GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
JA N D A R M A
TED . M R K Z .K .L I Ğ H G Ü V E R C İ N L İ K / A N K A R A )
İÇ İŞ L E R İ
B A K A N L IĞ I
JA N D A R M A
GENEL
K O M U T A N L IĞ I
4 KALEM KAHVALTILIK GIDA MADDESİ alım ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun.J9 uncu m addesine göre açık ihale usulü İle İhale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-ldarenin
a) Adresi
2014/132312
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
Ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU 5'İNCİ KM. CARREFOUR
ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞISI ) 06377 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
3124565660 - 3122783091
[email protected]
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
4 KALEM KAHVALTILIK GIDA MADDESİ (PEYNİR, ZEYTİN VE TEREYAĞI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
15 NU.L1 TŞNR. MAL SYM.LIĞI YİYECEK DEPOSU GÜVERCİNLİK / ANKARA.
*
SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN VİNCİ KALEM DÖRT EŞİT TAKSİT HALİNDE; VİNCİ
TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10 (ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2'NCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 6 0 - 70
(ALTMIŞ - YETMİŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 3’ÜNCÜ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 120 * 130 (YÜZYİRMİ
YÜZOTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 4’ÜNCÜ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 18 0 - 190 (YÜZSEKSEN YÜZDOKSAN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE; 2 VE 4’ÜNCÜ KALEMLER İKİ EŞİT TAKSİT HALİNDE; VİNCİ TAKSİT
‘
SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10 (ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2'NCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 180-190
(YÜZSEKSEN - YÜZDOKSAN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE; 3'ÜNCÜ KALEM İKİ EŞİT TAKSİT HALİNDE; VİNCİ TAKSİT
SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 50 - 60 (ELLİ - ALTMIŞ) TAKVİM TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2’NCİ TAKSlT SÖZLEŞMEYİ
MÜTEAKİP 15 0 - 160 (YÜZELLİ - YÜZALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA '
KALEMİN BİR FİRMAYA İHALE EDİLEREK TEK SÖZLEŞME İMZALANMASI DURUMUNDA İŞİN SÜRESİ İÇERİSİNDE
KALMAK KAYDIYLA HER 1 (BİR) KALEM AYRI AYRI DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ KALEMLERİN TAMAMI DA
DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
’
: J, TEDARİK MERKEZİ K.UĞ11 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA
: 25.11.2014-09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. M evzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olm ası halinde, İlk İlan veya İhale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili
Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin İçinde
bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannam esi veya İmza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri belirten son
durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçle! teminat.
4.1.5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısm ı ait yüklenicilere yaptıniam az.
4.2. Ekonom ik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu bölgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı te klif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınm ası:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 9 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.M RK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-lm za kullanarak indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN
İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem lerl İçin teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle her bir mal
kalem i m iktarı He bu mal kalem leri İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e İmzalanacaktır.
Bu ihalede, kısm ı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat vereceklerdir,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
Download

gıda ürünleri satın alınacaktır