T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
ÖZEL TEKNİK
ŞARTNAME ADI
BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile Balıklıdere
Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350) Nato Boru
Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi
T.Ş. NO
SAYFA NO : 1 / 5
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME
1- İşin Adı , Yeri ve Amacı
a)- ADI: BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350) Nato
Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi
b)- YERİ: Büyükşehir Belediyesi Sınırı Anaarterlerde.
c)- AMACI : Bursa Hafif Raylı Sistemi (BHRS) III. Aşama (Doğu Hattı) Yeni Yol Profilinden Dolayı Yolun altında
kalan kısmın (Km:4+00-4+350) arası 250 mt'lik bölümün Deplasesi , Nato Boru Hattı Döşenmesi ve Canlı Hat
Bağlantıları Yapılması işi
Bu Dosya Kapsamında Yapılacak İşler :
1- BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+0.00-Km:4+350) Nato Boru
Hattının mevcut güzergahına deplase edilmesi için gerekli tüm malzemelerin temini ve hattın tekrar işletime
açılması için gerekli tüm hizmetler
2- Canlı hat bağlantıları hizmetinin gerçekleştirilmesi
3- BHRS III.Aşama güzergahında katodik koruma tesisi için gerekli malzemenin tesis edilmesi
4- TS 5141 standartına uygun ölçü kutusu ve anot ayrıca boru izolasyon malzemesi temini
5- Keson boru malzemesi ve imalatının gerçekleştirilmesi
6- 'EC indüklemeyi boşaltmak için kuru tip 3,5 kV’luk PCR hücresi temin edilmesi
7- Boru hidrostatik testlerinin yapılması
2-
Müteahhit işyerinde aşağıda listesi verilen idarenin onaylayacağı Personeli İşin başından sonuna kadar
bulundurmayı öngörecektir. Personeli İş Başında bulundurulmadığı takdirde TL/gün ceza kesilecektir
.
Teknik Personel
1
Makine Mühendisi
İş Deneyimi
TL/gün Ceza
5 yıl
150,00 –TL
3- Müteahhit
a. İdare istediği taktirde müteahhit 24 saat çalışma yapmak zorundadır.
b. İmalat ve hafriyat sırasında 3.şahıslara,çalışma alanındaki diğer yapılara(TELEKOM, Uludağ
Elk.Dağ.A.Ş Bursa Müessesesi , B.GAZ , İLLER BANKASI ve BUSKİ gibi kuruluşların tesislerine)
verebilecek her türlü zarar ve ziyandan direk olarak yüklenici sorumludur.
c. Müteahhit işle alakalı her türlü araç , gereç ve malzemesini hırsızlık , yangın ve feyezana karşı
sigorta ettirecektir. Bu malzemeler için herhangi bir hasar ve zarar bedeli ödenmeyecektir.
TARİH
REVİZYON NO
HAZIRLAYAN
Özer
KARPUZOĞULLARI
Mak.Müh.
KONTROL
Yusuf ÖZDEMİR
Yapım Şube Md.V.
ONAY
H.Eren KURAL
Raylı Sistemler Dairesi
Başkanı
N020.F.014
T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
ÖZEL TEKNİK
ŞARTNAME ADI
BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile
Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350)
Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi
T.Ş. NO
SAYFA NO : 2 / 5
d. Malzeme ve Teçhizat Keşfi
Projede kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri TS-5141 standardına uygun malzemeler
seçilerek hazırlanacaktır. Bu belirli koşullarda ve projede hesaplanan değerlere göre oluşturulan keşif cetveli
aşağıda verilmektedir.
Aşağıda belirtilen ölçü kutuları ve anotlar boru hattı güzergahındaki yerleşime bağlı olarak
homojen korumayı sağlayacak şekilde tesis ve monte edilecektir.İşin yapımı esnasında protokol gereği MSB
Balıkesir Bölge yetkililerinin de onayı ile tamamlanacaktır.
Sıra No
Malzemenin Cinsi
1
Yüksek Gerilim Drenaj Elektrodu (Çinko Anot)
2
Ölçü Kutusu (HVAC)
3
Elektronik Sistem Polarizasyon Hücresi (PCR)
4
Lastik Sheet
5
Topraklama Levhası
6
1x10mm2 NYY Kablo
7
1x25mm2 NYY Kablo
8
Thermit Kaynak (Cadweld)
9
Y-125 Ek Mufu
Miktarı
4
2
1
40
8
50
30
3
2
Birimi
Adet
Adet
Adet
m2
Adet
Metre
Metre
Adet
Adet
KATODİK KORUMA PROJESİNDE KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ
ÖLÇÜ KUTUSU
Tüm ölçü kutuları, TS-5141 standardına uygun tiplerde kullanılacaktır. Ölçü kutuları TS-5141
standardına göre minimum 70 micron kalınlığında çinko kaplama içerecek şekilde daldırma galvaniz
uygulanacaktır. Ölçü kutularının içinde kablo bağlantıları pirinç klemenslere yapılacak ve kablolar, kablo
etiketi kullanılmak suretiyle markalanacaktır.
YÜKSEK GERİLİM DRENAJ ELEKTRODU (YGDE)
Katodik koruma projesinde kullanılacak olan anot boyutları malzeme spesifikasyonunda verildiği üzere
boyutu 35x35x1525 mm’dir. Anotun kimyasal bileşimi incelendiğinde Pb %0.003, Fe %0,002, Cd %0.0025, Al
%0.001, Si %0.001, kalanı Zn’dir. Boru üzerine yüklenen AC voltajı deşarj etmek için kullanılacak çinko
anotlar TS 5141 Standardına göre imal edilecektir.
.
TARİH
REVİZYON NO
HAZIRLAYAN
Özer
KARPUZOĞULLARI
Mak.Müh.
KONTROL
Yusuf ÖZDEMİR
Yapım Şube Md.V.
ONAY
H.Eren KURAL
Raylı Sistemler Dairesi
Başkanı
020.F.014
T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
ÖZEL TEKNİK
ŞARTNAME ADI
BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile
Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350)
Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi
T.Ş. NO
SAYFA NO : 3 / 5
ELEKTRONİK SİSTEM POLARİZASYON HÜCRESİ (POLARISATION CELL REPLACEMENT PCR)
Endüksiyon veya kaçak AC elektrik akımlarının D.C. devrelerini rahatsız etmemesi için kullanılmaktadır.
Elektrokimyasal polarizasyon hücrelerine göre (Kirk-Cell) bakım maliyeti daha az ve daha güvenli olduğu için
elektronik sistem polarizasyon hücreleri tercih edilecektir. Yıldırım nedeniyle oluşabilecek yüksek voltaja karşı
da koruma sağlanacaktır.
50 Hz frekans değerinde ve 3.5 kA kapasiteli elektronik sistem polarizasyon hücreleri AC kaçak ve
endüksiyon akımlarını önlemek için uygun görülmüştür. Farklı frekans ve AC akım kapasitelerindeki
PCR’lerin akım-zaman ilişkileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
TOPRAKLAMA LEVHASI
Polarizasyon Hücrelerinin topraklaması için kullanılacak olan, topraklama şeritleri sıcak daldırma, galvanizli
500x1000x3 mm. Ebadında olacaktır. Polarizasyon Hücresi ile irtibatı 1x25 mm2 NYY kablo ile yapılacaktır.
Topraklama direnci 1.82Ω değerinden büyük olmayacaktır.
NYY KABLOLAR
Sistemde kullanılacak bütün kablolar TS 212 (TS-IEC 60502-1)’e uygun ve NYY tipinde olacaktır.
Kablo iletkeni saf bakırdan çok telli ve tek damarlı olacaktır. HVAC ölçü kutularında kullanılacak kablo kesiti
1x10 mm2 NYY olacaktır. Polarizasyon hücresinde kullanılacak kablo kesiti ise 1x25 mm2 NYY olacaktır.
Kullanılacak olan sabit tip referans elektrodu 5m’lik 1x10mm2 NYY kablo bağlantısı ile birlikte üretici
tarafından sağlanacaktır.
.
TARİH
REVİZYON NO
HAZIRLAYAN
Özer
KARPUZOĞULLARI
Mak.Müh.
KONTROL
Yusuf ÖZDEMİR
Yapım Şube Md.V.
ONAY
H.Eren KURAL
Raylı Sistemler Dairesi
Başkanı
020.F.014
ÖZEL TEKNİK
ŞARTNAME ADI
T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile
Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350)
Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi
T.Ş. NO
SAYFA NO : 4 / 5
TERMİT KAYNAK MALZEMESİ
Kablo bağlantıları boru hattına termit kaynakla (cadweld) ile yapılacak ve kaynak yapılan yüzeyler
(weld-cap) ile izole edilecektir. Kabloların boruya, kaynağında kullanılacak thermit kaynaklar kablo kesitine
göre aşağıdaki gibi olacaktır.
1x10mm2 Kablo için
1x25mm2 Kablo için
15 F 33 ( 15 gr. )
25 F 33 ( 25 gr. )
Y-125 EK MUFU
2 Adet birbirine paralel bağlı Yüksek Gerilim Drenaj Elektrodları kendi aralarında birbirine bağlamak
için kullanılacaktır.
LASTİK SHEET
Orta gerilim yerlatı kabloları ile boru hattı arasındaki zemin direncini arttırmak amacıyla orta gerilim
yeraltı kablolarının, boru hattını kros geçiş yapmış olduğu bölgeye lastik sheet serilecektir.
4- . Bu iş , sözleşmesinden itibaren 5 gün içinde iş yeri teslimi yapılacak , iş yeri teslim tarihinden itibaren
60 takvim günü içinde tamamlanacaktır.
Canlı hat bağlantıları yapılırken Milli Savunma Bakanlığı Canlı hat bağlantı ekiplerinin programına göre
başlanılması gerektiğinden 60 takvim günü dışında herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.
5- 2014 yılı için %100 olarak ödenek kullanılacaktır.Ödenek dilimi bilgi amaçlı olup,yer teslim tarihinden
itibaren yeniden düzenlenebilecektir.
6- Bu işte İhzarat ve Fiyat Farkı Verilmeyecektir
7- Kesin projeler idare tarafından verilecektir.MSB tarafından gerekli görüldüğü taktirde uygulama projesini
yüklenici bilabedel yapacaktır.
8- İşlerin yapımı esnasında projede herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde ;
-Bila bedel yapılacak
-İdare ve MSB(Milli Savunma Bakanlığı) onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.
9- As-buit projeler hazırlanacaktır.
10- Canlı hat bağlantıları yapılırken Milli Savunma Bakanlığı Canlı hat bağlantı ekiplerinin programına göre
işin Geçici Kabul tarihi değişiklik gösterebilir.
11- BU sözleşmenin eki ve teknik uygulama şartlarında uyulması gereken hususlar MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.DAİ.BŞK.LIĞINCA onaylı cilt-1 ve cilt-2 içerisindeki içerikler
uygulanacaktır.
12- Bu sözleşmede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
hükümleri uygulanacaktır.
12- Bu sözleşmede 4230-849-11/İnş.Eml.ve NATO Güv.Yat.D.NATO Güv.Yat.Grp.POL.Tes.Ş.(İnş.Ks.)
sayılı ve 29.09.2011 tarihli Bursa Büyükşehir Belediyesi ve MSB arasında imzalanan Protokol hususları
geçerlidir.
TARİH
REVİZYON NO
HAZIRLAYAN
Özer
KARPUZOĞULLARI
Mak.Müh.
KONTROL
Yusuf ÖZDEMİR
Yapım Şube Md.V.
ONAY
H.Eren KURAL
Raylı Sistemler Dairesi
Başkanı
T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
ÖZEL TEKNİK
ŞARTNAME ADI
BHRS III.Aşama (Doğu Hattı) İstayon-4 ile
Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350)
Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi
T.Ş. NO
SAYFA NO : 5 / 5
13- Bu iş kapsamında bir önceki NATO deplasesi yapıldıktan sonra BHRS İmalatları esnasında zarar görmüş
olan veya değişimi yeniden yapımı gerekli görülecek katodik koruma tesisi yapılması , boruların
kaynaklanması, kaynak yerlerinin tecridi ve holiday detektörü ile kaynak yerlerinin kontrolu hendeğe
indirilmesi, hendeğin doldurulması (boru ferşi-dn100 borular için) (4") yapılması , her türlü zeminde hendek
açılması buna bağlı parke bordür …vs gibi işleri yeniden yapımı ve tadilatını istendiği takdirde yüklenici ilave
bedel talep etmeden yerine getirecektir.
14-Canlı hat bağlantısı yapımı esnasında Yüklenici işin başından sonuna kadar her türlü ihtiyaç için ve işin
tamamlanması için ekip ekipman araç bulundurmak zorundadır.
15-Yapılacak imalatlar Bursa-Ankara yolu üzerinde olacağından tüm yaya ve araç güvenliği için gerekli izin
ve tedbirler yüklenici tarafından yapılacaktır.Bu hususta her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
16-İş ve İşçi güvenliği yasası ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
17-İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) :1,20 dir.
TARİH
REVİZYON NO
HAZIRLAYAN
Özer
KARPUZOĞULLARI
Mak.Müh.
KONTROL
Yusuf ÖZDEMİR
Yapım Şube Md.V.
ONAY
H.Eren KURAL
Raylı Sistemler Dairesi
Başkanı
Download

tc bursa büyükşehir belediyesi tarih revizyon no