K a y ıt N o: 546 i 7
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
ESKİŞEHİR İLİ KAM U HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Eskişehir Devlet Hastanesi
TEKLİF MEKTUBU
Sayı
27.02.2014
: 22205031-930/
Konu ; Teklif Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ KBB SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KULAK
YIKAMA ŞIRINGASI VE ŞIRINGA UCU ALIMI işi satm alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en
geç 28.02.2014 tarih ve saat 1 6 :0 0 'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
S?
Mustafa GÜRCAN
H astang^feî€tîcisi a.
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Sıra
M alın / İşin C insi
M iktar
B irim i
1 KULAK YIKAMA ENJEKTÖRÜ
(KULAK YIMA ŞIRINGASI)
2
ADET
2
20
ADET
M arka
DREN ÇAM AĞACI TEK TARAFLI
(KULAK YIKAMA ŞIRINGA UCU)
U B B K odu ^ G M D N
Birim Fiyat T oplam F iyat
/
T o p la m
S atınalm anın Y apılacağı B irim : E S K İŞ E H İR D E V L E T H A S T A N E S İ D O Ğ R U D A N T E M İN T E L :0.222 237 48 00/2404
N U M U N E G Ö R Ü L E C E K T İR .
4734 sayılı K am u İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca D oğrudan T em in U sulüyle A lım Y apılacaktır.
D İK K A T E D İL E C E K H U S U S L A R
I.7 3 4 Sayılı K anun gereğince K İK 019 S tandart F orm una göre h azırlanacak T e k lif m ek tu b u n d a istekliler tarafından im zalanm ası, te k lif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılm ası zorunludur. T arihi olm ayan, istenilen ü rünlerin m arka, katalog num arası olm ayan ve
teslim at belirtilm eyen te k lif m ektupları değerlendirm eye alınm ayacaktır.
2,Z arfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve te k lif edilen kalem ler yazılacaktır. Z a rf kapağı yapıştırılan
bölüm ü üzerine firm a kaşesi b asılarak im zalanacaktır.
3.Fiyatlar K D V hariçtir.
4 .T ek lif edilecek ürü n lerin ürün b arkodları m u tlak a olacaktır. B arkotsuz m alzem eler teslim alınm ayacaktır.
5. T ek lif edilecek m alzem elerin U B B num arası faturaya m u tlak a yazılacaktır.
6.T e k lif edilecek m alzem enin v a rsa em ekli sandığı m alzem e kodu te k lif m ektubunda yazılacaktır.
7.D üzenlenecek fatu ra da y apılm ış olan h atalardan dolayı ödem e yapılm asından firm a sorum ludur.
8.T e k lif edilecek ü rünlerden T ıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/E E C M D D ), V ücuda y erleştirileb ilir a k tif cihaz yönetm eliği(90/385/E E C ) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları y önetm eliği (98/79/E C IV D D )kapsam m daki ürünlerin S ağlık B akanlığı T edavi H izm etleri G enel
M üdürlüğünün 2008/36 sayılı gen elg esin in 2.m addesine istinaden T İTU B B d a Sağlık B akanlığı tarafından onaylı olm ası şartı
gerekm ektedir. B u şartı olm ayan ürü n ler kesinlikle te k lif edilm eyecektir. T e k lif edilip alınsa dahi ödem esi yapılm ayacaktır.
9.N um une istendiğinde te k lif m ek tu b u y la birlikte getireceklerdir.
10.A lım lar acil ihtiyacım ıza y önelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilm eyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
I I . T ıbbi sa rf m alzem elerin teslim edildiği tarihte m alzem elerin kullanm a süresi m iadının 2 /3 ’ünden az olm am alıdır.
12.Fatura, m alzem e teslim ed ildikten so n ra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzem enin m uayene kabul k om isyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14. A lacağına ait tem lik kabul edilm eyecektir.
15.S iparişlerde m alzem enin depo ve ihtiyaç d urum u göz önünde bulundurularak partiler halinde istenm esi idarem izin yetkisindedir.
16.T ek lif veren firm a işbu (17) m addeyi okum uş ve herhangi b ir ayırım ve sınırlam a yapm adan bütün koşullarıyla kabul etm iş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından d oğabilecek her türlü anlaşm azlığın çözüm ünde E skişehir m ahkem eleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SER K A N ÖZA Y D IN SK. N O :9 ODUNPAZARI ESKİŞEH İR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm a@ saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı/ı
KULAK YIKAMA ŞIRINGASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Şırınga haznesi lOOcc olmalıdır,
Şırınganın içinde 2 Adet sızdırmazlık contası bulunmalıdır.
Ürünle birlikte 1 (bir) adet ayna ve 2 (iki) adet uç verilmelidir.
Ürün muhafaza kutusu içinde olmalıdır.
Ürünün tamamı paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır. (Krom kaplama olmamalıdır)
2.
Cerrahi aletlerin her birinin orijinal paketlerinde Türkçe kullanma ve bakım talimatı bulunmalıdır.
3.
Cerrahi Aletlerin tamamı şartnamede belirtilen özellikleri taşımalıdır. Aletlerin genel özellikleri ve
kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün versiyonu veya boyutu %5 (+/- ) daha farklı
ürünleri teklif edebilirler.
4.
Teklif edilen ürün 134°C de otoklavda Etilen Oksit gazlı veya buharlı sterilizasyona uygun olmalıdır.
5.
Ürün üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası,üretildiği ülke ve CE işareti ile
paslanmaz çelikten imal edilmiş olanların üzerinde de "stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde lazer
yöntemi ile yazılı olacaktır.
6.
Teklif edilen ürüne ait orijinal katalog veya CD ieri diğer evraklar ile birlikte verilmelidir.
7.
İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasında kaydının
bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından
Sağlık Bakanlığı TİTUBB Ulusal Bilgi Bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.
8.
Aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ihale evrakları arasında verilmelidir;
a-
İmalatçı firmanın, ithalatçısı olan firma adına düzenlemiş olduğu distribütörlük belgesi ihale
dosyasında verilmelidir.
c-
İthalatçı veya üretici firma adına düzenlenmiş / TS13011 Cerrahi aletler için kurallar
standartlarına uygunluğunu gösterir " TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'Vıi dosyasında
vermelidir.
d-
Üretici fabrikanın Türkiye Mümessilliği veya temsilciliğinde değişik olması halinde, atanacak
mümessil veya temsilci de aynı garantileri üstlenecektir.
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Mete U ZIM L
Kurum SM NKK32M 7
Sağlık Memullan Sorumlusu
1
----------------------------
-
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU