İKTİSAT BÖLÜMÜ BİLGİ PAKETİ
1. Program Tanımları
Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F
bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.
Amaç: Programın Temel amacı; gerçek hayattaki iktisadi olayları ve sorunları geniş bir
perspektif ile değerlendirebilecek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları
uygulayabilecek bireyler yetiştirmek.
Hedef: Programın temel hedefi; analitik düşünen, etkin karar alabilen, sorumluluk sendisiyle
barışık, üretken ve mutlu bireyler yetiştirmektir.
Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri
sağlandığında İktisat bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi: Lisans
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı)
derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına
sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Kabul ve kayıt koşulları:Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve
yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri veya sınavları başarı ile
tamamlamış olmak zorundadır. Yurtiçi veya yurt dışında eşdeğer programda öğrenimine
başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem
başlamadan, her öğrencinin niteliği ve başvuru yaptığı bölüm dikkate alınarak incelenir ve özel
olarak değerlendirilir.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim
programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen
dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders planında belirtilen
herhangi bir Türkçe veya başlangıç seviyesindeki Türkçe derslerine de kayıt yaptırabilir.
Program Profili:
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Mezunlar kamu alanında, özel işletmelerde ve
finansal kurumlarda geniş istihdam imkanlarına sahiptir. Buna ek olarak Bağımsız Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışma imkanları da vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik
kariyer yapmak isteyen mezunlar iktisat bilimi alanında veya bu alandan mezun kabul eden
diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri
ve ölçme ve değerlendirme biçimleri “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde
tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme): Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü):
İİBF, İktisat Bölümü, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi, İİBF ve Hukuk
Binası 5. Kat, 34755 Ataşehir, İstanbul.
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. R. Ferda Halıcıoğlu
[email protected]
Tel : +90 216 578 07 41
Faks : +90 216 578 07 97
AKTS Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Çağrı Levent Uslu
[email protected]
Tel : +90 216 578 07 51
Faks : +90 216 578 07 97
Bölüm Olanakları: İktisat Bölümünde iki profesör, beş doçent ve beş yardımcı doçent ile dört
proje asistanı görev yapmaktadır. Bölüm öğrencilerimizin üniversite bünyesindeki programlar
ile Çift Anadal ve Yandal Yapma imkanları ile Erasmus+ çerçevesinde eğitim hayatlarının bir
dönemini anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinde tamamlama imkanı vardır.
Çift Anadal Anlaşmamız Olan Bölümler
a. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
b. İşletme
c. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
d. İnşaat Mühendisliği
e. Moda ve Tekstil Tasarımı
f. Psikoloji
g. Sosyoloji
h. Kamu Yönetimi
Erasmus Anlaşmalarımız
a. Inholland Unıversity Of Applied Sciences / Hogeschool Inholland
Hogeschool Utrecht / Hu University Of Applied Sciences Utrecht
b. Mykolas Romeris University
c. Universite De Lorraine
d. Universidade Technica De Lisboa
e. University Of Antwerp
f. Business Academy Aarhus
g. University Of Graz/ Karl Franzens Universitat Graz
h. Universitat Kassel
i. Johannes Gutenberg - Universitat Mainz
j. Ludwigshafen University Of Applied Sciences
k. Universita Degli Studi Del Sanino
l. Universidad Autonoma De Madrid
m. Baltic Psychology And Management Higher School
2. Program Çıktıları (TYYÇ ile uyumlu maddeler halinde yazılmış)
1.Bilgi
Kuramsal,Olgusal
a. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin
dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.
b. İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir.
c. Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder.
d. İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık
örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümler.
2.Beceriler
Bilişsel,Uygulamalı
a. Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test
etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.
b. İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları
kullanabilir.
c. İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma
yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.
d. İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde
kullanabilir.
3.Yetkinlikler
3.1.Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
a. Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.
b. Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans
iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.
3.2.Öğrenme Yetkinliği
a. İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu
bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini
gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.
b. Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin
önemini anladığını gösterebilir.
c. Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak,
profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler
üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
3.3.İletişim ve Sosyal Yetkinlik
a. Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek;
uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce
bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.
b. Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının
sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki
kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce
olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.
c. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını
gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel
ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.
d. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu
çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
3.4.Alana Özgü Yetkinlik
a. Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların
uygulamalarını değerlendirebilir, bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer
katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.
b. Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet
kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan
bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.
c. Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin,
kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik
prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Eğitim Öğretim Yöntemleri, öğrencilerin bireysel çalışabilmeleri, yaşam boyu öğrenmeye
gayret etmeleri, gözlem yapabilme, başkasına öğretebilme, edindikleri bu bilgileri sunabilme,
eleştirel düşünebilme, takım çalışmalarinda aktif görev alabilme, teknolojiden etkin
yararlanabilme gibi becerilerini arttırmayı hedefleyecek şekilde seçilmektedir.
Eğitim Öğretim
Yöntemleri
Başlıca Öğrenme Faaliyetleri
Ders
Dinleme ve anlama
Tartışmalı Ders
Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları
tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme ve
geliştirilen bu soruları cevaplayabilme
Özel Destek /
Önceden planlanmış özel beceriler
Yapısal Örnekler
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Küçük Grup
Tartışması
Gösterim
Seminer
Grup Çalışması
Laboratuar
Ödev
Sözlü
Öğrenci
Topluluğu
Faaliyetleri /
Projeleri
Önceden planlanmış özel beceriler
Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları
tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme ve
geliştirilen bu soruları cevaplayabilme, takım
çalışması
Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları
tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme ve
geliştirilen bu soruları cevaplayabilme, takım
çalışması
Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları
tartışma
Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma,
okuma, bilişim, dinleme ve anlama, yönetsel
beceriler
Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma,
okuma, bilişim, eleştirel düşünme, soru
geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması
Kullanılan Araçlar
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar
Gözleme imkan verecek gerçek
ya da sanal ortam
Standart derslikler, yazım
tahtası, projektör, tepegöz,
bilgisayar özel donanım
İnternet veri tabanları,
kütüphane veri tabanları, eposta, çevrimiçi sohbet, Web
tabanlı tartışma
Gözlem ve durumları tartışma, bilişim, yönetsel
Laboratuarlar, bilgisayar
beceriler, takım çalışması
Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma,
İnternet veri tabanları,
okuma, bilişim
kütüphane veri tabanları, e-posta
Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, durumları
anlama, soru geliştirme, yorumlama, sunum
yapabilme
Gözlem ve durumları tartışma, eleştirel
düşünme, soru geliştirme, takım çalışması,
araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma,
okuma, yönetsel beceriler,
AKADEMİK PROGRAM
ECON
AFE
BBA
1. YARIYIL
111 Mikroiktisatın Temelleri
Akademik Okuma Yazma ve Yaratıcı
123
Düşünme I
T U L Y A
3 0 0 3 6
ECON
2. YARIYIL
102 İktisat Sosyolojisi
T U L Y A
3 0 0 3 7
3 0 0 3 3
ECON
122 Makroiktisatın Temelleri
3 0 0 3 6
103 İşletmeye Giriş
3 0 0 3 6
AFE
124
2 0 0 2 2
3 0 0 3 5
3 0 0 3 6
HTR
HUM
LAW
MATH
302
103
191
172
HTR
301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
LAW
123 Hukuka Giriş
MATH 171 Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz I
Akademik Okuma Yazma ve Yaratıcı
Düşünme II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Uygarlık Tarihi
İşletme Hukuku
Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz II
3 0 0 3 3
2
2
3
3
0
2
0
0
0
0
0
0
17 28
3. YARIYIL
ECON
211 Mikroiktisat
T U L Y A
3 0 0 3 6
ECON
251 İstatistik
3 0 0 3 7
ECON
BBA
TKL
215 Finansal Muhasebe + (Lab)
201 Türk Dili ve Edebiyatı I
Tamamlayıcı Seçmeli I
Tamamlayıcı Seçmeli II
3
2
3
3
0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
3
3
17
5
2
5
5
30
ECON
BBA
TKL
ECON
ECON
ECON
ECON
ECON
311
321
331
341
351
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
18
A
5
5
5
5
7
3
30
T
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
A
13
5
5
5
3
ECON
5. YARIYIL
Kamu Maliyesi
Parasal İktisat
Matematiksel İktisat
Uluslararası İktisata Giriş
Ekonometrinin Temelleri
Serbest Seçmeli I
7. YARIYIL
401 Bitirme Projesi
Alan Seçmeli II
Alan Seçmeli III
Alan Seçmeli IV
Serbest Seçmeli III
4. YARIYIL
ECON
ECON
ECON
ECON
ECON
ECON
222 Makroiktisat
İktisadi Araştırma Yöntemleri ve
232
İletişim
252 Uygulamalı İstatistik
223 Finansal Raporlama ve Analiz
202 Türk Dili ve Edebiyatı II
Tamamlayıcı Seçmeli III
302
322
342
352
6. YARIYIL
İktisadi Düşünceler Tarihi
Büyüme Ekonomisi
Uluslararası İktisat Politikası
Ekonometri
Serbest Seçmeli II
Alan Seçmeli I
8. YARIYIL
422 Türkiye Ekonomisi
Alan Seçmeli V
Alan Seçmeli VI
Alan Seçmeli VII
Tamamlayıcı Seçmeli IV
Serbest Seçmeli IV
15 31
T: Teorik , U: Uygulama , L: Laboratuar, Y: Yeditepe Kredisi,
A: AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi)
2
3
3
3
20
2
3
5
6
32
T U L Y A
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
3
17
6
5
2
5
30
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
18
A
5
5
5
7
3
5
30
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
A
6
5
5
5
5
3
18 29
Asgari Mezuniyet Koşulları
Kredi
AKTS
Ders Sayısı
140
240
48
Dersler ile Program Çıktılarının İlişkisi
PÇ1
ECON 102
ECON 111
ECON 122
ECON 211
ECON 222
ECON 232
ECON 251
ECON 252
ECON 302
ECON 311
ECON 321
ECON 322
ECON 331
ECON 341
ECON 342
ECON 351
ECON 352
ECON 363
ECON 364
ECON 365
ECON 366
ECON 367
ECON 368
ECON 369
ECON 373
ECON 375
ECON 379
ECON 401
ECON 412
ECON 414
ECON 422
ECON 453
ECON 461
ECON 462
ECON 463
ECON 464
ECON 481
ECON 291
ECON 294
ECON 391
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19 PÇ20
Ders Kategori Listesi
Zorunlu Dersler
Kodu
Adı (Tr)
Adı (Eng)
ECON 102
ECON 111
ECON 122
ECON 211
ECON 222
ECON 232
ECON 251
ECON 252
ECON 302
ECON 311
ECON 321
ECON 322
ECON 331
ECON 341
ECON 342
ECON 351
ECON 352
ECON 401
ECON 422
İktisat Sosyolojisi
Mikroiktisatın Temelleri
Makroiktisatın Temelleri
Mikroiktisat
Makroiktisat
İktisadi Araştırma Yöntemleri ve İletişim
İstatistik
Uygulamalı İstatistik
İktisadi Düşünceler Tarihi
Kamu Maliyesi
Parasal İktisat
Büyüme Ekonomisi
Matematiksel İktisat
Uluslararası İktisata Giriş
Uluslararası İktisat Politikası
Ekonometrinin Temelleri
Ekonometri
Bitirme Projesi
Türkiye Ekonomisi
Economic Sociology
Kredi AKTS
3
7
Principles of Microeconomics
3
6
Principles of Macroeconomics
3
6
Microeconomics
3
6
Macroeconomics
3
6
Economics Research and Communication
3
6
Statistics
3
7
Applied Statistics
3
6
History of Economic Thought
3
5
Public Finance
3
5
Monetary Economics
3
5
Economics of Growth
3
5
Mathematical Economics
3
5
Introduction to International Economics
3
5
International Economics Policy
3
5
Principles of Econometrics
3
7
Econometrics
3
7
Graduation Project
3
13
Turkish Economy
3
6
Seçmeli Dersler
Kodu
Adı (Tr)
Adı (Eng)
ECON 363
ECON 364
ECON 365
ECON 366
ECON 367
ECON 368
ECON 369
ECON 373
ECON 375
ECON 379
ECON 412
ECON 414
ECON 453
ECON 461
ECON 462
ECON 463
Gelişme Ekonomisi
Sağlık İktisadı
Para ve Sermaye Piyasaları
Avrupa Birliği Ekonomisi
Uluslararası Politik İktisat
Öngörü
Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Coğrafi İktisat
Döviz Kuru Ekonomisi
Endüstriyel Organizasyon
İşgücü Ekonomisi
Fayda Maliyet Analizi ve Proje Değerlemesi
İktisadi Strateji
Enerji Ekonomisi
Ortodoks İktisatın Eleştirisi
Kültürel ve Tarihsel Açılardan İktisadi
Davranış
Seçmeli Staj
İktisat
Mühendisler için İktisat
Yönetsel İktisat
Development Economics
3
5
Health Economics
3
5
Money and Capital Markets
3
5
Economics of the European Union
3
5
International Political Economics
3
5
Forecasting
3
5
Applied Time Series Econometrics
3
5
Financial Markets and Institutions
3
5
Geographical Economics
3
5
Exchange Rate Economics
3
5
Industrial Organization
3
5
Labor Economics
3
5
Cost Benefit Analysis and Project Appraisal
3
5
Economics of Strategy
3
5
Economics of Energy
3
5
Critique of Orthodox Economics
3
5
Cultural and Historical Perspectives on
Economic Behavior
3
5
Elective Internship
3
5
Economics
3
5
Economics for Engineers
3
5
Managerial Economics
3
4
ECON 464
ECON 481
ECON 291
ECON 294
ECON 391
Kredi AKTS
Servis Dersleri
Kodu
Adı (Tr)
Adı (Eng)
ECON 291 İktisat
ECON 294 Mühendisler için İktisat
ECON 391 Yönetsel İktisat
Kredi AKTS
Economics
3
5
Economics for Engineers
3
5
Managerial Economics
3
4
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler
Tamamlayıcı Seçmeli dersler genellikle fakülte içinde diğer bölümlerin açtıkları ve
öğrencilerin ana dal eğitimini destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin
liste her bölüm tarafından, kendi öğrencileri için tanımlanır.
Uzmanlık Alanı Dersleri
Öğrencilerimize seçecekleri alandaki dersleri tamamlayarak, uzmanlaşma imkanı da
tanınmaktadır.
Küresel İktisat Uzmanlık Alanı
T U L Y
A
ECON 363 Gelişme Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları
3 0 0 3
5
ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 367 Uluslararası Politik İktisat
3 0 0 3
5
ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3 0 0 3
5
ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 481 Seçmeli Staj
3 0 0 3
5
İşletme İktisadı Uzmanlık Alanı
BBA
T U L Y A
343 İşletme Finansmanı
3 0 0 3
5
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları
3 0 0 3
5
ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3 0 0 3
5
BBA
3 0 0 3
6
ECON 461 İktisadi Strateji
3 0 0 3
5
ECON 481 Seçmeli Staj
3 0 0 3
5
BBA
2 0 2 3
6
401 Uluslararası İşletme
412 Girişimcilik
Download

Bölüm Bilgi Paketi