DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Uygulamalı Ekonometri
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
3
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAÇUKA
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, temel ekonometrik tekniklere ilişkin gerekli teorik
altyapıyı sunmak ve öğrencilerin yüksek lisans müfredat programının bir
parçası olan bağımsız araştırma yapmaya hazırlamaktır. Bu ders hesaplama
yoğun yöntemler ağırlıklı olmak üzere ekonometride metodolojik konulara
ilişkin ileri düzeyde temaları kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1.
2.
3.
4.
Ekonometrik kavramları yorumlayabilme,
İleri düzeydeki ekonometrik problemleri çözebilme,
İleri ekonometrik tahmin yöntemlerini ayırt edebilme,
İktisadi konuları ekonometrik olarak analiz edebilme,
Temel istatistikî kavramlara genel bir bakış, regresyon parametrelerinin tahmini,
OLS tahmin edicilerinin özellikleri, hipotez testleri, kukla değişken regresyon
modelleri. Çoklu eşdoğrusallık, çok değişirlilik, kendiyle ilgileşim, durağan
olmayan zaman serileri, eşbütünleşme, doğrusal olmayan regresyon modelleri,
niteliksel regresyon modelleri, panel veri regresyon modelleri, dinamik
ekonometrik modeller, eşanlı denklem modeli, tanımlama problemi, eşanlı
denklem yöntemleri, zaman serisi ekonometrisi: bazı temel kavramlar ve
öngörü.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel istatistikî kavramlara genel bir bakış
Okuma
2
Regresyon parametrelerinin tahmini
Okuma
3
OLS tahmin edicilerinin özellikleri
Okuma
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
4
Hipotez testleri
Okuma
5
Kukla değişken regresyon modelleri
Okuma
6
Çoklu eşdoğrusallık
Okuma
7
Çok değişirlilik ve Kendiyle ilgileşim
Okuma
8
Ara Sınav
9
Durağan olmayan zaman serileri
Okuma
10
Eşbütünleşme
Okuma
11
Doğrusal olmayan regresyon modelleri
Okuma
12
Niteliksel regresyon modelleri
Okuma
13
Panel veri regresyon modelleri ve dinamik
ekonometrik modeller
Okuma
14
Eşanlı denklem modeli ve eşanlı denklem
yöntemleri
Okuma
15
Zaman serisi ekonometrisi: bazı temel kavramlar
ve öngörü.
Okuma
16
Final Sınavı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gujarati, D. N. & Porter, D. C., “Basic Econometrics”, 5th International
Edition, McGraw-Hill, 2009
Tarı, R., “Ekonometri”, 6. Basım, Umut Yayınları, 2010
Wooldridge, J. M., “Introductory Econometrics: A Modern Approach”,
3th Edition, South-Western College Publishing, 2005
Chatterjee, S., & Hadi, A.S., “Regression Analysis by Example”, 4th
Edition, Wiley-Interscience, 2006
Studenmund, A.H., “Using Econometrics: A Practical Guide”, 5th
Edition, Addison -Wesley Series in Economics, 2005
Nlandu Mamingi, “Theoretical and Empirical Exercises in
Econometrics”, University of the West Indies Press, 2005
Heij, C., Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., & Van Dijk, H. K,
“Econometric Methods with Applications in Business and Economics”,
Oxford University Press, 2004
Ramanathan R., “Introductory Econometrics with Applications”, 5th
Edition, Harcourt College Publishers ,2002
Maddala, G. S., “Introduction to Econometrics”, 3rd Edition, Wiley
,2001
Hill, C.R. & Griffiths, W. E., “Principles of Econometrics”, 3rd Edition,
Wiley, 2008
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse katılım
Katkı Yüzdesi (%)
Dönem içi çalışma
Sunum
Yarı Yıl Sınavı
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
300/30=10 ECTS
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
ÖÇ1
5
2
2
2
2
2
2
ÖÇ2
5
3
3
3
3
3
3
ÖÇ3
5
2
2
2
2
2
2
ÖÇ4
5
3
3
3
3
3
3
PÇ11
Download

Uygulamalı Ekonometri