2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
05/05/2014 KARAR NO : 2014-147
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alınan 09/04/2014 tarih ve 2014/9 sayılı Meclis kararı
doğrultusunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili
Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-148
25 Mayıs 2014 tarihinde ilçemizde Yağlı Pehlivan Güreşi Organizasyonu gerçekleştirilmesi
konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme
alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-149
İlçemiz Ören Mahallesinde yürütülen kazılar sırasında meydana gelen arkeolojik kazıların
kapatılması ve çalışmaların durdurulması başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu
önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-150
İlçemiz Ören Adramytteion Antik kenti koruma amaçlı imar planı çalışması kapsamında 1. Ve 2.
Derece arkeolojik sit alanları dışında kalan yerlerin 3. derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınmaması, plan
genelinde arkeopark ve arkeolojik alanların kaldırılması, otopark, yol ulaşım sistemi, park ve yeşil alanların
yerlerinin değiştirilmemesi başvuruları ile ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-151
İlçemiz Öğretmenler Mahallesi meydanında 24 26 C imar paftası 281 ada, 1 nolu parsel üzerine yap
işlet devret modeline göre büfe yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/59
sayılı kararının geri alınarak büfenin Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 5
nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-152
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Koçkent sitesi yanındaki park içine yap işlet devret modeline göre
kafeterya yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/58 sayılı kararının geri
alınarak kafeteryanın Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 6 nolu önerinin
gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-153
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Kemer sitesi arkasındaki park içine yap işlet devret modeline göre
kafeterya yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 07/01/2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararının geri
alınarak kafeteryanın Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 7 nolu önerinin
gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-154
İlçemiz Ören Mahallesi Ayhan Eryurtlu parkı karşısındaki alana yap işlet devret modeline göre
kafeterya yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 07/01/2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararının geri
alınarak kafeteryanın Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 8 nolu önerinin
gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-155
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Malları
Koruma Meclisi Asil Üyeliklere Ali Yaramış (34 oy), Hasan Dayı (34 oy), Alaattin Yavuz (34 oy), Ahmet
Sezer (34 oy) ve Hasan Vural (32 oy), yedek üyeliklere Hüseyin Sakızlı (33 oy), Mücahit Keskin (34 oy),
Mustafa Umay(33 oy), Rıfat Ergün(33 oy) ve Mustafa Göksu(34 oy) seçilmiştir.
1
05/05/2014 KARAR NO : 2014-156
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Malları
Koruma Murakabe Heyeti Asil üyeliklerine Yusuf Karakocalı(31 oy), Hüseyin Akbaş(33 oy), Recep
Kabakçı(34 oy), Ahmet Dönmez(34 oy) ve Halil İbrahim Çakır(33 oy), yedek üyeliklere Selahattin Avcı(33
oy), Selim Çivi(33 oy), Hüseyin Yılmaz(32 oy), Hüseyin Girgin(30 oy) ve Murat İmer(34 oy) seçilmişlerdir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-157
5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ile 18/b maddesi gereği Belediyemizin 2013 yılı kesin
hesabının onaylanmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Melih Ersezen red oyu, B.Başkanı
Necdet Uysal, Özer Koyuncu, Cemil Bahadır, Erhan Korutürk, Hadiye Erok, İsmail Çancı, Sevda Padem,
Galip Yardımcı, Süleyman Suavi Söyler, Ali Galip Baş, Mehmet Emin Işık, Şevki Yücel çekimser oyu
kullanmışlardır.)
05/05/2014 KARAR NO : 2014-158
5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ile 18/b maddesi gereği Pelitköy Belediyesi 2013 yılı
kesin hesabının onaylanmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (B.Başkanı Necdet Uysal, Özer
Koyuncu, Cemih Bahadır, Melih Ersezen, Erhan Korutürk, Hadiye Erok, İsmail Çancı, Sevda Padem, Galip
Yardımcı, Süleyman Suavi Söyler, Ali Galip Baş, Mehmet Emin Işık, Şevki Yücel çekimser oyu
kullanmışlardır.)
05/05/2014 KARAR NO : 2014-159
Belediyemizin Yatırım ve Cari Borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den
3.100.000,00 TL (Üç Milyon yüz bin TL) (Faiz hariç) Gayri Nakdi kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ve ücret vs. ödemelerin, İller
Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz Gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı
kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her
nevi gayrimenkul ile araç, gerek ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda
ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam
eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek
vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terkin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut
mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü iş ve
işlemleri yapmak üzere Belediyemiz Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına yetki verilmesine
Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Burak Ali Sarı, Nazif Bozkurt, Sabri Yaşar, Levent
Acartabak, Ayşe Nazmiye Binnur Dikmen, Tarık Erdil, Çetin Sözer, Merih Hacer Turgut, Burhan İmren,
Demet Karakaş Yağcı, Orkun Vidinli, Emine Oya Özarkon, Soner Acar müzekkerede geçen 1.000.000 TL
tutarında gayri nakdi kredi kullanılması doğrultusunda oy kullanmışlardır.)
05/05/2014 KARAR NO : 2014-160
5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a Maddesi gereği Belediyemizin Stratejik plân ile yatırım ve
çalışma programlarının yapılması ile ilgili konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-161
10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı
kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince yeniden düzenlenen Belediyemiz işçi ve memur norm
kadrolarının Resmi Gazetedeki şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-162
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığınca hazırlanan Meclis üyeleri ve personellerimizin eğitimine
yönelik düzenlenen ortak hizmet projeleri ve iş birliği protokolüne imza atmak üzere Belediye Başkanına
yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
2
05/05/2014 KARAR NO : 2014-163
22.03.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Revizyon Planı’nda kentsel gelişme alanları ile turizm+II.konut alanları
kapsamında kalan mevcut imarlı sahalarda, belediyemizce yapılmak istenen alt ölçekli imar planları (1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı – 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı) için Balıkesir Valiliği Toprak Koruma
Kurulu’na yapılan başvuru ile ilgili olarak;
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Ören-Ayaklı, Hacıahmet ve İskele Mahallelerinde çevre düzeni planı
ve haritalarda koordinatlarla belirlenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu alanlar kapsamında kalan parsellerde alt
ölçekli ilave imar planı yapılması konusunda, Toprak Koruma Kurulunun ilgi (a) 55 sayılı oturumunun 1
nolu kararında; “ Burhaniye İlçesi Bahçelievler, Ören-Ayaklı, Hacıahmet ve İskele Mahallelerinde alt
ölçekli ilave imar planı yapılması ile ilgili olarak;524.901,80m² Zeytinlik Tarım Arazisinin 4086 sayılı
Kanun ile Değişik 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında Valilik tarafından izinlendirilmesinin
yapılması, 1.114.303,37m² Kuru Mutlak Tarım Arazisi ve 178.024,75 m² Kuru Dikili Tarım Arazisi
özelliğinde olan alanlarla ilgili mevzii imar planı yapılmak için alternatif alanın olmadığı kanaati ile alt
ölçekli ilave imar planı yapılması 3 ay içerisinde ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla oy
çokluğu ile uygun görülmüş olup, belirtilen süre içinde Kamu Yararı kararının sunulmaması halinde ise oy
birliği ile red edilmiştir.” denmektedir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazılarında; 28.01.2014
gün ve 1578 sayılı yazımız ile talep edilen kamu yararı kararının belediyemizce değerlendirilmesi ve talebin
devam etmesi isteniyorsa yeni alınacak meclis kararının Valilik görüşüyle birlikte gönderilmesi istenmiştir.
Bu kapsamda; Toprak Koruma Kurulu kararında belirtilen ilçemiz Bahçelievler Mahallesi, ÖrenAyaklı, Hacıahmet ve İskele Mahallelerinde çevre düzeni planı ve haritalarda koordinatlarla belirlenen 1, 2,
3 ve 8 nolu bölgelerde müzekkere ekindeki listelerde yer alan Kuru Mutlak Tarım Arazileri ve Kuru Dikili
Tarım Arazileri için İçişleri Bakanlığına Kamu Yararı Kararına başvurulmasına Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-164
6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarımıza 26 adet yeni mahalle ilave olduğundan
Belediyemizin 2014 yılı Gelir Tarifesinin revize edilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-165
Belediyemiz Müdürlük ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan aşağıdaki listede belirtilen araç ve
ekipmanların sıfır veya ikinci el olarak satın alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
BİRİMİ
ARAÇ VE EKİPMANIN CİNSİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
KOMRESÖR
SİLİNDİR
KAMYONET
KAMYON
FEN İŞLERİ
PRES MAKİNESİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
FEN İŞLERİ
ELEKTRİK İŞLERİ
ASFALT KESME MAKİNESİ
TRAKTÖR
TRAKTÖR
ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
MOBİL ARAÇ
ÖZELLİĞİ
ASFALT YAMA VE
ONARIM ARACI
HİDROLİK
VİBRASYONLU
ÇİFT KABİN,AÇIK KASA
DAMPERLİ
PARKE TAŞI BASINÇ
TESTİ
ÇİFT ÇEKER
ARAZÖZ
SEPETLİ İŞ PLATFORMU
ADEDİ
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
3
ELEKTRİK İŞLERİ
ELEKTRİK İŞLERİ
KAPALI KAMYONET
BİSİKLET
KÖYLERE HİZMET
BİRİMİ
ÇİFT KABİNLİ KAMYONET
PARKBAHÇE
İŞLERİ
ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
PARKBAHÇE
İŞLERİ
PARKBAHÇE
İŞLERİ
PARKBAHÇE
İŞLERİ
PARKBAHÇE
İŞLERİ
PARKBAHÇE
İŞLERİ
SAĞLIK İŞLERİ
YANLARI CAMLI
ELEKTRİKLİ
4x2
VAKUMLU YOL SÜPÜRME
1
1
1
2
2
MOBİL ELLE KULLANIM
VAKUMLU YOL SÜPÜRME
KAMYONET
ÇİFT KABİN,AÇIK KASA
MOTORSİKLET
-
EL TIRPANI
MOTORLU
ÇİM BİÇME
AMBULANS
MOTORLU
TAM DONANIMLI
SAĞLIK İŞLERİ
VETERİNERLİK
ÖZEL AMAÇLI ARAÇ(ÖLÜM
BELGESİ DÜZENLENMESİ
İÇİN)
KAMYONET
İNTERNET, YAZICI VE
BİLGİSAYARLI
ÇİFT KABİN,AÇIK KASA
ZABITA
KAMYONET
ÇİFT KABİN, AÇIK KASA
4X2
1
ÇEVRE KORUMA
KAMYONET
ÇİFT KABİN, AÇIK KASA
4X2
1
SATIN ALMA
KAMYONET
KAPALI KASA
KÜLTÜR VE
SOSYAL
OTOBÜS
-
KÜLTÜR VE
SOSYAL
KAMYONET
YANLARI CAMLI KAPALI
KASA
KÜLTÜR VE
SOSYAL
MİNİBÜS
-
KÜLTÜR VE
SOSYAL
RÖMORK
ÖZEL İMALAT
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
BİNEK OTOMOBİL
-
2
1
5
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
05/05/2014 KARAR NO : 2014-166
Burhaniye Kaymakamlığının 10.04.2014 gün ve 294 sayılı yazıları ekinde gönderilen; Milli
Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı’nın 31 Temmuz 2006 tarih ve
1963 sayılı yazılarında, Burhaniye’de daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi maksadıyla Milli Savunma
Bakanlığına tahsisli 595 ada 22 parsel ve belediyeye ait 23 nolu parsel üzerine Burhaniye Belediye
Başkanlığınca inşaa edilen Askerlik Şubesi Başkanlığı binasının geçici kabulünün yapılabilmesi amacıyla
239,65 m² yüzölçümlü 23 nolu parselin Milli Savunma Bakanlığına tahsisinin yapılabilmesi için Hazineye
devrinin sağlanması, mülkiyeti hazineye ait 595 ada 22 parsel nolu 1.359,96 m² yüzölçümlü taşınmazla
tevhidinin yapılarak yeni taşınmazın vasfının bina olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; ilçemiz Kocacami Mahallesinde Burhaniye Belediye Başkanlığınca inşaa edilen
Askerlik Şubesi Hizmet Binasının yer aldığı yapı adasında hazineye ait 595 ada 22 parselle şuyulu durumda
olan belediyemize ait tapunun Hacıahmet Müsella Mevkiine kayıtlı 595 ada 23 parsel nolu taşınmazın,
Askerlik Şubesi Hizmet Binası amacında kullanılması ve Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi şartıyla
4
5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine istinaden Maliye Hazinesine bedelsiz devredilmesine ve bu
konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-167
İlçemiz Çoruk Köyü Yerleşik Alanında bulunan 2530, 2532, 2533 ve 2534 nolu parsellerin yer aldığı
alanda; 22.03.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyon Planı - Plan Notları Revizyonunun 5.1.4 maddesi
hükümlerine istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; 2530, 2532, 2533, 2534 parsel nolu taşınmazların İl İdare Kurulunun
22.06.1983 gün ve 1983/1818 sayılı kararıyla ilan edilen Çoruk Köyü Yerleşik Alanı kapsamında kaldığı,
hazırlanan uygulama imar planı teklifinde çevre düzeni plan notları 5.1.4 maddesi hükümlerine göre Maks
Taks:0,15 Maks Kaks:0,30 hmaks:6,50m. ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu getirildiği, imar planına esas
alınan kurum görüşleri ile onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve
bağlı mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından, I17-c-25-b-4-b nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Teklifinin; plan notlarına ilave edilmesi uygun mütalaa edilen;
A-) PLANLAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN PARSELLERDEKİ YETİŞMİŞ TEK YA DA TOPLU
MEYVE VB. GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ AĞAÇLAR İLE YÖRESEL PEYZAJ OLUŞTURAN BİTKİLER
İLE ÖZELLİĞİ OLAN DİĞER YÖRESEL DOKU UNSURLARININ KORUNMASI ESASTIR.
B-) HER PARSEL İÇİN AĞAÇ RÖLÖVELERİ HAZIRLANARAK BELEDİYESİNCE
ONAYLANACAK; YAPILARIN PARSEL İÇİNDEKİ KONUMLARI YAPI YAKLAŞMA
MESAFELERİNE UYARAK BU AĞAÇ RÖLEVELERİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR. AĞAÇ
KESİLMEMESİ ESASTIR. GEREKLİ DURUMLARDA AĞAÇLARIN AYNI PARSEL İÇİNDE
PLANTASYONU YAPILABİLİR. ZORUNLU OLARAK AĞAÇ KESİLMESİ DURUMUNDA İSE
KESİLEN HER AĞAÇ İÇİN AYNI PARSEL İÇERİSİNE EN AZ İKİ ADET YÖRESEL AĞAÇ
DİKİLMESİ ŞARTTIR. PARSELDE UYGUN YER OLMAMASI DURUMUNDA, AĞAÇLAR,
PLANLAMA ALANINDAKİ YEŞİL ALANA VEYA BELEDİYESİNCE BELİRLENECEK ALANLARA
DİKİLECEKTİR.
Şeklindeki plan notları ilavesi ile değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesine imar komisyonu raporu
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-168
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde konut, ticaret gibi yapıların kat yüksekliklerinde yapılan
değişiklik doğrultusunda; kent bütününde imar planlarındaki yapı adalarındaki yapılaşma tespitlerinin
yapılarak yapı adalarında (hmaks) yükseklik değerlerinin belirlenerek revize edilmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna
havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-169
Hacı Mehmet Fevzi Köylü Terekesi tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 28
26 A nolu imar paftasında bulunan İlkokul lejantında bulunan yapı adasına Endüstri Meslek Lisesi yapılmak
üzere Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı lejantı verilmesi ve belediyemiz mülkiyetinde bulunan
tapunun Şarköy 3258 ve 3259 parsel nosuna kayıtlı taşınmazların okul yapımı için tahsisi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Belediyemiz Hukuk Servisinin 21/02/2014 gün ve 262/1911 sayılı yazısı ile
Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Hakimliğine sorulan görüş yazısının beklendiği anlaşıldığından
dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir. (Levent Acartabak yakınlığı sebebiyle oy kullanmamıştır.)
05/05/2014 KARAR NO : 2014-170
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 24 29 C nolu imar paftasında tapunun Geriş 721 ada 13 parsel nosuna
kayıtlı taşınmazın yer aldığı yapı adalarında yeşil alan, yol, otopark ve rekreaktif alan düzenlemesi
yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep
edilmektedir.
5
Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar
İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-171
Mülga Pelitköy Belediye Başkanlığının 14/02/2014 gün ve 154 sayılı yazısı ekinde gelen 06/02/2014
gün ve 2014-07 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması
talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yalı mevkii 32jIVc imar paftası 5193 parsel nolu taşınmaza ilişkin uygulama
imar planı değişikliği dosyasının; taşınmazla ilgili ruhsat dosyası incelemelerinin yapılmasından sonra
değerlendirilmek üzere tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-172
İlçemiz Geriş Mahallesinde tapunun Kocacami 130 ada 106 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın yer
aldığı Küçük Sanayi Sitesi lejantlı yapı adasında parsel malikince verilen dilekçe ile yapı adasında imar planı
değişikliği ve imar uygulamalarının yapılarak düzgün parseller oluşturulması, plan kullanımına ve yapı
adasına işlev kazandırılması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu alandaki talebin; belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita
Servisinden alınacak görüş doğrultusunda değerlendirilmek üzere dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale
edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-173
İlçemiz İskele Mahallesi 20 26 O nolu imar paftası 2261 parsel nolu taşınmazın yer aldığı Ayrık
Nizam Taks:0,25 Kaks:0,50 2 katlı konut yapı adasında; parsele bina yapılmasının müsait olmamasından
dolayı parsel malikince verilen 17/02/2014 tarihli dilekçe ile sunulan imar planı değişikliği teklifinde; yapı
yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve parsele kütle yapılaşma nizamı verilmesine yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; dosya ile ilgili çalışma ve incelemelerin devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın
tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-174
İlçemiz İskele Mahallesi 24 26 H nolu imar paftası 302 ada 109, 110 ve 111 nolu parsellerin yer
aldığı TTA lejantlı yapı adaları arasında 12 metrelik yol üzerinde gösterilen tüp geçit ile yapı adasındaki
yapılaşma koşullarının değerlendirilerek karara bağlanması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yapı adaları arasındaki tüp geçitin, imar planında kamuya ait yol üzerinde
olması ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri açısından inşaası mümkün olmadığından, belediye
meclisinin 16.06.1988 tarih 1988-59 sayılı kararının geri alınarak tüp geçişin iptaline; TTA - Maks Taks:
0,30 Maks Kaks:0,90 hmaks:15,50m. olan lejantının, E=0,90 hmaks:7,50 m. “OTEL” olarak değiştirilmesini
içeren 24 26 H nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar
komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-175
18.04.2014 gün ve 2143 sayılı Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep
yazısında; ilçemiz Bahçelievler Mahallesinde 2006 yılında inşaa edilen ilköğretim okulunun 4+4+4 eğitim
uygulaması kapsamında ortaokul öğrencilerinin öğleden önce, ilkokul öğrencilerinin ise öğleden sonra
olmak üzere toplam 729 öğrenci ile eğitim öğretime devam ettiği ve Bahçelievler Mahallesindeki konut
stoğu ile sürekli nüfusu artan bir mahalle olmasından bahisle, okul binasının yetersi kaldığı, acilen yeni okul
binasına ihtiyaç olduğu, bu amaçla Bahçelievler Mahallesinde imar planında ilköğretim okulu, ilkokul, halk
eğitim merkezi ve Pazar yeri lejantında bulunan 388 ada 203, 204, 205, 208, 183 ve 137 nolu parseller
üzerinde gerekli imar planı değişikliklerinin yapılarak, bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve halk eğitim
merkezi alanlarının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Belediye Meclisinin 07/06/ 2006 gün ve 2006/143 sayılı kararının ve plan
değişikliğinin geri alınmasına, İmar Planında eski haline döndürülen şekliyle Pazar alanı, konut alanı ve
6
bölge otoparkından oluşan yapı adasında yeniden düzenlemeye gidilerek; 9.646 m²’lik alanda talep edilen
ihtiyaç doğrultusunda ortaokul ve ilkokul yapılmak üzere ilköğretim okul alanı lejantı verilmesine, 3.113
m²’lik alanda Milli Eğitim - Halk Eğitim Merkezi lejantı verilmesine, Pazar alanının gerçek kullanım alanına
çekilerek 4.408 m² pazar alanı ve 2.245 m² belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine, planlama alanının
doğusunda ise ilkokul lejantında bulunan 4091 m2 lik alanın yeniden düzenlenerek 4.130 m2 lik Temel
Eğitim Okul Alanı (Bağımsız Ana Okulu) lejantı verilmesine, bu doğrultuda 28 29 nolu pafta 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-176
İlçemiz Öğretmenler Mahallesi 24 26 C nolu imar paftası 241 parsel nolu taşınmazın yer aldığı yapı
adasında yapı adası köşesinde ve yoldan ihdas alanında kadastral mülkiyet sınırları dikkate alınarak
düzeltme yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliğinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yapı adası köşesinde 3 metre düşey – 3 metre yatay uzunluklu köşe kırığı
düzenlemesini içeren 24 26 C nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul
edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-177
1950-1955 yıllarında ilçemizde görevde bulunmuş, ilçemiz Mahkeme Mahallesi Yıldız Aralığında
ikamet etmiş ve 2004 yılında vefat etmiş olan Doktor Şevket Güvenç isminin uygun görülecek bir cadde
veya sokağa verilmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu isim verilmesine ilişkin dosyanın, ileride oluşturulacak yeni cadde
ve yol isimleri kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Numarataj Birimine
gönderilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-178
Belediye personelimizin 28 imzalı dilekçesinde ilçemiz Öğretmenler Mahallesi Nurettin
Sandıkçıoğlu Caddesi üzerindeki eski arıtmanın bulunduğu alana Okan Büyükgüçlü isminin verilmesi talep
edilmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu yeşil alana Okan Büyükgüçlü isminin verilmesine 5393 sayılı
Belediye Kanununun 81. Maddesi gereğince imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-179
İlçemiz Hacıahmet Mahallesinde Bulgurtaşı Sokak isminin Altun Sokak olarak değiştirilesi talep
edilmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu sokağa belediye meclisinin 06.12.2012 gün 2012-444 sayılı
kararıyla Bulgurtaşı Sokak isminin verildiği anlaşıldığından talebin reddedilerek sokak isminin mevcut
haliyle kalmasına imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-180
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde dini tesis alanı- cami amaçlı hazırlanan nazım imar planı
değişikliğinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27nci maddesi ek fıkra
hükümleri gereği il müftüsünün görüşünün alınması gerektiği ve dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği
ve anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu raporu
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
05/05/2014 KARAR NO : 2014-181
Meclise havaleli 10 adet İmar planı tadilat teklif dosyasının incelenmek üzere İmar komisyonuna
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-182
6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkraları ile kurulan Büyükşehir Belediyesinin kuruluş
çalışmaları tamamlanıncaya kadar, İlçemizde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince
Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerin; hizmetlerde aksama olmaması ve
7
vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatılmaması için Belediyemizce yerine getirilebilmesi (yatırım gerektiren
hizmetler ve hizmet alımı yoluyla personel istihdamı da dahil olmak üzere personel alınması hallerinde
Büyükşehir Belediye Başkanlığından onay alınması şartıyla); vatandaşlarımızca Büyükşehir Belediyesine
ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, kira vb. gelirlerin Belediyemizce tahsil edilebilmesi; İlçemiz
sınırları içerisinde faaliyet göstermekte iken 6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişiliği sona eren Belediyenin
ve köylerin personeli iken Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve paylaştırma Komisyonu kararı ile Büyükşehir
Belediyesine devredilen personeller ile yine aynı tüzel kişiliklerin kullanımında iken komisyonca
Büyükşehir Belediyesine devredilen iş makinesi, taşıt, araç ve gereçlerin ilçemiz sınırları dahilinde
Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesi gereken hizmetlerin ifasında çalıştırılması; bahse konu
hizmetler nedeniyle oluşacak giderlerin de Belediyemizce yapılması, yapılan tahsilatlar ile giderlerin
mahsup yoluyla hesaplaşılması ve arada oluşan farkın borçlu tarafça alacaklı tarafın hesaplarına aktarılması
hususlarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alınan 09/04/2014 tarih ve 2014/9 sayılı Meclis
kararı doğrultusunda hazırlanacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-183
Belediyemiz kültür ve spor etkinlikleri kapsamında ata sporumuz olan güreşi gelecek nesillere
tanıtmak ve sevdirmek amacıyla 25 Mayıs 2014 Pazar günü ilçemiz Kızıklı Mahallesinde Yağlı Pehlivan
Güreş Organizasyonu gerçekleştirilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-184
İlçemiz Ören Mahallesinde yürütülen kazılar sırasında meydana gelen arkeolojik kazıların
kapatılması ve çalışmaların durdurulması başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmek
üzere Turizm Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-185
İlçemiz Öğretmenler Mahallesi meydanında 24 26 C imar paftası 281 ada, 1 nolu parsel üzerine o
bölgede ikamet eden halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje
Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde
yap, işlet, devret modeline göre büfe yapılması ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale sureti
ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine
Belediyemiz Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/59 sayılı kararı ile karar verilmiştir.
Ancak; Söz konusu büfenin Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi
düşünüldüğünden, 2014/59 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde
Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-186
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 28 29 H imar paftası Koçkent sitesi yanında bulunan park alanına o
bölgede ikamet eden halkımızın sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü
kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Kafeterya yapılması ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin
Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/58 sayılı kararı ile karar
verilmiştir.
Ancak; Söz konusu Kafeteryanın Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi
düşünüldüğünden, 2014/58 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde
Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-187
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Kemer Yapı Kooperatifi yanında 2799. Cadde üzerinde bulunan park
alanına o bölgede ikamet eden halkımızın sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri
8
Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Kafeterya yapılması ve 10 yıl süre ile işletilmesi
işinin Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararı ile karar
verilmiştir.
Ancak; Söz konusu Kafeteryanın Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi
düşünüldüğünden, 2014/13 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde
Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-188
İlçemiz Ören Mahallesi Ayhan Eryurtlu Parkı karşısında bulunan 24 29 Y imar paftası 239 ada, 316
nolu parsel üzerine o bölgede ikamet eden halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri
Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Büfe yapılması ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin
Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile karar
verilmiştir.
Ancak; Söz konusu Büfenin Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi
düşünüldüğünden, 2014/12 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde
Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
06/05/2014 KARAR NO : 2014-189
2014 yılı Haziran ayı Meclis toplantısının 04 Haziran 2014 Çarşamba Günü saat: 19.00’da
yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Sevda PADEM
Meclis Katibi
9
Download

AÇ - Burhaniye Belediyesi