ET SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA
te
p. m RKZ.K. l i g i (g ü v e r c i n l i k /a n k a r a ï
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
JANDARMA
GENEL
KOMUTANLIĞI
8 KALEM KIRM IZI ET ÜRÜNÜ alım ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu m addesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
ih a le Kayıt Numarası
l-İd a re n ln
a ) Adresi
b) Telefon ve faks num arası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale doküm anının görülebileceği
internet adresi (varsa)
İhaleye İlişkin
2014/129930
ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU S’İNCİ KM.
CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
3124565660 - 3122783091
ihlkom likm 06@ jandarm a .gov.tr.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve m iktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
: 8 KALEM KIRMIZI ET ÜRÜNÜ (5 KALEM DANA VE 3 KALEM KUZU ETİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı İçinde bulunan idari şartnam eden ulaşılabilir.
: GÜVERCİNLİK JANDARMA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ - GÜVERCİNLİK /AN KARA
: GÜVERCİNLİK JANDARMA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK
GÜNLÜK VEYA HAFTALIK SİPARİŞLERE GÖRE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP BAŞLAYACAK VE 30
HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR, BU TARİHLER ARASI HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE
TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: J. TEDARİK MERKEZİ K.LIGI I NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA
: 11.11.2014 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. M evzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da lîgill Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olm ası halinde, ilk İlan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili
Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tik İlan veya İhale tarihinin İçinde
bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir beîge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilm esi için ilgili m evzuat gereğince alınm ası zorunlu İzin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya
belgeler:
A. 17 ARALIK 2011 TARİH VE 28145 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK"
GEREĞİ, İSTEKLİLER TARAFINDAN “ İŞLETME ONAY BELGESİ" (EVCİL VE TIRNAKLI HAYVANLAR İÇİN)'Nİ,
B. İLGİLİ KURUM VE KURULUŞTAN ALINAN, HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA İMALAT YETERLİLİK BELGESİNİ,
C. İŞYERİ AÇM A VE ÇALIŞMA RUHSATI VEYA ÇALIŞM A İZİN BELGESİNİ, TEKLİF MEKTUBU EKİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.
4.1.2, Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannam esi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ite tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri belirten son
durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması haiinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere
ilgili Ticaret Sicil G azeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısm ı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonom ik ve mail yeterliğe ilişkin kriter belirtilm em iştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilm em iştir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yeril istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınm ası:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 7 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /AN KARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye te klif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-lm za kullanarak İndirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ l . l . e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN
İDARE GÖ REVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle her bir mal
kalem i m iktarı ile bu mal kalem leri için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, İşin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler te klif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
Download

et satın alınacaktır - Ankara Ticaret Odası