2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
01/10/2014 KARAR NO: 2014- 312
Kilitli parke taşı, yağmur oluğu ve muhtelif yol yapım malzemeleri alımı işinde kullanılmak üzere
İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-313
İlçemiz Kocacami Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı üzerinde 215 ada 3 nolu parselin
kamulaştırılması veya takası ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-314
Belediyemiz Gençlik Merkezi üyelerinin davetli oldukları Türk gecesine katılmak için Tanzanya’da
yapılacak olan etkinliğe katılmak amacıyla masrafları kendilerine ait olmak üzere hizmet pasaportu almaları
ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-315
İlçemizde zeytine alternatif ikinci ve üçüncü bir tarım ürününün teşvik edilmesi amacıyla fidan
üretim çiftliği kurulması konusu ile ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-316
2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin yapılması için Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-317
Belediyemizin 2015 Mali yılı ve takip eden iki yılın Analitik Bütçe Tasarısının yapılması için Plan
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-318
6360 sayılı yasa gereği köyden mahalleye dönüşen Mahallelerin Muhtarları ve mahallelilerle birlikte
yapılması düşünülen kalkınma kooperatifi yapılanmasının; ürünlerini bu çatı altında değerlendirmek isteyen
mahallelilerimizin Belediyemize müracaat etmesi halinde Mali ve Hukuki anlamda destek verilmesi için
Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-319
İlçemiz Şahinler Mahallesi Dallık Mevkiinde 1576 nolu parselde kayıtlı Trap Eğitim Sahası yapılmak
istenilen yerle ilgili görüş almak üzere İlgili Kurumlara yazı yazılmasına ve yazıların cevabı geldikten sonra
tekrar görüşüleceğinden, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiği belirtildiğinden konunun tekrar plan bütçe
komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-320
6360 Sayılı Yasa gereği Köy Tüzel Kişilikleri sona eren ve bu mahallelerden Belediyemize geçen
Zeytinlikler ve Çam mahsulleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait Zeytinliklerin mahsulleri ve Çam mahsulleri
ile ilgili yapılan araştırmada zeytinliklerin her türlü bakımı, kesimi ve sürülmesi işlerinin Belediyemizce
yapıldığı anlaşıldığından, Zeytinliklerdeki Zeytin mahsullerinin ve Çamlıklardaki Kozalakların keşiflerinin
yapılmakta olduğu ve keşif işlemlerinin tamamlanmasına müteakip zeytin mahsulleri ile Çam kozalaklarının
kaimeler halinde bir yıllığına ihaleye çıkartılması konusunda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye
Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-321
6360 sayılı kanun kapsamında kurulmuş olan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi
hazırlamakta olduğu İçme suyu ve kanalizasyon projelerinde yağmursuyu projelerinin de bu kapsamda
değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olup, ancak su ve kanalizasyon idarelerinin iş ve işleyişlerinin
düzenleyen 2560 sayılı kanunun 25. Maddesinde “Yağmursularının uzaklaştırılmasıyla ilgili tesislerin
yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalarla ilgili Belediyelerce karşılanmak şartıyla”
yapılabileceği belirtildiği,
1
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanlığının yazısında da “
İlimiz dahilinde bulunan Belediyelerin kendilerine bağlı Mahallelerde yağmursuyu şebekesi
projelendirilmesi ve yapım işinin, Baski Genel Müdürlüğüne yetki vererek yaptırmak istemeleri
durumunda yağmur sularının uzaklaştırılması, bununla ilgili tesislerin yapılması, işletilmesi ve gerekli
harcamaların Belediyesince karşılanması konusunda Belediyemiz karar alarak Baski Genel
Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları halinde İlçe Belediyelerin talepleri yerine getirilebilecektir”
denildiği anlaşıldığından,
Öncelikle projenin yapılması gerektiğinden, yapım işinin daha sonra değerlendirilmek üzere İlçemiz
hudutları dahilinde yağmursuyu şebekesi hatlarının projelendirilmesi konusunda Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğüne yetki devrinin verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-322
İlçemiz hudutları dahilinde yağmursuyu şebekesi hatlarının yapım işi için Büyükşehir Belediyesine
yetki devri yapılması konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-323
İlçemiz Pelitköy Mahallesinde, mülga Pelitköy Belediye Başkanlığının 14/02/2014 gün ve 154 sayılı
yazısı ekinde gelen 06/02/2014 gün ve 2014-07 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan; Yalı Mevkii
32jIVc imar paftası 5193 parsel nolu taşınmaza ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin görüşülerek
onaylanması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; konuyla ilgili belediyemiz Hukuk Servisinin 24.09.2014 gün ve 827/7344 sayılı
görüş yazısında “teklif planın yürürlükten kaldırılan Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik
hükümlerine göre değerlendirilemeyeceği, yürürlükte olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak hazırlanarak sunulması gerektiği, anılan yönetmelik kapsamında Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünün güncel görüşünün alınması, yönetmeliğin 26ncı maddesi hükümlerine uyulması
gerektiği, teklif dosyasının yönetmeliğin 31nci maddesine göre parsel malik veya maliklerinin en az
%80’inin imzasıyla sunulması gerektiği, dosyanın Büyükşehir Belediyesince belirlenen formatta
hazırlanması gerektiği” dendiğinden, ayrıca dosya ile ilgili olarak üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı bulunmayan Pelitköy Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin belediye
meclisince yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre onaylanıp onaylanamayacağı hususunda Balıkesir
Büyükşehir Belediyesinin görüşünün alınması gerektiği anlaşıldığından, bu hususta İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesine görüş sorulmasına ve Hukuk Servisimiz görüşü doğrultusunda diğer
hususlardaki eksikliklerin başvuru sahiplerince tamamlattırılmak üzere dosyanın, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne iade edilmesine, keyfiyetin başvuru sahibine bildirilmesine, imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-324
Burhaniye Kent Bütünü İmar Planı Notlarında, (TTA) Konaklama Tesis Alanları kullanımına ait plan
notlarının, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 8/9/2013 gün ve 28759 sayılı R.G.de yayımlanarak
yürürlüğe giren Ek Fıkra ile değişik 2nci maddesi hükümleri doğrultusunda; üst kademe plan olan ve
22.03.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Revizyon Planı – Plan Notları Revizyonunun hükümlerine uygun hale getirilmesi
amacıyla değişiklik yapılması hususu talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; plan notları değişikliği konusunda belediyemiz Hukuk Servisinin 24.09.2014
gün ve 826-7369 sayılı görüş yazısında “yapılmak istenen değişikliğin kent bütünü imar planındaki TTA
lejantlı alanların tamamını ilgilendirdiğinden, yürürlükteki Mekansal Planlar yapım Yönetmeliğine göre
1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliğini de gerektirdiği, bu kapsamda ilk plan müellifinin izninin
alınması gerektiği, istenen değişikliğin emsal ve yoğunluk artışı içerdiğinden jeolojik ve jeoteknik etütler
yaptırılmadan onaylanamayacağı, yapılmak istenen değişikliğin imar planı değişikliği şeklinde değil, imar
planı revizyonu olarak hazırlanmasının mevzuata uygun olacağı” belirtildiğinden, talebin bu doğrultuda
uygun olmadığına ve dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
2
01/10/2014 KARAR NO: 2014-325
İlçemiz Ören Mahallesinde dini tesis alanı-cami amaçlı bir alanın tespiti ve imar planı değişikliği
yapılması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; dini tesis alanı – cami amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği konusunda Ören
Mahallesinde belirlenen ve belediye hizmet alanı lejantlı alanı da içeren alanın Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilgili kurumlardan alınacak görüşler doğrultusunda İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünce hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklif dosyasının, söz konusu
alanda plana esas yaptırılacak jeolojik ve jeoteknik etütlerle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesine
sunulmak üzere, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-326
İlçemiz Taylıeli Mahallesi 4532 parsel nolu taşınmaz maliki tarafından; 22.03.1994 tarihli 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planının 5.1.4 nolu plan notları doğrultusunda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların ve değerlendirmenin, yürürlükteki Çevre Düzeni
Planı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın
tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-327
Burhaniye Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği tarafından verilen dilekçe ile belediyemiz uhdesinde
olan Şahinler Mahallesi Dallık mevkiinde 1576 parsel nosuna kayıtlı 78.885 m²’lik taşınmazın Avcı Eğitim
Trap Sahası olarak düzenlenmesi ve yapılacak sahanın söz konusu derneğe tahsisi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; belediye taşınmazının avcı eğitim ve trap sahası olarak kullanılmak üzere
gerekli izinlendirmelerinin yapılması amacıyla, Valilik nezdinde ilgili kurumlardan İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünce görüş alınmasına ve dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu
kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-328
UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havaleli yazısı ile
talep etmiş olduğu ilçemiz Hacıahmet Mahallesinde enerji ihtiyacının sağlıklı bir şekilde sağlanması
amacıyla istenen alana 8*3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası konulmak üzere gerekli plan
tadilatının yapılması istenmektedir.
Yapılan incelemede; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14üncü maddesi hükümlerine göre bu
gibi trafo binalarının imar planı kararıyla belirlenmek kaydıyla parklarda yer alabileceği belirtilmiş ise de;
yürürlükte bulunan 03.10.1985 tarihli imar planında park ve çocuk bahçesi lejantının ve kullanımının bir
arada bulunmasından ve talep edilen alanın belirtilen amaçla düzenlemesinin yapılmış olmasından dolayı
uygun olmadığına, talep edilen alanın 50m. kuzeyinde bulunan belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki park
lejantlı alanda düzenlenmiş şekliyle trafo kullanımına yönelik hazırlanan 28 29 R nolu pafta 1/1000 ölçekli
Uygulama imar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-329
UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havaleli yazısı ile
talep etmiş olduğu ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde enerji ihtiyacının sağlıklı bir şekilde sağlanması
amacıyla istenen alana 8*3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası konulmak üzere gerekli plan
tadilatının yapılması istenmektedir.
Yapılan incelemede; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14üncü maddesi hükümlerine göre bu
gibi trafo binalarının imar planı kararıyla belirlenmek kaydıyla parklarda yer alabileceği belirtilmiş
olduğundan; belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki park lejantlı alanda düzenlenmiş şekliyle trafo
kullanımına yönelik hazırlanan 28 26 B nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul
edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
3
01/10/2014 KARAR NO: 2014-330
İlçemiz Mahkeme Mahallesi 87 ada 1 parsel nosuna kayıtlı taşınmaz malikleri tarafından verilen
dilekçe ile parselde yapı yoğunluğu artışı ve kat artışı istenmektedir.
Yapılan incelemede; istenen talebin serbest şehir plancısına hazırlatılacak imar planı değişikliği teklif
dosyası olarak sunulması gerektiği, kat ve yoğunluk artışı içeren plan değişikliği taleplerinin bir parselde
değil en az bir yapı adası bütününde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde istenen şartları sağlayacak
şekilde, planlama alanındaki parsel malik veya maliklerinin en az %80 oranında imzası veya muvafakatı
alınarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği şeklinde hazırlatılarak başvuru sahiplerince 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesi hükümleri çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir
Belediyesine sunulması gerektiğinden, keyfiyetin başvuru sahibine bildirilmesine, dosyanın İmar ve
Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-331
İlçemiz Pelitköy Mahallesi 32 J III d pafta 6036, 6037, 6145, 6029, 6030, 6031 nolu parsellerin yer
aldığı yapı adalarında, mevcut imar planı ile mahreç alamayan ve cephesi olmayan parsellerin, mevzuata
göre imar parseli niteliğine kavuşturulması amacıyla belediyemizce imar planı değişikliği yapılması talep
edilmektedir.
Yapılan incelemede; söz konusu bölgede 17.08.1985 tarihli orijinal imar planı paftasında mevcut
dere yatağının sol sahilinde 7 metrelik yol, sağ sahilinde ise 3 metrelik yol planlandığı yapı adalarının bu
yollardan mahreç alması planlandığı, ayrıca bu güzergahta ortalama 8 metrelik beton dere kanalın plana
işlendiği, daha sonraki yıllarda yapılan imar planı tadilatları ile yol ve kanalın değiştirildiği, daha sonrasında
yapılan yanlış parselasyonlar ile de, taşınmazların mahreç alamayacak duruma getirildikleri anlaşılmıştır. Bu
durumda söz konusu alanda istenen imar planı değişikliğinin; planlama alanını ilgilendiren mevcut dereye
ilişkin kısmı için alınacak DSİ 25.Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinde belirlenen plan değişikliklerine ilişkin şartları sağlayacak şekilde, planlama alanındaki
parsel malik veya maliklerinin en az %80 oranında imzası veya muvafakatı alınarak, serbest şehir plancısına
hazırlatılacak imar planı değişikliği teklif dosyası olarak belediye Başkanlığına sunulması gerektiği
anlaşıldığından, ayrıca dosya ile ilgili olarak üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayan
Pelitköy Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğinin belediye meclisince yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre onaylanıp onaylanamayacağı hususunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin
görüşünün alınması gerektiği anlaşıldığından, bu hususta İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Büyükşehir
Belediyesine görüş sorulmasına ve diğer hususlardaki eksikliklerin başvuru sahiplerince tamamlattırılmak
üzere dosyanın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine ve keyfiyetin başvuru sahibine
bildirilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-332
Belediye Meclisinin 04/03/2010 tarih ve 2010/108 sayılı kararıyla yapılan İmar Planı Değişikliği
hakkında, Denetko Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi tarafından açılan dava neticesinde Balıkesir İdare
Mahkemesinin 27/06/2014 gün ve 2013/1025 esas - 2014/912 sayılı kararı gereğince meclis kararının
kısmen geri alınması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; kararın Belediye Başkanlığınca Danıştay nezdinde temyiz edilmiş olması
sebebiyle dava sürecinin beklenmesine, konuyla ilgili Hukuk Servisi görüşünün alınmasına ve dosyanın
tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-333
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Şarköy 155 ada 1 parsel nosuna kayıtlı taşınmaz maliki
tarafından verilen dilekçe ile imar planında yolda ve yeşil alanda kalan taşınmazın belediyemizce
kamulaştırılması ve bedelinin ödenmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; taşınmazın tamamının 24 26 D, 28 26 A nolu paftalar 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planında yol ve yeşil alanda kaldığı, kamulaştırılarak bedelin ödenmesi hususunda 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yetkinin belediye Encümenince
kullanılacağı açık olduğundan, dosyanın Belediye Encümenine sevk edilmek üzere İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
4
01/10/2014 KARAR NO: 2014-334
Meclise havaleli 2 adet dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-335
Kilitli parke taşı, yağmur oluğu ve muhtelif yol yapım malzemeleri alım işinde kullanılmak üzere
İller Bankası A.Ş.’den 563.739,50 TL (Beş yüz altmış üç bin yedi yüz otuz dokuz lira elli kuruş) kredi
kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret
vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemizin gelirlerinden ve İller Bankası
A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti
oranına bağlı kalmaksızın (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu
gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her
nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, iller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda
ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam
eden işleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek
vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, iller Bankası A.Ş.’nin
mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye
Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iş ile ilgili her türlü
işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-336
İlçemiz Kocacami Mahallesi Ayvalık asfaltı (Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı) üzerinde bulunan
4.083,00m2 alana sahip 215 ada 3 nolu parselin yola ve yeşil alana isabet eden 4.049,71 m2 lik kısmının,
yolun açılabilmesi için Belediyemizce kamulaştırılmasına veya eşdeğer bir taşınmazla trampa edilmesine, bu
konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-337
Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği 29/09/2014 tarihli davet yazısında 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Türk Haftası programına Belediyemiz Gençlik Merkezi
Halk oyunları ekibini de davet etmektedir. Ekibin yol bedelleri THY tarafından, konaklama ve yiyecek
bedelleri Tanzanya Büyükelçiliği tarafından karşılanacaktır.
30- Ekim 04 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe, Belediyemiz Gençlik Merkezi
üyelerinden Ayfer ARICAN (yeşil pasaportu var), Hüseyin DEMİRSABAN, Emre SOFUOĞLU, Gürkan
TELLİ, İbrahim ZABUN, Burak YİĞİT, Ece ERGÜL, Pınar ŞİMŞEK, Mısra ÖZKÜR ve Merve DUYAR’ın
masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere hizmet içi pasaport almalarına, Balıkesir’e ve İstanbul
havaalanına gidiş ve gelişlerinin Belediyemizce karşılanması konularında Belediye Başkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-338
İlçemizde zeytine alternatif ikinci ve üçüncü bir tarım ürününün teşvik edilmesi amacıyla fidan
üretim çiftliği kurulması ile ilgili konunun Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale
edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/10/2014 KARAR NO: 2014-339
2014 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat:19.00’da yapılmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Sevda PADEM
Meclis Katibi
5
Download

AÇ - Burhaniye Belediyesi