2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
01/08/2014 KARAR NO: 2014-237
Belediye Meclis Üyesi Merih Hacer TURGUT’un yurt dışında olduğunu ve toplantıya
katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-238
Burhaniye Belediyesi Fırın İşletmesinin tekrar açılması ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin
gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-239
Pelitköy Mahallesi Muhtarlığına araç ve personel tahsis edilmesi ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu
önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-240
İlçemiz içerisinde bulunan billboardların kullanımı ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu önerinin
gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-241
İlçemizde köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kurulması
ile ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-242
İlçemiz Hürriyet Caddesi ile Melih Pabuçcuoğlu Bulvarını birbirine bağlayan Karınca deresi
üzerindeki yapılması planlanan araç köprüsü için İller Bankasından kredi alınması ile ilgili Meclise sunulan
5 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-243
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinden Hasan Sezen’in kendisine ev yapılması talebi ile ilgili Meclise
sunulan 6 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-244
Belediyemize bina bağışı ve satış yapılması ile ilgili Meclise sunulan 7 nolu önerinin gündeme
alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-245
Pelitköy Mahallesinde 1 Şubat 2015 tarihinde deve güreşi yapılmasını içeren Süleyman Suavi
Söyler’in önerisi ile ilgili Meclise sunulan 8 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-246
İlçemizde kentsel dönüşüm alanlarının belirlenerek projelerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili
Meclise sunulan 9 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-247
Belediyemizin Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarının yapılması konusu ile ilgili
çalışmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-248
İlçemiz Orjan mevkiinden başlayıp, İskele Adyar Murat Çeşmeye kadar 16/12/2006 tarih ve
2006/319 sayılı Belediye Meclis kararı ile belirlenen içkili yerler karar ve krokisine ilave olarak ilçemiz
Pelitköy Mahallesi, Belediyemiz mücavir alan sınırlarına dahil olduğundan, daha önce Pelitköy Belediye
Meclisince kabul edilen içkili yerler bölgesine dahil edilmesi ile ilgili olarak;
Murat Çeşme Bulvarından başlayıp, Mehmet Karaoğlan Caddesi- Ayhan Recep Acar CaddesiKuvvayi Milliye Caddesi- Deniz Caddesi- İçmeler Caddesi- Ilıca Caddesi- Gemi Yatağı Caddesine kadar
olan kısmın deniz tarafına bakan kısımlarının içkili yerler bölgesine dahil edilmesine Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
1
01/08/2014 KARAR NO: 2014-249
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesi Şarköy İstikametine gidişe göre sağ
tarafındaki yola cepheli işyerlerinin İçkili Yerler Bölgesine ilave edilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin
04/06/2014 tarih ve 2014/228 sayılı kararına yapılan itirazların kabulüne, Belediye Meclisinin 04/06/2014
tarih ve 2014/228 sayılı kararının geri alınmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Melih
ERSEZEN, Sevda PADEM, Galip YARDIMCI, Ali Galip BAŞ, Mehmet Emin IŞIK, Şevki YÜCEL
itirazın kabulü doğrultusunda, B. Başkanı Necdet UYSAL itirazın reddi doğrultusunda, Burak Ali SARI,
Nazif BOZKURT, Sabri YAŞAR, Levent ACARTABAK, Ayşe Nazmiye Binnur DİKMEN, Tarık ERDİL,
Çetin SÖZER, Burhan İMREN, Demet Karakaş YAĞCI, Orkun VİDİNLİ, Emine Oya ÖZARKON, Soner
ACAR, çekimser oy kullanmışlardır.)
01/08/2014 KARAR NO: 2014-250
Doğal Düdüklü Kaynak suyu işletmecisinin süre uzatımı talebinin incelenmek üzere Plan Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-251
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğünün 03/07/2014 tarih ve 793 sayılı yazıları ile
talep edilen mülkiyeti Belediyemize ait olan;
 İlçemiz merkezinde bulunan eski belediye hizmet binasının Şube Müdürlüğü ve Şeflik olarak
kullanılmak üzere,
 Burhaniye Belediyesi mevcut hizmet binasının zemin katındaki halen tahsilat merkezi olarak
kullanılan yerin,
 İlçemiz Öğretmenler Mahallesi meydanında bulunan postanenin yanındaki halen tahsilat merkezi
olarak kullanılan yerin,
 Pelitköy Belediyesi hizmet binasındaki tahsilat merkezi olarak kullanılan yerin;
BASKİ Genel Müdürlüğünün ilçemiz sınırları içerisindeki hizmetlerini aksamadan yürütebilmesi için
su, elektrik, yakıt vs. gibi genel giderlerinin kendilerince karşılanmak üzere yer sorunları çözülünceye kadar
geçici olarak BASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-252
İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Adramytteion Antik kentinde, Ağustos - Eylül 2014 tarihlerinde
Balıkesir Kuvayi Milliye Müze Müdürlüğü ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
ile ortaklaşa yürütülen mevcut Arkeolojik kazıların devamı için Belediyemizce destek verilmesine, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmasına, bu konuda
Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-253
Belediyemiz bünyesinde, bölgenin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye, tarım ve turizm
potansiyelinin değerlendirilmesine, ihracat, istihdam ve girişimcilik potansiyelinin artırılmasına, doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik rekabet gücünü artıracak ve
bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite, araştırma ve planlama çalışmaları için bölgemiz halkına
yönelik bir “Proje Birimi” kurulması faydalı olacağından, misyonu Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve
rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak, ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve
verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların
kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek olan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı
Fizibilite, Araştırma ve Planlama Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında, tamamı hibe destekli
“Burhaniye Belediyesi İş ve Yatırım Danışmanlık Proje Geliştirme Girişimcilik ve Kobi Eğitim Merkezi”
adı altında kısaca “BUR - İŞYAM” başlıklı bir proje sunulmasına; KAYS - PFDY üzerinden yapılması
mecburi olan başvurular için 2014 Yılı Fizibilite, Araştırma ve Planlama Doğrudan Faaliyet Desteği KAYS
çıktılarının ve destekleyici belgelerin Ajansa son teslim tarihinin ise 7 Kasım 2014 saat: 17.00 olarak
belirlenmiş olması karşısında, bu iş için sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, proje teklifinin başarılı
olması durumunda uygulanmasına ve projeye ilişkin çalışmaları yürütmeye, sunulan projede Belediyemizi
temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ekli CV örneği bulunan “Filiz Akdeniz”in yetkili
kılınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
2
01/08/2014 KARAR NO: 2014-254
6360 sayılı yasa kapsamında İlçemize bağlanan kırsal mahallelerimizden belediyemize devir edilen
gayrimenkullerden aşağıda belirtilen ilçemiz sınırları dışında kalanların durumlarını görüşmek ve gerekli
incelemeleri yapmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar
verilmiştir. (Burak Ali SARI, Nazif BOZKURT, Sabri YAŞAR, Levent ACARTABAK, Ayşe Nazmiye
Binnur DİKMEN, Tarık ERDİL, Çetin SÖZER, Burhan İMREN, Demet Karakaş YAĞCI, Orkun VİDİNLİ,
Emine Oya ÖZARKON, Soner ACAR, Ali Galip BAŞ, Mehmet Emin IŞIK, Şevki YÜCEL konunun plan
bütçe komisyonuna havale edilmesi doğrultusunda, B. Başkanı Necdet UYSAL, Özer KOYUNCU, Cemil
BAHADIR, Melih ERSEZEN, Erhan KORUTÜRK, Hadiye EROK, İsmail ÇANCI, Sevda PADEM, Galip
YARDIMCI, Süleyman Suavi SÖYLER bahse konu gayrimenkullerin satışı doğrultusunda oy
kullanmışlardır. )
Sıra No.
1
2
3
4
5
Mahallesi
Gömeç
Karaağaç
Büyükdere
Büyükdere
Büyükdere
Mevkii
Arapçık
Kaynarca
Aşağıalaçalı
Kırkolu
Kırkolu
Pafta No.
17L-3
28.28 3
505.374-I
501,374-II
501.374-II
Parsel No.
2556
1262
2226
135
131
Niteliği
Zeytinlik
Zeytinlik
Zeytinlik
Zeytinlik
Zeytinlik
Yüzölçümü
60.720,00 m²
3.400,00 m²
8.527,00 m²
625,00 m²
520,00 m²
01/08/2014 KARAR NO: 2014-255
İlçemiz Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının talebi doğrultusunda, 2 adet motosiklet ve 1 adet araç
tahsis edilmesine bu konuda yapılacak protokole imza atmak ve tahsis süresini belirlemek üzere Belediye
Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/08/2014 KARAR NO: 2014-256
İlçemiz Pelitköy Mahallesinde, mülga Pelitköy Belediye Başkanlığının 14/02/2014 gün ve 154 sayılı
yazısı ekinde gelen 06/02/2014 gün ve 2014-07 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan uygulama imar
planı değişikliğinin görüşülerek onaylanması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Yalı Mevkii 32jIVc imar paftası 5193 parsel nolu taşınmaza ilişkin uygulama
imar planı değişikliği dosyası ile ilgili belediyemiz Hukuk Servisi görüşünden sonra değerlendirme
yapılmasına ve dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine,
imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-257
İlçemiz Öğretmenler Mahallesinde 24 26 Ç nolu imar paftası 164 ada 1 parselde kayıtlı Belediye
Başkanlığına ait taşınmazda imar planında bulunan dini tesis alanı- cami lejantlı yapı adasının büyütülmesi
veya daha uygun bir alanda yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Öğretmenler Mahallesinde uygun bir alan bulunamadığı ve mevcut cami
alanında uygulama ve inşaatın başladığı anlaşıldığından, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade
edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-258
Burhaniye Kent Bütünü İmar Planı Notlarında, (TTA) Konaklama Tesis Alanları kullanımına ait plan
notlarının, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 8/9/2013 gün ve 28759 sayılı R.G.de yayımlanarak
yürürlüğe giren Ek Fıkra ile değişik 2nci maddesi hükümleri doğrultusunda; üst kademe plan olan ve
22.03.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Revizyon Planı – Plan Notları Revizyonunun hükümlerine uygun hale getirilmesi
amacıyla değişiklik yapılması hususu talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; plan notları değişikliği konusunda belediyemiz Hukuk Servisi görüşünden sonra
değerlendirme yapılmasına ve dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-259
İlçemiz Ören Mahallesinde dini tesis alanı-cami amaçlı hazırlanan nazım imar planı değişikliği
talebinin incelenmek üzere tekrar imar komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
3
04/08/2014 KARAR NO: 2014-260
İlçemiz Taylıeli Mahallesi 4532 parsel nolu taşınmaz maliki tarafından; 22.03.1994 tarihli 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planının 5.1.4 nolu plan notları doğrultusunda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
27/05/2014 günlü yazılarında Büyükşehir Belediye Başkanlığına onay için sunulacak olan Uygulama İmar
Planı teklifleri için belirlenen format dışında başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilmiş olup; söz konusu
uygulama imar planı teklifinin belirlenen formata uygun olarak tanzim edilmesi gerektiğinden, dosyanın
başvuru sahibine iletilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-261
İlçemiz İskele Mahallesi 302 ada 109, 110, 111 nolu parsellerin yer aldığı yapı adalarında, Belediye
Meclisinin 05.05.2014 gün ve 2014-174 sayılı kararıyla yapılan 24 26 H nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliğine parsel maliki tarafından askı süresi içinde itiraz edilmiş olup; itirazın görüşülerek,
meclis kararının iptal edilmesi ve imar planının eski haline getirilmesi talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliğinden önce yapı adasının Taks:
0,30 Kaks: 0,90 hmaks: 15,50m. TTA lejantında olduğu, imar planı değişikliği ile İskele Mahallesinde imar
planı kararıyla getirilmiş olan ve teşekkül etmiş mevcut yapılaşmalar ile bina yükseklikleri değerlendirilerek;
yapı adasına E:0,90 hmaks:7,50 m. Otel lejantı verildiği anlaşılmış olup, imar planı değişikliği konusuna
yapılan itirazın reddine ve planın mevcut haliyle kalmasına imar komisyonu kararı doğrultusunda
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-262
İlçemiz Pelitköy Mahallesi 32-J-III-c imar paftası 1531, 1532 parsel nolu taşınmazların maliki
tarafından hazırlatılan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; sunulan imar planı değişikliği teklifinde; söz konusu parsellerin daha önceden
Pelitköy imar planı kapsamında konut alanında kaldıkları, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca 22.05.1993
tarihinde yapılan kıyı revizyon planı ile rekreaktif alanda bırakıldıkları, 20.02.1998 tarihinde kıyı
revizyonuna ilişkin alınan son meclis kararıyla da, Kıyı Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki duruma
dönüşmesiyle ilgili hüküm getirildiği, ancak bütüncül bir imar planı revizyonu yerine yıllar içinde parsel
maliklerince başvuru yapılması durumunda alınan meclis kararlarına dayanarak parçacıl plan değişiklikleri
yapıldığı, bu kapsamda alınan karar doğrultusunda taşınmazlara konut alanı lejantı verilmesini içeren imar
planı değişikliği teklifinin belediyemize onaylanmak üzere sunulduğu anlaşılmıştır. Bunun yanısıra, Pelitköy
Mahallesinde yürürlükte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bulunmadığı görülmüş olup, bu bağlamda;
yürürlükte üst ölçekli Nazım İmar Planı olmadan, sahil şeridini ilgilendiren söz konusu alandaki uygulama
imar planı değişikliğinin görüşülerek, onaylanıp onaylanamayacağı hususunun; 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı yapma yaptırma ve onama yetkisinin 5216 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesinde olması da
göz önüne alınarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına sorulmasına ve
dosyanın dairesine iadesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-263
İlçemiz Mahkeme Mahallesinde tapunun Çayiçi mevkii 456 ada 63 parsel nosuna kayıtlı arsa vasıflı
taşınmazın imar planında yol ve yeşil alanda kaldığından kamulaştırılması veya trampası talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; 28 29 K nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmazın 2.466,06
m²’sinin yol ve yeşil alanda kaldığı, geriye kalan 540,39 m²’sinin konut alanına isabet ettiği ve terk oranının
%82 olduğu anlaşıldığından, taşınmazın imar planında yol ve yeşil alana isabet eden kısmının
kamulaştırılmasına veya eşdeğer uygun taşınmazlarla trampa edilmesine ve bu konuda Belediye
Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-264
İlçemiz Mahkeme Mahallesinde tapunun Geriş Kocageriş mevkii 411 (eski 346) ada 3 parsel nosuna
kayıtlı 319 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın imar planında yol ve yeşil alanda kaldığından
kamulaştırılması veya trampası talep edilmektedir.
4
Yapılan incelemede; 28 29 K nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmazın tamamının yol
ve yeşil alanda kaldığı anlaşıldığından, taşınmazın kamulaştırılmasına veya eşdeğer uygun taşınmazlarla
trampa edilmesine ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-265
İmko S.S. Ören İmarcılar Konut Yapı Kooperatifinin 21.05.2014 gün ve 277 sayılı yazılarında;
Yönetim Kurulunun 20.05.2014 gün ve 166 sayılı kararıyla kooperatif üyeleri tarafından ağaçlandırma
yapılmış olan alanlara isim verildiği, 1641 ve 1643 nolu adalar arasındaki alana verilen 1 Nisan Parkı
isminin, 1648 nolu adaya verilen 1 Mayıs Parkı isminin, 1636-1635 nolu adalar arasındaki alana verilen
Uğur Mumcu Parkı isminin görüşülerek onaylanması talep edilmektedir.
Yapılan incelemede; yürürlükteki imar planına göre 1648 nolu yapı adasının ticaret lejantında
bulunan bir yapı adası olması sebebiyle park ismi verilmeyeceğinden, 1 Mayıs Parkı isminin verilmesine
yönelik talebin reddine, imar planında yeşil alanda bulunan; 1641-1643 nolu yapı adaları arasında kalan
alana 1 Nisan Parkı, 1635-1636 nolu yapı adaları arasında kalan alana Uğur Mumcu Parkı isimlerinin
verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi gereğince imar komisyonu kararı doğrultusunda
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-266
Meclise havaleli 10 adet imar planı tadilat teklifi dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-267
Burhaniye Belediyesi Fırın İşletmesinin tekrar açılması ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-268
İlçemiz Pelitköy Mahallesi Muhtarlığına araç ve personel tahsis edilmesi ile ilgili çalışma yapmak
üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-269
İlçemizde köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kurulması
ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO : 2014-270
İlçemiz Hürriyet Caddesi ile Melih Pabuçcuoğlu Bulvarını birbirine bağlayan Karınca deresi
üzerindeki yapılması planlanan araç köprüsü için İller Bankasından kredi alınması ile ilgili konunun
incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.
(Burak Ali SARI, Nazif BOZKURT, Sabri YAŞAR, Levent ACARTABAK, Ayşe Nazmiye Binnur
DİKMEN, Tarık ERDİL, Çetin SÖZER, Burhan İMREN, Demet Karakaş YAĞCI, Orkun VİDİNLİ, Emine
Oya ÖZARKON, Soner ACAR, Ali Galip BAŞ, Mehmet Emin IŞIK, Şevki YÜCEL kabul oyu, Özer
KOYUNCU, Cemil BAHADIR, Melih ERSEZEN, Erhan KORUTÜRK, Hadiye EROK, İsmail ÇANCI,
Sevda PADEM, Galip YARDIMCI, Süleyman Suavi SÖYLER, köprü yapılması için kredi kullanılması
yönünde oy kullanmışlardır.)
04/08/2014 KARAR NO: 2014-271
Belediye Meclisinin 05/02/2014 tarih ve 2014/60 sayılı kararının tekrar gözden geçirilmesi için Plan
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-272
Belediyemize bina bağışı ve satış yapılması ile ilgili Meclise sunulan 7 nolu önerinin incelenmek
üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-273
5
Pelitköy Mahallesinde 1 Şubat 2015 tarihinde deve güreşlerinin Belediyemizce yapılması talebinin
incelenmek üzere Turizm Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-274
İlçemiz sınırları içerisinde eski kent dokusunun yer aldığı bölgelerde sorunlu parselasyonların
bulunduğu ve mevcut yapı stokunun sağlıklı olmadığı alanlarda bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi
düşünülen Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut projeleri hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli
görülecek durumlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü v.b.
kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol imzalanmasına, bu kamu kurum ve kuruluşlarına belediyemiz
çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunulmasına, Kentsel dönüşüm alanlarının belirlenerek
alanların ilan edilmesi ve ilgili yasal mevzuata göre yetki devri alınması konularında Balıkesir Büyükşehir
Belediyesine başvuruda bulunulması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiştir.
04/08/2014 KARAR NO: 2014-275
2014 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 04 Eylül 2014 Perşembe günü saat:19.00’da yapılmasına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Sevda PADEM
Meclis Katibi
6
Download

AÇ - Burhaniye Belediyesi