m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 27.10.2014
BİRİM
İıVİAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖNERGE
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye Meclisinin
13.06.2014 tarihli
toplantısında gündemin 116. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Antalya İli, Kepez İlçesi Gaziler Mahallesinde bulunan
mülkiyeti hâzineye ait 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
parseller ile 146 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parselin küçük
sanayi sitesi alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış
olan 1/5.000 ölçekli Nazım imar Planı.
^TALEP KONUSU
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014 tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi
Gaziler Mahallesinde bulunan mülkiyeti hâzineye ait 28254
ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474 parseller ile 146 ada 1 parsel ve
153 ada 1 parselin küçük sanayi sitesi alanı olarak
planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı konusunda aynı alana ilişkin iki farklı
plan teklifi dosyası bulunduğu ve Defterdarlık Milli Emlak
Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü’nün
15.09.2014 tarih ve 20850 sayılı yazısında taraflarınca
yapılan bir başvuru olmadığı bildirildiğinden söz konusu
plan Komisyonumuzca uygun bulunmamış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
^
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
N f - '-
Haşan Ali İRBAN
İmar
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom.
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
u i
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
V I.
i
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR)
KEPEZ BELEDİYESİ
KONU: ANTALYA İLİ KEPEZ İLÇESİ GAZİLER KÖYÜ 28254 ADA 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLER 1/5000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLANI
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Kepez ilçesi Gaziler köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı
O25b-Olb nolu 1/5000 ölçekli nazını imar planı paftasında bulunmaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlama amacı ise; Gaziler köyü 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 parsellerde 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak
Küçük Sanayi Sitesinin yapılmasını sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Tapu kayıtlarında ise Kepez ilçesi Gaziler köyü 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 parseller olarak tanımlanmaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
S ayit Ü LKER
Şehiı Plancısı
I M uralpasa
Mh 572 Sk Emine Apt INo: 16 K a t4 D:8 Antalya
\ Tel: 0242 247 17 74 Fax:02-12 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlama amacı ise; Gaziler köyü 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 parsellerde 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak
Küçük Sanayi Sitesinin yapılmasını sağlamaktır.
Planlama alanının kuzeyinden 15 m lik güneyinden 30 m lik ve batısından ise 20 m lik ana
taşıyıcı yollar geçmektedir.
Planlama alanı yaklaşık olarak 27 ha lık bir alandan oluşmaktadır. Planlama alanında; Dini
tesis olarak 1969 m2, Resmi Kurum alanı olarak 4636 m2, Teknik hizmet alanı olarak 204 m2,
Akaryakıt istasyonu alanı olarak 2620 m2, Park alanı olarak 22078 m2 ve Küçük sanayi sitesi
olarak da 139062 m2 alan ayrılmıştır. Geriye kalan 95589 m2 alanda yol olarak planlıdır.
Yüzde
Kullanım
Alan Büyüklüğü (m2)
Planlama Alanı
265295
100
Küçük Sanayi Sitesi Alanı
139062
52
Park Alanı
22078
8
Dini Tesis Alanı
1969
1
Akaryakıt Alanı
2620
1
Resmi Kurum Alanı
4636
2
Teknik Hizmet Alanı
204
0
Yollar
95589
36
(%)
Şekil 3. Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
2
Sayit Ü LKER
Şehir Plancısı
I M uratpaşa Mh. 572 Sl<. Emine A pt. No:16 l<al:4 D:8 Antalya
\ Tel: 02-12 247 17 74 Fax:0242 247 05 16
*
.->LAN NO İLAHI
M* O S ü n ,* y « l “» . V.Vn<
_
?i
*..
1 v .lı\r * 3 u «ıfaiı:!^ H ii.jji. 12,5 0 (li
I
‘
2 C
'u
w
-h- * s * iy ı|ı *yVrVK' t j ı n ı a ı ı ı < ’4 U
I V ı« ıî n « . y ü ü t . H .f c .ü i j
.n i l < ı Kc ut<4did u t "jûer y a y l a m ’ yfloe'm^îk- ht'.kiınıfc ıı-.y
l ‘ ı vı<; y .t: fcf itesin ■ fccrurnM*; »ç*ı
l.sr \r,:.
I
■«SJ: ı*r> .'Im r'O iı ) t * ı > n y
U
ı n * ıı
■ ■■• '>PÇ14 t j y ı l K w m C a w ' « h y u y ^ ı s ı K a t A tık l.i'ir
• > 1 . Y j ı - u ı» t < j m ıvjıl txıkütn*<»ır»e u / J > : a k 1 r .
■ ' T - 'ı t - l
T an-
j'<
*. :- M ? 7 « J v I
lı, (*l^l M. .
I ICKkîC
R » * ra i (
i
< y jjy ın !* w ''. •
llfaUft'j'fK. u y ıf â p .lk V
S -d ü ^
,
».
i3 !ıw n I j î y . ı w r I R«*5:ın C»rjflrtd-« y<ıyıı■s i K ' i II jv » K’j i ı ı ı n ı
ı»«.i.. Y.:ıv>sn?»: j»ıf. vjı ' > /ı lııı.« .jy u h c .ı< !ıM ' ■,
< ■ .!«
o <•
•v
-M-*ı<
çıfcurjn* V»JM ** ı l ı
- ı m .!!*. »;J. la lı flf.y ’ ıvı . n J -• Oyük tfki Vır., »jr ıı fi’.lf.V 1 > <
il
■
-
*
M rt ' a t e f i ı t l ı j ı l ı ; k . ; , ı! b n '{ ü v u irc u ic ıf.
o . j J.
ı '»ı
■' • |.l
.
'*
bel * n'Oj-jO r u iu ıh r r iı /<nl.ıl><* rHjyı&^jıir EMsCiyeu ’/lîS M l flçr.M'
p . ı n ı p lâ ı İ i û V l c i i c i i , K \':* aV f t a j r t . l / c s i l ' f t & â
K(ı ıın .-n
I
d i(« I J < n a m
<•* M ı yjyılı i";jf kanunu \vj i«ji y3n*:’*ı« ıfr
*
T
T ify
j ıi'- n c ı
Download

2014-2015 halk oyunları yıldızlar