BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞI (GÜVERCİNLİK / ANKARA!
6 KALEM OTOMATİK PARMAK VE AVUÇ İZİ TEŞHİS SİSTEMİ (OPTES) 2014-2015 YILLARI BAKIM VE ONARIMI
hizm et alım ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/42644
1-İdarenin
a) Adresi
: ORG. EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
(İSTANBUL YOLU CARREFOURSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI) 06377
GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
3124565670-71-72-73-74 - 3122780567
c) Elektronik Posta Adresi
[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizm etin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 6 KALEM OTOMATİK PARMAK VE AVUÇ İZİ TEŞHİS SİSTEMİ (OPTES) 2014-2015
YILLARI BAKIM VE ONARIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: PARMAK İZİ İŞ İSTASYONLARI, BÖLGE PARMAK İZİ İŞ İSTASYONLARI, PARMAK İZİ
UZAK İŞ İSTASYONLARI, CANLI PARMAK İZİ GÖNDERME İSTASYONLARI İLE
SİSTEM VERİ TABANI VE YÖNETİM MERKEZİNİN KURULU OLDUĞU AĞIRLIKLI
OLARAK ANKARA OLMAK ÜZERE SÖZLEŞMENİN EK-A'SINDA BELİRTİLEN
BİRLİKLER.
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 01.07.2014, işin bitiş tarihi 30.06.2015
3- İhalenin
4Vr ,
_
:
a) Yapılacağı yer
.
.
„
JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK / ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 27.05.2014- 10:30
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak
kriterler:
4 .1 . İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4 .1 .1 .1 . Gerçek kişi olm ası halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili m eslek odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1 .2 . Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .2 . T eklif verm eye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannam esi veya İmza Sirküleri;
4 .1 .2 .1 . G erçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil G azeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1 .3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4 .1 .4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4 .1 .5 İhale konusu işin tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4 .1 .6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
m em urlukları veya yem inii mali m üşavir ya da serbest muhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart form a uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. ou ınaıeae penzer ış oıaraK Kaouı eaıieceK işler:
4.4.1.HER TÜRLÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNİN YAZILIM VE DONANIMINA AİT BAKIM-ONARIM HİZMETİ BENZER İŞ
OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı te klif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 .İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
1
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7 .1 . İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası)karş!İığı J.TED.M RK.K.LIGI / ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7 .2 . İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za kullanarak
indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ
1.1.e MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kalem inin m iktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler te klif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
2
Download

4.4. ou ınaıeae penzer ış oıaraK Kaouı eaıieceK işler: