09.EKİM.2014
BİRİNCİ DÖNEM-YEDİNCİ TOPLANTI-1. BİLEŞİM -1. OTURUM
TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ
Yunusemre Belediye Meclisinin 1. Toplantı yılı, Ekim ayı toplantısının 1. Bileşimi
09.10.2014 Perşembe günü saat 18.00’da Belediye Meclis Başkanı’nın başkanlığında Manisa
Yunusemre Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
KARAR NO: 100
Belediyemiz Yunusemre Sosyal Tesis İşletmesi tarafından 12.08.2014 tarihli olurla işletilen
Misafirhanede uygulanacak olan ücretlere dair tarifenin 02 Eylül 2014 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararında
belirtilen şekilde uygulanmasına son verilerek yeni düzenlenen tarife aşağıda belirtildiği şekilde yeniden
belirlenmiştir.
Plan Bütçe Komisyon ile İdari ve Hukuk İşleri Komisyon Raporları okundu:
Hizmetin Adı
Hizmetin Bedeli
-------------------------------------------------------------Normal Oda Yatak Bedeli
a)Kamu Personeli
20,00 TL
b)Vatandaş
30,00 TL
Suit Oda Yatak Bedeli
a) Kamu Personeli
40,00 TL
b)Vatandaş
50,00 TL
İçecek Ücretleri
a)Teneke Meşrubat Çeşitleri 1,75 TL, Meyve Suyu Küçük Paket 1,00 TL, Poşet Çay
ve Bitki Çayları 0,75 TL,Şişe Soda 1,00 TL,Ayran 1,00 TL, Küçük Pet şişe Su (500ml) 0,75
TL,
Kahvaltı Ücretleri
a) Beyaz Peynir, Üçgen Krem peynir, Reçel, Tereyağ
0,75 TL.
b) Bal
1,00 TL.
c) Simit Poğaça çeşitleri
1,00 TL.
d) Kahvaltı Tabağı
7,50 TL.
Plan Bütçe Komisyonu ve İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu’nun bu konudaki Raporlarında belirtilen
tarifenin aynen uygulanması Meclisimizce de uygun görülmüş olup mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul
edilmiştir.
KARAR NO: 101
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Topçuasım Mahallesi,173 pafta, 1505 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın yan parselleri olan 5 ve 8 nolu
parsellerde 7 katlı imarı olan binaların bulunduğu, bu nedenle doğacak imar planı yapım giderlerinin talep sahibi
tarafından karşılanmak üzere,İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 23.01.1991 tarih
ve 1745 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen alanda Koruma İmar Planı yapılması hususu İmar Komisyonuna havale
edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşme de, Yunusemre İlçesi, Topçuasım Mahallesi,173 pafta, 1505 ada, 6
parselde kayıtlı taşınmazın da içinde bulunduğu, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulunun 23.01.1991 tarih ve 1745 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen alanda, Koruma İmar Planı yapılması ve
imar planı yapımından doğacak masrafların talep sahibi tarafından karşılanması şartı ile Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği'nin, 27. Maddesinin 1. bendi uyarınca uygun görülmüştür.”
İmar Komisyonunun Raporu, Meclisimizce de aynen uygun görülmüş olup, mevcut üyelerin Oybirliği
ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 102
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Manisa Yunusemre İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 20L.2C pafta, 2086 ada, 16 parselde kayıtlı
taşınmazın da yer aldığı Bahtiyar Tosunbaş Caddesi'nin mevcut ticaret gelişimi göz önüne alınarak
Konut+Ticaret olarak İmar Planı Tadilatı yapılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 24. Maddesinin
3. Fıkrası gereğince incelenmesi” hususu İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşme de, Yunusemre İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 20L.2C pafta, 2086
ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın da içinde bulunduğu Bahtiyar Tosunbaş Caddesi Cepheli parsellerin zemin
1
katlarının ticaret olarak kullanılması hakkında, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında kapanan ve büyükşehire dönüşen Manisa Belediyesi'nin "02/05/2012 tarih ve 183 Sayılı Manisa
Belediyesi Meclis Kararı” bulunduğu ve bu karara istinaden söz konusu Bahtiyar Tosunbaş Caddesi Cepheli
parsellerin Konut+Ticaret fonksiyonuna sahip olmasında bir sakınca bulunmadığı ve yeni bir karar almaya gerek
duyulmadığı hususu uygun görülmüştür.”
İmar Komisyonunun Raporu, Meclisimizce de aynen uygun görülmüş olup, mevcut üyelerin Oybirliği
ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 103
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Manisa Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Muradiye'nin onaylı
imar planının sınırları içinde yer alan Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi ve Sanayi Bölgesinde yer alan alanlarda daha
sağlıklı yapılandırmayı sağlamak amacıyla faaliyet göstermekte olan işletmelerin tespit edilmesi, bu bölgeler ile
ilgili kullanım fonksiyonlarının belirlenmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteremeyecek iş kollarının belirlenmesi”
hususu İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmeler de, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde
kalan Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi ve Sanayi Bölgesinde yer alacak ve alamayacak iş kollarının belirlendiği
işletmeler, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilmiş olup söz konusu listelerde belirlenen işkolları bünyesinde işlem
yapılması hususu uygun görülmüştür.
“
İmar Komisyonunun Raporu ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 listeleri, Meclisimizce de aynen uygun
görülmüş olup, mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 104
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Manisa Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Sanayi sitesinde
yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle, site çevresine tel örgü çekmek, sitede faaliyet gösteren esnafların tanıtım
görsellerinin de yer alacağı “Giriş Takı”nın yapılması ” hususu İmar Komisyonu havale edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmeler de, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde
kalan Küçük Sanayi Sitesi sınırlarına “Güvenlik Amaçlı Tel Örgü Çekilmesi” ve “Giriş Takı” yapılması
hususunda İmar Komisyonunun yetkisinin bulunmadığı, konunun İmar Planı Tadilatı ile çözüme
kavuşturulabileceği hususu uygun görülmüştür.”
İmar Komisyonunun Raporu, Meclisimizce de aynen uygun görülmüş olup, mevcut üyelerin Oybirliği
ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 105
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Manisa Yunusemre İlçesi, Kuşlubahçe Mahallesi 915 ada, Horozköy Mahallesi 3191 ve 3192 ada,
Yarhasanlar Mahallesi 3710 ve 3708 ada ile Uncubozköy Mahallesinin Spil Dağı Mevkinde bulunan Parsellerin
sınır değişikliği ” hususu İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmeler de, Yunusemre İlçesi, Kuşlubahçe Mahallesi 915 ada, Horozköy
Mahallesi 3191 ve 3192 ada, Yarhasanlar Mahallesi 3710 ve 3708 ada ile Uncubozköy Mahallesi (Adres Kayıt
Sisteminde Mutlu mahallesi ve Umumi Mahalleler) 758 ada (Mutlu Mh.), 759 ada 1,2,3 parseller ve 760 ada
1,2,4,6,9,12 parsellerin (Umumi Mah.) Yunusemre İlçesi, İlçe Sınırlarına dahil edilmesi hususu uygun
görülmüştür.”
İmar Komisyonunun Raporu, Meclisimizce de aynen uygun görülmüş olup, mevcut üyelerin Oybirliği
ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 106
Plan Bütçe Komisyonu Raporu okundu:
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Manisa Yunusemre İlçesi, Güzelyurt ve Hafsa Sultan Mahalleleri bünyesinde İmar Planın da
“Pazaryeri” olarak belirlenmiş alanların mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından gelen istekler doğrultusunda
pazaryerlerinin faaliyete geçirilmesi” hususu İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale
edilmiştir.
Komisyonlarımızca yapılan görüşmeler de, Yunusemre İlçesi, Barbaros, Hafsa Sultan ve Güzelyurt
Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 3 adet pazaryeri alanının kullanılması, Hafsa Sultan Mahallesi sınırlarında
1447 adanın güneyinde, 2206 adanın batısında kalan pazaryerinin 7/24 açık olacak şekilde, Barbaros Mahallesi
2353 ada 1 parselde bulunan pazaryeri ile Güzelyurt Mahallesi sınırlarında 1897 adanın kuzeyinde bulunan
pazaryerinin ise haftanın belli bir gününde açık olacak şekilde faaliyete geçirilmesi ve Pazaryerlerinin içeriğinin
2
sadece günlük tüketime dayalı gıda ürünleri olması ( Et, süt, sebze, meyve ve deniz ürünleri şeklinde) hususu
uygun görülmüştür.”
İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyon Raporları, Meclisimizce de aynen uygun görülmüş olup,
mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 107
İmar Komisyonu Raporu okundu:
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile yürürlükte olan plan notlarımız içerisinde yer alan Çatı Arası
Kullanımının tek ortak bir madde olarak plan notlarına işlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması” hususu
İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmeler de, Çatı Arası Kullanımı hakkında ortak bir plan notu eksikliği dolayısıyla
Yunusemre Belediyesi İmar Komisyonu ve Manisa Mimarlar Odası Yetkilileri ile yapılan ortak bir çalışma ile
Ek-1 de sunulan “Çatılar” ile ilgili plan notu hazırlanmış olup Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
İmar Komisyonu Raporu ekinde yer alan 5 (beş) bölüm ve 6 (altı) sayfadan oluşan “Çatılar” ile ilgili
plan notu Meclisimizce de aynen uygun görülmüş olup, mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 108
Yağcılar Eski Belediye Başkanı Muzaffer ATSIZATA’nın Kişi Borcu ile ilgili Sayıştay Başkanlığının
Cevabi yazısının görüşülmesi;
“Sayıştay Başkanlığı‘nın 10 Eylül 2014 tarih ve DYHB/GYİM/2014/151 sayılı cevabi yazılarında; 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71.maddesi hükmü ve 19.10.2006 tarih ve 26324 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin “,
“Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi“ başlıklı 7.maddesi hükmünce; Kontrol Denetim ve İnceleme
Sonucunda Kamu zararı tespit edilmesi halinde, tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilam gibi
benzeri belgelerin Sayıştay Başkanlığı‘na gönderileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kontrol denetim ve
inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin nihayi kararın genel hükümlere göre ilgili kamu
idaresinin üst yöneticisi tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Başkanlığımızca kişi borcunun tespiti
veya kaldırılması hususunda yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.“ denilmektedir.
Bu nedenle; Yağcılar Eski Belediye Başkanı Muzaffer ATSIZATA’nın, Sayıştay Başkanlığı‘nın cevabi
yazısı doğrultusunda 21.892,91 TL(yirmibirbinsekizyüzdoksanikiTLdoksanbirKR) ‘lik kişi borcundan feragat
edilmesine, mevcut üyelerin(Ak Parti 18 Kabul, CHP 4 kabul ve MHP 10 Oy çekimser) Oyçokluğu ile karar
verilmiştir
KARAR NO: 109
Başkanlık Makamın’dan Meclisimize havale olunan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih
ve 189 sayılı yazılarının tetkikinde;
5393 Sayılı Belediye Kanununun,15.maddesi (a) bendi:“ Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli
ihityaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak“ ve aynı kanunun,“Belediye gelir ve
giderleri“ başlıklı 60. maddesinin (n) bendi:“Sosyo-Kültürel, Sanatsal ve Bilimsel Etkinlikler için yapılan
giderler“ hükmü gereğince, giderleri karşılanmak üzere Yunusemre İlçe sınırları içerisinde, Yunusemre
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üç ayrı kategori de;
1-En Güzel Bahçe
2-En Güzel Site Bahçesi
3-En Güzel Teras ve Balkon Süslemesi
Dallarında yarışma düzenlenmesine, düzenlenecek olan bu yarışmada jüri üyelerinin belirlenmesi, ödül
alanlara verilecek ücretlerin belirlenmesi, yarışmanın süreci başlangıç ve bitiş tarihi ile reklam, tanıtım
vb.konularla ilgili çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine, mevcut üyelerin
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, 2015 Mali Yılı Bütçesinin
görüşülmesine devam edilmek üzere 27.Ekim 2014 Pazartesi günü toplanılmasına karar
verilerek, oturum Meclis Başkanı Dr. Mehmet ÇERÇİ tarafından kapatıldı. 09.10.2014
Dr. Mehmet ÇERÇİ
Meclis Başkanı
M. Arif ALKAN
Katip Üye
3
Taner ÇİÇEK
Katip Üye
Download

Ekim 2014 Meclis Kararları için Tıklayınız