BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ka
za
n
M
es
le
k
Yü
ks
ek
ok
ul
u
2
İçindekiler
05 Müdürün Mesajı
07 Dış Ticaret Bölümü - Dış Ticaret Programı
17 Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı
27 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı
37 Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı
3
4
Müdürün Mesajı
2007 yılında kurulmuş olan Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’nda
halen İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Mekatronik ve Lojistik programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir.
Yüksekokulumuzun amacı, ulusunu ve ülkesini seven, dünyayı tanıyan, düşünen,
üreten, yenilikleri izleyebilen, nitelikli ve bilinçli meslek elemanları yetiştirmektir.
Kuramsal ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesi, iş başında eğitim ilkesine bağlı olarak 30 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajı uygulaması ve en az bir yabancı dile egemen öğrencilerin yetiştirilmesi çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim ve öğretim programlarımızın ortak özellikleridir.
Eğitim programlarımız Bologna Süreci kapsamında hazırlanmaktadır. Başkent
Üniversitesi olarak Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme
Ajansı tarafından üniversitemize Erasmus+ Programı kapsamında Yükseköğretim
Diploma Eki, AKTS Etiketi ve Erasmus Üniversite Beyannamesi verildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz. Üniversitemiz’in Erasmus Belgesi’ne sahip olması nedeniyle, Yüksekokulumuz Leonardo da Vinci Programı üyesidir. Tüm öğrencilerimize
ilk kayıtta “başarılı olma” koşuluna bağlı olarak öğrenimleri süresince yararlanabilecekleri %50 ve %100 arasında değişen burs verilmektedir.
Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Bir yıl süreli yoğun İngilizce programı (İngilizce Hazırlık)
isteğe bağlıdır. Ön lisans eğitimimiz süresince akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimi programlarımızda yer almaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı (DGS) sonucuna göre vakıf ve kamu üniversitelerinde lisans eğitimlerine
devam edebilmektedirler.
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
Kazan MYO Müdürü
5
6
Dış Ticaret
Bölümü
Dış Ticaret Programı
Program YGS 6 puan türüyle öğrenci
almaktadır. Meslek liselerinin sınavsız
geçiş için belirlenen bölüm mezunları
programa sınavsız girer.
7
Bölümün Tanıtımı
Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılan program; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticaret ve uluslararası alanda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip elemanlar yetiştirme amacındadır. Dış Ticaret Programı ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaret finansmanı, ithalat
ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri de sunulmaktadır. Programın amacı, ulusal ekonomide
önemli yer tutan dış ticaret alanında, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye
ve uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulduğu gibi bilgisayar kullanabilen elemanlar şeklinde eğitilmesi amaçlanmaktadır. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Programdan
mezun olanlara “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanı verilir. Birinci yılın sonunda
zorunlu 30 iş günü yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim
kurmaları gerçekleşmektedir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve
Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile
öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.
Bölümün Avantajları
• Dış ticaret konusunda uzmanlaşma, yaygın ve etkili hizmet,
• Kalite konusunda öncülük ve sistematik iyileştirme yapısı,
• Eğitim dilinin Türkçe, mesleki yabancı dilin zorunlu olması,
• Birden fazla yabancı dil öğrenme olanağı,
• Eğitim, sağlık ve iletişim başta olmak üzere stratejik bir planla desteklenen öğrenim ortamı,
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı,
• Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci tutumları geliştiren; pratik deneyimlerle desteklenen bir öğrenme ortamı
• Öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları Dış Ticaret Birimleri,
• Tam zamanlı öğretim üyesi kapasitesi,
• Programların tam bursla desteklenmesi.
8
Bölüm Mezunlarının İş
Akademik Kadro
İmkânı Bulabildikleri Alanlar
Prof. Dr. Feride İ. Şahin (Bölüm Başkanı)
• İhracat ve İthalat Şirketleri,
Yrd. Doç. Dr. Gaye Açıkdilli
• Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki
Öğr. Gör. Gözde Kubat (Program Sorumlusu)
Temsilcilikleri,
Öğr. Gör. Dr. Ayhan Algüner
• Bankalar,
Öğr. Gör. Özkan Kutlucan
• Gümrük İşlemleri ve Hizmet
Sunan Şirketler,
• Gümrük Müşavirliği,
• Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları,
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Programın Ayrıcalıklı Yanları
• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci
merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına
özen gösterilir.
• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede,
sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde
değerlendirilmesine olanak verir.
• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.
• 11 öğrenciye %100 burs, 7 öğrenciye %75 burs ve 2 öğrenciye de %50 burs imkanı
sağlanmaktadır.
• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.
• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.
• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkânları
Dış Ticaret Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak, birinci
sınıfın sonunda işletmelerin dış ticaret departmanlarında staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj konusunda sektör ile işbirliği yapmakta ve isteyen her öğrenciye staj olanağı sağlamaktadır. Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanımasına yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve Programı tanımasına olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2 nci sınıf öğrencileri haftada bir gün
süreli olarak programdaki alan derslerinin uygulaması çerçevesinde ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar.
9
Sınavsız Geçiş Yapabilecek Meslek
Lisesi Bölümleri
1018 - A - Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1107 - Bankacılık
3868 - Bilgisayarlı Muhasebe
3318 - Borsa Hizmetleri
1381 - Deniz ve Liman İşletme
1396 - Dış Ticaret
3324 - Emlak Komisyonculuğu
1657 - Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814 - İşletme
1814 - İşletmecilik (Demiryolu)
2143 - Muhasebe
4918 - Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396 - Muhasebe ve Finansman
4526 - Pazarlama
4422 - Pazarlama ve Perakende
4024 - Satış Yönetimi ve Reklamcılık
3351 - Sigortacılık
4532 - Sigortacılık ve Risk Yönetimi
2645 - Tesis İşletmeciliği
2693 - Ticaret
2871 - Ticaret Liselerini Alan Ayrımı
Olmadığı Dönemde Bitirenler
4505 - Ulaştırma Hizmetleri
Dikey Geçis Sınavı ile Tercih
Yapılabilecek Lisans Programları
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme/ Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mezun Olan Öğrencilerin Çalıştıkları Kurumlar
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Gümrük Müşavirliği, Bankalar, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmalarında, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında
çalışabileceklerdir.
Laboratuar, Atölye, Uygulamalı Dersliklere Ait Sayısal Veriler
• 14 adet 37,00 m2 alanlı görsel laboratuvar/ küçük derslik, 12 adet 77,00 m2 alanlı
görsel laboratuvar/ büyük derslik olmak üzere toplam 26 adet derslik.
• 1 adet öğrenci kafeteryası ( 130 m2)
• 1 adet faaliyet salonu ( 130 m2)
10
• 15 adet idari ofis
• Her katta öğrenci kullanımı için düzenlenmiş fotokopi ve ders araçları odaları
• Okul bahçesi içerisinde açık otopark ve servis araç otopark düzenlemesi ile birlikte
açık spor alanları ve öğrenci etkinlik mekanları
• 1230 m2 müştemilatlar ( kazan dairesi, mutfak, sığınak, genel depo ve arşivler),
3750 m2 okul kullanım alanı olmak üzere toplam 4980 m2 kapalı alan yer
almaktadır.
Akademik Program
DÖNEM I (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
ENG 127
Basic English I*
4
-
4
Z
5
TÜRK 101
Türk Dili I
2
-
2
Z
2
3
KZDT 101
Temel Hukuk
2
-
2
Z
KZDT 103
İşletme I
3
-
3
Z
4
KZDT 105
Dış Ticaret İşlemleri I
3
-
3
Z
4
KZDT 107
Matematik
4
-
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders I
2
-
2
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders II
2
-
2
S
TOPLAM
22
22
4
30
DÖNEM I (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
KZN 101
İşletme I
3
-
3
S
AKTS
4
KZN 103
Meslek Etığı
2
-
2
S
4
KZN 105
Mesleki Yazışmalar
2
2
3
S
4
KZN 107
Doğru Akım Devre Analızı
3
-
3
S
4
KZN 109
Kontrol Sıstemlerı
2
1
3
S
4
KZN 111
Çevre Koruma
2
-
2
S
4
KZN 113
Kaynaştırma Eğitimi
4
-
4
S
4
KZN 115
Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri
4
-
4
S
4
4
KZN 117
Bilgisayar Destekli Çizim
2
1
3
S
KZN 119
Ekonomi
2
-
2
S
4
KZN 121
Web Tasarımı
2
-
2
S
4
KZN 123
Finansal Yönetim
2
-
2
S
4
11
DÖNEM II (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
ENG 128
TÜRK 102
Basic English II*
4
-
4
Z
5
Türk Dili II
2
-
2
Z
2
KZDT 102
Genel Muhasebe
3
-
3
Z
3
KZDT 104
Dış Ticaret İşlemleri II
3
-
3
Z
4
KZDT 106
İthalat-İhracat Teknikleri I
3
-
3
Z
3
KZDT 108
Lojistik Yönetimine Giriş
3
-
3
Z
4
KZDT 110
İşletme II
3
-
3
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders III
2
-
2
S
4
KZDT 100
Staj**
-
40
-
Z
23
40
23
TOPLAM
1
30
DÖNEM II (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
12
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
KZN 102
İşletme II
3
-
3
S
4
KZN 104
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 106
İş Güvenliği
2
-
2
S
4
KZN 108
Havalandırma Sistemleri
2
1
3
S
4
KZN 110
Alternatıf Akım Devre Analızlerı
2
1
3
S
4
KZN 112
Esnek Üretım Sistemleri
3
-
3
S
4
KZN 114
Örgütsel Davranış
2
-
2
S
4
KZN 116
Yönetim ve Organizasyon
3
-
3
S
4
KZN 118
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2
-
2
S
4
KZN 120
Sensörler ve Dönüştürücüler
1
1
2
S
4
KZN 122
Mekanizma Tekniği
1
1
2
S
4
KZN 124
Uluslararası Ticaret Örgütleri
2
-
2
S
4
KZN 126
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 128
Lojistik ve Pazarlama Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 130
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 132
Bilgisayarda Programlama
2
1
3
S
4
KZN 134
Malzeme Teknolojisi
2
1
3
S
4
DÖNEM III (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
ENG 283
Basic English III
4
-
4
Z
5
ATA 201
Atatürk İlkelerı ve
İnkılapları Tarihi I
2
-
2
Z
2
KZDT 201
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
2
-
2
Z
6
KZDT 203
İthalat-İhracat Teknikleri II
3
-
3
Z
3
KZDT 205
Uluslararası İktisat I
3
-
3
Z
6
KZDT 207
Mesleki Uygulama Dersi I
-
8
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders IV
2
-
2
S
16
8
20
TOPLAM
4
30
DÖNEM III (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
KZN 201
Doğalgaz Tesisatı
4
-
4
S
4
KZN 203
Kaynak Teknolojisi
4
-
4
S
4
KZN 205
Çocuk Hakları ve Koruma
2
-
2
S
4
KZN 207
Mikrodenetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 209
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
2
1
3
S
4
KZN 211
Toplam Kalite Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 213
Halkla İlişkiler
2
-
2
S
4
KZN 215
Uluslararası Finansman
2
-
2
S
4
KZN 217
İthalat ve İhracat Finansmanı
2
-
2
S
4
KZN 219
E-Ticaret
2
-
2
S
4
KZN 221
Sigorta
2
-
2
S
4
KZN 223
Ticaret Hukuku
2
-
2
S
4
KZN225
Perakende Lojistiği
2
1
3
S
4
KZN227
Taşımacılıkta Planlama ve Operasyonları
2
1
3
S
4
13
DÖNEM IV (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
ATA 202
KZDT 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II
2
-
2
Z
2
Gümrük İşlemleri
3
-
3
Z
5
KZDT 204
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
3
-
3
Z
5
KZDT 206
Uluslararası İktisat II
3
-
3
Z
6
KZDT 208
Mesleki Uygulama Dersi II
-
8
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders V
4
-
4
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders VI
2
-
2
S
17
8
21
TOPLAM
4
30
DÖNEM IV (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 202
Mesleki Yabancı Dil
4
-
4
S
4
KZN 204
Elektromekanık Kumanda Devreleri
4
-
4
S
4
KZN 206
Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti
4
-
4
S
4
KZN 208
Çocuk Animatörlüğü
3
-
3
S
4
KZN 210
Girişimcilik
3
-
3
S
4
KZN 212
Programlanabilir Denetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 214
Pazarlama
3
-
3
S
4
KZN 216
İletişim
2
-
2
S
4
KZN 218
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 220
Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama
2
-
2
S
4
KZN 222
Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 224
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 226
Dış Ticarette Teşvik ve Uygulamalar
2
-
2
S
4
KZN 228
Serbest Bölgeler
2
-
2
S
4
KZN 230
Uluslararası Pazarlama
4
-
4
S
4
KZN 232
Görsel Sunum Hazırlama
2
-
2
S
4
KZN 234
Konaklama Muhasebesi
3
-
3
S
4
KZN 236
İstatistik
3
-
3
S
4
Zorunlu Seçmeli Dersler
14
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
BTU 100
Bilgisayar Okuryazarlığı
2
-
2
Z
2
GSBHSH
Seçmeli Güzel Sanatlar/ İlkyardım
-
2
1
Z
1
15
16
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü
İşletme Yönetimi Programı
Bölüm YGS 6 puan türüyle öğrenci
almaktadır. Meslek liselerinin sınavsız
geçiş için belirlenen bölüm mezunları
bölüme sınavsız girer.
17
Bölümün Tanıtımı
İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı’nın amacı çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren
işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli eleman gücünü yetiştirmektir. İki
yıllık eğitim süresinde öğrencilere yönetim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe
ve finansman konularındaki temel bilgiler öğretilmektedir. Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Program mezunlarına “İşletme Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun
olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca
örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.
Bölümün Avantajları
İşletme Yönetimi Programı;
• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek
düzeyde bilgi ile donatır.
• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştirme
sağlar.
• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen
öğrenim ortamı oluşturur.
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.
• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.
• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları iş yerleri sağlamaya çalışır.
• Öğrencileri eğitim bursları ile destekler.
Bölüm Mezunlarının İş İmkânı Bulabildikleri Alanlar
• Çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının tüm bölümlerinde çalışma olanağı,
• Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın
alma ve halkla ilişkiler bölümleri,
• Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik
büroları,
• Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi daireleri,
• Yatırım ve finans kurumları,
• Kamu ve özel bankalar.
18
Programın Ayrıcalıklı Yanları
Akademik Kadro
• Hayat boyu öğrenme perspektifinde
Yrd. Doç. Dr. Şükran Öktem
bireysel
öğrenmeyi
destekleyici,
(Bölüm Başkanı / Program Sorumlusu)
öğrenci
merkezli
ve
yeterlilik
kazandırmaya yönelik yöntem ve
Öğr.Gör.Burçak KIZILTAN
tekniklerin uygulanmasına özen
Öğr. Gör. Gözde Kubat
gösterilir.
• Programda kazandırılan mesleki
yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve
istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilmesine olanak verir.
• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.
• 11 öğrenciye %100 burs, 7 öğrenciye %75 burs ve 2 öğrenciye de %50 burs imkanı
sağlanmaktadır.
• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.
• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.
• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkânları
İşletme Yönetimi Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak, birinci
sınıfın sonunda işletmelerde staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj konusunda sektör ile işbirliği yapmaktadır. Staj,
öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanımasına
yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve Programı tanımasına
olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2 nci sınıf öğrencileri haftada bir gün süreli olarak programdaki alan derslerinin
uygulaması çerçevesinde ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar.
Mezun Olan Öğrencilerin Çalıştıkları Kurumlar
Ders kataloglarında yer alan teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere sağlanan staj imkanı ile birçok öğrenci bilgi birikimini uygulamada değerlendirmektedir. İstihdam
için istenen deneyim kriterine bu uygulamalar sayesinde sahip olan öğrenciler çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Mezun öğrencilerin çalıştıkları sektörler Bankacılık,
İnşaat, Finans ve Güvenlik’tir. İkinci yarıyıldan sonra yapılan zorunlu staj sayesinde
de birçok öğrenci staj yaptıkları kurumlarda iş imkanı bulmuştur. Mezun olduktan
sonra öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş yapmaktadırlar.
19
Meslek Liselerinden Sınavsız Geçiş
Yapabilecek Bölümler
1018 - A - Grubu (Ticaret
Lisesi Fen)
1107 - Bankacılık
3868 - Bilgisayarlı Muhasebe
3318 - Borsa Hizmetleri
1381 - Deniz ve Liman İşletme
1396 - Dış Ticaret
3324 - Emlak Komisyonculuğu
1657 - Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814 - İşletme
1814 - İşletmecilik (Demiryolu)
2143 - Muhasebe
4918 - Muhasebe, Finansman
ve Pazarlama
4396 - Muhasebe ve Finansman
4526 - Pazarlama
4422 - Pazarlama ve Perakende
4024 - Satış Yönetimi ve Reklamcılık
3351 - Sigortacılık
4532 - Sigortacılık ve Risk Yönetimi
2645 - Tesis İşletmeciliği
2693 - Ticaret
2871 - Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler
4505 - Ulaştırma Hizmetleri
Dikey Geçis Sınavı İle Tercih
Yapılabilecek Lisans Programları
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigorta
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme/ Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve
Derecelendirme
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemleri
Laboratuar, Atölye, Uygulamalı Dersliklere Ait Sayısal Veriler
• 14 adet 37,00 m2 alanlı görsel laboratuvar/ küçük derslik, 12 adet 77,00 m2
alanlı görsel laboratuvar/ büyük derslik olmak üzere toplam 26 adet derslik.
• 1 adet öğrenci kafeteryası ( 130 m2)
• 1 adet faaliyet salonu ( 130 m2)
• 15 adet idari ofis
20
• Her katta öğrenci kullanımı için düzenlenmiş fotokopi ve ders araçları odaları
• Okul bahçesi içerisinde açık otopark ve servis araç otopark düzenlemesi ile
birlikte açık spor alanları ve öğrenci etkinlik mekanları
• 1230 m2 müştemilatlar ( kazan dairesi, mutfak, sığınak, genel depo ve arşivler), 3750 m2 okul kullanım alanı olmak üzere toplam 4980 m2 kapalı alan yer almaktadır.
Zorunlu Seçmeli Dersler
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
BTU 100
Bilgisayar Okuryazarlığı
2
-
2
Z
2
GSB HSH
Seçmeli Güzel Sanatlar/ İlkyardım
-
2
1
Z
1
Akademik Program
DÖNEM I (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
ENG 127
Basic English I
4
-
4
Z
AKTS
TÜRK 101
Türk Dili I
2
-
2
Z
2
KZİY 101
Temel Hukuk
2
-
2
Z
3
4
5
KZİY 103
Ekonomi I
3
-
3
Z
KZİY 105
İşletme I
3
-
3
Z
4
KZİY 107
Matematik
4
-
4
Z
4
KZİY XXX
Seçmeli Ders I
2
-
2
S
4
KZİY XXX
Seçmeli Ders II
2
-
2
S
4
22
-
22
TOPLAM
30
DÖNEM I (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
KZN 101
İşletme I
3
-
3
S
AKTS
4
KZN 103
Meslek Etığı
2
-
2
S
4
KZN 105
Mesleki Yazışmalar
2
2
3
S
4
KZN 107
Doğru Akım Devre Analızı
3
-
3
S
4
KZN 109
Kontrol Sıstemlerı
2
1
3
S
4
KZN 111
Çevre Koruma
2
-
2
S
4
KZN 113
Kaynaştırma Eğitimi
4
-
4
S
4
KZN 115
Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri
4
-
4
S
4
KZN 117
Bilgisayar Destekli Çizim
2
1
3
S
4
4
KZN 119
Ekonomi
2
-
2
S
KZN 121
Web Tasarımı
2
-
2
S
4
KZN 123
Finansal Yönetim
2
-
2
S
4
21
DÖNEM II (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ENG 128
Basic English II
4
-
4
Z
5
TÜRK 102
Türk Dili II
2
-
2
Z
2
KZİY 102
Genel Muhasebe
3
-
3
Z
3
KZİY 104
İşletme II
3
-
3
Z
4
KZİY 106
Ekonomi II
3
-
3
Z
4
KZİY 108
Bilgisayar Muhasebe Yazılımları
2
2
3
Z
3
KZN XXX
Seçmeli Ders III
2
-
2
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders IV
2
-
2
S
4
KZİY 100
Staj
-
40
-
Z
21
42
22
TOPLAM
1
30
DÖNEM II (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
22
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 102
İşletme II
3
-
3
S
4
KZN 104
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 106
İş Güvenliği
2
-
2
S
4
KZN 108
Havalandırma Sistemleri
2
1
3
S
4
KZN 110
Alternatif Akım Devre Analizleri
2
1
3
S
4
KZN 112
Esnek Üretim Sistemleri
3
-
3
S
4
KZN 114
Örgütsel Davranış
2
-
2
S
4
KZN 116
Yönetim ve Organizasyon
3
-
3
S
4
KZN 118
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2
-
2
S
4
KZN 120
Sensörler ve Dönüştürücüler
1
1
2
S
4
KZN 122
Mekanizma Tekniği
1
1
2
S
4
KZN 124
Uluslararası Ticaret Örgütleri
2
-
2
S
4
KZN 126
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 128
Lojistik ve Pazarlama Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 130
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 132
Bilgisayarda Programlama
2
1
3
S
4
KZN 134
Malzeme Teknolojisi
2
1
3
S
4
DÖNEM III (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ATA 201
KZİY 201
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
2
-
2
Z
2
Pazarlama
3
-
3
Z
4
KZİY 203
Yönetim Ve Organizasyon
3
-
3
Z
4
KZİY 205
E-Ticaret
2
-
2
Z
4
KZİY 207
Maliyet Analizi
3
-
3
Z
4
KZİY 209
Mesleki Uygulama Dersi I
-
8
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders V
2
-
2
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders VI
2
-
2
S
17
8
21
TOPLAM
4
30
DÖNEM III (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 201
Doğalgaz Tesisatı
4
-
4
S
4
KZN 203
Kaynak Teknolojısi
4
-
4
S
4
KZN 205
Çocuk Hakları ve Koruma
2
-
2
S
4
KZN 207
Mikrodenetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 209
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
2
1
3
S
4
KZN 211
Toplam Kalite Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 213
Halkla İlişkiler
2
-
2
S
4
KZN 215
Uluslararası Finansman
2
-
2
S
4
KZN 217
İthalat ve İhracat Finansmanı
2
-
2
S
4
KZN 219
E-Ticaret
2
-
2
S
4
KZN 221
Sigorta
2
-
2
S
4
KZN 223
Ticaret Hukuku
2
-
2
S
4
KZN225
Perakende Lojistiği
2
1
3
S
4
KZN227
Taşımacılıkta Planlama ve Operasyonları
2
1
3
S
4
23
DÖNEM IV (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ATA 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
-
2
Z
2
KZİY 202
KZİY 204
KZİY 206
KZİY 208
KZİY 210
KZN XXX
KZN XXX
TOPLAM
Halkla İlişkiler
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik
Girişimcilik
Mesleki Uygulama Dersi II
Seçmeli Ders VII
Seçmeli Ders VIII
2
2
3
3
2
4
18
8
8
2
2
3
3
4
2
4
22
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
4
4
4
4
4
4
4
30
DÖNEM IV (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
24
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 202
Mesleki Yabancı Dil
4
-
4
S
4
KZN 204
Elektromekanik Kumanda Devreleri
4
-
4
S
4
KZN 206
Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti
4
-
4
S
4
KZN 208
Çocuk Animatörlüğü
3
-
3
S
4
KZN 210
Girişimcilik
3
-
3
S
4
KZN 212
Programlanabilir Denetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 214
Pazarlama
3
-
3
S
4
KZN 216
İletişim
2
-
2
S
4
KZN 218
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 220
Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama
2
-
2
S
4
KZN 222
Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 224
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 226
Dış Ticarette Teşvik ve Uygulamalar
2
-
2
S
4
KZN 228
Serbest Bölgeler
2
-
2
S
4
KZN 230
Uluslararası Pazarlama
4
-
4
S
4
KZN 232
Görsel Sunum Hazırlama
2
-
2
S
4
KZN 234
Konaklama Muhasebesi
3
-
3
S
4
KZN 236
İstatistik
3
-
3
S
4
25
26
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü
Lojistik Programı
Program YGS 6 puan türüyle öğrenci
almaktadır. Meslek liselerinin sınavsız
geçiş için belirlenen bölüm mezunları
programa sınavsız girer.
27
Bölümün Tanıtımı
Lojistik kavramı, bir ürünün üretilmesi için gerekli olan malzemelerin yurt içi ve
yurt dışından tedariki, üretim sırasındaki akışı, üretildikten sonra yurt içi ve yurt
dışı pazarlara ulaştırılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 2000’li
yıllar öncesine kadar sadece taşımacılıktan ibaret olarak görülen lojistik yönetiminin günümüzde artık önemi anlaşılmaya ve sektörün potansiyeli her geçen
gün daha da net olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Jeo-stratejik açıdan Asya ve
Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasında olan ülkemiz coğrafyasının lojistik açıdan önemli üstünlükleri mevcuttur. Ancak, uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumda yer
alan ülkemizin bu potansiyelini değerlendirmesi bu alanda yetişmiş insan gücünün varlığına bağlıdır. Lojistik programının amacı, hem lojistik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını yetiştirmek hem de sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde birçok kişiye iş imkânı sağlamaktır. Programdan mezun olanlara “Lojistik Meslek Elemanı” unvanı verilir.
Bölümün Avantajları
• Lojistik konusunda uzmanlaşma, yaygın ve etkili hizmet,
• Kalite konusunda öncülük ve sistematik iyileştirme yapısı,
• Eğitim dilinin Türkçe, mesleki yabancı dilin zorunlu olması,
• Birden fazla yabancı dil öğrenme olanağı,
• Eğitim, sağlık ve iletişim başta olmak üzere stratejik bir planla desteklenen
öğrenim ortamı,
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı,
• Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci tutumları geliştiren; pratik deneyimlerle
desteklenen bir öğrenme ortamı
• Öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları Lojistik
Birimler,
• Tam zamanlı öğretim üyesi kapasitesi,
• Programların tam bursla desteklenmesi.
Bölüm Mezunlarının İş İmkânı Bulabildikleri Alanlar
• Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri
• Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)
• Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarders)
28
• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve
Akademik Kadro
Intermodal Taşımacılık Şirketleri
Yrd. Doç. Dr. Şükran ÖKTEM
• Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış
Bölüm Başkanı
Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
Öğr. Gör. Özkan KUTLUCAN
• Lojistik
Danışmanlık
ve
Eğitim
Program Sorumlusu
Kuruluşları
Öğr. Gör.Dr. Ali Orhan TEKİNSOY
• Üniversite ve Araştırma Kurumlarının
Öğr. Gör. Dr.Bülent EŞİYOK
Lojistik Bölümleri
Öğr. Gör. Nihat DAĞISTAN
• Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma
Bakanlığı, vb.
Devlet Kurum ve
Kuruluşlarının ilgili Birimleri
• İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinde
• Lojistik Uygulama Birimleri
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Programın Ayrıcalıklı Yanları
Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci
merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanması,
• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer
geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara
geçişlerde değerlendirilmesi,
• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verilmesi,
• 11 öğrenciye %100 burs, 7 öğrenciye %75 burs ve 2 öğrenciye de %50 burs
imkanı sağlanmaktadır,
• İngilizce Hazırlık Programının isteğe bağlı olması,
• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj imkanı,
• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları,
• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş imkanı.
Mezun Olan Öğrencilerin Çalıştıkları Kurumlar
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve İntermodal Taşımacılık Şirketleri, Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde, Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları Devlet
Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, vb. Devlet Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Birimlerinde çalışabileceklerdir.
29
Sınavsız Geçiş Yapabilecek Meslek
Lisesi Bölümleri
1018 - A - Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1107 - Bankacılık
3868 - Bilgisayarlı Muhasebe
3318 - Borsa Hizmetleri
1381 - Deniz ve Liman İşletme
1396 - Dış Ticaret
3324 - Emlak Komisyonculuğu
1657 - Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814 - İşletme
1814 - İşletmecilik (Demiryolu)
2143 - Muhasebe
4918 - Muhasebe, Finansman ve
Pazarlama
4396 - Muhasebe ve Finansman
4526 - Pazarlama
4422 - Pazarlama ve Perakende
4024 - Satış Yönetimi ve Reklamcılık
3351 - Sigortacılık
4532 - Sigortacılık ve Risk Yönetimi
2645 - Tesis İşletmeciliği
2693 - Ticaret
2871 - Ticaret Liselerini Alan Ayrımı
Olmadığı Dönemde Bitirenler
4505 - Ulaştırma Hizmetleri
2645 - Tesis İşletmeciliği
2693 - Ticaret
2871 - Ticaret Liselerini Alan Ayrımı
Olmadığı Dönemde Bitirenler
4505 - Ulaştırma Hizmetleri
Dikey Geçis Sınavı İle Tercih
Yapılabilecek Lisans Programları
İşletme
Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları
Lojistik Programı öğrencileri, öğrenimlerinin zorunlu bir parçası olarak, öğrenimleri süresince lojistik ile ilgili işletmelerde staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj konusunda sektör ile işbirliği yapmakta ve isteyen her öğrenciye staj olanağı sağlamaktadır. Staj, öğrencilerin lojistik işletmelerin değişik kesimlerini tanımasına ve deneyim kazanmasına yardım ederken,
bir yandan da lojistik işletmelerin öğrencilerimizi ve programımızı tanımasına olanak
sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, genellikle staj yaptıkları lojistik işletmelerinde sürekli çalışma olanağı bulmaktadırlar. Program ve Staj Koordinatörlüğü onayı ile yurtdışı işletmelerinde de yapılabilen stajın süresi 30 iş günüdür. Staj
dışında, 2 nci sınıf öğrencileri haftada bir gün süreli olarak programdaki alan derslerinin uygulaması çerçevesinde lojistik işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar.
30
Laboratuar, Atölye, Uygulamalı Dersliklere Ait Sayısal Veriler
• 14 adet 37,00 m2 alanlı görsel laboratuvar/ küçük derslik, 12 adet 77,00 m2 alanlı
görsel laboratuvar/ büyük derslik olmak üzere toplam 26 adet derslik.
• 1 adet öğrenci kafeteryası ( 130 m2)
• 1 adet faaliyet salonu ( 130 m2)
• 15 adet idari ofis
• Her katta öğrenci kullanımı için düzenlenmiş fotokopi ve ders araçları odaları
• Okul bahçesi içerisinde açık otopark ve servis araç otopark düzenlemesi ile birlikte
açık spor alanları ve öğrenci etkinlik mekanları
• 1230 m2 müştemilatlar ( kazan dairesi, mutfak, sığınak, genel depo ve arşivler), 3750
m2 okul kullanım alanı olmak üzere toplam 4980 m2 kapalı alan yer almaktadır.
31
Zorunlu Seçmeli Dersler
DERS KODU
DERS ADI
BTU 100
Bilgisayar Okuryazarlığı
GSB HSH
Seçmeli Güzel Sanatlar/ İlkyardım
T
U
K
Z/S
AKTS
2
-
2
Z
2
-
2
1
Z
1
Akademik Program
DÖNEM I (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ENG 127
Basic English I
4
-
4
Z
5
TÜRK 101
Türk Dili I
2
-
2
Z
2
KZLO 101
Temel Hukuk
2
-
2
Z
3
KZLO 103
İşletme I
3
-
3
Z
4
KZLO 105
Lojistik Yönetimine Giriş
3
-
3
Z
4
KZLO 107
Matematik
4
-
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders I
2
-
2
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders II
2
-
2
S
22
0
22
TOPLAM
4
30
DÖNEM I (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
32
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 101
İşletme I
3
-
3
S
4
KZN 103
Meslek Etiği
2
-
2
S
4
KZN 105
Mesleki Yazışmalar
2
2
3
S
4
KZN 107
Doğru Akım Devre Analizi
3
-
3
S
4
KZN 109
Kontrol Sistemleri
2
1
3
S
4
KZN 111
Çevre Koruma
2
-
2
S
4
KZN 113
Kaynaştırma Eğitimi
4
-
4
S
4
KZN 115
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
4
-
4
S
4
KZN 117
Bilgisayar Destekli Çizim
2
1
3
S
4
KZN 119
Ekonomi
2
-
2
S
4
KZN 121
Web Tasarımı
2
-
2
S
4
KZN 123
Finansal Yönetim
2
-
2
S
4
DÖNEM II (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ENG 128
TÜRK 102
Basic English II
4
-
4
Z
5
Türk Dili II
2
-
2
Z
2
KZLO 102
Genel Muhasebe
3
-
3
Z
3
KZLO 104
Gümrük Rejimleri ve Uygulamaları
3
-
3
Z
3
KZLO 106
Depolama ve Envanter Yönetimi
2
-
2
Z
4
KZLO 108
Taşıma Sistemleri
3
-
3
Z
4
KZLO 110
İşletme II
3
-
3
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders III
2
-
2
S
4
KZLO 100
Staj
-
40
-
Z
22
40
22
TOPLAM
1
30
DÖNEM II (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 102
İşletme II
3
-
3
S
4
KZN 104
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 106
İş Güvenliği
2
-
2
S
4
KZN 108
Havalandırma Sistemleri
2
1
3
S
4
KZN 110
Alternatif Akım Devre Analizleri
2
1
3
S
4
KZN 112
Esnek Üretim Sistemleri
3
-
3
S
4
KZN 114
Örgütsel Davranış
2
-
2
S
4
KZN 116
Yönetim ve Organizasyon
3
-
3
S
4
KZN 118
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2
-
2
S
4
KZN 120
Sensörler ve Dönüştürücüler
1
1
2
S
4
KZN 122
Mekanizma Tekniği
1
1
2
S
4
KZN 124
Uluslararası Ticaret Örgütleri
2
-
2
S
4
KZN 126
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 128
Lojistik ve Pazarlama Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 130
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 132
Bilgisayarda Programlama
2
1
3
S
4
KZN 134
Malzeme Teknolojisi
2
1
3
S
4
33
DÖNEM III (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ENG 283
Basic English III
4
-
4
Z
5
ATA 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
-
2
Z
2
KZLO 201
Tehlikeli Madde Taşımacılığı
2
-
2
Z
4
KZLO 203
Tedarik ve Satınalma
2
1
3
Z
5
KZLO 205
Lojistik Mevzuatı
3
-
3
Z
6
KZLO 207
Mesleki Uygulama Dersi I
-
8
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders IV
2
1
3
S
4
15
10
21
TOPLAM
30
DÖNEM III (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
34
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 201
Doğalgaz Tesisatı
4
-
4
S
4
KZN 203
Kaynak Teknolojisi
4
-
4
S
4
KZN 205
Çocuk Hakları ve Koruma
2
-
2
S
4
KZN 207
Mikrodenetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 209
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
2
1
3
S
4
KZN 211
Toplam Kalite Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 213
Halkla İlişkiler
2
-
2
S
4
KZN 215
Uluslararası Finansman
2
-
2
S
4
KZN 217
İthalat ve İhracat Finansmanı
2
-
2
S
4
KZN 219
E-Ticaret
2
-
2
S
4
KZN 221
Sigorta
2
-
2
S
4
KZN 223
Ticaret Hukuku
2
-
2
S
4
KZN225
Perakende Lojistiği
2
1
3
S
4
KZN227
Taşımacılıkta Planlama ve Operasyonları
2
1
3
S
4
DÖNEM IV (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/M/S
AKTS
ATA 202
KZLO 202
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
2
-
2
Z
2
Tedarik Zinciri Yönetimi
3
-
3
Z
6
KZLO 204
Lojistik Bilgi Sistemleri
2
1
3
Z
5
KZLO 206
Dış Ticaret İşlemleri
3
-
3
Z
5
KZLO 208
Mesleki Uygulama Dersi II
-
8
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders V
4
-
4
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders VI
2
-
2
S
16
9
21
TOPLAM
4
30
DÖNEM IV (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 202
Mesleki Yabancı Dil
4
-
4
S
4
KZN 204
Elektromekanik Kumanda Devreleri
4
-
4
S
4
KZN 206
Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti
4
-
4
S
4
KZN 208
Çocuk Animatörlüğü
3
-
3
S
4
KZN 210
Girişimcilik
3
-
3
S
4
KZN 212
Programlanabilir Denetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 214
Pazarlama
3
-
3
S
4
KZN 216
İletişim
2
-
2
S
4
KZN 218
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 220
Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama
2
-
2
S
4
KZN 222
Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 224
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 226
Dış Ticarette Teşvik ve Uygulamalar
2
-
2
S
4
KZN 228
Serbest Bölgeler
2
-
2
S
4
KZN 230
Uluslararası Pazarlama
4
-
4
S
4
KZN 232
Görsel Sunum Hazırlama
2
-
2
S
4
KZN 234
Konaklama Muhasebesi
3
-
3
S
4
KZN 236
İstatistik
3
-
3
S
4
35
36
Elektronik ve
Otomasyon
Bölümü
Mekatronik Programı
Program YGS 1 puan türüyle öğrenci almaktadır. Meslek liselerinin sınavsız
geçiş için belirlenen bölüm mezunları
programa sınavsız girer.
37
Bölümün Tanıtımı
Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini
araştıran yeni ve çağdaş bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı fizik, elektrik, elektronik,
bilgisayar ve makine bilim dallarının ara kesitinde yer almaktadır. Birbirinden
bağımsız gibi görünen ancak hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok ortamda
birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknoloji alanlarının Mekatronik
çatısı altında ilgi ve uygulama alanları oldukça geniştir. Bu programın temel
amacı; ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda
çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen,
uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları
yetiştirmektir. Programdan mezun olanlara “Mekatronik Teknikeri” unvanı
verilir. Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ile öğrenilen teorik
bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun
olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Program mezunları
işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek
meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler,
“Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün
veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma
olanağına sahiptir.
Bölümün Avantajları
Mekatronik Programı;
• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek
düzeyde bilgi ile donatır.
• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik
iyileştirme sağlar.
• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen
öğrenim ortamı oluşturur.
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.
• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.
• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını
oluşturacakları iş yerleri sağlamaya çalışır.
• Öğrencileri eğitim bursları ile destekler.
38
Bölüm Mezunlarının İş İmkânı
Bulabildikleri Alanlar
• Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı
endüstriyel üretim yapan işletmeler,
• Otomotiv endüstrisi,
• Savunma sanayi,
• Malzeme işleme,
• Görüntüleme endüstrisi,
• Kopyalama makineleri,
• Tüketici ürünleri,
• Bankacılık,
• Kimya, tıp, tarım, inşaat gibi alanlarda
çalışan firmalar
• Robot teknolojisi kullanan işletmeler
Akademik Kadro
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr.Şafak KURT
Program Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Güler ERGÜN EFE
Öğr. Gör. İbrahim DAYLIK
Programın Ayrıcalıklı Yanları
• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci
merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına
özen gösterilir.
• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer
geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara
geçişlerde değerlendirilmesine olanak verir.
• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.
• 11 öğrenciye %100 burs, 7 öğrenciye %75 burs ve 2 öğrenciye de %50 burs
imkanı sağlanmaktadır.
• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.
• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.
• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.
39
Sınavsız Geçiş Yapabilecek Meslek
Lisesi Bölümleri
4182 - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
4725 - Denizcilik (Gemi Elektroniği
ve Haberleşme)
4731 - Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
1491 - Elektrik
1505 - Elektrik – Elektronik
4238 - Elektrik - Elektronik Teknolojisi
4595 - Elektrik Tesisat ve Pano
Monitörlüğü
1526 - Elektromekanik Taşıyıcılar
1511 - Elektronik
1568 - Endüstriyel Elektronik
3785 - Endüstriyel Mekanik
4244 - Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri
1568 - Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi (Elektronik)
3785 - Endüstriyel Otomasyon Tek.
(Mekanik/Makine)
1621 - Gemi Elektroniği ve Haberleşme
2906 - Kontrol ve Enstrümantasyon
Teknolojisi
3915 - Mekatronik
2211 - Otomatik Kumanda
40
4939 - Tekstil Teknolojisi (Tekstil
Mekatroniği)
2603 - Telekomünikasyon
2672 - Tıp Elektroniği
4841 - Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
2927 - Uçak Bakımı Teknisyenliği ve
Elektroniği
2927 - Uçak Bakımı ve Elektroniği
2927 - Uçak Elektroniği
Dikey Geçis Sınavı İle Tercih
Yapılabilecek Lisans Programları
Elektrik Mühendisliği
Elektrik/ Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkânları
Mekatronik Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak, birinci
sınıfın sonunda işletmelerin makine veya elektrik departmanlarında staj yapmak
zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj
konusunda sektör ile işbirliği yapmaktadır. Staj, öğrencilerin kendi alanlarında
deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanımasına yardım ederken, bir yandan
da iş dünyasının öğrencilerimizi ve Programı tanımasına olanak sağlamaktadır.
Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli
çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2
nci sınıf öğrencileri haftada bir gün süreli olarak programdaki alan derslerinin
uygulaması çerçevesinde ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu
programdan mezun olan öğrenciler, Robot teknolojisi kullanan işletmelerde,
Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmelerde,
Kimya, tıp, tarım, inşaat gibi alanlarda çalışan firmalarda, Otomotiv endüstrisinde,
Savunma sanayinde çalışabileceklerdir.
Laboratuar, Atölye, Uygulamalı Derslikler
• 14 adet 37,00 m2 alanlı görsel laboratuvar/ küçük derslik, 12 adet 77,00 m2
alanlı görsel laboratuvar/ büyük derslik olmak üzere toplam 26 adet derslik.
• 1 adet öğrenci kafeteryası ( 130 m2)
• 1 adet faaliyet salonu ( 130 m2)
• 15 adet idari ofis
• Her katta öğrenci kullanımı için düzenlenmiş fotokopi ve ders araçları odaları
• Okul bahçesi içerisinde açık otopark ve servis araç otopark düzenlemesi ile
birlikte açık spor alanları ve öğrenci etkinlik mekanları
• 1230 m2 müştemilatlar ( kazan dairesi, mutfak, sığınak, genel depo ve arşivler),
3750 m2 okul kullanım alanı olmak üzere toplam 4980 m2 kapalı alan yer
almaktadır.
41
Zorunlu Seçmeli Dersler
DERS KODU
DERS ADI
T
BTU 100
Bilgisayar Okuryazarlığı
2
GSB HSH
Seçmeli Güzel Sanatlar/ İlkyardım
-
T
U
K
Z/S
AKTS
-
2
Z
2
2
1
Z
1
U
K
Z/S
AKTS
Akademik Program
DÖNEM I (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
ENG 127
Basic English I
4
-
4
Z
5
TÜRK 101
Türk Dili I
2
-
2
Z
2
KZMT 101
Matematik I
3
-
3
Z
3
KZMT 103
Mekatroniğin Temelleri
3
1
4
Z
4
KZMT 105
Doğru Akım Devre Analizi
3
2
5
Z
8
KZMT 107
Mekanizmalar
2
1
3
Z
4
KZMT 109
Teknik Resim
3
-
3
Z
20
4
24
TOPLAM
4
30
DÖNEM I (GÜZ) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
42
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 101
İşletme I
3
-
3
S
4
KZN 103
Meslek Etiği
2
-
2
S
4
KZN 105
Mesleki Yazışmalar
2
2
3
S
4
KZN 107
Doğru Akım Devre Analizi
3
-
3
S
4
KZN 109
Kontrol Sistemleri
2
1
3
S
4
KZN 111
Çevre Koruma
2
-
2
S
4
KZN 113
Kaynaştırma Eğitimi
4
-
4
S
4
KZN 115
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
4
-
4
S
4
KZN 117
Bilgisayar Destekli Çizim
2
1
3
S
4
KZN 119
Ekonomi
2
-
2
S
4
KZN 121
Web Tasarımı
2
-
2
S
4
KZN 123
Finansal Yönetim
2
-
2
S
4
DÖNEM II (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ENG 128
TÜRK 102
KZMT 102
Basic English II
Türk Dili II
Matematik II
4
2
3
-
4
2
3
Z
Z
Z
5
2
3
KZMT 104
Analog Elektronik
2
2
3
Z
3
KZMT 106
KZMT 108
KZN XXX
KZN XXX
KZMT 100
TOPLAM
Alternatif Akım Devre Analizi
Sayısal Elektronik
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Staj
2
3
3
2
21
1
2
40
45
3
4
3
2
24
Z
Z
S
S
Z
4
4
4
4
1
30
AKTS
DÖNEM II (BAHAR) SEÇMELİ DERS KATALOĞU
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
KZN 102
İşletme II
3
-
3
S
4
KZN 104
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 106
İş Güvenliği
2
-
2
S
4
KZN 108
Havalandırma Sistemleri
2
1
3
S
4
KZN 110
Alternatif Akım Devre Analizleri
2
1
3
S
4
KZN 112
Esnek Üretim Sistemleri
3
-
3
S
4
KZN 114
Örgütsel Davranış
2
-
2
S
4
KZN 116
Yönetim Organizasyon
3
-
3
S
4
KZN 118
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2
-
2
S
4
KZN 120
Sensörler ve Dönüştürücüler
1
1
2
S
4
KZN 122
Mekanizma Tekniği
1
1
2
S
4
KZN 124
Uluslararası Ticaret Örgütleri
2
-
2
S
4
KZN 126
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 128
Lojistik ve Pazarlama Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 130
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 132
Bilgisayarda Programlama
2
1
3
S
4
KZN 134
Malzeme Teknolojisi
2
1
3
S
4
43
DÖNEM III (GÜZ)
DERS KODU
DERS ADI
T
ATA 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
KZMT 201
Mikro Denetleyiciler
Bilgisayar Destekli Elektronik Devre
Tasarımı
Bilgisayar Destekli Çizim
Elektrik Motorları
Mesleki Uygulama Dersi I
Seçmeli Dersi III
Seçmeli Dersi IV
KZMT 203
KZMT 205
KZMT 207
KZMT 209
KZN XXX
KZN XXX
TOPLAM
U
K
Z/S
AKTS
2
-
2
Z
2
3
1
4
Z
4
2
1
3
Z
3
2
2
2
2
15
1
1
8
12
3
3
4
2
2
23
Z
Z
Z
S
S
4
5
4
4
4
30
DÖNEM II (BAHAR)
44
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
KZN 201
Doğalgaz Tesisatı
4
-
4
S
4
KZN 203
Kaynak Teknolojisi
4
-
4
S
4
KZN 205
Çocuk Hakları ve Koruma
2
-
2
S
4
KZN 207
Mikrodenetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 209
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
2
1
3
S
4
KZN 211
Toplam Kalite Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 213
Halkla İlişkiler
2
-
2
S
4
KZN 215
Uluslararası Finansman
2
-
2
S
4
KZN 217
İthalat Ve İhracat Finansmanı
2
-
2
S
4
KZN 219
E-Ticaret
2
-
2
S
4
KZN 221
Sigorta
2
-
2
S
4
KZN 223
Ticaret Hukuku
2
-
2
S
4
KZN225
Perakende Lojistiği
2
1
3
S
4
KZN227
Taşımacılıkta Planlama ve Operasyonları
2
1
3
S
4
DÖNEM IV (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
Z/S
AKTS
ATA 202
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II
2
-
2
Z
2
KZMT 202
Elektromekanik Kontrol ve PLC
4
2
6
Z
6
KZMT 204
Proses Kontrol Sistemleri
2
1
3
Z
4
KZMT 208
Hidrolik Pnömatik Sistemler
3
1
4
Z
6
KZMT 210
Mesleki Uygulama Dersi II
-
8
4
Z
4
KZN XXX
Seçmeli Ders V
4
-
4
S
4
KZN XXX
Seçmeli Ders VI
S
TOPLAM
2
-
2
17
12
25
T
U
K
4
30
DÖNEM II (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
Z/S
AKTS
KZN 202
Mesleki Yabancı Dil
4
-
4
S
4
KZN 204
Elektromekanik Kumanda Devreleri
4
-
4
S
4
4
KZN 206
Koruyucu Bakım ve Arıza Tespiti
4
-
4
S
KZN 208
Çocuk Animatörlüğü
3
-
3
S
4
KZN 210
Girişimcilik
3
-
3
S
4
KZN 212
Programlanabilir Denetleyiciler
3
1
4
S
4
KZN 214
Pazarlama
3
-
3
S
4
KZN 216
İletişim
2
-
2
S
4
KZN 218
Müşteri İlişkileri Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 220
Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlama
2
-
2
S
4
KZN 222
Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi
2
-
2
S
4
KZN 224
Dış Ticarette Paket Programlama
2
-
2
S
4
KZN 226
Dış Ticarette Teşvik ve Uygulamalar
2
-
2
S
4
KZN 228
Serbest Bölgeler
2
-
2
S
4
KZN 230
Uluslararası Pazarlama
4
-
4
S
4
KZN 232
Görsel Sunum Hazırlama
2
-
2
S
4
KZN 234
Konaklama Muhasebesi
3
-
3
S
4
KZN 236
İstatistik
3
-
3
S
4
45
46
47
Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Atatürk Mah. İstiklal Cad. No:27 Kazan ANKARA
Tel: (312) 814 19 19 Faks: (312) 814 37 37
http://kmyo.baskent.edu.tr
www.baskent.edu.tr
Download

okulun tanıtımı - Kazan Meslek Yüksekokulu