aşılmamış olması nedeni ile
REDDİNE oylamaya katılan üyelerin oyları sonrası oy birliği ile karar verildi.
İsmail KARAKURUM’a ait 28.05.2014 Tarih ve 2728 nolu dilekçesinde belirtilen Karamustafalı
Mahallesi Karakurum Caddesinde bulunan 3747 nolu parselde bulunan yolun kaldırılması talebi,
KaraAlpler Sokağındaki 7 metrelik yolun Refik Özsoy Bulvarına bağlanmasını ve yolun iptalini içeren
talebinin KABULÜNE; oylamaya katılan üyelerin oyları sonrası oy birliği ile karar verildi.
Kadir ERÇÖKÜK ve Hissedarlarına ait 29.05.2014 Tarih ve 2748 nolu dilekçesinde belirtilen
Mahmutlu Mahallesi Beyinoğlu Sokağının adının Erçökükler Sokak olarak değiştirilmesi talebinin
önemli bir sebep bulunmaması nedeni ile REDDİNE; oylamaya katılan üyelerin oyları sonrasında
oy çokluğu ile karar verildi.
Cindi ALMAS’a ait 06.06.2014 Tarih ve 2868 nolu dilekçesinde belirtilen İsalı Mahallesi bulunan
Deneş Sokak ve Nüfuscular Sokak üzerinde 961 nolu parselin içerisinden geçen doğu batı
istikametinde geçen 10 m lik imar yolunun kaldırılması talebinin; 3194 sayılı İmar Kanunu 18.
Maddesinin 2. Bendine göre düzenleme ortaklık payının aşılmamış olması nedeni ile REDDİNE
oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
Fatma CANATAR ve Hissedarlarının 13.06.2014 Tarih ve 2997 Sayılı dilekçesinde belirtilen
Hürriyet Mahallesinde bulunan 1361 nolu parselden geçen yolların kenara kaydırılması talebi; Her iki
parselden eşit şekilde yol alınması şartıyla KABULÜNE oylamaya katılan üyelerin evet oyları
1
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
02.09.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/EYLÜL Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet
GÖKÇE , Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI,
İbrahim GÖÇER, Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk
COŞKUN, Kadir ÖZMEN, Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
sonrasında oy birliği ile karar verildi.
M.Salih DEMİR ve Hissedarlarının 16.06.2014 Tarih ve 3004 Sayılı dilekçesinde belirtilen
Bahçelievler Mahalle 1660 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının kaldırılması talebinin; İmar
Planımızda Sosyal Donatı Alanlarının gerekliliğinden dolayı REDDİNE oylamaya katılan üyelerin
evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
Gönül BÖLÜKBAŞI’nın 19.06.2014 Tarih ve 3067 Sayılı dilekçesinde belirtilen İsalı Mahallesi
941 ve 942 parselde bulunan T.A.A alanının diğer bölgelere kaydırılması talebinin; 3194 sayılı İmar
Kanunu 18. Maddesinin 2. Bendine göre düzenleme ortaklık payının aşılmamış olması nedeni ile
REDDİNE oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 3- KARAR –94
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz İmar Planına ; 1-Perihan KALENDER’e ait 18.08.2014 Tarih ve 3724 sayılı dilekçesi,
2- Adnan DEMİREL ve hissedarlarına ait 05.08.2014 tarih ve 3598 nolu dilekçesi, 3- Gürsel ÖZSOY ‘
a ait 25.07.2014 Tarih ve 3550 sayılı dilekçesi, 4- Hacı KAYA ‘ a ait 22.07.2014 tarih ve 3494 sayılı
dilekçesi, 5- Musa USLU ve hissedarlarına ait 19.06.2014 Tarih ve 3064 Sayılı dilekçesi, 6- Meryem
BAKICI ‘ ya ait 16.07.2014 Tarih ve 3424 sayılı dilekçesi, 7- Bahri İZGİ ‘ ye ait 17.07.2014 Tarih ve
3445 sayılı dilekçesi, 8- Mahmut ULAŞ ve hissedarlarına ait 8.07.2014 Tarih ve 3355 nolu talep
dilekçelerinin konunun İmarla ilgili olması nedeni ile İmar komisyonunda görüşüldükten sonra
karar alınması gerektiğinden İmar Komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılan üyelerin
oyları sonrası oy birliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığı, ayrıca 09 Nisan
2014 tarihli Meclis kararıyla 2014 /Ekim Ayının ilk Salı günü Kurban Bayramı tatiline
geldiğinden dolayı Ekim Ayı toplantısının 01 EKİM 2014 Çarşamba günü yapılmasına karar
verildiğinden dolayı, 2014 Yılı EKİM Ayı 1.Birleşimini 01 EKİM 2014 Çarşamba günü saat
14.00’ de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını
belirterek oturumu kapattı. 02/09/2014 – Saat: 15.10
Mehmet GÖKÇE
Meclis 1. Başkan V.
Neşat BALTACI
Katip Üye
Zeynep YAKAR
Katip Üye
2
Download

Eylül Meclis Kararları