TK-475 TONER
Basrh Materyalde
giirli ntti n [i n ol u gmasr n r
sallayan kuru tozdur.
MK-475
MAINTANENCE KIT
Cihazrn cimiirlii
pargalarrnrn iginde
bulundufu bakrm kitidir.
MK-470
DPIMATNTANENCE Krr
Cihazrn lizerinde bulunan
dokliman goklu besleme
ii n itesinin diiktima nla n
alma lastiklerinin
bulundulu bakrm kitidir.
2K394L90 PARTS
MOTOR LIFT
Kafirtlann konuldufu
kaset [initesini kafrt
alma lastiklerinin
seviyesine getirip hazrr
durumuna gegiren
asansiir giirevi giiren
motor tinitesidir.
2MW94O6O PARTS
MAIN PWB ASSY
Tiim kontrol
mekanizmasrnr
lizerinde bulunduran
ve komutlarr veren
cihazrn ana
elektronik kartrdrr.
2K39307t
1K.475 LASER
Giirlintiintin
olugmasr igin var
olan sanal
giiriintiin[in
olugmasrnr
saflayan
pargadrr.
DR.475
DI
LI
Uruiresi
Cihazda bulunan
mekanik aksamrn
hareket etmesini
saflayan pargadrr.
3M8O2O2O LEFT
HINGE
Cihazrn lizerinde
bulunan goklu kalt
besleme [initesinin
cihaz lizerinde
durmasrnr sallayan
pargadrr.
2MW94120
PARTS PWB PANEL
MAIN ASSY
Makinenin Panel
ekranrnrn gahgmasrnr igin
ana kartla panelin
iletigim iglevini yapmastnl
sallayan yardrmcr ana
karttrr.
2K394040 PARTS
PWB ENGINE ASSY SP
Cihaz lizerinde bulunan
hareket eden sistemin
hareket etmesi igin ana
kartrn verdifi sinyal
do[rultusunda voltajr
elektro-mekanik
elemanlara ileten
yardrmcr stirlicli karttrr.
2MW94O8O PARTS tVU
SUB 2OOV
Cihazrn gah$an
sistemine elektrik
sailayan glig kartrdrr.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı