DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
E-PAZARLAMA
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
1.yıl 2. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
İkinci Öğretim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı e-pazarlamanın pazarlama stratejisi içindeki
rolünü anlamak ve siber pazarlardaki gelişmeleri analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Bir web sitesinin gelişim basamaklarını kategorize
edebilmek
ÖÇ2. E-pazarlama aktivitelerinin maksimum pazarlama faydası
için kullanılabilmesi
ÖÇ3. Pazarlama planında kullanılabilecek yeni elektronik
modellerin önerilmesi
ÖÇ4. Farklı e-pazarlama araçlarını karşılaştırıp farklılıkları
ortaya koyabilmek
ÖÇ5. Kaynak bütçelemesinin öneminin anlaşılması
ÖÇ6. Çevrimiçi ve çevrim dışı mekanizmaları entegre olarak
kullanıp, taslak bir e-pazarlama planı hazırlamak.
Dersin İçeriği
Bu derste çevrimiçi ve çevrimdışı araçların entegre kullanımıyla
güçlenen pazarlama karması aktarılacaktır. E-pazarlama ve
özellikleri, e-pazarlama ve e-ticaret arasındaki ilişki tartışılacaktır.
Çeşitli firmaların e-pazarlama planları incelenecektir.
Elektronik Pazarlamaya Giriş
Stratejik Elektronik Pazarlama ve Performans Ölçütleri
E-Pazarlama Planı
E-Müşteri
E-Araçlar
E-Pazarlama Araştırması
Çevrimiçi Tüketici Davranışı
Ara Sınav
Pazar Bölümleme ve Hedefleme Stratejileri
Ürün: Çevrimiçi Teklif
Fiyatlandırma: Çevrimiçi Değer
Dağıtım için İnternet
Dönem projesi sunumları
Dönem projesi sunumları
Dönem projesi sunumları
Final Sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. hafta:
2. hafta:
3. hafta:
4. hafta:
5. hafta:
6. hafta:
7. hafta:
8. hafta:
9. hafta:
10. hafta:
11. hafta:
12. hafta:
13. hafta:
14. hafta:
15. hafta:
16. hafta:
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
• E-Marketing 5/E, by Judy Strauss, Raymond Frost, Prentice Hall
• Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 4/E
Dave Chaffey , Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard
Mayer, Prentice Hall, 2009
• Digital Business: Concepts and Strategies, 2/E, Eloise
Coupey, Prentice Hall, 2005
• Internet Marketing, Barbara Cox, William Koelzer, Prentice
Hall 2004
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Devam
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
-
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
2
4
2
8
TOPLAM
58
14
152
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
Ödevler
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
152/30=5 ECTS
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes*
Learning Outcomes
Programme Outcomes
PO1
PO2
LO 1
4
LO 2
5
LO 3
5
LO 4
5
LO 5
5
LO 6
5
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
4
5
5
5
5
5
PO3
5
5
5
5
5
5
2 Düşük
PO4
4
5
5
5
5
5
PO5
4
5
5
5
5
5
3 Orta
PO6
5
5
5
5
5
5
PO7
PO8
3
4
5
4
4
4
4 Yüksek
4
4
5
5
5
5
PO9
PO10
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 Çok yüksek
PO11
4
5
5
5
5
5
PO17
3
3
3
3
3
3
Download

E-pazarlama