ğm
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
'ît
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Yargı Kararı
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında gündemin 72. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M-2C, 18M-2D
nolu imar paftalarında yer alan 8481 ada 13 parseli
kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
tadilatı yapılmasına ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya
1. İdare Mahkemesinin 2014/742 E. 2014/657 K. sayılı iptal
kararı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M-2C, 18M-2D
nolu imar paftalarında yer alan 8481 ada 13 parseli
kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
tadilatı yapılmasına ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin
Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2014/742 E. 2014/657 K.
sayılı iptal kararı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, iptal kararı ile plansız
kalan
parselin
ada
bütündeki
imar
durumuna
dönüştürülmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞllU
İmar Kom. Başkanı
Bahadır
İmapKoj
Cenk Halil B,
İmar K o ro ^ İ
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom./Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar, Kom tü ye si,
Ali BakıSARICA
İmar Köm. .Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyeşkr
G ER E KÇ E: PARSELDE KÜTLE İNŞAAT DURUMU BELİR LEN M ESİN E İLİŞKİN AN TALYA
B Ü YÜ KŞE H İR BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 12.12.2005 TARİH VE 806 SA YILI KARARI
A N TA LY A 1. İDARE M AHKEM ESİ'NİN 2014/742 E. 2014/657 K. SA YILI KARARI İLE İPTAL
ED İLD İĞ İN D EN PARSELİN A D A BÜ TÜN ÜN DEKİ İMAR DU R U M U N A D Ö N Ü ŞTÜ RÜ LM ESİNE
İLİŞKİN H AZIRLANAN 1/1000 Ö LÇEKLİ UYGULAM A İMAR PLANI
M U R ATPAŞA BELEDİYESİ
PARSEL NO: 8481 ADA 13 PARSEL
PAFTA NO:18M-2C, 18M-2D
M EVCUT PLAN
GÖSTERİM
= ed e © = > * «J PLAN (DEĞİŞİKLİĞİ O NAM A SINIRI
K
ÖLÇEK: 1/1000
Ö NERİ PLAN
ANTALYA MURATPAŞA İLÇE BELEDİYESİ
8481 ADA 13 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı Antalya İli, Muratpaşa İlçe Belediyesi, 8481 ada 13 parsel Çağlayan
Mahallesi sınırları dahilinde, 18M-2C, 18M-2D nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
paftaları içerisinde kalmaktadır. (Şekil 1)
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan 8481 ada 13 parselde bulunan binaların
kütle olarak işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi
Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.10.2005 gün ve 50 sayılı kararı ile reddedilmiş, ancak plan
değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2005 gün ve 806 sayılı kararı ile
uygun bulunarak onaylanmıştır.
Söz konusu plan değişikliği ruhsatsız yapılmış olan yapıların ruhsatlandırılması
amacıyla yapıldığı öne sürülerek Antalya Valiliğince yargıya taşınmış, dava neticesinde
Antalya 1. İdare Mahkemesi 14.05.2014 günlü E:20l4/742 E. K:20l4/657 K. sayılı kararı ile
“plan değişikliği yapılmasının gerektirecek koşulan bulunmadığı halde ruhsatsız yapının
korunmasına, yönelik olarak yapılan plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama
esaslarına, kamu yararına uygun olmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar
vermiştir.
1
Mahkeme kararı göz önüne alınarak 8481 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı hazırlanması gerekliliği oluşmuştur.
Muratpaşa Belediye Başkanlığından temin edilen bilgilere göre 8481 ada 13 parsel
üzerinde yer alan yapılara ilişkin 2007 yılında Genel İskân Belgelerinin, 2008 yılında ise Yapı
Kullanma İzin Belgelerinin düzenlendiği tespit edilmiş, iptale konu plan kararlarına uygun
yapılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler ve iptal kararının gerekçeler doğrultusunda
alana ilişkin plan hazırlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZI KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanına ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir. Planlamaya
konu 8481 ada 13 parsel 3540 m2 olup parsel üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
Iı ıı
■I ' _ ....................
•!
.
1ı 1— -1|
I I
1;
ı ı
1 I
5
\
.... .
\
.....' --------
C 1 V— a \
-A
\ Y "'
V '" \
\
l\
*\
* \
\
i \
* \
\
; i
' I
\
I
\
V '
ır
\
ıı
.\
i
1
.... r ? \
........*.
\\ \ \
5\
<■\
1- \ \ \
j.--'
....... ................. \
.....r . \ - \
r \
W \
\\
\
A
C
v
\
^
A \ = ,A
\ ..s V / - " ..
v..-'-' \ •/ \\ \
.-V' «\
\iv".
x
n\
:j’
s '■
•* - ........
■
\ •\
K\
V1'
V '" '
’V <"\
> ..'
„-■< • \ v .... -t :....-\
\ >
.,-<p\ Jr < . \ V <-\
V \ .W \ \ ' J *
v
'
........ -\
... f - \
\
__
\ _\ l?\,\ l'\ \ \ *
"\
..""
•...V
-
'\ 6 \
\ r v
\ ■V.
V"'"' \ ....A
.... 4\ \ ... K 7 \
\
V‘ \
V%
\ •. \ •
\
v__ 1___ I 1\I 3 'I "
.4
»\
r " ............ I
\
1
I
’
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlamayı yönlendiren en önemli faktör;
-
-
Antalya 1. İdare Mahkemesinin E:20l4/742 E. 2014/657 K. sayılı kararı.
Muratpaşa Belediye M eclisi’nin 06.03.2006 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun
bulunan, Büyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 13.11.2006 tarih ve 697 sayılı kararı
ile değiştirilerek onaylanan kat sınırlamasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği.
8481 ada 13 parsele ilişkin imar çapı, ölçü krokisi,inşaat ruhsatı, genel iskan
belgesi, tapı kullanma izin belgesi vb.
2
Mahkeme kararı göz önüne alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
ile 8481 ada 13 parsel, ada bütünündeki imar durumuna dönüştürülmüş, parselin eski imar
durumu olan A -4 0,20/0,80 yapılanma koşullarına ek olarak Muratpaşa Belediye Meclisi’nin
06.03.2006 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin
13.11.2006 tarih ve 697 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan kat sınırlamasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bölgeye getirilen maxh:23.50 m kararı
getirilmiştir.
Şekil 3. Plan Örneği
İ ; ÖSStf- ■
(tnaxh=23:$Om) \
( i t 'o k I > = 2
,
-o.*
UOÖlbHM
KC!M,ir m m
3
^çu.. P o f .
fUo ■
^
T.C.
ANTALYA
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/742
KARAR NO : 2014/657
DAVACI________________ : ANTALYA VALİLİĞİ-Merkez/ANTALYA
DAVALI________________ : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ_________________ : Av. TÜLAY KÖKEN
Büyükşehir Belediyesi Hukuk Mücaviri Kazım Özalp Cad.404.Sk.Sarılar
İ^h.No: 1/15 K:5 Muratpaşa/ANTALYA
MÜDAHİL(DAVALİ)
: S.S DEVRANKENT KONUT YAPI KOOP.
VEKİLİ_________________ : Av. OSMAN YENGİL
Cumhuriyet Mah.662.Sk.Emiroğlu Apt.No:28 K:5 D: 17
Muratpaşa/ANT ALY A
DAVANIN ÖZETİ_______ : Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 18 M-IId nolu imar plan paftalarında yer alan
ve 8481 ada, 13 sayılı parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmasına
ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı kararının; yapılan plan
değişikliği ile ruhsatsız yapılmış olan binaların ruhsatlandırılmasının amaçlandığı öne sürülerek iptali
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Nazım imar planına aykırı olmadığı, yoğunluğun arttırılmadığı, 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde E: 0,80 emsalin korunduğu savunulmaktadır.
ı
MÜDAHİL SAVUNMASININ ÖZETİ : 16.10.1997 tarih ve 1357 sayılı encümen kararı ile inşaata
başlandığı, projelerin belediyece onaylandığı, yapıya engel bir durumun bulunmadığı belirtilerek açılan
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 06/12/2011 tarih ve 2011/1430
Esas, 201 1/1698 sayılı kararının Danıştay 6. Dairesinin 04/12/2013 gün ve 2012/2152 Esas, 2013/7885
sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararma uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle
işin gereği görüşüldü:
Dava, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 18 M-IId sayılı imar planı paftasında yer alan, 8481 ada, 3
sayılı parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılmasına ilişkin Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 3.maddesinde, herhangi bir sahanın her ölçekteki plan esaslarına,
bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı
hükme bağlanmıştır.
\ •
imar planlan, planlanan yörenin bu günkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma -ve anket çalışmaları sonucu elde edilepek bilgiler ışığında,
çeşitli kentsel işlevler arasında var olan yada'sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzenî,.ve-.Jcoşûlİan sağlamak amacıyla, kentin kendine özgü yaşayış
biçim ve karakteri, nüfus, alan ve yaprilişkıl'en^yorenin gerek çevresiyle gerekse çeşitli alanları arasında
olan bağlantıları, halkın sosyal ve'kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanır.
\ \
*
■»*'*
•
•V
*
• •
1/2
T.C.
ANTALYA
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/742
KARAR NO : 2014/657
Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli, Muratpaşa ilçesi 18M-IId nolu imar plan
paftalarında yer alan 8481 ada 13 sayılı parsele yönelik olarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.12.2005 gün ve 806 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapıldığı, anılan
meclis kararının iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3.maddesinde, plan değişikliği; plan ana
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte bilimsel,
nesnel ve teknik gerekçelere dayanan kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan düzenlemeler
olarak tanımlanmıştır.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere plan değişikliklerinin ancak zorunlu nedenlerle yapılması
gerekmektedir.
Bakılan davada Antalya ili Merkez Muratpaşa ilçesi 18M-IId nolu imar plan paftasında yer alan
8481 ada 13 sayılı parselde ruhsat alınmadan inşaat yapıldığı, 1999 yılında Antalya Büyükşehir Belediye
imar Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile mevcut durumu ile ruhsat alınması da mümkün olmaması
nedeniyle 13 sayılı parsele yönelik olarak plan tadilatı yapıldığı görülmektedir.
Bu durumda 8481 ada 13 sayılı parsel bazında jjlan-değisikliği...yapılmasını gerektirecek
koşulun bulunmadığı halde ruhsatsız yapının korunmasına yönelik olarak yapılan dava konusu plan
değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına uygun olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 132,50 TL
yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece yapılan 116,90 TL
tcmyiz-kaıar düzeltme yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, 44,30 TL müdahil
yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra
taraflarına iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak
üzere, 14/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Ûye
Üye
ERKAN ATILI
MUSTAFA EVREN GÜMÜŞ
MEHMET ALTAY
37917
97683
YARGILAMA GİDERLERİ___________ :
Posta Gideri
132,50 TL
TOPLAM
132,50 TL
DAVALI TEMYİZ-KARAR DÜZELTME
YARGILAMA GİDERLERİ:
Temyiz Karar Harcı
Karar Düzeltme Harcı
Posta Gideri
TOPLAM
25,10 TL
32,30 TL
59,50 TL
116,90 TL
MÜDAHİL YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı
14,30 TL
Posta Gideri______________________ 30,00 TL
44,30 TL
TOPLAM
Download

Gündemin 51.Maddesi - Antalya Belediyesi