EKMEK VE YEM EK ARTIĞI SATIŞI YAPILACAKTIR.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JA N D A R M A GENEL KOMUTANLIĞI
Jandarm a Ted.Mrk.K.lığı (G üvercinlik-ANKARA)
200.000 KG. EKMEK VE YEM EK ARTIĞI kapalı teklif açık artırma usulü ile satılacaktır.
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
2015/2946
ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU
5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞISI ) 06377 GÜVERCİNLİK
ETİMESGUT/ANKARA
312 510 56 60-61-62-63 / 312 278 0951
ihlkoml [email protected]
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim alınacağı yerler
c) Teslim alma tarihleri
200.000 KİLOGRAM EKMEK VE YEMEK ARTIĞI (12 AYLIK)
JANDRAMA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI BAĞLI BİRLİKLER (EKLİ İHTİYAÇ LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.)
SATIŞI YAPILACAK EKMEK VE YEMEK ARTIĞI TESLİMİNE, 01 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE
BAŞLANACAK VE 31 OCAK 2016 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.
3- İhalenin / Yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK
/ANKARA
: 26.01.2015 -09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, iigisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim indeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen te klif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici tem inat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılm a halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı
beyannamesi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahm in edilen bedelden aşağı olm amak üzere te klif edilen bedellerin en
yükseğidir.
6 . İhaleye sadece yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak J.TED.MRK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye te klif verecek olanların ihale dokümanını incelemeleri ve görm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI i NUMARALI İHALE
KOMİSYON BAŞKANLIĞI 06377 GÜVERCİNLİK / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin m iktarı ile bu iş kalemleri için te klif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin m iktarı
ile iş kalemleri için te k lif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
Bu ihalede, işin tam am ı için te k lif verilecektir.
10. İstekliler 522,00 TL. tutarında geçici tem inat vereceklerdir,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
Download

ilan metnini indirmek için tıklayınız