DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Finansal Analiz Teknikleri
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu,
Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora)
Yüksek Lisans ( Para Banka Tezsiz )
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
(Ders her iki yarıyıl
veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Metin Karadağ
Öğretim Sistemi (Örgün
Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe,
İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
YOK
Ders(ler) (Ön Koşul olan
dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış
olması önerilen dersler
varsa yazılması gerekir. Ön
koşul dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar (Ders için
önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
YOK
Staj Durumu (Bu dersle
ilgili herhangi bir staj
uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
YOK
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, finansal gelişmeleri takip edebilmelerini, finansal analiz
yöntemlerini uygulayabilmelerini ve varlık alım ve satımlarında gerekli değerlendirme
ve analizleri gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
1. Finansal piyasaları tanımlayabilme,
2. Finansal araçları tanımlayabilme ve karşılaştırabilme,
3. Ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri izleyebilme, analiz edebilme ve
öngörülerde bulunabilme,
4. Finansal tablo analizlerinin yapılabilmesi
5. Günlük yaşamda finansal analiz tekniklerinin kullanılabilmesi
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği (yarıyıllık dersler
için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 16
haftalık, yıllık dersler için
arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 30 haftalık)
Neden Finansal Piyasalar ile İlgilenmekteyiz? Finansal Sisteme Genel Bir Bakış, Faiz
Oranları Neyi İfade Etmektedir? Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir?, Risk ve Vade
Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?, Finansal Piyasalar Verimli midir?, Temel ve Ek
Finansal Tabloların Açıklanması, Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi
İle İlgili İşlemler, Finansal Tablo Makyajlarının Anlaşılması, Klasik Analiz Teknikleri
( Dikey Analiz, Eğilim Yüzdeleri, Karşılaştırmalı Analiz, Oran Analizi, Kâr Planlaması
Analizi, Net İşletme Sermayesi Değişimi ve Fon Akım Analizleri) , Yeni Analiz
Teknikleri (Finansal Faaliyet Başarısının Ölçülmesinde Nakit Akım Yaklaşımı,
Chesser, Altman ve Bathory Erken Uyarı Modelleri, FCV, FC, Finansal
Derecelendirme ve Teknikleri ), BASEL II kapsamında Risk Yönetimi, İşletme
Sermayesinin Yönetim ve Analizi (Nakit, Alacak, Stok ve Kısa Vadeli Yabancı
Kaynak Yönetimi).
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Derse giriş, tanıtım
2
Neden Finansal Piyasalar ile
Finansal Sisteme Genel Bir Bakış
3
Faiz Oranları Neyi İfade Etmektedir? Faiz Oranı
Okuma ve
Neden Değişim Gösterir?, Risk ve Vade Yapısı Faiz
araştırma ödevi
Oranını Nasıl Etkiler?
4
Okuma
İlgilenmekteyiz? Okuma ve
araştırma ödevi
Finansal Piyasalar Verimli midir?
Okuma ve
araştırma ödevi
5
Temel ve Ek Finansal Tabloların Açıklanması,
Okuma ve
Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi
araştırma ödevi
İle İlgili İşlemler,
6
Temel ve Ek Finansal Tabloların Açıklanması,
Okuma ve
Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi
araştırma ödevi
İle İlgili İşlemler,
7
8
Finansal Tablo Makyajlarının Anlaşılması
Okuma ve
araştırma ödevi
Ara Sınav
9
Klasik Analiz Teknikleri ( Dikey Analiz, Eğilim
Yüzdeleri, Karşılaştırmalı Analiz, Oran Analizi, Kâr Okuma ve
Planlaması Analizi, Net İşletme Sermayesi Değişimi araştırma ödevi
ve Fon Akım Analizleri)
10
Yeni Analiz Teknikleri (Finansal Faaliyet Başarısının
Ölçülmesinde Nakit Akım Yaklaşımı, Chesser, Okuma ve
Altman ve Bathory Erken Uyarı Modelleri, FCV, FC, araştırma ödevi
Finansal Derecelendirme ve Teknikleri)
11
BASEL II kapsamında Risk Yönetimi
Okuma ve
araştırma ödevi
12
İşletme Sermayesinin Yönetim ve Analizi (Nakit,
Okuma ve
Alacak, Stok ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynak
araştırma ödevi
Yönetimi.
13
Günlük yaşamdan uygulama
Sunum ve
tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
14
Soru çözümü ve sınıf içi tartışma
Sınıf içi tartışma
15
Soru çözümü ve sınıf içi tartışma
Sınıf içi tartışma
16
Final Sınavı
Marc, L. (2005), Guide to Financial Markets, 4th Edition, The Economist.
Bailey, R. E. (2005), The Economics of Financial Markets, Cambridge University
Press.
Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk
Management, Butterworth-Heinemann.
Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge
Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John
Wiley & Sons.
Fabozzi, F. J., Mann, S. V., and Choudhry, M. (2002), The Global Money Markets,
John Wiley & Sons.
Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The
Economist.
Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi.
Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını.
Nejat Tenker, Nalan Akdoğan, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri Gazi
kitabevi, 2006
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Ödevler
Katkı Yüzdesi (%)
10
Sunum
15
Sınıf içi katılım
15
Ara Sınav
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
4
1
4
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
180/30=6 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
4
4
4
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3
3
3
4
PÇ5
5
4
5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3
2
4
PÇ10
2
3
5
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2
3
4
4
5
2
3
4
5
5
PÇ14
Download

Finansal Analiz Teknikleri