ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
T.C.
ÇEVR E VE ŞEH İR C İLİK BA K A N L IĞ I
T abiat V arlıklarını K orum a G enel M üdürlüğ
T .C . Ç evre ve Ş ehircilik Bakanlığı
T A BİA T V A R LIK LA R IN I K O R U M A G E N EL
M Ü DÜRLÜĞÜ - 1 . BÖLGE PLAN LAM A ŞUBE
M ÜDÜRLÜĞÜ
15/08/2014 14:27 -63025425/252.01.03/8283
00597468
ııı
SÂKÂMLtôl
Sayı
Konu
İlgi
: 63025425.252.01-[16020 -13534]/
: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bursa H afif Raylı Sistem (III. Aşama)
Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planı Değişikliği.
DA Ğ ITIM LI
: a) Bursa Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik
sayılı yazısı.
b) Bursa Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik
sayılı yazısı.
c) 19.02.2013 tarih ve 1698 sayılı yazımız.
d) 19.02.2013 tarih ve 1700 sayılı yazımız.
e) Bursa Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik
sayılı yazısı.
f) 12.09.2013 tarih ve 9022 sayılı yazımız.
g) Bursa Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik
sayılı yazısı.
İl Müdürlüğü) 11.06.2012 tarih ve 9442
İl Müdürlüğü) 27.09.2012 tarih ve 15841
İl Müdürlüğü) 02.05.2013 tarih ve 8268
İl Müdürlüğü) 11.02.2014 tarih ve 1743
İlgi (a), (b), (e) ve (g) yazılar ile; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, I. ve III. Derece Doğal Sit
Alanı içerisinde yer alan, Bursa-Ankara Devlet Karayolu üzeri Esenevler ve Kestel kavşakları
kesin projelerinin yapılması, Bursa Hafif Raylı Sistem (BHRS) III.Aşam a (Doğu)
Hattı
güzergah projelerinin ve söz konusu proje kapsamında belirlenen trafo alanlarının planlara
işlenmesi, yol akslarında ve m uhtelif imar hatlarında düzenlemeler yapılması, trafo alanı
olarak ayrılan alanlara eşdeğer yeşil alanların ayrılması ve ayrıca bu iş kapsamında deplasesi
yapılan N A T O Boru Hattının mülkiyetlerinin, Hazine adına (M S B ’ye tahsis edilmek üzere)
kam ulaştırtarak tescil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifi ilgi (c), (d) ve (f) yazılarımızla istenilen düzeltmeler doğrultusunda nihai
hale getirilerek, değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü) sunulmuştur.
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Bursa H afif Raylı Sistem III. Aşam a 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bakanlık Makamının 31.07.2014 gün ve
7722 sayılı O L U R ’ları ile 644 sayılı K H K ’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.
Onaylı 51/2014 arşiv nolu UİP-622,3, UİP-624,1, UÎP-629,8, UİP-649,1, UİP-662,2,
UİP-670,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
Değişikliği yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu planlara ilişkin 3194 sayılı İmar
Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemlerinin yapılması ve sonucundan Bakanlığımıza (Tabiat
Varlıklarını Korum a Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
Osman İYİM AYA
Bakan a.
Genel Müdür
M ustafa Kem al M ah.E skişehir Y olu
(D um lupınar B ulvarı) 9. km Ç ankaya/A N K A R A
Telefon
: (0 312) 222 12 34 (109)
Ayrıntılı »ilgi için irtibat : M üge G Ü RD O Ğ A N EY D U RA N
Faks
Bu belge 5070 sayıfiliîk^tftjnik im za kan u n a göre güvenli elektronik im za ile im zalanAil^ffF011 ^ Ağ
: (0 312) 222 26 61
: qfw w .csb.gov.tr
E lektronik imzalı su retin e h ttp ://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:63025425 /252.01.03/8283 ve B arkod N um .¡597468 bilgileriyle erişebilirsiniz.
m
Ç £V R £ VE ŞEHİRCİLİK
v
T.C.
Ç EVR E VE ŞE H İR C İLİK BA K A N L IĞ I
T ab iat V arlıklarını K orum a G enel M üdürlüğü
EK LER:
1- 1/1000 ölçekli K A U İP Değişikliği (9 Pafta)
2- 1/1000 ölçekli Plan Araştırma ve Açıklama Raporu (1 adet)
DA Ğ ITIM :
Gereği:
-Bursa Valiliği
(Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü)
(1 takım ek konuldu)
M ustafa Kem al M alı.Eskişehir Y olu
(D um lupınar Bulvarı) 9. km Ç ankaya/A N K A R A
Telefon
: (0 312) 222 12 34 (109)
Bilgi:
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
(1 takım ek konuldu)
-Yıldırım Belediye Başkanlığı/BURSA
(1 takım ek konuldu)
-İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
(1 takım ek konuldu)
Ayrıntılı bilgi için irtibat : M üge G Ü RD O Ğ A N E Y D U RA N
Faks
Bu belge 5070 say ıfr^k ^iP o n ik im za k an u n a göre güvenli elektronik imza ile im zalanıfe]$lÎÎ0 n ‘k A ğ
: (0 312) 222 26 61
. vvvyvy.cşb,gov.tr
E lektronik imzalı suretine h ttp ://ev rak d o g ru lam a.csb .g o v .tr adresinden Belge Num.:63025425 /252.01.03/8283 ve B arkod Num.:597468 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

ııııı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı