It,z
İ, " f \ \
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
6/11/2014
Sayı : 90852262-301.03-.2 J f c 5 - 4 S 9 f
Konu: Kumluca 294 ada 5 ve 6 parseller UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kumluca Belediye Meclisinin 04.09.2014 gün ve 9/5 sayılı kararı ile uygun bulunan,
P24-B-12-A-2-D nolu imar paftasında yer alan Sarıkavak Mahallesi 294 ada 5 ve 6 parsellerin
E=0.40 Hmax=8.60, Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi (Tarımsal Tesis) olarak
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin/
İmar ve Şehircilikle
kanı V.
Uygun görüşle arz ederim.
£3^/11/2014
dm kSvcT
Met
Genel •Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLI
....... /..../2014
Mesut KOCAGÖZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ ,antalva-bld.gov.tr
nlanlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ
BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ
KARAR NO
KARAR GÜNÜ
: 04.09.2014
: 9/5
: Perşembe
Kumluca Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre Eylül ayı
“OLAĞAN” toplantısının, 1. Oturumun 1. birleşimini yapmak üzere bu gün saat 21.00’ da
Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Hüsamettin ÇETİNKAYA’ nm
Başkanlığında Üyeler; Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Şefik DURDAŞ, Ramazan KIZILKAYA,
Arif ATEŞ, İsmail DEĞİRMENCİ, Dilek CENGİZ, Kudret ACAR, Sait KAYA, Yusuf EVRAN,
Halil KARATAŞ, Ali KURŞUNLU, Ramazan ULUŞAR, Mustafa TAŞGIN, Feride SALUR,
Orhan ENGİN, Aydın KAYA, Ahmet KAYA, Ramazan OKTAY ve Şerafettin YILMAZ’ m
iştirakleri ile toplandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
MADBE-5-: BELEDİYE M ECLİSİNİN 03.07.2014 TARİH 7/3 SAYILI KARARI İLE.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN VE KOMİSYONCA ALINAN, İMAR
KOMİSYONU KARARININ GÖRÜŞÜLMESİ.:
Belediye Meclisinin 03.07.2014 tarih ve 7/3 sayılıı kararı ile İmar komisyonuna havale
edilen, ilçemiz Sankavak Mahallesi 294 ada 5 ve 6 parsellerde bulunan hissemiz üzerine Paketleme
ve Soğuk Hava Deposu Deposu tesisi yapmak üzere imar planı yaptırmak istiyoruz. Denilmektedir.
Şeklindeki talebi meclisimizce İmar komisyonuna havale edilmiş, imar komisyonun
hazırlayacağı raporun gelecek meclis toplantısında görüşülmesine karar vermiştir. Dilekçe ekinde
talep edilen plan taslakları, plancı raporu ve kurum görüşleri incelenmiş olup;
İlçemiz Sankavak Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının P24-B12-A paftası ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının P24-B-12-A-2-D paftasında yer alan,
tapunun 294 ada 5 ve 6 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazın maliklerince yapılmak istenilen
Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi (Tarımsal Tesis) amaçlı imar planı yapımına ilişkin
dosyaya ait imar planına esas jeolojik etüt raporunun ve imar planı çalışmalarının tamamlandığı
belirlenmiş olup, dosyanın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında uygun
olduğu, Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar
planı teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye
Meclisinin takdirlerine arz olunur. Denilmektedir.
Karar konusu Meclisimizce müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda; İlçemiz
Sankavak Mahallesi sınırlan içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının P24-b-12-a-II-d
paftasında bulunan 294 ada 5 ve 6 nolu parsellerde taşınmazın maliklerince yapılmak istenilen
paketleme ve soğuk hava deposu tesisi ile ilgili hazırlanan a) 1/5000 ölçekli planın Antalya
Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmak üzere gönderilmesine, b) 1/1000 ölçekli
plamn Belediye Meclisimizce Komisyon karan doğrultusunda uygun bulunarak, plan teklifinin
onaylanması ve 1/1000 lik plamn, 1/5000 lik planın Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi
tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verildi.
-a-1-c
ı
i
ı
i'
SARNIÇ
DEVLET
ORMANI
A..
A.
ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ
SARIKAVAK MAHALLESİ
294 ADA 5 VE 6 PARSELLER
PAKETLEME TESİS ALANI+
(SOĞUK HAVA DEPOSU)
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
GÖSTERİM
SINIRLAR
30000 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRI
KADASTRO SINIRI
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
KENTSEL DONATI ALANLARI
TARIMSAL TESİS ALANI
(SOĞUK HAVA DEPOSU)
E =.
Hmax=...
YAPI EMSALİ
BİNA YÜKSEKLİĞİ
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI
3. DERECE YOLLAR
PLAN NOTLARI:
1- Yönetmelikler:
1.1. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri
geçerlidir.
1.2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri;
1.2.1. 04.09.1988 gün ve 19919 sayılı Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği,
1.2.2. 02.11.1986 gün ve 19269 sayrtj-Hava Kalitesini Koruma
Yönetmeliği,
1.2.3. 11.12.1986 gün ve19308 sayılı Gürültü Kontrol
Yönetmeliği,
1.2.4. 14.03.1993 gün ve 21814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği,
1.2.5. 23.06 1997 gün ve 23028 sayılı Çevre Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği,
hükümleri geçerlidir.
1.3. Planlama alanı Bakanlar Kurulunun 18.04.1996 gün ve
96/8109 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritasına göre, ikinci derece deprem bölgesinde yer
almaktadır. Bu nedenle, inşaat yapımı sırasında deprem
yönetmeliğinin ilgili maddelerine uyulacaktır.
1.4. 07.11.1991 gün ve 20748 sayılı Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği teknik usuller tebliğinde belirtilen hususlara
uyulacaktır.
2.Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar;Bu alanlarda tarımsal
amaçlı yapılar yapılabilir. Bunlar; toprak koruma ve sulamaya
yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık,
(besicilik) ve su üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak
tesis edilmesi gerekli müştemilatlar, mandıralar (sütçülük),
üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak-^Ide ettiği ürünü için
ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un
değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan
sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen
ürünün özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde
işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması
söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu
kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesislerdir. Entegre
nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır.
3.
Planlama alanında yoldan 10 m komşu parsellerden 5 m
çekme mesafesi uygulanacaktır.
4. Binalar oturduğu tabi zemin ortalamasından kot alır ve su
basman kotu 0,50 m'dir.
5. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri
geçerlidir.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KUMLUCA BELEDİYESİ)
KONU : 294 ADA 5 ve 6 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Kumluca ilçesi sınırları içerisinde P24B-12A-1C ve P24B-12A-2D nolu 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı paftalarında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2 . PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 294 ada 5 ve 6 parsellere Paketleme Tesis Alanı yapılmasını sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
294 ada 5 ve 6 parseller, Kumluca ilçesi Sarıkavak Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
10 / 18 i1119 120/
1
DEVLET ORMANI
3afeŞ536İ
JS
30--- T
J 31 /
17
/
18 .../ ...
..-'M--—.....
Şekil 2. Kadastral Durum
Nl$
25 15/ 26
4\
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 294 ada 5 ve 6 parsellere Paketleme Tesis Alanı yapılmasını sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda söz konusu parsellere Paketleme Tesis Alanı kullanımı verilmiştir.
294 ada 5 ve 6 parsellerin toplam alanı 37698 m2 olup, 7120 m2‘si 5 numaralı parselden ve 3000
m2’si 6 numaralı parselden dahil edilerek, toplam planlama alanı 10120 m2 olmuştur.
Ön çekme mesafesi lOm, yan ve arka çekme mesafeleri ise 5’er m verilirken, E=0,40 olarak
belirtilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ekte sunulmaktadır.
Şekil 3.Plan
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
SEYDİHAN ÇAMUR
P l a n e v i Ş e h i r c i l i k Şehir PUncOM ÇPO : «M
P l a n l a m a L td . Ş Ö . O .D .T .Ü . . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
S a y it U L K E R
Ş -3 h i ı
Plancısı
Muratpaşa
572 £ N :16 K:4 0:8 ANTALYA
Oclj Sicil No: 0711215 TEL: 247 17 7
GSM- 0532. COÖ bk 09 Î A X . 247 05
DÜDEN V D. 156 435 074 72
tmmoi h!aplamciu*eo&«
Bitrc
B»: <** 4 I 1 H
««««»»i s***k *y-AJ£L\
6S6SC
/
M HtSRfc
Tel: (0 1 1 » «W * » »
‘ * * 7 64 “
HHU
&Ö3
e-matl :
V .D .
T ic a r et
T- 7 3 6
S»cü
«•:
2 2 *8
»3758
S a y iı Ü L K E R
M u m ip a ş a Mh. 572 S k E m in e A p t N o :1 6 K a t:4 ’D ;8 A n ta ly a
S e lin P la n c ıs ı
T fV
02 42 2 4 7 17 74
F a •
0 2 4 2 2 4 7 05 46
—V
Download

1/1000 ölçekli uygulama imar planı