Renova, deneyimli ekipleri ile tüm betonarme, çelik,
konstrüksiyon ve di er yap m yöntemleri ile in a edilen
yap lar n iç ve d cephe giydirmelerini yapmaktad r.
Nasıl
yapıyoruz
Neler yap yoruz?
D ve ç çephe sistemlerinde;
Prekast GRC (cam elyaf takviyeli beton)
Fibercement (Hekimboard) uygulamalar yap lmaktad r.
Tanı
Yapınızı yaptırmak
istediğiniz uygulamaya
göre inceliyoruz.
Uzlaşma
Yapılan projelendirme ve bu
projeye ait fiyat teklifi ile
beğeninize sunulur.
Yapım
Projenin teknik, görsel vs. fiyat
teklifi onaylandıktan sonra
deneyimli mühendis, mimarlar
ve ekibimiz tarafından
yapım süreci başlatılır.
RENOVA
Ayn zamanda bu uygulamalar için her türlü malzeme
sat yapmaktad r.
Manifesto
Yüzlerce y l öncesinde o günün teknolojik imkânlar ile
daha çok insan gücüne dayal olarak in a edilen binlerce
yap günümüze kadar tüm esteti i ve ihti am ile ta may
ba arabilmi tir.
Tasarla
Cephe kaplama uygulamanız
yapım özelliklerine bağlı olarak
resmedilir inşaat projesine ve
teknik şartnamelere göre
mimarlarımız tarafından tasarlanır.
ç mekan uygulamalar nda ise;
Alç levha ve Asma tavan sistemleri yapmaktad r.
Renova olarak amac m z sahip oldu umuz teknoloji,
tecrübe ve yarat c l m z kullanarak gelece e göz
kama t ran yap lar in a etmek isteyenlerin hayallerini
gerçekle tirmek için çal maktad r.
Renova, her biri kendi sektöründe ba ar l olmu rmalar
ile i birli i yaparak konut, ticaret merkezi, otel, spor
alan ve sosyal tesisler gibi bir çok projenin iç ve d cephe
uygulamalar n ba ar ile tamamlam t r.
RENOVA
RENOVA
RENOVA
RENOVA
RENOVA
RENOVA
RENOVA
Download

Prekast Online Katalog