Meclisi M e b u s a n
'ki: Adana'lılar, kendilerinin
1 : 13
bir seneden beri
2 I Ş u b a t 1336 (1920)
hak­
larında yapılan bu haksızlığı, z u l m ü bütün âleme kar­
C : 1
Adana'lıları bu hakk-ı temsillerinden m a h r u m
etsin.
Bendenizin m ü t a l a a t ı m b u n d a n ibarettir.
şı ilân ve kendi haklarını m ü d a f a a ettirmek için be-
R A U F B E Y (Sivas) — 'Bendeniz bir noktayı tek­
h e m a h a l Meclis-i U m u m î h u z u r u n d a temsil edilmele­
r a r izah etmek mecburiyetinde kaldım. A r k a d a ş ı m ı z
rini arzu ediyorlardı.
Adana
B u n u n üzerine bir çok müzakereler, m u h a b e r e l e r
cereyan etti. O r a n ı n b ü t ü n eşrafı ve m û t e b e r â m , b u
meselesinden bahs ederler iken
Fransızlar,
m ü t a r e k e a h k â m ı n a istinaden orayı işgal ettiler; gibi
b i r c ü m l e sarf ettiler.
gönderdikleri a d a m l a r ve m e k t u p l a r l a bizden, suret-i
MUVAFFAK
BEY
(Saruhan) —
Binaenaleyh
kat'iyyede intihab yapılmasını ve Meclis-i M e b u s a n -
b u noktayı tekrar izah edecek böyle bir n o k t a yok­
d a A d a n a Mebuslarının d a isbat-ı vücut etmesini ta­
t u r , bu taarruz gayr-i hukukîdir.
lep ettiler ve bu talebe de fevklâde ehemmiyet at-
M U V A F F A K B E Y (Saruhan) —
feylediler. İş b u şekli alınca, İ s t a n b u l ' d a bulunan Kilikya'lılar, yani A d a n a ' l ı l a r Heyet-i
İstanbul'da
ne
k a d a r Adana'lılar varsa bir İçtimaa davet etti.
Netice itibari ile vaziyeti t a m a m i y l e
kendilerine
anlattık. S o n r a b u n a karşı d a ne yolda tarz-ı hareket
lâzım geleceğine d a i r uzun uzadıya
m ü n a k a ş a ve
m ü z a k e r a t cereyan etti ve İ s t a n b u l ' d a b u l u n a n bilu­
( R A U F B E Y ( D e v a m l a ) — Evet, bu taarruz, bu
işgal gayr-ı h u k u k î d i r ve taahhütlerinin
millîmizi m ü d a f a a edecek,
söyleyecek Mebuslarımızı
Adana'lılar n a m ı n a söz
da aralarına k a b u l
etsin­
ler. Biz bu istirhamda bulunuruz. Meclis-i M e b u s a n
d a hâiz olduğu salâhiyet-i gayr-ı m a h d u d e s i n e binaen
b u yolda bir k a r a r ittihazında t a m a m i y l e
serbesttir,
dedik­
leri d e pek makûstur. A d a n a ' y ı Girit'e teşbih b u y u r ­
dular. Bu teşbih, çok makûs b i r teşhistir. A d a n a , bin­
lerce seneden beri T ü r k V a t a n ı d ı r ve Osmanlı yur­
d u d u r ve ilâmaşallah böyle kalacaktır.
İ S M A İ L K E M A L B E Y (Çorum) — B u r a d a suitefehhüm
Bendeniz, A d a n a ' y ı
Girit'e
hâsıl
oldu.
teşbih etmedim ve b u suretle teşbih e t m e k
isteme­
dim. Yanlış anlaşılmasın. B u n d a n bir k a ç sene evvel
Girit bizde iken haksız olarak
«Venizelos» o r a d a n
M e b u s intihab edildi ve Y u n a n l ı l a r b u n u alkışla k a ­
bul ettiler. (Gürültüler) S ö z ü m «Venizelos» u n h a k ­
sız
dediler ve bu intihabı yaptılar.
kat'iyyen
hiiâfındadır. İsmail K e m a l Bey biraderimizin
m u m Adana'lılar, biz ittifak-ı â r â ile intihabımızı ya­
p a r ve Meclis-i M e b u s a n a arz ederiz ki bizim hakk-ı
Mutabıkız.
olarak intihabı h a k k ı n d a d ı r , yanlış anlaşılmasın.
M E H M E T A L İ B E Y (Canik) — Bir Refik-i M u h -
Efendiler, filhakika bu intihabta bir şekî-i kanunî
arayacak olursak zannederim ki m a k s a d a vâsıl olu­
terememiz bu b â b t a bir teklifte bulunmuş ve mese­
n a m a z . F a k a t bundan biraz evvel, yani beş, on gün
lenin, ilmî olması itibari ile b a ş k a bir celseye taliki
evvel Heyetimizin kemâl-i şiddetle m ü d a f a a ettiği bir
teklif olunmuş idi. F a k a t , bu teklif reye k o n u l m a d ı .
mesele vardır k i ; o d a b i r çök cihetten b u n a müşa­
Eğer Heyet-i M u h t e r e m e
o teklifi
nazar-ı
dikkate
alır d a meselenin b a ş k a bir güne tehirini tensip eder­
bihtir.
İ z m i r intihabatı, filhakika b ü t ü n bütün İzmir li­
vasının haricinde yapılmış değildir. F a k a t n e olursa
olsun, eğer şekil arıyorsak, intihab k a n u n u t a m a m e n
tatbik eylemek istiyorsak o halde İzmir M e r k e z Li­
se bendeniz de fikir ve ifademi o celseye tehir ede­
ceğim. Binaenaleyh bendeniz de b u teklife
e d i y o r u m . E n muvafık ve m a k û l olan teklif de bu­
dur.
vası intihabında on iki on ü ç k a z a n ı n t a m a m e n rey­
leri alınmak... ( G ü r ü l t ü ) ve bu ekseriyetin tâyin ede­
T U N A L I H İ L M İ B E Y (Bolu) — Bendeniz tek­
r a r e d i y o r u m ki mesele, millîdir.
ceği Mebusları b u r a y a g ö n d e r m e m i z icab eder idi.
F a k a t , şeklen biraz muhalif o l m a k l a b e r a b e r İz-
iştirak
M E H M E T A L İ B E Y (Devamla) — Evvel emir­
de bu cihet halledilsin. Heyet-i M u h t e r e m e , eğer m ü ­
mir'lilerin h u k u k - u siyâsiyyelerini b u r a d a temsil ede­
zakereye k a r a r verirse esas h a k k ı n d a k i
bilmeleri için b u İntihabı kemâl-i memnuniyetle ve
beyan edeceğim. Y o k s a m ü z a k e r e başka bir celseye
alkışlar ile k a b u l ettik. B u g ü n a r a d a k i fark, zanne­
talik olunsun.
d i y o r u m ki yalnız o r a d a k i b i r kısım halkın
iştirak
REİS —
fikirlerimi
M ü z a k e r e n i n diğer celseye talikini tet­
etmesidir. Bu intihab ise, b ü t ü n A d a n a ' n ı n yetiştirdiği
kik
en yüksek ve en m ü n e v v e r kısmın ârâsı ile yapılmış
m a d ı k » sadaları) M ü s a a d e b u y u r u n da izah edeyim.
olmasından ibarettir.
A d a n a Mebuslarının m a z b a t a - i
Binaenaleyh bendeniz z a n n e t m i y o r u m ki şu Mec­
lis-i M u h t e r e m hakk-ı kanunîleri
olmakla
beraber
ediyorlar.
Bu ciheti r e y e k o y u y o r u m .
(«Anla­
intihabiyyeleri h a k ­
k ı n d a d a h a mufassal m ü z a k e r a t a girişmek üzere bu­
n u n diğer celseye talikini teklif ediyorlar. İşte b u tek-
— 185
TBMM KÜTÜPHANESİ
Download

Meclisi Mebusan 1: 13 2 I Şubat 1336 (1920) C : 1 TBMM