DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
YÖNETİM BİLİMİ
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1.Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
1.Yıl 2. Dönem
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu derste yönetimde karar verme süreci ve bu süreçte kullanılan
sayısal yöntem ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu
amaç çerçevesinde ayrıca Yönetim Biliminin Üretim ve
Pazarlama, Maliyet Muhasebesi ve İnsan Kaynakları gibi diğer
işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiler de ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Yöneylem Araştırması alanında kullanılan tekniklerin
gelişim sürecini, bu tekniklerin genel yapılarını ve farklılıkları
tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek,
ÖÇ2. İşletmelerin farklı fonksiyonlarında ortaya çıkan problemleri
bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve
sonuçları değerlendirebilmek,
ÖÇ3. Yöneylem Araştırması alanında edindiği kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Dersin İçeriği
Bu derste öncelikle karar verme sürecinde optimizasyonun önemi
üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise işletme problemlerinin
matematiksel anlamda modellenmesi ve bunların çözümünde
kullanılacak yöntemler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Hafta Yönetim Bilimine Giriş
Hafta Doğrusal Programlama: Modelleme
Hafta Doğrusal Programlama: Modelleme,
Hafta Doğrusal Programlama: Çözüm Yöntemleri
Hafta Doğrusal Programlama: Çözüm Yöntemleri ve
Bilgisayar Uygulamaları
6. Hafta Tam Sayılı Programlama
7. Hafta Network Modelleri
8. Ara Sınav
9. Hafta Doğrusal Olmayan Programlama
10. Hafta Amaç Programlama
11. Hafta Proje Yönetimi
12. Hafta Proje Yönetimi
13. Hafta Karar Modelleri
14. Hafta Kuyruk Modelleri
15. Hafta Stok Modelleri
16. Hafta Final Sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
- Hillier, Frederick S., Mark S. Hillier, “Introduction to
Management Science,”, Fourth Edition, McGraw Hill
International Edition, 2011.
- Taylor, Bernard W. Introduction to Management Science, 10th
Edition,.USA: Prentice Hall, -Taha, Hamdy A. (1997)., Operations
Research An Introduction, USA: Prentice Hall, 2010.
-Winston, Wayne L.(1994), Operations Research: Applications
and Algorithms, Belmont: Duxbury Press.
- SEZGİN, Attila ve ADA (1990), Erhan. İşletmeciler İçin
Yöneylem Araştırması , Ankara: TPV-Kalkınma Bankası
Matbaası.
- Altaylı, Behçet(1996), “Yöneylem Araştırması”, Ankara:
UYTES.
-Tüm ilgili makaleler
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
40
-
Ara sınavlar
60
Final
100
TOPLAM
40
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
100
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
10
1
10
Sunum / Seminer Hazırlama/
1
4
4
Proje
1
15
15
Ödevler
6
1
6
Ara sınavlar
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
15
2
2
2
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
20
2
2
2
40
TOPLAM
60
16
157
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
157/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Ders Öğrenme
Çıktıları
Program Çıktıları
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11
PO12
ÖÇ 1
5
4
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
5
4
2 Düşük
5
5
3 Orta
4
5
4
4 Yüksek
5
4
5
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)
Download

yönetim bilimi