K ay ıt N o: 4 9 4 0 7
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
E S K İ Ş E H İ R İLİ K A M U H A S T A N E L E R B İ R L İ Ğ İ G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ
Eski ş ehi r Devlet Has t ane si
TEKLİF MEKTUBU
Sayı
30.01.2014
: 22205031-930/
K onu : T ek lif Form u
K urum um uzun ihtiyacı olan (4) kalem H A ST A N E M İZ M İK R O B İY O L O Jİ LA B O R A T U V A R IN D A
K U LL A N IL M A K Ü ZER E T E ST A LIM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D. V. hariç fiyat teklifinizi en
geç 31.01.2014 tarih ve saat 16 :0 0 'a kadar gönderm enizi, teklifinizde teslim at süresinin de b ildirilm elini arz/rica
ederim.
M ustafa GÜLC
H astane ıt«»atıcısı a.
İdari ve M ali H izraretlerM üdür Y ardım cısı
Sıra
M a l ı n / İşin C in s i
Miktar
Birimi
1
PYR
200
TEST
2
O K SİD A Z TESTİ
200
TEST
3
T A V ŞA N P L A Z M A S l(K O A G Ü L A Z
20
Ş İŞ E
1
Ş İŞ E
Marka
U B B Kodu
GMDN
« i r i m Fi^at
T o p l a m Fi yat
Pl A 7 M A 1
4
H İD R O JE N PE R O K S İT
SO L İS Y O N U (K A T A L A Z T E S T İ)
Toplam
Satm alm anın Y apılacağı Birim : E S K İŞ E H İR D E V L E T H A ST A N E Sİ D O Ğ R U D A N T E M İN T E L :0.222 237 48 00/2404
N U M U N E G Ö R Ü L E C E K T İR .
4734 sayılı K am u İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca D oğrudan T em in U sulüyle Alım Y apılacaktır.
D İK K A T E D İL E C E K H U SU S L A R
I.7 3 4 Sayılı K anun gereğince K İK 019 Standart Form una göre hazırlanacak T e k lif m ektubunda istekliler tarafından im zalanm ası,
tek lif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılm ası zorunludur. T arihi olm ayan, istenilen ürünlerin m arka, katalog num arası
olm ayan ve teslim at belirtilm eyen te k lif m ektupları değerlendirm eye alınm ayacaktır.
2 .Z arfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve te k lif edilen kalem ler yazılacaktır. Z a rf kapağı
yapıştırılan bölüm ü üzerine firm a kaşesi b asılarak im zalanacaktır.
3 .Fiyatlar KD V hariçtir.
4 .T e k lif edilecek ürünlerin ürün barkodları m utlaka olacaktır. B arkotsuz m alzem eler teslim alınm ayacaktır.
5. T e k lif edilecek m alzem elerin U BB num arası faturaya m utlaka yazılacaktır.
6.T e k lif edilecek m alzem enin varsa em ekli sandığı m alzem e kodu te k lif m ektubunda yazılacaktır.
7 .D üzenlenecek fatura da yap ılm ış olan hatalardan dolayı ödem e yapılm asından firm a sorum ludur.
8.T e k lif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/E E C M D D ), V ücuda y e rleştirilebilir a k tif cihaz yönetm eliği(90/385/E E C )
ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği (98/79/E C IV D D )kapsam ındaki ürünlerin Sağlık B akanlığı Tedavi
H izm etleri G enel M üdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.m addesine istinaden T İTU B B da S ağlık B akanlığı
tarafından onaylı
olm ası şartı gerekm ektedir. Bu şartı olm ayan ürü n ler kesinlikle te k lif edilm eyecektir. T e k lif edilip alınsa dahi ödem esi
yapılm ayacaktır.
9 .N um une istendiğinde te k lif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.A lım lar acil ihtiy acım ıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilm eyen ürünler için yasal
işlem yapılacaktır.
I I . Tıbbi sa rf m alzem elerin teslim edildiği tarih te m alzem elerin kullanm a süresi m iadının 2 /3 ’ünden az olm am alıdır.
12.Fatura, m alzem e teslim ed ildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzem enin m uayene kabul k om isyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14.A lacağına ait tem lik kabul edilm eyecektir.
15.S iparişlerde m alzem enin depo ve ihtiyaç durum u göz önünde bulundurularak partiler halinde istenm esi idarem izin yetkisindedir.
16.T ek lif veren firm a işbu (17) m addeyi okum uş ve herhangi bir ayırım ve sınırlam a yapm adan bütün koşullarıyla kabul etm iş olarak
kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından d oğabilecek her türlü anlaşm azlığın çözüm ünde E skişehir m ahkem eleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SERKAN ÖZAYDIN SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm a@ saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
PYR TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ADI
MİKTARI
BİRİMİ
PYR TESTİ
KART VEYA
200 Test
STRİPTEST
1.Streptokoklardaki L-pirolidonil-(3-naftilamid hidrolizini gösterebilmelidir.
2. 25 veya 50 testlik paketler halinde olmalıdır
3.Hızlı tanısal test olarak kullanılabilmelidir.
4. Kutular ortam neminden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5.Son kullanım tarihi, ürünün teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl olmalıdır.
KOAGÜLAZ PLAZMA ŞARTNAMESİ
ADI
BİRİMİ
TAVŞAN PLAZMASI
MİKTARI
ŞİŞE (3 mİ.)
20 Şişe
1.Teklif edilen malzeme üremiş kolonilerden S. Aureus identifikasyonu için kullanılan tüp
koagülaz testinde kullanıma uygun olmalıdır.
2.Liyofilize tavşan plazması olmalıdır.
3. Ek olarak EDTA 'ya ihtiyaç duyulmamalıdır.
4.Sulandırıldığı zaman 10 gün aktivitesini korumalıdır.
5.Son kullanma süresi, teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.
OKSİDAZ TESTİ ŞARTNAMESİ
ADI
AMBALAJ ŞEKLİ
OKSİDAZ TESTİ
STRİP (50 testlik Ambalajda )
MİKTARI
200 Test
1.Bakterilerin sitpktföfffpksidaz enziminin varlığını saptamaya yönelik olmalıdır.
£
>
’" 0
DEVLET HASTANESİ
•.Ayşe SARI
..Tş»ıWo:58116
>oto)i Uzman.
2. Oksidaz pozitifliği, renk değişimi ile değerlendirilebilmelidir.
3.Stripler şeklinde tasarlanmış olmalı, elle tutulacak kısmı bir işaretle belirlenmiş ve diğer
uçta dimetil-p-phenildiamin emdirilmiş olmalıdır.
4. Kutular ortam neminden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5.Striplerin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.
KATALAZ TESTİ ŞARTNAMESİ
ADI
AMBALAJ ŞEKLİ
MİKTARI
KATALAZ
(100 ML
1 Şişe
Şişelerde)
1. Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır
Bütün malzemeler için ortak şartname:
1234-
Kitlerin TİTUBB kaydı olmalıdır.
Malzeme için verilen numune laboratuvar tarafından değerlendirilerek,
fonksiyonel olmayan numune veren firma teklifleri reddedilecektir.
Ürün orijinal ambalajı içinde olmalıdır.
Miad bitimine 1 ay kala uzun miadlı ürünlerle değişimi yapılabilmelidir.
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU