26 KASIM 20■ 4 cARsAMBA CONO==iNAY ORTAOKULUNDAtiYAPILACAK OLAN 2014…
DONEM 8.SINIFLAR MERKEZI SISTEM ORTAK SINAVI
20■ 50こ
RETiM YlL1 1.
DA [(■ .OTURUM‐TORKCE DERSi SINAVI… SAAT:09.00…
0.50)― (3.0丁 URUM‐ DEN Kじ LTORO VE AHLAK BiLCiSi
09.40)¨ (2.OTURUM… MATEMATiK DERSi― SAAT:10,■ 0‐
DERSi‐ SAAT:■ ■.20‐ 12.00)]GOREVLENDiRiL=NLERiN
LiSTESiDiR
Slnav Komisyo■ u:
MURAtt KOCAKAYA
INAY ORTAOKULU
BiNA YONETiCi YARDIMCISI
HiMMET YARENO6LU
FELMA ONEY
BINA YONETICISI
INAY ORttAOKULU
BINA YONETICI YARDIMCISI
Bina Salon GOreV曇 1leri:
Salon Gtirevlisinin
Adr-Soyadr:
Srra
No:
BURCU OZTURK
2.
へLI
OZBAY
3.
FAttIH OZYOZGA丁
4.
へDEM
GUMU5
Kadrosunun Bulundudu
Okulun Adt:
HUSEYiN REMZi DEVECiOGLU
ORTAOKULU
MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORTAOKULU
UMMU BAYKAN ANADOLU
Salon Gtirevlisinin
Adr-Soyadr:
BIRCAN KAYA
Kadrosunun Bulundujiu
Okulun Adt:
HUSEYIN REMZi DEVECiOGLU
ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
NAHIDE TURHAL
ORTAOKULU
MEHMET ALTIN DAG
MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULU
IMAM HATIP LISESI
5.
6.
フ.
8.
9.
HEzmetiヨ ler:
Srra
No:
Hizmetlilerin
Adr-Soyadt:
1. RAMAZAN AYDOGDU
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
INAY ORTAOKULU
NOT:Salon gdrevlendirmeleri Mss.Ydnergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (9) ftkraslna gore yapllacaktrr.
Ilee Milli E6itim 9ube Mri.jdtlrii
27 KASIM 20■ 4 PERsEMBtt GON● ==uLUBEY HOSEViN REMZi DEVECiOこ LU ORTAOKULUNDA==YAPILACAK OLAN 20■
20■ 50こ RETiM YIL工 1.DONEM 8.S工 NIFLAR MERKE21 SISTEM ORTAK SINAVINDA [(■ .OTURUM― FEN VE TEKNOLOJI
DERSi SINAVI‐ SAAT:09.00-09.40)― (2.OTURUM… T.CJ INK LAP TARiHi VE ATATORKc● LIK DERSi… SAAT:10.■ 0‐ ■0.50)
`
…(3.OTURUM…
YABANCI DiL(iNGiLiZCE)DERSi‐ SAAT:11.20‐ 12.00)]GOREVLEND=RILENLERIN LISTESIDIR
Bina Sinav Komlsyonu:
Kadrosunun Bulunduiu Okulun
Adr:
BURAK OSMAN AKG∪ L
USttAFA ttEKIN
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
BINA YONETICI YARDIMCISI
HUSEYIN R[MZI DE∨ ECIOGLU OO
BINA YONETICI YARDIMCISI
Bina Salon GOrevlileri:
勁 N
旧 α
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
」LKU
GEDIZLI
Kadrosunun Bulundujiu
Okulun Adr:
ⅥEHME丁
FUAT ttERCI ORttAOKULU
Kadrosunun Bulunduiu
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
へZIME
AYDIN
MEHMEtt FUAtt TERCI ORttAOKULU
MEHMET FUAtt TERCI ORTAOKULU
MEHMET FUAtt TERCI ORTAOKULU
へY5EGUL
EYLEM IZMIR
INAY ORTAOKULU
ZEYNEP DEMIR
MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULU
4.
HAFIZE GUNDUZ
INAY ORTAOKULU
KEMAL ALAKAYA
INAY ORttAOKULU
5.
SULTAN cEttIN
INAY ORTAOKULU
MUKADDES SEYHAN
INAY ORTAOKULU
6.
γAPRAK
INAY ORTAOKULU
YASEMIN YILDIRIM
AVGAN ORTAOKULU
7.
OMER ttOPRAK
2.
ⅥELIKE
3.
EKER
GULER
ALttINIsIK
Okulun Adr:
HALK EGITIM MERKEZI
8.
9.
10.
Hizmetliler:
a
r α
勁 N
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
ALI
OSMAN YAVA5
2. KADIR BOYAR
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU 00
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU 00
NOT:Salon gdrevlendirmeleri MSS.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (9) ftkrastna gore yaptlacakttr.
Ilce Mi1li Egium sube Mldur0
26 KASIM 20■ 4 cARsAMBA CUNU==INAY ORTAOKULUNDA=iYAPILACAK OLAN 20■
4‐ 20■
5 0GRETIM YIL1 1.
DONEM 8.SINIFLAR MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAVINDA [(1,OTURUM‐ TURKcE DERSI SINAVI‐ SAAT:09.00‐
09.40)… (2.OTURUM‐ MATEMATIK DERSI… SAAT:■ 0.10-10.50)― (3.OTURUM‐ DIN KULTURU VE AHLAK BILGISI
DERSi…SAAT:■ 1.20-12.00)]GOREVLENDIRILENLERIN LISTESIDlR
Stnav Konllsyonu:
M∪ RAtt
KOCAKAYA
HIMMEtt YARENOGL∪
INAY ORTAOKULU
BINA YONETICISI
INAY ORTAOKULU
BINA YONETICI YARDIMCISI
INAY ORttAOKULU
BiNA YONETici vRRoil,rcrsI
Bina Salo■ GOrevllleri:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
Srra
No:
1
BURCU OZttURK
2.
ALI OZBAY
3.
FATIH OZYOZGAT
4.
ADEM GUMU5
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORttAOKULU
MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORttAOKULU
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
BIRCAN KAYA
NAHIDE TURHAL
MEHMET ALTINDAG
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
→USEYIN
REMZI DE∨ ECIOGLU
DRttAOKULU
JUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ЭRTAOKULU
ⅥEHMET
FUAT TERCI ORTAOKULU
UMMU BAYKAN ANADOLU
IMAM HAttIP LISESI
5.
6.
7.
8.
9.
::ヽ
HIzmetliler
Srra
No:
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
1. RAMAZAN AYDOGDU
ト
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
INAY ttRTAOKULU
NOT:Salon gorevlendirmeleri MSS.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (g) frkrasrna gore yaprlacaktrr.
Iice Milli EOkim sube Mlduru
26 KASIM 20■ 4 cARsAMBA CON01'ULUBに YH● SEYiN REMZi DEVECiOこ LU ORTAOKULUNDA==YAPILACAK OLAN
2013 0GRETIM YILl l.DONEM 8.SINIFLAR MERKttZI SISTEM ORTAK SlNAVINDA
(■ .OTURUM… TORKcF DERsi
SINAVI‐SAAT100.00‐ 09.40)‐ (2.OTURUM― MATEMATIK DERSI‐ SAAT:■ 0.■ 0‐ ■0.50)… (3.OTURUM… DiN KILT● RI VE
AHLAK BiLCiSi DERSi… SAAT:11.20-■ 2.00〕 ]GOREVLENDiRiLENLERiN LiSTESiDiR
Bina Sinav Komisyonu:
Kadrosunun Bulundulu Okulun
Adr:
BURAK OSMAN AKGUL
USTAFA ttEKIN
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
BINA YONEttICISI
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU 00
BINA YONEttICI YARDIMCISI
H∪ SEYIN
REMZI DEVECIOGLU OO BINA YONEttICI YARDIMCISI
Bina Salon GOrev‖ leri:
a
r α
釣 N
Kadrosunun Bulundufu
Okulun Adr:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadl:
Kadrosunun Bulundufu
Okulun Adr:
ULKU GEDIZLI
MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULU
AY5E OZKUL
MEHMEtt FUAT TERCI ORTAOKULU
2.
FATIH OZBINAR
ЭMURCA
DERYA ERDEM
MEHME丁 FUAtt TERCI ORttAOKULU
3.
rAPRAK GULER
INAY ORttAOKULU
KEMAL ALAKAYA
INAY ORTAOKULU
4.
3ULTAN cETIN
INAY ORttAOKULU
AHMEtt GUNDUZ
INAY ORTAOKULU
5.
HAFIZE GUNDUZ
INAY ORTAOKULU
MUKADDES SEYHAN
INAY ORTAOKUL∪
INAY ORTAOKULU
YASEMIN YILDIRIM
AVGAN ORttAOKULU
6.
「 AHIR
GULER
フ.
ЭMER
TOPRAK
→ALK
ILKttKULU
EGIttIM MERKEZI
8.
9.
■0.
Hizmetliler:
勁 N
” α
■.
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
ALI OSMAN YAVA5
2. KADIR BOYAR
Kadrosunun Bulundujiu
Okulun Adr:
JUSEYIN REMZI DE∨ ECIOGLU OO
JUSEYIN REMZI DEVECIOGLU 00
NQXSalon gorevlendirmeleri MSS.Ydnergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (9) frkrasrna gdre yaprlacaktrr
た、
ノあふ役
Mehmet AKCAN
Ilge Milli Egium sube Mudurl
N● ==ULuBEY MEHMFT FUAT TERCi ORTAOKULUNDA==YAP工 LACAK OLAN 20■ 4-2015
0GRETlM YlL=1.DONEM 8.SlNIFLAR MERKEZi SiST=M oRTAK SINAVINDA E〔 1.OTURUM‐TORKCE DERSi SINAVI―
SAAT:09.00-09.40)‐ (2.OTURUM‐ MATEMATiK DERSi… SAAT:■ 0。 ■0… ■0.50)¨ (3.OTURUM‐ DIN KULTURU VE AHLAK
BiLCiSi DERSi‐ SAAT:■ 1.20… 12.00)]GOREVLENDiRiLENLERiN LiSTESiDiR
26 KASIM 20■ 4 cARSAMBA C●
SInav Komisyonu:
Kadrosunun Bulunduiu Okulun
Adr:
AFA K∪ R丁
MEHMET FUA丁
丁ERCI
OO
MEHME丁 FUAT TERCI OO
T FUAtt TERCI OO
Bl■ a
BINA YONEttICI YARDIMCISI
BINA YONETICI YARDIMCISI
Salo口 GOrevlileri:
a
r α
勁 N
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
CENNET OREN
SONMEZ
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
Salon Gtirevlisinin
Adr-Soyadl:
Kadrosunun Bulunduiiu
Okulun Adt:
AVGAN ORTAOKULU
3ERRAK KOCAMAN
へVGAN
AVGAN ORTAOKULU
NURULLAH IZCI
へTAttURK
ORTAOKULU
2.
ALI RIZA
3.
FAttIH DEMIR
AVGAN ORTAOK∪ LU
GONCA BENLI
AVGAN ORttAOKULU
4.
RIDVAN DEMIR
AVGAN ORTAOKULU
DAMLA KARAHAN
AVGAN ORttAOKULU
5.
OZLEM OZBEK
AVGAN ORttAOKULU
BURCU UcAR
AVGAN ORttAOK∪ LU
6.
305KUN SEVINc
KUVAYI MILLIYE ILKOKULU
METEM
7.
8.
Hizmetliler:
︲
S N
腱 α
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
EROL KAPUSUZ
Kadrosunun Bulundufu
Okulun Adr:
MEHMEtt FUAtt TERCI OO
NOT:Salon gorevlendirmeleri MSS.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (g) frkrasrna gdre yaprlacaktrr.
しじ│∝ lqι ぃ
Mehmet AKCAN
Ilce Milli EOium 5ube Mttdu山
26 KASIM 20■ 4 CARsAMBA CUNUi:AVGAN ORTAOKULUNDAl'YAPILACAK OLAN 2014‐
2015 0GRETIM YILl■
8.SINIFLAR MEttKEZi SiSTEM oRTAK SINAVINDA [(■ .OTURUM… TttRKcE DERSi SlNAVI― SAAT:09.00‐ 09.40)…
(2.OTURU鋼 ‐MATEMATiK DERSi‐ SAAT:■ 0.■ 0… 10.50)… (3.OTURUM… DiN KttLTORI VE AHLAK BiLCiSi D■ RSi…
.
SAAT:■
Bl■ a Salo轟
Corev‖ lerli
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
Srra
No:
KILE KILIc SEMERCI
へ
2.
=AttIH KIRMAN
3.
JALIL 5AHIN
4.
1.20,12.00)]GOREVLENDiRiLENLERiN LiSTESiDiR
3ENEM KOZAK
Kadrosunun Bulunduiu
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORTAOKULU
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
Kadrosunun Bulunduiu
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
EMINE AKAR DINcER
ORTAOKULU
3ULAY KU5DEMIR
ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ⅥEHMET
HUR BAKAN
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORttAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORttAOKULU
5.
6.
フ.
8.
9.
Hizmetiう ler:
︲
S N
” α
Hizmetlilerin
Kadrosunun Bulundu!u
Adr-Soyadr:
Okulun Adr:
1. MEHMEtt YUCER
ESalon
AVGAN ORTAOKULU
gorevlendirmeleri MSS.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (g) frkrasrna gore yaprlacaktrr
Ice M
or0
27 KASIM 2014 PERsEMBE CONO::ULUBEY HOSEYiN REMZi DEVECiOこ Lu ORTAOKUL NDAl:YApェ LACAK OLAN 20
20■ 5 0GRETIM VIL1 1.DONEM 8.SINIFLAR MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAVINDA [(■ .OTURUM― FEN VE TEKNOLOJi
DERSI SINAVI― SAAT:09.00… 09.40〕 ―(2.OTURUM― T.C.iNKILAP TARiHi VE ATATDRKclLOK DERSi― SAAT:■ 0.10… ■0.50)
―(3.OTURUM― YABANCI DiL(lNCiLiZCE〕 DERSi― SAAT:■ 1.20¨ 12,00)]GOREVLENDiRiLENLERiN LiSTESiDiR
SInav Konllsyonu:
RAK OSMAN AKGUL
M∪ SttAFA
TEKIN
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
BINA YONETICI YARDIMCISI
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
BINA YONEttICI YARDIMCISI
Bina salon COrevlileri:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
Srra
No:
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
Kadrosunun BulunduSu
Okulun Adr:
ULKU GEDIZLI
MEHMET FUAtt TERCI ORTAOKULU
2.
MELIKE EKER
MEHME丁 FUAtt TERCI ORTAOKULU AYsEGUL ALTINIsIK
MEHMET FUAT TERCI ORttAOKULU
3,
EYLEM IZMIR
INAY ORTAOKULU
ZEYNEP DEMIR
MEHMET F∪ AT TERCI ORttAOKULU
4.
HAFIZE GUNDUZ
INAY ORttAOKULU
KEMAL ALAKAYA
INAY ORTAOKULU
5.
3ULTAN cETIN
INAY ORTAOKULU
MUKADDES SEYHAN
INAY ORttAO KULU
6.
rAPRAK G∪ LER
INAY ORTAOKULU
YASEMIN YILDIRIM
AVGAN ORTAOKULU
フ.
ЭMER
HALK EGIttIM MERKEZI
TOPRAK
AZIME AYDIN
MEHMEtt FUAT ttERCI ORTAOKULU
8.
9.
10.
Hizmetliler:
Srra
No:
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
ALI
2.
OSMAN YAVA5
KADIR BOYAR
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU OO
NOT:Salon gorevlendirmeleri Mss.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (g) frkrasrna gore yaprlacaktrr.
Iige Milli EO忙 im
5ube Mudurl
27 KASIM 20■ 4 PER5EMBE CUNU==ULUBEY MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULUNDAl・ YAPILACAK O仁 AN 20■ 4… 20■ 5
.DON=M8.SINIFLAR MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAVINDA [(■ .OTURUM‐ FEN VЁ TEKNOLOJi DERSi
‐
0こ RETiM YILI■
SINA器
1■
調路:=監 ::∬
l晨 1【
IIII拙 Iよ
ξ
tt.111鶏品
AIII‖
:][ま
ロ
Ъ
黒
麗[高ミ
■北:揺T‐ “
a SInav Komisyon彗 :
MEHME丁 FUAT TERCI OO
IMDAT KARABOGA
MEHMET FUAT ttERCI OO
BINA YONETICI YARDIMCISI
MEHMET FUAtt TERC1 00
BINA YONETICI YARDIMCISI
Bina Salon COrevlileri:
勁 N
” α
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
へHMET
Kadrosunun Bulundufu
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
KAYA
ORttAOKULU
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadl:
Kadrosunun Bulundu$u
Okulun Adr:
3ENNET OREN
へVGAN
ttRttAOKULU
2.
3ERRAK KOCAMAN
へVGAN
ORTAOKULU
HALIL UNLU
AVGAN ORttAOKULU
3.
=AttIH DEMIR
へVGAN
ORTAOKULU
30NCA BENLI
へVGAN
ORttAOKULU
4.
G∪ LTEKIN
へVGAN
ORTAOKULU
DAMLA KARAHAN
へVGAN
ORTAOKULU
3URCU UcAR
へVGAN
ORTAOKULU
IZMIR
5.
FATIH OZBINAR
ЭMURCA
6.
COsKUN SE∨ INc
くUVAYI
ORttAOKULU
MILLIYE ILKOKULU
7.
8.
Hizmetliler:
勁 N
腱 α
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
EROL KAPUSUZ
Kadrosunun Bulundufu
Okulun Adr:
MEHMET FUAT TERC1 00
NOT:Salon gorevlendirmeleri MSS.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (g) frkrasrna gore yaprlacaktrr.
Ilge
Mldurl
27 KASIM 2014 PER5EMBE GUNU==AVGAN ORTAOKULUNDAl=YAPILACAK OLAN 20■
4… 三0■ 50こ RETiM YIL■ ■.DONEM
8.SlNIFLAR MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAVINDA [(■ .OTURUM― FEN VE TEKNOLOJi DERSi SlNAVl‐ SAAT:09.0009.40〕 ‐(2.OTURUM‐ T,CtiNKILAP TARiHi VE ATATIRKclLIK DERSi… SAATl■ 0.■ 0‐ 1 .50)‐ (3.OTURUM… YABANCI
DiL(iNCiLiZCF)DERSi― SAAT:■ 1.20-■ 2.00)l GOREVLENDiRiLENLERiN LiSTESiDiR
Bl■ a
SInav KomrsyOnu:
``
ヽ :
Kadrosunun Bulunduf u Okulun
Adr:
RAMAZAN ARIKAN
YONETICISI
RAMAZAN GURBUZ
YONETICI YARDIMCISI
BINA YONEttICI YARDIMCISI
BI‖ a
Salon G6revl:leri:
Srra
No:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
へKILE KILIc SEMERCI
2.
へSLI
AYDIN
3.
FATIH KIRMAN
4.
ⅥEHMEtt
HUR BAKAN
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadl:
ORTAOKULU
GULISTAN TOKER
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ELIF KIRAZ
ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DE∨ ECIOGLU
ORttAOKULU
3∪ LAY
KU5DEMIR
Kadrosunun Bulundu$u
Okulun Adr:
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORTAOKULU
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
HUSEYIN REMZI DEVECIOGLU
ORttAOKULU
5,
6.
7.
8.
9.
Hizmeti‖ er:
Slra
No:
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
1. MEHMEtt Y∪ CER
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
AVGAN ORTAOKULU
NOT:Salon gorevlendirmeleri MSS.Y0nergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (E) frkrasrna gore yaptlacakttr.
ノ/ん ′
娠
Mehmet AKCAN
Ilge Milli EOium sube Mudoru
27 KASIM 20■ 4 PERsEMBE GUNU・ :INAY ORTAOKじ LUNDA::YAPILACAK OLAN 20■
4… 20■
5 0GRETIM YlLI■
.
DONEM 8.SINIFLAR MERKEZI SISTEM ORTAK SINAVINDA [(■ .OTURUM‐ FEN VE TEKNOLOJi DERSi SINAVI‐
SAAT:09.00-09,40)… (2.OTURUM― T.C.iNKILAP ttARiHi VE ATATORKcOLむ K DERSi‐ SAA丁 :10.10‐ 10.50)‐ (3.
OTURUM=YABANCI DiL(iNCiLiZCE)DERSi‐ SAAT:■ ■.20‐ ■2.00)] Gё REVLENDiRiLENLERiN LiSTESiDiR
Sinav Komisyon彗 薔
MURAtt KOCAKAYA
1ミ .、
、
:ヾ │
■、
ヾ
こil、 1.
INAY ORTAOKULU
HIMMET YARENOGLU
YONEttICISI
BINA YONETICI YARDIMCISI
BINA YONETICI YARDIMCISI
Srra
No:
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
SENEM KOZAK
2.
NAHIDE ttURHAL
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adl:
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
Salon Giirevlisinin
Adr-Soyadr:
BURCU OZTURK
HUSEYIN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
FATIH OZYOZGAT
ALI OZBAY
3.
MEHMET ALTINDAG
MEHMET FUAT TERCI ORTAOKULU
4.
ADEM GUM∪ 5
IMAM HAttIP LISESI
Kadrosunun BulunduSu
Okulun Adr:
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
HUSEYiN REMZi DEVEcioGLU
ORTAOKULU
ⅥEHMET
FUAT TERCI ORTAOKULU
UMMU BAYKAN ANADOLU
5,
6.
7.
8.
9.
Hizmetliler:
勁 N
a
r α
Hizmetlilerin
Adr-Soyadr:
1. RAMAZAN AYDOGDU
Kadrosunun Bulundu!u
Okulun Adr:
INAY ORttAOKULU
NQX.Salon gdrevlendirmeleri MSS.Yonergesinin 11. Maddesinin 2. Bendinin (9) frkrasrna gore yaprlacaktrr.
Ilge M
「山
Download

teog 2014/2015-1 görevlendirmeler