TK-350 TONER
Baskrlr Materyalde
giiriintiin[in olugmasrnr
sallayan kuru tozdur.
MK -350
MAINTANENCE KIT
Cihazrn iimi,irlii
pargalannrn iginde
bulunduiu bakrm
kitidir.
MK -370
DP/MATNTANENCE KtT
Cihazrn lizerinde bulunan
diikiiman goklu besleme
[i n
itesin in diikti ma nla n
alma lastiklerinin
bulundufu bakrm kitidir.
SAAVROLL+051
ROLLER MFP
Kafrtlarrn elle besleme
0nitesine koyulduktan
sonra kaiftlan almasrnr
saf,layan lastik merdane
2F994O62 FEED
ROLLER ASSY
Kafrtlann konulduiu
gekmecede kafirtlan
ahp besleme yapmastnl
saflayan lastik
merdane [initesi
2LW94020 PARTS
MAIN PWB ASSY
Tiim kontrol
mekanizmastnt
iizerinde bulunduran
ve komutlan veren
cihazrn ana elektronik
kartrdtr.
2tL93040
LK-350 LASER
Giirtinttin[in
olugmasr igin var
olan sanal
giirtint[iniin
olugmasrnr saflayan
pargadrr.
2GA24O3O ROLLER
MIDDLE ASSY
Kafrt besleme [initesinin
siirdiiiii
kaf,rdr
ilerleterek grkrga dofiru
stiren lastik merdane
2to940LO
DU ASSY SP
Kalrdrn iin
ytiziine olugan
kopyadan sonra
kafrdrn arka
yiiziinii
gevirmeye
yarayan
[initedir.
21W93040
PARTS ISU ASSY
Kopyanrn olugmast
igin lizerinde optik
lambanrnda
bulundufu [initedir.
21W94030
PARTS ENGINE PWB
ASSY
Cihaz lizerinde bulunan
hareket eden sistemin
hareket etmesi igin ana
kartrn verdiii sinyal
dolrultusunda voltajr
elektro-mekanik
elemanlara ileten
yardrmcr siirUcti karttrr.
::'lir'\f
21W94050
PARTS SWITCHING
REGUIATOR
Cihazrn gahgan sistemine
elektrik saflayan giig
kartrdrr.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı