T.C .
SA Ğ L IK B A K A N LIĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U
V an H alk Sağlığı M üdürlüğü
17/02/2014
Sayı
: 37.811.563-934/
K o n u : T ekiife D avet
Sayın
Kumnumuzun
ihtiyaç, olan
(30) kalem ATÖLYE MALZEMESİ ALIMI İ5İ sattn a h n a c a ta . ilgilendiğiniz takdirde
K.D .V . hariç fiyat teklifinizi en geç 19.02.2014 tarih ve saa, 11:00'* kadar göndermenizi, teki,fin,zde teshmat suresmm
bildirilm esini arz/rica ederim .
jp İM REN
H alklSağlığı M üdürü
S atınalm a tarih ve saati
T ek lif Başvuru Yeri
T eslim at Yeri
T e k lif T ürü
19.0 2 .2 0 1 4 - 11:00
V A N H A LK S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü SA T IN A L M A K O M İSY O N O D A SI
V A N H A LK S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T BİR İM İ
T e k lif Birim Fiyat - İş kalem leri bazında
EK: 30 K alem İhtiyaç Listesi
Satınalm anm Y apılacağı Birim : V an H alk Sağlığı M üdürlüğü
* T eknik şartnam eye uygun m alzem e vereceğim i taahhüt ederim .
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* T ek lif m ektubunda silinti ve kazıntı olm ayacaktır.
. . .
..
lrt* M alzem eler kurum um uz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* T eklifte belirtilen fiyatların toplam ı yazı ve rakam la yazılacaktır.
_
* T ek lif m ektubunda ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılm ak üzere yetkili kişilerce im zalanm ış olacaktır.
* T ek lif edilen ürünün varsa m arkası teklifte belirtilecektir,
- T ek lif kurum um uzun standart te k lif form u ile doldurulacak, veya ilgili firm anın proform a faturasına y a z ıla c a k ta
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödem eli olarak kurum um uz satınalm a bı
gönderilecektir.
ABDÜRRÂHM Â İ ^
Telefon: 432 215 84 76-135
CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
Faks: 432 216 84 76 ^ p o sta : fatihaltunx@ gmail.com
E le k tro n ik
ağ: www.vanhalksaghgi.gov.tr
T .C .
SA Ğ L IK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U
V an H alk S ağlığı M üdürlüğü
İhtiyaç Listesi
M ik ta r
Malın
A D ET
MF.NT E S S A ÇM A M A K İN ESİ
RA V A K O M PR ESÖ R Ü
A D ET
A D ET
Y IL D IZ UÇ
V İD A 5'L1K
KUTU
V İD A 4 'L Ü K
V İD A 3'L U K
KUTU
M EN TEŞE V İD A SI
~
A D ET
İÇ K A PI KİLİDİ
K UTU
D ELM E TIĞ 3 MM
A DET
HAVŞA TIĞ
A D ET
İO 'LU K M ETA L A Y A K
PA K E T
D EK O PA J U CU
13
K U TU
A H ŞA P Y IL D IZ UÇ
BÜ Y Ü K B O Y K API SÜRGÜ SÜ
5 M 'L İK M ETRE
A D ET
A D ET
TA B A K A
M D F LAM
TABAKA
TRA P E Z Ç A T I S A C I3 M 2
T R A P EZ ÇA TI SA C I 2M 2 ~ ~
60X 40 P R O FİL 2 M M 'L İK
A KILLI V ÎD A 3 C M 'L İK ~ ~
AKILLI V İD A 5 C M 'L İK
TABAKA
ADET
A D ET
A D ET
SPİR A L TA ŞI
ADET
K A Y N A K G Ö ZLÜ Ğ Ü
K A Y N A K M A SK ESİ
~
A DET
ADET
" ELDİVEN
' K A Y N A K PEN SESİ
ADET
" 40X 40 P R O FİL 2M M
20X 30 P R O FİL 2 M Iv f
" 80X 80 K U TU P R O F İL 2M M
PA K E T
E LE K T R O T
EK: T eknik şartnam e
ABDURRAHMAN G A zTm A H .B ED ÎÜ ZZA M A N CAD.ARAP BABA ! .SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ S ATIN ALMA
Telefon: ^ 3 2 2 1 5 84 7 6 -135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: fatihaltunx@ gmail.com
E le k tr o n ik
a ğ ;
www.vanhalksaghgi.gov.tr
HAVA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
123456789-
Depo Hacmi 130 Ltr. olmalı
Çalışma Basıncı 8 Bar olmalı
Hava Emiş 260 Lt/dak olmalı
Motor Gücü 1,5/2 Kw/HP olmalı
Voltaj / Faz 220/1 Volt olmalı
Kompresör Devri 1250 dev/dak
Silindir Adedi 2
Kademe Sayısı 1
Kompresörle birlikte kırılmaya ve basmçlı havaya dayanıklı 20 metre uzunluğunda
spiral hava hortumu verilmeli.
10-Kompresörle birlikte 1 adet Saatli Hava Tabancası verilmeli.
11-Kompresörle birlikte 1 adet Hava Temizleme Tabancası verilmeli.
12- Hava tabancaları için gerekli olan çek valfler Kompresörle birlikte teslim edilmeli.
13-Kompresör DIN-EN-ISO 9001-2000 belgelerine sahip olmalı.
14- Kompresör ve malzemeler CE belgeli olmalıdır.
15- İstenilen Tüm malzemeler birinci sımf olmalı ve en az 2 yıl garantili olmalıdır.
AHŞAP TASMENTEŞE YERİ AÇMA MAKİNESİ
TEKNÎK ŞARTNAMESİ
MAKİNANIN TANIMI VE KULLANIM AMACI
MODEL: WOLF
ADI: Ahşap Tas Menteşe Yeri Açma Makinesi
KULLANIM AMACI: Ahşap kapakların menteşe yerlerinin açılması gerçekleştirmek için
tasarlanmış portatif makinedir.
MAKİNENİN TEKNÎK ÖZELLİKLERİ
Elektrik
Gücü
Ambalaj
Ebatları
Ortalama
Ağırlık
220 V, 50 Hz
57 X 57 X 55
cm
22 Kg.
Motor
Gücü
0,75 kW
3000
r.p.m.
Standard Aksesuarlar
Opsiyonel Aksesuarlar
Freze Bıçağı
Freze Bıçağı
2 Ad. Matkap Ucu
Matkap Ucu
Alyan Anahtar
Dayama Profili
2 Adet Dayama Aparatı
Malzeme Dayama Aparatı
Garanti Belgesi
Makine Doiabı
Download

tıklayınız. - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü