T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜ RK İYE KAM U HASTANELERİ KURUM U
Eskişehir İli Kam u Hastaneleri Birliği Genel Sekreterli;
Eskişehir Devlet Hastanesi
S ağlık B a ka n lığ ı
,::E S K İŞ E H İR D E V LE T H A S TAN ES İ::
Giden Evrak
Kayıt Tarihi : 04.08.2014
AllchİLGlLl FİRMALARA
Konusu: YAKLAŞIK MALİYET
G,Birim: SATIN ALMA
Kayıt No : 10185
Sayı
Konu
: 22205031-930/
: Y aklaşık M aliyet
04.08/2014
İLGİLİ FİRM ALARA
İdarem izin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı olan cihazlar 4734 Sayılı
Kamu
İhale
K anunu
uyarınca
ihale
edilecektir.
Bu
işin
yaklaşık
maliyetlerinin
hesaplanabilm esi için UBB kayıt num aralarının ve K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılarına
yazılarak 06.08.2014 saat 12:00 'a kadar bildirilmesini rica ederim.
S.N
M ALZEM E ADI
M İKTAR
1
2
SANTRİFÜJ
TUP K ARIŞTIRICI
1 ADET
1 ADET
UBB
BİRİM
FİYAT
TOPLAM
FİYAT
İhtiyaç listesi ve teknik şartnam elere httn://eskisehirdh.saglik.gov.tr/vveb/ internet adresinden
ulaşabilirsiniz.
Eskişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği
Tel: 0222 267 48 00 Faks: 0222 2177236
Yenidoğan Mh. Şehit Serkan Özaydın Sk. No:9 Odunpazan/ESKİŞEHİR
SANTRİFÜJ
ı. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tipte
olacaktır.
2.
Cihazın süresi ayarlanabilen dijital bir zaman saati bulunacaktır.
3 . Cihaz yatay başlıklı ve tam açılır olacaktır.
4 . Tam açılır başlıkta maksimum hız 3500 devir /dk. Ve santrifüj
gücü 2383 xg olacaktır.
5. Cihazın m otor odası paslanmaz çelik döşenmiş olacaktır.
6. Cihazda kapağın açık kaldığını uyaran bir kapak em niyet
tertibatı bulunacaktır.
7. Cihazın çalışırken çıkardığı gürültü çalışanları rahatsız etm eyecek
kadar düşük düzeyde olacaktır.
8. Cihazın kullanım kapasitesi en az 28 adet 15 mİ7 lik cam tüplere
uygun olacaktır.
9. Dengesiz yüklem e yapıldığında otom atik olarak cihazın çalışması
duracaktır.
ıo. Cihaz ile birlikte 4(dört) adet adaptör taşıyıcı yuvarlak bucket ve
bunun için 4(dört) adet plastik kapak verilecektir.
ıı. Cihaz 230 v/50 Hz şebeke cereyanı ile çalışır olacaktır.
12 . İthal
olan cihazın ISO-9001 sertifikası olup teklifi veren firmanın
TSE onaylı teknik servis yeterlilik belgesi olacatır.
13. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı bir yıl garantili
olacaktır.
14. Firmalar teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal
katologları üzerinde teknik şartnam eye madde madde cevap
vereceklerdir.
HASTANtoİ
I
1/
TUP KARIŞTIRICI
1.Cihaz ithal malı olacaktır.
2.Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak,masa üstü tipte
olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
3.Cihazın çalkalama hareketi dairesel olacaktır.
4 .Hız kontrolü tek kademe olmayıp 200-2500 devir/dakika ayar
yapılabilecektir.
5.Cihazın çalkalama genişliği 4.5 mm olacaktır.
6.Cihaz 220 V/50 Hz.Şebeke gerilimi ile çalışabiliyor olacaktır.
Download

liste ve teknik şartname için tıklayınız