T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü
Sayı : 2
0
9
2
Konu : Gelir Tarifesi
8
1
5
1
-
3
0
1
.
0
1
-
W
e x p 02016
©2. / 12/ 2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünün; 19/11/2014 tarih ve
1311-3822 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ve 28/11/2014 tarih ve 1379-3930 sayılı yazıları gereği
Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Deniz Biyoloji Müzesi gelir tarifelerinin 5216 sayılı kanun
gereğince Büyükşehir Belediye M eclisi’nde görüşülerek 2015 yılı Gelir Tarifesi’ne eklenmesi
hususunun;
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
.- A
Selahattin ARTUN
Mali Hizmetler Dairesi Başkan
“Uygun görüşle arz ederim.”
«2/12/2014
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun/gi 'üsle arz ederim.’
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
)İYE MECLİSİNE
../l 2/20 M
jW
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek : 2 Adet Liste
A d res: A n taly a B ü y ü k şe h ir B ld. G e lir Şb. M d.
K a ra alio ğ lu P arkı İçi 07100 / A N T A L Y A
T el: 0 242 249 51 00
F ax: 0 2 42 2 49 51 15
VVeb : w w w .a n la lv a.h c l.tr
E -P osta:
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür Şube Müdürlüğü
^
8 *•
«
®
e-
/.•«•.öV î
EXP02016
ANTALYA
Sayı : 46 1 9 5 0 6 9 (8 2 1 .9 9 )1 3 ^0 -^0 2 0
Konu : Gelir Tarifesi
J2 g /1 1/2014
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Daire Başkanlığımız Kültür Şube Müdürlüğüne bağlı Deniz Biyolojisi M üzesinin 2015
yılı gelir tarifesi aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu tarifenin meclis gündemine alınması
hususunda;
Gereğini arz ederim.
I
A1İ ERGİN
Kültür ve Sosyal;<Iş% Dâiresi Başkanı V.
Öğrenci, Öğretmen ve Emekliler için;
Bunlar dışında kalanlar için;
10 Kişiden fazla gruptaki yetişkinler için/)
Çocuklar içiri;
Aile kartı uygulamasında anne-baba''" 1 çocuk
için
Bir çocuktan fazla olması halinde her bir
çocuk için;
Bilim Atölye
M ALİ H'İZ.
DA ."'ESİ BSK.
Kayıt No:
Kayıt tarihi:
İc Kontrol
Şube Müdürlüğü
İc Kontrol No:
3,50
6,00
5,00
2,00
6,00
TL.(KDV DAHİL)
TL. (KDV DAHİL)
TL. (KDV DAHİL)
TL. (KDV DAHİL)
TL. (KDV DAHİL)
1,00 TL. (KDV DAHİL)
17,50 TL. (KDV DAHİL)
/Ö İU O
2 % - İls k > 1 t f
ıc Kontrol Şb.Müd.
Bütçe Kesin Hesap ve Csasüm Şube MOd.
Gelir Şube MikkMüğü
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
ilan Reklam SuDe Müdürlüğü
Mıınsıebe vs m a n im in iufeg Müdürlüğü
Antalya Kültür Merkezi İçi 07070 ANTALYA
Telefon: (0242) 238 52 70
e-posta: kultur@ antalva.bel.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat: O.TOSUN
Faks: (0242) 238 53 03
Elektronik Ağ: www.antalya.bel.tr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
Sayı : 30994044 (301.03)/f334
Konu : 2015 Yılı Ücret Tarifesi hk.
StSJW20U
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Daire Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Bülent Ecevit Kültür M erkezi’nin 2015 Yılı
Ücret Tarifesi ile ilgili alman Başkanlık Makamı Oluru yazımız ekinde sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Mitat YOLCU
Kültür ve Sosyal İşler Dkiresi Başkan V.
Gelir Şube
M d.
Özlük Sen/isi
K-No:
KJ*-- 2±Jİ- İL<
Tahakkuk Servis
icra Servisi _
Vt?zne jıjîv is i
M ahsup
Tada
EKİ:
IV1ALI H IZ .
Kayıt No:
l-B aşkanhk Makamı Oluru (2 sayfa)
D A İR E S İ B Ş K .
Kayıt tarihi:
iç K ontrol
Ş ube M ü d ü rlü ğ ü
İç Kontrol No:
iç Kontrol Şb.Müd.
Bütçe Kesin Hesap vs Denetim Şube Mü d.
Gelir Şube M üdürlüğü
Strateji G eliştirm e Şube Müdürlüğü
ilan Reklam Şube M ü d ü rlü ğ ü
Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
A d r e s: A ta tü rk K ü ltü r P arkı İçi
T el: 0 2 4 2 2 3 8 52 70
W c b : w w w .a ııta lv a hı»l tr
07100/A N T A L Y A
Fax: 0 2 42 238 53 03
' M
b u
I S - i h ı d u
r»v
V
\
KG«a*"U
~r a •
°
Ac
S • © 3
=’ '
; o o « O -w» O
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür Şube Müdürlüğü
Sayı :46195069(301.03)
Konu: Ücret Tarifesi
(
3 M- j
l
X L
v
Y
'
EXP02016
AN T A L Y A
/
9.../1 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Daire Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Bülent Ecevit Kültür M erkezi’ nin 2015
Yılı Ücret Tarifesinin ekte gönderilen ücret tarifesinde belirtildiği üzere belirlenmesi için
gerekli kararın meclisten alınması hususunda;
OLUR’ larmızı arz ederim.
M itatVOLCU
Kültür ve Sosyal İşler/Dairesi Başkan V.
OLUR
Atatürk Kültür Merkezi İçi
07070
Telefon : 0242 238 52 70 Faks: 0 242 238 53 03
e-p o sta: kultur@ Antalya.bel.tr
ANTALYA
Bilgi İçin: R. AYDIN
Elektronik Ağ: www.antalya.bel.tr
EK:1
Ust Fuaye Kokteyl Alanı
Demek, V akıf ve Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okullar İçin Günlük Ücret
200.00 TL.(KDV Dâhil)
Ust Fuaye Kokteyl Alanı
Diğer (Şahıs ve Özel Kurumlar... v.b.) için
Günlük Ücret
300.00 TL.(KDV Dâhil)
Sergi Salonu ve Alt Fuaye Alanı
Dernek, V akıf ve Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okullar İçin Günlük Ücret
200.00 TL.(KDV Dâhil)
Sergi Salonu ve Alt Fuaye Alanı
Diğer (Şahıs ve Özel Kurum lar... v.b.) için
Günlük Ücret
300.00 TL.(KDV Dâhil)
Dış Alan (Bahçe)
Demek, V akıf ve Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okullar İçin Günlük Ücret
700.00 TL.(KDV Dâhil)
Dış Alan (Bahçe)
Diğer (Şahıs ve Özel Kurumlar... v.b.) için
Günlük Ücret
1.000.00 TL.(KDV Dâhil)
Mitat YOLC U
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan V.
Download

Risk sağanağından mümkün mertebe kaçış yolları