Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 140. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 216
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-IIİC nolu imar
paftasında
yer
alan
Sinan
Mahallesi
27
Ada
10,11 parsellerdeki tescilli yapının ve 27 Ada 10,11,13; 34
Ada 50, 52 ve 186; 55 Ada 69,110 ve 114 nolu parsellerde
koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği.__________________
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 216
sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2013 tarihli ve 1671 sayılı
kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin
13.08.2013 tarihli ve 479 sayılı kararı uyarınca 27 Ada
10,11 parsellerdeki tescilli yapının ve 27 Ada 10,11,13; 34
Ada 50, 52 ve 186; 55 Ada 69,110 ve 114 nolu parsellerde
koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca koruma alanında
Koruma Bölge Kurulu’nun izni alınmadan uygulamada
bulunulamaz.”
plan
notunun
eklenmesi
kaydıyla
değiştirilerek uygun olduğuna ve onanmak üzere Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulı
Kerim BAŞKAPTAN
Can KASAPOĞLU.
İmar Korr> Başkarrf
>
Cenk Halil BAY
İmar Ko
Oyıtun E y M lD 9 0 M U Ş
İm ar Kom, Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
ar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar k p m ^ y e s i
Selçuk SENİRLİ
Üyesi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.06.2014 TARİH VE 216 SAYILI KARARI
Gündemin 27. Maddesi
Karar No. 216
Özü : 27 ada 10, 11 parsellerdeki tescilli
yapının ve 27 ada 10, 11, 13 parseller; 34
ada 50, 186, 52 parseller; 55 ada 110,
114, 69 parsellerde hazırlanan plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonundan
geldiği
şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 27.Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.05.2013 tarihli ve 1671 sayılı kararı gereği Antalya
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.08.2013 tarihli ve 479 sayılı kararı uyarınca 27 ada 10, 11
parsellerdeki tescilli yapının ve 27 ada 10, 11, 13 parseller; 34 ada 50, 186, 52 parseller; 55 ada
110, 114, 69 parsellerdeki koruma alan sınırının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
işlenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Planlama ve İmar
Komisyonunun 07.05.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun
görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 28.05.2014 gün ve 2865 sayılı yazısı
okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkanım Sinan Mahallesindeki Merkez Bankası
ve çevresindeki tescilli yapıların ve koruma alanlarının 1/1000’lik planlara işlenmesine ilişkin
teklif komisyonumuzda görüşülmüştür, komisyonumuzca görüşüldüğü şekliyle kabulü
uygundur, Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon görüşü uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayıp Başkan bizde komisyon raporuna katılıyoruz, dedi.
Başkan, gündemin 27.maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
27 ada 10, 11 parsellerdeki tescilli yapının ve 27 ada 10, 11, 13 parseller; 34 ada 50,
186, 52 parseller; 55 ada 110, 114, 69 parsellerde hazırlanan plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Av.Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediyf
"
1
Murat ŞİMŞEK
Yedek Divan Katibi
Cem KOTAN
Geçici Divan Katibi
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: 27ADA 10,11 13 PARSELLER; 34 ADA 50,52,186 PARSELLER;
55 ADA 69,110,114 PARSELLERDEKİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alam Antalya İli, Muratpaşa İlçe Belediyesi, Sinan Mahallesi sınırlan
içerisindeki Merkez Bankası ve çevresini kapsamakta olup, 20K-IIIc no’lu imar plan
paftasmdadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.08.2013 tarihli ve 479 sayılı karan ile
Antalya Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2013 tarihli ve 1671 sayılı
karan gereği 27 Ada 10, 11 parsellerdeki tescilli yapımn ve 27 Ada 10, 11, 13 parseller; 34
Ada 50, 186, 52 parseller; 55 Ada 110, 114, 69 parsellerdeki koruma alan sınmmn
işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir.
1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği yapmak planlamanın amacıdır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
4.PLANLAMA KARARLARI
27 Ada 10, 11 parsellerdeki tescilli yapı ve 27 Ada 10, 11, 13 parseller; 34 Ada 50,
186, 52 parseller; 55 Ada 110, 114, 69 parsellerdeki koruma alan sının 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarına işlenmiştir.
M U R A T P A Ş A B ELE D İYE S İ
ADA'- S-'Lh-'
p*;-tan
.
A \ 1011 ' P j 'C u r r ' f AOA . i .
j _j tıO ' K p,
-m «c
Pl.AN D£ 2,: İKİ İĞİ GE3 F / ' PA-
!.
Ufc'R
KORUMA ALANI l MİRİNİN F ANA İŞLfcNML ,1
M E V C U T PLAN
j LÇEK:
1/tOOO
Ö N E R İ P LA N
Şekil 3. Plan Örneği
V
2
J r
TC.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No. : 24.09.2013/64
K a rar Tarihi ve No. : 24.09.2013/2020
.
.
Toplantı Yeri
ANTALYA
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesi, 27 ada 10 ve 11 no.lu parsellerdeki
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2013 tarih ve 1671 sayılı kararı
ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen, aynı karar ile yapı grubu II.
Grup olarak ve Koruma Alanı sınırları belirlenen Merkez Bankası Antalya Şubesi hizmet
binasının koruma alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftalarına işlendiği plan
değişikliği önerisine ilişkin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı KUDEB’in 12.09.2013 tarih ve 27659 sayılı yazısı ve Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.09.2013 tarihli uzman raporu okundu, ekleri ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesi, 27 ada 10 ve 11 no.lu parsellerdeki
Kurulumuzun 06.05.2013 tarih ve 1671 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığı olarak tescillenen, aynı karar ile yapı grubu II. Grup olarak ve Koruma Alanı sınırlan
belirlenen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında (P) “Geleneksel Üretim Tanzim Satış ve
Pansiyon Konut Alanı” içerisinde kalan Merkez Bankası Antalya Şubesi hizmet binasının
koruma alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftalarına işlendiği ve plan
hükmünün “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi
uyarmca koruma alanında Koruma Bölge Kurulu’nun izni alınmadan uygulamada
bulunulamaz” . şeklinde oluşturulduğu anlaşıldığından kararımız eki 1/5000 ölçekli plan
değişikliği paftasının uygun bulunduğuna (Olumlu) karar verildi.
BAŞKAN
H. Bülent BAYKAL
İMZA
Üye
ıf.Dr. Ziya GENÇEL
-İM Z A
Uye
Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
İMZA
BAŞKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.İbrahim BAKIR
İMZA
Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI
İMZA
Üye
; Emel BOYACIOĞLU
İMZA
\
Üye
Murat SARUHAN
Muratpaşa Bld.Tem
İMZA
Üye .
Üye
Üye
Üye
Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR
İMZA
Üye
Yaşar PARLA YÜKSEL
Ant. Büyükşehir Bld.Tem
İMZA
\
Üye
Üye •
Antalya Kültür Varlıklarını
_________Koruma Bölge Kurulu'nun
Tarih.. 2 0S tj0.... sa y iü [ y
GEREKÇE: ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 06.'
TARİH VE 1671 SAYILI KARARI GEREĞİ 27 ADA 10, 11 PARSELLERDEKİ T E S C İL L f^ 4 £
YAPININ VE KORUMA ALAN SINIRININ İŞLENMESİ.
•
M U RATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL: 27 ADA 10, 11, 13 PARSELLER,
34 ADA 50, 186, 52 PARSELLER,
55 ADA 110, 114, 69 PARSELLER
PAFTA NO: 19K-20K
M EVC UT PLAN
--------------------------------
PLAN NOTU: 2863
SAYILI
KULTUR
VE
TABİAT
VARLIKLARINI
KORUMA
KANUNU’NUN 8.MADDESİ
UYARINCA
KORUMA
ALANINDA
KORUMA
BÖLGE
KURULU’NDAN
İZİN ALINMADAN
UYGULAMADA
BULUNULAMAZ.
k
ÖLÇEK: 1/5000
Ö N E R İ PLAN
GÖSTERİM
oooc
PLAN O NAM A SINIRI
TESCİLLİ YAPI
KO R UM A ALAN SINIRI
Download

Gündemin 55.Maddesi - Antalya Belediyesi