IU,
T.C.
A N T A L Y A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Vyç'J
EXP02(T16
0 3 /04/201:
Sayt : 90852262-301.03- ,OQO "
Konu: Kumluca/Adrasaıı 801 ada 1 ve 2 parseller NİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, P24B-19A nolu imar paftasında yer alan
Adrasaıı Mahallesi 801 ada 1 ve 2 parsellerin konııt alanı ve park alanı olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazını İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
İmar
Uygun görüşle
qj./04/20
Genel
BELEDİ
Qİ
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP.değ,
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğhı Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 2 4 1 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
VVeb: w w w .a n t a lv a .b c l.t r
E-posta: in lQ @ a n t a lv a - b ld .B o v .t r
p la n la m a @ a n t a lv a .b e l.t r
801 ADA 1 VE 2 PARSELLER
1/5000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN!
GÖSTERİM
OOOC
PLAN ONAMA SINIRI
AZ YOĞUNLUKLU KONUT ALAN!
PARKLA^.
538 163.52
4 021 754.04
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KUMLUCA BELEDİYESİ
KONU : 801 ADA 1 ve 2 PARSELLER
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan P24B-19A nolu 1/5000
ölçekli nazım imar planı paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlama amacı ise; 1/25000 ölçekli Adrasan Çevre Düzeni Planı yerleşim alanı sınırları içerisinde
bulunan 801 ada 1 ve 2 parsellerin üst ölçekli plana göre nazım imar planı yapılabilmesini
sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
801 ada 1 ve 2 parseller, Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
1b1uta(pc}ü M h'57 2 S/;.Emine.' Apt ______
N a h '^K a t^ D 'S A n ta ly a
| 131' 0242 247 17 74 FcV<'ü242 247 05 46
- _______ _______________________
S jv it Ü L K F R
Şehit P!
k is i
_________
1
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlama amacı ise; 1/25000 ölçekli Adrasan Çevre Düzeni Planı yerleşim alanı sınırları içerisinde
bulunan 801 ada 1 ve 2 parsellerin üst ölçekli plana göre nazım imar planı yapılabilmesini
sağlamaktır.
801 ada 1 ve 2 parseller uygulamaya dahil edilirken, söz konusu parsellerden 2 ada oluşturularak,
doğudaki ada park alanı olarak ayrılmıştır.
Yapılaşma koşulları diğer adalarla aynı olacak şekilde ayrık nizam, Yençok= 2 kat ve TAKS: 0,20 ;
KAKS: 0,40 olarak verilmiştir.
Hazırlanan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
............... ........ ....................... ...............................
"StfVİt U L K F R
Ş e l'r Pi 'ficisi
_
.........................
_
_
_
___________
_____________ ______
......... ........ f M ı /M v r ;y ;) A.7) 5 7 2 Sk Enı'ine a}'Î' Nı r / ö T rtV4 D S Aı 11a ly j
g Ter 0242 217 / 7 74 Fax:02-.2 2-17 05 46
"
2
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi