Kayıt No: 54600
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Eskişehir Devlet Hastanesi
TEKLİF m e k t u b u
Sayı
27.02.2014
: 22205031-930/
Konu : T e k l i f Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMASSIZ ATEŞ
ÖLÇER ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 28.02.2014 tarih ve saat
16:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Mustafa G Ü L C A ^
Hastane,■Y^gtıcisi a.
İdari ve MâlTTfemetier Müdür Yardımcısı
\
S
Sıra
1
M alın / İşin C insi
M iktar
M arka
H A S T A S IC A K L IK Ö L Ç Ü M C İH A Z I N O N
İN V A Z İ V -İN F R A R E D
50
Birim i ¥ B B K odu
GMDN
Birim F iyat T oplam Fiyat
ADET
(T E M A S S IZ A T E Ş Ö L Ç E R )
T o p la m
Satınalm anm Y apılacağı B irim : E S K İŞ E H İR D E V L E T H A S T A N E S İ D O Ğ R U D A N T E M İN T E L :0.222 237 48 00/2404
N U M U N E G Ö R Ü L E C E K T İR .
4734 sayılı K am u İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca D oğrudan T em in U sulüyle A lım Y apılacaktır.
D İK K A T E D İL E C E K H U S U S L A R
I.7 3 4 Sayılı K anun gereğince K İK 019 Standart F o rm u n a göre hazırlanacak T e k lif m ek tu b u n d a istekliler tarafından im zalanm ası, te k lif
edilen fiyatın rakam ve y a zıy la açık olarak yazılm ası zorunludur. T arihi olm ayan, istenilen ü rünlerin m arka, katalog num arası olm ayan ve
teslim at belirtilm eyen te k lif m ektupları değerlendirm eye alınm ayacaktır.
2.Z arfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve te k lif edilen k alem ler yazılacaktır. Z a rf kapağı yapıştırılan
bölüm ü üzerine firm a kaşesi b asılarak im zalanacaktır.
3 .Fiyatlar K D V hariçtir.
4 .T e k lif edilecek ürünlerin ürün barkodları m u tlaka olacaktır. B arkotsuz m alzem eler teslim alınm ayacaktır.
5. T ek lif edilecek m alzem elerin U B B num arası fatu ray a m u tlaka yazılacaktır.
ö .T e k lif edilecek m alzem enin v arsa em ekli sandığı m alzem e kodu te k lif m ek tu b u n d a yazılacaktır.
7.D üzenlenecek fatura d a y ap ılm ış olan hatalardan dolayı ödem e yapılm asından firm a sorum ludur.
8.T e k lif edilecek ürünlerden T ıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/E E C M D D ),V ücuda yerleştirilebilir a k tif cihaz yönetm eliği(90/385/E E C ) ve
vücut dışında k u llanılan tıb b i tanı cihazları yönetm eliği (98/79/E C lV D D )kapsam ındaki ü rünlerin S ağlık B akanlığı T edavi H izm etleri G enel
M üdürlüğünün 2 00 8/36 sayılı genelg esin in 2.m addesine istinaden T İTU B B d a S ağlık B akanlığı tarafından onaylı olm ası şartı
gerekm ektedir. B u şartı olm ayan ürü n ler kesinlikle te k lif edilm eyecektir. T e k lif edilip alm sa dahi ödem esi yapılm ayacaktır.
9.N um une istendiğinde te k lif m ek tu b u y la birlikte getireceklerdir.
10.A hm lar acil ihtiyacım ıza y önelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilm eyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
I I . Tıbbi sa rf m alzem elerin teslim edildiği tarihte m alzem elerin kullanm a süresi m iadının 2 /3 ’ünden az olm am alıdır.
12.Fatura, m alzem e teslim ed ildikten so n ra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzem enin m uayene kabul k om isyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14. A lacağına ait tem lik kabul edilm eyecektir.
15.S iparişlerde m alzem enin depo ve ihtiyaç durum u göz önünde bulundurularak partiler halinde istenm esi idarem izin yetkisindedir.
16.T ek lif veren firm a işbu (17) m addeyi okum uş ve herhangi b ir ayırım ve sınırlam a y apm adan bütün k oşullarıyla kabul etm iş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından d oğabilecek her türlü anlaşm azlığın çözüm ünde E skişehir m ahkem eleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SERKAN ÖZA Y D IN SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEH İR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm a@ saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı/ı
TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Ateş ölçer, tene veya mukozaya hiçbir şekilde temas etmeden ,belli bir
mesafeden (yaklaşık 2,5 -7 cm) vücut sıcaklığını alından, boyundan ve göbekten
anında hassas dijital olarak ölçmelidir.
2. Ateş ölçer, ölçüm mesafesini kızıl ötesi ışınla ayarlıyabilme özelliğine haiz
olmalıdır.
3. Ateş ölçer, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve CE standartlarına uygun
olmalıdır
4. Ateş ölçer, ASTM Belgesine sahip olmalıdır.(Uluslararası ısı ölçüm
standatlarma uygunluğu kontrol edilmiş olmalıdır.)
5. Ateş ölçer, vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infrared ışınlarının göze zararı
olmamalıdır,
6. Ateş ölçer, otomatik veya manuel kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır,
7. Ateş ölçer, vücut sıcaklığı alm ölçüm aralığı 34,0-42,5 °c olmalıdır,
8. Ateş ölçer diğer kullanım larda (S ıv ı, katı yiyecekler ve oda sıcaklığı) ölçüm
aralığı 1 - 55 °c olmalıdır.
9. Ateş ölçer LCD ışıklı dijital ekrana haiz olmalıdır ve aydınlatma özelliği
taşımalıdır.
10. Ateş ölçerin hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili klinik
yayınlara sahip olmalıdır.
11. UBB kaydı olmalıdır.
12. Cihazın bataryası en az 10.000 ölçümlük kullanım ömrüne sahip olmalıdır.
13. Ateş ölçer, M edikal sınıflandırmada " Clas H'a tıbbi cihaz " olarak test
edilmiş olmalıdır.
14. Ateş ölçer alından infraret ile yapılan ölçümü, cıvalı termometre ile yapılan
oral dilaltı ,rektal ve koltuk altı ölçümleri değerlerine cevirebilme özelliğine
haiz olmalıdır.
15. Ateş ölçer, 2 Y ıllık garanti belgesine haiz olmalıdır.
16 .Numune görülecek ve denenecektir.
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU