01.TEMMUZ.2014
BİRİNCİ DÖNEM-DÖRDÜNCÜ TOPLANTI-1. BİLEŞİM -1. OTURUM
TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ
Yunusemre Belediye Meclisinin 1. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 1. Bileşimi
01.07.2014 Salı günü saat 21.30’da Belediye Meclis Başkanı’nın başkanlığında Manisa
Organize Sanayi Bölgesi Küçük Konferans Salonunda yapıldı.
KARAR NO: 38
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen yeni
kurulan 2 adet hizmet birimi ile ilgili bütçeye tertip açılmasına ve iz bedeli konması
hususundaki 19.06.2014 tarih ve 03 sayılı Komisyon Raporunda, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü Gelir ve Gider Bütçesi için 158,00TL (yüzellisekizlira) Strateji Geliştirme
Müdürlüğü Gelir ve Gider Bütçesi için 122,00TL(yüzyirmiikilira) olarak iz bedeli
belirlenmiş olduğu ve raporun ekinde bulunan liste ile birlikte komisyonca konulan iz
bedelleri meclisimizce de uygun görülmüş olup mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 39
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen
Belediyemiz Nikâh Memurluğu tarafından Yunusemre Mahallelerinde bulunan, Düğün
Salonlarında yapılacak resmi nikâh akitlerinden alınacak ücrete dair tarifenin;
Yunusemre Belediyesi - Salon Nikâh Ücretleri:
•
•
Haftaiçi Salon Ücreti
Haftasonu Salon Ücreti
•
•
Haftaiçi
Haftasonu
: 135,00 TL+ KDV
: 330,00 TL + KDV
Mülkiyeti Özel Şahışlara Ait (Dış) Nikâh Ücretleri:
: 210,00TL + KDV
: 340,00 TL + KDV
Olarak Komisyonca belirlenen tarifenin aynen uygulanmasına mevcut üyelerin
Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 40
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (m) bendi: Belediye tarafından çıkarılacak
yönetmelikleri kabul etmek hükmü gereğince, 6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan Yunusemre
Belediyesi Hizmet Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma
Esaslarına Dair hazırlanan 25 maddelik ve 28 sayfadan oluşan Yönetmeliğin
Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 41
2014 Haziran ayı Meclis Toplantısında Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sosyal
Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonlarına havale edilen,
2014 yılı Yunusemre İlçemizde Ramazan ayı süresince 28 mahallede 17.500 kişiye
iftar yemeği verilmesi, 800 adet Ramazan paketi dağıtılmasının kararlaştırıldığı görüldü, adı
geçen komisyonların almış olduğu Ramazan etkinlikleri ile ilgili kararları meclisimizce de
uygun görülmüş olup, mevcut üyelerimizin Oybirliği ile karar verildi.
1
KARAR NO: 42
Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği’ne uygun olarak, Belediyemiz
tarafından sunulacak hizmetlerde kalitenin arttırılması, kaynakların etkili ve verimli
kullanılması için hizmet gereği ihtiyaç duyulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere (2) adet Hizmet Biriminin oluşturulmasına mevcut
üyelerin Oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 43
İhtiyaç duyulan ve kurulması planlanan 2(iki) adet hizmet birimleri için, Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. Maddesi 1.fıkrasında belirtilen
“bütçenin düzenlemesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan,
ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılması” ve iz bedellerinin
konulması için konunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Belediye Meclisinin 05.08.2014
tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 44
Belediyemizde münhal bulunan (1) adet Avukat, (1) adet Mimar, (1) adet Programcı,
kadrolarına karşılık olmak üzere sözleşmeli personel çalıştırılmasına,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarihli 4
sıra nolu Genelgesinin eki (1) sayılı Cetvele göre “657 Sayılı Kanunda net aylık tutarın”
öğrenim mezuniyeti 10 yıla kadar olanlara %80, 10 yıldan fazla olanlara %90 net ücret
ödenmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 45
5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 1.fıkrası ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. Maddeleri gereğince, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün söz konusu yazılarının ekinde bulunan (1) Sayılı Memur Kadro
İhdası Cetveli, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli, (III) Sayılı Memur Dolu Kadro
Değişikliği Cetvellerinde belirtilen Kadro İhdas, Boş ve Dolu Memur Kadro Değişiklikleri
tekliflerinin meclisimizce de uygun olduğuna mevcut üyelerimizin oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 46
Yapılan çalışmalar neticesinde; Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik
Hükümlerine göre seçilen ve karar ekinde yer alan (2) iki sayfalık ekli listede de isimleri
bulunan 225 (ikiyüzyirmibeş) kişinin bilirkişi olarak belirlenmesi hususu meclisimizce de
uygun görülmüş olup mevcut üyelerimizin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 47
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu üyeliklerine, Mehmet ARIK, Eşref ÇAĞLIYAN,
M.Arif ALKAN, Seher BAYDAR ve Serkan ÖNGİDER’in seçilmelerine mevcut üyelerin
Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 48
Muzaffer ATSIZATA ‘nın dilekçesinin, incelenmek ve değerlendirilmek üzere yeni
kurulan İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu’na havale edilmesine, bu hususta hazırlanacak
komisyon raporunun Belediye Meclisi’nin 05.08.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında
değerlendirilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
2
KARAR NO: 49
Yunusemre Belediyesi (T2) Mevcut Araç listesinden aşağıda plakaları yazılı
ekonomik ömrünü tamamlamış, 1 adet otomobil, 1 adet traktör, 1 adet traktör kepçe, 1 adet
kamyonet, 3 adet kamyon ve 3 adet otobüs olmak üzere toplam 10 (on )adet aracın hurdaya
ayrılmasına;
45 KD 234 - Otomobil
45 HU 558 - Kamyon
45 UZ 689 - Otobüs
45 FK 290 - Traktör
35 ZD 419 - Kamyonet
45 UK 732 – Kamyon 45 UU 384 - Kamyon
45 UR 400 - Otobüs
45 KU 213-Traktör Kepçe
45 US 738- Otobüs
237 Sayılı Taşıt Kanuna göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere T1 (
İhtiyaç olan araç) listesinden, 5 adet binek otomobil, 7 adet hizmet otosu(minivan), 3 adet
minibüs ve 5 adet kamyonet olmak üzere toplam 20(yirmi ) adet aracın satın alınmasına,
mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 50
Yunusemre Belediyesinde, yeni kurulan Müdürlüklere ve ihtiyaç bulunan diğer
belediyemiz birimlerine, bütçe içinden aktarma yapılmasının karara bağlanmak üzere Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Belediyemiz
Meclisinin 05.08.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut
üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 51
5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesine gereğince değerlendirilmek ve
derecelerinin belirlenmesi için finale kalan 4 eser Belediye Meclisinde yapılan işaretli oylama
sonucunda;
NİKE012 Kodlu eser
TLGA125 Kodlu eser
SPRK997 Kodlu eser
COLD111 Kodlu eser
: 18 oy
: 14 oy
: 11 oy
: 3 oy alarak,
NİKE012 Kodlu eser’in 1.liği alarak Yunusemre Belediyesinin Kurumsal
Logosu(amblem) olarak belirlenmesine mevcut üyelerimizin oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 52
İmar Planı olup, İmar Uygulaması yapılmamış kadastral parsellerde parselasyon
planlarının hazırlanarak İmar Uygulamaları yapıldıktan sonra Yapı Ruhsatı verilebileceği
hususunun karara bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyon
Raporunun Belediyemiz Meclisinin 05.08. 2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında
değerlendirilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 53
Yunusemre İlçesi Akgün Mahallesi 2391 ada, 1 parselde Mülkiyeti Maliye Hazinesi
adına kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Ana Okulu yapılmak
üzere tahsis edilen taşınmaz üzerine Anaokulu yapılmış olup, ruhsat işlemlerinin
tamamlanması için taşınmazın imar planında “Resmi Kurum Alanı” olan lejandının
“Anaokulu Alanı” olarak değiştirilmesi hususunun karara bağlanmak üzere İmar
Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyon Raporunun Belediyemiz Meclisinin
05.08.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerin
Oybirliği ile karar verildi.
3
KARAR NO: 54
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği, hazırlanan “Estetik
Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge’ nin incelenerek karara bağlanmak üzere
İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon Raporlarının
Belediyemiz Meclisinin 05.08.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine
mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 55
Güzelyurt Mahallesinde 2 adet Hazır Prefabrik Beton Köşk tip trafo tesis edilmesi ve
bu trafo binaları için belirlenen alanların Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğüne
tahsis edilmesi hususunun karara bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine,
Komisyon Raporunun Belediyemiz Meclisinin 05.08.2014 tarihinde yapılacak olan
toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 56
Güzelyurt Mahallesine (2) adet, Kayapınar Mahallesine (1) adet ve Muradiye
Mahallesine (5) adet olmak üzere toplam (8) adet alana trafo tesis edilmesi ve bu trafo
binaları için belirlenen alanların Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğüne tahsis
edilmesi hususunun karara bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine,
Komisyon Raporunun Belediyemiz Meclisinin 05.08.2014 tarihinde yapılacak olan
toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 57
Barbaros Mahallesine 20 M-1A paftası üzerinde işaretlenen alanda trafo tesis edilmesi
ve bu trafo binaları için belirlenen alanın, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl
Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunun karara bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale
edilmesine, Komisyon Raporunun Belediyemiz Meclisinin 05.08.2014 tarihinde yapılacak
olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 58
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince hazırlanan “Otopark
Yönetmeliği” nin incelenerek karara bağlanmak üzere İmar Komisyonu ve İdari ve Hukuk
İşleri Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon Raporlarının Belediyemiz Meclisinin
05.08.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerin
Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 59
6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan belediyemizin iş yoğunluğu göz önüne alınarak,
2014 yılında Yunusemre Belediye Meclisinin Tatil yapmamasına mevcut üyelerin Oybirliği
ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından oturum Meclis Başkanı Dr.
Mehmet ÇERÇİ tarafından kapatıldı. 01.07.2014
Dr. Mehmet ÇERÇİ
Meclis Başkanı
M. Arif ALKAN
Katip Üye
4
Taner ÇİÇEK
Katip Üye
Download

Kamu Envanter Tab. - ağız ve diş sağlığı merkezi