TEMİZLİK MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA
TEP,M RKZ,K.LIĞIf GÜVERCİNLİK/ANKA RAİ
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
JANDARMA
GENEL
KOMUTANLIĞI
18 KALEM TEMİZLİK MADDESİalımı 4734 sayılı Kamu İhaie Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) ihale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2014/50235
: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
(İSTANBUL YOLU 5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377
GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
: 3124565660 - 3122783091
: [email protected]
•
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
;
: 18 KALEM TEMİZLİK MADDESİ ALIMI ( ŞAMPUAN, SABUN, DETERJAN,
YUMUŞATICI, PEÇETE, TORBA VB. )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
: JANDARMA GENEL K.LIĞI DS.KIT.GRP.K.LIĞI 447 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI
GEÇİCİ TESLİM TESELLÜM DEPOSU BEŞTEPE/ANKARA
: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN jK l EŞİT
TAKSİT HALİNDE; 1’İNCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 30 (OTUZ) TAKVİM
GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2’NCİ TAKSİT 10 EYLÜL 2014 - 20 EYLÜL 2014 TARİHLERİ
ARASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÜVERCİNLİK /ANKARA
: 10.07.2014 - 09:30
4 . İhaleye katılabilm e şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4 .1 . İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4 .1 .1 .1 . Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1 .2 . Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .2 . Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4 .1 .2 .1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri
belirten son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1 .3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4 .1 .4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4 .1 .5 İhaie konusu alım ın tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 .İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7 .1 . İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 18 TRY (Türk Lirası)karşılığı J.TED.MRK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın a lın a b ilir.
7 .2 . İhaleye te k lif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za kullanarak indirm eleri zorunludur.
8» Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ M ADDESİNDE
BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 . İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
her bir mal kalem i m iktarı ile bu mal kalem leri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler te k lif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye te k lif verilem ez.
Download

ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ