K ayıt No: 53253
T.C
SA Ğ LIK BA KA N LIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A S T A N E L E R K U R U M U
E S K İŞ E H İR İLİ K A M U H A S T A N E L E R BİRLİĞİ G E N E L SEK R E T E R L İĞ İ
Eskişehir Devlet Hastanesi
T E K LİF
Sayı
mektubu
19.02.2014
: 22205031-930/
Konu : Teklif Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ KAN MERKEZİ BİRİMİ İÇİN MEDİKAL DİK TİP DERİN
DONDURUCU ALIMI
işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 21.02.2014 tarih ve
saat 11:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Mustafa
Hasjarfe^^örfeticisi a.
İdari ve M^HTJffmetler Müdür Yardımcısı
S ıra
1
M a l ı n / İş in C in si
M arka
DERİN DONDURUCULAR
(MEDİKAL DİK TİP)
M iktar
Birim i
1
ADET
VBB/^f>du
r
GMDN
B ir im F iy at T o p l a m F iy at
'
T o p la m
S atınalm anın Y apılacağı B irim : E S K İŞ E H İR D E V L E T H A S T A N E S İ D O Ğ R U D A N T E M İN T E L :0.222 237 48 00/2404
N U M U N E G Ö R Ü L E C E K T İR .
4734 sayılı K am u İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca D oğrudan T em in U sulüyle A lım Y apılacaktır.
D İK K A T E D İL E C E K H U S U S L A R
I,734 Sayılı K anun gereğince K İK 019 Standart F orm una göre hazırlanacak T e k lif m ektubunda istekliler tarafından im zalanm ası, te k lif
edilen fiyatın rakam ve yazıy la açık olarak yazılm ası zorunludur. T arihi olm ayan, istenilen ürünlerin m arka, katalog num arası olm ayan ve
teslim at belirtilm eyen te k lif m ektupları d eğerlendirm eye alınm ayacaktır.
2.Z arfm üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve te k lif edilen k alem ler yazılacaktır. Z a rf kapağı yapıştırılan
bölüm ü üzerine firm a kaşesi b asılarak im zalanacaktır.
3.Fiy£Ltlar K D V hariçtir.
4 .T e k lif edilecek ürünlerin ürün barkodları m u tlaka olacaktır. B arkotsuz m alzem eler teslim alınm ayacaktır.
5. T ek lif edilecek m alzem elerin U B B num arası faturaya m utlaka yazılacaktır.
ö .T e k lif edilecek m alzem enin varsa em ekli sandığı m alzem e kodu te k lif m ektubunda yazılacaktır.
7.D üzenlenecek fatura da yapılm ış olan h atalardan dolayı ödem e yapılm asından firm a sorum ludur.
8.T ek lif edilecek ürünlerden T ıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/E E C M D D ), V ücuda y erleştirilebilir a k tif cihaz yönetm eliği(90/385/E E C ) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği (98/79/E C IV D D )kapsam m daki ürünlerin Sağlık B akanlığı T edavi H izm etleri G enel
M üdürlüğünün 2008/36 sayılı gen elg esin in 2.m addesine istinaden T İTU B B d a S ağlık B akanlığı tarafından onaylı olm ası şartı
gerekm ektedir. B u şartı olm ayan ü rü n ler kesinlikle te k lif edilm eyecektir. T e k lif edilip alınsa dahi ödem esi yapılm ayacaktır.
9.N um une istendiğinde te k lif m ek tu b u y la birlikte getireceklerdir.
10.A lırnlar acil ihtiyacım ıza yön elik olduğu için kesin sipariş y azım ızda b elirtilen süre içerisinde teslim edilm eyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
I I . T ıbbi sa rf m alzem elerin teslim edildiği tarihte m alzem elerin kullanm a süresi m iadının 2 /3 ’ünden az olm am alıdır.
12.Fatura, m alzem e teslim ed ildikten so n ra kesilecek.
13.F atura bedeli, m alzem enin m uayene kabul k om isyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14. A lacağına ait tem lik kabul edilm eyecektir.
15.S iparişlerde m alzem enin depo ve ihtiyaç durum u göz önünde bulundurularak p artiler halinde istenm esi idarem izin yetkisindedir.
1ö .T e k lif veren firm a işbu (17) m addeyi okum uş ve herhangi bir ayırım ve sınırlam a y apm adan bütün k oşullarıyla kabul etm iş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından d oğabilecek her türlü anlaşm azlığın çözüm ünde E skişehir m ahkem eleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SERKAN ÖZAYDIN SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEH İR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm a@ saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı/ ı
DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacaktır.
Cihazın termostat ayar aralığı -20 °C ile -45 °C arasında olacaktır.
Termostatın ayar hassasiyeti 1 °C olacaktır.
Hücre hacmi en az 455 litre olacaktır.
Cihazın ekranı 4.3 inch video grafik renkli olacaktır. Bu ekranda;
- Hücre sıcaklığı
- Set edilen sıcaklık
- Sıcaklığa ait grafik
- Güncel tarih ve saat
- Alarm durumları izlenebilecektir.
Cihazda son 10 yıla ait çalışmalar ekran üzerinden tablo ve grafik olarak izlenebilecek
istenildiğinde harici bir USB belleğe kayıt aktarımı yapılabilecektir.
Yapılan çalışmalarda sıcaklık grafiğine ait çizim
aralıkları ekran
üzerinde
değiştirilebilecektir.
Cihaz üzerinde bulunan USB port çıkışı ile ;
- Yazılım güncelleme,
- Yapılan çalışmaların veri kaydı gerçekleştirilebilecektir.
Cihazda son 50 hataya ait durumlar ekran üzerinden takip edilebilecektir.
Cihaza Ethernet ile uzaktan erişim sağlanabilecektir. Ethernet ile;
- Cihaz program menüsüne erişim,
- Yazılımsal veya kullanıcıdan kaynaklanan hataların giderilmesi,
- Sıcaklık değerlerine ulaşım,
- Cihaz üzerinde yer alan tüm analog ve dijital giriş-çıkışlara erişim ve kontrol,
- Sıcaklık değerlerine kalibrasyon,
- Kapı açık kapalı konumunun izlenmesi.
Cihaz üzerinde bulunan Ethernet çıkışı ile; tüm arıza durumlarında kullanıcıya ve yetkili
servis personeline e-mail atarak bilgilendirme yapılabilecektir.
Menüye erişim yetkisiz kişilerin kullanımını engellemek için 4 haneli şifre olacaktır.
Kullanıcı ve yetkili servis personeli için şifreli bölümler ayrılmış olacaktır.
Kullanılır hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır.
Cihazın iç kabini, paslanmaz malzemeden yapılmış raf sistemli olacaktır.
Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme elektrostatik toz boyalı çelik sac olacaktır.
Cihazın ısı kontrol sistemi mikroişlemci kontrollü olacaktır.
Cihazda güç kesintisi, kapı açık ve oluşabilecek diğer alarm durumlarında kullanıcıyı hem
sesli hem de görsel olarak uyaracak alarm sistemi olacaktır. Alarm sistemi otomatik şarj
özellikli pille çalışacaktır ve elektrik kesintisi durumunda pil, sıcaklık göstergesi ve alarm
sistemini 12 saat süreyle besleyebilecektir.
Cihazın kolayca hareketini sağlayan tekerlekli taşıma sistemi olacaktır.
Cihazın sıcaklık sapmalarında uyarıcı sesli ve görsel alarm sitemi olacak, alarm ayar
aralığı set +5 °C ile set +10 °C arasında olacaktır.
Cihazın kapı sızdırm azlığı silikon esaslı özel bir conta ile sağlanacaktır.
Cihazın izolasyon kalınlığı 120 mm olacaktır.
Cihazın kondanseri kolaylıkla ulaşılabilecek yerde olacak, tozlanmaya karşı özel bir filtre
sistemi ile korunmuş olacaktır. Filtrenin tıkanması durumunda cihaz sesli ve görsel
sinyallerle kullanıcıyı uyaracaktır.
Cihazda kapının güvenilir bir şekilde kapalı olmasını sağlayan dış kapı mandalı olacaktır.
Cihazın kullanılır hacmi içerisinde birbirinden bağımsız 4 iç bölme ve her bölmeye ait ayrı
kapak olacaktır.
Cihazın soğutma sistemi direct-cooling olacak, soğutma işlemi her rafta direk olarak
yapılacaktır.
Cihazda merkezi alarm sistemlerine bağlanabilmek için NC alarm kontağı bulunacaktır.
Cihaz titreşimsiz çalışacaktır.
Cihazda uzak alarm sistemine bağlanabilmek için alarm kontağı bulunacaktır.
29. Cihazın üzerinde kilitli, pille çalışan haftalık dairesel ısı kaydedicisi olacaktır.
30. Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.
31. Kilitli aç / kapa anahtarı olacaktır.
32. Kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 1°C
hassasiyetle okunur tipte olacaktır.
33. Soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içem eyecektir.
34. Ekranda soğutmanın yapıldığını gösteren uyarı indikatörü olacaktır.
35. Cihaza istenildiğinde RS 232 bağlantısı ile kullanıcının vereceği SİM kartın çalışacağı
GSM alarm modülü takîlabilecektir. Bu modül ile kullanıcı ve yetkili servis personeline
tüm hata ve arıza durumları SMS olarak gönderilebilecektir.
36. Cihaz 230V, 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
37. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kitapçığı ve garanti belgesi verilecektir.Garanti
süresi en az 2 yıl olmalı,garanti süresi bittikten sonra en az 10 yıl süre ile ücreti
mukabilinde bakım ve tamiri firma tarafından yapılmalıdır.
38. Teklif veren firmanın teklif ettiği markaya ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
olacaktır.
39. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
olacaktır.
40. TITUBB kayıt numaraları teklif ile birlikte verilecektir.
41. Cihazla birlikte plazmaları koyabilmek için her bölme için 2 adet olmak üzere toplam 8
adet delikli taşıyıcı rack verilmelidir.
Download

(1) kalem HASTANEMİZ KAN MERKEZİ BİRİMİ İ