DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE KONTROL
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
2.Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
3.Yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Ders kapsamında, işletmelerin yaşamını devam ettirebilmelerinde
önemli bir yeri olan işletme bütçeleri ile ilgili temel kavramların
verilmesi, bütçelerin işletme yönetimi açısından öneminin ve
yönetim kararlarında ne şekilde kullanılacağının kavranması,
faaliyet, yatırım ve finansal bütçelerin örneklerle ele alınması,
bütçe sapmalarının belirlenmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi
için gerekli bilgi birikiminin kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. İşletme bütçelerinin işletmeler açısından yerini ve önemini
kavrayabilme
ÖÇ2. Bütçelerin hazırlanma sürecini ve prensiplerini anlayabilme
ÖÇ3. Faaliyet, yatırım ve finansal işletme bütçelerini
hazırlayabilme ve yorumlayabilme
ÖÇ4. Bütçe verileri ile fiili verileri kıyaslayarak bütçe sapmalarını
belirleyebilme ve sonuçları analiz edebilme
Dersin İçeriği
Bütçe ve İşletme Bütçeleri Kavramları, Muhasebe Ve Bütçe
İlişkisi, İşletme Bütçelerinin Önemi, Bütçelemenin Amaçları,
Bütçeleme Süreci, Faaliyet, Yatırım Ve Finansal Bütçelerin
Hazırlanması, İşletme Bütçe Sapmalarının Analizi ve Bütçe
Sorumluluk Raporlarının Hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. Hafta İşletme bütçeleri ile ilgili temel kavramlar, işletme
bütçesinin amaçları, özellikleri, yararları ve sınırları, işletme
bütçeleri ve yönetim fonksiyonları
2. Hafta Bütçelemede başarıyı etkileyen faktörler, işletme bütçe
sisteminin kapsamı ve temel prensipleri, bütçe dönemi, genel
bütçenin hazırlanmasındaki aşamalar
3. Hafta Satış bütçesinin örneklerle ele alınıp incelenmesi
4. Hafta Üretim bütçesinin örneklerle ele alınıp incelenmesi
5. Hafta İlk madde ve malzeme miktar ve satın alma bütçelerinin
örneklerle ele alınıp incelenmesi
6. Hafta Direkt işçilik bütçesinin örneklerle ele alınıp incelenmesi
7. Hafta Genel üretim giderleri bütçesinin örneklerle ele alınıp
incelenmesi
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Faaliyet gider bütçelerinin örneklerle ele alınıp
incelenmesi
10.Hafta Yatırım bütçesinin örneklerle ele alınıp incelenmesi
11.Hafta Nakit bütçesinin örneklerle ele alınıp incelenmesi
12.Hafta Proforma bilançonun örneklerle ele alınıp incelenmesi
13.Hafta Proforma gelir tablosu örneklerle ele alınıp incelenmesi
14.Hafta Bütçe Sorumluluk Raporları
15.Hafta Bütçe Farklarının Analizi
16.Hafta Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
- Vasfi Haftacı, İşletme Bütçeleri, Beta Basım Yayın, 2007.
-Ahmet Tokaç, İşletmelerde Bütçeleme ve Raporlama- Bütçe
Yöneticisinin El Kitabı Tunca Kitabevi, 2005.
-Salim Çam, İşlemelerde Bütçe Yönetimi, Hayat Yayınları, 2008.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
TOPLAM
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
2
3
9
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
2
2
2
20
TOPLAM
40
14
99
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
Ödevler
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
99/30=~3 AKTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
2
2
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
5
5
2
2
5
5
1
1
5
5
0
0
3
4
0
0
4
4
0
0
4
5
4
4
5
5
0
0
3
4
0
0
3
3
0
0
4
4
0
0
5
5
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
Download

işletmelerde bütçeleme ve kontrol