Yeni ders öneri formu
DERS DEĞĠġĠKLĠK FORMU
Anabilim Dalı Adı
:
Dersin Programı
: Yüksek Lisans
( )
Dersin Dönemi
: Güz
Bahar ( )
Dersin Kodu
:
( )
Doktora
( )
Dersin Türkçe Adı :
Dersin Durumu
: Tüm Bilim Dalları için
Zorunlu ( )
................................. Bilim Dalları için Zorunlu ( )
Tüm Bilim Dalları için
Seçmeli ( )
Dersin Kredisi (TUK ve AKTS) :
(TUK: Teori, Uygulama/Laboratuar, Kredi)
Dersi veren Öğr. Üyesi
:
Derse iliĢkin yapılan değiĢikliği (X) iĢareti ile belirtiniz.
Ders tamamen kaldırıldı ......................................................................................... ( )
Dersin programı değiĢti .......................................................................................... ( )
Yeni Şekli
: Yüksek Lisans
()
Doktora
()
Dersin dönemi değiĢti .............................................................................................. ( )
Yeni Şekli
: Güz
()
Bahar
()
Dersin ismi değiĢti ................................................................................................... ( )
Dersin yeni adı
:
Dersin İngilizce adı :
Dersin durumu değiĢti ........................................................................................... ( )
Yeni Şekli
: Tüm Bilim Dalları için
Zorunlu ( )
................................. Bilim Dalları için Zorunlu ( )
Tüm Bilim Dalları için
Seçmeli ( )
Dersin kredisi değiĢti ............................................................................................. ( )
Yeni Şekli (T U K ve AKTS):
Dersi veren Öğr. Üyesi değiĢti ............................................................................... ( )
Yeni Öğr. Üyesi :
Dersin içeriği değiĢti ............................................................................................... ( )
Anabilim Dalı BaĢkanı
Adı Soyadı
:
Onay / İmza
:
1
Yeni ders öneri formu
DERS ÖĞRETĠM PLANI
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin AKTS Kredisi
Haftalık Ders Saati
(Kuramsal)
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi
Öğretim Sistemi
Eğitim Dili
Dersin Ön KoĢulu Olan
Ders(ler)
Ders Ġçin Önerilen Diğer
Hususlar
Staj Durumu
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin Ġçeriği
2
Yeni ders öneri formu
KONULAR
Kapsam
Uygulama Süreci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ders Kitabı/
Malzemesi/
Önerilen
Kaynaklar
Haftalık Ayrıntılı Ders Ġçeriği
(16 haftalık)
HAFTA
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) Ġçi Etkinlikleri
Sayısı
Yarıyıl (Yıl) Ara Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Katkı Yüzdesi
40
60
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde ĠĢ Yükünün
Hesaplanması
Süresi
Toplam ĠĢ Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Teorik ders
Uygulamalı ders
Laboratuar çalışması
Okuma (derse hazırlık)
Kütüphane veya Internet araştırması
Ara Sınav
a)Sınav
b)Sınav için bireysel çalışma
Final Sınavı
a)Sınav
b)Sınav için bireysel çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) /( 30 saat/AKTS)=
3
Yeni ders öneri formu
Ders
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
Program ve Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Çıktıları
PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
4
5
6
7
8
9
10 11
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
PÇ
12
PÇ
13
PÇ
14
PÇ
15
PÇ
16
5 Çok yüksek
INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION
Course Unit Title
Course Unit Code
Type of Course Unit (Compulsory, Optional)
Level of Course Unit (Short Cycle, First Cycle,
Second Cycle, Third Cycle)
Number of ECTS Credits Allocated
Theoretical (hour/week)
Practice (hour/week)
Laboratory (hour/week)
Year of Study
Semester when the course unit is delivered
Name of Lecturer(s)
Mode of Delivery (Face-To-Face, Distance
Learning)
Language of Instruction (Turkish,English,
German)
Prerequisities and co-requisities (Ön KoĢul olan
dersler ya da bu dersi baĢarmak için alınmıĢ
olması önerilen dersler varsa yazılması gerekir.
Ön koĢul ders yoksa “None” diye belirtilmelidir.)
Recommended Optional Programme Components
(Ders için önerilen konular varsa yazılması, yoksa
“None” diye belirtilmesi gerekir. )
Work Placement(s)
(Bu dersle ilgili herhangi bir staj uygulaması varsa
yazılması, yoksa “None ” diye belirtilmesi gerekir.)
Objectives of the Course
Learning Outcomes
Course Contents
4
Yeni ders öneri formu
Weekly Detailed Course Contents
Week
TOPICS
Teaching & Learning Methods
Theoretical Courses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Assessments
Term (or year) Learning Activities
Quantity
Weigh %
Total
100
Contribution of Term (Year) Learning Activities to Success Grade
40
Contribution of Final Exam to Success Grade
60
TOTAL
100
Planned Learning Activities, Teaching Methods, Evaluation Methods and Student Workload
Duration
Total Work
Activities
Quantity
(hour)
Load (hour)
Total
ECTS Credits
5
Download

urartu sanatı - Fen Bilimleri Enstitüsü