DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Refah İktisadı ve Kamu Tercihi
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu,
Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora)
Doktora
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
(Ders her iki yarıyıl
veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Metin Karadağ
Öğretim Sistemi (Örgün
Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Örgün
Eğitim Dili (Türkçe,
İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Yok
Ders(ler) (Ön Koşul olan
dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış
olması önerilen dersler
varsa yazılması gerekir. Ön
koşul dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar (Ders için
önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle
ilgili herhangi bir staj
uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ekonomide kaynakların etkin kullanımının, toplumsal refahın
ve bu refahın sürekliliğinin oluşabilmesinin, etkinlik, adalet, gelir dağılımı
konularının anlaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca kamusal üretim, piyasa
başarısızlıkları ve bunun sonucu kamu tercihinin oluşması, özelleştirme ve
devletin ekonomideki yeni rolü üzerine yorum yapılabilmesi beklenen
amaçlardandır.
Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği (yarıyıllık dersler
için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 16
haftalık, yıllık dersler için
arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 30 haftalık)
Kaynak kullanımının etkinliğini analiz edebilmek,
Bireysel ve toplumsal faydayı analiz edebilmek,
Ülke refah ölçümü üzerine çalışma yapabilmek,
Ülkedeki gelir dağılımını ve yoksulluğu analiz edebilmek,
Ülkelerin mevcut durumuna göre gerekli refah politikası önermeleri
yapabilmek,
Kamu tercihi kavramının özümsenmesini sağlayabilmek,
Kamu mallarının üretilmesinde fayda maliyet analizi yapabilmek,
Özelleştirme ve devlet yatırımları arasındaki farkı algılayabilmek,
Devletin ekonomide oynadığı rolü anlayabilmek.
Genel denge analizi, Sosyal kayıtsızlık eğrileri ve sosyal refah kavramlarının
açıklanması, refah ölçümünde Pareto, Kaldor Hicks, Scitosky, Rawls
yaklaşımlarının kullanılması , etkinlik ve adalet: gelir dağılımı, yoksulluk ve
refah devleti, kamu malları ve özellikleri, kamunun ekonomik fonksiyonları,
özelleştirme ve devlet yatırımları, karma ekonomi, kamu tercihleri, bürokrasi,
dışsallıklar, kamu harcamalarının analizi, fayda maliyet analizi, Türkiye’de
kamu harcamaları, Piyasa Başarısızlığı Teorisi Ve Kamu Tercihi, Özelleştirme
Teorisi, Vergileme Teorisi, Ekonomide Yeni Değişim Dinamikleri ve Devletin
Yeni Rolü.
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Refah ekonomisi ve kamu kesimi ekonomisine giriş
2
Genel Denge Analizi
Okuma
3
Sosyal kayıtsızlık eğrileri ve sosyal refah
Okuma
4
Pareto, Kaldor Hicks, Scitosky, Rawls yaklaşımlarının
kullanılması ve refah ölçümü
Okuma ve
uygulama ödevi
5
Refah değişiminin önemi:tüketici artığı
Okuma
6
Etkinlik ve adalet: gelir dağılımı, yoksulluk ve refah
devleti
Okuma
7
ARA SINAV
8
Kamu malları ve özellikleri, kamunun ekonomik
fonksiyonları
Araştırma Ödevi
Hazırlama
9
Özelleştirme ve devlet yatırımları, karma ekonomi
Araştırma Ödevi
Hazırlama
10
Kamu tercihleri, bürokrasi, dışsallıklar,
Okuma
11
Birinci en iyi, ikinci en iyi, kamu harcamalarının analizi,
fayda maliyet analizi
Araştırma Ödevi
Hazırlama
12
Türkiye’de kamu harcamaları
Araştırma Ödevi
Hazırlama ve sınıf
içi tartışma
13
Piyasa Başarısızlığı Teorisi Ve Kamu Tercihi
Araştırma Ödevi
Hazırlama
14
Özelleştirme Teorisi, Vergileme Teorisi
Araştırma Ödevi
Hazırlama
15
Ekonomide Yeni Değişim Dinamikleri ve Devletin Yeni
Rolü
Araştırma Ödevi
Hazırlama ve sınıf
içi tartışma
FİNAL
16
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
C.V. Brown and P.M. Jackson, 1990, ‘Public Sector Economics’ Fourth Edition’, Blackwell,
Oxford
Joseph E. Stiglitz, 1999, ‘Public Sector Economics’, Third Edition, W.W. Norton, London.
Hans van den Doel ve Ben van Velthoven, Democracy and Welfare Economics, 2nd edition,
Cambridge University, 1993.
Nicholas Barr, Economics of the Welfare State, Fourth Edition, Oxford Prees, 2004,
Per-Olov Jhansson, Introduction to Modern Welfare Economics, Monash Univ. Australia,
1993.
Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave (1989), ‘Public Finance in Theory and Practice,
fifth edition, McGraw-Hill, London
Şener O., “Kamu Ekonomisi” Alkım Yayınları, 1998
Yew-Kwang Ng, Welfare Economics, Revised Edition, Cambridge Press, 1983
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse Katılım
20
Sunumlar
30
Ara Sınav
50
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
4
1
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
180
180/30=6 ECTS
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3
3
3
4
4
3
4
5
4
PÇ10
PÇ11
2
4
2
3
4
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
PÇ13
4
4
4
PÇ12
3
4
4
3
4
3
4
5
4
3
3
3
4
5
3
3
3
PÇ14
Download

Refah İktisatı ve Kamu Tercihi