T. C .
VAN VALİLİĞİ
Va n H a lk Sağlığı M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı
: 37.81 1.563-934
\[b
16 /0 7/20 14
Konu : Teklife Davet
Sayın :..................................................
Tel : Faks :
K u ru m u m u zu n
ihtiyacı olan
(1) kale m D İZ E L J E N E R A T Ö R (150 K V A ) A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz
takdirde K .D.V . hariç tlvat teklifinizi en geç 18.07.2014 tarih ve saat 10 : 0 0 'a k ad ar g ö n d erm en izi, teklifinizde teslimat
süresin in de bildirilmesini arz/rica ederim.
f
D r f / a k u p İM R E N
H alk Sağlığı M ü d ü rü
Satıııalma tarih ve saati
: 18.07.2014 - 10:00
T e k li f B aşvuru Yeri
: V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T I N A L M A K O M İ S Y O N O D A S I
Teslimat Yeri
: V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İ Y A T BİRİMİ
Teklif Türii
: T e k l i f Birim Fiyat - İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
S ı r a No
1
.Malın / İşin A d ı
D İZ EL J E N E R A T Ö R (1 5 0 K V A )
Miktar
Bi r i m
1
ADET
B i r i m Fi y a t
Tutar
EK: Teknik şartn am e
S atm alm anın Y apılacağı Birim: Van H alk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü
* T eknik şartn am eye uygun m a lz e m e v ereceğim i taahhüt ederim.
* Fiyatlar K D V hariç o la r a k verilecektir.
* T e k li f m ek tu b u n d a silinti ve kazıntı olm ayacaktır.
*
*
*
*
M a lzem eler k u ru m u m u z ilgili d e p o s u n a en geç yedi iş g ü n ü içerisinde teslim edilecektir.
Teklifte belirtilen fiyatların to plam ı yazı ve rak am la yazılacaktır.
Teklif m e k tu b u n d a ad, soy'ad veya ticaret unvanı y azılm ak üzere yetkili kişilerce im zalan m ış olacaktır.
T e k lif edilen ürünün varsa m arkası teklifte belirtilecektir.
* 1eklif k u ru m u m u z u n standart teklif formu ile d oldurulacak, veya ilgili firmanın p ro f o rm a faturasına yazılacaktır.
İl dışın dan g önderilen fakslanan tekliflerin aslı p o sta veya kargo yolu yla peşin ödem eli olarak k u ru m u m u z satm alına birim ine
gönderilecektir.
ABL)l ’RRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I.SOKAK VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
T e le fo n : 4 3 2 21 5 84 7 6 -1 3 5
F aks: 4 3 2 2 1 6 84 76
e -p o sta : fatihaltun.x '</;gm ail.com
E le k tro n ik ağ: w vvw .vanhalksagligi.gO V .tr
JENERATÖ R TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1. KAPSAM :
Bu teknik şartname Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından satın alınacak olan ve şebeke
elektrik enerjisi kesildiğinde yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak en az 150 kVA
standby güçte ,dizel motorlu , ses izolasyon Kabinli otomatik elektrojen grubunun teknik
özelliklerini, montaj mahalline naklini ve montajının yapılarak çalışır halde teslim şartlarını
kapsar.
2. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:
2.1 Temin edilecek jeneratör grubu teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını yerine
getirecek şekilde montajlı çalışır halde teslim edilecektir.
2.2 Temin edilecek jeneratör grubu aşırı hararet, aşırı hız.aşırı voltaj ve düşük yağ basıncı ve genel
koruma devrelerine haiz olacaktır.
2.3 Jeneratör ve şebekenin yükü besleme için transfer işlemi kontaktörlerle yapılacaktır.
2.4 Jeneratörler -20. +45 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır.
2.5 Alternatör ile motor yekpare bir çelik konstrüksiyon şase üzerinde elastiki bir kaplin ile
birbirine rijit şekilde akuple edilmiş olacak. Ve şase - motor, alternatör ve kumanda panosu
şase bağlantısı vibrasyon emici elastiki takozlarla titreşimi önleyecek şekilde monte
edilecektir. Ayrıca jeneratörün zemine montajı jeneratörün çalışma esnasında gezmesini
önleyen şase altında monte edilmiş vakumlu elastiki takozlar vasıtası ile yapılacaktır.
2.6 Alternatör sargıları en üst düzeyde yalıtım ve koruma derecelerine sahip olacak ve çalışma
esnasında sargılarda gevşeme aşırı ısınma gibi durumlar olmayacak. Sargıda kullanılan teller
yüksek kaliteli iletkenliğe sahip bakır telden olacaktır.
2.7 Satın alınacak jeneratör grubu dünya standardı olan SE,BS,DN.ISO, V D E JE C ,N E M A ,C E ve
benzeri eş değer standartlardan birisine uygun olacaktır.
2.8
3. DİZEL M O TO R :
3.1. Dizel motor aşağıdaki özelliklere sahip olacakır.
Motorun Standby gücü
: 138 k W ’dan az olmayacak
Devri
: 1500 D/dk
Hız Regiilasyon Sistemi
: elektronik governörlii olacaktır.
Motor Yol verme şekli
: Akülü 12 veya 24 V D.C. marş motoru ile
Hava emiş(aspirasyon) şekli : Turbo - İntercooler sistem
Sıkıştırma Oranı
: 17:1
Tam yükte yakıt sarfiyatı
: Maksimum(%100 yükte) 25 İt /saat’ten fazla olmayacaktır.
3.2 Jeneratör motorunun %100,%75, %50 yük altındaki yakıt sarfiyatlarının teklif ekinde verilecek
belgelerle teyit edilecek.
3.3. Dizel motor standby çalışmada 12 saat süre içinde değişik yük altında çalışma şartlarında 1
saat süre ile nominal yükünün %10 , 2 dakika süre ile %20 fazlasını rahatça besleyecek
kapasitede olacaktır.
3.4. Otomatik jeneratör Dizel motorunun soğuk havalarda istenen sürede yol alıp enerji
üretebilmesi için termostat ayarlı otomatik motor blok ısıtıcısı bulunacaktır.
3.5 Teklif edilen jeneratör motorları jeneratörlerde kullanılan endüstriyel tip motorlardan olacaktır
3.6. Jeneratörle birlikte verilecek aküler kurşun asitli bakımsız akü olacaktır.
3.7 Dizel motor yağ karteri altında bir yağ tavası ve yağı boşaltımı için yeterli tahliye tapa ve
vanası bulunacak ve bir hortumla yağ tahliyesi uygun bir yere taşınacaktır.
3.8 Jeneratör yakıt deposu jeneratörün şasesi içinde olacak ve tam yükte jeneratörü en az 8 saat
süreyle rahatça besleyecek kapasitede olacak.
4. ALTERNATÖR
4.1 Fırçasız kendinden ikazlı otomatik voltaj regülatörlü .fırçasız alternatör aşağıdaki özelliklere
uygun olacaktır.
- Standby gücü
: 150 kV A ’dan az olmayacaktır.
- Nominal gerilimi(voltajı)
: 231/400 VAC
-D evri
'
: 1500 d/dk
- Frekans
: 50 Hz. (±%2)'yi geçmeyecek
- Güç faktörü (Cos.fı)
: 0.8
- Verimi (tam yükte)
: %.90 ‘dan az olmayacak.
- Yalıtım sınıfı
: en az
H “ sınıfından aşağı olmayacaktır.
- Koruma sınıfı
: IP-23 den aşağı olmayacaktır.
- Yataklama
: Tek yataklı olacaktır.
- Dalga formu
: Siniisodial
4.2. İkaz devresinde
: Aşırı voltaj koruyucu (tıkaç) bulunacaktır.
4.3 .Alternatör 12 saatte 1 saat süreyle %10 ve 2 dakika süreyle %50 aşırı yüke dayanıklı olacaktır.
4.4 Tam yükte istikrara döndükten sonra kalıcı voltaj regülasyonu nominal voltajın % 1 ’ni
geçmiyecektir.
4.5. Alternatör mekanik ve elektriksel olarak nominal hızının % 125 ne kadar dengelenmiş
olacaktır.
4.6. Alternatör %30 dengesiz yüklenmeye uygun olacaktır. Bu durumda voltaj asimetrisi nominal
voltajın %± 5 ’i geçmeyecektir.
4.7. Alternatör üç fazında meydana gelebilecek bir kısa devre halinde 300 mili saniye süreyle
kısa devre akımının 2-3 katı dayanıklı olacaktır.
5. SES İZOLASYO N KABİNİ
5.1 Ses izolasyonlu kabin aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
Ses izolasyon kabini jeneratöre teknik personel tarafından rahatça bakım yapacak hacme sahip
uygun kalitede içine ses izolasyonu için yanmaz siingerli yalıtım yapılacaktır.
5.2. Ses izolasyon kabinli grubun açık alanda 7 metre mesafede ses seviyesi 70-75 d B A ’yı
geçmeyecektir.
5.3. Eksoz susturucusu yalıtılmış olarak jeneratör kabini içinde bulunacak
5.4. Kabin kapakları kilitli kapaklı olacak ayrıca kabin dışına ve kumanda panosu üzerinde dışarıya
taşmayan mantar başlı acil stop butonu konulacaktır.
5.5. Kabin hava giriş ve atışları güç düşümü ve hararete meydan vermeyecek şekilde
tasarlanacaktır.
5.6. Kabinli grubu taşımak için uygun yerlerinde taşıma kancası veya forklift kaldırma kanalları
olacaktır.
5.7 Motor ve alternatör kendi orijinal renginde panolar ve kabin ise paslanmaya karşı astar ve
elektro statik boya ile boyanacaktır.
.
1.
5.8. Yağ . su ve yakıt gibi ikmallerin rahatça yapılabilmesine imkan veıecek şekilde uygun
ergonomik yapıda olacaktır.
6.O TO M A TİK K U M A N D A VE TR AN SFER PANOSU
6.1 Kumanda panosu kabin içinde jeneratör şasesine elastiki takozlarla b a ğ l ı,transfer kontaktörleri
ise ayrı bir pano içerisinde olacaktır
6.2. M o to r , alternatör veya panolardan en az ikisi birbiriyle uyumlu çalışabilen malzeme
olacaktır. Bunun teyidi için firmalar IP-53 koruma sınıfına ait TSE 8528-4 kalite standardı
belgelerini teklifle birlikte verecektir.
6.3. Elektronik otomatik Kumanda panosunda bulunacak enstrümanlar:
- Elektronik kontrol (Beyni) paneli
- Manuel çalıştırma anahtarı
- Voltmetre komitatörti
- Acil durdurma (Emergency) stop butonu
- Çalışma zaman sayacı
- Voltmetre
- 3 adet ampermetre
- Frekans metre
- Tampon şarj redresörü
- Şarj ikaz lambası
- Yağ basınç göslergei
- Hararet göstergesi
- Depo üzerinde yakıt göstergesi
- Genel sesli ve ışıklı alarm sistemi ikaz lambaları
- Gerekli pako şalterler anahtarlar, butonlar.
6.4 Tüm gösterge ve enstrümanlar etiketli olacaktır.
6.5 .Tüm elektrik sisteminde kullanılan kablo donanımları renkli numaratörler ile
numaralandınlnuş olacaktır.
6.6 Jeneratör Şebekenin gelmesi ve kesilmesi halinde otomatik elektronik kontrol paneli vasıtası
ile aşağıdaki şekilde fonksiyonunu icra edecektir.
Jeneratör Otomatik konuma getirildikten sonra şebekenin alt ve üst gerilim sınırlarını sürekli
izleyerek %15 artması veya %10 düşmesi durumunda şebeke kontaktörünü veya şalterim
bıraktırıp jeneratör kontaktörü veya şalterini kapayarak yükleri besleyecek
Şebekenin kesilmesi halinde hemen çalışıp 15 saniye içinde şebeke kontaktörünü açıp
jeneratör kontaktörünü kapatarak yükleri şebeke gelip nominal değerlerine gelinceye kadar
besleyecek ve nominal değere eriştiğini gördüğünde jeneratör kontaktörünü açarak şebeke
kontaktörünü kapayıp yüklein şebekeden beslemesini sağlayacaktır.
Gerek TEST ve gerekse OTOMATİK konumda şebekenin kesilmesi ve belirlenen
parametrik değerlerin dışına çıkması durumunda jeneneratör çalışıp şebeke kontaktörünü
açarak jeneratör kontaktörünü kapayarak 15 saniye içinde yükleri beslemeye başlayacaktır.
M ANUAL durumda ise ancak elle devreye sokulup çıkarılacaktır.
- Ayrıca jeneratörün yükü besleme ve boşla çalışması halinde düşük yağ basıncı ,yüksek
h a ra re t,aşırı d e v i r . aşırı yük, soğutma suyu seviyesinin aşırı düşmesi
durumunda jeneratörü otomatik stop ettirecektir.
Elektronik kontrol panelinin arıza yapması halinde jeneratör gerektiğinde manuel
olarak elle baypas yapılarak yükler şebeke ve jeneratörden beslenebilecek özellikte
olacaktır.
6.7. Jeneratörde aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde önce sesli veya ışıklı alarm
verecek müdahale edilmezse OTOMATİK STOP edecektir.
- Yağ basıncının belirlenen limitin altına düşmesi.
-
3
-
-
Hararetin belirtilen limitin üstüne çıkmaya başladığında ,
Su seviyesinin düşmeye başladığında .
Motor devrinin limit üzerine tırmanmaya başladığında ,
İstenmeyen gerilim oluştuğunda ,
Aşırı akım arızalan vs.
7. TEKNİK D O K Ü M A N
7.1 Jeneratörün bakım onarım ve işletilmesi için gerekli dokümanlar jeneratörle birlikte
verilecektir.
7.2. jeneratörün rahat görülebilen bir yerine jeneratörün ana tanıtım plakası konulacaktır.
8. MONTAJ
Bu Teknik Şartname ile alımı yapılacak olan jeneratör grubu Tavşanlı Depo Müdürlüğü Atelye
sahasında gösterilecek alana montajı yapılıp şebeke elektriği kesilmesi durumunda, Depo
Müdürlüğü şebekesine otomatik olarak elektrik verilecek şekilde montajı yapılacaktır.
8.1. Hava atışı için davlumbaz yapımı, egzost yapımı ve söz konusu enerji ve sinyal kabloları ile
birlikte tam montajlı olarak teslim edilecektir.
9. GARANTİ ŞARTLARI
9.1. Jeneratör grubu fabrikasyon hata, kalitesiz malzeme ve işçilikle ilgili olumsuzluklara karşı 2
( i k i ) yıl süre ile garantili olacak ve bu garanti jeneratörün montaj mahalline montaj v e teslim
tarihten itibaren başlayacaktır.
9.2. Garanti içinde arızaya müdahale süresi 24 saati geçmeyecektir.
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü