DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
HİZMET PAZARLAMASI
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
3
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2.yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
2. yıl 3. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Hizmet pazarlaması hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişim,
kavram ve tanımlar, hizmetlerin çeşitleri ve özellikleri, hizmet
pazarlaması stratejileri, hizmet pazarlama programlarının
öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Müşteri ve servis sağlayıcı açısından temel terim ve
ilkelerin anlaşılması, hizmet ve ürün pazarlaması
arasındaki farlılıklar
ÖÇ2. Müşteri bağlılığı, var olan müşteriyi koruma gibi
değerlerin anlaşılması
ÖÇ3. Rekabetçi konumlandırma ve hizmet pazarlaması
stratejilerinin açıklanması
ÖÇ4. Üretkenlik, kalite ve hizmet sağlama konularının
anlaşılması
ÖÇ5. İletişimin hizmet pazarlamasındaki yeri ve bileşenleri
Dersin İçeriği
Hizmet sektörüne özgü ana ilkeler, kavramlar ve pazarlama
stratejileri ders kapsamında tanıtılacaktır. Hizmet süreci ve
sağlanması, müşteri sadakati, fiyatlama, iletişim çeşitli hizmet
endüstrilerinde incelenecektir. Pazarlamada ele alınan 4P,
hizmet sektöründe 7P’ye genişletilecek, bireysel ve grup
çalışmalarıyla da hizmet pazarlamasının anlaşılması
sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. hafta: Hizmet Pazarlaması: Kavramlar
2. hafta: Hizmetler Bağlamında Tüketici Davranışı
3. hafta: Rekabetçi Pazarlarda Hizmet Konumlandırma
4. hafta: Hizmet Ürünleri Geliştirme: Ham ürün ve
Tamamlayıcı Ürünler
5. hafta: Hizmet Dağıtımı
6. hafta: Fiyatlama ve Gelir Yönetimi Uygulaması
7. hafta: Hizmet Tutundurma
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Hizmet Süreci Tasarımı ve Yönetimi
10. hafta: Talep ve Üretim Kapasitesi Dengelenmesi
11. hafta: Hizmet Çevresi
12. hafta: Hizmet Üstünlüğü için İnsan Yönetimi
13. hafta: İlişki Yönetimi ve Sadakat Oluşturma
14. hafta: Şikâyet Karşılama
15. hafta: Hizmet Kalitesi ve Üretkenliği İyileştirme
16. hafta: Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
• Lovelock C., “Services Marketing”, Prentice Hall, (2004).
• Lovelock C. H., Wright L.,(2002), “Principles of Service
Marketing and Management”, California State UniversityChico, Prentice Hall.
• Lovelock C., (2001) “Services Marketing: People,
Technology, Strategy”, Lovelock Associates, Prentice Hall.
• Payne A., (1993), “The Essence of Services Marketing”,
Cranfield School of Mgt., Cranfield, UK, Prentice Hall
PTR.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
100
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş
Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Ara sınav
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
5
2
2
2
10
Final
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
20
2
2
2
40
TOPLAM
43
11
102
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
Ödevler
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
102/30=3 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları
PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4
5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
2
1
5
1
2
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)
Download

Hizmet pazarlaması