te
si
ül
Fa
k
ik
sl
en
di
üh
M
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2
İçindekiler
05 Dekanın Mesajı
09 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
21 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
39 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
49 Endüstri Mühendisliği Bölümü
65 Makine Mühendisliği Bölümü
3
4
Dekanın Mesajı
Mühendislik Fakültesi; bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, yaratıcı
ve yenilikçi bireyler yetiştirmektedir. Fakültemiz, Başkent Üniversitesinin “Bilim Bizde
Toplanır ve Oradan Yayılır” temel ilkesi doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırmageliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyoekonomik düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının gelişmesine ve topluma hizmetin
yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
1996-97 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime başlayan
Fakültemiz, 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve 19981999 öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıştır. Büyüme ve
gelişmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizde, 2000-2001
öğretim yılında Üniversitemiz kurucusu ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet
Haberal’ın ileri görüşü ve önerisi ile Türkiye’de bir ilk olan Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü, 2003-2004 öğretim yılında ise Makine Mühendisliği Bölümü öğretime
başlamıştır. Teorik işlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle, modern
laboratuvar ortamlarında deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla, az sayıda gruplarla
etkileşimli eğitim-öğretim ortamında yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımız ulusal
ve uluslararası işbirlikleri yaparak teorik ve uygulamalı araştırma projelerini TÜBİTAK
vb. çeşitli kuruluşlarla yürütmekte ve üniversite-sanayi işbirliğine önem vermektedir.
Bu deneyim ve birikim, eğitim-öğretim programlarımızla öğrencilerimize aktarılarak
onların hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır. Fakültemiz, tüm öğretim elemanları ile
danışmanlık konusuna önem vermekte ve her öğrencisinin eğitim ve sosyal yaşamına
destek olmaya çalışmaktadır. Öğrencilerimiz, üniversite-sanayi işbirliği içinde bilim ve
teknoloji üretme potansiyeline sahip çalışmalar yaparak gerçek hayata hazırlanırlar. Bu
çalışmalar, yıl sonunda yapılan “Bitirme Projeleri Sergisi” ile ilgili sektör temsilcilerine
tanıtılmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenecek öğrencilerini
teknolojiyi üreten mühendisler olarak yetiştiren fakültemiz, girişimci olarak kendi
işlerini kuran, kamu ve özel kesimde kendini kabul ettirmiş 1800’ü aşkın başarılı mezun
vermiştir.
Prof. Dr. Berna DENGİZ
Mühendislik Fakültesi Dekanı
5
6
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
Bölüme sayısal MF4 puanla öğrenci
alınmaktadır.
7
Bölümün Tanıtımı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik
Fakültesi bünyesinde eğitime başlamıştır.
Son kırk yılda dünyada bilgisayar ve veri iletişim teknolojilerindeki çok hızlı
gelişmeler sonucunda Bilgisayar Mühendisliği yeni bir mühendislik disiplini olarak
ortaya çıktı. Günümüzde gelişmiş toplumlara Bilgi Toplumu denilebilmekte ise
bunda bilgisayar mühendisliğinin çok büyük desteği ve katkısı bulunmaktadır.
Ülkemizde son on yılda eTürkiye projesi adıyla başlatılıp halen eDönüşüm veya
eDevlet gibi adlarla sürdürülen projelerin temelinde de bilgisayar mühendisliği
bilgi ve becerisi yatmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da
bilgisayar mühendisliği mezunları yazılım mühendisi, donanım mühendisi, ağ
ve iletişim mühendisi, veri tabanı uzmanı, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi
sistemi uzmanı, bilgi güvenliği mühendisi, sistem analisti ve tasarımcısı gibi
çeşitli unvanlarla çalışabilmektedirler. Birbirinden farklı gibi görünen bütün bu
görevleri mezunlarımızın başarı ile üstlenebilmeleri için ve onların araştırmayı ve
uygulamayı seven mühendisler olmalarını sağlamak üzere, eğitim programımız
çeşitli temel bilimler ve mesleğe özgü dersler yanında teknik ve sosyal
seçimlik derslerle de desteklenmektedir. Günümüzde bilgisayar mühendisliği
sadece kendi alanında değil, biyoloji, genel mühendislik ve sağlık bilimleri gibi
birbirlerinden farklı çok çeşitli alanlardaki yenilik ve inovasyonların da temel itici
gücünü oluşturmaktadır. Bölümümüzde verdiğimiz eğitimde öğrencilerimizin
mesleklerini Türkçe ve İngilizce olarak öğrenebilmelerine özen gösterilmektedir.
Böylece mezunlarımız yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşlarında başarı ile görev alabilmekte ve hatta kendi özel
şirketlerini dahi kurup işletebilmektedirler. Eğitim programımız, bilgi ve iletişim
teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeleri de göz önünde tutarak, yurtiçi işverenler
ve meslek kuruluşlarımızın yöneticilerinin görüş ve önerileri yanında ACM ve
IEEE gibi uluslararası meslek kuruluşlarının da çalışmalarından yararlanılarak
güncellenmektedir.
Öğretim elemanlarımız Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşları
başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarda araştırma projeleri yürütmekte, üniversitesanayi işbirliğine önem vermektedirler. Bitirme projeleri ile son sınıf öğrencilerimiz
ilgi duydukları alanlarda yenilikçi projeler de yapmaktadırlar. Avrupa Birliğine
üye ülkelerin üniversiteleri ile Başkent Üniversitesinin yaptıkları öğrenci ve
8
öğretim elemanı değişimini öngören
ERASMUS programından Bilgisayar
Mühendisliği Bölümümüz öğrencileri
de yararlanarak yurt dışında da bilgi
ve deneyim kazanmaktadırlar.
Yüksek lisans ve doktora yapmak
isteyenler için ayrıca Başkent
Üniversitesi
Fen
Bilimleri
Enstitüsünde yürütülen Bilgisayar
Mühendisliği
yüksek
lisans
ve doktora programlarına da
katılabilmektedirler.
Akademik Kadro
Doç. Dr. Hasan OĞUL
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tofik MAMEDOV
Prof. Dr. Necmettin TANRIÖVER
Prof. Dr. Ahmet Ziya AKTAŞ
Doç. Dr. Nizami GASİLOV
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERT
Yrd. Doç. Dr. Emre SÜMER
Yrd. Doç. Dr. Umut TOSUN
Öğr. Gör. Kaya KILAN
Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN
Arş. Gör. Mehmet DİKMEN
Arş. Gör. Tülin ERÇELEBİ
Arş. Gör. Didem TOKMAK
Arş. Gör. Duygu DEDE
Arş. Gör. Hatice TOMBUL
Arş. Gör. Giray Sercan ÖZCAN
Arş. Gör. Tunç AŞUROĞLU
Arş. Gör. Selver Ezgi YALNIZ
Bölümün Avantajları
• Bilgisayar Mühendisliği Programı
eğitim
amaçlarının
teknolojik
gelişmeye uygun olacak şekilde
periyodik olarak güncellenmesi,
• Küçük gruplarlar eğitim (En fazla
40 kişilik),
• Her yarıyıl en az bir mesleki dersi İngilizce,
• Teknik ve sosyal seçimlik derslerde çeşitlilik,
• Her öğrenciye akademik danışman öğretim elemanı,
• Gerektiğinde data-show, laptop, tepegöz vb araçlarla eğitim,
• Erasmus uygulamaları,
• Laboratuar ortamında uygulamalı eğitim-öğretim
Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar
Bölüm mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında kısaca “Bilişim Sektörü” olarak
tanımladığımız yazılım, donanım, sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar ağları,
veri iletişimi, web tasarımı ve uygulamaları, bilgi güvenliği alanları ile bankacılık,
finans, elektronik, gıda, tekstil, turizm gibi pek çok sektörde iş bulabilmekte ve bu
sektörlerin işlerini kolaylaştıran çözümler üreten projelerde yer alabilmektedirler.
9
Mezunların çalıştıkları kurumlar
İstatistiklerimize göre mezunlarımızın %10’u akademik hayatı tercih etmiş,
bunlardan bazıları hali hazırda üniversite hocası olmuştur. Sektörde çalışanların
%40’ı yazılım geliştirme, %20’si AR-GE, %15’i kalite ve test, %10’u bilgi-işlem,
%10’u satış ve finans ve %5’i diğer birimlerinde çalışmaktadır.
Başkent Üniversitesi’nde bu bölümün ayrıcalıklı yanları (çift ana dal, yan dal,
Erasmus imkanları, fakülteler tarafından yürütülen projeler, akademik başar
lar ve ödüller-öğrencilerin ve bölüm elemanlarının aldığı son yıllardaki ulusal
uluslararası ödüller)
• Avrupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile Başkent Üniversitesinin yaptığı
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören ERASMUS programından
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri de yararlanarak bilgi ve deneyim
kazanmaktadırlar. 2012 yılında 2 öğrencimiz, 2013 yılında 1 öğrencimiz Portekiz
Instituto Politecnico’de Brgança Üniversitesinde 1 yarıyıl eğitim-öğretim
görmüşlerdir.
Fakülte tarafından yürütülen Bölüm Projeleri
• Dizilim ve gen ifade verilerinin bütünleştirilmesiyle MikroRNA modül ağlarının
keşfi Doç. Dr. Hasan Oğul, TÜBİTAK
• Yüksek-ölçekli verinin çok-yönlü ve çok-kaynaklı analizi - Doç. Dr. Hasan Oğul,
BAP
• Doküman kategorizasyon ve imza bölge analizi - Doç. Dr. Hasan Oğul, SANTEZ
Akademik Başarılar
1)Bölümümüz araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Çiğdem Beyan, SIU 2011
Konferansında “Görünür ve Termal Bant Takibi Kullanılarak Terk Edilmiş Nesne
Tespiti” isimli çalışmasıyla 11. Alper Atalay En iyi Öğrenci Makale Yarışmasında
Birincilik Ödülü Kazanmıştır.
2)
Bölümümüz öğrencilerinden Deniz Estekin, İlker Gürcan ve Kamil İnal
tarafından hazırlanan “e-ticketing” isimli proje, “IBM Yazılım Akademisi 2008”
adıyla düzenlenen üniversitelerarası yazılım projeleri yarışmasında, 180 proje
arasında ilk 10’a girmiştir. Aynı yarışmada Yrd. Doç. Dr. Hasan Oğul “en iyi
danışman ödülü”nü alarak Fakültemize bir sunucu kazandırmıştır.
3)Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi “Giray Sercan Özcan” Bitirme Projesi
10
dersi kapsamında, “Öğr. Gör. Emre Sümer” danışmanlığında tasarladığı “Göz
Bebeği Hareketlerine Dayalı Sanal Fare” başlıklı bitirme projesi çalışması ile
basında büyük ilgi toplamıştır.
Staj ve uygulamalı eğitim imkanları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 2 ayrı staj
yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;
• BİL 300 Stajı, 4. yarıyılın sonunda yapılan 20 iş günü süreli, bilişim alanında
uğraş veren kuruluşlarda; öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, alanında uygulama
yöntem ve problem çözümleme koşullarının incelenmesi ve bilgi toplamasını
kapsayan bir stajdır.
• BİL 400 Stajı, 6. yarıyılın sonunda yapılan 20 iş günü süreli, bilgisayar ve bilişim
teknolojisi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulama geliştirme çalışmalarında
deneyim kazanmasını amaçlayan bir stajdır.
11
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BİL101
BİL105
BİL110
ENG199
FİZ103
FİZ105
MAT151
TÜRK101
Bilgisayar Yazılımı I
Programlama Laboratuvarı I
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Advanced Englısh I
Mekanik Laboratuvarı
Genel Fizik I
Matematiksel Analiz I
Türk Dili I
ÖK
T
U
K
ECTS
3
2
4
3
4
2
1
2
2
1
1
-
3
1
2
4
1
3
4
2
5
2
4
4
2
5
6
2
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ÖK
T
U
K
ECTS
BİL102
Bilgisayar Yazılımı II
(ÖK: BİL101)
3
1
3
5
BİL106
Programlama Laboratuvarı II
(ÖK: BİL101)
-
2
1
2
BİL172
Yaşam Bilimleri Ve Bilgisayar
Mühendisliği
2
1
2
4
FİZ104
Elektrik Laboratuvarı
-
2
1
2
FİZ110
Genel Fizik II
3
1
3
5
MAT152
Matematiksel Analiz II
4
1
4
6
MAT210
Doğrusal Cebir
3
1
3
4
TÜRK102
Türk Dili II
2
-
2
2
T
U
K
ECTS
2
3
3
3
4
3
1
1
2
-
2
3
3
4
4
3
2
6
7
7
4
4
(ÖK: MAT151)
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ATA201
BİL231
BİL265
BİL275
ENG280
SOS203
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Ayrık Yapılar
(ÖK: BİL102)
Veri Yapıları
Sayısal Mantık Tasarımı
(ÖK: ENG199)
Advanced Englısh Iı
Ekonomi
ÖK
DÖNEM IV (Bahar)
12
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
ATA202
BİL218
BİL232
BİL240
MAT250
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
(ÖK: BİL275)
Bilgisayar Organizasyonu
Elektrik Devreleri
(ÖK: BİL102)
Programlama Dilleri
Olasılık Ve İstatistik
ÖK
2
3
3
3
3
1
2
1
1
2
3
4
3
3
2
6
6
6
5
MAT286
Bilgisayar Mühendisliği İçin
Matematik
3
1
3
5
(ÖK: MAT152)
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BİL300
BİL324
BİL331
BİL343
BİL367
ENG330
SOS204
Staj I
Mikroişlemciler
Elektronik Devreleri
Nesne Yönelimli Programlama
Algoritmalar
ÖK
(ÖK: BİL265)
Developıng Englısh Language Skılls
İşletme
T
U
K
ECTS
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
-
4
4
3
3
3
3
2
5
5
5
5
4
4
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
BİL332
İşletim Sistemleri
ÖK
3
1
3
7
BİL344
Veritabanı Sistemleri
3
2
4
7
BİL384
Yazılım Mühendisliğine Giriş
3
1
3
7
BİLXXX
BİLXXX
GSBHSH
Teknik Seçimlik I
Sosyal Seçimlik
3
3
-
2
3
3
1
5
3
1
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BİL300)
3
3
3
3
2
4
1
4
2
3
3
3
2
7
7
5
5
4
T
U
K
ECTS
3
3
3
3
4
-
3
2
3
3
3
7
8
5
5
5
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BİL400
BİL429
BİL493
BİLXXX
BİLXXX
ENG460
Staj II
Bilgisayar Ağları
Bitirme Projesi I
Teknik Seçimlik II
Teknik Seçimlik III
Presentatıon Skılls
(ÖK: *)
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
BİL482
BİL494
BİLXXX
BİLXXX
BİLXXX
Etik,Toplum Ve Meslek
Bitirme Projesi II
Teknik Seçimlik IV
Teknik Seçimlik V
Teknik Seçimlik VI
ÖK
(ÖK: BİL493)
13
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
BİL321
Hesaplamalı Grafik
ÖK
3
-
3
5
BİL328
Otomata Teorisi
3
-
3
5
BİL345
Sistem Mühendisliği
3
-
3
5
BİL363
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
3
-
3
5
BİL383
Yönetim Bilişim Sistemleri
3
-
3
5
BİL387
Web Tasarımı Ve Uygulamaları
3
1
3
5
BİL388
E-Ticaret Ve E-İş
3
1
3
5
BİL443
Kriptografi ve Güvenlik
3
-
3
5
BİL447
Gömülü Sistemler
3
1
3
5
BİL454
Uygulamalı Uml
3
1
3
5
BİL456
İmge İşleme
3
1
3
5
BİL457
Kuantum Hesaplamaya Giriş
3
-
3
5
BİL458
Bulut Çözüme Giriş
3
-
3
5
BİL459
Yazılım Mimarileri
3
-
3
5
BİL466
Biyobilişim
3
1
3
5
BİL470
Sayısal Analiz Teknikleri
3
-
3
5
BİL471
Bilgisayarla Görme
3
1
3
5
BİL473
Tıp Bilişimi
3
-
3
5
BİL475
Çizge Kuramı
3
-
3
5
BİL477
Veri Madenciliğine Giriş
3
-
3
5
BİL478
Paralel Veri İşleme
3
-
3
5
BİL479
Örüntü Tanıma
3
1
3
5
BİL480
Yapay Zeka
3
-
3
5
BİL481
Bilgisayar Mühendisliğinde Özel
Konular
3
-
3
5
BİL489
Çokluortam Sistemleri
3
1
3
5
BİL490
Sayısal Yöntemler Ve
Optimizasyon
3
1
3
5
BİL495
Unıx Sistem Programlama
3
1
3
5
BİL497
Gerçek Zamanlı Sistemler
3
-
3
5
T
U
K
ECTS
SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER
14
DERS KODU
DERS ADI
ÖK
SOS321
İletişim
3
-
3
5
SOS322
İşletme Yönetimine Giriş
3
-
3
5
15
Laboratuvarlar
Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ait 6 laboratuvar ve destek alınan 4
labarotuvar bulunmaktadır. Dersliklerimiz bilgisayar ile sunum yapılmasına
uygun görsel yansıtıcılarla donatılmıştır, Seminerler, sempozyumlar, yüksek
lisans öğrencilerimizin tez savunmaları ve lisans öğrencilerimizin sunumları gibi
aktiviteler için seminer salonu kullanılmaktadır.
Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı
Laboratuvar ağında 23 istemci (Kişisel Bilgisayar) yer almaktadır. İstemcilerde
uygulama geliştirme yazılımları (Rational Rose, MS Visual Studio, Eclipse, vb.) yer
almaktadır. İstemciler, Sunucu Laboratuvarındaki çift işlemcili, yüksek kapasiteli
bellek ve depolama birimli LINUX, AIX ya da WINDOWS işletim sistemi taşıyan
sunuculara bağlıdır. Sunucularda Oracle, DB2 ve MS SQL gibi veritabanı yazılımları
ve sayısal uygulama ve modelleme amaçlı (MATLAB, CPLEX gibi) yazılımlar yer
almaktadır. Ayrıca, istemciler Başkent Kampus omurgası üzerinden güçlü
sunucularla Ulusal Akademik Ağa (ULAKNET) ve Uluslararası ağlara (INTERNET)
bağlıdır.
Similasyon ve Optimizasyon - Auto CAD Laboratuvarı
Teknik Resim derslerindeki elle yapılan çizimler Teknik Resim salonunda CAD
programı ile yapılan çizimlerin uygulamaları bu laboratuvarda yapılmaktadır.
23 kişisel bilgisayar, renkli çizici, tarayıcı ve lazer yazıcı ile donatılmış olan bu
laboratuvarda, öğrenciler CAD programı kullanarak çizim yapmaktadırlar.
Sunucu Kümesi Laboratuvarı
Bu laboratuvarda Bilgisayar Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Laboratuvarları
ağına bağlı üç sunucu yer almaktadır. Sunucular üzerinde sırası ile MS Windows,
IBM AIX ve LINUX Çok kullanıcılı İşletim Sistemleri kuruludur. Sunucular üzerinde
Veritabanı Yönetim Sistemi ve MATLAB gibi çok kullanıcılı yazılımlar yer almaktadır.
Sunucular çevrim-içi laboratuvarlara yazılım ve uygulama desteği yanında öğretim
üyesi ve öğrencilere web ve e-posta hizmeti vermektedir.
Mikroişlemci Laboratuvarı
Laboratuvarda, her deney bordu, 8086 mikroşlemci, EPROM programlayıcısı,
paralel ve seri giriş/çıkış terminalleri, klavye ve monitörden oluşan deney
düzenekleri bulunmaktadır. Deneyler için tasarlanan devreler bord üzerine
16
kurularak mikroişlemciye paralel veya seri giriş/çıkış terminalleriyle bağlanır,
yazılımlar ise klavye kullanılarak EPROM’a yüklenir ve tasarım monitör aracılığıyla
test edilir. Assembly dili ile programlama, basit giriş/çıkış arabirimleri ve
mikroişlemcilerde kesme (interrupt) işlemleri yapılır.
Araştırma Laboratuvarı
Laboratuvarda, bilgisayar destekli tasarım araçlarıyla derleyiciler, 4 adet SUN
Ultra İş İstasyonu, 9 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, CD yazıcılar ve tarayıcılar
bulunmaktadır. Bu laboratuvar, tüm fakülte öğretim elemanlarının araştırmaları
için ve mezuniyet durumundaki öğrencilerin bitirme projelerini hazırlamalarında
kullanılmaktadır.
Genel Amaçlı Kişisel Bilgisayar Laboratuvarları
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yönetiminde bulunan,
yerel ve Internet ağı
iletişimli sekiz ayrı Genel Amaçlı Kişisel Bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Bu laboratuvarlar ders uygulamalarında ve üç tanesi tüm gün Fakültemiz
öğrencilerinin serbest kullanımına açık olarak hizmet vermektedir.
Fizik Laboratuvarı
Bu laboratuvar öğrencilerin tüm mekanik deneyleri yapabileceği hava masaları
ve diğer mekanik aksesuarlar ile donatılmıştır. Hava masası, basınçlı hava ile
masa üzerinde mükemmele yakın sürtünmesiz ortam oluşturmaktadır. Bu
düzeneğin diğer genel fizik deney düzeneklerine göre avantajı iki boyutlu deney
yapılabilmesidir. Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce üniversitede hazırlanan
laboratuvar el kitaplarının da yardımı ile yapacakları deneyleri; doğrusal ve ivmeli
hareket, dönme ve öteleme hareketi, esnek ve esnek olmayan çarpışma gibi; ilk
olarak bilgisayar laboratuvarında bilgisayar ortamında gerçekleştirdikten sonra
fizik laboratuvarında pratik olarak yapmaktadırlar. Bu sistemle öğrencilerimiz,
fizik deneylerini yaparken hem bilgisayar kullanımını hem de bilimsel veri analiz
yöntemlerini öğrenerek bilgilerini ve el becerilerini geliştirmektedirler.
17
18
Biyomedikal
Mühendisliği
Bölümü
Bölüme sayısal MF4 puanla öğrenci
alınmaktadır.
19
Bölümün Tanıtımı
Programın eğitim amaçları bir dizi çalışmalar sonucunda belirlenmektedir ve 3
yılda bir güncellenmektedir.
Biyomedikal Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları;
• Mesleki ve ahlaki sorumlulukla, teknolojik gelişmeleri çözümleyerek yeni ve
katma değeri yüksek bilgi ve sistemler üretebilen,
• Sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş, en az %20 si, lisansüstü
çalışma yapabilen ve/veya beş yıl içerisinde yönetici konumuna yükselebilen,
• Araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje yönetim uygulamalarında, inisiyatif
kullanabilen bilgi ve becerisi yüksek, etkin görev alabilen ve disiplinler arası
takımlarda çalışabilen,
• Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirerek bulundukları
ortamda liderlik rolü üstelenebilen.
Bölümün avantajları
• Biyomedikal Mühendisliği Programı Eğitim Amaçlarının teknolojik gelişmeye
uygun olacak şekilde periyodik olarak güncellenmesi
• Küçük gruplarla eğitim (En fazla 40’ar kişilik),
• Her yarıyıl en az bir meslek dersi İngilizce,
• Proje yönetim esaslarına göre uygulamalı bitirme projesi (Endüstriye yönelik),
• Teknik ve Sosyal Seçimlik derslerde çeşitlilik,
• Her öğrenciye akademik danışman öğretim elemanı,
• Gerektiğinde Data- Show, Laptop, Tepegöz vb. ile teknoloji destekli eğitim,
• 4. ve 6. yarıyıl sonlarında hastane ve şirket stajları,
• Erasmus uygulamaları,
• Teknik ve kültürel geziler,
• Laboratuvar ortamında uygulamalı eğitim-öğretim.
• Biyomedikal, Mekatronik ve Robot Toplulukları gibi bilimsel topluluklara katılarak
iş birliği, koordineli çalışma becerileri kazanma ve Tiyatro, Müzik, Fotoğrafçılık
Toplulukları gibi topluluklara katılarak sosyal yönlerini geliştirebilme.
Bölümün mezunlarının iş bulabildikleri alanlar
Biyomedikal Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan ürünlerin
tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını içermekte,
bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir. Biyomedikal
Mühendisleri başta medikal cihaz alanında mühendislik tasarımı, üretim ve
20
kalibrasyon, olmak üzere sanayi
işletmelerinin araştırma/geliştirme
birimlerinde, klinik mühendisi olarak
Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde
görev almaktadır. Ayrıca tıbbi
atık, sterilizasyon konularında da
Biyomedikal Mühendislerine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Akademik Kadro
Prof.Dr.Hüseyin AKÇAY
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Bahaettin CENGİZ
Doç.Dr.Mustafa KOCAKULAK (Böl. Bşk. Yrd.)
Doç.Dr. İ.Cengiz KOÇUM
Yrd.Doç.Dr.Aykut ERDAMAR
Yrd.Doç.Dr.Metin YILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Dilek ÇÖKELİLER
Öğr. Gör.Dr. Güler Ergün EFE
Öğr. Gör. Mehmet YÜKSEKKAYA
Arş.Gör.Onur KOÇAK
Arş.Gör.M.Oya ÇINAR
Arş.Gör. O.Erdem HABERAL
Arş.Gör.Tuncay BAYRAK
Arş.Gör.Tansel UYAR
Arş.Gör.Sıla YILMAZ
Arş.Gör. Berrak MEMİŞ
Mezunların çalıştıkları kurumlar
• Özel Sektör: Medikal üretim yapan
bütün işletmelerde eğitim, (General
Electric, Toshiba, Siemens, Philips
vb.) uygulama, satış ve teknik servis
mühendisi olarak,
• Hastaneler: Klinik Mühendisi,
Kalibrasyon ve Teknik Şartname,
Hastane İşletimi alanlarında,
• Kamu Kurumları: Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, Sanayi Bakanlığı ve diğer
kamu birimlerinde; Kanun, Yönetmelik, Denetim, Medikal Yazılım, Biyoenformatik
alanlarında Biyomedikal Mühendisleri rahatlıkla iş imkanı bulabilmektedirler.
Başkent Üniversitesi’nde bu bölümün ayrıcalıklı yanları
• Öğrenci Değişimi - (Erasmus)
ERASMUS Öğrenci hareketliliği kapsamında bölümümüze öğrenci kabul
edilebilmekte ve öğrencilerimizin kendi yarattıkları veya bölüm tarafından anlaşma
yapılmış Avrupa üniversitelerine öğrenci gönderilebilmektedir.
• Fakülte tarafından yürütülen Bölüm Projeleri
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
“3G Mobil EKG Kayıt ve Bildirim Sistemi” Projesi 15/04/2011-15/04/2012 tarihleri
arasında yürütüldü ve proje başarı ile tamamlandı.
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Multi-Criteria -Decision-Making Approaches for Stent
Biomaterial, , Academic Co-Supervisor, 2012-
21
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Aminoacid and Ozone based Nanofiber Scaffold for Wound
Healing, Academic Supervisor, 2012• Program title: ARDEB 1002 110M802 Foundation: TÜBITAK (The Scientific and
Technological Research Council of Turkey), The Enhancement of Mechanical
Performance in Polymethylmethacrylate Based Restorative Dental Material by
Polyethylene Nanofibers, Project Manager, 2011-2012
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Transducer as Quartz Tunning Fork for biosensor application
on halitosis detection , Academic Supervisor, 2011-2012
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Nanofiber based tissue scaffold , Academic Supervisor, 20112012
• Program Title: “Başkent University Research Project”, Plasma Polymerisation
Increased Bond Strength of a Silicone Lining Material with Denture Base Material
(D-DA 10/07), researcher,2011-2012
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Implementation of Vacuum Plasma Polymerisation System,
Academic Supervisor, 2010-2011
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey),Improvement of Atmospheric Plasma Polymerisation System
for Application on Homogeneous Nano-level Modifications, Academic Supervisor,
2010-2011
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Nanocoatings on Fuel Cell for Best Efficiency, Academic
Supervisor, 2010-2011
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Production of Field Effect Transducer Based / Micro
Amperometric Biosensor , Academic Supervisor, 2010-2011
22
• Program Title: “BIDEB 2209- National Research Project for Undergraduate
Students”, Foundation: TÜBITAK (The Scientific and Technological Research
Council of Turkey), Improvement of Stent Biocompability by Plasma Polymerisation
Technique, Academic Supervisor, 2010-2011
• Program Title: Başkent University Research Project, Dia, mond Like Coating on
Dental Implants: Prototype Design, (D-DA 10/05)researcher, 2010-2011
• Program Title: Başkent University Research Project, BA09/01 Kodlu Başkent
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,2012
• Program Title: 2209 TÜBİTAK – BİDEB Kan Uyumluluğunu Arttırmak için
Kullanılan Kaplamaların Performanslarının QCM ile Analizi (tamamlandı).
• Program Title: 2209 TÜBİTAK – BİDEB Pankreas Kanseri Öntanısı İçin Biyosensör
Geliştirilmesi(devam ediyor).
Öğretim elemanlarının mesleki gelişimini sürdürmesi amacıyla yurtdışı
konferanslara katılımı teşvik edilmekte ve “Başkent Üniversitesi Öğretim
Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım ve Kurum Dışı Eğitim İlkeleri”
yönergesi kapsamında masrafları Rektörlük tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca
öğretim üyelerinin endüstri ile olan ilişkilerini geliştirmeleri ve mühendislik
eğitiminin önemli bir bileşeni olan pratik uygulamalardan haberdar olmaları
ve endüstriye hizmet verebilmeleri için ve yürürlükteki Başkent Üniversitesi
Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) kuralları içinde danışmanlık
ve proje çalışmasında bulunmalarına izin verilmektedir. Bu çalışmaların bölüm
başkanlığı, dekanlığın ve rektörlüğün izni ile olması gerekmektedir. Fakültenin
bir başka stratejisi de Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesinde, alt yapı
projelerine öncelik verilmesidir. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen
projelerle, hem öğretim üyelerinin endüstri ile yakınlaşması sağlanmakta, hem de
üniversitenin özgörevinde belirtilen endüstriye hizmet verme amacına yaklaşılacak
bir strateji izlenebilmektedir. Benzer şekilde bölümümüze ait laboratuvarlardaki
olanaklardan yararlanarak diğer üniversitelere ve sanayi kuruluşlarına BEDAM
üzerinden bedel karşılığı hizmet desteği verilmektedir.
Üniversitemiz öğretim üye ve yardımcılarından yurt içi ve yurt dışı bilimsel
toplantılara bildirili olarak katılacakların katılım ücretleri ve seyahat masraflarının
tamamı ya da bir kısmı “Öğretim Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım
Yönergesi” uyarınca desteklenmektedir.
23
Öğrencilerin ve Bölüm Elamanlarının aldığı son yıllardaki ulusal/uluslararası
ödüllü Projeler;
• 7.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 26-29 Ekim 2006, Bodrum. En iyi bildiri
- Prof.Dr.İsmet KARACAN ödülü.
• 3. XII.International Biomedical Science and Technology Symposium. İzmir, 20-23
September 2005. Best Poster Presentation Award- Third Place (En iyi poster 3.lük
ödülü)
• TÜBİTAK Yurt-dışı doktora sonrası burs programı kazanılmıştır. Wisconsin
Madison university, Biological System Engineering Department (eylül 2013 –eylül
2014)
• Program Title: “ Intensive Course - Human Centred Approaches in Biomedical
Engineering” Foundation: European Union within the SOCRATES / ERASMUS
Life Long Learning Program, Lecturer, Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven,
Applied Engineering Science Department, Wilhelmshaven, Germany, September,
2012 kapsamında her yıl Almanya’da “Biomaterial Science & Nanotechnological
Application” dersi verilmektedir.
• “L’ORÉAL TÜRKİYE Genç Bilim Kadınlarına Destek” ödülü, Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) – L’ORÉAL, “Polimerik Biyomalzemelerin Enfeksiyon Riskinin
Azaltılmasında Yeni Bir Yaklaşım: NANO-BIO-MAT: Yük Boşalım Tekniği ile Tüp-içi
Nanokaplamalar”, 2009
• “Başarı Ödülü”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 29-31 Mayıs
2008, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye’Gözleri konuşturan proje’,
diğeri ‘Engelliler Parmakları ile Konuşabilecek’, başlıkları ile gazetelere haberleri.
STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM İMKANLARI:
• Stajlar
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 2 ayrı staj
yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;
Hastane Stajı, 4 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, 20 iş günü süreli hastanede
yapılan, Hastane ortamını tanıma, Hastane işleyişi ve kullanılan cihazların
tanınması, bakımı ve kalibrasyonu gibi konuların tanıtıldığı bir stajdır.
Şirket Stajı, 6 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, 20 iş günü süreli şirketler de
yapılan, üretim ve projelendirme yerlerinde ürünlerin tasarımını, projelendirilmesini,
işletmenin organizasyonunu ve yönetiminin incelendiği bir stajdır.
24
• Bitirme Projeleri
BME 491 Bitirme Projesi I ve BME 492 Bitirme Projesi II Öğrencilerimizin mezuniyet
sonrası Endüstri ve ARGE birimlerine kolayca uyum sağlamalarını kolaylaştırmak
üzere iki dönem halinde ve ekip çalışmasını gerektiren proje konuları seçilerek
hem sanayi hem araştırma odaklı yaptıkları bu projeler kendilerine, tasarım,
üretim, test veya işletmeye alma süreçlerini kapsayan proje yönetim esasları
becerileri kazandırmaktadır.
• Uygulamalı yapılan bazı dersler ve yapılan deneyler:
1. BME 211 Devre Teorisi dersi kapsamında
• Bobin, Direnç ve Kondansatör gibi pasif devre elemanlarının öğrenilmesi.
• Devre uygulamaları.
2. BME 231 Sayısal Mantık Tasarımı dersi kapsamında
• Sayısal devre elemanlarının öğrenilmesi.
• Sayısal devrelerin tasarımı.
• Özel amaçlı sayısal devrelerin gerçeklenmesi (çoğullayıcı, RAM, ROM, kod
çözücü, flip-flop devreleri vb.).
3. BME242 Biyomalzeme dersi kapsamında
• Bazı temel Biyomalzeme özellikleri
• Bazı temel malzeme ölçme ve test teknikleri
İncelenmekte ve öğretilmektedir.
4. BME 314 - 415 Biyomedikal Enstrümantasyon dersi kapsamında
• Fizyolojik verilerin toplanması için kullanılan dönüştürücü ve yükselteçlerin
öğrenilmesi.
• Fizyolojik amaçlı fitre, yükselteç, vb. devrelerin çeşitleri ve kullanım şekilleri,
fizyolojik açıdan önemli tasarım parametreleri.
• Bu devrelerden bir tanesinin projelendirilmesi.
• EEG, EKG, EMG,Solunum gibi temel bazı fizyolojik sinyallerin ölçümü ve
işlenmesi.
5. BME 321 Sinyaller ve Sistemler dersi kapsamında
• Fizyolojik sinyallerin matematiksel analiz yöntemleri.
• Bilgisayar ortamında ilgili algoritmaların öğrenilmesi ve gerçeklenme
25
6. BME 325 Medikal Elektronik dersi kapsamında
• Yarı iletken malzemelerin çalışma prensipleri.
• Yükselteçler ve çeşitleri.
• Regülatörler, filtreler, osilatörler ve tepkileri.
7. BME 351 - 352 Mühendisler için Fizyoloji I-II dersi kapsamında
• Sanal ortamda uygulamalar ile kan analizi deneyleri, hücre taşınım sistemleri ve
geçirgenlik simülasyonları, kas fizyolojisi ve sinir hücreleri fizyolojisi uygulamaları
yapılmaktadır.
• Sanal ortamda bilgisayar simülasyonları kullanarak kardiyovasküler fizyoloji,
kardiyovasküler dinamikler, solunum sistemi mekaniği, böbrek sistemi fizyolojisi
uygulamaları yapılmaktadır.
26
27
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BİL101
BİL105
BME110
FİZ103
FİZ105
KİM113
KİM115
MAT151
TÜRK101
Bilgisayar Yazılımı I
Programlama Laboratuvarı I
ÖK
T
U
K
ECTS
3
2
3
3
4
2
1
2
2
1
2
1
-
3
1
2
1
3
3
1
4
2
5
2
3
2
5
3
2
6
2
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BİL101)
3
4
3
2
4
2
1
2
2
1
2
1
-
3
1
4
1
3
3
4
2
5
2
4
2
5
4
6
2
T
U
K
ECTS
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
4
3
2
5
5
5
5
3
1
3
4
3
-
3
4
T
U
K
ECTS
2
3
2
3
3
4
3
2
1
1
-
2
3
3
3
3
4
3
2
5
5
5
5
4
4
Biyomedikal Mühendisliğine Giriş
Mekanik Laboratuvarı
Genel Fizik I
Kimya I
Kimya Laboratuvarı
Matematiksel Analiz I
Türk Dili I
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
BİL102
BİL106
ENG199
FİZ104
FİZ110
KİM114
MAT152
TÜRK102
Bilgisayar Yazılımı II
Programlama Laboratuvarı II
Advanced Englısh I
Elektrik Laboratuvarı
Genel Fizik II
Kimya II
Matematiksel Analiz II
Türk Dili II
(ÖK: BİL101)
(ÖK: KİM113)
(ÖK: MAT151)
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ATA201
BME201
BME203
BME211
BME231
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Devre Teorisi
Sayısal Mantık Tasarımı
MAT281
Doğrusal Cebir Ve Diferansiyel
Denklemler
SOS203
Ekonomi
ÖK
(ÖK: MAT152)
DÖNEM IV (Bahar)
28
DERS KODU
DERS ADI
ATA202
BME202
BME222
BME234
BME242
ENG200
SOS204
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi
(ÖK: BME211)
Elektronik
Elektromanyetik Teori
Biyomalzeme
(ÖK: ENG180)
Advanced Englısh II
İşletme
ÖK
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BME300
BME311
BME321
BME325
BME328
BME343
BME351
Staj I
Biyomekanik
Sinyaller Ve Sistemler
Medikal Elektronik
Radyasyon Fiziği
Mikroişlemciler
Mühendisler İçin Fizyoloji I
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BME222)
3
3
3
2
3
3
1
1
2
2
1
3
3
4
2
4
3
2
5
5
5
3
5
5
(ÖK: BME231)
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
BME314
Biyomedikal Enstrümantasyon I
ÖK
3
2
4
7
BME334
Biyomedikal Müh.de Bilgisayar
Uygulamaları
3
1
3
7
BME354
Mühendisler İçin Fizyoloji II
3
1
3
7
ENG330
Developıng Englısh Language Skılls
3
1
3
4
GSBHSH
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım
-
2
1
1
SOS330
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
2
-
2
4
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BME300)
3
3
3
3
3
2
1
4
-
3
3
4
3
2
3
2
4
4
5
5
5
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BME491)
3
3
3
3
1
4
1
3
3
2
3
3
7
7
7
5
4
(ÖK: BME351)
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BME400
BME403
BME411
BME417
BME427
BME491
BMEXXX
Staj Iı
Biyoistatistik
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Biyomedikal Enstrümantasyon II
Biyomedikal İşaret İşleme I
Bitirme Projesi I
Teknik Seçimlik I
(ÖK: *)
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
BME416
BME426
BME494
BMEXXX
ENG460
Tıbbi Teknoloji Yönetimi
Biyomedikal İşaret İşleme II
Bitirme Projesi II
Teknik Seçimlik II
Presentatıon Skılls
29
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
30
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
BME408
Sayısal Analiz Ve Algoritmalar
ÖK
3
-
3
5
BME410
Biyoteknoloji
3
-
3
5
BME420
Tıbbi Bilişim
3
-
3
5
BME425
Fizyolojik Kontrol Sistemleri
3
-
3
5
BME430
Genetik Teknolojisi
3
-
3
5
BME435
Biyomedikal Mühendisliğinde
Seçme Konular I
3
-
3
5
BME440
Biyomedikal Mühendisliğinde
Seçme Konular Iı
3
-
3
5
BME445
Biyomedikal Görüntü İşleme
3
-
3
5
BME455
Biyoelektrik Ve Biyomanyetik
3
-
3
5
BME460
Akışkanlar Mekaniği
3
-
3
5
BME465
Nanoteknolojiye Giriş
3
-
3
5
BME470
Biyomedikal Optik
3
-
3
5
BME475
Kardiyovasküler Enstrümantasyon
3
-
3
5
BME480
Çeviriciler Ve Biyomedikal
Uygulamaları
3
-
3
5
BME485
Mikroskopik Görüntüleme
3
-
3
5
Laboratuvarlar
Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne ait 5 laboratuvar ve destek alınan 4
labarotuvar bulunmaktadır. Dersliklerimiz bilgisayar ile sunum yapılmasına
uygun görsel yansıtıcılarla donatılmıştır. Seminerler, sempozyumlar, yüksek
lisans öğrencilerimizin tez savunmaları ve lisans öğrencilerimizin sunumları gibi
aktiviteler için seminer salonu kullanılmaktadır.
Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı olarak Biyomedikal Laboratuvarı,
Biyomalzeme ve Biyosensör Laboratuvarı, Kardiyovasküler Enstrümantasyon
Laboratuvarı, Sayısal Mantık Laboratuvarı, Temel Elektronik Laboratuvarı,
Mikroişlemci Laboratuvarı, Biyomedikal Mühendisliği Proje laboratuarı. Yazılım
Mühendisliği Laboratuvarı bulunmaktadır. Mevcut laboratuvarlar ders saatleri
dışında da öğrencilerin kullanımına açıktır. Ayrıca öğrencilerimiz bitirme projesi
ve ders projeleri kapsamında fakülte binasında bulunan tüm laboratuvardan
faydalanabilmektedir. Bunların dışında fakültemiz bünyesindeki bütün
bölümlerde açılan Fizik Laboratuvarı ve Kimya Laboratuvarı dersleri fizik ve kimya
laboratuvarlarında yürütülmektedir. Laboratuvarlara ait tanıtım bilgileri ayrıntılı
bir şekilde aşağıda verilmiş olup bölüm web sayfasında da (http://muh.baskent.
edu.tr/index.php?cid=26) yer almaktadır.
Biyomalzeme ve Biyosensör Laboratuvarı
Biyomalzeme Araştırma Laboratuarı Biyomalzeme dersi laboratuar uygulamasının
yapıldığı ve biyomalzeme, nanomalzeme konulu çeşitli lisans, lisansüstü
araştırmaların yapıldığı araştırma laboratuarıdır. Bünyesinde;
Nanofiber üretim cihazı
Plazma Polimerizasyon Sistemi ((nanomertebe polimerik film kaplama sistemi)
Temas Açısı Ölçüm cihazı
Amperometrik sensor
Vakum otoklav, iletkenlik ölçüm cihazı, saf su üretim cihazı, küçük buzdolabı,
dijital osiloskop vs. temel laboratuar ekipmanlarını bulundurmaktadır.
Kardiyovasküler Enstrümantasyon Laboratuvarı
Kardiyovasküler Enstrümantasyon Laboratuvarı çeşitli lisans,
araştırmaların yapıldığı araştırma laboratuarıdır. Bünyesinde;
• Etüv
• Buzdolabı
lisansüstü
31
• Mikro santrifüj
• Çalkalamalı ısıtmalı banyo
• Mikroskop
• Ph metre
• Ultrasonik banyo
• Manyetik karışıtırıcı
• Hassas terazi
• QCM sistemi
• Biyolojik güvenlik kabini
• Ultrasaf su cihazı
cihazları bulunmaktadır.
Sayısal Mantık ve Mikroişlemci Laboratuvarı
Sayısal Mantık Laboratuvarı Biyomedikal Mühendisliğinin ana laboratuvarlarından
bir tanesidir. Günümüzde hemen hemen bütün gelişmiş tıbbi cihazlar sayısal
donanım ile çalışmaktadır. Bu amaçla sayısal donanımın öğrenilmesi için
ilk ve temel ders olan Sayısal Mantık dersine ait uygulamalar bu laboratuvar
kapsamında yapılmaktadır. Laboratuvarın genelinde, deneyler, pratik deney
tahtaları üzerinde gerçek devre elemanları kullanılarak yapılmaktadır. Yapılacak
deney ile ilgili ön çalışma ödevleri verilerek konuların pekişmesi sağlanmaya
çalışılmaktadır. Mikroişlemci Laboratuvarı ise sayısal donanımın bir adım ilerisi
olan ve günümüzde yaygın olarak her alanda kullanılan mikroişlemci ve mikrokontrolcülerin öğretilmesini amaçlamaktadır. Laboratuvar hem gerçek devre
elemanları ile hem de sanal olarak benzetim ortamında sürdürülmektedir.
Temel Elektronik Laboratuvarı
Temel Elektronik Laboratuvarı, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün temel
laboratuvarlarından bir tanesidir. Laboratuvar lisans öğrencilerinin, Devre Teorisi,
Elektronik, Medikal Elektronik derslerindeki deneysel analizleri ile bitirme
projelerinde ihtiyaç duyabilecekleri araştırmaları yapabilmesine olanak sağlamak
ve teknik amaçlı kurulmuş öğrenci topluluklarının araştırma ve çalışmalarına
destek sağlamak amacıyla modern deney düzenekleri ve ölçü aletleri ile
donatılmıştır. Bu amaç doğrultusunda laboratuvar, temel test aletlerinden,
osiloskop, sinyal üreteci, sayısal multimetre, güç kaynağı gibi cihazların en
modern olanları ile donatılmıştır.
32
Biyomedikal Laboratuvarı
Biyomedikal Laboratuarı çeşitli fizyolojik sinyallerin toplanmasına temel teşkil
edecek olan dönüştürücü, yükselteç, elektrot, filtre gibi devrelerin temel
özelliklerinin öğretilmesinin yanısıra, temel fizyolojik sinyallerden EEG, EKG,
EMG, ve solunum sinyallerinin toplanması ve işlenmesi için gerekli teknik ve
metotların öğretilmesini amaçlamaktadır. Laboratuarda bu amaca yönelik olarak
dönüştürücü ve yükselteç setleri ve Biopac marka fizyolojik sinyal toplama ve
işleme setleri bulunmaktadır. Öğrenirler, bu setleri kullanarak gerçek sinyalleri
vücut üzerinden toplayarak matematiksel olarak işleme metotlarının da
uygulamasını yapmaktadırlar.
Biyomedikal Mühendisliği Proje Laboratuvarı
Pratik çalışma yapan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine özellikle proje
çalışmalarında teknik eleman ve teknik donanımla birlikte destek verilmekte olan
bir laboratuvardır.
Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı
Laboratuvar ağında 23 istemci (Kişisel Bilgisayar) yer almaktadır. İstemcilerde
uygulama geliştirme yazılımları (Rational Rose, MS Visual Studio, Eclipse, vb.) yer
almaktadır. İstemciler, Sunucu Laboratuvarındaki çift işlemcili, yüksek kapasiteli
bellek ve depolama birimli LINUX, AIX ya da WINDOWS işletim sistemi taşıyan
sunuculara bağlıdır. Sunucularda Oracle, DB2 ve MS SQL gibi veritabanı yazılımları
ve sayısal uygulama ve modelleme amaçlı (MATLAB, CPLEX gibi) yazılımlar yer
almaktadır. Ayrıca, istemciler Başkent Kampus omurgası üzerinden güçlü
sunucularla Ulusal Akademik Ağa (ULAKNET) ve Uluslararası ağlara (INTERNET)
bağlıdır.
Genel Kimya Laboratuvarı
Servis laboratuvarı olarak hizmet veren kimya laboratuvarı, aside ve yanmaya
karşı dayanıklı deney masalarıyla ve zararlı gazları içerebilecek deneyler için
havalandırmalı çeker ocak bölümleri ile öğrencilerin kimya deneylerini güvenli bir
ortamda yapmalarını sağlar. Bu deneyler genel kimya dersinde öğretilen temel
bilgilerin uygulaması şeklinde düzenlenmiş olup, öğrencilerin kimyasallar, deney
malzemeleri ve cihazları ile bireysel deneyim kazanmalarını hedefler.
33
Fizik Laboratuvarı
Bu laboratuvar öğrencilerin tüm mekanik deneyleri yapabileceği hava masaları
ve diğer mekanik aksesuarlar ile donatılmıştır. Hava masası, basınçlı hava ile
masa üzerinde mükemmele yakın sürtünmesiz ortam oluşturmaktadır. Bu
düzeneğin diğer genel fizik deney düzeneklerine göre avantajı iki boyutlu deney
yapılabilmesidir. Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce üniversitede hazırlanan
laboratuvar el kitaplarının da yardımı ile yapacakları deneyleri; doğrusal ve ivmeli
hareket, dönme ve öteleme hareketi, esnek ve esnek olmayan çarpışma gibi; ilk
olarak bilgisayar laboratuvarında bilgisayar ortamında gerçekleştirdikten sonra
fizik laboratuvarında pratik olarak yapmaktadırlar. Bu sistemle öğrencilerimiz,
fizik deneylerini yaparken hem bilgisayar kullanımını hem de bilimsel veri analiz
yöntemlerini öğrenerek bilgilerini ve el becerilerini geliştirmektedirler.
34
35
36
Elektrik
Elektronik
Mühendisliği
Bölümü
Bölüme sayısal MF4 puanla öğrenci
alınmaktadır.
37
Bölümün Tanıtımı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, günümüzün en popüler ve en çok ihtiyaç duyulan
mühendislik alanlarından biridir. 1996’da kurulan Mühendislik Fakültesinin ilk
bölümü olan bölümümüz, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürün ve uygulamaya
dönüşümünde görev alıp etkin katkılarda bulunacak, araştırmacı, yenilikçi,
problem çözme ve iletişim becerileri yüksek, özgüvene ve mesleki vizyona sahip,
lider nitelikte mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Güçlü bir temel altyapı üzerine oturtulmuş, seçenekli uzmanlık açılımları sağlayan
çağdaş eğitim programımız, modern laboratuvar olanakları ve deneyimli öğretim
kadrosu ile kamu ve özel sektör kesimlerinde kendisini kabul ettirmiş başarılı
mezunlar vermektedir.
Bölümün avantajları
Bölümümüzde, mesleğe yönelik, donanım ve yazılım ağırlıklı eğitim gören
öğrenciler, kolaylıkla Elektrik-Elektronik mühendisliği ilgilendiren alanlarda
iş bulabilirler. Ayrıca, bölümümüzden mezun olan öğrenciler, kariyerlerini
yükseltmek amacıyla, kendi bölümlerinin dışında, Bilgisayar Mühendisliği
alanında lisansüstü eğitimlerini devam ettirebilirler. Eğitim süreçleri boyunca
öğrenciler, öğrenci toplulukları çerçevesinde, meslekle ilgili alanlarda faaliyetlere
katılabilirler. Örneğin robot topluluğu, yurtiçi ve yurtdışı robot yarışmalarında
başarılar elde etmiştir.
Bölümün mezunlarının iş bulabildikleri alanlar
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uygulama alanları her geçen gün artmakta ve
buna bağlı olarak iş olanakları geniş bir alanda değişim göstermektedir. ElektrikElektronik alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler ve bölümümüzde uluslararası
standartlara uygun olarak verilen eğitim dikkate alındığında, bölümümüzün
mezunları kendi alanlarında kolaylıkla iş bulabilmektedir. Elektrik-Elektronik
mühendisleri bilişim, haberleşme, otomasyon, enerji ve biyomedikal gibi
sektörlerin yanında endüstride de birçok alanda iş bulma olanağına sahiptir.
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri aynı zamanda yüksek teknoloji gerektiren
kurum ve şirketlerin yöneticileri olarak da çalışabilirler. Dünyadaki birçok önde
38
gelen yüksek teknoloji şirketlerinin
yönetiminde
Elektrik-Elektronik
Mühendisleri görev almaktadır.
Elektrik-Elektronik
mühendisleri
şu
alanlarda
çalışabilirler:
Savunma sanayi, kablolu veya mobil
haberleşme sistemleri, kontrol
ve kumanda sistemleri, tıbbi tanı,
teşhis ve tedavi sistemleri, robotik,
otomasyon, modelleme ve prototip
geliştirme, yazılım sektörü, gömülü
sistem tasarımı, donanım tasarımı,
araştırma ve geliştirme (ARGE)
birimleri, elektrik üretim tesisleri
ve tesisatı, enerji üretimi, iletimi ve
dağıtımı, akademisyenlik.
Akademik Kadro
Prof. Emin AKATA
Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Bşk.
Prof. Alper URAZ
Prof. Dr. S. Gökhun TANYER
Doç. Dr. Hamit ERDEM
Doç. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM
Yrd. Doç. Dr. Aysel ŞAFAK
Yrd. Doç. Dr. Derya YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Selda GÜNEY
Öğr. Gör. Dr. Belgin ÖZKUL
Arş. Gör. İsmail Gencer TULAY
Arş. Gör. Dilara DEĞERLİYURT
Arş. Gör. Tunç Murat İLGAR
Arş. Gör. Süleyman Burak ÇELİK
Arş. Gör. Gökhan GÖKDOĞAN
Arş Gör. Kamil ÇEVİK
Arş. Gör. İsmail DEMİRLER
Staj ve uygulamalı eğitim imkanları
Bölümümüzün öğrencileri, eğitim süresince, iki staj programına katılırlar.
Öğrenciler bu stajlarda, mesleki bilgi ve beceriyi artırırken, çalıştıkları kurumların,
kurumsal yapısı, yönetim ve iş akışı konusunda bilgi sahibi olurlar. Bölümümüz
derslerinin çoğunluğu laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamalar
içermektedir. Donanımlı modern laboratuvarlarımızda öğrenciler, dersler
bünyesinde verilen uygulama içeren haftalık ödevlerini ve ders projelerini
gerçekleştirebilirler.
39
Akademik program
Programımız; ikinci sınıftan başlayarak, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel
konularını içeren devre teorisi, sayısal mantık tasarımı, elektromanyetik, sayısal
elektronik, mikroişlemciler, denetim sistemleri, sayısal sinyal işleme, haberleşme
teorisi gibi dersler üzerine kurulu olup, son sınıfta uzmanlaşmayı amaçlayan
teknik seçimlik dersler ile takviye edilmiştir.
Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri; Elektrik Makineleri,
Antenler ve Yayılım, Nesne Yönelimli Programlama, Haberleşme Sistemleri
Tasarımı, Veri İletişimi ve Sayısal Denetim Sistemleri gibi teknik seçimlik dersler
açılarak gerekli donanıma sahip olabilmeleri ve sürekli gelişen Elektrik-Elektronik
literatürünü takip edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Özellikle bitirme projelerinde öğrencilerin kişisel bilgi ve yeteneklerini en üst
seviyeye çıkartmaları beklenmektedir. Program boyunca verilen kuramsal
bilgiler, uygulamalar, deneyler ve projelerle desteklenmektedir. Dört yıllık eğitim
programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik ve Elektronik Mühendisi
diploması verilir.
40
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
AKTS
BİL101
BİL105
Bilgisayar Yazılımı I
Programlama Laboratuvarı I
ÖK
3
-
1
2
3
1
5
2
EEM110
Elektrik-Elektronik
Mühendisliğine Giriş
2
-
2
2
FİZ103
FİZ105
KİM110
KİM116
MAT151
TÜRK101
Mekanik Laboratuvarı
Genel Fizik I
Genel Kimya
Genel Kimya Laboratuvarı
Matematiksel Analiz I
Türk Dili I
3
3
4
2
2
1
1
2
1
-
1
3
3
1
4
2
2
5
4
2
6
2
ÖK
T
U
K
AKTS
(ÖK: BİL101)
3
4
3
4
3
2
1
2
2
1
1
-
3
1
4
1
3
4
3
2
5
2
4
2
5
6
4
2
T
U
K
AKTS
2
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
2
4
4
3
3
3
2
6
6
6
5
5
T
U
K
AKTS
2
3
3
3
4
3
3
3
1
1
2
4
4
3
4
3
2
7
7
6
4
4
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
BİL102
BİL106
ENG199
FİZ104
FİZ110
MAT152
SOS203
TÜRK102
Bilgisayar Yazılımı II
Programlama Laboratuvarı II
Advanced Englısh I
Elektrik Laboratuvarı
Genel Fizik II
Matematiksel Analiz II
Ekonomi
Türk Dili II
(ÖK: BİL101)
(ÖK: MAT151)
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ATA201
EEM201
EEM211
EEM227
MAT222
MAT230
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Devre Teorisi I
Sayısal Mantık Tasarımı
(ÖK: BİL102)
Veri Yapıları
(ÖK: MAT152)
Diferansiyel Denklemler
Mühendislik Matematiği
ÖK
DÖNEM IV (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ATA202
EEM202
EEM214
EEM226
ENG200
MAT210
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
(ÖK: EEM201)
Devre Teorisi II
Elektronik I
Elektromanyetik I
(ÖK: ENG199)
Advanced Englısh II
Doğrusal Cebir
ÖK
41
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
EEM300
EEM301
EEM311
EEM323
EEM335
GSBHSH
MAT340
Staj I
Sinyaller Ve Sistemler I
Elektronik II
Elektromanyetik II
Bilgisayar Organizasyonu
ÖK
T
U
K
AKTS
(ÖK: EEM226)
3
3
3
3
3
1
3
1
1
2
1
3
4
3
3
1
3
2
6
6
5
5
1
5
(ÖK: EEM214)
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım
Olasılık
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ÖK
T
U
K
AKTS
EEM308
Sinyaller Ve Sistemler Iı
(ÖK: EEM301)
3
1
3
5
EEM312
Sayısal Elektronik
(ÖK: EEM214)
3
3
4
6
EEM322
Denetim Sistemleri
3
1
3
5
EEM332
Mikroişlemciler
2
3
3
6
ENG330
Developıng Englısh Language Skılls
3
1
3
4
SOS204
İşletme
3
-
3
4
ÖK
T
U
K
AKTS
(ÖK: EEM300)
(ÖK: *)
3
3
3
3
3
-
1
1
4
3
3
3
3
3
2
5
5
5
2
4
4
5
ÖK
T
U
K
AKTS
3
3
3
3
3
1
1
4
1
3
3
3
3
2
3
5
5
5
5
6
4
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
EEMXXX
EEMXXX
EEMXXX
EEM400
EEM401
EEM441
EEM491
Teknik Seçimlik I
Teknik Seçimlik II
Teknik Seçimlik III
Staj II
Sayısal Sinyal İşleme
Haberleşme I
Bitirme Projesi I
DÖNEM VIII (Bahar)
42
DERS KODU
DERS ADI
EEMXXX
EEMXXX
EEM442
EEM474
EEM492
ENG430
Teknik Seçimlik IV
Teknik Seçimlik V
Haberleşme II
Güç Elektroniği
Bitirme Projesi II
Presentatıon Skills
(ÖK: EEM491)
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
ÖK
T
U
K
AKTS
EEM404
Nesne Yönelimli Programlama
3
1
3
5
EEM411
Tümleşik Devre Tasarımı I
(ÖK: EEM312)
3
1
3
5
EEM412
Tümleşik Devre Tasarımı II
(ÖK: EEM411)
3
1
3
5
EEM413
Bilgisayar Ağları
3
1
3
5
EEM415
Mikroişlemci Arayüz Teknikleri
(ÖK: EEM332)
3
1
3
5
EEM419
Denetim Sistemi Tasarımı
(ÖK: EEM322)
3
1
3
5
EEM423
Antenler Ve Yayılım
3
1
3
5
EEM424
Mikrodalga Teorisi
3
1
3
5
EEM434
İşletim Sistemleri
3
1
3
5
EEM438
Veri İletişimi
3
1
3
5
EEM447
Haberleşme Sistemleri Tasarımı
3
1
3
5
(ÖK: EEM335)
EEM464
Sayısal Denetim Sistemleri
3
1
3
5
EEM473
Elektrik Makineleri
3
1
3
5
EEM475
Laser Teknolojisine Giriş
3
1
3
5
1) EEM300 STAJ I ve EEM400 STAJ II dersleri, bölüm staj kılavuzuna göre yapılır.
2) EEM491 BİTİRME PROJESİ I ve EEM494 BİTİRME PROJESİ II dersleri,
mühendislik fakültesi bitirme projeleri işleyiş prosedürüne göre gerçekleştirilir.
3) Teknik seçimlik dersler, programdaki (300 veya 400 kodlu) teknik seçimlik
derslerden veya bölüm başkanının onayı ile mühendislik fakültesinde açılan (300
veya 400 kodlu) en az 3 kredilik-5 akts kredilik derslerden de seçilebilir.
(*) EEM211, EEM227, EEM308, EEM311, EEM322, EEM332 derslerinin en az
dördünden asgari (D) harf notu almış olmak.
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi
43
Laboratuvarlar
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ait 6 laboratuar ve iki proje destek
çalışma alanı bulunmaktadır. Bu laboratuarda, derslerde işlenen teorik konularla
ilgili en son teknoloji kullanılarak deneysel çalışma yapılır. Proje destek atölyesinde
ise, öğrencilere verilen ders projeleri ve son sınıf öğrencilerin bitirme projesi
çalışması için gereken ortam hazırlanmıştır.
Bölümün laboratuarlar:
• Devre teorisi laboratuarı
• Analog ve Sayısal Elektronik laboratuarı
• Güç elektroniği ve Denetim laboratuarı
• Haberleşme laboratuarı
• Sayısal mantık laboratuarı
• Mikroişlemciler laboratuarı
44
45
46
Endüstri
Mühendisliği
Bölümü
Bölüme sayısal MF4 puanla öğrenci
alınmaktadır.
47
Bölümün Tanıtımı
Endüstri Mühendisliği Bölümü kendini, hem mühendisliğin temelinde yer alan
problem çözme, analitik ve sistem odaklı düşünme, sistemleri inceleme ve
geliştirme yeteneğine sahip, hem de yönetim becerileri gelişmiş mühendisler
yetiştirmeye adamıştır. Üretim ve hizmet sektörlerindeki organizasyonları,
verimliliğini artıracak şekilde yönlendiren, sorumluluk almayı ve araştırmayı
seven mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan ders programımız, temel bilimler,
mesleğe özgü dersler ve yönetim teknolojileri dersleri ile desteklenmektedir.
Endüstri Mühendisliğindeki akademik program üretim mühendisliği, yönetim
bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsar.
Programımızın disiplinlerarası niteliği, öğrencileri kamu ve özel sektördeki üretim
ve planlama faaliyetleri içerisinde karar verici bir niteliğe sahip olmaları yönünde
hazırlar. Bölüm mezunlarımızın hizmet sektöründe de çalışabilecekleri gözönüne
alınarak tasarlanan program, seçimlik derslerle de öğrenciye ilgi alanına göre
yoğunlaşma olanağı sağlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerini teknolojiyi transfer
eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak yetiştirmeye önem vermektedir.
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ;
• Farklı sektörlerde (üretim, finans, lojistik, sağlık v.b.) çalışan ve profesyonel
görevler üstlenebilen,
• Orta dönemde (3-5 yıl) takım veya proje liderliği görevi alabilen,
• %20’si kariyer geliştirme hedefi ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde lisansüstü
çalışmalar yapabilen
Endüstri Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bölümün avantajları
• Disiplinler arası bakış açısına sahip olması bu bölümün farklı sektörlere hizmet
verebilmesine olanak sağlamaktadır. Akademik program üretim mühendisliği,
yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını
kapsayan çok disiplinli bir yapıdadır.
• Geniş bir vizyona sahip olarak yetiştirilen Endüstri Mühendislerinin, olayları geniş
bir yelpazede değerlendirebilme özellikleri bulunmaktadır. Farklı bakış açılarıyla
sorunlara yaratıcı çözümler getirebilmeleri çalışma alanlarında başarılı olmalarını
sağlamaktadır.
• Mezunlar, üretim ve hizmet sektörlerinde yönetim, üretim, kalite, AR-GE,
48
Akademik Kadro
insan kaynakları, satın alma, proje
yönetimi, finans ve lojistik gibi bir
Prof. Dr. Berna Dengiz
çok alanda önemli kademelerde
Dekan, Endüstri Müh. Böl. Bşk.
çalışabilme imkanı bulmakta veya
Prof. Dr. İmdat KARA
kendi işlerini kurabilmektedirler.
Prof. Dr. Fatma PAKDİL (Böl. Bşk. Yrd.)
• Endüstri Mühendisliği öğrencilere
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AZREG
ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tansel İÇ
çalışma şansı sunar. Programın,
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLŞEN
Yrd. Doç. Dr. Gülin Feryal CAN
öğrencileri kamu ve özel sektördeki
Öğr. Gör. Dr. Pelin TOKTAŞ
üretim ve planlama faaliyetleri
Öğr. Gör. Dr. Tusan DERYA
içerisinde karar verici bir niteliğe
Öğr. Gör. Muhammet YORULMAZ
sahip olmaları yönünde hazırlar.
Araş. Gör. Barış KEÇECİ
• Aldıkları seçimlik derslerle
Araş. Gör. Burçin ÇAKIR
Araş. Gör. Esra DİNLER
öğrenciye
ilgi
alanına
göre
Araş. Gör. Pınar GÖKSAL
yoğunlaşma olanağı sağlanmaktadır.
Araş. Gör. Merve UZUNER
• Bölüme gelen her öğrenciye
Araş. Gör. Asiye Özge KARAHANLI
bir akademik danışman atanır ve
akademik danışman öğrencilerin
öğrenim
hayatı
boyunca
karşılaşacakları tüm sorunların çözümünde ve gelecek çalışma veya öğrenim
hayatlarının yönlendirilmesinde çok aktif bir rol oynar.
• Bölümümüzde, farklı disiplinlerde konularında oldukça deneyimli bir öğretim
kadrosu bulunmaktadır.
Bölümün mezunlarının iş bulabildikleri alanlar
Endüstri Mühendisleri üretim ve hizmet işletmelerinde ve hızlı tüketim, lojistik,
bankacılık, yazılım, otomotiv, danışmanlık, kamu, turizm, finans, elektronik, gıda,
sağlık, iletişim, sigortacılık v.b. birçok sektörde çalışırlar. İşletmeler, aldıkları
eğitimden kaynaklı becerileri ve bilgileri nedeniyle Endüstri Mühendislerine satış,
pazarlama, satın alma, finans, insan kaynakları, üretim planlama, lojistik, proje
yönetimi, kalite, araştırma ve geliştirme ve denetim departmanlarında ihtiyaç
duymaktadırlar.
49
Mezunların çalıştıkları kurumlar
• Ciner Group
• TÜBİTAK
• Türkcell
• İş Bankası
• Roche
• Tüpraş
• Mikes A.Ş.
• Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş
• Vakıfbank
• FUJITSU
• Alarko
• Karel Elektronik
• FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
• Massachusetts Institute of Technology
• IBM
• Aselsan A.Ş.
• Roketsan A.Ş.
• Mercedes Benz Türk A.Ş.
• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
• Savunma Sanayi Müsteşarlığı
• LLamasoft
• Ziraat Bankası
• Efes Pilsen A.Ş.
• FORD Otosan A.Ş.
• Temsa A.Ş.
• Şişecam
• Coca Cola A.Ş.
• Halk Bankası
• Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
• MAN Türkiye A.Ş.
• IC Holding
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
• Türk Hava Yolları
• Türk Traktör Ve Ziraat Mak. A.Ş.
50
Başkent Üniversitesi’nde bu bölümün ayrıcalıklı yanları
Çift Anadal ve Yandal
Endüstri Mühendisliği Lisans Programımız öğrencilerine Çift Anadal ve Yandal
yapma imkanı sağlamaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik
Fakültemizin Bölümlerinden Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği
bölümleriyle çift anadal, Biyomedikal ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri
ile yandal yapabileceklerdir. Ayrıca isteyen öğrenciler sosyal alanlarda (örneğin
İşletme, İktisat v.b.) yan dal yapma olanağına sahiptir. Çift Anadal uygulamasında
minimum 36 kredi, yandal uygulamasında minimum 18 kredilik ders alınır. Meslek
yüksekokullarından ve diğer üniversitelerin benzeri programlarından mezun olan
öğrenciler, Endüstri Mühendisliği’nde lisans tamamlama için ÖSYM’nin yaptığı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilmektedirler.
Akreditasyon
Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuş bağımsız olarak faaliyet gösteren Mühendislik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Başkent
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programına 1 Mayıs 2013 Tarihinden
itibaren 2 yıl süre ile akreditasyon vermiş ve akreditasyon listesinde yayınlamıştır.
Ayrıca Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programına 2 yıl
süre ile EUR-ACE (EURopean Accredited Engineer) etiketi verilmiştir. ABD’de
mühendislerin imza yetkili profesyonel mühendis olabilmeleri için sınava girmeleri
gerekmekte ve bu sınavlara ise sadece akredite edilmiş bölüm mezunları kabul
edilmektedir. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunları aldıkları
akreditasyon sayesinde uluslar arası sınavlara giriş hakkı kazanmaktadır. Böylece
hem Avrupa ve ABD’de hem de Türkiye’de akredite edilmiş bölüm mezunu olan
Endüstri Mühendisliği öğrencilerimizin dünya mühendisi olma yolu açılmıştır.
Erasmus
Başkent Üniversitesi 2007-2013 akademik yıllarını kapsayan “Genişletilmiş
Erasmus Üniversite Beyannamesini (Erasmus Extented University Charter) alarak
Hayatboyu Öğrenme Programına katılım hakkını elde etmiştir. Beyannamenin
genişletilmiş olması nedeniyle öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgileri pratiğe
dönüştürebilmeleri için Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde bulunan ülkelerde
staj yapma hakkına sahip olmuşlardır. Başkent Üniversitesi Erasmus Program
kapsamında 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 38 alanda toplam 115 adet ikili anlaşma
imzalamıştır. Erasmus Extended Erasmus University Charter sahibi olan Başkent
51
Üniversitesi öğrencilerine eğitimlerinin bir ya da iki yarıyılını Avrupa’da sürdürme
ve staj yapma olanağını sağlamaktadır. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğrencileri ERASMUS anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki öğrenim
kurumlarıyla öğrenci değişimi programlarından yararlanabilmektedir. ERASMUS
kapsamında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Lizbon ve
Karlsruhe Teknik Üniversitesi arasında ikili anlaşma mevcuttur. Ayrıca 2013
yılında Viyena Teknoloji Üniversitesine yapılan ziyaret sonucu, Başkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Viyena Teknoloji Üniversitesi arasında da ikili
anlaşma yapılmıştır.Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan bazı üniversitelerin ilgili
bölümleriyle anlaşmalar yakın bir gelecekte gerçekleşecektir. Şimdiye kadar
Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden bazı öğrenciler yapılan
anlaşma kapsamında bu programdan faydalanmışlardır. İlgili yönerge, anlaşmalar
ve kontenjanlar Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
tarafından yürütülmektedir.
Projeler
Bölümümüz öğrenclerinin mesleki gelişimleri için bireysel veya takım olarak
yürüttükleri bilimsel araştırma projeleri ve yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara
katılma gibi etkinlikleri üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Ayrıca
öğrencilerin endüstri ile olan ilişkilerini geliştirmeleri, mühendislik eğitiminin
önemli bir bileşeni olan pratik uygulamalardan haberdar olmaları ve endüstriye
hizmet verebilmeleri için başta TUBİTAK olmak üzere bilimsel kuruluşlarca
desteklenen proje çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği
çerçevesinde yürütülen END 491/492 Bitirme projeleriyle, hem öğrencilerin
endüstri ile yakınlaşması sağlanmakta, hem de üniversitenin özgörevinde belirtilen
endüstriye hizmet verme amacına yaklaşılacak bir strateji izlenebilmektedir. Bu
projelerin yürütülmesinde benzer şekilde bölümümüze ait laboratuvarlardaki
olanaklardan yararlanılabilmektedir. Her yıl sonunda “Bitirme Projeleri Poster
Yarışması” ve sanayi kuruşları ve basının yer aldığı “Bitirme Projeleri Sergisi”
yapılmaktadır. Öğrenciler bu sergide, yaptıkları projeleri işverenlere tanıtma
imkanı bulabilmektedirler.
Ödüller
Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası profesyonel meslek kuruluşlarının
aktif üyeleri olup, mesleki gelişmeleri, mühendislik eğitimindeki yeni gelişmeleri
yakından takip etmektedirler. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof.Dr.
52
Berna Dengiz’in 2011 ve 2012 yıllarında yurtiçi ve yurt dışında çeşitli kuruluşlardan
aldığı ödüller aşağıda verilmiştir.
Adı Soyadı-Ödülün Adı-Veren Kuruluş-Verildiği Tarih
Prof.Dr.Berna DENGİZ-Women in OR/MS-INFORMS-13-17 Kasım 2011
Prof.Dr.Berna DENGİZ-Bilimde Önder Kadın 2012 Ödülü-Türk Üniversiteli Kadınlar
Derneğinin-10 Mart 2012
Prof.Dr.Berna DENGİZ-Kadın hareketine destek ödülü-UİMSKF ve UNESCO BÜK
ve Barış Merkezi-5 Nisan 2012
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından
Öğretim Görevlisi Hüseyin GÜDEN, McMaster Üniversitesi ve Supply Chain and
Logistics Association of Canada tarafından 15-16 Haziran 2011 tarihlerinde
Kanada’da Hamilton şehrinde düzenlenen “TRANSLOG2011: An International
Conference on Transportation and Logistics” konferansında “A Location Problem
With Mobile Facilities In a Railroad Construction Project” başlıklı bildirisi ile
“en iyi lisans üstü öğrenci makalesi” yarışmasında ikinci olmuştur. Ayrıca,
40.cısı Japonya’da düzenlenen Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Uluslararası
Konferansına Yüksek Lisans tezinden hazırlanan bir bildiri ile katılan Endüstri
Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ayyüce Aydemir Karadağ “En İyi Öğrenci
Makalelesi Ödülü”nü almıştır.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları
Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca en az 2 ayrı
staj yapmakla yükümlüdürler. Bunlar END300 üretim stajı ve ve END400 yönetim
stajıdır. END300 Üretim Stajı, 4.yarıyıl sonunda yapılan ve en az 20 iş günü süren
bir stajdır. Bu stajın amacı, ilk dört yarıyılda verilen derslerin oluşturduğu bilgi
birikiminin imalat işletmelerinde gelişmesini sağlamak, izleyen yarıyıllarda
alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri özellikle imalat işletmelerinde
endüstri mühendislerinin yaptıkları ve yapabilecekleri işlerle tanıştırmaktır.
END400 Yönetim Stajı, 6 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan ve en az 20 iş günü
süren bir stajdır. Bu stajın amacı, gerçek hayatta üretimin sevk ve idaresini
ilgilendiren konularda karşılaşılan problemlerinin tanınması, okulda öğrenilen
çözüm teknikleriyle bu problemlerin çözümü arasında bağlantının kurulması
ve ilk altı yarıyılda öğrenilen planlama ve kontrol sistemleriyle ilgili bilgilerin
uygulamalar ile pekiştirilip, üretim veya hizmet işletmelerinde öğrencinin deneyim
kazanmasıdır.
53
Öğrenciler için hazırlanmış ve fakültenin internet sitesinden temin edebileceği
Staj Klavuzu, öğrencilerin 4. ve 6. yarıyılları izleyen yaz dönemlerinde yapacakları
stajlarda izleyecekleri (başvuru aşamasından, rapor teslim aşamasına kadar olan)
yol haritasını verir. Bölümde staj ile ilgili faaliyetlerinden sorumlu Staj Komisyonu
vardır. Komisyon Staj Takip ve Değerlendirme Sistemi (STDS) üzerinden stajları
kayıt altına alır, takip eder, değerlendirir ve sonuçlarını ilan eder.Öğrenciler
stajlarını seçkin hizmet ve sanayi işletmlerinde yapmakta ve bu işletmeleri yakından
tanıma olnağı bulmaktadırlar. Bölümüme ait staj kontenjanlarının yanında 1997
tarihinde kurulmuş olan İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönlendirme Merkezi ara
sınıfta bulunan öğrencilere staj olanakları sağlar. Bunun yanısıra, öğrenciler
Erasmus kapsamında Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde bulunan ülkelerde
staj yapma hakkına sahip olmuşlardır.
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BİL101
BİL105
END110
ENG199
FİZ103
FİZ105
MAT151
TÜRK101
Bilgisayar Yazılımı I
Programlama Laboratuvarı I
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Advanced Englısh I
Mekanik Laboratuvarı
Genel Fizik I
Matematiksel Analiz I
Türk Dili I
ÖK
T
U
K
ECTS
3
2
4
3
4
2
1
2
2
1
1
-
3
1
2
4
1
3
4
2
5
2
4
4
2
5
6
2
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BİL101)
3
3
3
4
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
-
3
1
1
3
3
1
4
2
2
5
2
2
5
4
2
6
2
2
DÖNEM II (Bahar)
54
DERS KODU
DERS ADI
BİL102
BİL106
FİZ104
FİZ110
KİM110
KİM116
MAT152
MÜH122
TÜRK102
Bilgisayar Yazılımı II
Programlama Laboratuvarı II
Elektrik Laboratuvarı
Genel Fizik II
Genel Kimya
Genel Kimya Laboratuvarı
Matematiksel Analiz II
Teknik Resim
Türk Dili II
(ÖK: BİL101)
(ÖK: MAT151)
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ATA201
END210
ENG280
MAT210
MÜH211
MÜH221
SOS213
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Olasılık Ve İstatistiğe Giriş
(ÖK: ENG199)
Advanced Englısh II
Doğrusal Cebir
Malzeme Bilgisi
Mühendislik Mekaniği
Ekonomi
ÖK
T
U
K
ECTS
2
3
4
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
3
4
3
3
3
3
2
6
4
4
5
5
4
T
U
K
ECTS
2
3
2
3
3
2
3
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
3
3
2
5
3
5
5
5
5
T
U
K
ECTS
3
3
2
3
3
3
1
2
1
1
-
3
3
3
3
3
3
3
2
5
5
7
4
4
DÖNEM IV (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ATA202
END208
END212
END214
END216
MÜH232
SOS222
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Iı
ÖK
Yöneylem Araştırması I
İşbilim
İstatistiksel Analiz
(ÖK: END210)
Algoritma Mantığı Ve Uygulamaları
(ÖK: BİL102)
(ÖK: MAT210)
Üretim Yöntemleri
Maliyet Analizi
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ENDXXX
END300
END306
END307
END309
ENG330
MÜH351
Sosyal Seçimlik I
Staj I
Rassal Modeller
İş Etüdü
Yöneylem Araştırması II
ÖK
(ÖK: END208)
Developing English Language Skills
Mühendislik Ekonomisi
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Teknik Seçimlik I
Teknik Seçimlik II
Sosyal Seçimlik II
ÖK
3
3
3
-
3
3
3
5
5
3
END304
Üretim Sistemleri Ve Tesis
Planlaması
2
2
3
5
END310
END320
Üretim Planlama Ve Kontrolü I
Benzetim
3
3
1
1
3
3
5
7
(ÖK: END214)
55
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ENDXXX
ENDXXX
END400
END401
END427
END491
Teknik Seçimlik III
Teknik Seçimlik IV
(ÖK: END300)
Staj II
Üretim Planlama Ve Kontrolü II
Kalite Kontrolü
(ÖK: *)
Bitirme Projesi I
ÖK
T
U
K
ECTS
3
3
3
3
-
1
1
4
3
3
3
3
2
5
5
2
5
5
8
T
U
K
ECTS
3
3
3
-
2
4
1
2
3
3
1
2
3
1
5
5
7
8
4
1
T
U
K
ECTS
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ENDXXX
ENDXXX
END450
END492
ENG430
GSBHSH
Teknik Seçimlik V
Teknik Seçimlik VI
Mesleki Yeterlilik
Bitirme Projesi II
Presentation Skills
ÖK
(ÖK: END491)
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
56
DERS KODU
DERS ADI
ÖK
END351
Tam Sayılı Programlama
3
-
3
5
END352
Tahmin Teknikleri
3
-
3
5
END353
Üretim Bilgi Sistemleri
3
-
3
5
END354
Finans Mühendisliğine Giriş
3
-
3
5
END355
Proje Yönetimi
3
1
3
5
END356
Risk Analizi Ve Yönetimi
3
1
3
5
END357
İş Sağlığı Ve Güvenliği
3
-
3
5
END408
Sezgisel Yöntemler
3
1
3
5
END409
Deney Tasarımı
3
-
3
5
END414
Karar Analizi
3
1
3
5
END419
Karar Destek Sistemleri
3
-
3
5
END422
Benzetim Dilleri
3
1
3
5
END425
Stok Yönetimi
3
-
3
5
END426
Yapay Zeka Ve Uzman Sistemler
3
-
3
5
END428
Bilgisayar Bütünleşik
İşletmecilik
3
-
3
5
END434
Endüstri Mühendisliğinde Özel
Konular
3
-
3
5
END435
Dağıtım Planlaması
3
-
3
5
END442
Tedarik Zinciri Yönetimi
3
-
3
5
END444
Çizelgeleme
3
-
3
5
END445
Esnek Üretim Sistemleri
3
1
3
5
END456
Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
Sistemleri
3
1
3
5
END458
Lojistik Yönetimi
3
-
3
5
END460
Güvenilirlik Mühendisliği
3
-
3
5
END463
Yapay Sinir Ağları Ve
Mühendislik Uygulamaları
3
1
3
5
SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
SOS302
Yatırım Planlaması
ÖK
3
-
3
3
SOS306
İşletme Yönetimi
3
-
3
3
SOS308
Maliyet Muhasebesi
3
-
3
3
SOS314
Yönetim Bilgi Sistemleri
3
-
3
3
SOS316
Örgütlerde Davranış
3
-
3
3
SOS412
İş Hukuku
3
-
3
3
SOS413
Pazarlama Yönetimi
3
-
3
3
SOS418
Stratejik Planlama
3
-
3
3
SOS421
Toplam Kalite Yönetimi
3
-
3
3
SOS422
Teknoloji Yönetimi
3
-
3
3
SOS423
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
-
3
3
1) END300 Staj ı ve END400 Staj II dersleri, bölüm staj kılavuzuna göre yapılır.
2) END491 Bitirme Projesi I ve END492 Bitirme Projesi II dersleri, Mühendislik
Fakültesi Bitirme Projeleri işleyiş prosedürüne göre gerçekleştirilir.
3) Teknik seçimlik dersler, programdaki 300 veya 400 kodlu teknik seçimlik
derslerden veya bölüm başkanının onayı ile mühendislik fakültesinde açılan 400
kodlu en az 3 kredilik derslerden de seçilebilir.
4) Sosyal seçimlik dersler, programdaki 300 veya 400 kodlu sosyal seçimlik
derslerden veya bölüm başkanının onayı ile, başkent üniversitesi’nin diğer
fakültelerdeki bölümlerinde açılan en az 3 kredilik derslerden de seçilebilir.
(*) END208, END214, END304, END307, END310, END320 derslerinin en az
dördünden asgari (D) harf notu almış olmak.
57
Laboratuvarlar
Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek
amacıyla en son teknolojik araç-gereç ve yazılımlarla donatılmış çeşitli
laboratuvarlara sahip bulunmaktadır. Öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri
bilgileri uygulamalarla pekiştirerek, onları profesyonel hayata hazırlamada önemli
bir yere sahip olan laboratuvarların listesi ve kapasiteleri aşağıda verilmiştir.
Malzeme ve Metalografi Laboratuvarı-10 Kişi
Takım Tezgahları Laboratuvarı-15 Kişi
Similasyon ve Optimizasyon - Autocad Laboratuvarı-23 Kişi
Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı-25 Kişi
İş Etüdü ve İşbilim Laboratuvarı-20 Kişi
Üretim Sistemleri Laboratuvarı-20 Kişi
Kimya Laboratuvarı-19 Kişi
Fizik Laboratuvarı-24 Kişi
Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı-25 Kişi
Araştırma Laboratuvarı-15 Kişi
Takım Tezgahları Laboratuvarı
Takım Tezgahları Laboratuvarı tüm fakülte öğrencilerinin yarıyıl içi ve bitirme
projelerinin yapımı, meslek ağırlıklı öğrenci topluluklarının çalışması, öğretim
elamanlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyabilecekleri
mekanik parçaların işlenmesi amacıyla kullanılacak biçimde tasarlanmıştır.
Laboratuvar, torna, freze, profil tezgahı, planya, sütunlu matkap, motorlu
giyotin, caka kenet makinesi, elektrikli ark ve nokta kaynak makineleri, taşlama
ve daire şerit makinesi ile kılavuz, pafta takımı, değişik çok sayıda el aletleri ve
mengenelerden oluşan modern teçhizatlarla donatılmıştır. Endüstri mühendisliği
bölümü MÜH232 Üretim Yöntemleri, END 307 İş Etüdü, END 312 İşbilim ve MUH 232
Üretim Yöntemleri derslerinde bu laboratuvar imkanlarından faydalanmaktadır.
Benzetim ve Eniyileme Laboratuvarı
Sistemlerin benzetim ve modellenmesi amacıyla yazılımların kullanıldığı
laboratuvardır. 23 kişisel bilgisayar, renkli çizici, tarayıcı ve lazer yazıcı ile
donatılmış olan bu laboratuvarda, öğrenciler ARENA, SIMAN vb. yazılımlar ile END
320 Benzetim dersi kapsamında sistem modellemesi ve benzetimi çalışmalarını
yapmaktadırlar.
58
Auto CAD Laboratuvarı
Teknik Resim derslerindeki elle yapılan çizimlerin, yazılımlar yardımıyla yapılan
bilgisayarlı çizimleri ve diğer laboratuvar uygulamaları için kullanılmaktadır.
Kişisel bilgisayarlar, tarayıcı ve lazer yazıcı ile donatılmış olan bu laboratuvarda,
öğrenciler MÜH 122 Teknik Resim dersi kapsamında AutoCAD kullanarak çizim
yapmaktadırlar.
İş Etüdü ve İşbilim Laboratuvarı
Endüstri mühendisliğinin klasik yöntem ve tekniklerinin anlatıldığı derslerdeki
deneyler için gerekli olan ve END 307 İş Etüdü ve END 312 İşbilim derslerinde
kullanılan bir laboratuvardır. Laboratuvarda küçük ve büyük antropometre setleri,
ergonomi bisikleti, gürültü ölçer, hava akım hızı ölçer, aydınlatma ölçer, nem
ölçer, analog ve sayısal kronometreler, radyasyon ölçer, manyetik alan ölçer gibi
cihazların yanında Audiometre ve bir CAD yazılımı da bulunmaktadır.
Esnek Üretim Sistemleri Laboratuvarı
Üretim sistemleri ile üretimde otomasyon teknolojilerinin deneysel gösterimine
dönük laboratuvardır. Bilgisayar destekli tasarım/üretimle ilgili, CIROS
Automation Suite, CAD/CAM ve benzeri bilgisayar/benzetim yazılımlarının da
bulunduğu laboratuvarda üretim sistemlerinin benzetimi yapılır. Üretim sistemleri
Laboratuvarında CNC freze, robot kolu ve bunlara entegre bilgisayarlar ve
malzeme taşıma sistemi bulunur. Laboratuvar END 445 Esnek Üretim Sistemleri
dersi kapsamında uygulama amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı
Laboratuvar ağında 27 istemci (Kişisel Bilgisayar) yer almaktadır. İstemcilerde
uygulama geliştirme yazılımları (Rational Rose, MS Visual Studio, Eclipse, vb.) yer
almaktadır. İstemciler, Sunucu Laboratuvarındaki çift işlemcili, yüksek kapasiteli
bellek ve depolama birimli LINUX, AIX ya da WINDOWS işletim sistemi taşıyan
sunuculara bağlıdır. Sunucularda Oracle, DB2 ve MS SQL gibi veritabanı yazılımları
ve sayısal uygulama ve modelleme amaçlı (MATLAB, CPLEX gibi) yazılımlar yer
almaktadır. Ayrıca, istemciler Başkent Kampus omurgası üzerinden güçlü
sunucularla Ulusal Akademik Ağa (ULAKNET) ve Uluslararası ağlara (INTERNET)
bağlıdır .
59
Genel Kimya Laboratuvarı
Servis laboratuvarı olarak hizmet veren kimya laboratuvarı, aside ve yanmaya
karşı dayanıklı deney masalarıyla ve zararlı gazları içerebilecek deneyler için
havalandırmalı çeker ocak bölümleri ile öğrencilerin kimya deneylerini güvenli bir
ortamda yapmalarını sağlar. Bu deneyler genel kimya dersinde öğretilen temel
bilgilerin uygulaması şeklinde düzenlenmiş olup, öğrencilerin kimyasallar, deney
malzemeleri ve cihazları ile bireysel deneyim kazanmalarını hedefler.
Fizik Laboratuvarı
Bu laboratuvar ögrencilerin tüm mekanik deneyleri yapabileceği hava masaları
ve diğer mekanik aksesuarlar ile donatılmıştır. Hava masası, basınçlı hava ile
masa üzerinde mükemmele yakın sürtünmesiz ortam oluşturmaktadır. Bu
düzeneğin diğer genel fizik deney düzeneklerine göre avantajı iki boyutlu deney
yapılabilmesidir. Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce üniversitede hazırlanan
laboratuvar el kitaplarının da yardımı ile yapacakları deneyleri; doğrusal ve ivmeli
hareket, dönme ve öteleme hareketi, esnek ve esnek olmayan çarpışma gibi; ilk
olarak bilgisayar laboratuvarında bilgisayar ortamında gerçekleştirdikten sonra
fizik laboratuvarında pratik olarak yapmaktadırlar. Bu sistemle öğrencilerimiz,
fizik deneylerini yaparken hem bilgisayar kullanımını hemde bilimsel veri analiz
yöntemlerini öğrenerek bilgilerini ve el becerilerini geliştirmektedirler.
60
61
62
Makine
Mühendisliği
Bölümü
Bölüme sayısal MF4 puanla öğrenci
alınmaktadır.
63
Bölümün Tanıtımı
Makine Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan birçok ürünün
tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma amacını güden
temel mühendislik dallarından biridir. Bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir
alanında hizmet vermektedir. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet HABERAL’ın
Başkent Üniversitesine koyduğu “Bilim bizde toplanır ve oradan yayılır” ilkesine
yürekten inanan Bölümümüz, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz ile
birlikte, ülkemizin bilgi toplumuna ulaşabilmesi için, mevcut bilgiyi kendi bilgi ve
becerileriyle zenginleştirerek toplum ile paylaşmaya ve kullanıma sunmaya özen
göstermektedir.
Misyonumuz; malzeme, tasarım, üretim, mekanik, ısı ve akışkan temel alanlarında
sanayi işletmelerine artı değer katabilen, üst düzey projeler yönetebilen, akılcı
düşünebilen, mühendislik problemlerini analiz ederek sentezleme, modelleme
ve çözümleme becerilerini kazanmış mühendisler yetiştirmektir. Bölümümüz,
mezunlarına özgün araştırma yapabilme, evrensel boyutta bilgi üretme, teknolojiyi
sanayiye aktarabilme yeteneklerini kazandırmayı hedeflemiş ve temel ilke olarak
benimsemiştir.
Vizyonumuz; ikinci sınıftan başlayarak Makine Mühendisliğinin temel konularını
içeren malzeme, termodinamik, ısı transferi, makine elemanları, akışkanlar
mekaniği, makine teorisi, kontrol, sayısal analiz gibi dersler vermek suretiyle ve
son sınıfta uzmanlaşmayı amaçlayan teknik seçimlik dersler ile takviye ederek
sanayinin talep ettiği iş gücü profiline uygun tasarlayan, tasarladığını üreten ve
test eden mühendis yetiştirmektir. Özellikle Ankara ve yakın bölgesinde yerleşik
sanayi firmaları ile imalat, savunma ve enerji sektörlerinde çalışma olanağı
bulacak nitelikte bilgilerle donanmış genç mühendisler yetiştirmeyi hedeflemiş
bulunuyoruz. Hâlihazırda, bu felsefe ile mezun edilen öğrencilerin bu sektörlerde
istihdam edilmesi ve başarılı çalışmalara imza atması hedefin doğruluğunu ispat
etmektedir.
Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik alanlarda gerekli donanıma sahip olabilmeleri
için; son iki yarıyılda aldıkları teknik seçimlik dersler Malzeme-MekanikKonstrüksiyon ve Isı-Akışkan olmak üzere iki ana bilim dalı altında toplanmaktadır.
Günün gereksinimlerini de göz önüne alarak açılan teknik seçimlik derslerin
bazıları; Makine Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Sonlu
64
Elemanlar
Analizi,
Alternatif
Enerjiler, Talaşlı İmalat Teorisi
ve Takım Tezgâhları, Kompozit
Malzemeler, İçten Yanmalı Motorlar,
Otomotiv Mühendisliği, Mekanik
Sistem Tasarımı, Isıtma- Soğutmaİklimlendirme Sistemleri Tasarımı,
Bilgisayar
Destekli Tasarım ve
Üretim, Türbo Makineler, Sayısal
Akışkanlar Dinamiği, Mekatronik gibi
derslerdir.
Akademik Kadro
Prof. Dr. Tahir YAVUZ
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Cevdet TEZCAN
Prof. Dr. Birol KILKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Bedi Cenk BALÇIK
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇOLAK
Yrd. Doç. Dr. Özgür EROL
Yrd. Doç. Dr. Müjdat KAYA
Yrd. Doç. Dr. Andaç Töre ŞAMİLOĞLU
Uzman Ali CAN
Arş. Gör. Emre KOÇ
Arş. Gör. Onur GÜNEL
Arş. Gör. Yelda ÖZDİL
Arş. Gör. Canberk İLERİ
Arş. Gör. Kadir Nuri TEKİN
Arş. Gör. Mine KAYA
Arş. Gör. Osman ÖZTÜRK
Öğretim
elemanlarımız
Sanayi
Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kamu
kurum
ve
kuruluşları
başta
olmak üzere çeşitli kuruluşlarda
araştırma projeleri yürütmekte,
üniversite-sanayi işbirliğine önem
vermektedirler. Son sınıf öğrencilerimiz, bitirme projelerini ilgi duydukları
alanlarda yapmaktadırlar. Avrupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile Başkent
Üniversitesinin yaptığı öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören ERASMUS
programından Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri de yararlanarak farklı
bilgi ve deneyim kazanmaktadırlar. Bölümümüz ayrıca 2012-2013 akademik
yılında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği) akreditasyonu denetlemesini başarı ile tamamlamış olup, akreditasyon
belgesi alınmıştır.
Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler için ayrıca Başkent Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde yürütülen Makine Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği
Yüksek Lisans ve Makine Mühendisliği Doktora programlarımız da mevcuttur.
Programın eğitim amaçları bir dizi çalışmalar sonucunda belirlenmektedir ve 3
yılda bir güncellenmektedir.
Makine Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları;
• Mesleki ve ahlaki sorumlulukla, teknolojik gelişmeleri çözümleyerek yeni ve
katma değeri yüksek bilgi ve sistemler üretebilen,
65
• Sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş, en az %20 si, lisansüstü
çalışma yapabilen ve/veya beş yıl içerisinde yönetici konumuna yükselebilen,
• Araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje yönetim uygulamalarında, inisiyatif
kullanabilen bilgi ve becerisi yüksek, etkin görev alabilen ve disiplinler arası
takımlarda çalışabilen,
• Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda
liderlik rolü üstelenebilen.
Bölümün avantajları
• Makine Mühendisliği Programı Eğitim Amaçlarının teknolojik gelişmeye uygun
olacak şekilde periyodik olarak güncellenmesi
• Küçük gruplarla eğitim (En fazla 40’ar kişilik),
• Her yarıyıl en az bir meslek dersi İngilizce,
• Proje yönetim esaslarına göre uygulamalı bitirme projesi (Endüstriye yönelik),
• Teknik ve Sosyal Seçimlik derslerde çeşitlilik,
• Her öğrenciye akademik danışman öğretim elemanı,
• Gerektiğinde Data- Show, Laptop, Tepegöz vb. ile teknoloji destekli eğitim,
• 2, 4. ve 6. yarıyıl sonlarında atölye, üretim ve yönetim stajları,
• Erasmus uygulamaları,
• Teknik ve kültürel geziler,
• Laboratuvar ortamında uygulamalı eğitim-öğretim.
• Mekatronik ve Robot Toplulukları gibi bilimsel topluluklara katılarak iş birliği,
koordineli çalışma becerileri kazanma ve Tiyatro, Müzik, Fotoğrafçılık Toplulukları
gibi topluluklara katılarak sosyal yönlerini geliştirebilme.
Bölümün mezunlarının iş bulabildikleri alanlar
Makine Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan ürünlerin
tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını
içermekte, bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet vermektedir.
Makine Mühendisleri başta mühendislik tasarımı ve üretim, enerji sistemleri,
ısı ve akışkan mekaniği, statik, otomotiv, havacılık ve savunma sektörü, dinamik
mekanizma tasarımı ve üretimi olmak üzere sanayi işletmelerinde ve araştırma/
geliştirme birimlerinde görev almaktadır. Gelişen teknoloji ile kimyasal, çevre ve
biyolojik tasarımlar konularında da Makine Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
66
Mezunların çalıştıkları kurumlar
Mezunlarımızın çalıştıkları kurumların bazıları aşağıda belirtilmiştir.
• Savunma Sanayi: TAI Roketsan, FNSS, TÜBİTAK/SAGE, Nurol Teknoloji, , MKE,
ASELSAN, v.b
• Enerji Sektörü: Hidroelektrik Santraller, Termik santraller, Rüzgâr ve Güneş
Enerji Santralleri, Botaş, vb.
• Otomotiv ve İş Makineleri Sektörü: Ford, Renault, Tofaş, Mercedes, MAN,
Hidromek, Türk Traktör, Erkunt Traktör, Pİ Makine, Otokar v.b
• Soğutma, Havalandırma ve Isıtma Sanayi: Arçelik, Vestel, Bosch, Beko, Alarko
• Makine donanımları üreten tüm işletmeler, kimyasal, çevre ve biyolojik
tasarımlar konularında çalışan firmalar.
Başkent Üniversitesi’nde bu bölümün ayrıcalıklı yanları
Çift Anadal ve Yandal
Programımız öğrencilerine Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı da sağlamaktadır.
Makine Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültemiz Bölümlerinden Endüstri
Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleriyle çift anadal,
Biyomedikal ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile yandal programları
yürütmektedir. Çift Anadal uygulamasında en az 36 kredi, yandal uygulamasında
minimum 18 kredilik ders alınır. Uygulamalar “Başkent Üniversitesi Çift Anadal ve
Yandal Lisans programı yönergesine göre yürütülür.
Öğrenci Değişimi- (Erasmus)
Başkent Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri (1. Sınıf Öğrencileri Hariç),
Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim sürelerinin 1 dönem
ya da 1 yılını program kapsamında bulunan Avrupa’daki üniversitelerden birinde
sürdürebilirler.
Fakülte tarafından yürütülen Bölüm Projeleri:
• Elektrik üretiminde serbest akışlı türbin tasarımı- Prof.Dr. T. Yavuz, TÜBİTAK
• Otobüslerde pnömatik sistemlerin analizi- Prof.Dr. T. Yavuz, SANTEZ
• Kompozitlerin darbe yükü altında davranışlarının analizi-Prof. Dr. F. Elaldı, BAP
• Rüzgâr türbini kanat tasarımı- Prof. Dr. F.Elaldı, BAP
• Küçük ölçekli rüzgâr türbini kurulması-Prof. Dr. T.Yavuz, BAP
• ALGAE tabanlı biyo- fotovoltaik hücre veriminin arttırılması-Prof.Dr.B.Kılkış, BAP
• AB 6. Çerçeve Programı Poly-Generation Project- Prof. Dr. B.Kılkış, TÜBİTAK
ve AB
67
Öğretim elemanlarının mesleki gelişimini sürdürmesi amacıyla yurtdışı
konferanslara katılımı teşvik edilmekte ve “Başkent Üniversitesi Öğretim
Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım ve Kurum Dışı Eğitim İlkeleri” yönergesi
kapsamında masrafları Rektörlük tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğretim
üyelerinin endüstri ile olan ilişkilerini geliştirmeleri ve mühendislik eğitiminin
önemli bir bileşeni olan pratik uygulamalardan haberdar olmaları ve endüstriye
hizmet verebilmeleri için ve yürürlükteki Başkent Üniversitesi Eğitim Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM) kuralları içinde danışmanlık ve proje çalışmasında
bulunmalarına izin verilmektedir. Bu çalışmaların bölüm başkanlığı, dekanlığın
ve rektörlüğün izni ile olması gerekmektedir. Fakültenin bir başka stratejisi
de Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesinde, alt yapı projelerine öncelik
verilmesidir. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerle, hem
öğretim üyelerinin endüstri ile yakınlaşması sağlanmakta, hem de üniversitenin
özgörevinde belirtilen endüstriye hizmet verme amacına yaklaşılacak bir strateji
izlenebilmektedir. Benzer şekilde bölümümüze ait laboratuarlardaki olanaklardan
yararlanarak diğer üniversitelere ve sanayi kuruluşlarına BEDAM üzerinden bedel
karşılığı hizmet desteği verilmektedir.
Üniversitemiz öğretim üye ve yardımcılarından yurt içi ve yurt dışı bilimsel
toplantılara bildirili olarak katılacakların katılım ücretleri ve seyahat masraflarının
tamamı ya da bir kısmı “Öğretim Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım
Yönergesi” uyarınca desteklenmektedir.
Öğrencilerin ve Bölüm Elamanlarının aldığı son yıllardaki ulusal/uluslararası
ödüllü Projeler
PROJE 1
Proje Sahibi (Bitirme Projesi Danışmanı): Prof. Dr. Faruk Elaldı, Başkent
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Proje Adı: Sıvı Basıncı İle Sac Şekillendirme (Hydroforming) Sisteminin Tasarımı,
İmalatı ve Denenmesi
Projenin Amacı: Son yıllarda Otomotiv Endüstrisinde hızlı ve sık tasarım
değişikliğine imal edilebilirlik açısından imkân verecek metal şekillendirme amaçlı
bir yöntemin Türkiye’de uygulanmasına katkıda bulunmak.
Projenin Katıldığı Etkinlik: 6. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi, 1-14
Ekim 2011, İzmir
Aldığı Ödül: Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları Dalında Birincilik
68
PROJE 2
Proje Adı: Çatı tipi melez (elektrik, ışık,ısı) güneş borusunun prototip tasarım,
imalat ve sınanması. Gün ışığının iç mekanlara taşınması için kullanılan güneş
boru sistemlerinin elektrik ve ısı üretecek tarzda yeniden tasarlanıp prototip
imalatının yapılması.
Proje Danışmanı: Prof.Dr. Birol Kılkış
Proje yapan Öğrenciler: Canberk İleri – Alper Güner
Projenin katıldığı etkinlik: ISK-SODEX Fuarı Proje yarışması 2.lik ödülü
PROJE 3
Proje Adı: Güneş Enerjisinde PV ve TEG Buluşması: Photo-heat Voltaic and
Thermal (PHVT)
Proje Sahibi: Prof. Dr. Birol Kılkış, Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü
Projenin Amacı: Güneşten Birim Işıma Alanından Daha “Verimli” Elektrik Eldesi
için Yeni bir Çözüm
Projenin Aldığı Ödül: Öğrenci Projeleri Teşvik Yarışması, 3ncü lük ödülü
Stajlar
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 3 ayrı staj
yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;
MAK200 stajı, 2 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, en fazla 10 iş günü süreli
Bölüm atölye ve laboratuarlarında takım tezgâhlarını ve el aletlerini öğrenmeye
yönelik bir stajdır.
MAK300 Stajı, 4 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, 20 iş günü süreli sanayide
yapılan, üretim teknolojilerini ve üretime yardımcı birimleri inceleyen bir stajdır.
MAK400 Stajı, 6 yarıyıl ders alındıktan sonra yapılan, 20 iş günü süreli
sanayide yapılan, üretim ve projelendirme yerlerinde ürünlerin tasarımını,
projelendirilmesini, işletmenin organizasyonunu ve yönetiminin incelendiği bir
stajdır.
Bitirme Projeleri
MAK 491 Bitirme Projesi I ve MAK 492 Bitirme Projesi II
Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası Endüstri ve ARGE birimlerine kolayca
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak üzere iki dönem halinde ve ekip çalışmasını
69
gerektiren proje konuları seçilerek sanayi odaklı yaptıkları bu projeler kendilerine,
tasarım, üretim, test veya işletmeye alma süreçlerini kapsayan proje yönetim
esasları becerileri kazandırmaktadır.
Uygulamalı yapılan bazı ders ve yapılan deneyler
1. MAK 205 Malzeme Bilimi dersi kapsamında
• Sertlik Ölçümü
• Tanecik Boyutu Hesabı
2. MAK 307 Akışkanlar Mekaniği I dersi kapsamında
• Sıvıların Özkütlelerinin Ölçülmesi
• Durgun Ağırlık Kullanarak Manometre Kalibrasyonunun Yapılması
• Bernoulli ve Süreklilik Denklemleri
• Laminer, Geçiş Rejimi ve Türbülanslı Akışın Gözlemlenmesi
• Cisimler Etrafında Akım Alanı ve Akım Çizgileri
3. MAK 308 Akışkanlar Mekaniği II dersi kapsamında
• Boru ve Özel Boru Elemanlarında Oluşan Basınç Kayıpları
• Değişken Hızlı Santrifüj Pompa Karakteristiğinin Belirlenmesi
4. MAK 311 Isı Transferi dersi Kapsamında
• İletimsel Isı Geçişi ve Isıl Temas Direncinin Isı Geçişinin Etkisi
• Zamana Bağlı Isı İletimi - Kürenin Soğutulması
• Silindir Etrafında Doğal ve Zorlanmış Taşınımsal Isı Transferi
5. MAK 402 Makine Mühendisliği Laboratuvarı dersi kapsamında
• Orifis Metre Kalibrasyonunun Yapılması
• Gerinim Ölçer Kullanarak Gerilim Analizi Yapılması
• Sertlik Ölçme ve Darbe Testi Kullanarak Malzeme Tokluk Değerinin Belirlenmesi
• Elektrik Motor Torkunun Belirlenmesi
• İçinde Sabit Sıcaklıkta Silindirik Isıtıcı Bulunan Dikdörtgen Prizmatik Sac Kutu
Yüzeylerinden Zorlanmış Taşınım İle Isı Transferinin İncelenmesi
• Psikrometri İşlemlerinde Kütle ve Enerji Dengesi
• Yorulma
70
• Üç Noktalı Eğilme
• Farklı Yüzey Özeliklerine Sahip Plakaların Isıl Işınım Yayma Oranlarının
Hesaplanması
• Metal Malzemelerin Tane Boyutlarının Mikroskobik Olarak İncelenmesi
• Termoelektrik Modüller Üzerinde Isı Geçişinin İncelenmesi ve Termoelektriksel
Etkinin Değerlendirilmesi
6. MAK 425 Mekanik Metalürji dersi kapsamında
• Darbe
• Tanecik Boyutu Hesabı
• Döküm
7. MAK 495 Mekatroniğe Giriş
• Bilgisayar kontrollü temel robotik prensipler.
• Sinyal tipleri, algılayıcılar, ara birimler ve hareket verici sistemler.
• Kontrol amaçlı elektronik devreler.
• Mekanizmaların bilgisayarlı kontrolü.
• Gerçek zamanlı algılama ve tepki verme.
• Mekatronik tasarımda çeşitli uygulamalar.
8. MAK 496 Mekatronik Sistem Tasarımı
• Mekatronik cihaz ve sistemlerin tasarımı
• Matematiksel modelleme ve bilgisayar simülasyonu,
• Elektronik ve donanım bileşenleri, ileri uygulamalar.
71
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
BİL101
BİL105
ENG199
FİZ103
FİZ105
MAK105
MAT151
TÜRK101
Bilgisayar Yazılımı I
Programlama Laboratuvarı I
Advanced Englısh I
Mekanik Laboratuvarı
Genel Fizik I
Teknik Resim
Matematiksel Analiz I
Türk Dili I
ÖK
T
U
K
ECTS
3
4
3
2
4
2
1
2
2
1
2
1
-
3
1
4
1
3
3
4
2
5
2
4
2
5
4
6
2
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: BİL101)
3
3
3
4
2
1
2
2
1
1
2
1
-
3
1
1
3
3
1
4
2
5
2
2
5
4
2
6
2
T
U
K
ECTS
2
4
3
3
2
3
3
1
1
1
1
-
2
4
3
3
3
3
3
2
4
1
5
5
5
4
4
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
BİL102
BİL106
FİZ104
FİZ110
KİM110
KİM116
MAT152
TÜRK102
Bilgisayar Yazılımı II
Programlama Laboratuvarı Iı
Elektrik Laboratuvarı
Genel Fizik II
Genel Kimya
Genel Kimya Laboratuvarı
Matematiksel Analiz II
Türk Dili Iı
(ÖK: BİL101)
(ÖK: MAT151)
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ATA201
ENG200
MAK200
MAK207
MAK211
MAK215
MAT209
SOS203
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
(ÖK: ENG199)
Advanced Englısh II
Atölye Stajı
Termodinamik
Statik
Malzeme Bilimi
ÖK
Makine Mühendisleri İçin Matematik (ÖK: MAT152)
Ekonomi
DÖNEM IV (Bahar)
72
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
ATA202
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
ÖK
2
-
2
2
MAK206
Dinamik
3
1
3
5
MAK210
Üretim Teknolojileri
2
1
2
4
MAK214
Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş (ÖK: MAK105)
3
-
3
5
MAK218
Sayısal Analiz
(ÖK: MAT209)
3
1
3
4
MAK222
Mukavemet
(ÖK: MAK211)
3
1
3
5
MAT222
Difransiyel Denklemler
(ÖK: MAT152)
3
1
3
5
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
MAK300
MAK307
MAK313
MAK315
MAK321
MAK323
MAK326
Staj I
Akışkanlar Mekaniği
Mekatroniğin Temelleri
Makine Elemanları I
Isı Transferi
Üretim Mühendisliği
Makine Teorisi
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: MAK222)
(ÖK: MAK206)
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
5
4
5
5
4
5
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: MAK307)
(ÖK: MAK315)
3
3
3
3
3
3
1
2
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
4
1
5
5
5
5
5
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: *)
3
3
3
3
3
-
1
1
4
3
3
3
3
3
2
4
5
5
5
2
4
5
ÖK
T
U
K
ECTS
3
3
3
3
2
3
2
4
-
3
3
3
3
3
2
3
5
5
5
3
4
5
3
(ÖK: MAK207)
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ENG330
GSBHSH
MAKXXX
MAK308
MAK331
MAK332
MAK336
Developing English Language Skills
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım
Mesleki Seçimlik
Akışkanlar Mekaniği II
Mühendislik İstatistiği
Sistem Dinamiği Ve Kontrolü
Makine Elemanları II
(ÖK: MAK206)
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
ENG430
MAKXXX
MAKXXX
MAKXXX
MAK400
MAK468
MAK491
Presentation Skills
Teknik Seçimlik I
Teknik Seçimlik II
Teknik Seçimlik III
Staj II
Isı Sistem Tasarımı
Bitirme Projesi I
(ÖK: MAK300)
(ÖK: MAK201)
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
MAKXXX
MAKXXX
MAKXXX
MAKXXX
MAK402
MAK492
MAK491
Teknik Seçimlik IV
Teknik Seçimlik V
Teknik Seçimlik VI
Sosyal Seçimlik
Makine Mühendisliği Laboratuvarı
Bitirme Projesi II
İş Hukuku ve Etik
(ÖK: MAK491)
73
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
MAK403
MAK404
MAK413
Mühendislik Metrolojisi
Üretim Sistemleri
Sonlu Elemanlar Analizine Giriş
3
3
3
-
3
3
3
5
5
5
MAK414
Makine Mühendisliğinde
Matematiksel Modelleme Ve
Simülasyon
3
-
3
5
MAK415
MAK416
MAK420
MAK422
MAK425
MAK427
MAK431
Enerji Mühendisliği
Alternatif Enerjiler
Metal Olmayan Malzemeler
Metal Şekillendirme
Mekanik Metalurji
Turbo Makinalar
Otomotiv Mühendisliği
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
MAK432
Kinematik Sentez Ve Mekanizma
Tasarımı
3
-
3
5
(ÖK: MAK321)
3
3
3
-
3
3
3
5
5
5
(ÖK: MAK321)
3
-
3
5
3
-
3
5
3
-
3
5
3
-
3
5
3
3
1
-
3
3
5
5
3
-
3
5
(ÖK: MAK418)
3
3
3
3
3
1
-
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
(ÖK: MAK321)
3
1
3
5
(ÖK: MAK307)
3
3
-
3
3
5
5
3
-
3
5
3
3
3
-
3
3
3
5
5
5
MAK433
MAK434
MAK436
MAK441
MAK450
MAK452
MAK453
MAK456
MAK462
MAK467
MAK475
MAK476
MAK477
MAK481
MAK482
MAK484
MAK485
MAK488
MAK490
MAK497
MAK498
MAK499
74
Mekanik Sistem Tasarımı
Hidrolik Ve Pnömatik Sistemler
Isı Değiştiricisi Tasarımı
Isıtma Soğutma İklimlendirme
Sistem Tasarımı
Uygulamalı Katı Cisimler
Mekaniği
İleri Mukavemet
Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Üretim
Akustik Ve Gürültü Kontrolü
Kalite Kontrol
Talaşlı İmalat Teorisi Ve Takım
Tezgâhları
Sayısal Akışkanlar Dinamiği
Biyomekaniğe Giriş
Deneysel Gerilme Analizi
Mekatronik I
Mekatronik II
Işınım Ve Güneş Enerjisi
Uygulamaları
Aerodinamik
Gaz Dinamiği
Makine Mühendisliğinde Özel
Konular
Otomatik Kontrol Sistemleri
Proje Yönetimi
Fabrika Organizasyonu
ÖK
(ÖK: MAK214)
(ÖK: MAK307)
(ÖK: MAK313)
SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ECTS
SOS302
Yatırım Planlaması
ÖK
3
-
3
3
SOS404
İşletme
3
-
3
3
SOS413
Pazarlama Yönetimi
3
-
3
3
SOS421
Toplam Kalite Yönetimi
3
-
3
3
ÖK
T
U
K
ECTS
(ÖK: MAK207)
MESLEKİ SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
MAK340
Uygulamalı Termodinamik
3
-
3
5
MAK342
Mekanik Titreşimler
3
-
3
5
MAK344
Kompozit Malzemeler
3
-
3
5
MAK346
İçten Yanmalı Motorlar
3
-
3
5
75
Laboratuvarlar
Makine Mühendisliği Bölümüne ait 8 laboratuvar ve destek alınan 17 labarotuvar
bulunmaktadır. Dersliklerimiz bilgisayar ile sunum yapılmasına uygun
görsel yansıtıcılarla donatılmıştır, Seminerler, sempozyumlar, yüksek lisans
öğrencilerimizin tez savunmaları ve lisans öğrencilerimizin sunumları gibi
aktiviteler için seminer salonu kullanılmaktadır.
Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı olarak Takım tezgahları Laboratuvarı,
Isı Transferi Laboratuvarı, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı, Malzeme ve
Metalografi Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Proje Laboratuvarı, Biyomekanik
ve Mukavemet Laboratuvarı, Takım Tezgâhları Laboratuarı, AutoCAD Laboratuarı,
Mekatronik Laboratuarı, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı bulunmaktadır.
Mevcut laboratuvarlar ders saatleri dışında da öğrencilerin kullanımına açıktır.
Ayrıca öğrencilerimiz bitirme projesi ve ders projeleri kapsamında fakülte
binasında bulunan 17 adet laboratuardan da faydalanabilmektedir. Bunların
dışında fakültemiz bünyesindeki bütün bölümlerde açılan Fizik Laboratuvarı ve
Kimya Laboratuvarı dersleri fizik ve kimya laboratuarlarında yürütülmektedir.
Laboratuarlara ait tanıtım bilgileri ayrıntılı bir şekilde aşağıda verilmiş olup bölüm
web sayfasında da (http://muh.baskent.edu.tr/index.php?cid=26) yer almaktadır.
Takım Tezgahları Laboratuvarı
Takım Tezgahları Laboratuvarı Makine mühendisliği yaz stajlarındaki kullanımının
yanı sıra, tüm fakülte öğrencilerinin yarıyıl içi ve bitirme projelerinin yapımı, meslek
ağırlıklı öğrenci topluluklarının çalışması, öğretim elamanlarının araştırma ve
geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyabilecekleri mekanik parçaların işlenmesi
amacıyla kullanılacak biçimde tasarlanmıştır. Laboratuvar, torna, freze, profil
tezgahı, planya, sütunlu matkap, motorlu giyotin, caka kenet makinesi, elektrikli
ark ve nokta kaynak makineleri, taşlama ve daire şerit makinesi ile kılavuz,
pafta takımı, değişik çok sayıda el aletleri ve mengenelerden oluşan modern
teçhizatlarla donatılmıştır.
Isı Transferi Araştırma Laboratuvarı
Isı Transferi Laboratuvarı Makine Mühendisliği Bölümünün temel
laboratuvarlarından bir tanesidir. Laboratuvar lisans öğrencilerinin Isı Transferi
ve Isıl Sistem Tasarımı derslerindeki deneysel analizleri ile bitirme projelerinde
ihtiyaç duyabilecekleri araştırmaları yapabilmesine olanak sağlamak ve teknik
76
amaçlı kurulmuş öğrenci topluluklarının araştırma ve çalışmalarına destek
sağlamak amacıyla modern cihazlarla donatılmıştır. Isı transferi laboratuvarında,
bilgisayar kontrollü veri toplama ve değerlendirme ünitesine bağlanabilen farklı
modüllerle; lineer ısı iletimi, sıvı ve gazların iletkenlikleri, konveksiyon ve radyasyon
ısı transferi hesaplamaları yapılabilmektedir. Laboratuvarda, ithal deney setlerinin
yanı sıra, kurulmuş olan rüzgâr tüneli içinde, ısıtılmış farklı malzemelerdeki
küreler üzerindeki zorlanmış ısıl taşınımda zamana bağlı yığık ve yaygın sistem
analizlerinin yapılabilmesine ve yeni deney düzeneklerinin kurulabilmesine olanak
sağlayan modern donanım ve ölçü aletleri de bulunmaktadır
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Bölümünün temel
laboratuvarlarından bir tanesidir. Laboratuvar lisans öğrencilerinin, Akışkanlar
Mekaniği I ve II derslerindeki deneysel analizleri ile bitirme projelerinde ihtiyaç
duyabilecekleri araştırmaları yapabilmesine olanak sağlamak ve teknik amaçlı
kurulmuş öğrenci topluluklarının araştırma ve çalışmalarına destek sağlamak
amacıyla modern deney düzenekleri ve ölçü aletleri ile donatılmıştır. Akışkanlar
Mekaniği Laboratuvarında merkezkaç(santrifüj) pompalı hidrolik besleme
ünitesine bağlanabilen; Basınç Kayıpları Belirleme Düzeneği, Ağırlık Kalibrasyon
Modülü, Bernoulli Teoremi Gösterim Modülü, Osborn-Reynolds Gösterim Modülü,
Akım Çizgileri Gösterim Modülü ve Değişken Hızlı Santrifüj Pompa Düzeneği gibi
ithal modüler düzenekler ile birçok deney yapılabilmektedir. Bu düzeneklerin yanı
sıra, laboratuar içinde kurulan rüzgâr tüneli ile farklı hava hızları ve basınçlarda
çeşitli akış deneyleri de yapılabilmektedir.
Malzeme ve Metalografi Laboratuvarı
Malzeme ve Metalografi Laboratuvarı öğrencilerimize malzeme ve üretim
derslerinde öğrendikleri temel üretim tekniklerinden biri olan döküm ve
metalografik analiz imkanları sunan ve ayrıca üretilen veya hazır bir malzemenin
mekanik özelliklerini tespit ederek onların mikro yapılar ile nasıl bir ilişki içinde
değiştiğini göstermek amacıyla kurulmuştur. Malzemenin ergitilerek döküm
tekniği ile şekillendirilmesi, kumlanması, talaşlı imalatı, mekanik özelliklerin
tespiti için test numunesinin hazırlanması, metalografik analiz için numune
hazırlanması gibi bir iş akış döngüsü içinde yapılacak faaliyetleri kapsayacak
donanımları içermektedir. Bu donanımlar: Numune bakalite alma cihazı, numune
zımparalama-parlatma cihazı, dijital kameralı ışık mikroskobu, çentik darbe
77
cihazı, kumlama ünitesi, ergitme fırını, hidrolik pres, foto-elastisite cihazı, döküm
kalıpları, çeşitli alet ve avadanlıklardır. Söz konusu cihazlar bitirme projelerinde ve
araştırma projelerinde de kullanılmaktadır.
Makine Mühendisliği Proje Laboratuvarı
Pratik çalışma yapan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine özellikle proje
çalışmalarında teknik eleman ve teknik donanımla birlikte destek verilmekte olan
bir laboratuardır.
Biyomekanik ve Mukavemet Laboratuvarı
Biyomekanik ve Mukavemet Laboratuarının kurulma amacı, mühendislik ve
tıp alanında kullanılan polimer, seramik, metal, kompozit, biyo-malzeme ve
medikal malzemelerin dayanım özelliklerini tespit etmek ve bu malzemelerin
kullanıldığı uygulamalarda malzeme dayanım performansını değerlendirmektir.
Çekme, basma, eğilme, burulma ve bileşik (eksenel-burulma) yükleme yapabilme
kapasitesi ile biyomedikal malzemelerin, gelişmiş malzemelerin ve üretilmiş
parçaların hem statik, hem de yorulma özellikleri tespit edilebilmektedir.
AutoCAD Laboratuarı
Teknik Resim derslerindeki elle yapılan çizimler Teknik Resim salonunda CAD
programı ile yapılan çizimlerin uygulamaları bu laboratuarda yapılmaktadır.
23 kişisel bilgisayar, renkli çizici, tarayıcı ve lazer yazıcı ile donatılmış olan bu
laboratuarda, öğrenciler CAD programı kullanarak çizim yapmaktadırlar.
Yazılım Mühendisliği Laboratuarı
Laboratuvar ağında 23 istemci (Kişisel Bilgisayar) yer almaktadır. İstemcilerde
uygulama geliştirme yazılımları (Rational Rose, MS Visual Studio, Eclipse, vb.) yer
almaktadır. İstemciler, Sunucu Laboratuvarındaki çift işlemcili, yüksek kapasiteli
bellek ve depolama birimli LINUX, AIX ya da WINDOWS işletim sistemi taşıyan
sunuculara bağlıdır. Sunucularda Oracle, DB2 ve MS SQL gibi veritabanı yazılımları
ve sayısal uygulama ve modelleme amaçlı (MATLAB, CPLEX gibi) yazılımlar yer
almaktadır. Ayrıca, istemciler Başkent Kampus omurgası üzerinden güçlü
sunucularla Ulusal Akademik Ağa (ULAKNET) ve Uluslararası ağlara (INTERNET)
bağlıdır.
78
Mekatronik Laboratuarı
Mekatronik laboratuvarı öğrencilerin mekatronik derslerinde proje çalışmalarını
yürütmeleri için kurulan bir laboratuvardır. Öğrenciler projelerindeki mekanik
kısımları diğer laboratuvarlarımızdaki imkanları kullanarak üretirken bu
laboratuvarda denetleyici devrelerini tasarlama, programlama ve üretebilmeleri
için gerekli imkanlar sunulmuştur. Bu laboratuvar çeşitli öğrenci (mekatronik ve
robotik toplulukları) ve bitirme projesi öğrencileri tarafından kullanılmaktadır
Genel Kimya Laboratuarı
Servis laboratuvarı olarak hizmet veren kimya laboratuvarı, aside ve yanmaya
karşı dayanıklı deney masalarıyla ve zararlı gazları içerebilecek deneyler için
havalandırmalı çeker ocak bölümleri ile öğrencilerin kimya deneylerini güvenli bir
ortamda yapmalarını sağlar. Bu deneyler genel kimya dersinde öğretilen temel
bilgilerin uygulaması şeklinde düzenlenmiş olup, öğrencilerin kimyasallar, deney
malzemeleri ve cihazları ile bireysel deneyim kazanmalarını hedefler.
Fizik Laboratuarı
Bu laboratuvar öğrencilerin tüm mekanik deneyleri yapabileceği hava masaları
ve diğer mekanik aksesuarlar ile donatılmıştır. Hava masası, basınçlı hava ile
masa üzerinde mükemmele yakın sürtünmesiz ortam oluşturmaktadır. Bu
düzeneğin diğer genel fizik deney düzeneklerine göre avantajı iki boyutlu deney
yapılabilmesidir. Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce üniversitede hazırlanan
laboratuvar el kitaplarının da yardımı ile yapacakları deneyleri; doğrusal ve ivmeli
hareket, dönme ve öteleme hareketi, esnek ve esnek olmayan çarpışma gibi; ilk
olarak bilgisayar laboratuvarında bilgisayar ortamında gerçekleştirdikten sonra
fizik laboratuvarında pratik olarak yapmaktadırlar. Bu sistemle öğrencilerimiz,
fizik deneylerini yaparken hem bilgisayar kullanımını hem de bilimsel veri analiz
yöntemlerini öğrenerek bilgilerini ve el becerilerini geliştirmektedirler
79
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km 06810 Ankara
Tel: (312) 246 66 58-59 •Faks: (312) 246 66 60
http://muh.baskent.edu.tr
www.baskent.edu.tr
Download

Mühendislik Fakültesi - Başkent Üniversitesi Adaylara Bilgi