DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
1.Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
1.Yıl 1. Dönem
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu derste, stratejik yönetim ile ilgili genel kavram ve teknikler
çerçevesinde yenilik ve teknolojinin işletme yönetimindeki
rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede organizasyon
yapısı içinde teknoloji ve yenilik konuları çeşitli yönleri ile ele
alınacak ve etkileri ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Yenilik sürecini ve yenilikle ilgili temel kavramları
tanımlayabilme.
ÖÇ2. Teknoloji ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramları
tanımlayabilme.
ÖÇ3. Çeşitli teknoloji ve yenilik uygulamalarını işletme alanına
aktarabilme
ÖÇ4.Teknoloji ve yenilik için rekabet stratejileri tanımlayabilme
Dersin İçeriği
Bu derste öncelikle teknoloji ve yenilik yönetimi ile ilgili temel
kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu ders
kapsamında sistem yaklaşımı çerçevesinde organizasyonlarda
teknoloji,
yönetim ve teknoloji yönetimi, teknoloji/yenilik
yayılımı gibi konular da ele alınacaktır. Dönem projeleri ve örnek
olay çalışmaları yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. Hafta Teknolojinin Tanımı, Önemi Ve Sınıflandırılması
2. Hafta Çevre, Çevresel Belirsizlik ve Teknoloji
3. Hafta Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Organizasyonlarda
Teknoloji
4. Hafta Teknoloji ve Rekabet
5. Hafta Teknoloji Değişim Süreci: Yenilik
6. Hafta Teknoloji Değişim Süreci: Difüzyon
7. Hafta Yenilik İle İlgili Kavramlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yenilik Yönetimi ve sınıflandırılması
10. Hafta Süreç Yeniliği, Değer Zincirleri ve Organizasyonlar
11. Hafta Teknoloji ve Yenilik İçin Rekabet Stratejileri
12. Hafta Proje Sunumu
13. Hafta Proje Sunumu.
14. Hafta Proje Sunumu.
15. Hafta Proje Sunumu.
16. Hafta Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
- Narayan, V.K., “Managing Technology & Innovation for
Competitive Advantage,” Prentice Hall, 2001.
- Millson, Murray, David Wilemon, “Strategy of Managing
Innovation and Technology”, Prentice Hall, 2008.
- Troor, Paul, “Innovation Management and New Product
Development”, fourth Edition, Prentice Hall, 2008.
- Phillips, F.Y., “Market Oriented Technology Managament,
Innovating for Profit in Entrepreneuiral Times,” Springer-Verlag,
2001.
- Burgelman, R.A., Maidique,M.A., Wheelwright,S.C., “Strategic
Management of Technology & Innovation” Second Edition, Irwin,
U.S.A., 1996.
- Betz, Frederick, (Çeviri: Pınar Güran)“Teknolojik Yenilik
Yönetimi”, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 339.
- Tidd, Joe, John Bessant (Çeviri: Halit Keskin), “Yenilik
Yönetimi – Teknolojik, Pazar ve Organizasyonel Değişimi
Bütünleştirmek”, Efil Yayınevi, 2010
- All related articles.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Devam
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
-
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
10
1
10
Sunum / Seminer Hazırlama/
1
4
4
Proje
1
15
15
Ödevler
6
1
6
Ara sınavlar
1
15
2
2
2
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
2
2
2
40
TOPLAM
60
16
157
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
157/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Ders Öğrenme
Çıktıları
Program Çıktıları
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
5
5
4
4
5
4
5
4
5
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
4
4
5
5
5
5
2 Düşük
5
4
5
4
4
4
3 Orta
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4 Yüksek
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)
1
1
1
Download

teknoloji ve yenilik yönetimi