BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DONANIM
ÇÖZÜMLERİ
İNTERNET
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
ÇÖZÜMLERİ
KURUMSAL AĞ
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
H AYA L E D İ N YA Z A L I M . . .
DONANIM
ÇÖZÜMLERİ
İNTERNET
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
ÇÖZÜMLERİ
KURUMSAL AĞ
ÇÖZÜMLERİ
M e g a n a r ’ ı n ya p a b i l e c e k l e r i s i z i n h aya l l e r i n i z ka d a r s ı n ı r s ı z d ı r.
Te k n o l o j i h e r g e ç e n g ü n g e l i ş m e k t e v e g e r e k i ş , g e r e k s e ö z e l
h aya t ı m ı z a s ü r e k l i ye n i l i k l e r ve ko l ay l ı k l a r ka t m a k t a d ı r.
ÇÖZÜMLERİMİZ :
B2B “İşletmeden İşletmeye”
B2C “İşletmeden Tüketiciye”
M O B İ L U YG U L A M A L A R : O te l l e r, a c e n te l e r, h a s t a n e l e r, o ku l l a r,
belediyeler gibi işletme ve kurumlar için cep telefonu ve tablet
bilgisayarda kullanılmak üzere tasarladığımız çözümler
SANALLAŞTIRMA ÜRÜNLERİ
: Her türlü sanal hizmet uygulamaları
OTOMASYON SİSTEMLERİ : Tüm elektronik cihazlarla
haberleşerek tamamen size özel geliştirilen uygulamalar
W E B TA S A R I M V E B A R I N D I R M A Ç Ö Z Ü M L E R İ : U z m a n e k i b i m i z i l e
g ü n c e l , p o p ü l e r, ku l l a n ı ş l ı ve a k ı c ı s i te t a s a r ı m l a r ı
meganar.com.tr
DONANIM ÇÖZÜMLERİ
YETERİ KADAR DONANIMLI MISINIZ?
DONANIM
ÇÖZÜMLERİ
İNTERNET
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
ÇÖZÜMLERİ
KURUMSAL AĞ
ÇÖZÜMLERİ
“ B ö y l e d e ç a l ı ş ı yo r i ş te ” d e m ey i n , h e r a n ç a l ı ş m ay a b i l i r. . .
Bırakın bilgi işlem alt yapınızı daha şeffaf, kolay geliştirilebilir
ve yönetilebilir bir hale getirelim.
Bilgi işlem alt yapınız için yüksek performanslı ve güvenli
size özel çözümler üretelim.
SUNUCU ÜRÜNLERİ : S u n u c u t e m i n i , k u r u l u m u v e d e s t e k h i z m e t l e r i
GÜVENLİK ÜRÜNLERİ
: Firewall, Hotspot
VERİ DEPOLAMA VE YEDEKLEME ÜRÜNLERİ : Lokal ağınızda iç
ortam fiziksel ve internet ortamında bulut teknolojisi ile dış
ortam yedekleme
meganar.com.tr
KURUMSAL AĞ ÇÖZÜMLERİ
İLETİŞİM AĞINIZ NE KADAR GÜVENDE?
DONANIM
ÇÖZÜMLERİ
İNTERNET
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
ÇÖZÜMLERİ
KURUMSAL AĞ
ÇÖZÜMLERİ
Ağların optimize olmalarını ve her zaman etkin bir şekilde
çalışmalarını sağlamak bilgi İşlem departmanları için önemli
bir mücadeledir.
Her geçen gün iletişim ağlarındaki bant genişliği artışı sürekli
b i r ye n i l e n m eye s e b e p o l m a k t a d ı r.
YAPISAL
KABLOLAMA
KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ
F İ B E R O P T İ K U YG U L A M A L A R
NET WORK YÖNETİM VE İZLEME HİZMETLERİ
meganar.com.tr
İNTERNET ÇÖZÜMLERİ
D Ü N YAYA A Ç I L A N K A P I N I Z M E G A N A R !
DONANIM
ÇÖZÜMLERİ
İNTERNET
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
ÇÖZÜMLERİ
KURUMSAL AĞ
ÇÖZÜMLERİ
M e g a n a r, B T K ( B i l g i Te k n o l o j i l e r i ve İ l e t i ş i m Ku r u m u ) t a r a f ı n dan ISS (İnternet Ser vis Sağlayıcı) lisanslı bir f irmadır.
Rekabet Kurumu ve BTK mevzuatları sayesinde TTnet
dışındaki ISS firmaları internet erişim hizmetini daha
uygun fiyatlara verebilmektedir. Bu kapsamda Meganar
E N İ Y İ F İ YAT / P E R FO R M A N S G A R A N T İ S İ s u n m a k t a d ı r.
KURUMSAL İNTERNET
METRO ETHERNET :
Alt yapı sağlayıcı ile iş yeriniz arasına özel olarak çekilen fiber
optik kablo sayesinde, 1 gbps’ye kadar bağlantı hızı sağlayan yeni
b i r g e n i ş b a n t i n t e r n e t e r i ş i m t e k n o l o j i s i d i r.
-En son teknolojiye dayalı, sorunsuz, güvenilir fiber optik alt yapısı
-Eşit indirme (download) ve yükleme (upload) hızı
-Network yönetiminde kolaylık ve hızlı şekilde hız ar tırım seçenekleri
BİREYSEL İNTERNET
ADSL :
Bireysel kullanıcılara özel telefon hattı üzerinden 50 mbps’ye kadar
b a ğ l a n t ı h ı z ı s a ğ l ay a n i n t e r n e t e r i ş i m t e k n o l o j i s i d i r.
VDLS :
Te l e f o n h a t t ı ü z e r i n d e n m a k s i m u m p e r f o r m a n s l a i n t e r n e t k u l l a n m a k
isteyen kullanıcılarımız için farklı bir modem tipi kullanarak 100
m b p s ’ y e k a d a r h ı z s a ğ l ay a n b i r a d s l 2 t e k n o l o j i s i d i r.
meganar.com.tr
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
M E G A N A R
Y a z ı l ı m
A k h a n
E l e k t ro n i k
v e
T i c a r e t
M ev k i i ,
E m i r g a n
D i n ek
B u l v a r ı ,
S i s te m l e r
L t d .
Ş t i .
M a h a l l es i
N o : 2 3 / 1 6
Marina - Alanya / ANTALYA
+ 9 0 ( 24 2 ) 51 1 6 51 1
m e g a n a r. c o m . t r
Download

indir - Meganar